مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word :

مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word

چكیده

هدف از فایل حاضر میزان شیوع افسردگی در بین زنان ومردان زندانی قزوین ومقایسه افسردگی آنها با زنان غیر زندانی حدود سنی 35 ساله شهر قزوین است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه افسردگی زنان ،مردان زندانی ، مقایسه افسردگی زنان زندانی وغیرزندانی ومقایسه افسردگی زنان متأهل زندانی ، مجرد زندانی كه جامه مورد مطالعه زنان زندانی وغیرزندانی شهرستان قزوین است كه 35 نفر زنان زندانی در زندانهای قزوین هست كه 30نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و30نفر هم به عنوان زنان غیر زندانی كه جهت آزمون فرضیه ها از روش آمار توصیفی و استنباطی وtمتغییر مستقل استفاده گردید كه جهت آزمون فرضیه ها از آزمون افسردگی بك استفاده گردید كه نتایج بدست آمده نشان می دهد بین زمان زندانی وغیر زندانی وهمین طور زمان زندانی مجرد و متأهل از لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و در سطح معنی داری 5% قرار دارد ولی بین زنان زندانی و مردان زندانی تفاوت وجود ندارد .

مقدمه :

مشاهدات بین المللی بدون ارتباط با كشور تحت مطالعه افسردگی یك قطبی را بین زنان دو برابر شایع تراز مردان معرفی كرد . (كاپلان 1379صفحه 125)

از این جنبه می توان دلیل سبك تزیینی نا مناسبی دانست كه در مورد زنان اعمال می شود . از جنبه های دیگر شاید به علت آن است كه زنان افسرده بیشتر به كلینیك ها مراجعه می كنند . یا فردی كه طرفدار نظریه زیستی است .

نمادهای اسطوره ای در زنان

یكی از تقسیم بندی های نمادهای اسطوره ای در زنان به این صورت است كه آنها به سه گروه تقسیم شده اند :

خدا بانوان باكره ،خدا بانوان آسیب پذیر ، خدا بانوان كیمیاگر یا ( متحول كننده ) ویژگی های متمایز كننده هر گروه ، زمینه هوشیاری ، نقشهای مطلوب و نیرو های انگیزش آنان است . آرتیمس ( كه رومیها او را دیا نا مینامیدند ) خدا بانوی شكار بود طبیعت وحشی قلمروی او به شمار می آمد . تیر اندازی بی خطا و حامی همه موجودات تازه حیات یافته بود . آتنا ( رومیها او را به منیروای می شناسند ) خدای بانوی عقل و مهارت بود حافظ شهر آتن كه نام خود را از او گرفت و پشتیبان بسیاری از قهرمانان مذكر او را غالبا در زرهی رزمی مجسم می كردند و به عنوان بهترین مدیر جنگلی می شناختند . هستیایا، خدا بانوی آتشكده ( وستانام رومی اوست ) به اندازه دیگر خدایان باكره مظهر ویژگی های استقلال و خود بسندی در زنان اند .

تعریف جرم

دیدگاه اجتماعی

در یك عبارت جرم از دیدگاه اجتماعی عملی است كه نظم اجتماعی را نقض می نماید .

این نظم در هر عصری متناسب باتمدن ،تفكر وعقاید متعارف آن جامعه به لحاظ مكانی و زمانی بوده وتعریفی هم كه «رافائل گاروفالو » در مورد جرم ارائه می دهد ،مؤید همین نقطه نظر است ،وی می گوید : جرم هر اهانتی است كه در هر زمان وهر كشور نسبت به احساسات وسجایای احسان و امانت ودرستكاری انجام می شود (آنسل ،1370 به نقل از الطافی ،1372 صفحه 93 ).

اگر تعریف داده شده را تجزیه وتحلیل كنیم ملاحظه می گردد «گاروفالو» معتقد به اصول وقواعدی است كه لایتغیر بوده و تخلف از آنها جرم محسوب می شود . همانگونه كه مطلع هستید سن توماس داكون فیلسوف مذهبی قرن سیزدهم میلادی ،قوانین را به سه دسته الهی ، فطری یا طبیعی و بشری تقسیم كرده است. ( الطافی،1373،صفحه93 )

مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word
فهرست

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول : كلیات فایل 2

مقدمه 3

بیان مسئله 4

سوال مسئله 4

فرضیه 5

متغیرهای فایل 5

تعریف عملیاتی و نظری 5

تعریف عملیاتی 5

اهداف فایل 5

اهمیت و ضرورت فایل 6

فصل دوم : پیشینه و ادبیات فایل 8

نمادهای اسطوره ای در زمین 9

تعریف جرم 11

دیدگاه اجتماعی 11

دیدگاه مذهبیون 12

دیدگاه قانونی 12

تبین های ماوراء طبیعی 13

جرم شناسی كلاسیك 14

جرم شناسی فایلی 14

آمار و وضعیت زندانها 15

وضعیت محكومین ، سن ، تامل در قاتلین زن 16

قاچاقچیان زن 16

زنان سارق 17

شخصیت مجرمان 17

هوش در زندانیان 18

طبقه اجتماعی و مجرمیت 18

دوستی ها در بین زندانیان 19

اصطلاحات رایج در بین زندانیان 20

افسردگی در اسیران جنگی 20

نظریه زیست شناسی 23

دیدگاه رفتاری 24

دیدگاه لومبروزو 26

دیدگاه آدلر 26

دیدگاه مازلو 27

پیشگیری از جرم 28

تاریخچه افسردگی 30

نشانه های افسردگی 33

نشانه های بدنی 37

نژاد و طبقه اجتماعی 40

افسردگی زمینه ای برای خود كشی 43

دیدگاههای مختلف در مورد افسردگی 45

نظریه شناختی 47

نظریه زیست شناسی 49

نظریه اصالت وجود 51

درمان افسردگی در دیدگاه ها و روشهای مختلف روانپوشی 52

درمان زیستی 57

پیشینه فایل در خارج از كشور 59

پیشینه فایل در داخل كشور 61

فصل سوم : روش فایل 66

جامعه آماری 67

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری 67

تست افسردگی بك 67

شیوه نمونه گذاری 71

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 72

فصل چهارم : نتایج فایل 73

جدول 1-4 نمره خام آزمودنیها 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری (بررسی و تبیین نتایج) 85

خلاصه نتایج 86

تبیین شیوع افسردگی در زندانیان 87

تبیین نتایج دیدگاههای مختلف روانشناسی 91

محدودیت ها 95

پیشنهادها 96

پیوست 97

سپتامبر 2003 105

چرا مصرف فلفل در زندان ممنوع است؟ 105

پی نوشتها 117

مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله در word
فهرست منابع 118

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان در word :

بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان 25 ص

فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان در word
فهرست مطالب :

اثر بازیهای رایانه ای بر کودکان و نوجوانان 3

محـــاســـن بازیهــــای رایانـــــه ای 3

خشونت در بازی های کامپیوتری 5

معایب بازیهـــای رایانـــه 6

الف ) آسیبهـــــای جسمانــــی 6

ب ) آسیبهـــای روانــــــی ـ تــــربیتــــی 6

) تقــویت حس پرخاشگــــری . 6

) انـــــزواطلبـــــی : 7

ج) تنبــــل شـــدن ذهــــن: 7

د) تاثیــــر منفــــی در روابط خانـــــوادگـــی : 8

و) افـــــت تحصیلـــــــــــی 8

افت اخلاقى 9

از خود بیگانگى 9

حساسیت زدایی 10

بازی‌های رایانه‌ای؛ اختلال در رشد حرکتی ـ عاطفی کودکان 12

کودک و اسباب‌بازی 15

والدین و اسباب‌بازی 16

رهنمــــــــودهــا 17

بازیهای كامپیوتری كودكان را می توان كنترل كرد 19

بهترین بازی کامپیوتری انتخاب شد 23

اثر بازیهای رایانه ای بر کودکان و نوجوانان

این پدیده جدید دانش بشری که تقریباً درهمه شئون زندگی انسان راه یافته است، همچون دیگر ساخته های دست بشر دو رو دارد که یک روی آن استفاده صحیح در کارها و کمک به رشد و سعادت بشراست. و روی دیگرآن استفاده غلط است که معمولاً جز در موارد علمی وشغلی ازآن استفاده می شود. آنچه بیشتر کودکان و نوجوانان را شیفته خود می کند بازی های رایانه ای است. پیشرفت کیفیتی این بازی ها به فاصله کوتاهی در ایران رواج یافته و بازار اسباب بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خود درآورده است .

این بازی ها که دارای تصاویر دو بعدی است تا درصد با تصاویر واقعی انطباق دارد و همچنین دارای موسیقی متن هست. چیزی که اخیراً بر تعداد طرفداران این بازیها افزوده، قیمت مناسب آنها برای مصرف کننده است. علاوه بر این چون کودک و نوجوان خود اجرا کننده و در بطن بازی است و همراه با سایر شخصیت های بازی درگیر ماجراهایی می شود که طراح بازی برای او تدارک دیده است، برای او بسیار جذاب است . این بازی ها با استفاده از تصاویر پرتحرک و صداهای مهیج، دنیایی از هیجان را به این انسانهای تشنه جنب و جوش ارزانی می کند و همین جذبه، روح و جسم آنان را مطیع خود می سازد و به عالمی از تخیلات می برد که خود را محور و قهرمان اصلی ماجرا می پندارند.

محـــاســـن بازیهــــای رایانـــــه ای

یادگیری را آسان و توجه بچه ها را جلب می کند.

با رایانه هرچند بار که بخواهند، می توانند موضوعی را ببینند و مرور کنند.

برنامه های بسیار متنوعی هستند که به کودکان امکان می دهد تا نقاشی ها یا داستانهایی را خلق کنند ، ویا بازی هایی هستند که کودکان را به تاریخ یا جغرافیا علاقه مند می کند.

برنامه آموزشی به کودکان کمک می کند تا مهارت هایی را تمرین کنند.

کودک بدون کثیف کردن لباسها و اطراف می تواند به راحتی نقاشی بکشد و رنگها را عوض کند. مثلا اگر از رنگ سبز لباس نقاشی اش خوشش نیامد به رایانه می گوید رنگ قرمز کن ، رنگ قرمز رضایت او را فراهم نکرد رنگ آبی و…

مفاهیم و مبانی ریاضیات را با کمک شکلهای کودکانه به کودک آموزش می دهد.

به عقیده بعضی از پزشکان ، بازیهای رایانه ای به کودکان کمک می کند که به داروهای مسکن کمتر احتیاج پیدا کنند.

بازی های رایانه ای بچه ها را وارد دنیایی می کند که کنترلش در دست آنهاست و به همین دلیل آنها از این بازی لذت می برند.

باعث هماهنگــــی چشم و دست و پرورش عضلات ظـــریف کودک می شود.

وسیله کمک آموزشی برای معلولین و پرکردن اوقات فراغت آنان است.

خشونت در بازی های کامپیوتری

یکی دیگر از مواردی که بیش از سایر نکات به عنوان جنبه منفی بازی های کامپیوتری مطرح می شود، میزان خشونت به کار رفته در آنها است. اولین نکته ای که ذکر آن لازم به نظر می رسد، این است که بازی های به اصطلاح خشن در بدبینانه ترین حالت، تنها 20 درصد از کل بازی های تولید شده در جهان را به خود اختصاص می دهند.

البته در این که تعدادی از بازی های کامپیوتری خشونت زیادی دارند بحثی نیست و دقیقا به همین دلیلESRB (برد درجه بندی نرم افزارهای تفریحی) نسبت به درجه گذاری بازی ها اقدام می کند تا والدین و فرزندان آنها با شناخت بیشتری نسبت به خرید بازی خود اقدام کنند. از سوی دیگر حدود 80 درصد بازی های کامپیوتری، عاری از هرگونه خشونت و صرفا به منظور به کار گیری قوه تخیل، ادراک و تصمیم گیری کاربران طراحی شده اند.

به عنوان مثال، بازی های سبک استراتژی امروزه به ابزاری کارآمد برای بررسی روش های مدیریت سازمان دهی و تدوین الگوهایی از این دست بدل شده اند و در بسیاری از کلاس های آموزشی، از این بازی ها به عنوان ابزاری برای درک بهتر موارد درسی استفاده می شود.

یک مثال خوب دیگر می تواند استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی پرواز ( Flight Simulation ) در سازمان های هوایی و جهت آموزش دانشجویان رشته خلبانی باشد. نرم افزاری که در ابتدا بعنوان یک بازی طراحی شده بود اما امروزه جنبه های آموزشی آن به مراتب پررنگ تر از جنبه های تفریحی هستند. دیگر نکته جالب اینکه معمولا بازی های پرفروش به سبک Action تعلق ندارند و اصولا کاربران بیش از آنکه به دنبال خشونت در بازی ها باشند، طرفدار ایده های نو هستند.

معایب بازیهـــای رایانـــه

الف ) آسیبهـــــای جسمانــــی

چشمان فرد به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه به شدت تحت فشار نور قرار می گیرد و دچارعوارض می گردد. مشاهدات نشان داده است که نوجوانان چنان غرق بازی می شوند که توجه نمی کنند تا چه حد از لحاظ بینایی و ذهنی برخود فشار می آورند. به دلیل این که کودک در یک وضعیت ثابت تا ساعتها می نشیند ، ستون فقرات و استخوان بندی او دچارمشکل می شود. همچنین احساس سوزش و سفت شدن گردن ، کتف ها و مچ دست از دیگر عوارض کار نسبتاً ثابت و طولانی مدت با رایانه است . پوست فرد در معرض مداوم اشعه هایی قرار می گیرد که از صفحه رایانه پخش می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس در word :

دانلود نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word :

کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word

کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word

چکیده

عنوان فایل حاضر بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانشآموزان مقطع دبیرستان شهرستان نیر است . جامعه آماری این فایل را دانش آموزان این مقاطع تشکیل میدهند که در سال 91-90 در دبیرستان شهرستان نیر مشغول تحصیل هستند که آنها را به عنوان جامعه آماری انتخاب کردیم. حجم نمونه 40 نفر که از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومیGHQ و منبع کنترل درونی و بیرونی استفاده شده است .

نتایج در این فایل بدست آمد سلامت روانی با منبع کنترل و منبع کنترل و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر دارد .

کلمات کلیدی : بهداشت روانی – منبع کنترل

بررسی رابطه بین منبع کنترل با بهداشت روانی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نیر در word
فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله 4

ضرورت و اهمیت فایل 6

اهداف فایل 8

اهداف جزئی 8

فرضیه ها 8

تعاریف نظری و عملیاتی 9

مقدمه 13

نقش تفاوت های جنسیتی در سلامت روان 14

مفهوم سلامت وبیماری روانی در اسلام 16

معیارهای سلامت روان 18

دیدگاه1 های مختلف در مورد سلامت روان 20

مکتب شخص شناسی 22

دیدگاه های پدیدار شناختی 27

بهداشت روانی در دوران مختلف رشد 28

قبل از تولد و زمان تولد 29

کودکی ( 1 تا 7 – 6 سالگی) 30

دوره بلوغ(12-11تا 18سالگی) 31

دوران جوانی(30تا40سالگی) 32

دوران میان سالی (40تا65سالگی) 33

نظریه شخصیت راتر 34

فایلات انجام شده 38

روش فایل 41

جامعه آماری 41

نمونه روش نمونه گیری 41

روش اجرا 42

ابزار فایل 43

روش تجزیه و تحلیل داده ها 45

آمار توصیفی 47

نتیجه گیری 59

محدودیت فایلی 60

پیشنهادات: 61

منابع 63

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word :

بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word

پیشگفتار

انسان با قبول اینکه پریشانی براو مقدر بوده است به حیات خویش ادامه می دهد . انسان با نگرش به مقدرات و یا درد و رنجهای گریز ناپذیر خود ارزش ها را مورد شناسایی قرار می دهد . بنابراین درد و رنج نیز دارای مفهوم است از دید فرانکل انسان با نگرش به مقدرات که شامل درد و رنجهای گریز ناپذیر می باشد با معنایی خاص با آنها برخورد می کند و هر یک از درد زنجها و نقیصه های مختلف می تواند برای هر شخصی دارای معنا و مفهوم ویژه باشد .

نقص بدنی و معلولیت هرگز نمی تواند مبنایی برای جنبه های پاتولوژیک باشد چرا که انسان پویاتر و آزادتر از آن است که معلولیت مادرزادیی و بیماری وی را کاملاً در چهار چوب خویش نگهدارد و تمام زندگی وی را ترسیم کند . در حقیقت طرز تلقی فرد از معلولیت خویش بسیار اهمیت پیدا می کند . وجود یک نقص در انسان می تواند عامل تقویت ابعاد دیگر او باشد . انسان روحی دارد و جسمی و انسانیت وی وابسته به روح است نه جسم . پس بیایید توان مندی های فرد معلول را باور کنیم چرا که او از عمق جانش فریاد بر می آورد که :

مرا باور کن ، روزی خواهم شکفت.

چکیده

این فایل که یک مطالعه پس رویدادی است توسط خانم پروین جعفری به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان

هوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است .

در این فایل 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10- 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف فایل از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است .

نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی فایل نشان داده است که با 99 درصد اطمینان :

کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارند .

مقدمه :

همه ما در معرض معلولیت های جسمی قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را از خاطر ببریم .

معلولیت های جسمی، شاید آشکارترین نقایصی باشند که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می سازند . تاریخ بشری نشان گر آن است که معلولیت جسمی از دیر باز با زندگی بشر آمیخته بوده و نیاکان ما نیز با گروه های متفاوت از معلولان روبه رو بوده اید .

بیان مسئله :

امروزه متجاوز از چهارصد میلیون کودک و فرد استثنایی در سراسر این جهان پهناور زندگی می کنند که اگر چه آنها کم و بیش برای جوامع بشری شناخته شده است ولی کمتر کسی از توانایی آنها اطلاع دقیق و واقعی دارد لذا مهمترین اصل در این طریق شناخت گروه های مختلف استثنایی از طرف جوامع و آگاهی از توانایی های آنان در کنار محدودیت یا معلولیت شان می باشد اگر پذیرای این واقعیت باشیم که همه انسان ها حتی گروهی که از هوش بهر بالایی برخوردار هستند امکان دارد. در پاره ای از علوم و فعالیت ها در حدی متوسط باشند و کمتر کسی است که در تمام علوم و فنون انسانی برتر و سرآمد به شمار آید و همچنین معلولیت در یکی از توانایی ها برای هیچ فردی نمی تواند مانع پیشرفت او در سایر جنبه های گردد ،ولی با اینهمه باید حقیقت را پذیرفت که هر معلولیتی در رابطه با جامعه محدودیت هایی را سبب می گردد که هر جامعه با خصوصیات فردی و اجتماعی این گروه بیشتر آشنا باشد این محدودیت ها کمتر خواهد بود ( پاکزاد 1363 )

بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………… 1

چکیده ……………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول : کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 4

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه فایل ……………………………………………………………………………………. 7

متغیرها ……………………………………………………………………………………………… 7

تعریف معلولیت جسمی – حرکتی ……………………………………………………….. 8

تعریف هوش بهر ……………………………………………………………………………….. 8

تعریف معلولیت ………………………………………………………………………………….. 9

تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………. 10

اهداف فایل …………………………………………………………………………………….. 11

اهمیت و ضرورت فایل ……………………………………………………………………. 11

فصل دوم : ادبیات فایل

تاریخچه ……………………………………………………………………………………………. 14

فلج مغزی ………………………………………………………………………………………….. 15

علل فلج های مغزی …………………………………………………………………………….. 19

علل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتی ………………………………………….. 20

عدم هماهنگی حرکتی ………………………………………………………………………….. 21

ویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی- حرکتی و معلولیت های حرکتی 23

برنامه های آموزشی كودكان معلوم حسی- حركتی………………………………. 25

ارزیابی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 28

تاریخچه مربوط به مطالعات هوش……………………………………………………….. 30

ماهیت هوش……………………………………………………………………………………….. 31

هوش…………………………………………………………………………………………………. 33

تعریف تربیتی هوش…………………………………………………………………………… 35

تعریف تحلیلی هوش……………………………………………………………………………. 36

تعریف كاربردی هوش………………………………………………………………………… 36

طبقات هوش……………………………………………………………………………………….. 36

ویژگیهای عمومی هوش………………………………………………………………………. 37

عوامل موثر بر هوش…………………………………………………………………………… 38

تاثیرات محیطی در هوش…………………………………………………………………….. 39

تفاوت های جنسیتی در عملكرد هوش…………………………………………………… 40

هوش از دیدگاه رشد…………………………………………………………………………… 42

انواع هوش از دیدگاه كتل…………………………………………………………………….. 43

انواع هوش از دیدگاه ثراندیك………………………………………………………………. 46

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن…………………………………………………………….. 47

انواع هوش از دیدگاه ترستون……………………………………………………………… 47

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ………………………………………………………… 48

انواع هوش از دیدگاه گاردنر………………………………………………………………… 49

رهیافت روان سنجی……………………………………………………………………………. 50

هوش آزمایی……………………………………………………………………………………… 51

مقیاس های هوش وكسلر…………………………………………………………………….. 53

ارزیابی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 56

فصل سوم : روش فایل

جامعه آماری …………………………………………………………………………………….. 59

نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………… 59

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………….. 59

پایایی و اعتبار …………………………………………………………………………………… 59

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………….. 62

روش آماری ……………………………………………………………………………………… 64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمرات IQ افراد سالم و معلول …………………………………………………………….. 66

محاسبات آماری ………………………………………………………………………………… 68

جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد معلول …………………………………….. 69

جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد سالم ………………………………………. 71

نمودار توزیع فراوانی نمرات IQ افراد عادی در مقایسه با افراد معلول …… 73

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 75

خلاصه فایل …………………………………………………………………………………… 76

محدودیت ها ……………………………………………………………………………………… 77

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word :

بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word

چکیده

فایل حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word می باشد که در این فایل از نمونه گیری در دسترس استفاده شده در نمونه گیری در دسترس مزیت سادگی و سهولت در انجام کار وجود دارد . نقطه ضعف آن سوگیری احتمالی در یافته های فایل و عدم توانایی فایلگر در تعمیم یافته های فایل است ، زیرا نمونه انتخاب شده معرف و نماینده واقعی جامعه نیست (دلاور ،1390).به طور خلاصه نمونه آماری این فایل شامل 200 دانش آموز است.که از پرسشنامه سلامت روانی GHQ و هوش هیجانی شات و کمالگرایی اهواز استفاده شده است .

کلمات کلیدی : هوش هیجانی – کمالگرایی-سلامت روانی

مقدمه

سلامت روان[1] به عنوان یکی از دو رکن سلامتی ، لازمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت بخش فردی است و سلامت روان افراد یک جامعه ، خصوصاً اقشار موثر و سازنده آن لازمه ی پویایی ، بالندگی و اعتلای آن جامعه است.

با توجه به ضرورت جدید روان شناسی مثبت نگر اکنون بیشتر فایلهای جدید متمرکز بر عوامل محافظت کننده بهبود سلامتی و تجارب بهداشتی می باشد(سیاه پوش و همکاران، 2008) روان شناسی مثبت نگر به جای توجه به آسیب های روان شناختی و ترمیم آنها به سوی بهینه کردن کیفیت زندگی است(سلیگمن[2]، 2002 ؛ به نقل از جوکار و رحیمی ).

سلامت روان از جمله مفاهیم مهم و اساسی در بهینه کردن کیفیت زندگی است. عوامل مختلفی می توانند سلامت روان افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از بین عوامل حمایتی متعدد، روانشناسان توجه ویژه ای را به مفاهیم نسبتاً جدید تاب آوری و هوش هیجانی نموده اند .کارمندان که اجزاء اصلی یک جامعه را تشکیل می دهند زمانی می توانند در پیشبرد اهداف مورد نظر موفق باشند که از سلامت روان لازم برخوردار باشند. شناخت عوامل حمایت کننده در مقابل عوامل موثر در تخریب سلامت روانی می تواند در سلامت روان و کارکرد افراد جامعه موثر باشد.

سازمان جهانی بهداشت سلامت را حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری تعریف کرده است ( به نقل از بلدرو و فالن[3] ، 1995).

بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور در word
فهرست مطالب

مقدمه.. 5

بیان مسئله.. 9

ضرورت و اهمیت فایل.. 16

اهداف فایل.. 18

فرضیه های فایل.. 19

تعریف مفهومی و نظری.. 19

تعریف عملیاتی.. 20

پیشینه فایل.. 21

فایل های خارج از کشور.. 25

نمونه و روش نمونه گیری.. 28

روش فایل.. 28

ابزار فایل.. 29

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 32

منابع.. 33

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word دارای 202 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word :

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول: كلیات فایل

1-1- مقدمه 4

2-1- بیان مسئله 6

3-1- اهمیت ضرورت فایل 7

4-1- انگیزه فایل 9

5-1- هدف فایل 9

6-1- سوال فایل 10

7-1- تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه فایل

1-2- مبانی نظری فایل

1-1-2- فرهنگ سازمانی 14

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی 15

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی 17

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی 20

5-1-2- منابع فرهنگ 22

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ 22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان 23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی 28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان 28

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه 29

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش 29

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ 30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت 31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی 31

15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان 31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ 32

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی 33

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی 34

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار 35

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی 35

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز 35

2-20-1-2- الگوی اوچی 36

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن 37

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر 39

5-20-1-2- الگوی كرت لوین 40

6-20-1-2- الگوی منوچهر كیا 40

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات 42

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات 43

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات 46

4-2-2- كشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی 49

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…

5-2-2- كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الكترونیك 50

2-5-2-2- تجارت الكترونیك 51

3-5-2-2- دولت الكترونیك 53

4-5-2-2- نشر الكترونیك 54

5-5-2-2- پارك های فناوری 54

6-5-2-2- شهر اینترنتی 56

7-5-2-2- دهكده جهانی 56

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 57

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows 58

3-6-2-2- واژه پردازها Word 58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel 59

5-6-2-2- بانك اطلاعاتی Access 59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point 60

7-6-2-2- اینترنت Internet 60

7-2-2- ظهور اینترنت 62

8-2-2- اینترنت چیست 62

9-2-2- شبكه عنكبوتی جهانی 63

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات 63

11-2-2- فناوری پوش 64

12-2-2- ارتباطات شبكه ای 64

13-2-2- راهكارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 66

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات 66

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات 67

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات 69

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 70

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات 70

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی 72

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی 72

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور 74

سریع و روز آمد در اختیار استفاده كنندها قرار می دهد…

22-2-2- تكنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات 77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات 79

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده 80

25-2-2- مشكلات كشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 81

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان 84

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه 85

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا 86

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT 87

3-2- پیشینه فایل 88

1-3-2- فایل های داخل كشور 88

2-3-2- فایل های خارج كشور 92

فصل سوم: فرایند فایل

1-3- روش فایل 103

2-3- جامعه فایل 103

3-3- نمونه و روش نمونه گیری 103

4-3- ابزار فایل 104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی 104

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 104

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار فایل 105

6-3- روش جمع آوری اطلاعات 105

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه 108

2-4- اطلاعات عمومی 109

3-4- توصیف داده ها 112

4-4- تحلیل داده ها 130

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری 152

1-1-5- تفسیر سوال اصلی فایل 152

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی فایل

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول فایل 153

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم فایل 154

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم فایل 155

2-5- نتیجه كلی 156

3-5- محدودیتها و مشكلات فایل 157

4-5- پیشنهادهای فایل 157

5-5- خلاصه فایل 159

منابع و مآخذ

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word
فهرست منابع فارسی 163

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران (ICT) ارتباطات در word
فهرست منابع لاتین 169

ضمایم

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناوری اطلاعات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word :

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word

مقدمه

اضطراب یكی از مشكلات جامعه بشری است و هر كس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد كه امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند كه هر یك به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر كه روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی كه مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در كشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

هر قدر جامعه‌ی بشری از نظر تكنولوژی و صنعت پیشرفت كند انسان از طبیعت خود دور می شود و احساس تنهایی به او دست می دهد. تقریباً همه افراد آدمی احساس تنش و ناراحتی و یا انتظار وقوع رویدادهای ناگوار را تجربه كرده اند در چنین مواقعی علت تنش به تنهایی تشخیص داده نمی‌شود كه در این مواقع اصطلاح اضطراب را در ارتباط با این گونه پدیده ها بكار می‌بریم. اضطراب و ترس از بزرگترین دشمنانی هستند كه بشر مجبور است با آن روبرو شود. نظام اضطرابی انسان عصر جدید، هم پا با وحشت ها و هراس‌های مربوط به آن، از پیشینه‌ی اجدادی او برخاسته است. نیمی زمانی كه بقا و ادامه‌ی زندگی در یك دنیای بسیار متخاصم ایجاب كننده یك ابزار باشد تا بتواند از خطر آگاه كند شیوه‌ی گریز عامل را به ما می آموزد و به میدان می‌آورد.

از مدتها بخش بزرگی از زندگی انسان را تشكیل می دهند و تمامی جنبه‌های زندگی حال و آینده آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اضطراب امتحان به نوبه خود عاملی مهم در عدم موفقیت انسانهاست البته باید توجه داشت كه اضطراب عارضه صنعتی نیست زیرا، در حد تعادل و در جای مناسب می تواند باعث انگیزش مفید شود. مطالعات نشان داده است كه اضطراب در حد متعادل در یادگیری بسیاری از مطالب ساده مفید است در حالی كه اضطراب بسیار شدید یادگیری مطالب پیچیده را دشوار می كند.

نظام اضطرابی انسان هم یك هشدار دهنده و هم وسیله ای جهت آماده شدن برای فرار از خطر بشمار می آید. بنابراین به موازات توسعه و رشد الگوی زندگی و پیچیده شدن خطرات و تهدیدهای موجود برای بقا غنیمت كمتری داشته و مانند سابق چندان جنبه‌ی مكانیكی ندارد. (شفیع آبادی، 1368، ص 122)

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات فایل

مقدمه …………………………..

بیان مسئله ………………………….

اهمیت و ضرورت فایل ………………….

اهداف فایل …………………………

فرضیه های فایل ……………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها ……………….

فصل دوم: پیشینه و ادبیات فایل

مقدمه ………………………………

تعریف اضطراب ………………………..

علل پیدایش اضطراب ……………………

تجربه اضطراب ………………………..

تاریخچه اضطراب ………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر]

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی

انواع اضطراب ………………………..

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……….

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……….

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………..

كنترل صفات اضطراب زا …………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در word
فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب ……….

اضطراب در چه كسانی بیشتر است ………….

روشهای درمانی برای اضطراب …………….

اضطراب امتحان ……………………….

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………..

شیوع اضطراب امتحان …………………..

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………

راه های كاهش اضطراب امتحان ……………

پیشینه فایل ………………………..

جمع بندی ……………………………

فصل سوم: روش فایل

جامعه آماری …………………………

نمونه و روش نمونه گیری ……………….

ابزار اندازه گیری ……………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها …..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………….

جداول شماره 1 الی 20………………….

یافته های استنباطی …………………..

فرضیه شماره (1)………………………

فرضیه شماره (2)………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف فایل و نتیجه گیری ……………….

پیشنهادات …………………………..

محدودیت های فایل ……………………

منابع ………………………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار در word دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار در word :

بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار در word

عنوان به انگلیسی:

The comparison of the coping strategy and clinical patterns of personality among spouse abuser men and normal men

چكیده: هدف ازفایل حاضربررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت درمردان همسرآزاروعادی می باشد.

همسر آزاری یكی از آسیب های اجتماعی پنهان است كه معمولادر محیط بسته خانه شكل می گیرد و سبب از هم گسیختگی كانون خانواده می شود، قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده زنان، كودكان و سالمندان هستند، لذا این مطالعه سعی دارد عوامل موثر در بروز این پدیده را شناسایی كند.

روش بررسی:در این فایل نمونه استفاده شده شامل 100 نفركه 50 نفر مردان همسر آزار (نمونه در دسترس) و 50 نفر مردان عادی ازطریق همتاسازی بامردان همسرآزارانتخاب شدند وداده ها از طریق پرسشنامه های بالینی میلون mcmI – III و راههای مقابله ای لازاروس و فولكمن جمع آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج تفاوت معنی داری در راهبردهای مقابله ای (هیجان مدارومساله مدار)و بعضی از الگوهای بالینی شخصیت شامل نشانه های شخصیت دوری گزین، خودشیفته ، وسواسی ، منفی گرا در مردان همسر آزار و عادی نشان داد اما تفاوت معنی داری درنشانه های شخصیت نمایشی، شخصیت وابسته ،شخصیت افسرده ،شخصیت دیگرآزار،شخصیت خودآزار،شخصیت ضداجتماعی و شخصیت اسکیزوئید نشان نداد.

بنابراین بطور كلی می توان گفت كه راهبردهای مقابله ای و الگوهای بالینی شخصیت در مردان همسر آزار و عادی متفاوت است.

كلیدواژها:راهبردهای مقابله ای،الگوهای بالینی شخصیت،همسر آزاری.

بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار در word
فهرست

فصل اول

1-1- مقدمه: 2

1-2- بیان مساله: 4

1-3- ضرورت مساله: 8

1-4- اهداف: 10

1-4-1- هدف كلی: 10

1-4-2- اهداف اختصاصی: 10

1-5- فرضیه ها: 11

1-6- تعریف متغیرها 11

1-6-1- تعریف مفهومی.. 11

1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 13

فصل دوم

2-1- تعاریف نظری متغیرها: 15

2-1-1- تعریف خشونت: 15

2-1-2- تعریف خشونت خانوادگی: 15

2-1-3- تعریف خشونت علیه زنان: 16

2-1-4- اشكال خشونت علیه زنان. 16

2-1-5- مشكلات بررسی های مربوط به خشونت: 17

2-1-6- عوامل خشونت: 18

2-1-7- نگاهی به وضعیت زنان در ایران: 20

2-1-8- عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران. 21

2-1-9- علل خشونت… 24

2-2- دیدگاهها و نظریه های پدیده همسر آزاری.. 28

2-2-1- نظریه زیست شناختی: 28

2-2-2- نظریه فمینیستی: 29

2-2-3- نظریه نقش: 29

2-2-4- نظریه اسناد: 31

2-2-5- نظریه انتقال نسل ها: 31

2-2-6- نظریه درماندگی آموخته شده: 32

2-3- شخصیت : 32

2-4- رویکرد عاملی.. 36

2-5- رویکرد صفات… 37

2-7- گشتالت : 39

2-8- عوامل شکل دهنده شخصیت : 40

2-10- الگوهای بالینی شخصیت: 44

2-11- آسیب های شدید شخصیت… 46

2-12- نشانگان بالینی.. 47

2-13- راهبردهای مقابله ای یا كنار آمدن: 50

2-14- انواع راهبردهای مقابله ای: 51

2-15-تدابیر مقابله ای.. 54

2-16- مراحل حل مساله: 55

2-17- مهارتهای مقابله ای و خشم. 59

2-19- فایلات داخلی وخارجی: 65

فصل سوم

3-1- مقدمه: 73

3-2- طرح فایل: 73

3-3- جامعه آماری: 73

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه: 73

3-5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات: 74

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 79

فصل چهارم

4-1مقدمه: 81

4-2 آمار توصیفی.. 81

4-3 توزیع فراوانی گروه سنی افراد. 82

4-4 توزیع فراوانی اعتیاد افراد. 83

4-5 توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد. 83

4-6 توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد. 84

4-7توزیع فراوانی سابقه بیماری مردان. 86

4-9 آمار استنباطی.. 86

4-9-1متغیرهای راههای مقابله ای: 86

زیرمقیاسهای متغیر الگوهای بالینی شخصیت… 87

فصل پنجم

مقدمه: 96

یافته های فایل و بحث و تفسیر: 96

5-3- محدودیتهای فایل: 107

5-4- پیشنهادات: 107

منابع فارسی: 109

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد در word :

کارشناسی گرایش: روانشناسی بالینی

بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

چکیده:

«عزت» در اصل لغت به معنای شدت و قهر و غلبه است و لازمه آن شکست ناپذیری و عدم چیره شدن در مقابل قوای دیگر است. برخی گمان کرده اند که واژه «عزت» و «کرامت» هر دو به یک معنا بوده و معادل هم می باشند در حالیکه وقت در معنای لغوی این دو کله، آنها را از یکدیگر متمایز می سازد.

عزت نفس فضیلتی است که بین دو اخلاق رذیله قرار گرفته است و انسان در صورت انحراف از این صراط مستقیم، به دو مسیر انحرافی، یکی تکبر و دیگر تذلل گرفتار می شود. قرآن کریم تمامی عزت ها را تنها از ان خدا دانسته است و از دستیابی به عزت حقیقی تنها در سایه تقرب به خداوند ممکناست، راهکار عملی در راه رسیدن به عزت نفس واقعی همان اعقتاد و ایمان به مبدأ معاد و انجام عمل صالح و شایسته است.

قرآن کریم تبعیت از اولیا کفر و نیز انجام معاصی و گناهان را مستمسک عده ای برای رسیدن به عزت معرفی کرده است و بیان می دارد که این راهها هیچگاه نمی توانند عزتی را برای رسیدن به همراه بیاورند.

در این فایل، به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شده بدین ترتیب که میزان عزت نفس را با تست کوپر اسمیت مورد سنجش قرار داده ایم.

نمونه فایل 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از به دست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق ازمون t گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم.

از آنجائیکه t به دست آمده کوچکتر از t جدول بود. به این نتیجه رسیدیم که تفاوتی بین عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد.

مقدمه:

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیستم و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش اگاهی دارند و به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود همچنین در روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند، این مباحث جذایت خاصی را برای محققین ایجاد نموده و زمینه مساعدی را برای پرپایی فایلات بنیادی و کاربردی فراهم ساخته اند. یکی از موضوعاتیکه همواره به مانند پلی ارتباطی بین روان شناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی را ایجاد می کند مبحث خویشتن است در مبحث خویشتن عزت نفس، کنترل خویشتن و … عنوان می گردد. ولی اکثریت جامعه متأسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا نما موزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری و ترس … می شود.

عزت نفس از جمله سازه های روانشناختی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و فایلگران قرار گرفته است. اهمیت عزت نفس برای کسانی که با نواجوانان سر و کار دارند امری روشن است. به طور کلی ارزیابیهایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را شکل می دهد. همچنین عزت نفس درج تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که فرد نسبت به خود احساس می کند.

بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………

اهداف و اهمیت فایل………………………………………………………………………………….

فرضیه های فایل……………………………………………………………………………………….

سؤال فایل…………………………………………………………………………………………………

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای فایل…………………………………………………….

تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………….

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………..

مفهوم خود ……………………………………………………………………………………………………..

ابعاد عزت نفس ………………………………………………………………………………………………..

1- تنفر از خود ………………………………………………………………………………………………..

2- شک و تردید درباره خود ……………………………………………………………………………..

3- تأیید خود ………………………………………………………………………………………………….

دلایل عمده تأکید بر مفهوم «خود» در مکاتب روانشناسی معاصر………………………………

مفهوم «نفس» بیانگر کلیات و عامل وحدت رفتار انسان در روانشناسی اسلامی…………..

تفاوت عزت و کرامت ……………………………………………………………………………………….

تفاوت عزت با تکبر……………………………………………………………………………………………

عزت حقیقی و ظاهری………………………………………………………………………………………

عوامل دستیابی به عزت حقیقی……………………………………………………………………………

کژراه های کسب عزت واقعی ……………………………………………………………………………

الف) پذیرش ولایت کافران به جای مؤمنین………………………………………………………….

ب) جستجوی عزت به وسیله ی گناه …………………………………………………………………

روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس ………………………………………………………….

الگوی یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………..

مؤلفه های اساسی عزت نفس ………………………………………………………………………….

علل پیدایش پدیده خویشتن و عزت نفس…………………………………………………………..

عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت عزت نفس……………………………………………………………

نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوان ……………………………………………………………….

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس …………………………………………………………..

عوامل مؤثر در رشد عزت نفس………………………………………………………………………..

زمینه های عزت نفس ……………………………………………………………………………………

عزت نفس اجتماعی ………………………………………………………………………………………

عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………….

عزت نفس خانوادگی …………………………………………………………………………………….

عزت نفس جسمانی ……………………………………………………………………………………..

عزت نفس کلی……………………………………………………………………………………………..

عزت نفس و عملکرد سودمند………………………………………………………………………….

علت اصلی کدام است…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: پیشینه فایل:………………………………………………………………………………

نفس در نظریه دانشمندان اسلامی ……………………………………………………………………

عزت نفس در متون اسلامی ……………………………………………………………………………

عزت نفس از دیدگاه روان شناسان …………………………………………………………………..

نظریه مازلو……………………………………………………………………………………………………

نظریه راجرز…………………………………………………………………………………………………

نظریه کوپر اسمیت………………………………………………………………………………………..

نظریه اریکسون…………………………………………………………………………………………….

نظریه فروید…………………………………………………………………………………………………

نظریه آلبرت الیس………………………………………………………………………………………….

چرا عزت نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم……………………………………………………

ب: پیشینه عملی …………………………………………………………………………………………..

فایلات انجام شده……………………………………………………………………………………….

1- فایلات انجام شده در خارج …………………………………………………………………..

2- فایلات انجام شده در داخل ایران …………………………………………………………….

فصل سوم: روش شناسی فایل………………………………………………………………………

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

جامعه مورد فایل………………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………….

روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………….

مشخصات پرسشنامه………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………..

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………..

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..

محدودیتهای فایل…………………………………………………………………………………….

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………

منابع…………………………………………………………………………………………………………….

ضمایم…………………………………………………………………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید