بررسی و شناخت ریکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت ریکی در word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت ریکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول:ریکی چیست؟
1-1 ریکی چیست؟    6
2-1 چاکرا     6
1-2-1 چاکرا اول مولادهارا    7
2-2-1 چاکرا دوم سوادهیستانا    8
3-2-1 چاکرا سوم مانی پورا    10
4-2-1 چاکرا چهارم آناهات    11
5-2-1 چاکرا پنجم ویشودهی    13
6-2-1 چاکرا ششم آجنا    14
7-2-1 چاکرا هفتم ساهسارا    15
3-1 ریکی در 12 جمله     18
4-1 ریکی از کجا آمده است؟    19
5-1 نکات مهم درباره ریکی     20
فصل دوم:همسوئی ریکی
1-2 همسوئی ریکی     21
2-2 مراحل ریکی     21
3-2 پنج اصل امروزی ریکی    21
1-3-2 فقط برای امروز خشمگین مباش    23
2-3-2 فقط برای امروز نگران مباش    23
3-3-2 فقط برای امروز شکر گزار باش    25
4-3-2 فقط برای امروز سخت کوش باش    25
5-3-2 فقط برای امروز با مردم مهربان باش    26
4-2 تکنیکهای ریکی    27
5-2 هاله     29
6-2 چند روش ساده برای تغییر هاله بد به هاله خوب    33
7-2 همسوئی     33
فصل سوم: طریقه کانالیزه کردن
1-3 مرحله اول ریکی    35
2-3 مرحله دوم ریکی    36
3-3 مرحله سوم ریکی    37
فصل چهارم: مدیتیشن ریکی
1-4 مدیتیشن ریکی    38
4-2 خطرات مدیتیشن    39
3-4 گاشومی زو    40
4-4 تکنیک گاشومی زو    43
5-4 دوره 21 روزه پاکسازی    44
6-4 کانالهای انرژی    46
فصل پنجم: تاثیرات ریکی در انسان
1-5 شفا از راه دور    48
2-5 ریکی کمکی برای مرگ راحت    50
3-5 ریکی در آب    55
4-5 نتایج ریکی در آب    55
فصل ششم: موقعیت جایگذاری دستها در خود درمانی
1-6 موقعیت شماره 1     56
2-6 موقعیت شماره 2    57
3-6 موقعیت شماره 3    58
4-6 موقعیت شماره 4    58
5-6 موقعیت شماره 5    59
6-6 موقعیت شماره 6    59
7-6 موقعیت شماره 7    60
8-6 موقعیت شماره 8    60
9-6 موقعیت شماره 9    61
10-6 موقعیت شماره 10    61
11-6 موقعیت شماره 11    62
12-6 موقعیت شماره 12    62
13-6 موقعیت شماره 13    63
14-6 موقعیت شماره 14    63
15-6 موقعیت شماره 15    64
فصل هفتم: کتابهای ریکی    65
منابع    66

ریکی چیست ؟
1-1 تعریف ریکی :
ریکی‌ یک واژه ژاپنی می‌باشد که از دو سیلاب “ری‌” و “کی‌” تشکیل‌شده است‌. “ری‌” به معنی جهانی و “کی‌” به معنی نیروی حیاتی می‌باشد. بنابراین ریکی به معنی نیروی حیاتی کیهان می‌باشد.

منابع و مآخذ
www.soluk-reikiسایت
www.reikiworld.ir سایت
www.p30lords.comسایت
www.rei-ki.irسایت
www.metaphysic.blogsky.comسایت
www.eshraghreiki.parsiblog.com سایت
www.fa.wikipediaسایت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND در word

خلاصه:  
1- مقدمه:  
2- خاکهای رس تحکیم یافته غیر ایزوتروپ  
1-2- سطح حالت مرزی  
2-2- جهت کرنش پلاستیک جزئی  
3-2- چکیده  
3- مدل 3-SKH برای خاکهای رس غیر ایزوتروپ(AI3-SKH)  
4- ارزیابی المان منفرد در مدل اصلاح شده  
5- نتایج  
References  
خلاصه  
1- مقدمه:  
2- مشخصه های مدل ارائه شده  
3- مدل رفتاری: UBCSAND  
1-3- رفتار الاستیک  
2-3- رفتار پلاستیک منتقل شده بر روی صفحه تنش برشی ماکزیمم  
3-3- رفتار پلاستیک جابجا شده بر روی صفحه افقی  
4- کالیبراسیون UBCSAND2  
4-1- کالیبراسیون باآزمایشهای برش ساده، حجم ثابت  
5- چکیده  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND در word

Beaty, M. & Byrne, P.M. 1998. An effective stress model for predicting liquefaction behaviour of sand. Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics III. Edited by P. Dakoulas, M. Yegian, and R Holtz (eds.), ASCE, Geo-technical Special Publication 75 (1): 766-

Byrne, P.M., Park, S.-S., Beaty, M., Sharp, M., Gonzalez, L. & Abdoun, T. 2004. Numerical modeling of liquefaction and comparison with centrifuge tests. Can. Geotech. Journal, Vol. 41, No. 2: 193-

Byrne, P.M., Roy, D., Campanella, R.G. & Hughes, J. 1995. Predicting liquefaction response of granular soils from pressuremeter tests. ASCE National Convention, San Diego, Oct. 23-27, ASCE, Geotechnical Special Publication 56: 122-

Dafalias, Y.F. 1994. Overview of constitutive models using in VELACS. In Proceedings of the International Conference on the Verification of Numerical Procedures for the Analy-sis of Soil Liquefaction Problems, Balkema, Rotterdam, the Netherlands, Vol. 2: 1293-

Iai, S., Matsunaga, Y. and Kameoka, T. 1992. Analysis of undrained cyclic behavior of sand under anisotropic con-solidation. Soils and Foundations, Vol. 32, No. 2: 16-

Ishihara, K. 1996. Soil behaviour in earthquake Geotechnics, Clarendon Press, Oxford

Itasca 2000. FLAC, version 4.0. Itasca Consulting Group Inc., Minneapolis

Kolymbas, D. 2000. The misery of constitutive modelling. Constitutive modelling of granular materials. Edited by Dimitrios Kolymbas: 11-

Pande, G.N. & Sharma, K.G. 1983. Multi-laminate model of clays-a numerical evaluation of the influence of rotation of the principal stress axes. Int. Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 7: 397-

Puebla, H., Byrne, P.M. & Phillips, R. 1997. Analysis of CANLEX liquefaction embankments: prototype and centri-fuge models. Can. Geotech. Journal, Vol. 34, No. 5: 641-

Skempton, A.W. 1986. Standard penetration test procedures and the effects in sands of overburden pressure, relative density, particle size, ageing and overconsolidation, Geo-technique 36, No. 3: 425-

Sriskandakumar, S. 2004. Cyclic loading response of Fraser River sand for validation of numerical models simulating centrifuge tests. MASc Thesis, Department of Civil Engi-neering, UBC

Youd, T.L., Idriss, I.M., Andrus, R.D., Arango, I., Castro, G., Christian, J.T., Dobry, R., Finn, W.D.L., Harder Jr., L.F., Hynes, M.E., Ishihara, K., Koester, J.P., Liao, S., Marcuson III, W.F., Martin, G.R., Mitchell, J.K., Moriwaki, Y., Power, M.S., Robertson, P.K., Seed, R.B. & Stokoe, K.H. 2001. Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127(10): 817-

خلاصه

مقاله به بررسی یک روش جهت بدست آوردن یک مدل سازی رفتاری جدید برای خاکهای رس یک بعدی تحکیم یافته می‌پردازد برخی مشاهدات آزمایشگاهی، که سطح حالت مرزی را برای خاکهای رس تحکیم یافته، بایک حجم مشخص، به صورت شکل غیر چرخشی، به وجود آمده اند، در ادامه ارائه شده است. نشان داده شده است، مدل ساده حالت بحرانی، که فرض رفتار الاستیک را در داخل سطح حالت مرزی دارا می‌باشد، نمی تواند جهت پیش بینی رفتار غیر خطی خاک به کار رود.پیش بینی ها از طریق ارائه رفتار الاستوپلاستیک در داخل سطح حالت مرزی صورت می‌گیرد. برای مثال مدل SKH -3 که توسط Stallebrass(1990) ارائه گشته است

در این مقاله نشان داده شده است، این مدل رفتاری هنوز نمی تواند امتداد بردار کرنش جزئی را برای خاکهای رسی فشرده شده غیر ایزوتروپ به خوبی پیش بینی کند، که در واقع سبب پیش بینی مقدار بیشتری برای K0 می‌شود. در مقایسه با داده های آزمایشگاهی نیز مدل مقادیر بیشتری را برای کرنش برشی در حالت سه محوری ارائه می‌کند. در این مقاله یک مدل رفتاری اصلاح شده ارائه شده است

حالت ایزوترو پیک سطح حالت مرزی، حفظ شده است و یک بررسی آزمایشگاهی جهت امتداد بردار کرنش جزئی برای خاکهای رس تحلیل یافته غیر ایزوتروپ با فرض برقراری قانون جریان غیر همبسته، صورت گرفته است. مدل اصلاح شده یک مقطع انحرافی در میان سطح حالت بحرانی مشابه معیار شکست Matsuoka -Naka در نظر می‌گیرد، اما سایر مواد مربوط به مدلSKH -3 را حفظ می‌کند و هیچ پارامتر اضافی ارائه نمی کند

در نهایت مدل با توجه به تستهای آزمایشگاهی بر روی خاک رس تحکیم یافته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یک بهبود وضعیت مشخص نسبت به مدل 3-SKH قابل مشاهده است

1- مقدمه

مکانیک خاک حالت بحرانی (Schofield and worth 1968) ختم به یک پیشرفت قابل ملاحظه در پیش بینی رفتار خاک از طریق ارائه حجم مخصوص به عنوان یک متغیر اضافی حالت گشت. تحقیقات اخیر بر روی رفتار خاک در کرنش کوچک و محدوده بسیار کوچک کرنش (به طور مثال Stallebrass, 1990, Jardin et al, 1984) نشان داد که فرضیه رفتار الاستیک خاک در داخل سطح حالت مرزی بواسطه رفتار غیر خطی خاک در کرنش های کوچک، غیرقابل قبول می‌باشد. تعدادی چند از مدلهای رفتاری بوجود آمدند تا بتوانند این واقعیت را توجیه کنند و همچنین نشان داده شده است که اینگونه مدلها به یک پیشرفت قابل ملاحظه ای در حل مسائل اجزای محدود در مسائل مقدار مرزی ختم می‌گردند (Stallebrass and Taylor, 1997)

یک روش مناسب در توصیف رفتار غیر خطی خاک در داخل سطح حالت مرزی با یک مدل حالت بحرانی از طریق ارائه سخت شوندگی جنبشی می‌باشد (Mroz et al, 1979) این مقاله به بررسی مدل رفتاری که توسط Stallebras (1990) بر اساس اثر تاریخچه تنش اخیر در داخل مدل سخت شوندگی جنبشی که توسط Al Tabbaa and Muir wood(1989) ارائه شده است، می‌پردازد. این امر از طریق ارائه سطح دوم تاریچه جنبشی صورت می‌گیرد

یک اصلاح در این مدل رفتاری جهت شبیه سازی رفتار خاک رس تحکیم یافته غیر ایزوتروپ در این مقاله ارائه شده است مشاهدات تجربی که این اصلاح را بررسی می‌کنند در قسمت اول این مقاله آمده و سپس مدل اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است و سپس ارزیابی از طریق داده های آزمایش سه محوری بر روی خاک رس تحکیم یافته غیر ایزوتروپ صورت می‌گیرد

2- خاکهای رس تحکیم یافته غیر ایزوتروپ

یک شاخصه مهم که در بررسی رفتارخاک مورد اهمیت است شکل و اندازه سطح حالت مرزی می‌باشد.این سطح به عنوان یک مرز برای تمامی حالات ممکن رس در فضای تنش- حجم مخصوص می‌باشد و به وضوح بر اساس مدلهای رفتاری حالت بحرانی می‌باشد. درادامه، شکل تجربی سطح حالت مرزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس مدل رفتاری شکل سطح حالت مرزی را بیان می‌کند و همچنین قانون جریان همبسته، جهت پیش بینی رفتار خاک به کار می‌روند. پیش بینی ها با داده های آزمایشگاهی جهت بررسی تفاوتهای عمده رفتار خاک در حالت پیش بینی و مشاهده شده مقایسه شده اند

1-2- سطح حالت مرزی

یک روش مناسب جهت تشخیص مشکل سطح حالت مرزی، نرمال سازی بر اساس حجم مخصوص می‌باشد. این روش مستقیما براساس تعریف سطح حالت مرزی می‌باشند. توسط محققین بسیاری نشان داده شده است که سطح حالت مرزی برای خاکهای رس غیر ایزوتروپ تحکیم یافته، دارای ایزوتروپ و غیر چرخشی می‌باشد.(Pickles, 1989; Cotecchia, 1996; Cotecchia and Chandler, 2000; Rampello and Callisto, 1998)

Pickles(1989) تعدادی آزمایش سه محوری را بر روی خاک رس لای دار نرم غیر ایزوتروپ تحکیم یافته انجام داد به گونه ای که امتداد حالت تنش از سطح حالت مرزی عبور نماید، بنابر این مطمئن شد که حالت تنش در طول بارگذاری بر روی سطح حالت مرزی باقی می‌ماند. این مسیر تنشها که براساس حجم مخصوص نرمال سازی شده اند، در شکل 1 نشان داده شده اند

مشاهده می‌شودکه شکل سطح حالت مرزی بسیار نزدیک به سطح حالت مرزی بیضوی می‌باشد که توسط مدل Cam-Clay اصلاح شده پیشنهاد شده بود. همچنین چرخش محسوس برای این سطح نسبت به امتداد K0  خط تحکیم عادی (KONC) دیده نمی شود

از سوی دیگر، یک سطح تسلیم ناخالص، که اغلب مربوط به سطح حالت مرزی می‌باشد معمولا زمان استفاده از روش دو خطی بوجود می‌آید. این روش بر اساس این فرضیه است که رفتار خاک در داخل سطح تسلیم کل به صورت الاستیک می‌باشد. یک انتقال بین رفتار الاستیک و الاستوپلاستیک با فرض رفتار اولیه شبه خطی در منحنی تنش،- کرنش صورت می‌گیرد. همانطور که توسط Tavenas et al(1979) نشان داد این شکل مشابه شکل کنتورهای یکسان انرژی کرنش مخصوص می‌باشد

2-2- جهت کرنش پلاستیک جزئی

در این قسمت جهت بردار جزئی کرنش پلاستیک که بوسیله آزمایشات بدست آمده است با آنچه که از طریق مدل 3-SKH بدست آمده است، مقایسه می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که قانون جریان همبسته که از فرضیات این مدل می‌باشد، باعث یک پیش بینی نادرست در مورد جهت بردار کرنش جزئی می‌باشد. مدل 3-SKH  یک شکل بیضی گون رابرای سطح حالت مرزی در نظر می‌گیرد که این سطح مشابه سطح حالت مرزی در نظر گرفته شده توسط مدل Cam-clay اصلاح شده می‌باشد

شروع کار با در نظر گرفتن حالت تنش تحت شرایط k0 عادی تحکیم یافته (kONC) مناسب می‌باشد. در این مورد جهت بردار کرنش جزئی کل ثابت باقی می‌ماند و kONC را بدست می‌آورد. محدوده نتایج آزمایشگاهی موجود می‌باشد که سبب بررسی روابط تجربی می‌گردد. یکی از اولین روابط تجربی توسط Jaky(1944) ارائه شد. این رابطه در بسیاری از نشریات آورده شده است (به طور مثال Ladd etal, 1977 Watabe etal,2003; Tiny et al,1994; Mayne and kulhawy,1982) در این مقالات نشان داده شده است که رابطه Jaky در حالت عمومی برای خاکهای دانه خوب دانه بندی شده صادق است

مدل 3-SKH به طور وضوح مقدار بیشتری را برای شرایط kONCدر نظر می‌گیرد که این امر به دلیل برآورد بیش از مقدار نسبت کرنش پلاستیک حجمی به کرنش پلاستیک جزئی در آزمایش سه محوری می‌باشد. از سوی دیگر این مدل مقدار k0 را در حالت باربرداری به خوبی پیش بینی می‌کند. (Stallebras and Tayler, 1997)

آزمایش فشردگی غیر همسان برروی خاک رس لندن در نسبت تنشهای مختلف توسط ریچاردسون (Richardson, 1988) ، صورت گرفت. این آزمایشها از آن جهت ارزشمند می‌باشند که می‌توانند جهت مطالعه امتداد بردار کرنش جزئی برای خاک رس عادی تحکمی یافته غیر همسان به کاربروند و نسبت به حالت تنش kONC مناسب تر می‌باشند.(شکل2)

جهت بردار کرنش پلاستیک جزئی بدست آمده از طریق تجربی با امتدادهای بدست آمده از مدل Cam-Clay مقایسه شده است

واضح است که مدل Cam-clay اصلاح شده و بنابر این مدل 3-SKH مقدار کمتری را برای نسبت  در آزمایش سه محوری در نظر می‌گیرد

کالیستو (Callisto, 1996) تعدادی آزمایش بر روی k0 نمونه های خاک رس پیش تحکیم یافته پیزا انجام داد. مزیت این آزمایش آنست که امکان تعیین جهت بردار کرنش جزئی برای k0 خاکهای بیش تحکیم یافته را فراهم می‌سازد. نمودار نسبت  در مقابل q/p برای آزمایش فشردگی سه محوری (R30 ) و انبساط (R315) در شکل 3 رسم شده است. مسیر تنش آزمایش R30 به سمت شکست پیش نمی رود و به سمت یک نسبت تقریبی ثابت در کرنش های بزرگ پیش می‌رود. شبیه سازی بوسیله مدل 3-SKH بوسیله پارامترهای بدست آمده توسط بادت (Baudet,2000) صورت گرفت. قانون جریان همبسته سبب محاسبه مقدار دقیق نسبت کرنش حجمی به کرنش برشی در انبساط سه محوری می‌باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق درباره مواد نوری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق درباره مواد نوری در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق درباره مواد نوری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق درباره مواد نوری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق درباره مواد نوری در word :

*تحقیق درباره مواد نوری*

در بسیاری موقعیتها تقسیم كردن یك سیگنال نوری به مؤلفه های قطیده Orthogonally آن لازم است . این كار معمولاً با منشورهای قطبنده Beam Splitter انجام می شود.

این علائم می تواند از طریق یكسری از راهها تولید شود اما دوراه بسیار رایج است .

منشور Glan-Thompson

دو منشور ساخته شده از ماده ( Usually Calate ) bire fringent در طول وترهایشان به یكدیگر متصل می شوند . ضخامت لایه چسب و شاخص آن دقیقاً كنترل می شود .

معمولاً برخورد یك اشعه به سطح خارجی یك منشور بسته به قطبش دو اشعه مجزا ( یك اشعه معمولی و یك اشعه غیر معمولی ( ویژه ) تقسیم می شود . اشعه غیر معمولی ( ویژه ) بدون شكست مستقیماً عبور می كند اما اشعه معمولی در جهت ( زاویه ) Brewster شكسته می شود . این موضوع علاوه بر این در ( 5.4.4.1) مواد bire fringent بحث می شود.

ابزار ( دستگاه ) معمولاً در شكل یك چهارضلعی ساخته می شود این موشوع رسیدن به فلز را در برخورد اشعه به سطح منشور ( برای سیستم بازتاب ) ممكن می سازد . و هنوز هم با سطح قطری در زاویه مناسب تر مواجه می شود . در ابزارهای واقعی سطوح ورودی و خروجی حتماً بازتاب می شوند .

مكعب قطبش Beam Splitter

این ابزارها همان نقش منشور Glan – Thompson را بازی می كنند به جز آنكه به جای استفاده از یك كریستال bire fringent آنها از یك تركیب لایه ها از مواد دی الكتریكی در یك فصل مشتریك قطری بین دو منشور استفاده می كنند .

( 5.4.4.1 ) مواد bire fringent

bire fringent یك خاصیت در بعضی از مواد است به طوریكه نور از قطبشهای مختلف یك تحقیق درباره مواد نوری در word
فهرست متفاوت انكساری با آن ماده می چیند .یك اشعه غیر قطبیده یا باریكه ای از نور ازامواج عمودی واقعی قطبیده تشكیل می شود كه این دو اشعه مجزا در داخل ماده bire fringent تقسیم می شود عملكرد ( طرزكار ) جداكنندهها و منتشر كندهها ( پخش كننده ها ) برانار bire fringent استوار می باشد ( یا در حداقل قطبش ) . مواد بسیاری وجود دارند كه خواص bire fringent رانشان می دهند . Calcite () و rutile ( ) معولاً به خاطرخواص bire fringent شان استفاده می شوند . كوارتز نیز این خواص را دارد می تواند درموقعیتهای زیادی ایجاد مشكل كند . یك ماده bire fringent یك ساختار كریستالی دارد. در داخل این ساختار یك محور نوری وجود دارد . ( در بعضی ازمواد بیشتر از یكی ) هنگامی كه یك اشعه تحت یك زاویه به محور نوری كربستال وارد می شود آن اشعه به دو اشعه تقسیم می شود. یك اشعه ( معمولی ) قطبش عمودی دارد اشعه دیگر ( اشعه غیر معمولی ) نسبت به اشعه معمولی قطبش Orthogonal دارد . برای اشعه معمولی ماده یك تحقیق درباره مواد نوری در word
فهرست انكسای ثابت را نماش می دهد ( در مورد Calcite 66/1 ) برای اشعه غیر معمولی بسته به زوایه برخورد بخشی از اشعه اصلی ماده یك تحقیق درباره مواد نوری در word
فهرست انكساری متغییر را نمایش می دهد . ( بین 1.49 تا 1.66 ) یك اثر ( ) بسیار مفیدی در اینجا این است كه ما می توانیم یك زوایه برخوردی را آنچنان كه یك اشعه با فصل مشترك هوا-ماده مواجه می شود بیابیم . اشعه معمولی شكسته می شود اما اشعهغیر معمولی بازتاب می شود. زوایه برخوردی در موردی كه این اتفاق می افتد Brewster نامیده می شود . این یك راه خوب برای جدایی یك اشعه غیر قطبیده به دو اشعه قطبیده Orthogonal است

بسیاری از مواد معمولی اثر فوق را نمایش میدهند هنگامی كه نور قوی خورشید روی آنها می افتد نور یك قطبش آن جذب و نور قطبش Orthogonal بازتاب می شود .

برای مثال برگ سبز یك درخت در نور مستقیم خورشید به نظر می رسد علت این موضوع بارتاب قطبش قوی از سطح می باشد . اگر شما در حال گرفتن عكس از یك صفحه درخشنده نورانی باشید شما می توانید از یك فیلتر قطبنده استفاده كنید . اگر فیلتر را به زوایه صحیح بچرخانید بازتاب قطبیده ( از سطح ) بلوكه خواهد شد . ولی تنها قسمتی از نور تابیده شده دقیقاً از یر سطح بلوكه خواهد شد . بنابراین رنگها تشدید می شوند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه تاریخ نجوم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه تاریخ نجوم در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه تاریخ نجوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تاریخ نجوم در word

تاریخ نجوم   
اجزای جهان  
ستاره گان   
پارسک ها  
ابزار نجوم   
ماه  
صورفلکی   
سیارات  
نتیجه گیری  
نظرات وپیشنهادات  
منابع وماخذ  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه تاریخ نجوم در word

مایردگانی . نجوم به زبان ساده . جلد اول . خاجع پور . محمد رضا . انتشارات گیتا شناسی 1382

گیامی یزدی .حمید رضا . شناخت مبانی نجوم . جلد دوم . انتشارات موسسه فرهنگی مدرسه رهربان

نیسکن. لین . دانستنیهای اختر شناسی . جلد اول

گانوی .آنیتا. علم بیرون از خانه . جلد اول . خواجه نصیر طوسی احمد . انتشارات فامی  .1377

آسیموک آیزاک . ستاره های دنباله دار وشهابها . غفاری محمد رضا . انتشارات فرهنگی اسلامی

مور پاتویک. دنباله دارها و شهابها. شریعتی محمد صادق. انتشارات قربانی

زوزا ابروا. دنیای امروز فضا و نجوم. صمیمی. جلال. انتشارات کانون پرورشی فکری کودکتان و نوجوانان

 

پیشگفتار:

جهانی که زیستگاه  ما در آن است جایگاهی بس بزرگتر از آن چه ما تصور می کنیم است فقط در 60 سال اخیر یا همین  حدود  ها که ما در یافتیم جهان ما چه  عظمتی دارد. اکنون ما توانسته ایم به سطح ماه پای بگذاریم و 9 سیاره کشف کنیم ما کهکشان های اطراف را شناخته ایم از ویژگی های سیارات دیگری توسط  ماهواره ها و رادیو و تلسکوپ ها و کاوشگر ها با خبر شویم

توانسته ایم جهان  اطراف را بهتر بشناسیم  . علاقه ی مابه این مبحث آگاه شدن از خلقت خدا  و پرده برداشتن از شگفتی های آفرینش اوست که چنین انسان را در تفکر خود برداشتن از شگفتی های آفرینش اوست که چنین انسان را در تفکر  خود غرق کرده است و او را وامی دارد تا برای رسیدن  به اهدافش دانش بیاموزد و تحقیق کند تا این جهان و ایران را به قله صعود برساند

مراحل تحقیق

1 ـ انتخاب موضوع و تعریف آن  :

ما با توجه به توان  علمی و تخصص و علاقه ی شخصی با همکاری  دبیران  و او لیا، خود موضوعی را جهت  ارزیابی و تحقیق  انتخاب  می کنیم  .  مثال  : تاثیر طرح نجوم در طرز تفکر افراد جامعه به خصوص علاقه مندان

2 ـ تجدید تحلیل موضوع تحقیق :

 دامنه وحدود موضوع در قالب زمان ، مکان ، جمعیت وموضوع مشخص باشد مثلا : مشخص شود که منظور از نجوم چیست ؟

ـ دانش آموزان مورد نظر دختر یا پسر هستند ؟

 در کدام دوره تحصیلی ودر چه سالی بررسی می شود ؟

و;

3 ـ جستجو ومطالعه منابع تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق به مقالاتی که در روزنامه ، کتاب ، مجله یا;نوشته شده است ، مراجعه کردیم ویا اگر در جاهای دیگر همانند این تحقیق صورت گرفته بود مطالعه شد وتسلط بیشتری پیدا کردیم

4ـ ارائه فرضیه :

 بعد از جمع آوری اطلاعات مقدماتی نسبت به موضوع ، نوبت به ارائه فرضیه می شود

 فرضیه : حدس وگمان :

ماقبل از جمع آوری اطلاعات تحقیق است که پایه واساس پژوهش قرار می گیرد . در مثال فرضیه های زیر را می توان ارائه نمود : طرح نجوم : سبب ایجاد اطلاعات بیشتر در مورد نجوم در بین مردم می شود و;

5ـ انجام فنون وروش تحقیق :

 ما پس از طرح فرضیه واطلاعات به دست آمده از روش های مناسب ( مصاحبه ، مشاهده ، پرسشنامه و.. )برای تحقیق خود استفاده می کنیم

6ـ جمع آوری اطلاعات

ما با استفاده از روش وابزار مناسب اطلاعات لازم را کسب و جمع آوری می نمائیم تا فرضیه های ارائه شده اش را رد یا اثبات کنیم . مثلا در طرح نجوم با مراجعه با کادر دفتری مدرسه واولیاء دانش آموزان یا با استفاده از مصاحبه به صورت تصادفی از تعدادی افراد اطلاعات را جمع آوری می کنیم

7ـ تجزیه وتحلیل اطلاعات = ماپس از تعقیق وجمع آوری اطلاعات تجزیه وتحلیل آن   می پردازیم . مابا توجه به پاسخ سوالات افراد مختلف اطلاعات فراوانی را به دست    می آوریم . که باید پاسخ های هر سوال را به صورت جداگانه بررسی کنیم تا به نتیجه برسیم

 8ـ ارائه نظریه یا تئوری :

اگر با تجزیه وتحلیل اطلاعات حدس وگمان تایید یا اثبات شد به یک نظریه جدید دست یافته ایم

طرح نجوم در طرز تفکر دانش آموزان به منظور آشنایی بیشتر باپیرامون خود بیش تر آشنا شویم

9ـ ارائه گزارش تحقیق : (نتیجه گیری) :

 ما بعد از مشخص شدن اثبات یا رد فرضیه به نوشتن وارائه گزارش می پردازیم واطلاعات را در اختیار سایر افراد قرار می دهد

مقدمه :

از زمانی که بشر از خود واز جهانی  که در آن سکنی دارد آگاه شده است . آسمان را با  ترس و شگفتی ، منبع جذبه ای  پایدار و افسون  کننده دانسته است. ترس و شگفتی ، مطالعه و علم  را سبب می شود . بشر که بی وقفه در تلاش فائق آمدن بر جهل وحل اسرار بود، سرانجام علم نجوم را پدید آورد

نجوم علم مواضع ، حرکات ، ساختمان ها ، سر گذاشتها و سرنوشت های اجرام آسمانی است. نجوم  در سیر تحول خود به عنوان  یک علم ، بسیاری از قونین  بنیادی حاکم بر این اجرام را کشف کرده است. اما  ،ما هیت پژوهش علمی است که کار آن هر گز  پایان  نپذیر د واینجا  نیز چون علم دیگر ، تلاش های بسیار به جا مانده که باید انجام گیرد

مراحل تحقیق:

خلاصه تحقیق :

ما این تحقیق را به خاطر اینکه به نجوم علاقه داشتیم ، انجام دادیم

این تحقیق درباره ی جهان  اطراف ماست جهانی که در آن زندگی می کنیم

بعضی ها راجع به این جهان نمی دانند که چه  چیزهایی در اطرافشان می گذرد

این تحقیق راجع به سیاره های جهان  است کهکشان ها و ستاره های اطراف ما

در این تحقیق نخست را جع به فضا های اطراف و سپس به راجع به فضا های دور نوشته شده است

ما سعی خودرا کرد یم تا این تحقیق را به خوبی انجام دهیم ، امید واریم از این تحقیق بهره لازم را ببرید

تاریخ نجوم : 1

نجوم دوره اسلامی :

اعراب پیش از اسلام  در نجوم محاسباتی و پیش بینی وضعیت افلاک تبحری نداشتند و دانش آنان محدود می شد به جهت یابی از طریق ستارگان و منازلی که برای ماه معین نموده بودند . بقیه دانش ایشان از نجوم مربوطه به پیش گویی های جوی وطا لع  بینی بوده است

او اخر قرن دوم هجری شروع آشنایی مسلمانان بافلسفه و علوم یونانیان از غرب ، و ریاضیات و فلسفه و عرفان هند وایران از شرق بوده است . خلفای عباسی اهتمام زیادی در حمایت از نهضت ترجمه آثار خارجی داشتند. هر چند به نظر می رسد خلفادر تشویق نهضت ترجمه به دنبال اهداف سیاسی خود بوده اند ، چرا که با پرداختن به فلسفه یونانی و عرفان شرقی و امتزاج آنها با علوم قرآنی می توانستند داعیان حقیقی خلافت را هرچه بیشتر در حاشیه قرار دهند . ولی دانشمندان آن دوره نه برای قرب به خلفا ، بلکه برای ارزشی که در علومی مانند نجوم و ریاضیات  یافته بودند و همچنین نیاز های  کاربردی به نجوم ( برای شمارزمان) و ریاضیات و هندسه ، ذوق و شوق بسیاری نسبت به این علوم در خود احساس می نمودند

بتّانی یکی از منجمین سخت کوش آن دوره می گوید ، «در نهاد آدمی طبعی وجود  دارد که برای دستیابی به حقیقت اشیاء کوتاهی می کند ، ولی می تواند با سخت کوشی و خویشتن داری مخصوصا به روزگار دراز ، را از میان برد. درستی نظر وبه کار انداختن  اندیشه و برد باری بر رسیدن به چیز ها البته هر اندازه دشوار باشد، به طبع آدمی  مدد     می رساند. و مایه نیکبختی می شود وکمی برد باری و تنبلی و شیفتگی بر خود نمایی  در نزد پادشاهان به بهانه اینکه به چیزی  دست یافته است که دسترسی به آن ممکن نیست ، مایه خزلان است . از بزرگترین دانشها از حیث مقام و دلچسب ترین و جانفروزترین علوم که سخت باعث تیزی فکر و نظر می شود و عقل  را پرورش می دهد ، پس از علوم  دینی ، که نداشتن آن بر آدمی روانیست ، علم صناعت نجوم است .»

در آن زمان گفته می شد که سه دانش وجود دارد. فقه برای دین ، طب برای تن ، ونجوم برای زمان

مسلمانان در عصر نهضت علمی خود به چیز نیاز مند بودند که آنان را به پژوهش کامل در مسائل نجومی رهبری کند کتابهایی که آنان  را به  اندیشیدن و ملا حظه کردن برانگیزاند وبه رسیدن به شناخت علتهای ظواهر ونمودها تحریک کند ، و شوق دست یافتن به علم نجوم به خاطرجلالت قدرآن ،ونه به خاطرمنافع مادی که  از آن حاصل می شود ، در جان ایشان  بیدار کند .از روی خوشبختی به کتابهای یونانیان دست یافتند. از جمله کتاب اصول اقلیدس . کتاب المجسطی بطلیموس که طریقه تطبیق واستعمال این براهین را در حرکت آسمانی و چگونگی رصد کردن و لزوم مداومت براین کار را به ایشان نشان داد

ارتباط بعضی احکام شریعت با مسائل نجومی سبب توجه بیشتر مسلمانان  به شناسایی امور

ابن سینا حدود یا تعریفات با مقدمه مترجم همراه بامتن عربی ،ترجمه محمدمهدی فولادوند،دوم ،تهران انتشارات سروش

تاریخ نجوم:  2

تاریخ نجوم رامی توان به سه دوره تقسیم کرد:دوره زمین مرکزی،دوره کهکشانی،ودوره کیهانی..آغازدوره اول درتاریخ باستان است وپایان آن درقرن شانزدهم .دوره دوم ازقرن هفدهم تاقرن نوزدهم طول کشیدودوره سوم درقرن حاضرآغازشدوهنوزادامه دارد

1 ـ دوره ی زمین مرکزی :

منجمان  نخستین معنقدبودند که زمین باید در مرکز جهان باشد، و فرض می کردند که خورشید ، ماه و ستارگان به دور زمین ساکن می گردند. علاقه ی آنان که به معنای امروزی کلمه  چندان علمی نبود ، به طور عمده معطوف بود به مسائلی علمی ، به رابطه واقعی یا فرضی رویدادهای اسمانی با حوادث زمینی و به  جست و جوی آسمان به خاطر یافتن نشانه هائی از وقایع سعد و نحس

با وجود این  کشف های برجسته ای در این دوران صورت پذیر فت . گاهشماری با دقت زیاد رشد کرد

دایره البروج ـ مسیر ظاهری خورشید از میان ستارگان ـ به دقت تمام تعریف شد. دوره کامل کسوف و خسوف تعیین گردید . و حتی در قرن دوم  پیش از میلاد به حرکت محورزمین پی برده شد

پایان دوره زمین مرکزی در قرن شانزدهم  با شخصیت بزرگ نیکو لا توس                       ( 1543 ـ 1473 ) پیوند نزدیک دارد

ادامه ی نجوم :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پایان فیزیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پایان فیزیک در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایان فیزیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پایان فیزیک در word

بخش اول

استیون ویلیام هاوکینگ استاد کرسی لوکاشین

بخش دوم

قواعدی پشت قواعد دیگر

بخش سوم

نظریه‌ها

بخش چهارم

آیا پیش‌گویی ممکن است؟

بخش پنجم

بازنگری در هدف علم فیزیک;

بخش ششم

گرانش  از گرانش و نور چه می‌دانیم؟

بخش هفتم

نسبیت عام و فضا – زمان

بخش هشتم

اگر روزی زمین فشرده شود!

بخش نهم

تصوری از جهان ما

بخش دهم

سیاهچاله و آنتروپی

بخش یازدهم

گریز از سیاهچاله

بخش دوازدهم

گامی بلند

نابغه و خدا

منبع

بخش اول

استیون ویلیام هاوکینگ استاد کرسی لوکاشین

در 29 اوریل 1980 در سالن کنفرانس کوکرافت در کمبریج انگلستان جایی که عرصه بالیدن تامسون و راترفورد بود، دانشمندان و مقامات دانشگاه روی صندلی‌های ردیف‌شده بر کف شیب‌دار سالن که مقابل دیواری پوشیده از وایت‌برد و پرده اسلاید بود، گرد‌هم آمده بودند. این جلسه برای وضع اولین خطابه یک پروفسور جدید کرسی لوکاشین(Lucasian) ریاضی برقرار شده بود. این پروفسور استفن ویلیام هاوکینگ ریاضی‌دان و فیزیک‌دان 38 ساله بود

عنوان خطابه یک سوال بود

آیا دورنمای پایان فیزیک نظری دیده می‌شود؟

و هاوکینگ با اعلام این که پاسخ او به این سوال مثبت است، شنوندگان را شگفت‌زده کرد! او از حضار دعوت کرد تا به او بپیوندند و با گریزی شورانگیز از میان زمان و مکان جام‌مقدس علم را بیابند. یعنی نظریه‌ای که جهان و هر چه را که در آن روی می‌دهد، تبیین کند

استفن هاوکینگ در حالی که یکی از شاگردانش خطابه او را برای جمعیت گرد آمده قرائت می‌کرد. روی صندلی‌چرخ‌دار نشسته بود. در یک قضاوت ظاهری به‌نظر نمی‌رسید که او انتخاب مناسبی برای رهبری یک کار خطیر باشد. فیزیک نظری برای او گریز بزرگی از یک زندان بود. زندانی بسیار بدتر از آن‌چه در مورد آزمایشگاه‌های قدیمی کاوندیش به طعنه بیان می‌شد. از اوایل بیست سالگی او با بیماری از کار افتادگی روزافزون که از مرگ زودرس او خبر می‌داد، می‌ساخت. هاوکینگ مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک(Amyotrophic Lateral Sclerosis) یا ALS بود و زمانی که کرسی لوکاشین رو عهده‌دار شد، دیگر توانایی راه رفتن، نوشتن، غذا خوردن، را نداشت و اگر سرش به پایین می‌افتاد نمی‌توانست آن را بلند کند. صحبت کردن او غیر مفهوم و فقط برای کسانی که وی را خوب می‌شناختند قابل درک بود. برای خطابه لوکاشین، او با زحمت فراوان متن مورد نظر خود را قبلاْ دیکته کرده بود تا شاگردش بتواند، آن را قرائت کند. اما هاوکینگ معلول نبوده و نیست. او یک ریاضی‌دان و فیزیک‌دان برجسته است و بسیاری او را برجسته‌ترین فیزیک‌دان پس از انیشتین می‌دانند. کرسی لوکاشین یک مقام آکادمیک ممتاز است که زمانی سر آیزاک نیوتن عهده‌دار آن بود

هاوکینگ ضمن مبارزه دائمی با بیماری لاعلاجش همواره در تلاش برای دستیابی به پاسخ این سوال اصلی کیهان‌شناسی بوده است که این جهان از کجا آمده و به کجا می‌رود؟ زندگی او تلاشی مستمر و پیگیر در راه کشف حقایق این جهان است. او به دنبال نظریه «همه چیز» است. نظریه جامعی که بتواند قوانین حاکم بر جهان را در یک سری معادلات و قواعد خلاصه کند. موقعی که نظریه نسبیت عمومی انیشتین را برای توضیح برخی ویژگی‌های فیزیکی سیاهچاله‌ها ناتوان می‌بیند، به مکانیک کوانتومی متوسل می‌شود. سعی می‌کند این دو را در هم آمیزد. فرضیه‌ای مطرح می‌کند. فرضیه‌اش را مورد سوال قرار می‌دهد. در راه کشف حقیقت به سوال‌هایی برمی‌خورد. فضای خالی، خالی نیست! سیاه‌چاله‌ها سیاه نیستند! آغازها می‌توانند پایان‌ها باشند و …. حقیقت بسیار پیچیده و گریزان است. آیا هاوکینگ و دانشمندان دیگر روزی به نظریه همه چیز دست خواهند یافت؟

دانشمندان زیادی در این زمینه تلاش می‌کنند. برخی حداقل به اندازه هاوکینگ شهرت دارند. اما چیزی که زندگی هاوکینگ را متمایز می‌کند، امید است. 39 سال از از زمانی که پزشکان برای هاوکینگ عمری دو یا سه ساله در حالی که تکه‌گوشتی بیشتر نخواهد بود پیش‌بینی کرده بودند، می‌گذرد. او هنوز با بیماریی که تمام عضلات او را از کار انداخته است، مبارزه می‌کند و کماکان به حیات پربار خود ادامه می‌دهد. پیام او به دیگران همواره این بوده است که به بیماری‌اش نیندیشند

بخش دوم

قواعدی پشت قواعد دیگر

هر ماده‌ای که بیندیشیم در جهان وجود دارد(مردم، هوا، یخ، ستارگان، گازها، میکروب‌ها، صفحه مانیتور شما) از اجزاء ساختاری بسیار ریزی به‌نام اتم تشکیل شده اند. می‌دانیم که اتم‌ها بنوبه خودشان از موجودات کوچکتری به نام ذرات و یک فضای خالی بسیار بزرگ(در مقایسه با ابعاد این ذرات) ساخته شده‌اند. همچنین می‌دانیم که برخی از ذرات خود از ذرات ریزتری تشکیل شده‌اند

ذرات مادی رو که همگی می‌شناسیم. پروتون‌ها و نوترون‌ها در هسته اتم و الکترون‌ها که به دور هسته می‌چرخند. ذرات مادی اتم رو به‌نام کلی فرمیون‌‌ها می‌شناسیم

فرمیون‌ها یک سیستم پیام‌رسانی دارند که بین آن ذرات رد و بدل شده و به راه‌های معینی موجب ایجاد تاثیر و در نتیجه تغییراتی در آن‌ها می‌شود. سیستم پیام‌رسانی انسان‌ها را در نظر بگیرید. کبوتر نامه‌بر، پست، تلفن و فکس سرویس‌های این سیستم می‌تانند نامیده شوند. اما همه انسان‌ها از هر 4 سرویس فوق برای رد و بدل کردن پیام بین همدیگر استفاده نمی‌کنند

در مورد ذرات مادی هم سیستم پیام‌رسانی وجود دارد که سرویس‌های چهارگانه‌ای دارد. این سرویس‌ها را نیرو می‌نامیم. ذراتی وجود دارد که این پیام‌ها را بین فرمیون‌ها و در برخی موارد حتی بین خود رد و بدل می‌کنند. این ذرات پیام‌رسان به‌طور مشخص بوزونBoson نامیده می‌شوند

پس هر ذره‌ای که در جهان وجود دارد یا فرمیون هست یا بوزون

گفتیم که سرویس‌های پیام‌رسان 4گانه نیرو نامیده می‌شوند. یکی از این نیروها گرانش هست. نیروی گرانش را که ما را روی زمین نگه می‌دارد، می‌توانیم مثل پیامی در نظر بگیریم. حامل این پیام نوعی بوزون هست که گراویتون نامیده می‌شود. گراویتون‌ها حامل پیامی بین ذرات اتم‌های بدن ما و ذرات اتم‌های زمین هستند و به ذرات مذکور می‌گویند که به‌هم نزدیک شوند

نیروی دوم یا نیروی الکترومغناطیس پیام‌هایی هست که به‌وسیله بوزون‌هایی به‌نام فوتون بین پروتون‌های درون هسته یک اتم و الکترون‌های نزدیک به آن، یا بین الکترون‌ها رد و بدل می‌شوند. این پیام‌ها موجب می‌شوند که الکترون‌ها دور هسته گردش کنند. در مقیاس‌های بزرگ‌تر از اتم فوتونها خودشان را بصورت نور نشان می‌دهند. سومین سرویس پیام‌رسان نیروی قوی است که موجب می‌شود هسته اتم یکپارچگی خود را حفظ کند و چهارمین سرویس نیروی ضعیف است که موجب رادیواکتیویته می‌شود

فعالیت این 4 نیرو باعث رد و بدل شدن پیام بین کلیه فرمیون‌های جهان و برهمکنش بین آنها می‌شود. بدون این 4 نیرو هر فرمیون اگر هم وجود داشته باشد در جدایی به‌سر می‌برد، بدون این که بتواند با آنها مرتبط شود و بر آنها تاثیر بگذارد. بزبان ساده‌تر

اگر چیزی بوسیله این چهار نیرو روی ندهد، اتفاقی نخواهد افتاد

درک کامل این چهار نیرو به ما امکان می‌دهد تا اصولی را که مبنای همه رویدادهای جهان هست، درک کنیم

بسیاری از کارهای فیزیک‌دانان قرن بیستم برای آگاهی بیشتر از طرز عمل این جهار نیروی طبیعی و ارتباط بین آنها انجام شد. در سیستم پیام‌رسانی انسان‌ها، ممکن هست به این موضوع واقف بشیم که تلفن و فکس دو سرویس جداگانه نیستند. بلکه هر دو اجزای یک سیستم واحدند که به دو طریق متفاوت جلوه‌گر می‌شوند. آگاهی از این واقعیت موجب یگانگی دو سیستم پیام‌رسانی خواهد شد. به طریق مشابهی فیزیک‌دان‌ها تا حدودی با موفقیت سعی کردند نوعی یگانگی بین نیروها رو استنباط کنند. آنها امیدوار بودند نظریه‌ای بیابند که در غایت امر هر چهار نیرو را بوسیله یک ابرنیرو توجیه کند. نیرویی که خودش را به‌گونه‌های مختلف نشان می‌دهد و نیز موجب یگانگی فرمیون‌ها و بوزون‌ها در یک خانواده می‌شود. فیزیک‌دان‌ها این نظریه را نظریه یگانگی نام دادند. این نظریه باید دنیا را توجیه کند. یعنی نظریه همه چیز باید یک قدم پیش‌تر برود و به این سوال پاسخ بده: دنیا در لحظه آغاز قبل از این که زمانی بگذرد، چگونه بوده است؟

فیزیک‌دان‌ها همین سوال را بزبان خودشان با این عبارت بیان می‌کنند که: شرایط اولیه یا شرایط مرزی در آغاز جهان چه بوده است؟

درک کامل ابرنیرو ممکن هست که درک شرایط مرزی را هم برای ما امکان‌پذیر کند. از طرف دیگر ممکن است که ضروری باشد که ما شرایط مرزی را بدانیم تا بتوانیم ابرنیرو را بفهمیم. این دو بطور تنگاتنگی با یکدیگر ارتباط دارند و نظریه پردازان هم از هر دو طرف مشغول کار هستند تا به «نظریه همه‌چیز» ( از منشا آلمانی= Weltformel ) دست پیدا کنند

بخش سوم

نظریه‌ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل توربین ها توسط PLC در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کنترل توربین ها توسط PLC در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل توربین ها توسط PLC در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کنترل توربین ها توسط PLC در word

مقدمه 
1)سنسورها وعملگرها 
2 ) کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی 
3) سیستمهای نمایش، سوپر و ایزری و مدیریت 
1- واحد پردازنده مرکزی : 
2- برنامه مونیتور (PROGRAM MEMORY) PM 
3- مدولهای ورودی و خروجی (I/O): 
مدارات Modem 
مدارات Driver/Regulator 
مدارات Receiver 
کارتهای کنترلی  I/O 
WATCHDOG TIMER: 
تقویت کننده های عملیاتی(OP-AMP) 
واحدهای اختیاری: 
اجزاء توربین احتراقی گازی: 
سیستم کنترل هوای ورودی AIR FLOW CONTROL 
شیر تخلیه هوا COMPONENTS : 
توربین کمپرسورGas Turbine : 
توربین نیرو Power Turbine : 
مراحل استارت : 
وسایل جانبی سیستم کنترل توربین : 
واحد واحد اندازه گیری سرعت: (SMU)  Speed Measurement 
اندازه گیری ارتعاش 
1- کنترل کننده سوخت در مرحله استارتRamp Generator  : 
2- کنترل کنند اصلی سوخت(Main Fuel actuator Control) : 
سخت افزار و نرم افزار: 
مشخصات سیستم: 
مشخصات کابینت ها: 
سیستم کنترل: 
کابل ها 
جعبه های اتصال (JUNCTION BOXES) : 
مشخصات و مزایای سیستمهای کنترل داخلی 
کنترلگرها (PLC) 
2-شبکه های ارتباطی 
ایستگاه های اپراتوری و نرم افزار HMI : 
4- برنامه ریزی کنترلگرها و برنامه HMI 

مقدمه

       بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهایی است که نقایص فیزیکی و ذهنی خود را مرتفع ساخته و به یک تکامل نسبی در این خصوص نایل گردد و حداکثر بهره جویی را در مقاطع زمانی مشخص با هزیه کمتر و کیفیت بالاتر کسب کند

       استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل به منظور صرفه جویی در بکارگیری نیروی انسانی، افزایش دقت و در جهت تأمین ایمنی کارکنان و تأسیسات هر روز روند روبه رشدی دارد. هرچندکه سیستمهای کنترلی نیوماتیکی و الکترونیکی ، در جهت عدم وابستگی،مناسب است اما بدلیل تکامل صنعت، دستگاههای قدیمی از رده خارج شده و استفاده از دستگاههای جدید کنترلی و هوشمند اجتناب ناپذیر می گردد. امروزه با مطالعات و بررسیهای فراوان و پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال و بهره گیری از پروتکل های مخابراتی، سیستمهای کنترل جدیدتری  ارائه می گردد که امتیازات بیشتری نسبت به گذشته داشته و بسرعت جایگزین سیستمهای آنها می گردند

       در مجموع، بکارگیری کلیه عناصر ابزارها و جریانهایی که در فرایند یک صنعت منجر به افزایش بهره وری و یا بهینه سازی تولید محصول به هر لحاظ می گردد، پدیده ای است بنام اتوماسیون صنعتی ؛ که اهداف زیر را دنبال میکند

1)     بهینه سازی تولید محصول و یا جریان فرآیند

2)     رعایت کلیه شاخص های استاندارد با استفاده از منابع آماری تجربی

3)     بالا بردن حفاظت و امنیت سیستم، با استفاده از ابزارهای مناسب و برنامه ریزی شده

4)     استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بجای نیروی انسانی متخصص

نقش نیروی انسانی در اجرای خودکار فرآیند که در تمام   مراحل فقط کاربرد   ماشین آلات و ابزار کنترلی و  اپراتوری اجرای عملیات توسط دستگاههاست

5)     کاهش زمان در تصمیم گیری و کنترل فرآیند

6)      کاهش هزینه در پژوهش، تولید و عملیات

 ابزار دقیق هوشمند

 ابزارکنترلی خودکار یادر اصطلاح ابزاردقیق هوشمند، بطور کلی دارای اجزائی متنوع وبه هم پیوسته است که عبارتند از

       1)سنسورها وعملگرها

  علاوه بر انتقال مقادیر اندازه گیری شده پارامترهای فرآیندی (کمیت های فیزیکی، شیمیایی، محیطی و;) و اجرای عملیات کنترلی، دارای مشخصات زیر می باشند

–         انتقال اطلاعات از اجزاء سیستم به صورتی که قابل پردازش باشد

–         اعلام هر گونه خرابی درحسگر و اشکال در خطوط انتقال اطلاعات

–         اعلام بروز اشکال در تغذیه سیستم و یا ریز پردازنده

–         قابلیت پردازش و برنامه ریزی شدن از راه دور

–         امکان برقراری ارتباط با دیگر ابزار کنترلی و اجرای یک سیستم کنترل گسترده

  2 ) کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی

(Programmable logic Controller )

برخی از اهداف طراحی سیستمهای کنترل قابل برنامه ریزی به قرار زیر می باشند

–         استفاده از قابلیت ها و توانمندیهای ریز پردازنده ها در کنترل فرآیند

–         انتقال کنترل ازسطح سخت افزار به نرم افزار

–         انجام عملیات کنترلی در زمان حقیقی (REAL TIME)

–         افزایش سرعت پردازش و کنترل سیگنالای کنترلی (SCAN TIME) با قابلیت تکرار

–         افزایش قابلیت اعتماد (RELIABILITY)

–         کاربری آسان (USER FRIENDLY)

–         سادگی در ویرایش و یا افزایش مراحل کنترلی  فرآیند

–         سادگی در توسعه سیستم کنترلی

با رشد تکنولوژیکی ریز پردازنده ها و نرم افزارهای کنترلی متناسب با ماهیت کنترلی فرآیندها ، ماشین آلات و شرایط اقتصادی اجرای پروژه های صنعتی، کنترل کننده های مختلف قابل برنامه ریزی توسط سازندگان مختلف ارائه گردیده است که در جدول زیر برخی از مشخصات این تجهیزات جهت مقایسه آورده شده است

3) سیستمهای نمایش، سوپر و ایزری و مدیریت

     ساده ترین شکل یک سیستم نمایش و سوپرو ایزری استفاده از یک کامپیوتر مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت برقراری ارتباط با کنترل کننده ها نمایش مقادیر پارامترها و وضعیت تجهیزات و ماشین آلات و همچنین بهره برداری از آنها می باشد

انواع آن عبارتنداز

–         سیستمهای نمایش و جمع آوری اطلاعات

(MS & DAS = MONITORING SYSTEM & DATA ACQUISATION SYAATEM)

–         سیستمهای کنترل گسترده

 (DSC = DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)

–         سیستمهای جم آوری اطلاعات و کنترل از راه دور

SCADA= SUPPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISATION))

       در صورتیکه هدف از طراحی یک سیستم کنترل، اجرای یکپارچه کنترل کارخانه یا مجتمع باشد نیاز به یک سیستم کنترل هوشمند با  تقسیم بندی وظایف در سطوح مختلف مدیریتی، بهره برداری، مهندسی، تعمیرات و نگهداری، انبارداری، بسته بندی، بارگیری و.. است. در اینصورت باید سیستم کنترل و بصورت یک شبکه کنترل هوشمند که متشکل از اجزاء سیستم کنترل و کانال تبادل و مخابره اطلاعات (COMMUNICATION) بین آنهاست مورد مطالعه قرار دارد

      در سطوح بالای کنترلی (نمایش، سوپروایزری، مدیریت) با وجود PCها، سیستم های عامل شبکه، نرم افزارهای خاص پردازش و مدیریت اطلاعات و همچنین پروتکل ها و استاندارهای تبادل اطلاعات (…  INTERNETT- ETHERNET- TCP/IP) در ایجاد شبکه های کامپیوتری، دستیابی به شبکه کنترلی آسان می باشد. آنچه در شبکه های کنترلی حائز اهمیت است وجود یک استاندارد مخابراتی و تبادل اطلاعات در سطوح پایین کنترلی (فیلد و کنترل کننده ها) است. در این خصوص سازندگان مختلف سیستمهای کنترلDCS  هر یک پروتکل خاصی را ارائه داده اند (بطور مثال زیمنس پروتکل SINEC  ،آلن برادلی پروتکل   DHو AEG پروتکل MODBUSرا ارائه کرده اند) . این پروتکل های خاص سبب ایجاد محدودیت استفاده از تجهیزات یک سازنده  ، در سیستمهای کنترل DCS  میگردد. برای رفع این اشکال سازندگان تجهیزات ابزار دقیق و کنترل با تشکیل کمیته ها وکنسرسیومهایی اقدام به تعریف و ایجاد استانداردهای مخابراتی مشترک در سطح تجهیزات فیلد و کنترل کننده­ها نموده اند. پروتکلهای(ACTUATOR SENSOR) MANUFACTURING AUTOMATION PROTOCOL) (MAP=  و FIELDBUS)، INTERFACE) نتیجه این همکاریهاست

      با طراحی سیستمهای کنترل میدان گرا (FIELDBUS CONTIROL)  تحول جدیدی در سیستمهای کنترل فرآیند بوجود آمده است. این سیستمها یک شبکه محلی ابزار دقیق (LAN INSTRUMENT) برای کنترل فرآیند واحدهای عملیاتی را تعریف می کنند. این شبکه های محلی دیجیـتال می توانند حجم بسیار زیادی اطلاعات فرآیندی و همچنین اطلاعات مربوط به سخت افزارهای مربوط به آنها را در اختیار کاربر قرار دهند

      از انواع مختلف این شبکه های محلی ابزار دقیق، پروتکل شبکه محلی فاندیشن (FOUNDATION FIELDBUS) می باشد که با همکاری 140 شرکت بزرگ صنعتی که بیش از 90% تجهیزات کنترل و ابزار دقیق را درسراسر جهان تولید می کنند معرفی گردیده و از جایگاه خاصی برخوردار است. ویژگیهای این شبکه عبارتند از

–         ایمنی ذاتی (INTRINSIC SAFTY)

–         استفاده از یک زوج سیم برای ارسال اطلاعات مربوط به چندین دستگاه (MULTIDROP WIRING)

–         استفاده از یک زوج سیم مربوط به تبادل اطلاعات برای تغذیه الکتریکی تجهیزات

–         تبادل حجم زیادی از اطلاعات فرآیندی و همچنطن اطلاعات مربوط به سخت افزار (ابزار دقیق کنترل فرآیند)

–         انجام عملیات کنترل PID و INTERLOCKING در محل نصب تجهیزات

–         انتقال دو طرفه اطلاعات بین تجهیزات فیلد ومرکز کنترل

–         ارائه اطلاعات مربوط به شرایط محیطی، وضعیت (STATUS)، پارامترهای تنظیم و تاریخ تنظیم تجهیزات به کاربر

–         کاهش هزینه ها (30% کاهش نسبت به سیستمهای DCS)

–         سادگی در نصب و عیب یابی سیستم

–         قابلیت توسعه نامحدود

سیگنالهای ورودی اثرعملکرد انواع سوییچها و کنتاکتها و دگمه های فشاری بوده و همچنین سیگنالهای خروجی شیرها، سولونوئیدها، موتورها و غیره را عمل می دهد

 طرح سیستم   PLC

PLC  از چهار واحد اصلی تشکیل میشود.شمای کلی و نحوه ارتباط آنها نشان دیده میشود

      1- واحد پردازنده مرکزی

که از سه قسمت زیر تشکیل یافته است

الف) پردازشگر: که مرکز رایانه بوده وظیفه آن انجام محاسبات منطقی است

ب) حافظه: قسمتی از CPU که اطلاعات و برنامه کنترل در آن ذخیره می شود. علاوه بر این برنامه ، سیستم عامل که کارش مدیریت کلی بر PLC است در حافظه قرار دارد

       CPU یا واحد پردازش مرکزی در حقیقت قلب دستگاههایPLC   همچنین DCS و کامپیوترهای فرآیندی بشمار می رود که اعمال منطقی و کارهای محاسباتی در این واحد صورت می گیرد و کار آن دریافت اطلاعات از ورودیها، پردازش این اطلاعات   مطابق دستورات  برنامه و صدور فرمان هایی است که بصورت فعال کردن خروجیها وغیر فعال کردن آنها(صفر ویک شدن)صورت میگیرد. در PLC های کوچکتر، حافظه های نیمه هادی، مدولهای I/O و منبع تغذیه در یک واحد جای داده شده اند

      در PLC های بزرگتر، پردازنده و حافظه در یک واحد، منبع تغذیه در واحد دوم و
واسطه ها (مدولهای I/O) در واحدهای بعدی قرار دارند.                                                                   اغلب CPUها مجهز به یک باتری پشیبان (BACK UP) هستند. بنابراین اگر تغذیه ورودی قطع شود و متعاقبا منبع تغذیه نتواند ولتاژ سیستم را تأمین کند باتری پشتیبان برنامه ذخیره شده در RAM را حفظ می کند

       هر چه فرآیند تحت کنترل PLC پیچیده تر باشد، حافظه بیشتری مورد نیاز است. همانطوریکه در شکل مشاهده می نمایید، پردازنده قسمتی از CPU  است که وظیفه آن دریافت تحلیل، پردازش و ارسال داده ها بصورت دیجیتال است

” پردازنده”

ج) منبع تغذیه : ولتاژ متناوب خط را به ولتاژ مستقیم با مقادیر مختلف مورد نیاز PLC تأمین می کند. این ولتاژ معمولاً +5،-5،+12،-12،24 ولت میباشند

قسمتهای مختلف آن عبارتند از:                                                                                                                                                        1-واحد بهسازی ACکه شکل موج AC خروجی را در صورتیکه در اثر کلیدزنی و یا مسائل فنی ژنراتور دچار اعوجاج شده باشد تصحیح می کند .                                              –  قسمت یکسو ساز (RECTIFIER) که وظیفه تبدیل موج AC به DCضرباندار را دارد.   و همراه یک فیلتر است که عمل ضاف کردن تغییرات موج DC ضرباندار را به عهده دارد

     2-   واحد تنظیم کننده (REGULATOR) است که ولتاژ مورد نیازرا ثابت نگه        می دارد

     3- سوییچ باطری پشتیبانی که  می تواند منبع انرژی الکتریکی (باطری ذخیره) را به محض قطع شدن منبع تغذیه در مدار قرار دهد

2- برنامه مونیتور (PROGRAM MEMORY) PM

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx در word :

کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx در word

نیروگاه های اتمی

میزان کل انرژی های شناخته شده در کره زمین ، در جدول زیر منعکس شده است :

بسادگی ملاحظه می شود که نفت و گاز طبیعی کمترین میزان ذخیره را دارا می باشند و ذغال سنگ در مرحله بعد قرار دارد . ذخیره اورانیوم 235 ، که تکنولوژی امروزی تولید انرژی از آن را امکان پذیر ساخته است کمی بیش از میزان ذخایر نفت می باشد. ذخیره گونه های دیگر مواد رادیو اکتیو سنگین هزاران برابر ذخیره نفت خام است . همانطوریکه از اطلاعات انتهای جدول نیز مشخص است میزان انرژی دو تریم موجود در طبیعت ، که با تبدیل آن به هلیوم انرژی کسب می گردد (پمپ های هیدروژنی ) ، به تنهائی هزاران برابر ذخایر کل مواد رادیو اکتیو می باشند.

میزان ذخایر موجود جهت جهت گیری آتی انسان را برای تامین انرژی قابل مصرف خود به نمایش می گذارد. در حال حاضر علاوه بر مصرف نفت ، گاز طبیعی و ذغال سنگ در تولید انرژی های قابل کنترل ، اورانیوم نیز جزء منابع اقتصادی تامین کننده انرژی الکتریکی در آمده است ، گرچه تلاش و جهت گیری ها به سمتی است که بتوان از هیدروژن سنگین (دتریم ) موجود در طبیعت نیز، که عمده ترین گونه شناخته شده انرژی نهفته در جهان است ، استفاده کرد.
با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره شد ساختار و گونه های مختلف نیروگاه اتمی در زیر بیان می گردد.
شکل عمومی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای اتمی همانند نیروگاههای بخاری است با این تفاوت که منبع تولید گرما سوخت فسیلی نمی باشد و انرژی مورد نیاز جهت تولید بخار برای گرداندن توربین ، از فعل و انفعالات اتمی در راکتور بدست می آید.

معمولاً انرژی حاصل از فعل و انفعالات اتمی در راکتور به یک سیال منتقل می گردد که این سیال می تواند بطور مستقیم به طرف توربین هدایت گردد و یا با عبور از مبدل گرما ، سیال دیگری را گرم نموده و نهایتاً آب لازم را به بخار تبدیل کرده و آنرا به توربین هدایت کند.
در راکتور های اتمی اولیه ، سیال منتقل کننده اولیه آب بوده که مستقیماٌ پس از تبدیل شدن به بخار بطرف توربین هدایت می شد اما در تکنولوژی امروزی برای ایجاد امکان کنترل بیشتر روی فعل وانفعالات اتمی و کاهش خطرات ناشی از فعل و انفعالات ، سیال واسطی بصورت مدار بسته حرارت تولیده شده در راکتور را در مبدل حرارتی جداگانه ای به آب منتقل نموده و آنرا به بخار تیدیل می نماید . .
فعل و انفعالات اتمی بدو صورت انجام می پذیرد:

الف ) شکافت یا شکست اتمی :
در این روش عناصر سنگین از طریق فعل وانفعالات اتمی به عناصر سبک تبدیل شده و انرژی آزاد می نمایند. در این حالت عناصر سنگین با از دست دادن نوترون و کاهش وزن به آزاد سازی انرژی درونی خود می پردازند. در راکتورهای نیروگاههای اتمی موجود، از این فرایند استفاده می شود
ب ) جوش یا گداخت اتمی :
در این روش عناصر سبک با جذب نوترن به عناصر سنگین تر تیدیل می شوند و همزمان با از دست دادن بخش جزئی از وزن خود ، قسمتی از انرژی درونی خود را آزاد می کنند.

شمای کلی مولدهای اتمی در شکل زیر منعکس شده است :

در پایان مناسب است به شمای حرارتی این نوع نیروگاهها نیز اشاره ای داشته باشیم . نمودار زیر به صورت ساده ای راندمان این نوع نیروگاهها را نشان می دهد :

نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای

می‌دانیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی در شهر اهواز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی در شهر اهواز در word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی در شهر اهواز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی در شهر اهواز در word

چکیده :  
مقدمه  
فصل اول :  
بررسی خورشید به عنوان منبع مطمئن انرژی  
بخش اول :  
خورشید چیست؟  
منبع انرژی خورشیدی  
مرگ خورشید  
بخش دوم :  
جوّ زمین :  
دما و لایه‌های جوی :  
مناطق مختلف جوی  
فصل دوم :‌  
بررسی هندسه خورشیدی  
بخش اول :  
بررسی تابش خورشید طی یکسال در اهواز:  
بخش دوم :  
هندسه ی  خورشیدی :  
عرض جغرافیایی (L) :  
زمان زاویه ای (h) :  
زاویه برخورد برای صفحه عمودی تابعی است از   :  
محاسبه زاویه کجی مناسب برای جمع کننده ها :  
فصل سوم :  
طریقه استفاده از انرژی خورشیدی  
بخش اول :  
بررسی جمع کننده ها (collectors) جهت استفاده از انرژی خورشیدی  
بررسی نسبتهای تمرکز متمرکز کننده ها :  
حالتهای مختلف جمع کننده ها :  
سیستم های ردیابی در جمع کننده ها :  
نسبت متمرکز  
متمرکز کننده می توانند به دو گروه تقسیم شوند : غیر تصویر ساز و تصویر ساز  
نحوه قرار گیری و اجزای کلکتورهای FPC چگونه می باشد؟  
اساس کار کلکتور جفت سهموی :  
بخش دوم :  
ذخیره سازی انرژی خورشیدی  
مخزن گرمایی  
فصل چهارم :  
کار برد های  انرژی خورشید  
استفاده از انرژی حرارتی خورشید :  
بخش اول :  
کاربردهای نیروگاهی :  
نیرو گاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی :  
نیرو گاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی :  
نیرو گاههای حرارتی از نوع شلجمی بشقابی :  
دودکش های خورشیدی :  
مزایای نیروگاههای خورشیدی :  
الف ) تولید برق بدون مصرف سوخت :  
ب) عدم احتیاج به آب زیاد :  
پ) عدم آلودگی محیط زیست :  
ت) امکان تأمین شبکه های کوچک رو ناحیه ای :  
ث) استهلاک کم و عمر زیاد :  
ج) عدم احتیاج به متخصص :  
بخش دوم :  
کاربرد های غیر نیروگاهی :  
1 ) آبگرمکن خورشیدی و حمام خورشیدی :  
2) گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی :  
3)آب شیرین کن خورشیدی :  
عوامل موثر در راندمان آب شیرین کنهای ظرفیت پایین تک حوضچه ای :  
4) خشک کن خورشیدی :  
5) اجاقهای خورشیدی :  
6) کوره خورشیدی :  
7) خانه های خورشید :  
بخش سوم :  
سیستمهای فتوولتائیک :  
1) پنلهای خورشیدی :  
– بخش های مختلف سیستم های فتوولتائیک .  
– وظیفه بخش واسطه .  
2) تولید توان مطلوب یا بخش کنترل :  
3) مصرف کننده یا بار الکتریکی :  
انواع کاربرد سیستمهای فتوولتائیک عبارتند :  
تعریف سیستمهای مستقل، متصل و هیبرید  
مقایسه سیستمهای مستقل، متصل و هیبرید با یکدیگر  
مهمترین مزایا و معایب سیستمهای فتوولتائیک :  
چند نمونه از کاربردهای سیستمهای فتوولتائیک .  
مصارف و کابردهای فتوولتائیک :  
یونیتهای جذب سطحی  (  Adsurbtion units)  
یونیتهای جذبی  (Absorbtion units) :  
استفاده از سیستم های فتوولتائیک در روشنایی ساختمانها :  
بخش چهارم :  
انرژی در ساختمان :  
طراحی سیستم های خورشیدی :  
گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان   :  
قوانین کلی سیستم کسب مستقیم:  
دیوار ترومب :  
سیستم های حوضچه ایی :  
دیوار آبی:  
3) ایزوله کردن خانه :  
سرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان  :  
پنجره های مناسب جهت تهویه :  
کنسول بام:  
3)   سایه بان:  
دیوارهای مؤثر بر هوا (بالدار) :  
مزیت استفاده از سیستمهای غیر فعال خورشیدی   
فوائد طرحهای پسیو خورشیدی :  
سیستم گرمایش با سیال عامل هوا :  
ضمائم :‌  

چکیده

در ابتدا به بررسی خورشید به عنوان منبعی مطمئن برای انرژی پرداخته شده است و در ادامه شدت تابش خورشید در شهر اهواز را به وسیله ی اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی بررسی می کنیم و سپس  زاویه کجی مناسب برای جمع کننده های ثابت را محاسبه کرده  و در انتها استفاده های مختلف و کاربردی از انرژی خورشیدی را پیش رو داریم

مقدمه

خورشید زمین را گرم و روشن می‌کند. گیاهان و جانوران نیز انرژی خورشیدی را لازم دارند تا زنده بمانند. اگر خورشید نبود یا از زمین خیلی دورتر بود و گرمای کمتر به ما می‌رسید، سطح زمین خیلی سرد و تاریک می‌شد و هیچ موجودی نمی‌توانست روی آن زندگی کند. همه ما به انرژی نیاز داریم، انرژی مانند نیرویی نامرئی در بدن ما وجود دارد و آن را بکار می‌اندازد. اگر انرژی به بدن نرسد، توانایی انجام کار را از دست می‌دهیم و پس از مدتی می‌میریم

ما انرژی را از غذایی که می‌خوریم یدست می‌آوریم. با هر حرکت و کاری که انجام می‌دهیم، بخشی از انرژی موجود در بدن صرف می‌شود. حتی برای خواندن این مطلب هم مقداری انرژی لازم است. برای همین باید هر روز غذاهای کافی و مناسبی را بخوریم. گیاهان و جانوران نیز برای زنده ماندن و رشد و حرکت ، به انرژی نیاز دارند، که منشأ همه اینها از خورشید می‌باشد

 انسان از زمانهای دور از نور و گرمای خورشید استفاده می‌کرده است. هزاران سال قبل ، انسانهای نخستین آموختند که چگونه پوست حیوانات و گیاهان خوردنی را زیر نور خورشید خشک کنند. آنها کم کم فهمیدند که اگر غار محل زندگیشان رو به آفتاب باشد، در ماههای سرد زمستان گرم می‌ماند. اکنون نیز مردم خانه‌های خود را رو به آفتاب می‌سازند تا از نور و گرمای آن استفاده کنند. در سراسر دنیا کشاورزان می‌دانند که محصولات در شیبهای آفتابگیر بهتر رشد می‌کنند. آنها محصولات کشاورزی و گوشتهای مختلف را زیر نور خورشید خشک می‌کنند تا فاسد نشوند

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظور های مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می گردد . شاید به دوران سفالگری ، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلایی صیقل داده شده و اشعه ، آتشدانهای محرابها را روشن می کردند . بکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می شد . ولی مهمترین روایتی که در مورد استفاده از انرژی خورشیدی بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید ، گفته میشود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه ی متحرک قرار داشته است اشعه ی خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده بود . در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده ی توجه خاص آنان در استفاده ی صحیح از انرژی خورشیدی در زمان های قدیم بوده است

با وجود آنکه انرژی خورشیدی و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن هزینه ی اولیه ی چنین سیستمهایی از یک طرف و عرضه ی نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سدّ راه پیشرفت این سیستمها شده است . تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال 1973 باعث شد که کشورهای پیشرفته ی صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راه های دیگر ( غیر از استفاده از سوختهای فسیلی ) توجه جدی تری نمایند

پیشرفت علم و فن آوری علاوه بر دستاوردهای فراوان برای آسایش و رفاه بشر ، همواره مشکلات تازه ای را به همراه داشته است که به عنوان آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از آن جمله است

به عبارت دیگر از یک طرف در نتیجه ی سوختن مواد فسیلی گازهای سمی وارد هوا میشود و تنفس انسان را مشکل می کند و محیط زیست را آلوده می سازد و از طرف دیگر تراکم این گازها در جو زمین مانع خروج گرما ، از اطراف زمین میشود و باعث افزایش دمای هوا و تغییرات گسترده آب و هوایی در زمین میگردد که اثر گلخانه ای نامیده میشود. چنانچه افزایش دمای هوا مطابق روند فعلی ادامه یابد ، باز گرداندن آن به وضعیت سابق تقریبا غیر ممکن است . بهترین راه حلی که اکثر دانشمندان پیشنهاد کرده اند ، متوقف کردن روند رو به رشد این گازهای مضر است

متخصصان بر این باورند که با استفاده از انرژیهای پاک نظیر انرژی خورشیدی ، بادی ، زمین گرمایی ، امواج و ; به جای انرژی های حاصل از سوختهای فسیلی از آلودگیهای زیست محیطی و خطرات مترتب بر آن جلوگیری خواهد شد

با توجه به موارد یاد شده وزارت نیرو فعّالیت های گسترده ای را برای استفاده از انرژیهای نو از سال 1374 آغاز نموده و این فعالیت ها در سازمان انرژی های نو ایران (سانا) متمرکز گردیده  است . این سازمان تاکنون به دست آورد های مهمی نائل شده است ولی هنوز ابتدای راه است و امید داریم با حمایت مسئولین و مقامات عالی کشور به توفیقات شایسته دستع یابیم

بخش اول :

 خورشید چیست؟

خورشید ستاره‌ای است از ستارگان رشته اصلی که نه تنها خود منبع عظیم انرژی است ، بلکه سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی های دیگر است . طبق برآوردهای علمی در حدود 5 میلیارد سال از عمر این گوی آتشین می گذرد و این ستاره کروی شکل بوده و قطر آن حدود 1,390,000 کیلومتر است  که عمدتا از گازهای هیدروژن (868 درصد) و هلیوم (3 درصد ) و 63 عنصر دیگر که مهمترین آنها اکسیژن – کربن – نئون و نیتروژن است تشکیل شده است. وسعت این ستاره 14 میلیون کیلومتر (870000 مایل) است. جرم این ستاره 7 برابر جرم یک ستاره معمولی بوده و همچنین 750 برابر جرم تمام سیاراتی است که به دورش می‌چرخند. در هسته خورشید ، جرم توسط واکنشهای هسته‌ای تبدیل به تشعشعات الکترومغناطیسی که نوعی انرژی هستند، می‌شود. در هر ثانیه 42 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل میشود . این انرژی به سمت بیرون تابانده شده و باعث درخشنگی خورشید می‌گردد. سایر اجسام آسمانی موجود در منظومه شمسی  که توسط جاذبه خورشید در مدارهایشان قرار گرفته‌اند نیز گرمایشان را از این انرژی می‌گیرند . با توجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است این کره ی نورانی را می توان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 5 میلیارد سال آینده به حساب آورد

 خورشید یک راکتور هسته‌ای طبیعی بسیار عظیم است. که ماده در آن جا بر اثر همجوشی هسته‌ای به انرژی تبدیل می‌شود که این انرژی به صورت تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس زیاد آزاد می شود. این انرژی به وسیله یک رشته فرآیندهای تشعشعی پی درپی به سطح خورشد منتقل می شود و هر روز حدود 350 میلیارد تن از جرمش به تابش تبدیل می‌شود . دمای داخلی آن حدود 10 تا 15 میلیون درجه سانتیگراد می باشد که سطح آن با حرارتی نزدیک به 5600 درجه سانتیگراد و به صورت امواج الکترمغناطیسی در فضا منتشر میشود . انرژیی بدین ترتیب به شکل نور مرئی ، فروسرخ و فرابنفش به مامی‌رسد این ستاره‌ها از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. گازها انفجارهای بزرگی را بوجود می‌آورند و پرتوهای قوی گرما و نور را تولید می‌کنند. این پرتوها از خورشید بسوی زمین می‌آیند در طول راه ، یک سوم آنها در فضا پخش می‌شوند و بقیه بصورت انرژی گرما و نور به زمین می‌رسند. می‌دانیم که سرعت نور 300000 کیلومتر در ثانیه است. از سوی دیگر ، 8 دقیقه و 18 ثانیه طول می‌کشد که نور خورشید به زمین برسد. بنابراین می‌توان فاصله خورشید تا زمین را حساب کرد که این فاصله را حدود 150000 کیلومتر برآورد کرده اند . در این مسیر طولانی ، مقدار زیادی از نور و گرمای خورشید از دست می‌رود ،  بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید تنها در حدود 2 میلیاردم انرژی منتشر شده از خورشید میباشد. اما همان اندازه‌ای که به زمین می‌رسد، کافی است تا شرایط مناسبی برای زندگی ما و جانوران و گیاهان بوجود آید

 مقدار انرژی متوسط خورشیدی که به جو می رسد ، در حدود 353/1 کیلووات در هر متر مربع است. مقدار انرژی ای که به سطح زمین می رسد ، بسیار کمتر و مقداری که قابل بهره برداری است ، از آن هم کمتر است. چنانکه مجموع انرژی خورشیدی را در زمین هایی که نه در تصرف کسی و نه زیر کشت است حساب کنیم ، در آن صورت به بهترین وجه ظرفیت بالقوه بهره برداری از انرژی خورشیدی به دست می آید. طبق برآوردها این رقم به طور متوسط در سال TW 10000 ( تراوات ) است که تقریباً 1000 برابر مصرف کنونی انرژی در جهان می باشد

بالاترین رقم انرژی خورشیدی قابل دریافت تقریباً برابر KW 1 بر متر مربع و آن هم به مدت یکی دو ساعت در ظهر روزهای گرم تابستان است. در بیشتر نواحی کره زمین این رقم به طور متوسط در حدود W 200 بر هر متر مربع است.ظاهراً آسیا و آفریقا بهترین نقاط برای گردآوری انرژی خورشیدی هستند

 محاسبات نشان می دهند بر مبنای قیمت ها در سال 1979، برای آبیاری اراضی بایر با پمپ های 30 کیلو واتی ، هزینه استفاده از پمپ های خورشیدی کمتر از هزینه پمپ های دیزلی است. از آن زمان تاکنون بهای مواد نفتی مرتباً اضافه شده ، حال آنکه بهای سلول های فتوولتاییک در حال کاهش است

با در نظر گرفتن کلیه عوامل، از جمله قابلیت اطمینان و دوام تجهیزات ، وجود کارکنان متخصص ، نگاهداری تأسیسات ، امکان ساختن تمام یا بعضی قطعات در کشور مصرف کننده و; استفاده از انرژی خورشیدی بر سایر روش های تولید انرژی های نو برتری آشکار دارد

انرژی خورشیدی امید بزرگ همگان برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و ادامه ی روند آن در سالهای آتی است . انرژی خورشیدی همواره در دسترس بوده و تجدید می شود . برخورداری از این دو خصوصیت امکان استفاده سهل و آسان را از این منبع انرژی ، برای جوامع و ملل مختلف فراهم ساخته است

منبع انرژی خورشیدی

با اندازه گیری شار خورشیدی تابشی در بالای جو زمین می‌توان قدرت دریافتی کل انرژی از خورشید را محاسبه کرد. که حدود 1011*18 مگا وات است. البته تمام این انرژی به سطح زمین نمی‌رسد مقداری از آن جذب لایه‌های اتمسفر می‌شود

ماده در عالم اساساً از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده که قسمت اعظم آن بین ستارهها و کهکشانها توزیع شده است. نیروی جاذبه متقابل بین ذرات سبب تراکم گاز و گرد غبار شده و این تراکم احتراما ابر ستاره‌ای را بوجود می آورند

انرژی پتاسیل گرانشی سبب ازدیاد دمای داخل ستاره شده و آن هم باعث افزایش چگالی ستاره شده در نتیجه دمای داخل آن افزایش می‌یابد تا یک حالت پلاسمای خورشیدی بخود بگیرد

در یک چنین محیطی شرایط برای همجوشی هسته‌ای مهیا می‌شود. با ترکیب دوترویم و تریتیوم مقداری انرژی آزاد می‌شود بنابراین همانطوری که گفته شد، مقدار انرژیی که از خورشید به زمین می‌رسد، بوسیله جمع کننده‌های خورشیدی کنترل کرده و برای مصارف خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند

        مواد تشکیل دهنده خورشید حالت گازی دارند ، بنابراین خورشید محدوده دقیق و معینی نداشته و مواد اطراف آن بتدریج در فضا منتشر می‌شوند . اما چنین به نظر می‌رسد که خورشید لبه تیزی داشته باشد ، چرا که بیشتر نوری که به زمین می‌رسد از یک لایه که چند صد کیلومتر ضخامت دارد ساطع می‌شود. این لایه فوتوسفر نام داشته و به عنوان سطح خورشید شناخته شده است.بالای سطح خورشید، کروموسفر یا رنگین کره و هاله خورشیدی قرار دارند که با همدیگر جو خورشید را تشکیل می‌دهند

 مرکز خورشید مانند کوره‌ای هسته‌ای است با دمای 15 میلیون درجه سانتیگراد (27 میلیون درجه   فارنهایت) که چگالی‌اش 160 برابر آب می‌باشد. تحت چنین شرایطی هسته‌های اتم هیدروژن باهم ترکیب شده و تبدیل به هسته‌های هلیووم می‌شوند. در این حین، 07 درصد جرم ترکیب شده ، تبدیل به انرژی می‌شود. از 590 میلیون تن هیدروژنی که در هر ثانیه در مرکز خورشید ترکیب می‌شوند، 39 میلیون تن به انرژی تبدیل می‌شود. این سوخت هیدروژنی ، تا 5 میلیارد سال دیگر دوام خواهد داشت. مسیر نامنظم 2 میلیون سال طول می‌کشد تا انرژی تولید شده در مرکز خورشید به سطح آن رسیده و بصورت نور و گرما تابش کند ، سپس بعد از فقط 8 دقیقه ، این انرژی به زمین می‌رسد

      هنگامی که خورشید منبسط می شود تا تبدیل به یک غول سرخ شود، قطرش حدود 150 برابر بزرگتر خواهد شد . گازهای منبسط شده و داغ، رنگ زرد و حرارت خود را از دست داده و قرمز رنگ و سرد خواهند شد. اما بخاطر بزرگتر شدن سطح خورشید،درخشندگی آن 1000 برابر افزایش یافته و نور بیشتری ساطع خواهد کرد

مرگ خورشید

    5  میلیارد سال بعد ، بیشتر هیدروژن موجود در هسته خورشید گداخته شده و صرف تهیه هلیوم خواهد شد. در آن زمان ، جاذبه باعث انقباض هسته شده و فشار ، دمای آنرا افزایش خواهد داد. هیدروژن شروع به سوختن در پوسته اطراف هسته خواهد کرد. انرژی حاصل از این گداخت هسته‌ای در پوسته ، باعث انبساط لایه‌های خارجی خواهد شد و سیارات عطارد و زهره را ذوب می‌کند و آنها را در بر می‌گیرد. انبساط خورشید تا مدار زمین متوقف شده و حرارتش تمام موجودات زنده را از بین می‌برد. بعد از آن خورشید تبدیل به یک غول سرخ می‌شود. سپس ، لایه‌های خارجی در فضا پخش شده و یک سحابی سیاره‌ای تشکیل خواهند داد. هسته نیز بصورت یک ستاره کوتوله سفید باقی مانده و  بتدریج از بین خواهد رفت. پس می‌توان گفت که با فرا رسیدن مرگ خورشید ، مرگ زمین و تمام موجودات این سیاره فرا می‌رسد

بخش دوم

جوّ زمین

      جو زمین لایه‌ای از گازها است که که زمین را احاطه کرده‌اند که این گازها بوسیله جاذبه زمین نگهداشته شده‌اند. جو زمین شامل نیتروژن (781%) و اکسیژن (209%) همراه مقدار کمی از آرگون (09%) ، دی اکسید کربن (متغیر، ولی حدود 0035%) ، بخار آب و دیگر گازها می‌شود. جو زمین موجودات روی زمین را از طریق جذب اشعه فرابنفش خورشید و کم کردن دمای بالای بین روز و شب محافظت می‌کند

دما و لایه‌های جوی

دمای جو زمین همراه با ارتفاع تغییر می‌کند؛ رابطه ریاضی بین دما و ارتفاع مابین لایه‌های مختلف جو متغیر است

تراپوسفر : 0-7,17 کیلومتر ، دما با افزایش ارتفاع کم می‌شود

استراتوسفر : 717 –  50کیلومتر ، دما با افزایش ارتفاع زیاد می‌شود

مزوسفر :  50 – 85,80 کیلومتر ، دما با افزایش ارتفاع کم می‌شود

ترموسفر  : 85,80 – 640  کیلومتر، دما با افزایش ارتفاع زیاد می‌شود
مرزهای بین این مناطق تروپوپوز ، استراتوپوز و مزوپوز نامگذاری شده‌اند. میانگین دمای جو در سطح زمین 14 درجه سانتیگراد است

مناطق مختلف جوی

مناطق جوی به چند طریق نامگذاری می‌شوند

یونوسفر:  منطقه‌ای که شامل یونها می‌شود: تقریبا مزوسفر و ترموسفر تا حدود 550 کیلومتر

اگزوسفر:  بالای یونوسفر ، جایی که جو به طرف فضا رقیق می‌شود

لایه اوزون:  یا اوزونوسفر ، حدود 10 – 50 کیلومتری جایی که اوزون استراتوسفری یافت می‌شود. باید توجه داشت در داخل این منطقه اوزون از نظر حجم یک عنصر فرعی است

مگنتوسفر:  این منطقه جایی است که میدان مغناطیسی زمین با بادهای خورشیدی مقابله می‌کند. این لایه برای دهها هزار کیلومترو در فاصله زیادی از خورشید ادامه دارد

 کمربندهای تشعشعی وان آلن:  مناطقی هستند که ذرات از طرف خورشید متراکم می‌شوند

بخش اول

بررسی تابش خورشید طی یکسال در اهواز

اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی شهر اهواز شامل جدول های ساعات آفتابی و روزهای ابری مربوط به 7 سال گذشته می باشد

برای درک بهتر میزان تابش خورشید طی یکسال در شهر اهواز این داده ها به شکل نمودارهایی در قسمت ضمائم آمده است . برای نمونه میزان ساعات آفتابی شهر اهواز در سال های 77-76 در شکل 1ـ2 نشان داده شده است

این جداول براساس سال میلادی از اول ژانویه  ( 11 دی ماه ) تا 31 دسامبر ( 10 دی ماه ) تنظیم شده است

از این جداول و نمونه دارها این نتیجه حاصل می شود که میزان تشعشع خورشید از اول ژانویه ( 11 دی ماه ) سیر صعودی خود را آغاز می کند و این مقدار در ماههای ژوئن ، ژوئیه و اوت ( تیر ، مرداد و شهریور ) به اوج خود می رسد و در نهایت با کاهش تشعشع خورشیدی به پایان دوره ی خود در 31 دسامبر ( دهم دی ماه ) می رسد

با توجه به اینکه شهر اهواز یکی از شهرهای مسطح از لحاظ ارضی در میان شهرهای دیگر استان می باشند و نیز با توجه به اطلاعاتی که جداول به دست آوردیم به این نتیجه می رسیم که شهر اهواز پتانسیل لازم و کافی برای استفاده هر چه بیشتر از انرژی خورشیدی هم به صورت نیروگاهی و هم به صورت غیر نیورگاهی و استفاده جزئی را دارد

این درست است که در تابستان در ماههای تیر ، مرداد ، شهریور طبق آنچه که جداول و نمودار ها نشان می دهند بیشترین میزان دریافت انرژی خورشیدی را دارا هستند ولی ماههای دیگر هم به میزان قابل توجهی از دریافت انرژی خورشیدی بی بهره نیستند و اگر سیستم های برای جذب و دریافت بیشتر انرژی خورشیدی در شهر اهواز تعبیه شود . انرژی مورد نیاز گرمایش و سرمایش را حتی در ماه های غیر تابستان تأمین می کند

اگر به زاویه خورشید در طول روز توجه کنیم خواهیم دید که میزان دریافت انرژی خورشیدی در طول روز بعد از طول آفتاب سیر صعودی خود را شروع کرده و در ظهر به اوج خود می رسد که این هنگام مبنای محاسبات انرژی خورشیدی و اندازه گیری زاویه کجی برای جمع کننده های ثابت می باشد

 

بخش دوم

هندسه ی  خورشیدی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دلایل برخورداری ایران از انرژی هسته ای و مخالفت کشورهای خارجی با آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دلایل برخورداری ایران از انرژی هسته ای و مخالفت کشورهای خارجی با آن در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دلایل برخورداری ایران از انرژی هسته ای و مخالفت کشورهای خارجی با آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دلایل برخورداری ایران از انرژی هسته ای و مخالفت کشورهای خارجی با آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دلایل برخورداری ایران از انرژی هسته ای و مخالفت کشورهای خارجی با آن در word :

دلایل برخورداری ایران از انرژی هسته ای و مخالفت کشورهای خارجی با آن در word

پیشگفتار

پیوسته یاد می كنیم مهربان پروردگاری را كه نامش مزین كننده نامها و آرامش بخش دل هاست . شكر و سپاس از آن اوست چرا كه ندای دین حقش را آخرین فرستاده اش در داد . او كه قدرت جاودانگی خویش قلم را به دستانمان داد تا بنویسیم و بخوانیم از اقتدار كشوری مقتدر بنویسیم از كاوشگرانی كه در قلبشان عشق به وطن موج می زند و از این هوش و توانایی خویش به نحو احسن استفاده می كنند تا این مهد دانش شهرتی جهانی پیدا كند . ایران است این سرای دانش سرای عشق خانه ای عظیم دوستی ها و مهد علم .

ایران ای مادر همیشه هشیار ای كه صاحب خاكی هستی كه از دانش سنگهایی بیرون می آید كه ذهن هر متفكری را از آن خود می كند به یاد می آوری روزهایی كه خورشید آسمان تو شاهد پیروزی فرزندانت بود خاطرت هست شب هایی كه مهتاب نظاره گر حركات دستان پرتكاپوی تلاشگرانی بود كه در كارخانه ها كار می كردند تا شاید خدمتی كوچك به این ملت شریف تو كنند . می دانم كه می دانی حركت چرخ انرژی پدید اورنده تمام نیروها فقط به دست یكتا پروردگار من هست و بس انرژی عظیم كه در دل كوچك هر ذره نهفته است . نیرویی كه در كوچكترین ذره ای از این هستی جای گرفته و بزرگترین كار در دنیای علم انجام میدهد . بله انرژی اتمی .

صنعت اتمی جای خودش را در چرخ صنعت یافته و یكی از سكانسهای كشتی كشور به دست گرفته متخصصان كشور محبوب با بهره گیری از علم و دانش خویش كشور ایران را با دنیای نوین علم و انرژی اتمی همگام ساخته اند . امیدوارم شاهد پیروزی روز افزون كشورمان در علم باشیم .


مراحل فایل :

1-انتخاب موضوع و تعریف آن:

موضوع انرژی هسته ای حق مسلم ماست ایران باید در فناوری هسته ای جایگاه بالایی داشته باشد .

2- تحدید موضوع فایل :

علت مخالفت های كشورهای خارجی دربرخورداری ایران از فناوری هسته ای چیست ؟ و چرا ایرن باید از فناوری هسته ای برخودار باشد ؟

3-جستجو و مطالعه ی منابع فایلی :

ضمن مطالعه ی مقالات در رابطه با انرژی هسته ای و نقش ایران در فعا لیت های هسته ای در روزنامه ها و مجلات با مراجعه به كتابها و سایتهای اینترنتی اطلاعات بیشتری دریافت نموده ایم .

4-ارائه ی فرضیه :

با توجه به این مسئله سوخت های فسیلی رو به اتمام است همه ی كشورهای جهان از جمله ایران باید حق استفاده از فناوری هسته ای را داشته باشند .

5- انتخاب فنون و روش فایل :

مجموه ی حاضر فایلی كتابخانه ایست و برای تكمیل آن از مطالعه استفاده شده است .

6- جمع آوری اطلاعات :

با مطالعه بر روی كتابها ، مجلات ، روزنا مه ها و منابع اینترنتی اطلاعات لازم را جمع آوری كرده ایم .

7- تجزیه و تحلیل اطلاعات :

اطلاعات جمع آوری شده بر اساس موضوع دسته بندی كرده و اطلاعات اضافی را حذف نموده ایم .

8- ارائه ی نظریه یا تئوری:

انرژی هسته ای حق مسلم تمامی مردم كشور عزیزمان است و برخورداری از این فناوری ما را به كسب موفقیت های بالایی می رساند.

مقدمه :

انرژی هسته ای در جهان

انرژی هسته ای از جمله انرژی هایی است كه كاربرد زیادی در سطح جهان دارد . در حال حاضر ، ظرفیت نیروگاه های هسته ای جهان بیش از 350 هزار مگاوات است كه پیش بینی می شود تا سال 2020 به 359 هزار گیگاوات برسد. انرژی هسته ای دارای مزایایی است كه كاربرد آن را افزایش می دهد . به عنوان مثال، این انرژی كمترین تاثیر را بر محیط دارد ، همچنین به صرفه و اقتصادی است و در زمینه امنیت ملی انرژی نقش عمده ای دارد. نیروگاههای هسته ای را بر اساس راكتوری كه در آن استفاده می شود تقسیم بندی می كنند . در حال حاضر 5 كشور جهان از انرژی هسته ای برای تولید الكتریسیته استفاده می كنند. اگر چه تعداد نیروگاههای هسته ای كمتر از تعداد راكتورهایی است كه دردهه های 70 و 80 ساخته شده ولی میزان الكتریسیته تولیدی بیشتر است .

نتیجه گیری :

علوم هسته ای ، دستاوردی بزرگ و شاه كلیدی است كه درهای زیادی را به روی پیشرفت باز می كند، و هیچ كس نباید ملت فهیم و با استعداد ما را وادار كند كه از این انرژی نهفته در دل ذرات چشم بپوشد. در حال حاضر، ما این گردوی محكم را شكسته ایم و برای استفاده از آن لازم نیست تعارف كنیم و منتظر
اجازه ی این و آن باشیم. به خصوص كه در این راه هیچ كس به ما كمك نكرده است و دانشمندان ایران اسلامی خود به این مهم توفیق یافته اند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست فایل برای درس تاسیسات تبرید 1 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست فایل برای درس تاسیسات تبرید 1 در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست فایل برای درس تاسیسات تبرید 1 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست فایل برای درس تاسیسات تبرید 1 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست فایل برای درس تاسیسات تبرید 1 در word :

پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست فایل برای درس تاسیسات تبرید 1 در word

مقدمه

استفاده از پمپ های حرارتی برای سرمایش و گرمایش ساختمانها

بررسی مختصر كارایی پمپ های حرارتی از نوع تراكمی

انتخاب ساختمان های نمونه

اثرات تمهیدات مختلف برای كاهش انرژی حرارتی مورد نیاز ساختمانها

انتخاب پمپ حرارتی

بررسی اقتصادی استفاده از پمپ های حرارتی

تخمین انرژی مصرفی برای گرمایش با استفاده از روشهای متداول و پمپ حرارتی

سایر مزایای استفاده از پمپ های حرارتی

سیستم گرمایی و گرمایش با بخار آب داغ

گرمایش با بخار

آرایش لوله كشی

پمپ هاب حرارتی – سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست

مقدمه

گرمایش و سرمایش ساختمانها در ایران در پنجاه سال گذشته سیر تكاملی قابل توجهی را طی كرده است . این سیر شامل گرمایش از طریق كرسی با استفاده از خاكه ذغال ، بخاری یا گرم كننده های نفت سوز با دودكش و بخاری های گاز سوز با دودكش برای هر یك از اتاقهای مورد استفاده ساختمان و گرمایش مركزی با استفادهاز نفت گاز یا گاز طبیعی و بالاخره آب گرم در یك مركز و گرمایش اتاقهای مورد استفاده به كمك رادیاتور یا فن كویل بوده است .

سیر سرمایش ساختمانها نیز شامل مراحل زیر بوده است . باز گرداندن در و پنجره های ساختمان و اجازه بر قراری جریان هوا در مواقعی كه دمای هوای بیرون كمتر از دمای هوای اتاقهاست و یا جریان هوا می تواند به خنك كردن بدن ساكنان ساختمان كمك كند ، استراحت در سایه درختان حیاط در روز ، گذراندن روزهای بسیار گرم در زیر زمین ها و شبها در بالای بامها ، استفاده از بادبزنهای دستی ، استفاده از بادبزنهای برق رومیزی یا سقفی در اتاقها ، استفاده از كولرهای آبی ، استفاده از كولرهای گازی نوع تراكمی برای هر یك از اتاقهای مورد استفاده ،استفاده از سرمایش مركزی به كمك چیلر های تراكمی و جذبی وتولید آب سرد در یكمركز و خنك كردن یا سرمایش اتقاهای مورد استفاده به كمك فن كویل .

امروزه تقریباً تمامی ساختمانها گرمایش خود را با استفاده از سوختهای فسیلی و آب یا هوای گرم در اتاقها و سرمایش خود را كمك كولرهای آب و تولید هوای خنك ولی مرطوب تامین می كنند . در ساعاتی از شبانه روز در تابستان كه دما و رطوبت نسبی هوا بالاست (و تعداد این ساعات با تغییرات اقلیمی كره زمین در حال افزایش است ) كولرهای آبی قادر به تامین آسایش برودتی ساكنان بسیاری از شهرهای ایران نیستند .از این نظر بسیاری از ساختمانها ، بویژه برجها ، از دستگاههای تبرید تراكمی و یا جذبی برای تولید برودت در تابستان استفاده می كنند .

بسیاری از شركتهای تاسیساتی اقدام به ساخت دستگاههای تبرید جذبی – با استفاده از گاز طبیعی موجود در شهرها – در ظرفیتهای پایین برای آپارتمانها كرده اند . این اقدام كه سوزاندن گاز را در طول سال در شهرها افزایش میدهد باعث افزایش آلودگی محیط زیست می شود . به علاوه دستگاههای تبرید جذبی در مقایسه با انواع تراكمی ، دارای ضریب كارایی بسیار پایین تری هستند و برای تولید مقدار معینی برودت ، ارنژی بیشتری نسبت به سیستم ها یتبرید تراكمی مصرف می كنند و چنانچه كندانسور آنها با آب خنك می شود نیاز به آب بیشتری در برج خنك كن دارند كه در كشور كم آبی مانند ایران این موضوع مسائل مربوط به مصرف زیاد آب را به همراه دارد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید