پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان در word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان در word

چکیده

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی
فصل دوم( مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش)

مبانی نظری

سابقه تاریخی تربیت

علم تربیت

وظیفه تربیت

اگر تربیت نباشد

دامنه و قدرت نفوذ تربیت

عوامل مورد بحث در تربیت

فایده و لزوم تربیت

جنبه ی فردی

جنبه ی اجتماعی

جنبه اقتصادی

جنبه ی سیاسی

جنبه ی فرهنگی

جنبه ی معنوی

لزوم تربیت

عاملان تربیت

اهمیت خانواده از نظر تربیت

عالی ترین شکل تربیت

وسعت دامنه ی بحث در خانواده

ساختار نظریه ی اتکینسون

کارایی نظریه ی اتکینسون

رفتار و انگیزه ی پیشرفت

نظریه ی مورای

ویژگی های افراد پیشرفت گرا

بررسی پژوهش های انجام یافته

پیشینه ی پژوهش
فصل سوم (روش شناسی)
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم
(یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها )

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

پیوست

منابع و ماخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان در word

امیری مجد،رسول.(1383).تربیت و شیوه ی های آن . تهران: انتشارات نور

 

ابادی،عبد الله . (1384).شیوه های تربیت.تهران: انتشارات پیام

 

بهاری،علی.(1383) . انگیزه .تهران: انتشارات نار

 

باقری،اصغر.(1384) . روش های تربیتی . تهران: انتشارات فرهنگستان

 

دلاور،علی.(1384) . امار استنباطی . تهران: انتشارات رشد

 

دلاور،علی. (1384).روش تحقیق در علوم تربیتی.تهران:انتشارات رشد

 

شاملو، سعید. (1385). سلامت روانی.تهران: انتشارات نی

 

سیاسی،علی اکبر.(1378).روانشناسی شخصیت.تهران:انتشارات ارجمند

 

سروری،منیژه.(1380).روانشناسی فردی.تهران:انتشارات پیروز

 

شکر کن،علی اصغر.(1383).انگیزه پیشرفت.تهران: انتشارات نی

 

لطف ابادی ،حسین.(1384).روانشناسی رشد.تهران:انتشارات بهار

 

قائمی امیری،علی.(1385).تربیت.تهران: انتشارات ارسباران

 

محمدی، سید یحیی.(1385).نظریه های روان درمانی.تهران: انتشارات رشد

 

محمدی، سید یحیی.(1384).انگیزه و هیجان.تهران:انتشارات رشد

چکیده

  هدف از تحقیق  حاضر بررسی  رابطه  بین انگیزه  پیشرفت  و شیوه های فرزند پروری  در بین دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان قزوین است. در این راستا  فرضیه  های زیر مطرح شدند: 1)ا بین  انگیزه و  پیشرفت  و شیوه فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود دارد  . 2)  بین  شیوه  اقتدار طلبی  و  شیوه فرزند پروری  رابطه  وجود دارد.  و 3) .بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. 4) بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. جامعه مورد مطالعه  در تحقیق  حاضر عبارتند از  دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان   قزوین است  که صد  نفر  به عنوان  نمونه انتخاب گردیده  که آزمون  انگیزه پیشرفت  وشیوه ی فرزند پروری  بر روی آنها اجرا گردید.  نتایج  بدست آمده  حالی  از آن  است که بین انگیزه و پیشرفت  و شیوه ی فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود ندارد  همین طور  بین شیوه  اقتدار طلبی  و انگیزه  پیشرفت  هم رابطه  ای وجود ندارد . و همین طور در فرضیه سوم که بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد زیرا که ضریب همبستگی بدست آمده بزرگتر از ضریب همبستگی جدول در سطح معنی داری 5% قرار دارد و همین طور در فرضیه چهارم که بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد چون ضریب بدست آمده از ضریب جدول با درجه آزادی 99 در سطح معنی داری 5% کوچکتر است فرضیه تحقیق مورد تائید قرار نگرفته و بین انگیزه پیشرفت و سلطه جویی رابطه معنی داری وجود ندارد

     مقدمه:        

خانواده در زندگی آدمی  نقش بسزایی  داشته و باید  در  وضعی استوار  باشد بدان  گونه که اطرافیان  در آن  احساس ایمنی  کامل  داشته باشند.  مخصوصا کودکان  و نوجوانان  که پرورش آنها در محیط  سالم و دور  از هر گونه  اختلال  و جدالها  و برخورد های زن و شوهر (والدین )  به دور از  هر جنجالی  باشد به عبارت دیگر  روح سازش  و تعادل  هم زیستی  بین والدین  می تواند در تربیت فرزندان  و انگیزه  پیشرفت  نقش بسزایی داشته باشد

 اصلاح  محیط اجتماعی  یکی از عواملی  است که والدین  در شیوه ی فرزند پروری  خود باید  به آنها توجه  داشته باشند .  به این صورت  که اگر کودکان  در محیط اجتماعی  ناسالم  قرار گرفته باشند  با برخوردهای  درست و خوشایند  آنها را از عواقب  بد محیط  آگاه سازند  و انگیزه ی  آنها را برای  ادامه ی زندگی  به طور صحیح  مشخص نمایند

به طور کلی  می توان گفت  والدین و مربیان جزء اصلی ترین عامل تربیت کودک  هستند و   ایجاد  تغییرات  رفتاری  با واسطه مربیان  تربیت یا والدین  می تواند  انگیزه ی کودک  را برای  رسیدن  به تحول  آفرینی  و سازندگی دچار  اختلال کنند  . (قائمی امیری – 1385)                                                             

 شیوه ی فرزند پروری  والدین  میتواند  با استناد به  انگیزه ی پیشرفت  در کودکان روندی مثبت  و به جا باشد زیرا که  پرورش انگیزه  از نوع پیشرفت  در کودکان                                      باعث   افزایش  خود شناسی و  اعتماد به نفس  می باشد  که این موضوع  در به کار گیری  روحیات  مثبت  جوانان  اثر خوب  و منطقی  خواهد داشت  از طریق  شیوه های  تربیت  پذیری مثل :  اقتدار طلبی و آزادی  می توان  تجارب نسل  گذشته  را با روحیات  نسل جدید  هماهنگ کرد  تا در رسیدن  به رشد  و توسعه و خود یابی  جوانان و نوجوانان  اقدام کرد . (قائمی امیری – 1385)                                                             

 

 

بیان مساله :

بدین سان  که یادآوری  میشود  تربیت و شیوه  ی مساله ی تربیتی  امری ضروری  و مفید انسان است  که ضرورتش  بدان  حد است که  انسان فاقد  تربیت  همه چیز  است  از دید دیگر انسان  را موجودی  متعالی  و دارای استعداد  و کمال  بدانیم  تربیتی لازم است  تا این  سیر تکاملی  را هدایت بخشد  و جهت دهد ، زیرا متعالی  بودن ، کسب آمادگی برای  سیر تکاملی  لازم دارد  و این  نیازمند  به اعمال  قدرتی و یا  نفوذ دادن  شیوه ی مساله  ی تربیتی قوی  و مستمر  است تا انگیزه مالی  درونی  مثل خرد یابی  و رسیدن به  هدف و یا انگیزه  پیشرفت در تحصیل را در فرزند  بیشتر وبیشتر  کند  که گاهی اوقات ممکن  است شیوه های  تربیتی  اگر اصولی  و منطقی  نباشد  مشکلات  جبران ناپذیری  را به وجود  بیاورد  زمانی که کودک  به دنیا  می آید  در حالی که تمام  آگاهیها  و اطلاعات  مربوط  به این جهان  و جهان بعدی  عاری است  و در فاصله کوتاه و یا طولانی  باید حامل  میراثی عظیم  از تاریخ و فرهنگ ره آورد  مساله ی  جامعه  گذشته  و حال گردد

 این از راه آموزش  شیوه ی  مساله ی  صحیح  تربیتی  می توان  موثر باشد  و فرزند  را به اوج  و یا برعکس  ان هدایت  نماید و این  شیوه  مساله ی تربیتی  از طریق  عاملان  تربیت  که همانهایی هستند  که نقش اجرایی  در تربیت کودک  بر عهده  دارند  به گونه ای  در او  سازندگی  ایجاد  می کنند . (اصغری ، مجد -1383)

 اهمیت و ضرورت تحقیق

شیوه ی فرزند پروری و تربیت کودکان  در بین والدین  یکی از مهم ترین  وظیفه ای  است که والدین  بر عهده  دارند  وظیفه ی آنها  در بین فرزندان  سازندگی  و آفرینندگی  و سازمان  دادن  فرزند  در جهت رسیدن  به انسانی کامل  و متحرک  ومؤثر  بوده  که جهت بقای وجود ،  صیانت نفس  و انجام وظایف  والدینی  و اجتماعی آماده شوند  بدین گونه  که قادر باشند  زندگی خود  و دیگران را دلنشین  سازند  شیوه های  فرزند پروری  الز طریق والدین  باید  با در نظر گرفتن  اصول و قوانین  مشخص شده  باشد که خدای ناکرده  مشکلات حل نشدی  را با گذشت زمان  برای  فرزند به وجود نیاورد

 پرورش فردی که  مولد  به معنای اعم کلمه  است  وجهت رفع  نیاز مندی های   فرزند است  باید  از لحاظ  مورد سنجش  و مطابقت  با روحیه  فرزند  قرار بگیرد   و توجه به انگیزه  مساله ی درونی  فرزند از همان  دوران  کودکی بر عهده  والدین  است  که با توجه  به انگیزه  مساله ی درونی  فرزند  و شیوه مساله ی فرزند پروری  بتواند در  جهت رسیدن  فرزندان به اوج  سعادت اقدامات  لازم  را به عمل آورد  که با توجه  به این تحقیقات  و ارائه مطالب  جدید  جهت بررسی  شیوه ی مساله  ی تربیتی  والدین  می توان  میزان  موفقیت  فرزندان را گسترش داد .(شعاری نژاد ،1383)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق  حاضر  بررسی و رابطه ی بین  انگیزه ی پیشرفت  تحصیلی  و شیوه  مساله ی فرزند پروری  است  و اینکه آیا انگیزه ی پیشرفت  با نوع تربیت  و شیوه  مساله ی  تربیتی والدین  می تواند  رابطه  داشته باشد

 و اهداف جزئی  تحقیق این است  که آیا بین  انگیزه ی پیشرفت  و تربیت  ازطریق  اقتدار طلبی  و همین طور آزادی  طلبی  فرزندان می تواند رابطه  وجود داشته باشد  یا نه

فرضیه های  تحقیق

فرضیه کلی (اصلی ) : 1 بین  انگیزه ی  پیشرفت  و شیوه ی فرزند پروری  رابطه وجود دارد

فرضیه های فرعی :1  بین انگیزه  و اقتدار طلبی  رابطه  وجود دارد

2 بین انگیزه  پیشرفت و آزادی طلبی  رابطه وجود دارد

متغیر های تحقیق

انگیزه ی پیشرفت : متغیر وابسته

 شیوه های فرزند پروری: متغیر مستقل

مقطع تحصیلی و جنس : متغیر کنترل

 تعاریف عملیاتی

تعاریف  نظری  شیوه ی  مساله ی  فرزند پروری : عبارتند از  شیوه مساله  و راهکار مساله  که جهت  پرورش  عضوی  مفید برزای  جامعه  از طریق  والدین  انجام می گیرد  و یا عبارتند از   شیوه مساله  از یک عمل  عمدی و آگاهانه و دارای هدف  که به منظور  رشد دادن ، ساختن و دگرگون کردن  و شکفتگی  استعدادهای  مادر زادی  او انجام  می گیرد . (لطف آبادی -1385)

 تعرف عملیاتی  شیوه  مساله فرزند پروری :  عبارتند از  نمره ای که آزمودنی  از آزمون  شیوه مساله  ی فرزند پروری  به دست آورد

 تعریف نظری  انگیزه ی پیشرفت : عبارتند از  هدف و انگیزه  ی درونی  فرد که نسبت  به رسیدن اوج  و خود یابی  و عرصه های مختلف  را در ذهن  می پروراند   و روبرو شدن  با تمام  خواسته ها  و ناکامی  ها جهت رسیدن  به هدف نهایی (علاقه مند -1383)

تعریف عملیاتی  انگیزه ی پیشرفت :  عبارتند از نمره ای  است که آزمودنی  از آزمون  انگیزه ی پیشرفت  به دست آورده  است

مبانی نظری:

ـ تربیت از مادر ( ربو ) بمعنای بالا رفتن و اوج است ، و بدین سان لغت تربیت بمعنی اوج دادن و زمینه را برای بالا رفتن و رشد فراهم ساختن است

تعاریف تربیت

برای تربیت تعاریف متعددی ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از

تربیت عملی است که از طریق نسل بالغ درباره آنها که رشد کافی نیافته اند بمنظور پرورش جسمی ، فکری و اخلاقی شان انجام میشود تا آنها را برای عضویت در زندگی انسانی آماده کند

تربیت عبارتست از پرورش قوای جسمی و روانی انسان برای وصول به کمال مطلوب ، انتقال تفکر ، احساس و عمل جامعه به آیندگان

تربیت عبارتست از یک عمل عمدی و آگاهانه و دارای هدف که بمنظور رشد دادن ، ساختن دگرگون کردن و نیز شکفتگی استعداد های مادر زادی او انجام میشود

تعاریف دیگری نیز در تربیت هست که از جمله اینست که

      تربیت عبارتست از پرورش عضوی مفید برای جامعه

از نظر اسلام میتوان گفت تربیت عبارتست از هدایت و اداره جریان ارتقائی و تکاملی بشر ، یا ایجاد هیئت تازه در فرد بمنظور فراهم آوردن زمینه جهت رشد و تکامل همه جانبه

هدف از تربیت

بر این اساس که تصویر شد هدف تربیت سازندگی و آفرینندگی مداوم و تلاش برای تعدیل و تعادل بین نیازها و تمایلات است . و در جمع غرض اینست که دست فرد را گرفته و زمینه رشد او را از هر سو بدانگونه فراهم کنند که به نقطه مورد نظر برسد

دو مفهوم از کلمه تربیت

در تعاریف فوق ما دو مفهوم آموزش و پرورش را در هم گنجانده و از آن به تربیت یاد کردیم ولی می دانیم ـ برای هر یک از دو مفهوم تعاریف دیگری وجود دارد

منظور از آموزش یا تعلیم تلقین سلسله مطالب ، وارد کردن فرد به فراگیری و حفظ مسائلی بمنظور انتقال از حالت جهل به دانائی است و یا بنا به تعریف اسلام آموزش یک جریان مداوم و همه جانبه است برای انتقال انسان از جهل به علم در تمام جنبه های زندگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در word

فصل اول ( معرفی پژوهش )
الف : مقدمه
ب : بیان مسئله و سوالهای پژوهش
ج : هدف پژوهش
د : اهمیت پژوهش
ه : فرضیه پژهش
تعریف عملیاتی واژها
فصل دوم ( پیشینه تحقیق )
الف : پیشینه آموزش و پرورش پیش از دبستان در داخل و خارج از ایران
رشد شناختی
نظریه های شکل گیری مفهوم
1الف– نظریه همخوانی گرایی محرک – پاسخ
ب – نظریه برونر
نظریه مفاهیم طبیعی
نظریه پیاژه
نظریه ویگوستکی
بررسی آزمایشگاهی صورت بندی مفهوم ( مراحل رشد تفکر مفهومی )
ابزار شکل گیری مفهوم
1 – روشهای مبتنی بر مقایسه و تفکیک
2 – روشهای مبتنی بر اصول طبقه بندی
3 – روش تشکیل مفاهیم ساختگی
مروری بر مطالعات گذشته
1 – تاثیر تجارب فرهنگی و شخصی در رشد مفهومی
2 – تفاوت های فردی در شکل گیری مفهوم و نقش فرهنگ و آموزش در آن
3 – تحقیق بین فرهنگی در رشد شناخت
4 – تاثیر تعامل بزرگسالان با کودک در رشد شناخت
نقش جنسیت در توانائیهای شناختی
تفاوتهای فردی بین دو جنس در رابطه با شکل گیری مفهوم
کودکستان محیطی برای آموزش و مشاهده
آموزش مستقیم و غیر مستقیم در کودکستان ها
ویژگیهای کودکان در دوره کودکستان ( 3 تا 6 سالگی )
سپردن کودک به کودکستان از نظر رشد اجتماعی
کودکستان و فواید آن
نقش پیش از دبستان در آموزش و پرورش قرن
واقعیت های فراموش شده دوره پیش از دبستان
فصل سوم ( روش پژوهش )
الف : روش پژوهش
ب : نوع پژوهش
ج : جمعیت آماری پژوهش
د : نمونه و شیوه نمونه گیری
1 – ابزار پژوهش
1-1- آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی
1-2- نحوه اجرا و دستورالعمل آزمون
1-3- پرسشنامه تحقیق
2 – روش تحلیل داده ها
فصل چهارم
نتایج پژوهش
فصل پنجم
الف : خلاصه نتایج
ب : تعیین و تفسیر نتایج
ج : محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در word

1- الهیاری ، عباسعلی و همکاران – اصول و مبانی آموزش در مراکز پیش دبستانی ،

2- بیلر ، رابرت – کاربرد روان شناسی در آموزش – ترجمه پروین کدیور – جلد دوم ، چاپ ششم

3- بیلر ، رابرت – کاربرد روان شناسی در آموزش – ترجمه پروین کدیور – جلد اول ، چاپ ششم

4 – بازاللهی ، محمد – مدیریت مراکز پیش از دبستان – چاپ اول ،

5 – بهادران ، حمید رضا – واقعیت های فراموش شده دوره پیش دبستانی – جام جم – جمعه

1380/2/

6 – برقک ، رحیم – الگوی پیشنهادی برای آموزش در مراکز پیش دبستانی و آمادگی ،

7  – پارسا ، محمد – روانشناسی تربیتی – انتشارات بعثت – چاپ دوم ، زمستان

8 –  پارسا ، محمد – روانشناسی یادگیری – انتشارات سخن –

9 – ترکمان ، منوچهر – هفت گفتار درباره آموزش قبل از دبستان ( دفتر اول ، دوم ) – دفتر تحقیقات و تالیف کتاب درسی آموزش و پرورش ،

10 – دلاور ، علی – احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات رشد – چاپ دوم 1376  

11 – دلاور ، علی – روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی – نشر ویرایش – چاپ هشتم ،

12- دانش ، عصمت – آزمون شکل گیری مفهوم – دانشنامه کارشناسی ارشد دوره چهارم کارشناسی ارشد . انیستیتو روان پزشکی

13- دادستان ، پریرخ – آموزش و پرورش و تاخیر کودکان ایرانی – گردآورنده مهین توکلی – روانشناسی امروز – شماره 10 – شهریور

14 – رستگاری ، تمنا – نقش پیش از دبستان در آموزش و پرورش قرن 21- مشاور خانواده ، روانشناسی امروز – اسفند 80  و فروردین

15 – سولسو ، رابرت – روانشناسی شناختی – ترجمه فرهاد ماهر ، تهران – انتشارات رشد ،

16 – علاقه بند ، علی – اصول مدیریت آموزشی – دانشگاه پیام نور ،

17 – فیض ، جواد – رفتارمن با کودک من – انتشارات صنوبر ، چاپ دوم

18 – کانل ، و . ف – تاریخ آموزش و پرورش قرن 20 – ترجمه حسن افشار – نشر مرکز – چاپ اول

19 – کریمی ، یوسف – روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش – نشر ویرایش ، چاپ اول ، اسفند

20 – لاندرت ، کاترین – آموزش و یادگیری در دوران پیش از دبستان – ترجمه و تخلیص ناصرقلی ابوالحسنی ، عقران – انتشارات آینده ،

21 – موسوی ، علی محمد – بررسی شکل گیری مفهوم در کودکان طبیعی  7 تا  15 ساله – کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی – دانشگاه تربیت مدرس ،

22 – مفیدی ، فرخنده – آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان – دانشگاه پیام نور – 1370

23 – میرهادی ، توران – کتاب کار مربی کودک ( برنامه سالانه مربی در مهدکودک و کودکستان)، انتشارات آگاه چاپ ششم زمستان

24 – ویگوتسکی ، ل . س – اندیشه و زبان – ترجمه احمد صبوری – چاپ اول ،

25 – هرنیگتون ، ای میویس – پارک ، راس دی – روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر – ترجمه جواد طهوریان و همکاران – انتشارات آستان قدس رضوی – جدول اول – چاپ اول 

26 – هفت گفتار درباره آموزش و پرورش پیش از دبستان ( دفتر اول ) – تدوین گروه آموزش قبل از دبستان – دفتر تحقیقات و برنامه ریزی – تهران ، وزارت آموزش و پرورش 

چکیده پژوهش

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکانی است که قبل از ورود به مدرسه دوره مهدکودک و پیش دبستانی را طی کرده اند

برای نمونه برداری از بین کل دانش آموزان شهر تهران ، تعداد 30 نفر در مقطع تحصیلی اول ، دوم ، سوم دبستان به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر بودند

فرضیه های اساسی این پژوهش عبارت بودند از :

–         کودکانی که از آموزشهای مهد کودک برخوردار هستند رشد مفهوم سازی آنها بیش از کودکانی است که آموزشهای مهد کودک استفاده نکرده اند

–         آموزشهای مهد کودک ، مفهوم سازی کودکان را افزایش می دهد

ابزار پژوهش، آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی بود : که پس از اجرای آزمون نمره گذاری داده های حاصل از پژوهش ب آزمون t مستقل و روش آنالیز واریانس دو متغییر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در این بررسی فرضیه های پژوهش تایید شدند : یعنی کودکانی که مهد کودک رفته و آموزش دیده اند در رشد مفهوم سازی با کودکانی که مهد کودک نرفته اند تفاوت معنا داری دارند و آموزش رشد مفهوم سازی را در کودکان افزایش می دهد

افزون بر موارد گفته شده نتیجه گیری شد که ، رشد مفهوم سازی کودکان و عملکرد بالای آنها در انجام آزمون با عامل تحصیلات والدین ارتباط معنا داری ندارد

بین تعداد فرزندان خانواده و توانایی کودکان در انجام آزمون ارتباط معناداری وجود ندارد

رشد مفهوم سازی بین کودکان دختر وپسر تفاوتی ندارد اما بین کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنا دار است

الف : مقدمه

اگر بخواهیم در قرن 21 که قدرت کشورها در نیروی انسانی آنها نهفته است ، به پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی نایل شویم ، به شخصیت های رشد یافته، انسانهای متفکر و دست های ماهر و توانا نیازمندیم : و چنین شخصیت هایی به جهت بالندگی همه جانبه باید تربیت شوند . انسان از بدو تولد تا شش ، هفت سالگی حساس ترین و مهمترین مراحل رشد خود را طی می کند . پژوهش ها نشان داده اند که اگر در این مرحله رشد، نسبت به کودک از نظر جسمی، روانی و تربیتی غفلت و کوتاهی بشود در مراحل بعد جبران آن مشکل است. این سالها مرحله شکل گیری شخصیت است که با حساسیت زیاد کودک نسبت به پیرامون خود مشخص می شود و زمان آموزش قبل از دبستان است. نفوذ و تاثیر این دوره می تواند دائمی باشد

با توجه به افت تحصیلی بالا به خصوص در میان کودکان خانواده های کم درآمد و آنان که مشکلات خانوادگی دارند می توان اهمیت وارد کردن کودکان به جریان آموزش در سنین خردسالی  را درک کرد ( تدوین گروه آموزش قبل از دبستان دفتر تحقیقات و برنامه ریزی ، 1368 )

ثابت شده است ، کودکانی که مراکز پیش از دبستان را طی کرده اند ، آسانتر از کودکانی که از این امتیاز محروم بوده اند وارد دبستان و مراحل بعدی تحصیل می شوند. بنابراین این گذراندن دوره پیش از دبستان عامل مهمی در موفقیت تحصیلی به حساب می آید

هرگاه مراکز پیش از دبستان نظیر مهدکودک ها و یا کودکستان ها دارای برنامه های با کیفیت بالا باشند کمکی ضروری برای خانواده ها در دنیای امروز به حساب می آیند ( بازاللهی ، 1381 )

لذا ارائه برنامه هایی که کودکان را به جهت رشد بهتر آنان یاری رساند، در برنامه های مراکز قبل از دبستان الزامی است

از این نظر، بررسی تاثیر آموزشهای مهدکودک بر رشد مفهوم سازی کودکان به عنوان اصلی پژوهش حاضر است

 

ب : بیان مسئله ( سوال های پژوهشی )

متخصصان عقیده دارند که شخصیت هر انسان در شش، هفت سال اول زندگی شکل می گیرد و لذا سالهای اولیه زندگی کودک از نظر تعلیم و تربیت بسیار پر اهمیت، و کوتاهی در مورد آنان زیان بار است

 امروزه جهت رشد و بالندگی بهتر کودکان از مراکز نظیر مهدکودک ها استفاده می شود که هدف از ایجاد این مراکز کمک به رشد جسمانی، ذهنی عاطفی و اجتماعی کودکان و در نهایت کمک به شکوفایی استعداد و علایق آنان می باشد ( پارسا ، 1374 )

از معرفی آموزش و پرورش هم مانند بسیاری دیگر از امور زندگی پیوسته در حال تغییر و تحول است، از این رو مسئولان تعلیم و تربیت یک جامعه بخصوص معلمان و مربیانی که با کودکان در ارتباطند باید به تحولات سریع تعلیم و تربیت و روش های پیشرفته تر آگاهی یافته و روش کار خود را اصلاح و تغییر دهند ، در مهدهای کودک صحبت های مربی درباره فصول مختلف سال، زندگی جانوران طرز تشکیل ابر و برف و باران و انواع پوشاک و وسایل نقلیه، ; ; ; هیچ انگیزه مطلوبی در کودکان ایجاد نمی کند و دهها بار تذکر و اخطار مربی می تواند کودک را به فعالیتی وادارد یا از او بخواهد فعالیتی را انجام دهد . تنها با تشخیص مرکز توجه و کانون رغبت کودک می توانیم مطالب مورد نیاز وی را به او بیاموزیم : می توان فعالیت های که در برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه کلاس های آمادگی و یا ضـمیمه مهـد کودک ها پیش بینی شده است را نظیر فعالیـت های

زبان آموزی، آموزش مفاهیم ریاضی و علوم ، مفاهیم اجتماعی، دینی و اخلاقی و هر نوع فعالیت دیگر را که در اطراف یک موضوع متمرکز شده را مرکز فعالیت کودکان قرار دهیم ( برقک 1372 )

لذا با توجه به آنچه توصیف شده در این پژوهش سعی می شود بررسی صورت گیرد که آیا بین کودکانی که از آموزش های مهد کودک برخوردار بوده اند با کودکانی که از این آموزش ها برخوردار نبوده اند تفاوت معناداری وجود دارد ؟

به علاوه سوال های که در این خصوص مطرح هستند عبارت است از :

1-    آیا مفهوم سازی برای کودکان پسر و دختر به طور برابر تاثیر گذار است ؟

2-    آیا مفهوم سازی به عامل تحصیلات والدین نیز مرتبط است ؟

 

ج : هدف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش پی بردن به تاثیرات آموزش های مهد کودک ها بر رشد مفهوم سازی کودکان است. در واقع این پژوهش سعی می شود بررسی صورت گیرد در بین کودکانی که به مهد کودک رفته اند و آموزش دیده اند با کودکانی که سابقه رفتن به مراکزی مثل مهدکودک ها را ندارند : و مشخص شود که بین این دو گروه چه تفاوت های می تواند در خصوص رشد مفهوم سازی آنان وجود داشته باشد

 


د : اهمیت مسئله

تربیت و آموزش کودکان از مهمترین مسائل امروزی است . در واقع یکی از شاخص های توسعه نیروی انسانی ارائه آموشهای سنجیده در مهد کودک هاست . حال اگر بخواهیم تاثیر این آموزشها را از زاویه تحقیقات روان شناختی و تربیتی هم مطرح سازیم ، مشخص می شود که بسیاری از طرحواره های اجتماعی، شناختی، عاطفی و معنوی در این دوران شکل گرفته به نحوی که در سراسر زندگی نقش اسـاسی به خود می گیرد . تحـقیقـات نشـان می دهـند که کـودکـانی کـه از

آموزشهای مهدها و یا مراکز پیش دبستانی برخوردارند در بسیاری از شاخص های آسیب زای زندگی و اجتماعی از جمله بزهکاری، طلاق، افت تحصیلی، مسائل اخلاقی و جزء آن حداقل 20 درصد نسبت به دیگران وضع مطلوب تری دارند ؛ همچنین از شاخص های مولد بودن از جمله ابتکار، تحقق عمل، استقلال ، هویت جنسی ، زیر ساخت اخلاق خود پیروی و جزء آن در همین سنین پی ریزی می شود ( اللهیاری و همکاران ، 1380 )

از طرفی هزینه کردن در این مقطع سنی با برنامه ها و آموزشهای صحیح برای کودکان سبب می شود بستر فرهنگی مناسبی برای تغییر بسیاری از عادات غلط باشد . تاثیر آموزشهای مستقیم در این دوران چندین برابر آموزشهای غیر مستقیم نظیر رسانه های گروهی است ؛ ونیز از لحاظ حقوقی هم پرداخت به آموزش کودکان یعنی حمایت از حقوق شناخته شده آنان ( اللهیاری و همکاران ، 1380 )

در هر حال کودکی که معلم را به جای پدر و مادر خود می داند بسیار متاثر از آنچه می شود که توسط معلمش مطرح می شود و خود را ملزم به رعایت گفته های معلم خود می داند ( بیلر ، 1972 ) . اما اینکه این آموزش ها تا چه حد بر روی رشد مفهوم سازی کودکان مثمر ثمر است نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است


ه : فرضیه پژوهش

فرضیه های پژوهش عبارت هستند از :

رشد مفهوم سازی کودکان برخوردار از آموزش های مهد کودک بیش از رشد مفهوم سازی کودکانی است که ار آموزشهای مهدکودک استفاده نکرده اند

آموزشهای مهدکودک، مفهوم سازی کودکان را افزایش می دهد


تعریف عملیاتی واژه ها :

آموزش مهدکودک : تعلیماتی است که در مراکز مهدکودک و پیش دبستانی به کودکان داده
می شود ؛( ثبت نام کردن کودک در مهدکودک به مدت حداقل یکسال ). مفاهیم کمی و ریاضی: مانند کم و زیاد، بالا و پایین، شمارش، مفاهیم طبیعی و روزمره مانند روز و شب ، کوه و دشت و جنگل و; مفاهیم اجتماعی و فرهنگی : مانند پلیس، پزشک ، معلم ; ; مد نظر است . در مهدکودک ها این مفاهیم به عنوان پایه آموزش داده می شود

مفهوم سازی : نمره ای که آزمودنی از آزمون مفهوم سازی ویگوتسکی می گیرد

 

رشد مفهوم سازی :

مفهوم سازی به عنوان مقدمه تفکر است . در این پژوهش مفهوم سازی به وسیله آزمون مفهوم سازی ویگوتسکی اندازه گیری می شود که این آزمون در بخش ابزار ها توصیف می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 Ù¾Ø§ÙˆØ±Ù¾ÙˆÛŒÙ†Øª نظریه شغلی گینزبرگ در word دارای 39 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word :

پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word

پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word شامل 39 اسلاید است که با پاورپوینت 2016 طراحی شده است وقابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

به اعتقاد گینز برگ و همکارانش جریان رشد انسان فرآیندی پیوسته وتکاملی است وانتخاب شغل نیز مانند رشد ؛ فرآیند می باشد.

انتخاب شغل فرآیندی است که درطی دوره معینی انجام ودراین دوره فردبین انتظارات وامکانات وخصوصیات فردی سازش و تؤافق بوجود مِی آورد.این دوره قابل بازگشت نیست

سیر تکاملی فرد از نظر گینزبرگ

سیرتکاملی سه مرحله دارد

1- مرحله رویائی(قبل ازسن 11سالگی)

2- مرحله آزمایشی(11-18سالگی)

3- مرحله واقع بینی(18-24سالگی)

1-مرحله رویا ئی (قبل از سن 11سالگی ):در این مرحله انتخاب متکی بر ر ؤ یا و خیال با فی است .در سنین 4-5سالگی کودک در ضمن بازی رغبت خود را نسبت به برخی مشاغل آشکارا ابراز می دارد.

کودک از بازی لذت می برد.کودکان خود را با بزرگسالان مقایسه و به علت ضعف جسمانی خود را حقیر می یابند .همانند سازی با بزرگسالان روش غلبه بر احساس حقارت کودک است که از طریق آن با ارزش مشاغل نیز آشنا می گردد.

از علائم مهم مرحله رویایی: انکارواقعیات- عدم توجه به توانایی واستعداد- نادیده گرفتن زمان

مرحله رویایی پایه واساس رسیدن به مرحله آزمایشی است.

و …

پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ در word
فهرست مطالب

مقدمه

سیر تکاملی فرد از نظر گینزبرگ

چهار عامل انتخاب شغل از نظر گینزبرگ

ارزشیابی نظریه گینزبرگ

نکات مورد اشاره در نظریه گینزبرگ

کاربرد نظریه گینزبرگ

پایان

عنوان : نظریه شغلی گینزبرگ

فرمت : پاورپوینت

حجم : 2.75 مگابایت

تعداد صفحات : 39

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word دارای 179 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word :

پروزه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

دسته روانشناسی

فرمت فایل: word

‹‹ پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word
فهرست مطالب ››

عنوان صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه : 2

بیان مسئله : 4

اهمیت پژوهش : 10

اهداف تحقیق : 13

اهداف كلی : 13

تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم : 14

تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم : 18

سؤالات تحقیق : 19

فرضیه‌های تحقیق : 19

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه : 22

سلامتی و تعریف آن : 23

عوامل تأثیرگذار بر سلامت: 24

انواع سلامتی : 25

سلامت روانی و تعریف آن : 27

عوامل موثر بر سلامت روانی : 28

اختلالات روانی و تعریف آن : 30

تاریخچه بررسی اختلالات روانی : 32

طبقه بندی اختلالات روانی : 36

اختلالات خلقی و تعریف آن : 42

تاریخچه بررسی اختلالات خلقی : 43

طبقه بندی اختلالات خلقی : 44

اختلالات افسردگی : 44

اختلالات دو قطبی : 45

اختلال افسردگی و تعریف آن : 46

نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی : 48

نظریه زیست شناختی : 48

نظریه روان پویایی : 50

نظریه یادگیری : 51

نظریه شناختی : 52

علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی : 54

سبب شناسی اختلال افسردگی : 56

انواع افسردگی : 57

اختلال افسردگی و سن : 59

اختلال افسرگی و جنس : 60

روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در كودكان : 61

انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی : 63

پرسشنامه افسردگی كودكان CDI : 63

2 ـ پرسشنامه افسردگی بك : 64

مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) : 65

آزمون و تعریف آن : 66

سابقه تاریخی آزمونهای روانی : 67

ویژگیهای آزمونهای روانی : 69

الف ) ویژگیهای اصلی : 70

الف ) روش باز آزمایی : 71

ب ) روش فرمهای همتا یا موازی : 71

ج ) روش دو نیمه كردن آزمون : 72

د ـ روش كودر ـ ریچاردسون : 73

الف ) روایی محتوا : 74

ب ) روایی صوری یا ظاهری : 76

ج ) روایی ملاكی : 77

د ) روایی سازه : 79

3 ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص : 81

ب ) ویژگیهای فرعی : 81

مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن : 82

انواع نرم یا هنجار : 83

1 ـ هنجارهای سنی: 83

2 ـ هنجارهای كلاسی: 84

3 ـ هنجارهای رتبه درصدی : 84

4 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار : 85

پژوهشهای خارجی : 87

پژوهشهای داخلی : 88

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه : 90

روش تحقیق : 90

جامعه آماری : 91

نمونه و روش نمونه گیری : 91

روش اجرای تحقیق : 92

ابزارهای گرد آوری اطلاعات : 93

روایی و پایایی آزمون ماریاكواس : 95

روایی و پایائی آزمون افسردگی بك : 95

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش : 96

سؤالات پژوهش : 98

فرضیه‌ها پژوهش : 98

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه : 100

محاسبه پایایی آزمون : 100

تحلیل نتایج : 101

محاسبه روایی آزمون : 102

فرضیه اول : 103

فرضیه دوم : 103

فرضیه سوم : 105

اداری 105

فرضیه چهارم : 106

فرضیه پنجم : 107

فرضیه ششم : 108

فرضیه هفتم : 109

فرضیه هشتم : 112

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه : 115

بحث و نتیجه گیری : 115

پیشنهادات 124

پیشنهادات كاربردی : 124

پیشنهادات پژوهشی : 125

محدودیت‌ها : 126

ضمائم

پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word
فهرست منابع و مأخذ : 156

‹‹ پروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word
فهرست مطالب ››
عنوان صفحه فصل اول : طرح تحقیقمقدمه : 2بیان مسئله : 4اهمیت پژوهش : 10اهداف تحقیق : 13اهداف كلی : 13تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم : 14تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم : 18سؤالات تحقیق : 19فرضیه‌های تحقیق : 19فصل دوم : پیشینه پژوهش مقدمه : 22سلامتی و تعریف آن : 23عوامل تأثیرگذار بر سلامت: 24انواع سلامتی : 25سلامت روانی و تعریف آن : 27عوامل موثر بر سلامت روانی : 28اختلالات روانی و تعریف آن : 30تاریخچه بررسی اختلالات روانی : 32طبقه بندی اختلالات روانی : 36اختلالات خلقی و تعریف آن : 42تاریخچه بررسی اختلالات خلقی : 43طبقه بندی اختلالات خلقی : 44اختلالات افسردگی : 44اختلالات دو قطبی : 45اختلال افسردگی و تعریف آن : 46نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی : 48نظریه زیست شناختی : 48نظریه روان پویایی : 50نظریه یادگیری : 51نظریه شناختی : 52علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی : 54سبب شناسی اختلال افسردگی : 56انواع افسردگی : 57اختلال افسردگی و سن : 59اختلال افسرگی و جنس : 60روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در كودكان : 61انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی : 63پرسشنامه افسردگی كودكان CDI : 632 ـ پرسشنامه افسردگی بك : 64مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) : 65آزمون و تعریف آن : 66سابقه تاریخی آزمونهای روانی : 67ویژگیهای آزمونهای روانی : 69الف ) ویژگیهای اصلی : 70الف ) روش باز آزمایی : 71ب ) روش فرمهای همتا یا موازی : 71ج ) روش دو نیمه كردن آزمون : 72د ـ روش كودر ـ ریچاردسون : 73الف ) روایی محتوا : 74ب ) روایی صوری یا ظاهری : 76ج ) روایی ملاكی : 77د ) روایی سازه : 793 ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص : 81ب ) ویژگیهای فرعی : 81مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن : 82انواع نرم یا هنجار : 831 ـ هنجارهای سنی: 832 ـ هنجارهای كلاسی: 843 ـ هنجارهای رتبه درصدی : 844 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار : 85پژوهشهای خارجی : 87پژوهشهای داخلی : 88فصل سوم : روش تحقیقمقدمه : 90روش تحقیق : 90جامعه آماری : 91نمونه و روش نمونه گیری : 91روش اجرای تحقیق : 92ابزارهای گرد آوری اطلاعات : 93روایی و پایایی آزمون ماریاكواس : 95روایی و پایائی آزمون افسردگی بك : 95روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش : 96سؤالات پژوهش : 98فرضیه‌ها پژوهش : 98فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه : 100محاسبه پایایی آزمون : 100تحلیل نتایج : 101محاسبه روایی آزمون : 102فرضیه اول : 103فرضیه دوم : 103فرضیه سوم : 105اداری 105فرضیه چهارم : 106فرضیه پنجم : 107فرضیه ششم : 108فرضیه هفتم : 109فرضیه هشتم : 112فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری مقدمه : 115بحث و نتیجه گیری : 115پیشنهادات 124پیشنهادات كاربردی : 124پیشنهادات پژوهشی : 125محدودیت‌ها : 126ضمائمپروژه هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی در word
فهرست منابع و مأخذ : 156

مقدمه :

بدون شك نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه‌های جوامع است. سرمایه ای كه امكان بهربرداری از منابع انرژی را فراهم می‌سازد و وجود كار آمدش رفاه و امنیت جامعه را تامین می‌كند. اهمیت نیروی انسانی تا جایی است كه منابع مادی همواره یك پله پایین تر از آن قرار می‌گیرد این مساله باعث توجه بیش از بیش جوامع بشری به نیروی انسانی گردیده و برنامه ریزی‌های گسترده ای در جهت حفظ و تربیت آن انجام گرفته تا میزان بهره وری از این سرمایه ی ناشناخته را ( البته در برخی كشورها ) افزایش یابد.

حفظ و تربیت نیروی انسانی علاوه بر این كه از جهت جسمانی مورد توجه است از نظر روانی بسیار مهم است. چرا كه هر گونه دگرگونی روحی، جسم را تحت تأثیر قرار داده و فرد را ناكارآمد می‌كند.

اگر چه ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است » در بین مردم باب شده اما باید این ضرب المثل بدین گونه اصلاح گردد كه : عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در سایه ی روح سالم است. بدیهی است روح و روان ناسالم جسم را پژمرده و تنبل ساخته و قدرت كار و فعالیت را از او می‌گیرد. كوتاه سخن این كه تلاش‌های جوامع در جهت سلامت جامعه به خصوص در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه سلامت روحی و روانی افراد از اهمیت بیشتری نسبت به سلامت جسمانی برخوردار است. وجود این گونه تحلیل و نظریه‌ها درباره ی نیروی انسانی باعث شده كه جوامع كوچك و بزرگ از خانواده تا مدرسه و از سطح ملی تا سطح جهانی همه و همه توجه بیشتری به سلامت افراد نمایند و فرد را ابتدا از نظر روانی به خوبی بشناسند آن گاه با تدابیر مؤثر موانع رشد روحی او را مرتفع سازند تا در سایه روح سالم،جسم سالم پرورش یابد و افراد سالم سلامت جامعه را تامین و تضمین كنند. گستره ی بیماری‌های روحی و روانی كه مانع رشد طبیعی و شكوفایی استعدادهای افراد می‌گردد، بسیار وسیع است اما در این میان افسردگی یكی از شایع ترین بیماری‌های سده ی اخیر است. درباره ی افسردگی كه در تمام دوره‌های رشد ممكن است بروز دهد تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته و نتایج نشان می‌دهد كه افسردگی در دوران نوجوانی كه موم شخصیت فرد شكل مگیرد مهم و قابل تامل است و اگر بدان توجه نگردد باعث بروز ناهنجاری‌های شخصیتی و شكوفا نشدن استعدادها می‌گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کارگاه کنترل خشم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کارگاه کنترل خشم در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کارگاه کنترل خشم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کارگاه کنترل خشم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کارگاه کنترل خشم در word :

مقاله کارگاه کنترل خشم در word
فهرست

اسطوره ها و حقایق

ماهیت خشم

پیامدهای خشم و خشونت

علل عصبانیت

مقابله با خشم

– تعهد دادن برای کنترل خشم

تصمیم گیری

تشخیص نشانه های اولیه خشم

شناخت موقعیت ها و عوامل برانگیزاننده خشم

آرام سازی

توقف افکار

توضیح علت احساس

دریافت خشم

استراتژی های مؤثر

مقابله با خشم همسر

اصول گفتگو

قواعد گوینده:

قواعد شنونده

عوامل مؤثر در تبدیل تعارض ها به مشاجره و دعوا

کنترل برانگیختگی فیزیولوژیک

قواعد زمینه ای

مراحل حل تعارض

توافق روی یک راه حل

مقابله با موضوعات مخفی

حل مسأله

اسطوره ها و حقایق

اسطوره 1- پرخاشگری و خشونت، ذاتی و غیر قابل تغییر است.

حقیقت – انسان ها بایک مجموعه از روش های خاص ابراز خشم زاده نمی شوند، بلکه شیوه ابراز عصبانیت را یاد می گیرند و بنابراین می توانند شیوه های مناسب تر را نیز یاد بگیرند.

اسطوره 2- خشم هیجان بدی است و کسی که عصبانی می شود آدم بدی است.

حقیقت – خشم مثل ترس، غم، شادی و… یک هیجان طبیعی است که همه انسان ها آن را تجربه می کنند. اگر چه، خشم، هیجان ناخوشایندی است ولی بد نیست و حتی می تواند مفید نیز باشد.

اسطوره 3- من باید خشم خود را تخلیه کنم تا احساس بهتری پیدا کنم.

حقیقت – هر چه بیشتر خشم خود را در قالب کلمات و یا رفتارهای پرخاشگرانه تخلیه کنم، بیشتر احساس خشم خواهید کرد.

اسطوره 4 – خشم من، تقصیر توست

حقیقت – ما مسئول هیجان های خود شامل خشم و عصبانیت هستیم و مسئولیت کاری که هنگام عصبانیت انجام می دهیم نیز به عهده خود ما است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه در word

چکیده  
مقدمه  
روش  
ابزار اندازه‌گیری  
الف. مصاحبه نیمه ساختمند  
ب. پرسشنامه سلامت روانی  
ب. یافته‌های تحقیق  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه در word

ـ احمدی، ‌علی، روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، تهران، چاپخانه، 1374

ـ جلیلوند، محمدامین، «بررسی رابطه نماز با اضطراب» دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره هشتم، 1378

ـ جیمز، ویلیام، دین و روان، ترجمه مهدی قائی، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی، چ دوم1372

ـ خسروی، زهره، «بررسی تأثیر نماز بر اختلالات روانی نوجوانان»، دانشگاه اسلامی، سال دوم شماره هشتم، 1378

ـ دلاور، علی، مبانی و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد، 1380

ـ شاکری‌نیا، ایرج، «تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت روانی انسان»، ماهانه آموزشی ـ تربیتی پیوند، شماره 257، 1380

ـ غباری، باقر، «باورهای مذهبی و اثرات آنها در بهداشت روان»، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول شماره 4

ـ محمدی، محمد علی و دادخواه، بهروز، «نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال سوم، شماره نهم و دهم، صفحه 34 ـ 27، 1380

ـ مطهری مرتضی، طهارت روح، تهران، ستاد اقامه نماز، 1375

ـ ــــــــــــــ ، مقدمه بر جهان‌بینی اسلامی، جلد اول، انسان و ایمان، تهران، صدرا، 1373، چ دهم

– Baker, M., & Gorsuch, R. (1982). Trait aتحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه در wordiety and intrinsic-extrinsic religiousness. Journal for the Scientific Study of Religion, 21, 119–122

– Batson, C. D., Schoenrade, P., & Ventis, W. L. (1993). Religion and the individual: a Social Psychological Perspective. London: Oxford University Press

– Carroll, S. (1993). Spirituality and purpose in life in alcoholism recovery. Journal of Studies on Alcohol, 54, 297± 301

– Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (1991). The provisions of social relationships and adaptation to stress. In W. H. Jones, & D. Perlman (Eds.), Advances in Personal Relationships, vol. 1( pp. 37± 67). Greenwich, CT: JAI Press

– Dezutter, J. & et al (2006) Religiosity and mental health: A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. Personality and Individual Differences 40, 807–818

– Donahue, M. J., & Benson, P. J. (1995). Religion and well – being in adolescents. Journal for the Scientific Study of Religion, 15, 29±45

– Ellis, A., & Schoenfeld, E. (1990). Divine treatment and the treatment of chemical dependency.Journal of Substance Abuse, 2, 459±468

– Francis lj, Lewis Jm. Brown L et al (1995). “Personality and Religion Among under Graduate Students in the Drifted Kingdom United Stets”. Australia and Canada. Journal of Psychology 14:280-282

– Goldbourt, U., Yaari, S., & Medale, J. H. (1993). Factors predictive of long – term coronary heart disease mortality among 10,059 male Israeli civil servants and municipal employees: A 23- Year Mortality follow – up in the Israeli Ischemic Heart Disease Study. Cardiology, 82, 100± 121

– Koenig, H. G., George, L. K., & Peterson, B. L. (1998). Religious importance and remission of depression in medically ill older patients. American Journal of Psychiatry, 155, 536±542

– Koenig, H. G., George, L. K., Meador, K. G., Blazer, D. G., & Ford, S. M. (1994). Religious practices and alcoholism in a southern adult population. Hospital and Community Psychiatry, 45, 225± 231

– Koenig, H. G., McCullough, M., & Larson, D. B. (2001). Handbook of Religion and Health: A century of research reviewed. New York: Oxford University Press

– Larson L.E and Goltz, J.W. (1988). Religious participation and marital commitment, Rev Religious Rees 30, pp. 387–400

– Levin J. and Varnder pool, H (1991). Relations factors in physical health and the prevention of illness, “Prevention in Human Services” 9:41-

– Levin, J. S., & Varnderpool, H. Y. (1989). Is religion therapeutically significant for hypertension Social Science Medicine, 29, 69± 78

– Loewenthal, K. M. (1995). Mental health and religion. London: Chapman Hall

– Maltby and L. Day (2004) Religious orientation, religious coping and appraisals of stress, Personality and Individual Differences 34, pp. 1209–1224

– Maltby, J. (1999). The internal structure of a derived, revised, and amended measure of the religious orientation scale: the ‘Age-Universal’ I-E Scale-12. Social Behavior and Personality, 27, 407–412

Moreira-Almeida, A & Koenig, H.G (2006) Retaining the meaning of the words religiousness andspirituality: A commentary on the WHOQOL SRPB group’s’ A cross-cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as components of quality of life’’ (62: 6, 2005, 1486–1497). Social Science & Medicine 63, 843–845

Mosher JP.Handal PJ (1997). The Relationship Between Religion and Psychological Pistress in Adolescents, Journal of Psychology and Theology,25(4),449-457

– Nelson, P. B. (1990). Intrinsic/extrinsic religious orientation of the elderly: relationship to depression and self-esteem. Journal of Erotological Nursing, 16, 29–35

– Oleckno, W. A., & Blacconiere, M. J. (1991). Relationship of religious importance to wellness and other health – related behaviors and outcomes. Psychology Report, 68, 819± 829

– Pardini,D.A. et al (2001). Religious faith and spirituality in substance abuse recovery determining the mental health benefits. Journal of Substance Abuse Treatment 19, 347±354

– Payne, I. R., Bergin, A. E., Biellema, K. A., & Jenkins, P. H. (1991). Review of religion and mental health: prevention and the enhancement of psychosocial functioning. Prevention in Human Services, 9, 11 ±40

– Warfield, R. D., & Goldstein, M. B. (1996). Spirituality: the key to recovery from alcoholism. Counseling and Values, 40, 196± 205

– Watson, P. J., Morris, R. J., & Hood, R. W. (1989). Sin and self-functioning: depression, assertiveness and religious commitments. Journal of Psychology and Theology, 17, 44–48

– Rowden, R. W. (2000). The relationship between charismatic leadership behaviours and organizational commitment. The Leadership and Organizational Development Journal, 21(1), 30-

چکیده

هدف از این مقال، که به بررسی نقش روزه در تأمین سلامت روانی می‌پردازد بررسی تأثیر روزه ماه رمضان بر سلامت روانی در میان پرسنل اداری دانشگاه محقق اردبیلی در شهرستان اردبیل در نیمسال اول 88 ـ 1387 می‌باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش به روش کل شماری، تعداد 206 نفر کارمند انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که، تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون در مؤلفه علایم جسمانی، اضطراب و افسردگی وجود دارد و به طور کلی، تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون در پرسش‌نامه سلامت روانی وجود دارد. این مطالعه نشان داد که، روزه‌داری می‌تواند موجب افزایش سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه‌ها گردد
کلید واژه‌ها: سلامت روانی، روزه داری، پرسنل، روزه افسردگی، اضطراب

 

مقدمه

یکی از مباحث مهمی که توجه بسیاری از مدیران و مسئولان مختلف را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است، مفهوم بهره‌وری است. روشن است که برای دستیابی به این مهم، توجه به مسائل گوناگون منابع انسانی ضروری است. دانشگاه نیز سازمانی گسترده است، که بیش‌ترین نیروی انسانی جوان را نسبت به سایر سازمان‌ها در اختیار دارد. رشد و شکوفایی هر سازمانی در گرو بهره‌وری پرسنل اداری آن سازمان می‌باشد. این بهره‌وری ناشی از عوامل گوناگونی است که سلامت روانی پرسنل یکی از عوامل اصلی به شمار می‌آید. سلامت روانی نیز خود ناشی از عواملی است که رفتارها و مناسک دینی از جمله این عوامل است

در طول تاریخ بشر، دین به عنوان مهم‌ترین نیاز انسانی مورد تأکید بوده است. امروزه، این نیاز انسانی بیش از زمان‌های دیگر احساس می‌شود. در سال‌های اخیر استفاده از مذهب و اعتقادات دینی، بویژه اعتقادات اسلامی توسط سیاست گزاران و تدوین کنندگان راهبردهای بهداشت جامعه نگر، در سازمان بهداشت جهانی (WHO)[227] نیز مورد توجه قرار گرفته است. این سازمان، بخشی از انتشارات خود را از سال 1992 میلادی به آموزش بهداشت از طریق مذهب به عنوان راهکار زندگی سالم اختصاص داده است. همچنین اندیشمندانی به نقش مذهب در سلامت جسم و روان اشاره کرده‌اند. «قدرت محافظتی مذهب»،[228] که ابتدا توسط امیل دورکهایم در سال 1951 مطرح شد، بعدها توسط راش[229]، جیمز[230]، یونگ[231]، فرانکل[232] و فروم[233] اهمیت رفتارها واعتقادات مذهبی مورد تأیید قرار گرفت. ویلیام جیمز معتقد است، عشق و نیروی مذهبی به وقار، سنگینی، صبر، شکیبایی، اعتقاد و اطمینان در فرد منجر می‌شود و احساسات مذهبی منجر به تلاش زیاد و زندگی هدفمند می‌شود

از نظر روان شناسان آرامش روانی و احساس رضایت از زندگی، از ویژگی‌های اساسی در افراد سالم و بهنجار است. بررسی حالات و روحیات فرد با ایمان نیز حاکی از آرامش خاطر و صفای درونی‌شان است. و درون فرد مؤمن روشن از نور حقیقت و سرشار از لذات معنوی است. آیات قرآن کریم نیز بر این نکته صحه می‌گذارند. به عنوان مثال، در قرآن کریم آمده است: «آنها به خدا ایمان آورده و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد، آگاه باشید که تنها یاد خدا آرامش بخش دل‌هاست»(رعد: 28). همچنین اهمیت و نقش فعالیت‌های دینی و مذهبی در بهبود سلامت روانی به وسیله نتایج تحقیقات صدها تن از محققان مورد تأیید قرار گرفته است. جیمز و جی[234] (1993) نشان دادند که، تمرینات مذهبی و نیایش موجب درونی شدن ایمان مذهبی و ارتقای وضعیت روحانی بازماندگان ازجنگ ویتنام شده است. جلیلوند در تحقیق خود درباره بررسی تأثیر نماز بر اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران مشاهده کرد که، آن دسته از دانش‌آموزانی که نماز می‌خوانند و مقید به تکالیف مذهبی هستند، از اضطراب کمتری رنج می‌برند. لوین و وارندرپول[235] (1991) و فرانسیس[236] و همکاران (1995) نشان دادند فعالیت مذهبی همبستگی بالایی با سلامت روان، معاشرت، رفاقت، تعهد و الزام و عبادت دارد. موشر و هندال[237] (1997) در مطالعه‌ای نشان دادند که دانشجویانی که تعالی روحانی را انجام می‌دادند، علی‌رغم تجربه مشکلات و تغییرات در زندگی،‌ آشفتگی روانی[238] کمتری از نظر اضطراب و جسمانی سازی[239] تجربه کردند. نتایج تحقیق مالت بی و دای[240] (2004) نشان داد که، همبستگی بین سلامت روانی و فعالیت‌های دینی مثبت و معنادار می‌باشد. عمل به باورهای دینی و مذهبی از عوامل پیش بینی کننده سلامت روانی و بهزیستی در جوانان می‌باشد

نتایج تحقیقات محققان به پایین بودن میزان افسردگی، اضطراب و نگرانی، خودکشی، شدت بیماری قلبی در افراد مذهبی اشاره می‌کنند. همچنین پاین[241] (1991) بر این باور بود که، میزان عزّت نفس و سازگاری بین فرد و رضایت از زندگی در افراد دیندار بالاتر می‌باشد. افرادی که فعالیت مذهبی درونی دارند، نسبت به افراد ظاهرساز از سلامت روانی بالایی برخوردار هستند

صادقی و مظاهری (1384) در مطالعه‌ای به بررسی آثار روزه داری بر سلامت روان پرداختند. 162 نفر دانشجو (102 دختر و 60 پسر)، به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب و یک تا دو هفته پیش و پس از ماه مبارک رمضان، «پرسش‌نامه سلامت روان GHQ-28» را به عنوان پیش و پس آزمون تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که، روزه ماه رمضان در تمامی خرده مؤلفه‌ها و نمره کل «سلامت روان» مؤثر بوده است. بدین صورت که، این تفاوت معنادار در زیر مقیاس‌های «نشانه‌های بدنی»، « اضطراب و بی‌خوابی»، «نارسایی کنش وری اجتماعی»، «افسردگی» و در نهایت نمره کلی «پرسشنامه سلامت روان» برای گروه‌هایی که در «ماه رمضان تمام روزه‌های خود را گرفته‌اند» و یا «به‌طور تفننی تعداد محدودی از روزها را روزه گرفته‌اند»، حاکی از بهبود وضعیت سلامت عمومی در پس از ماه رمضان و برای گروه‌هایی که «به دلیل عذر شرعی یا پزشکی روزه نگرفته‌اند» و یا «اصلا روزه نگرفته‌اند» حاکی از کاهش سطح سلامت روان پس از ماه رمضان می‌باشد

بنا بر اهمیت و نقش بهداشت روان، به عنوان مهم‌ترین عامل رشد و توسعه انسان‌ها و نقش بیماری‌ها و اختلالات روانی در انسان‌ها و با توجه به اینکه، حقیقت فلسفه زندگی از دیدگاه اسلام، سلامت روان و نتیجه ایمان به خدا می‌باشد، به نظر می‌رسد انجام اقدامات پیش‌گیرانه در این زمینه لازم و ضروری است. روشن است که، انجام هرگونه اقدام پیش‌گیرانه، مستلزم ارزیابی تأثیر عوامل گوناگون بر ارتقای سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه می‌باشد. از عواملی که می‌تواند در این زمینه نقش بارزی ایفا کند، انجام مناسک الهی و روزه داری در ماه مبارک رمضان است. بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا روزه داری در ماه مبارک رمضان، بر سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه محقق اردبیلی تأثیر مثبت دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان این تأثیر چقدر است؟

روش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مشکلات ناشی از روابط زوجین با والدین خود در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مشکلات ناشی از روابط زوجین با والدین خود در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مشکلات ناشی از روابط زوجین با والدین خود در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
چکیده :    3
فصل اول    4
مقدمه :    4
فرضیه های مرتبط با این نظریه:    6
7- تعریف عملیاتی    8
روش شناسی تحقیق    9
فصل دوم    9
5. سوالات و فرضیات تحقیق:    10
براساس جدول فوق .0.28پاسخگویان زیر دیپلم 0.56دیپلم0.16لیسانس بوده اند    12
براساس جدول فوق 2%پاسخگویان کم,22%متوسط,24%زیاد,22%خیلی زیادبا خصوصیات همسرشان اشنا بوده اند    13
براساس جدول فوق 8%خیلی کم8%کم26%متوسط40%زیاد18%خیلی زیادبا خانواده همسرشان رابطه داشته اند    20
نتایج :    40
پیوستها    42
وكیل پایه یك حقوقی خانم خانی    42
پایه یك حقوقی محمود خوش خو    42
علی عباس زاده    43
شماره پرسشنامه:    48
منابع    50
 
 
چکیده :
این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است
این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .
نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :
زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

فصل اول

مقدمه :
والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای كه در افراد وجود دارد، میل به این باشد كه در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می كنند (همان) با این نكته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح كرد كه آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می كند كه همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه كاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی كنند.
جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند كه این كار روانكاوان است.
ترمان عقیده داردكه مرد خواستار ازدواج با دختری  است كه مادرش را در خاطره او زنده می كند پاتریك نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تكیه می كند.
نتیجه گیری استروس مبنی بر اینكه هر یك از والدین در موضعی قرار می گیرند كه از آن بر فرزندان خود تاثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد كه در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واكنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلكه بر اساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست . نظریه همسان همسری به معنای این اصل است كه در زندگی به ویژه آن كسانی كه با هم ازدواج می كنند كه مانند هم هستند به عقیده بسیاری از دانش پژوان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و … نخست اشخاص را به سمت خود جلب می كند و آنگاه پس از آن كه وصلت كردند خوشبختی خانوادگی آنها را تامین می كند (همان) فرضیه هایی كه از این نظریه  استخراج می شود:
?    والدین با القاء طرز تفكر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می كنند.
?    زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می كنند.
2-3 نظریه میدانی لوین
بسیاری از شرایط  اجتماعی از جمله شرایط زن و شوهر به شدت وابسته به شرایط زمانی و مكانی می باشد. شرایطی كه با دارا بودن عناصر مختلفی می توانند در ابعاد گوناگون بر زندگی زن و شوهر از جمله رضایت و موفقیت در زندگی آنها موثر باشد بررسی اختلافات خانوادگی در قالب شرایط زمانی و مكانی خاص، ایجاب می كند كه از نظریه میدانی لوین نیز استفاده شود. (مهدوی، 1375؛ 28).
لوین واژه فیلو (پهنه یا میدان) را از فیزیك برگزیده است و همانند آن رفتار انسانی را تابع عوامل مختلفی و به هم پیوسته می داند وی این عوامل را نیروهای میدان می نامد.
لوین عوامل مذكور را به دو گروه تقسیم می كند خصوصیات شخصی و محیطی بدین ترتیب رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است. (همان)
با استفاده از این می توان بسیاری از مسایل جامعه شناختی از جمله اختلافات خانوادگی را مورد تبیین قرار داد لوین معتقد است كه به منظور بررسی زندگی زن و شوهر، باید عوامل محیطی و روانی مربوط به شرایط زن و شوهر كه شامل انتظارات و خصوصیات همسر نیز می شود مورد تحلیل قرار گیرد (مهدوی،‌ 1375؛ 29).
از نظر لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند بلكه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وی ارتباط و وابستگی متقابل عناصر فوق را در مجموع فضای زندگی می نامد (همان)، به این ترتیب نزاع زن و شوهر از دیدگاه این نظریه به قرار زیر است. دیگران مهم ومیزان آگاهی بر رضایت زوجین در نتیجه بر میزان اختلافات خانوادگی موثر است.
فرضیه های مرتبط با این نظریه:
?    زوجین به دلیل عدم شناخت از هم از والدین خود راهنمایی می جویند.
?    فضایی كه زوجین در آن رشد كرده اند بر اعتماد به نفس زوجین موثر است.
3-3 نظرات كارشناسان و سایر موارد:
در برخی موارد ممكن است زوجین تحت تاثیر راهنمایی های اشتباه والدین خود قرار گیرند و درگیری هایی را درخانواده ایجاد كنند. در اینجا نیاز است بزرگترها و والدین بین احترام و شان ….

 

منابع
ساروفانی،‌ باقر، درآمدی بر جامعه شناسی خانواده، 1381، نشر سروش.
برناردز جان، درآمدی بر مطالعات خانواده، (1952) ترجمه : قاضیان حسین، تهران، نشر نی، 1384.
اسكافی، مریم، آسیب شناسی ازدواج و انواع مشكلات خانوادگی، 1386، جهاد دانشگاهی مشهد.
باباصفری عباس، مشاوره خانواده و نحوه رفع مشكلات ناشی از دخالت های بیجا،‌نشریه پیوند، شماره 271.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج انجام شده است.
جامعه پژوهش عبارت است از كلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان كرج كه از بین آنها 100 آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد كاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT ) و همین طور برای سنجش عملكرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد كه ضریب همبستگی (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فصل اول
 
مقدمه :
كنجكاوی و تفكر پیرامون افراد سرآمد و با استعداد سابقه ای بس طولانی،در حدود دو هزار سال دارد و احتمالاً به زمانی برمی گردد كه برای اولین بار انسان علاقه مند شد بداند چرا افراد با هم تفاوت دارند.در جوامع مختلف همیشه افرادی بوده اند كه از خود توانایی ها وبرجستگی خاص نمایان می ساختند كه این امر موجب تحریك حسن كنجكاوی دیگران می گردید و سوء ظن،نفرت و یا ترغیب و تشویق آنها را در پی داشت.اشخاصی بوده اند كه با استعداد فراوان و نبوغ فوق العاده خویش در طول زندگی توجه و تحسین همه را به خود جلب نموده اند و یا بدون توجه مردم،زندگی كرده اند و گاه پس از مرگشان به نبوغ آنها پی برده شده است.گرچه تمدن و فرهنگ انسانی نتیجه تلاش تمام افراد بشر است اما غنا و عظمت آن مدیون افراد خلاق،متفكران،نوابغ،كاشفان و مخترعان بوده است.از این رو،اهمیت شناخت و پرورش این افراد آشكار می شود.بنابراین در دنیای پیچیدهكنونی كه شاهد رقابتهای بسیارفشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تكنولوژی ها و منابع قدرت هستیم.افراد تیزهوش و خلاق و صاحبان اندیشه های نو و متكبر همانند گرانبهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند.زیرا هرقدر جهانی كه در آن زندگی می كنیم پیچیده تر شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهنهای خلاق و آفریننده محسوس و روشن تر می گردد.در همین رابطه توین بی   معتقد است كه شانس برای به دست آوردن خلاقیت بالقوه می تواند موضوع زندگی و مرگ هر جامعه ای باشد.همچنین تورنس  (1959)نقل از نیسان و دیگران(1377)استدلال می كند كه تصاویر آگاه و ناخودآگاه ازآینده نیروی محركه مهمی در پس دستاوردهای آینده اند.تصاویر مثبت آینده نیروهای پرتوان مغناطیسی هستند     كه ما را به تحرك واداشتند و به ما انرژی لازم را برای حركت به پیش،به سوی امكانات،راه حل ها و دستاوردهای خلاق و جدید – می دهند،ازطرفی برای آنكه بتوانیم قدرت تصور خود را پرورش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق كنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم.چه نیاز به خلاقیت اجتناب ناپذیر است(نیسان،حیدری پاك نیكرو 1377)
به همین دلیل امروزه جامع ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد و در شرایط كنونی مسأله خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است.به طوری كه در اصل 25 كلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای تغییر بنیادهای نظام آموزش و پرورش (1367) تحت عنوان پرورش توان تفكر،نقد و ابتكار آمده است كه:در تدوین و اجرای برنامه های آموزش و پرورش باید از شیوه هایی استفاده شود كه توان تفكر،تحلیل و نقد،ابتكار و خلاقیت را تقویت كنند و زمینه مناسب را برای خودآموزی دانش آموزان فراهم نمایند.همچنین این اصل می افزاید كه … برنامه ریزی آموزشی و درسی باید به گونه ای باشد كه به دانش آموزان مجال تفكر داده شود و آنان را به اندیشیدن و تفكر ترغیب نماید…تعلیمات باید به گونه ای باشد كه در دانش آموزان رشد فكری وقوّه تجزیه و تحلیل را تقویت بنماید…
در تنظیم و محتوا و مواد درسی و تدریس باید ازشیوه هایی استفاده شود كه متكی بر مشاركت فعال دانش آموزان در درس و بحث باشد و به دانش آموزان فرصت كافی جهت ارائه یافته های خود،راه حل های مختلف برای حل مسایل و شیوه های ابتكاری داده شود در كلیه فعالیتهای فوق برنامه باید برای دانش آموزان میدان عمل جهت بروز و پرورش ابتكارات و خلاقیت داده شود و از جاذبه این گونه فعالیتها جهت پرورش روح تفكر و تحقیق در دانش آموزان استفاده شود…همچنین در برنامه های تربیت معلم،روش های پرورش استعداد ابداع و خلاقیت به معلمین در مراحل مختلف تحصیلی تعلیم داده شود.در مورد خلاقیت و شناخت كودكان خلاق باید خاطر نشان سازیم،قبل از اینكه كودكی بتواند خلاق شود به شرایط و یا محیط مناسب نیاز دارد.سیاستی كه اكنون در آمریكا دنبال می شود و دارای ابعاد جهانی می باشد مؤید این نكته است،یعنی به دنبال افراد تیزهوش و خلاق در سطح جهان هستند تا با فراهم ساختن زندگی بسیار مطلوب،آنها را به كشور خود فراخوانده وبا آموزش های مناسب و با امكانات بسیار پیشرفته زمینه را برای بروز خلاقیت ها در آنها آماده كرده تا درآینده كشورشان را صاحب قدرت و مشعل دار علم و تكنولوژی كنند.اگر به آمار محققان و مكتشفان این كشور نگاه كنیم می بینیم كه شمار بسیاری از آنها از كشورهای دیگر و از جمله كشور ما ایران می باشند.البته باید توجه داشت كه عوامل ژنتیك،پیدایش استعداد خلاقیت را در افراد ممكن می سازد ولی با وجود آن بروز و رشد این استعداد به شدت تحت تأثیر محیط غنی و والدین و مربیانی آگاه می باشد.
به طوری كه می توان گفت خلاقیت به عنوان یك استعداد،حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است (افروز 1371) بنابراین ، خلاقیت موضوع بسیار پیچیده‌ای است و شناخت و شكوفا سازی آن به عنوان یك استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی نوین است و اهمیت این موضوع در جامعه صنعتی امروز به ویژه در دنیای رایانه ها مملوس تر می شود.همچنین نقش مدرسه و مربیان در جهت پرورش افكارخلاق و رشد توانایی های این گونه افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است.(افروز 1371)
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش برآنیم تا مشخص كنیم كه خلاقیت به عنوان یك استعداد چه ارتباطی با پیشرفت تحصیلی دارد.و راههای پرورش ورشد خلاقیت در كودكان چیست و چه عواملی مانع رشد خلاقیت در كودكان می شود.

مسأله پژوهشی
آیا بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد؟
فرضیه پژوهشی
بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه مثبت وجود دارد.

اهداف تحقیق
با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصاً كشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصاً‌ در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو،هدف از انجام این پژوهش بهادادن و اهمیت گذاشتن به این ذهنهای خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصاً‌ والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راههای پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد.و همین طور بر آنیم تا مشخص كنیم كه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی كه خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.

 

منابع
1-    افروز،غلامعلی (1371) نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره 158
2-    افروز،غلامعلی (1371) نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان شماره 159
3-    بهروزی،ناصر،(1375) رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با عملكرد تحصیلی،پایان نامه كارشاناسی ارشد،استاد راهنما،حسین شكر كن،دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران
4-    خانزاده،علی (1363) پرورش خلاقیت در كودكان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره 158
5-    عابدی،جمال (1372) خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن،مجله پژوهشهای روان شناختی،دروه دوم.شماره 1و2،ص 54-64
6-    عصاره،علیرضا(1377) یادگیری و خلاقیت.نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره 233
7-    غفارزادگان،داوود(1368)چگونه می توان به پیشرفت تحصیلی كودكان كمك كرد.نشرهی ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. شماره 123
8-    كفایت،محمد(1373) بررسی ارتباط شیوه های و نگرش های فرزند پروری با خلاقیت و بررسی رابطه خلاقیت با هوش و پیشرفت تحصیلی.پایان نامه كارشناسی ارشد.استاد راهنما حسین شكركن.دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word :

پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word

مقدمه

آن جا که پدیده معلولیت در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است مسائل جانبی آن از جمله نحوه نگرش و برخورد خانواده های دارای چنین فرزندانی نیز محل اعتنا واقع شده است و رابطه کلی خانواده اعم از رابطه پدر و مادر و ارتباط هر کدام از آنها با سایر فرزندان و نهایتاً رابطه والدین و فرزندان سالم با فرزندان معلول از تحمل بار عاطفی ساکنین رنج می برند. متقضی است که مسائل خانوادگی کودکان معلول ذهنی و جسمی مورد بحث قرار گیرد. و راه حل های احتمالی آن شاید دریچه­ای به سوی پیشگیری و سپس یاری به فعلیت رساندن تواناییهای اینگونه کودکان باشد هر چند تربیت کودک سالم برای والدین لذت بخش است ولی با وجود این نیاز به صبر و تحمل مشکلات و کسب آگاهیها و تواناییهای لازم می باشد بنابراین می توان گفت به سهولت دریافت که تربیت و پرورش کودکان معلول و عقب مانده ذهنی که همراه با حزن و اندوه والدین و رقت به حال کودک است تا چه اندازه نیازمند تأمین شرایط و مقدمات ذهنی و عملی است داشتن کودک معلول می تواند مسائل گوناگونی را برای والدین به همراه داشته باشد ایجاد تشدید اختلافات زناشویی تحمل بار سنگین اقتصادی، تحمل صحبتهای دیگران در رابطه با فرزندان معلول و واکنشهای اضطرابی احساس شرمساری و خجالت، افکار گوشه گیری و انزوا و افسردگی می تواند از تظاهرات داشتن اینگونه کودکان در خانواده باشد و یادآوری این نکته ضروری است که بیشتر این حالات متوجه مادر کودک است.

زیرا بعد از نه ماه انتظار پشت سرگذاشتن مشکلات روحی و جسمی دوران بارداری و نیز آرزوها و رویاهایی که برای تعلیم و تربیت فرزند خویش در دل دارد نمی تواند به راحتی مسأله معلولیت فرزندانش را بپذیرد.

مجموع این مشکلات را راهنمایی و مساعدت و کامل و همه جانبه خانواده این کودکان را به موازات حمایت از خود و خود آنها اقتضا می کند و مهم نه فقط به دلیل تأثیر مستقیم بر روی کودک معلول بلکه به علت جلوگیری از تأثیر متقابل معلولیت و عقب ماندگی ذهنی کودک در روی والدین است که گاه آنها را تا مراحل حاد افسردگی پیش می برد.

«فاربر» یکی از نخستین پژوهشگرانی که انواع فشارهای عصبی ایجاد شده در خانواده ناشی از پی بردن به به معلولیت کودک را مورد بررسی قرار می دهد. یکی از رایج ترین این فشارها «واکنش اندوه» است این واکنش نشانه مرگ کودک طبیعی است به عبارت دیگر داشتن کودک معلول نشانه از دست دادن یک کودک طبیعی است آگاهی از اینکه کودک با مشکل متولد شده است و این مشکل ادامه خواهد داشت فرایندی از اندوهرا موجب می شود که شبیه اندوهی است که اعضای خانواده کودک در حال فوت با آن روبرو است.

«فاربر» اشاره می کند که وجود کودک معلول اغلب موجب اختلال در رشد و تعالی خانواده نیز می شود او ویژگی بحرانی را که خانواده به واسطه داشتن کودک معلول با آن روبرو است مانند یک توقف در چرخه زندگی خانوادگی تعریف می کند که بر اثر آن.

پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word
فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسأله

موضوع پژوهش

هدف پژوهش

اهمیت موضوع پژوهش

تعریف اصطلاحات

کودک معلول جسمی و حرکتی:

افسردگی

خانواده کم جمعیت

فرضیه پژوهش

بخش اول – معلول ذهنی

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات مربوط به عقب ماندگی

عقب ماندگی ذهنی

علل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی

عوامل قبل از تولد

ضربه های وارد بر مغز کودک هنگام تولد:

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی

گروه تربیت پذیر

اهداف کلاسهای کودکان عقب مانده آموزش پذیر

عقب ماندگی ذهنی و خانواده

نظام رویارویی والدین با مسأله عقب ماندگی ذهنی

ویژگیهای روانی والدین

بخش دوم – معلولیت جسمی – حرکتی

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات

معلولیت چیست؟

انواع معلولیتها

عوامل معلولیت جسمی

بیماریهای عصبی

انسفالوپاتی

فلج مغزی

طبقه بندی فلج مغزی

الف. نوع اول شامل:

ب – نوع دوم شامل:

اسپینابیفیدا

فلج اطفال

تصلب چندگانه عصبی

بیماریهای استخوانی – عضلانی

تورم مفصلها

استخوان سازی ناقص

دسیتروفی عضلانی

گروه بندی معلولین جسمی

شایعترین معلولیتهای جسمی عبارتند از:

انواع ضایعات

  1. نابهنجاریهای مربوط به اسکلت:

واکنشهای افراد معلول

خصوصیات شخصی

روابط اجتماعی

پیشرفت تحصیلی

واکنشهای خانوادگی

توانبخشی

برای افراد معلول جسمی و حرکتی

اهم برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی

بخش سوم – افسردگی

نگاهی کوتاه به تاریخچه افسردگی

افسردگی چیست؟

اختلالات عاطفی یک قطبی.

اختلالهای افسردگی

ویژگیهای اختلال افسردگی اساسی

ویژگیهای تشخیصی دوره افسردگی اساسی

انواع افسردگی

اختلال افسرده خویی

عوامل بروز بیماری افسردگی

درمان

روان درمانی

دارودرمانی

شوک درمانی

بستری کردن بیمار در بیمارستان

ارزیابی پاسخ به درمان

عوامل مؤثر در ارزیابی چگونگی زمان

پیشگیری بهترین روش درمان

روش مشاوره

مروری بر تحقیقات قبلی

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه های مورد مطالعه

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش گردآوری داده­ها

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیت پژوهش

پیشنهادات حاصل از پژوهش

پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیدرحرکتی در word
فهرست منابع

پرسشنامه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word دارای 38 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word :

پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word

شامل 38 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی

در درس روانشناسی مرضی کودک کاربرد دارد . در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ،

سپس پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا

بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان

مقدمه

در دنیاى امروز، والدین براى تربیت فرزندان خود با چالش هاى بى شمار و دشوارى روبرو هستند.

امكانات عصر فناورى كه دسترسى همگان را به اطلاعات و قدرت ناشى از آن افزایش داده، مدیریت سنتى والدینى

را كه مبتنى بر كنترل اطلاعات و قدرت ناشى از آن است، با دشوارى روبرو ساخته است.

گذر از دوران سنت به مدرنیته سبب شده كه كودكان و نوجوانان در معرض انواع آسیب هاى روانى باشند،

به طورى كه آخرین تحقیقات نشان مى دهد كه 20 درصد از كودكان و نوجوانان ایرانى به نوعى از اختلالات روانى رنج مى برند.

تعریف

هر نوع اختلال در عملكردهاى هیجانى، تحصیلى و اجتماعى فرد را، اختلالات روانى مى خوانند.

آمارهاى پراكنده اى در این باره وجود دارد، اما تحقیقات جسته گریخته اى كه در این زمینه انجام شده است،

نشان مى دهد كه حدود 20 درصد از كودكان و نوجوانان زیر 18 سال ما به نوعى از این اختلالات روانى رنج مى برند.

شایع ترین اختلالات روانى در میان كودكان و نوجوانان كدام اند و بیشتر در چه سنى دیده مى شوند؟

در سنین پیش دبستانى به طور معمول اختلالات روانى مربوط به اختلالات فیزیولوژى است، مثلاً اختلال در خواب و غذا كه

این مسئله به این دلیل پیش مى آید كه هنوز ریتم هاى فیزیولوژیك در كودك كامل نشده است. در این سنین همچنین كودك

دچار اضطراب نیز مى شود كه این اضطراب ها ناشى از جدایى از والدین است.

و ….

پاورپوینت اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان در word
فهرست مطالب

مقدمه

تعریف

شایع ترین اختلالات روانى در میان كودكان و نوجوانان كدام اند و بیشتر در چه سنى دیده مى شوند؟

اختلالات روانى چه مسائل و مشكلاتى را ممكن است براى كودكان و والدینشان به وجود آورد؟

اختلال بیش فعالى چیست و چه علائم خاصى دارد؟

علائم بارز بیش فعالى عبارت اند از:

این اختلال چگونه درمان مى شود؟

اختلال روانى لجبازى به چه علت در كودكان به وجود مى آید و والدین چگونه باید رفتار كنند؟

كودكانى كه مبتلا به اختلال سلوك اند داراى چه علائم و نشانه هایى هستند؟

كودكان مبتلا به اختلالات رفتارى در چه خانواده هایى رشد مى كنند؟

اختلال اوتیسم چیست و چند درصد از كودكان ما به این نوع اختلال مبتلا هستند؟

درمان اختلالات روانى در چه سنى باید انجام شود؟

پایان

عنوان : اختلالات روانی رایج در میان کودکان و نوجوانان

فرمت : پاورپوینت

حجم : 509 کیلوبایت

تعداد صفحات : 38

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید