فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها در word :

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها در word
فهرست مطالب

1 هدف و دامنه كاربرد………………………………………………………………

2 كلیات…………. ………….…………………………………………..………

3 مراجع الزامی ……….………….….……………………………………………

4 اصطلاحات و تعاریف………………….…….………………………………….

5 منبع موثق ………………….…………………………………………………

6 معماری ………………….……………………………………..…………….

7 تعریف سرویس………………………………………………………..………

7-1 System –Load request ……………..….…………………..…………………

7-2 System – Load indication ………………..……………….…………………

7-3 System –Load response .………………………………….…………..……..

7-4 System –Load confirm ………………….……………..…………….………

8 مشخصات پروتكل…..………..…….………………………………….………

8-1 خلاصه ای از واحدهای داده پروتكل (PDU ها)…………….…………………….

8-2 Load Request PDU …………………………………………….……………

8-3 Load Response PDU ……………….…………………………….…………

8-4 Groupstatus PDU …………………………………………….……………..

8-5 Group status Request PDU …………………………………………………

8-6 Load Data PDU …………………….………………………………………

8-7 عناصر عملیات ………………………………………………………………

8-8 استفاده از سرویس های لایه ای …………………………………………….…

الف

8-9 كد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………

9 كلاس های شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم …………………………

9-1 كلیات ……………………………………………………………………….

9-2 تعاریف شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم ……………………..……

9-3 تعاریف كلاس شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم ….………………….

10 تطابق ………..………………………………………………………………..

10-1 تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………

10-2 اظهار تطابق …………………………………………………………………

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتكل (PICS)………………

پیوست ب (الزامی ) تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………

پیوست پ (الزامی ) عملكرد های سیستم ……………………………………………

پیشگفتار

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها در word ـ شبكه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترك ـ بخش چهارم : پروتكل بارگذاری سیستم كه پیش نویس ان توسط موسسه استاندارد وفایلات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده كه در پانزدهمین اجلاسیه كمیته ملی استاندارد در رایانه و فرآوری داده ها مورخ 10/12/82 مورد تایید قرار گرفته است ، اینك به استناد بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و فایلات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی منتشر میشود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهایملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده كرد . تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و مآخذ كه برای تهیه این استاندارد بكار رفته است به شرح زیر است :

IS /IEC 15802-4,1994 :Information Technology – Telecommunication

and information exchange between systems – Local and metroplitan area networks – common specification – Part 4:System load protocol

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید