بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسأله    4
ضرورت و اهمیت تحقیق    6
اهداف تحقیق    7
هدف کلی    7
اهداف اختصاصی    7
فرضیه های تحقیق    7
فرضیه اصلی    7
فرضیه های فرعی    7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
فصل دوم: پیشنیه پژوهش    10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق    11
ایمنی ذاتی    12
ایمنی اکتسابی    20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی    20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق    21
خلاصه    26
فصل سوم: روش پژوهش    27
جامعه آماری    28
روش و طرح تحقیق    28
متغیرهای تحقیق    32
وسایل و ابزار تحقیق    32
روش اندازه گیری    33
روشهای آماری    33
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش    34
الف: توصیف داده ها    35
ب: آمار استنباطی    47
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    58
خلاصه تحقیق     59
بحث و نتیجه گیری     60
بحث و نتیجه گیری کلی    61   
محدودیت های تحقیق    64
پیشنهادات تحقیق    64
فهرست منابع    66
 
فهرست جداول
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه    48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه    49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه    51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه     51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه    53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه    54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه    54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول    56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه    56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد     57
نمودار
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     39   
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46

 

مقدمه

فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط¬آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می¬گردند.
علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می¬برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه¬ای برای پیش¬گیری قائل شده¬اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به¬عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری¬ها دارد و بر نقش و همكاری علوم پزشكی و علوم ورزشی تاکید دارد.
تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت¬های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم¬های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می¬دارد كه فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم¬های تشكیل دهنده بدن می¬گردد.
یكی ازسیستم¬های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی كه بدون عملكرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ¬افتاده و چه بسا غیر ممكن گردد.
از آنجایی¬كه جنبه¬های گوناگون فعالیت¬های¬بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر می¬رسد كه شناسایی این تأثیرات می¬تواند در تفسیر دقیق¬تر مكانیسم¬های فیزیولوژیكی و عكس¬العمل¬های بیولوژیكی بدن راه گشا باشد.
چنین به نظرمی¬رسد كه فعالیت¬های¬بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت¬های بدنی نامنظم، سنگین وكوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد كه تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملكرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتری¬ها و ویروس¬ها كاهش دهد.
پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش¬تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می¬پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری¬زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.
سلامتی و تندرستی افرادی كه به فعالیت¬های¬ ورزشی می¬پردازند، به¬خصوص ورزشكارانی كه به صورت مداوم به تمرینات شدید می¬پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و كلیه عوامل كه باعث تقویت و تضعیف این سیستم می¬گردند، شناسایی شوند.

بیـان مسئله

فیزیولوژی ورزش  یكی از شاخه¬های علـوم ورزشی است، كه موضوعات تحقیقاتی گسترده¬ای را شامل می شود و سعی دارد با استفاده از امكانات موجود تأثیرحركات و فعالیت¬های بدنی با شدت¬های مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.
 با توجه به این¬كه سلامتی با نوع وشدت فعالیت¬های جسمانی  رابطه دارد، می¬توان با استفاده از روش¬های مختلف این رابطه را مورد بررسی و اثر آن را بر روی هر یك از
 سیستم¬های بدن مورد ارزیابی قرار داد.
فیزیولوژی ورزش و طب ورزشی در سال¬های اخیر پیشرفت زیادی داشته اند، ولی هنوز مسائل زیادی ناشناخته مانده است. به عنوان مثال دانش و آگاهی از مكانیزم¬های فیزیولوژیكی در خصوص سازگاری¬های تمرین  هنوز كامل نیست و برای مربیان و ورزشكاران سوالات بیشتری نسبت به آنچه كه دانشمندان می¬توانند پاسخ دهند، وجود دارد.
بسیاری از ورزشكاران براین باورند كه فعالیت بدنی مقاومت آنها را در مقابله با
 بیماری¬های متعدد بهبود می¬بخشد، در مقابل عده ای از محققان، مربیان و پزشكان تیم¬های ورزشی، اثر سوء فعالیت¬های بدنی، بخصوص فعالیت¬های فزاینده و خسته¬كننده را روی سیستم ایمنی گزارش كرده و معتقد هستند كه ورزشكاران ممكن است در طول تمرین شدید یا رقابت، مستعد ابتلا به بیماری¬های مختلف گردند. همچنین عده¬ای نیز معتقدند كه انجام تمرینات سبك و هوازی  ممكن است پاسخ سیستم ایمنی را برای سلامتی به¬ نحو مطلوب¬تری افزایش دهد ( برنر و شفارد  ، 1994).
بسیاری از محققان عنوان كرده¬اند كه اگرچه شركت منظم در فعالیت¬های بدنی منظم و سبك باعث افزایش اثر¬بخشی در سیستم ایمنی می¬گردد، اما انجام تمرین خیلی شدیدو رقابت-های سطح بالای ورزشی، ممكن است خود باعث سركوب سیستم ایمنی و افزایش آمادگی به عفونت¬ها گردد ( مكینون،  1999 ).
تحقیقات زیادی در زمینه میزان، حجم و شدت تمرین در ارتباط با توان فیزیولوژیكی  هنگام تمرین و سازگاری¬های مثبت و منفی در دوره بازیافت دوره بازگشت به حالت
¬اولیه   انجام گرفته است. اكثر محققان معتقدند كه چنانچه حجم كار و تمرینی كه¬ ورزشكاران انجام می¬دهند بیش از توان فیزیولوژیكی آنان باشد و مدت دوره بازیا¬فت كافی نباشد، ممكن است به عوارضی از قبیل خستگی مزمن  و بـیماری سندرم بیش¬تـمرینی  دچار ¬شوند، درنهایت بر كیفیت و كمیت اجرای مهارت¬ها وتوانایی بدن آنها اثر منفی می¬گذارد، سیستم¬ایمنی نیز تحت تاثیر بیش¬تمرینی قرار می¬گیرد. تمرینات ورزشی به طور مستقیم و غیرمستقیم، عملكرد و توزیع
 سلول¬های¬سفید گردش خون را تحت تأثیر قرار می¬دهند. انواع تمرین¬ها با شدت¬ متفاوت اثر¬های زودگذر و پایداری را بر سیستم¬ایمنی بدن می¬گذارد. با وجود نتایج متناقض، اكثر محققان معتقدند كه تمرین¬های سبك موجب افزایش كوتاه¬مدت فعالیت گلبول¬های¬سفید می¬شود، درحالیكه تمرین-های شدید، فعالیت گلبولهای سفید  را تضعیف می¬¬كند( پین،  1994 ).
چنـانچه حجم و شدت تمرین¬ها زیاد باشد و دوره بازیافت كافی نباشد و ورزشكار دچار سندرم بیش تمرینی شود، علاوه بر تأثیر گذاردن بر بسیاری از متغیرهای فیزیولوژیكی مثل هورمون¬ها، آنزیم¬ها، ضربان¬قلب¬استراحت و فشارخون، بیش¬تمرینی ممكن است كه باعث كاهش گلبول¬های¬سفید ¬¬_ لكوسیت¬ها _ شود و عملكرد آنان را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات اخیر نشان می¬دهد كه تمرین با شدت متوسط برای سیستم¬ایمنی مفید اسـت، ولی برنامه¬های تمرینی شدیـد بسیاری از ورزشكاران نخبه ممكن است به سیستم¬ایمنی آنها صدمه وارد آورد و بدین وسیله سبب افزایش بروز عفونت گردد( نیمن،1990. پیترز،1983. هلس،1997).

 

فهرست منابع

-ادگینتون،دی. دبل یو. ادگرتون،وی.آر. بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه،ح.نیكبخت
        (1382).چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت،ص :216.

-ادموند،آر.بورك. بازگشت به حالت اولیه مطلوب در، ورزش،ترجمه،ن.
       خواجوی(1382 ). انتشارات دنیای حركت، ص: 63.

-امیر ساسان، ر.( 1373). بررسی ایمنی سلولی وارزیابی زیر رده های لنفوسیتی
      متعاقب یك فعالیت شدیدهوازی(90 درصد HR ) درورزشكاران مرد ومقایسه
     آن با غیر ورزشكاران. یان نامه كارشناسی ارشدتربیت بدنی، دانشگاه تهران،
      ص ص:79-78

-آقا سید عبداله،س. (1373).بررسی سیستم ایمنی سلولی در معتادان به مواد مخدر
       (قبل وبعد از باز پروری ).پایان نامه درجه دكترا، دانشگاه علوم پزشكی ایران
       ص :68.

– آقای علی نژاد،ح.(1379)مقایسه تأثیر مصرف ویتامین Cو E تركیب ویتامینهای C  وE   برپاسخ های ایمنی سلولی وهومرال در مردان تمرین كرده پس از یك    فعالیت بدنی تا سرحد واماندگی.رساله دكترا تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.ص:71.

-بلانتی،ژ.اصول پایه ایمونولوژی،ترجمه ف.كاردان وهمكاران (1376).انتشارات
      چهره،ص:48.

  – بیژه،ن.(1379).بررسی اثرات فعالیت ورزشی اكسنتریك وكانستریك برفاكتورهای
ویژه سیستم  ایمنی زنان ورزشكار (فرضیه آسیب پذیری بافت عضله ).پایان نامه دكترا تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس،ص ص:99-97.

 
 -تقسیمی،ج.(1376). بررسی عوامل هماتولوژیك خون ورزشكاران استقامتی ومقایسه آن
             با غیر ورزشكاران، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ص:67.

-تدای. بوام گارتنر. آندرواس، ج. سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(2)ترجمه، ح.
     سپاسی.(1376)، چاپ اول، انشارات سمت، ص:420-387.

-ترتیبان،ب. موذنی، م. قراخانلو، ر. ناظم، ف. (1380).اثر تمرینات كشتی در پیش وفصل    مسابقه روی   ایمنی سلولی وكورتیزول سرم كشتی گیران جوان. چكیده مقالات سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ص:46.

-حسینی،ف وهمكاران. (1368 ).ایمونولوژی،انتشارات آستان قدس رضوی،
       ص : 37.

-رویت،بروستوف. ایمونولوژی، ترجمه، ب. قاضی جهانی. (1377). انتشارات سماط، ص:37.

-زردی، ن.(1379). هشت هفته برنامه‌ آمادگی جسمانی بر تعداد گلبولهای سفیدخون  دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه گیلان،   ص:52.
-سلامی،ف.(1380). مقایسه اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی شناگران زن باشگاهی،
       مقاله تربیت بدنی فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، پیش شماره 1، ص ص:60-50

-عسگری، ر. (1373)،بررسی اثر یك فعالیت شدید هوازی (90 درصدHR  بیشینه ) برمیزان IJG   وسیستم  بیگانه خواری در مردان ورزشكار،پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران،ص: 42.

-علی یاری زنوز.ن. (1376).چكیده ایمونولوژی،موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاد،             ص: 37.

-فرایی،ك. 1377.تأثیر یك جلسه فعالیت شدید هوازی برتعداد گلبولهای
       سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی،پایان نامه كارشناسی ارشد
       تربیت بدنی،دانشگاه گیلان،ص :47.

-كوهن، ل.هالیدی،م. (1372).آمار درعلوم تربیتی وتربیت بدنی، ترجمه،ع.
     دلاور،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،ص : 78.

-گایتون،جان هال. فیزیو لوژی پزشكی (1).ترجمه،ف.شادان (1375).
      چاپ نهم،انتشارات چهر،ص ص : 652-647.

-مك آردل،وكچ،ف،كچ. فیزیولوژی ورزشی (1) انرژی وتغذیه، ترجمه،خالدان.1. (1379).   انتشارات سمت، ص ص:335-312.

-ملیجی،م، (1378).تاثیر فعالیت بدنی فزاینده تا سرحد خستگی روی تعداد
     لكوسیت ها وزیر رده های آن وفعالیت بیگانه خواری نوترو فیل ها در
     كشتی گیران نخبه ومردان غیر ورزشكار. پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی،
     دانشگاه تربیت معلم تهران،ص:67.

-مجتهدی، حسین، خالدان، ا. گائینی، ع. كاشف، م.(1379). مقایسه واثرات دوبرنامه ورزنه    تمرین ویژه با بازیافت های بلند مدت وكوتاه مدت بر برخی از عملكردهای فیزیولوژیكی عضلات در  دوقلوهای همسان. كاربرد علوم در ورزش. چكیده مقالات.ص:101.

-نورائی،م.(1366).كالبد شناسی وفیزیو لوژی برای پرستاران، چاپ دوازدهم،انتشارات چهر، ص ص:159-156.
-وادی،خ.(1373) مقایسه ایمنی سلولی دوندگان استقامتی و غیر ورزشكاران، پایان
          كارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس،ص: 71.

 – ویلمور، ج.كاستیل، د. فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی،ترجمه ض.معینی وهمكاران.
          (1382).تهران،مبتكران، جلد دوم، ص ص: 140-128.

-Arja.2001.overtraining. the physican and sports medicine:  over training http: www.phys sports med. Com/issues/2001/05/01/uusitalo.htm.

-Baj ,Z. kantorski , g. Magewska ,E.1994. Immunological status of competitive cyclists before and after the traininj season. Int.j. sport Med 15:319-324.

-Berk, L. S. Nieman, DC. youngberg,W. S. and et. aL. 1991. The effects of Long endurance running On natural killer cells marathoners. Sci.sports.Exercise.22:207-212.

-Borg, G.1986.psychophysical studies of effort and exertion : some historical , theortical,and empirical aspects, in the perception of Exertion in physical work (eds Borg,G. and ottoson,o.) Macmillan. London. P p:3-14 table 10.2 the Borg to 20 rating of perceived exertion scale.

-Brahmi,z. Thomas, j.E. Park,M. Dowdes Well,I.R.1985. The effect of acute exercise on natural killer cell activity of Trained and sedentary subjects. Journal of clinical Immunology. 5:321.

-Brenner,I. K.M. sheck, P.N. and shephard, R.j. 1994. Infection in athletes. Sport Med. 17:86-107.

-Bruce, R.A.F. kusumi.and D.Hosmer. 1973.Maximal oxygen intake and nomographic assessment of function  aerobic  impairment in  cardiovascular disease. American heart journal. 85: 562-546.

-Bury,T.B. and F. pirany.1995.Effeet of prolong exercise on neutrophil my eloproxidase secretion. Int.j.sport Med. 6:410-412.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه     3
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    7
هدف های پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    8
محدودیت های پزوهش    8
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش    9

                فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه     12
مبانی نظری پژوهش    12
فیزیولوژی بسکتبال    12
حداکثر اکسیژن مصرفی    14
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال    15
میزان درک فشار    16
انباشتگی اسید لاکتیک    16
سرعت دفع اسید لاکتیک    17
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت    17
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا    18
مفهوم ضربان قلب بالا    24
مفهوم فشار خون بالا    25
مفهوم دقت    26

                 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه     31
روش پژوهش    31
جامعه آماری پژوهش    31
متغیرهای پژوهش    31
متغیرها مستقل    31
متغیرهای وابسته    32
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش     33
اندازه گیری ویژگی های بدنی    33
نحوه جمع آوری اطلاعات    34
افزایش غلظت لاکتات خون    35
افزایش ضربان قلب    35
افزایش فشار خون    35
روشهای آماری    35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه    38
آمار توصیفی    39
تجزیه و تحلیل داده ها    39
بررسی توصیفی داده ها    41
آمار استنباطی    48
بررسی فرضیه ها    49
آزمون فرضیه ها    51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه    55
خلاصه پژوهش    55
بحث و نتیجه گیری    57
پیشنهاد برخاسته از پژوهش    60
پیشنهاد های پژوهش    61
منابع    62
فارسی    62
خارجی    63
پیوست ها

 

فهرست جداول

جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور    28
جدول 1-4 – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX،  EPI آزمودنی ها    39
جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال     40
جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال    40
جدول 4-4 – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 جدول 5-4 – مقایسه میانگین فشار خون  پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    44
جدول 6-4 – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
جدول 7-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها     48
جدول 8-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها    49
جدول 9-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    50
جدول 10-4 – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی    50
جدول 11-4 – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی    50
جدول 12-4 – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    51
جدول 13-4-  ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    52
جدول 14-4-  ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    53

 

فهرست نمودارها

شکل 1-4 – مقایسه میانگین  سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 2-4 – مقایسه میانگین  قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 3-4 – مقایسه میانگین  وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 4-4 – مقایسه میانگین   VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 5-4 – مقایسه میانگین  EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 6-4 – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 شکل 7-4 – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی     44
شکل 8-4 – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 9-4 – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 10-4 – میانگین غلظت لاکتات  خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
شکل 11-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    47

 

پیوست ها
پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی
پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل
پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه
پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران
پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد
پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

 

مقدمه
در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1).
بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).
از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).
اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد.
همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.
اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک  از آنها به عهده دارد.    
برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.

 

بیان مسئله:
تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.
بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی
(ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26).
هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید. موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود. همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند. این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد. در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است.
 در تمرینات غیر اصولی  و کاهش آب بدن که باعث کاهش رشد جسمانی، کاهش حجم پلاسما، کاهش برون ده قلبی، از دست دادن الکترولیتها دیده می شود و علاوه بر این تعادل جسمی بسکتبالیست ها را مختل می کند و درصد دقت در مهارتهایی مثل شوت، پاس،دریبل را کاهش دهد (6). از طرف دیگر آماده سازی ورزشکار برای حرکاتی که نیاز به دقت و کنترل حرکتی دارد به عواملی مانند آماده سازی، سازگاری محرک – پاسخ  بستگی دارد.
مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان وهمچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند.
این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است، تعیین می کند. اهمیت و ضرورت تعیین سطح اسیدلاکتیک بدن که نوعی خستگی جسمانی است می تواند تناسب موجود در تمرینات را توجیه کند. این تناسب یعنی درصد زمان تمرین که برای اجرای مهارتهای مختلف بسکتبال می تواند برنامه ریزی شود.

 

منابع
 فارسی
1-    معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا – دانشگاه تربیت معلم تهران-1379.
2-    سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه– یادگیری حرکتی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم 1386.
3-    مک آردل وکچ، کچ – انرژی و تغذیه – انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -1384.
4-    ویلمور و کاستیل– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران – انتشارات مبتکران- 1382.
5-    گائینی عباسعلی – راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
6-    آقاعلی نژاد – حمید و همکاران– مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی – انتشارات کمیته ملی المپیک- 1383.
7-    آرتور ولتمن– پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی – ترجمه دکتر عباسعلی گائینی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
8-    فاکس و ماتیوس – فیزیولوژی ورزشی – ترجمه دکتر اصغر خالدان – انتشارات دانشگاه تهران- خرداد -1382.
9-    ند. ای. بوام گارتز– سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، جلد دوم – ترجمه دکتر حسین سپاسی- 1381.
10-    رابرت.ا. رابر گر اسکات اّ رابرتس – فیزیولوژی ورزشی (1) ( انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی ) ترجمه عباسعلی گائینی، ولی الله دبیدی روشن  انتشارات سازمان سمت – تابستان – 1385.
11-    رمضان پور، محمد رضا- اصول صحیح و عملی تمرین –انتشارات آستان ن قدس رضوی – 1385
12-    جان هربرگ گرین، (فیزیولوژی بالینی )، مترجم دکتر علی صادقی، چاپ چهاردهم، انتشارات استان سبحان- 1385.
13-    برونر و سودارث – قلب، عروق و خون – مترجم حلیمه امینی، صدیقه عاصمی، و ژاله محمدعلیها-جلد ششم – ویرایش دهم 2004 چاپ پیک فرهنگ.
14-    رواسی علی اصغر – (آمادگی جسمانی ) – دفترآموزش های فنی و حرفه ای- 1379.
خارجی
15-    Midhal Ben Abdelkrim , saloua E1 Fazaa , Jalila E1 Ati 2007 ; 41; 69-75. “Time – motion analysis and Physiological data of elite under – 19 – year – old basketball players during competition “ BJSM Online.
16-    Alexandre morenira and et all. Article. “The effect of different models of training and competition. load structuration in the acceleration of adalt male high level Basketball Players” efdesportes. Com / Feb 2008.
17-    Ali. A. Nov 2007. article. Pubmed.
18-    MCInnes et al. “Elite Basketball Players … “ Cis. Squirming. Net. 2007.
19-    Asker Jeukender. 2004 – ; 280-88. Sport nuratron and interdiction of energy production and performance. Humankenetics.
20-    Wilmor. J. H. and costill , D.L. 1994. P: 391 – 96. physiology of sport and exercise human kinetics.
21-    Houston , ME. 1983 ; 25 (1) 53 – 58 – Glycogen depletion and lactate responses in free style wrestling J.A.D.
22-    Wolinsky. I. H. 1990. 296 – 8 nutrition ergogenic aids nutrition. exercise and sport.
23-    Katz and sahlin – 1990 ; 28. Role of oxygen in regulation of glycolysis and lactate production in human skeletal muscle. Exe sport sci.
24-    Mark lyons , Yahya al – nakeeb and alan nevil 2006. The impact of moderate and high intensity total body fatigue on passing accuracy in export and novice Basketball players. Journal of sports science and medicine.
25-    E.boulel et al.heart rate and blood lactate responses during teakwando treining and competition.2006 Elsevier masson SAS all rights reserved.
26-    Konstantaki and et al.j sports sci.1998 apr: 16(3):251-6
27-    Rodriguez – alonsom and et al.j sports med 2003 phys Fitness.dec:43(4):432-6.   
28-    MCinnes at al ; jornal of sports science.The physiological load imposed on basketball players during competition. 1995
29-     Kylie A. et al ; The effects of fatigue on decision making and shooting skill Performance in water polo players. Journal of sports sciences, 2006.
“The effect of some physiological factor on accuray of free throw in Basketball. “

The main purpose of this research in studing the effect  of some physiological factors on accuray of free throw in Basketball on 20 Basketball’s men selection selective in Mazandaran region with mean = 21.4 ± 3.2 and the experiment of paying 7.6 ± 4.5 years. The group have been chosen as samples randomly and classified in 2 groups of controlled and experimental groups. The experimental group has performed the fatigue protocol training on HARWARD test. And blood lactate measured by laboratory. The pre test of batten free throw in two groups were measured and post test of batten  free throw was the same. Physiological factors such as: high blood lactate, high heart rate and high blood pressure. Two groups that were analyzed and high blood pressure. Two groups that were analyzed and compared by spss software univariate Analyzed of variance test procedure. The results research shown insignificant (?= 0.05) effect was observed on accuracy in batten free throw Basketball.

Key word: batten free throw, blood lactate concentration, high heart rate and high blood pressure.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مجتمع ورزشی تفریحی بانوان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مجتمع ورزشی تفریحی بانوان در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجتمع ورزشی تفریحی بانوان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

فصل اول :    1
مقدمه    1
تاریخ ورزش در ایران    1
ورزش در ایران باستان    1
ورزش در ایران قدیم    3
ورزش در ایران معاصر    4
توریسم    6
جهانگردی چیست؟    7
تاریخ جهانگردی    8
جهانگردی داخلی:    8
جهانگردی بین المللی:    10
فصل جهانگردی خارجی    11
جهانگردی داخلی در ایران:    11
فصل دوم :    14
تجربه ها    14
نمونه ها و مصادیق راه گشا:    14
بررسی نمونه ها    15
2-1 مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره    15
2-2 مجموعه ورزشی رفسنجان    16
2-3 مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه    17
2-4 استادیوم المپیک گواندنگ    18
2-5 مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون    19
2-6 استخر شنای سرپوشیده بیوتی    20
فصل سوّم :    21
بررسی اقلیم مورد نظر    21
3-1 میزان بارندگی    21
3-2 مطالعات زمین لرزه در یزد    23
3-3 تاریخچه و وضع موجود    23
3-4 نتیجه و پیشنهاد:    24
3-5 تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری    24
3-6 مشکلات اقلیمی در شهر یزد:    25
3-7 مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد    26
3-8 اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک    26
3-9 اشاره:    29
3-10 نتیجه    32
بررسی سایت مورد نظر:    34
فصل چهارم    40
ضوابط و استانداردهای طراحی    40
4-1 مجموعه های ورزشی    40
4-2  فضاهای ورزشی    41
4-2-1 خصوصیات اصلی کف های ورزشی    41
4-3  ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی    42
4-3-1- فضاهای ورزشی    42
ورزش    42
ملاحظات اولیه    43
4-3-2 بازی تنیس    44
4-3-3 بازی بسکتبال    45
4-3-4 بازی والیبال    45
4-3-5 تنیس روی میز    46
4-3-6 بازی هندبال    47
4-3-7 بازی بدمینتون    47
4-3-8 بدنسازی    48
4-3-9 بازی اسکواش    48
4-3-10 پیست اسکیت    49
4-3-11 دوچرخه سواری    50
4-3-12 استخر شنا    50
4-3-13 استخر آموزشی (کودکان)    52
4-3-14 استخر های مسابقه    52
4-3-15 استخر تفریحی    52
4-3-16 سونا    53
4-5 فضاهای تفریحی    53
4-5-1 بیلیارد    54
4-5-2 بازیهای کامپیوتری    54
4-5-3 سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر)    54
4-6 برنامه ریزی فضایی    57
4-6-1  بخش ورزشی    57
4-6-2 فضاهای فرهنگی    58
4-7 شرح خصوصیات اجزاء برنامه –  خصوصیات کیفی و کمی    61
4-7-1 سالن سرپوشیده ورزشی    61
4-7-2 سالن ورزشهای آبی    64
4-7-3 زمینهای روباز ورزشی    66
4-7-4 پیست اسکیت    66
4-7-5 جاده تندرستی    66
4-7-6 مسیر دوچرخه سواری    67
4-7-7 پارک بازی کودکان    67
4-7-8 سالن بیلیارد    68
4-7-9 بازیهای کامپیوتری و کافی نت    69
4-7-10 آمفی تئاتر سرپوشیده    70
4-7-11 گالری    71
4-7-12 رستوران    72
4-7-13 بخش مدیریتی واداری    74
4-7-14 بخش تجاری    76
4-7-15 پارکینگ    76
4-7-16تأسیسات    77
4-7-17 رفاهی – خدماتی    77
4-8 خلاصه برنامه    79
منابع لاتین    82

 

فصل اول :
مقدمه
تاریخ ورزش در ایران
1-    ورزش در ایران باستان.
2-    ورزش در ایران قدیم.
3-    ورزش در ایران معاصر.
ورزش در ایران باستان
با انکه از تاریخ باستان و بخصوص ورزش و تربیت بدنی در آن زمان کمتر اطلاعاتی در دست ا ست ولی شواهدی موجود است که نشاندهند? آن است که ایرانیان باستان به تربیت  بدنی همراه با پرورش فکری و روحی توجه فراوانی داشته اند.
ایرانیان که آریائیهای کوچ کرده و مهاجر به سرزمین ایران در حد فاصل دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب بودند وبرای بدست آوردن سرزمین خود و حفظ گسترش و کشور گشائیهای آینده احتیاج به پرورش نیروهای جوان نیرومند و کار آزموده داشتند. سیستمی بوجود آورده بودند که در آن بطور اساسی به تربیت بدنی توجه می شد.
هرودوت در این زمینه چنین می نویسد: از 5 سالگی تا 20 سالگی به سه اصل توجه داشتند اسب سواری، طرز استفاده از تیر و کمان و حقیقت گویی. جوانان فعالیت خود را که عبارت بود از دویدن، استفاده از قلاب سنگ و پرتاب زوبین، پیش از طلوع آفتاب آغاز می کردند. آنها همچنین می آموختند که گرما و سرمای شدید را تحمل کنند و با جیره کم بسازند، رژه های طولانی بروند. از رودخانه بدون آسیب دیدن اسلحه عبور کننده و در فضای باز بخوابند.
آنان به شکار و سوار کاری  علاقه زیادی داشتند، بچه ها از 7 سالگی به بعد عملا روی زین اسب می نشستند و تمرینات رزمی را در ساعات صبح می دادند. درست کردن اسلحه و رسیدن به امور مزرعه جزء کارهای بعد از ظهر آنها بود.
گزنفون (مورخ) می نویسد: اولین ملتی که مدارس مخصوص ایجاد کرد و جوانان خود را بدون رعایت اصل و نصب، بطور یکسان در آنجا تحت تعلیم و تربیت قرار داد ایرانیان دوره هخامنشی بودند.
همچنین هرودوت در بخش دیگری چنین می نویسد:
داریوش آنچنان پهلوانی بود که برف و باران و یخبندان و تاریکی نمی توانست تحت هیچ شرایطی او و لشکریانش را از حرکت باز دارد.
موضوع وقتی اهمیت بیشتری می یابد که دریابیم  هیچگاه تربیت نیروی جسمانی بدون توجه به تعلیم و تربیت نبوده است و ایرانیان باستان تربیت توامان جسم و روح را مدنظر قرار داده اند. استرابون (مورخ) در این زمینه چنین می نویسد: تربیت اخلاقی و روحی و معنوی در ایرانیان با آموزش نبرد وفعالیت های ورزشی توام بود و … وی می افزاید: جوانان نیرومند ایران بواسطه راستی که در نتیجه تعالیم عالی قانون خانواده و مدرسه و جامعه به آنها می رسید از هرگونه نقصی مبرا بودند.
دکتر «آدالف راپ» نیزدر کتاب خود موسوم به «مذهب و ایرانیان باستان» توجه توامان به تعلیم و تربیت به همراه پرورش نیروی جسمانی در ایرانیان باستان را یادآوری می نماید. بدین ترتیب ایرانیان قبل از آنکه به مرحله زورمندی وارد شوند به زیور اخلاق و فتوت آراسته می شدند.
در اوستا کتاب مقدس زردشت از قول دوشیزگان ایرانی دعایی با این مضمون آمده است: ای اهورا مزدای بزرگ ما دختران پاک و پاکدامن توایم، به ما همسری عطا کن که نیرومند و قهرمان باشد. همسری که زیبایی او برازنده باشد ودر سراسر زندگی هر دو ما، بتواند معیشت ما و خود و فرزندان خویش را تأمین نماید و به ما اولاد شایسته فکر و قهرمان دهد. همسری عطا فرما که به فهم و حاضر زبان باشد «ایزدهوما» به زنان نیکو پسران قهرمان عطا می فرماید.
ورزش در ایران قدیم
با ظهور  اسلام و تسلط اعراب بر ایران که با زوال حکومت ساسانیان همراه بود به یک دوره خاص از تاریخ ورزش ایران می رسیم. حکومت اعراب بر ایران که در بسیاری از موارد بر خلاف دستورات اسلام با ظلم و تبعیض همراه بود، مقاومت هایی را در میان ایرانیان نو مسلمان بر می انگیخت. این حرکت ها به علت سرکوب حکومت های حاکم اموی و عباسی شکل مخفی به خود گرفت، که عده ای این امر را منشأ پیدایش زورخانه ها می دانند. توجه به وسائل موجود در ورزش زورخانه ای که هم اینک مورد استفاده قرار می گیرد می تواند این مطلب را تایید نماید تشابه میل با گرز، سنگ با سپر و  کباده با کمان موید همین مطلب است با زوال حکومت اعراب در ایران در دوره های کوتاهی حکومت های محلی، پدید آمدند که عموما کم قدرت وغیر  فراگیر بودند و اغلب چندین نفر همزمان در نقاط مختلف کشور حکومت می کردند و با یکدیگر در نبرد بودند.
حکومت صفاریان،  سامانیان و دیالمه از این گروه هستند. علاوه بر این  حکومتهایی مانند سلجوقیان، غزنویان و … که بنیان گذاران آنها غیر ایرانی (اغلب ترک) بودند چند صباحی بر ایران حاکم بود. حمله مغولها و استیلای آنها و اعقابشان که تا احیای یک حکومت مقتدر مرکزی ایرانی توسط صفویان ادامه یافت شرایط را برای روی آوردن مردم به زندگی عادی فراهم نمی آورد.
در طول نه قرن حکومت اعراب، ترکان آسیای میانه و مغولان بر ایران، شاید تنها ورزش کشتی بود که توانست به حیات خود ادامه دهد که آن نیز به جهت خطراتی که متوجه حکومتها می نمود بیشتر در اختفاء انجام می شد. با این وجود در طی این دورانها نیز همواره  از پهلوانان بنام در تاریخ یاد شده است. پهلوانانی نظیر پوریای ولی که اسطوره ای در تاریخ است.
با آغاز حکومت صفویان، که با یکپارچگی ایران و حاکم شدن  مذهب شیعه که مذهب اکثریت مردم ایران بود، تا حدودی توجه به ورزش نیز، مد نظر قرار گرفت. مهمترین ورزش ثبت شده در تاریخ صفوی چوگان است که اصالتی ایرانی دارد و در این زمان مجددا احیاء گردید. میادینی برای انجام بازی چوگان ساخته شد که مهمترین آنها میدان نقش جهان اصفهان است. علاوه برچوگان در زمان حکومت صفویان، خیمه شب بازی، اکروبات و کشتی گیری نیز در میادینی که به همین منظور ساخته شده بود انجام می شد و شاه و درباریان و مردم به تماشای آنها می نشستند.
با رسمی شدن و به قدرت رسیدن مذهب شیعه، فعالیت های ورزشی که در خفا انجام می شد (بخصوص کشتی) بعد تازه ای به خود گرفت و آن مذهب بود. زورخانه ها که با حال و  هوائی جدید و همراه شدن اشعار مذهبی و تمسک به  اهل بیت بخصوص حضرت علی (ع) گسترش یافته بودند در قرون بعدی و در زمان حکومت های افشاریه، زندیه و قاجار نیز به حیات خود ادامه دادند در زمان قاجار پادشاهان به برگزاری مراسم ورزشی و تربیت دادن جلسات کشتی گیری و عملیات پهلوانی علاقه فراوانی نشان می دادند و همه ساله در میدان ارگ تهران مراسم ورزشی ومسابقات بزرگی ترتیب داده می شد و به ورزشکاران برتر جوایز و القابی نظیر جهان پهلوانی اعطا می شد. پهلوان اکبر خراسانی و پهلوان یزدی از جمله نامدارترین پهلوانان در این زمان هستند.
ورزش در ایران معاصر
در اوسط حکومت قاجاریه که ارتباط با کشورهای اروپایی افزایش یافت، شکل نوینی از ورزش تدریجا در ایران مطرح شد. افتتاح مدارس جدید نظیر دارالفنون که از اساتید و معلمان خارجی بهره می برد راه را برای ورود ورزشهای اروپائی و غربی باز کرد.  همچنین فارغ التحصیلان این مدارس برای ادامه تحصیل عازم اروپا شدند و پس از بازگشت به ایران مروج ورزشهای جدید غربی در ایران گردیدند.
ارتش نیز که توسط افسران خارجی (روس، سوئدی، اتریشی و …) تحت تعلیم قرار داشت نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرد.
با آغاز حکومت رضاخان نفوذ ورزشهای جدید به ایران سرعت و وسعت بیشتری یافت. وی که سعی داشت کشورهای غربی را الگو و سرمشق خود قرار دهد به تغییرات وسیعی در کشور دست زد که مهمترین آنها اجباری شدن ورزش در سطح مدارس بود (در سال 1306).
قبل از آن اولین قدم ها در اواخر حکومت قاجاریه برداشته شده بود. میر مهدی ورزنده که از وی بعنوان بانی ورزش نوین ایران یاد می شود، در سال 1296 اولین کلوپ ورزشی را در ایران تأسیس کرد. در این کلوپ ورزشهایی نظیر ژیمناستیک، شمشیر بازی، بکس، وزنه برداری، شنا، والیبال و فوتبال تعلیم داده می شد، همین شخص در سال 1301 دارالمعلمین ورزش را افتتاح کرد که هدف آن تربیت مربیان و معلمین ورزش بود.
در سال 1304 کلوپ اجتماعیون و پس از آن کلوپهای دیگر نظیر شعاع و نیکنام پا به عرصه وجود نهادند در این زمان مسابقات بیشتر در سه زمین فوتبال متعلق به کالج آمریکائیها در محل فعلی دبیرستان البرز و در زمینی متعلق به انگلیسی ها انجام می گرفت.
نخستین نشریه ورزشی با نام آئین ورزش توسط محمد شیرازی منتشر شد که در جهت شناساندن و گسترش ورزش نقش به سزائی داشت.
در سال 1313 انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران بصورت قانونی تشکیل شد و با استمرار فعالیت های این انجمن در سال 1317 دانشسرای تربیت معلم ورزش شروع به کار نمود.
در سال 1315 ایران تقاضای عضویت در کمیته بین المللی المپیک را نمود.
اولین زمین فوتبال تهران در اوایل خیابان روزولت (محل فعلی دانشگاه تهران) ایجاد گردید. پس از آن احداث استادیوم امجدیه و استادیوم هایی در مراکز استانها و برخی از شهرستانها از اقدامات عملی دولت در زمینه فراگیری ورزش در سطح کشور بود.
با این وجود ساختن استادیومها و اماکن ورزشی و حتی اجباری شدن ورزش نتوانست ورزش را در سطح عامه مردم گسترش دهد و بیشتر در خدمت رجال و صاحب منصبان بود.
اهم حوادث ورزش ایران در سالهای بعد بدین شرح است:
1319 پیشنهاد ورزش برای بانوان
1326 به رسمیت شناخته شدن عضویت ایران در کمیته بین المللی المپیک، حضور اولین تیم ملی ایران (وزنه برداری) در مسابقات جهانی.
1327 حضور در مسابقات المپیک 1948 لندن و به دنبال آن دعوت از ورزشکاران خارجی به کشور، عضویت چند فدراسیون ورزشی ایران در فدراسیون های جهانی.
1350 تأسیس سازمان تربیت بدنی
1353 برگزاری بازیهای آسیائی در تهران
1355 انحلال سازمان تربیت بدنی
1356 واگذاری تربیت بدنی به آموزش و پرورش و ارائه طرحهایی برای تأسیس «سازمان ورزش ایران».
1357 با پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاهی جدید نسبت به ورزش مدنظر قرار گرفت و عمومی کردن ورزش به جای قهرمان پروری صرف، جایگزین گردید. مجددا سازمان تربیت بدنی شروع به فعالیت نمود و بصورت سازمانی تحت سرپرستی معاون رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه داد…

 

منابع لاتین
Sports facilites
Instaiaciones deportivas
Gerain John & Kit Cambell
Handbook of sports and recreational building design
2nd edition, oxford
Volume 1(outdoor sports)
Volume 2(indoor sports)
Volume 3(swimming pools)
Chiara & john Callender
Time saver standards for building types
MCGRA W-HILL international editions- architecture series-Joseph de
Architectural record 8-2001
Magazine AIA
June 2001
Review , 1170, 1994
منابع موجود در سایتهای اینترنتی
سایت اینترنتی تصاویر
www.maris.com
سایت اینترنتی تصاویر
www.corbis.com
سایت اینترنتی استادیوم گواندنگ
http;//www.elerbebeckt.com
سایت اینترنتی هفته معماری
www.architectureweek.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیرات حرکت درمانی و ورزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیرات حرکت درمانی و ورزش در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیرات حرکت درمانی و ورزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهـــرســت

فصل اول : تعاریف و دیدگاهها                                                        3           
فصل دوم : انواع حرکت درمانی                                                     13     
فصل سوم : دستگاه عصبی انسان و عملکردهای نادرست آن              24 
فصل چهارم : عوامل روانی – اجتماعی و ناهنجاریهای حرکتی                45
فصل پنجم : روشهای حرکت درمانی                                              52 
فصل ششم : شرایط استفاده از حمامهای ســــونا                           72 

فصل اول
تعاریف و دیدگاهها
    تصاویر و مدارکی در چین پیدا شده که نشان می دهد سه هزار سال قبل از میلاد مسیح انواعی از ورزش درمانی وجود داشته است.
    در قرون اخیر پرهنریک لینگ، سیستمی طبی برای ورزشهای سبک بوجود آورد که در سال 1884 در ایالات متحده آمریکا معرفی و با استقبال بسیاری روبرو شد.
    سیستم پرهنریک لینگ شامل یک سری حرکات موزون، هماهنگ و دقیق بود.
 در یونان اولین فردی که موضوع ژیمناستیک و تأثیر آن را مورد توجه قرار داد هرودوت بود.
او در حدود 480 سال قبل از میلاد مسیح مطالب ارزشمندی نوشت و به عنوان یک معلم مجموعه ای از تمرینهایی که مبتنی بر اصول و قواعد هندسه بود به منظور از بین بردن ضعف بدنی شاگردان تدوین کرد.
   سقراط در یکی از نوشته های خود به نام ” گفتار استادانه “ که پروفسور لیخت آن را مورد بررسی قرار داده است، مفاهیم مربوط به عضله ها و حرکتهای آنها را بدین نحو بیان می کند:
   بیشترین خطر از بین رفتن بخشهایی از عضله ها هنگامی صورت می گیرد که بیماران از عضله ها استفاده نکرده باشند و آنها را تقریباً به حالت غیرفعال  نگه داشته باشند.
   سقراط راه رفتن را موجب کاهش چاقی و جلوگیری از اضافه وزن می شود توصیه می کند.او تأکید می کند که تمرینهای سخت پس از یک دوره استراحت طولانی باید با احتیاط صورت بگیرد تا سلامتی فرد را تأمین نماید.
   ابن خلدون و جرجانی از اندیشمندان اسلامی هستند که عقیده داشتند تحرکات و فعالیتهای بدنی برای موجود زنده از ضروریات می باشد.
   در دوران قرون وسطی رهبران کلیسا بر این عقیده بودند که باید زندگی و خواسته های مادی را تقبیح کرد و با دوری جستن از آن به تزکیه روح پرداخت و بدین سبب به پرورش جسم توجهی نداشتند.
   بدین سان دور نگاه داشتن جسم از بیماریها به کمک تمرینهای ورزشی به دست فراموشی سپرده شد.
   از قرن ششم تا یازدهم میلادی این طرز تفکر که انسان بیشتر برای رنج کشیدن زاده شده حاکم بر جامعه بود حتی دارو برای بیماران به میزان کم تجویز می شد.
   با شروع قرن چهاردهم و همزمان با دوره رنساس علاقه توجه به فرهنگ وتمدن یونان و روم نمایان شد و مسائل جدیدی که متناسب با آن دو.ره بود رایج شد که بخشی از آنها از تمدن مشرق زمین گرفته شده بود.
   در طول دو قرن بعد از درک اهمیت تمرین های درمانی، رشد و گسترش چشمگیری در چگونگی انواع مختلف تمرینها و درمانها پدیدار شد.
   در قرن هفدهم فردریک هافمن  بیشترین تأثیر را بر کار درمانی گذاشت.
   اومعتقد بود که حرکتهای روزمره زندگی از جمله بریدن درخت، دوختن لباس و غیره خود نوعی تمرین به حساب می آیند و تا اندازه ای باعث افزایش قدرت و حفظ سلامتی می شوند.
   در ادامه فعالیتهای هافمن، نیکولاس آندره تمرین هایی برای اصلاح آسیبها و انحرافات ستون مهره ها که باعث غیر طبیعی شدن آن قسمت از بدن می شوند پیشنهاد کرد که مورد بررسی قرار گرفت.
   در سال 1879 دادلی سارجنت در دانشگاه هاروارد بخشی به نام تربیت بدنی اصلاحی تأسیس کرد. هدف این بخش اصلاح پاره ای از آسیب دیدگی ها بود.
   اندشه استفاده از تربیت بدنی به صورت تمرینهای اصلاحی برای از بین بردن طرز غلط قرار گرفتن بدن و نیز رشد کلی سلامتی تا زمان جنگ جهانی اول ادامه داشت.

منابع:
www.netsport-magazine.com
fa.wikipedia.org
www.irfo.ir

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل اول
مقدمه و بیان مسئله
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه
امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال¬های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره¬گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت¬ها و جوامع به¬طور گسترده¬ای برای تربیت¬ و آماده¬سازی قهرمانان سرمایه¬گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به¬کمک ورزشکاران آمده تا راه¬های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن¬ها هموارتر کند. یکی از زمینه¬های علوم ورزشی که در سال¬های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن¬ها در رقابت¬های ورزشی شده است، علم روان¬شناسی  است. روان¬شناسی ورزش از یافته¬های روان¬شناسی برای مطالع? رفتار حرکتی استفاده می¬کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان¬شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت¬های حرکتی را بررسی می¬کند (عبدلی، 1384). به¬عبارت دیگر روان¬شناسی ¬ورزش یعنی به¬کار بردن نظریه¬های روان¬شناسی در زمینه¬های مختلف ورزش مانند مربی¬گری و آموزش، تا از تکنیک¬های ارزیابی روان¬شناسی و راهبردهای مداخله¬ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این¬که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته¬های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه-های ذهنی اجرا متمرکز می¬شود. برنام? تمرین مهارت¬های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت¬های توجّه  و تدوین اهداف واقعی و در عین ¬حال رقابتی، نه¬تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می¬گیرد، از مهارت¬های مفید به¬شمار می¬روند (عبدلی، 1384). امروزه در سطح بالای رقابتی، به¬دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش¬های مستمر نیاز دارند که یکی¬از آن¬ها آمادگی روانی می¬باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت¬های روان¬شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی ، هدف-چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به¬نفس کمک می¬گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند.
یکی از مهارت¬های روان¬شناختی برای اجرای موفقیّت¬آمیز مهارت¬ها، توجّه و تمركز می¬باشد. به گفت? جیمز  (1890) توجّه عبارتست ¬از تسخیر ذهن به شكل واضح و روشن، به¬طوری¬كه فرد به ¬منظور ¬سروكار داشتن به بعضی از چیزها، بتواند از بعضی چیزهای دیگر چشم‌پوشی نماید (سیّاح، باغبانیان، عرب عامری، 1384). تمركز نیز عبارت از توانایی حفظ توجّه، روی محرّک  انتخاب شده برای مدّت معیّن می¬باشد (خبیری، 1385). موقعی¬که توجّه ورزشکار به فرآیند اجرای مهارت معطوف شود، توجّه او به محرّک¬های نامربوط مهار شده و می¬تواند بهترین اجرا را به نمایش بگذارد. تری اورلیك  (1987) معتقد است كه ورزشكاران باید ”طرح‌های تمركز  “ را برای مسابقه توسعه دهند. ورزشكاران باید نیازهای خاصّ ورزش خود را برای توسعه طرح‌های تمركز مسابقه ارزیابی نمایند. این طرح‌ها باید در زمان‌های مختلف در طول مسابقه متمركز شود. با تمرین طرح‌های تمركز با استفاده مكرّر از تصویرسازی، ورزشكاران این طرح‌ها را با موفقیّت بیشتری اجرا خواهند كرد (جنیفر و کومینگ، 2002).
از دیگر مهارت¬های روان¬شناختی که توسط بسیاری از قهرمانان المپیک و جهانی مورد استفاده قرار می¬گیرد، تمرین ذهنی است. تمرین ذهنی به¬کار گرفتن تصویرسازی، برای بهبود اجرا ورزشکار می¬باشد که این نوع تمرین، در ذهن ورزشکار انجام می¬گیرد. توانایی تصویرسازی ذهنی یکی از ظرفیت¬های انسانی است که با تمرین آموخته می¬شود و به عنوان یک مهارت، تأثیر خود را در اجرا ورزشکار به¬جا می¬گذارد. تصویرسازی در كمك به كانونی-كردن توجّه ورزشكاران به جنبه‌های خاصّی از مسابقه بعدی فرد بسیار مفید است.
مطالع? آثار حیات، نیز مؤید این مطلب است که حرکت روح و روان، مستقل از جسم و جان نیست و ورزشکاران نیز در انجام تمرینات ورزشی خود بایستی تمرینات ذهنی را در زمان و مکان مناسب انجام دهند. به¬گفت? مالتز، تأثیر تمرینات ذهنی به موازات تمرینات جسمی می-باشد (خبیری، 1372). هم¬چنین افـلاطـون معتقد است: ” تصوّر یك عمل، مقدّم بر خود آن عمل است“. در ورزش تجسّم پیروزی یا انجام یك مهارت ورزشی همیشه در ذهن ورزشكار بوده است (سهرابی، 1383). روان¬شناسان ورزش ادّعا می‌كنند كه تصویرسازی ذهنی مهارت ورزشی، تمركز و تحمّل ورزشكار را به سرعت افزایش خواهد داد. هم¬چنین تجسّم، نه¬تنها اجرای ورزشی را بهبود خواهد بخشید، بلكه انگیزش و لذّت كلّی از ورزش را هم افزایش خواهد داد (اورلیک و پارتینگتون، 1988).

 بیان مسئله:
یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت¬های حركتی، توجّه است. در ورزش اساساً دو نوع كانون توجّه  شناسایی شده كه برای اجرا حائز اهمّیت است، توجّه از نظر وسعت که به توجّه باریک و پهن تقسیم می¬شود و توجّه از نظر جهت که به توجّه درونی و بیرونی  قابل طبقه¬بندی می¬باشد. توجّه درونی، وقتی است كه اجراكننده به احساسات، تفكّرات و یا اندام-های خود برای اجرا توجّه نماید. درحالی¬كه در توجّه بیرونی، اجراكننده روی علائم محیطی، بازی و راهبردهای حریف و یا اثرات اجرایش بر محیط توجّه می¬نماید. كانون توجّه اجراكننده نقش مهمّی در یادگیری و اجرای مهارت¬های حركتی دارد (سینگر ، 1988، 1985؛ سینگر، لیدر و كاراف ، 1993؛ وولف و پرینز ، 2000). به¬طوری¬كه ارائه دستورالعمل¬ها و بازخوردهایی كه توجّه اجراكننده را به آثاری¬كه حركاتش بر محیط دارد (اتّخاذ كانون بیرونی) معطوف می¬كند، نسبت به زمانی¬كه دستورالعمل¬های كانون درونی داده می¬شود یا زمانی¬كه هیچ دستورالعمل كانونی خاصی داده نمی¬شود منجر به یادگیری و اجرای مؤثّرتر می¬گردد. تحقیقات نشان داده¬اند ارائه آموزش¬هایی به فراگیران به¬طوری¬که آن¬ها توجّه خود را به نتیجه و اثر حرکت (توجّه بیرونی) و نه بر حرکات خود (توجّه درونی) معطوف كنند، می¬توانند دقّت شوت¬های گلف (وولف، لاترباخ و تول ، 1999)، ضربه تنیس (وولف، مك¬نوین ، فوچ، رانیز و تول ، 2000)، سرویس والیبال (وولف، مك¬نوین، 2000)، پرتاب توپ در فوتبال (وولف و همكاران، 2003) و پرتاب آزاد در بسكتبال (ال ابود  و همكاران، 2002) را بهبود بخشند. در تحقیق اخیری كه امانوئل  و همكاران (2008) روی تکلیف پرتاب دارت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که كانون توجّه بیرونی بسیار مؤثّرتر از كانون توجّه درونی می¬باشد. از طرفی روان¬شناسان کاربردی ورزش و تمرین استفاده از مهارت¬های روان¬شناختی را برای بهبود اجرا مورد تأیید قرار داده¬اند (اورلیک، 1990). علاوه بر توجّه و تمرکز که به¬عنوان مهم¬ترین عوامل موفقیّت ورزشکاران به¬شمار می¬روند، یکی از مهارت¬هایی که توجّه قابل ملاحظه¬ای را به خود جلب کرده¬ است تصویرسازی ذهنی است، که از این مهارت برای تقویت اثرات سودمند توجّه و تمرکز ورزشکار به علائم مربوط، استفاده می¬گردد. تصویرسازی ذهنی یک فعالیّت روان-شناختی است که خصوصیّات جسمانی یک شیء، فرد یا مکان غایب را احضار می¬نماید (دنیس ، 1985). درخصوص سودمندی تصویرسازی ذهنی اتّفاق نظر زیادی وجود دارد. ولی آن¬چه مورد تردید بوده است میزان سودمندی و نیز شیو? استفاده از آن می‌باشد. لذا از تصویرسازی ذهنی به¬عنوان یك فرآیند كاملاً شناختی یاد می‌شود (ولف¬ و همکاران، 1989). در دهه قبل، محققین استفاده از تصویرسازی را توسط ورزشکاران با فرض این¬که درک بهتری از کاربرد تصویرسازی دارند مورد بررسی قرار داده¬اند که منجر به روش¬های مداخله¬ای مؤثّرتر گردیده است (بار و هال  1992؛ راجرز  و بار،1990؛ سالمون  و همکاران، 1994؛ وایت و هاردی ، 1998). مانروئه و همکاران (2000) پیشنهاد کرده¬اند که انجام تحقیقات گسترده روی استفاده از تصویرسازی می¬تواند حول چند پرسش سازمان¬دهی شود: 1) کجا ورزشکاران از تصویرسازی استفاده کنند (یعنی محل تصویرسازی). 2) چه¬موقع از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی چارچوب زمانی). 3) چه چیزی آن¬ها تصویرسازی نمایند (یعنی محتوای تصویرسازی). 4) چرا از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی کارکرد تصویرسازی) (جنیفر و کومینگ، 2002). در مورد محتوای تصویرسازی رویکردهای مختلفی وجود دارد، که یکی از این رویکردها، روی کیفیّت اطلاعات حسی در طول تصویرسازی تمرکز کرده است. در همین ارتباط کالیاری پدی (2008) روی نقش تمرین ذهنی در افزایش فراگیری مهارت فورهند تنیس تحقیقی انجام داد، و به این نتیجه رسید که تصویرسازی، روی توجّه به مسیر حرکت راکت، مخصوصاً برای افراد مبتدی، مؤثّرتر از تصویرسازی روی توجّه به مسیر حرکت توپ می¬باشد. حال با توجّه به اثرات سودمند نوع کانون توجّه بر اجرا و یادگیری که در اکثر تحقیقات به اثبات رسیده…

 

فهرست منابع 
فهرست منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
1.    اشمیت، ریچارد. (1379). یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین. ترجم? نمازی¬زاده و واعظ¬موسوی. تهران: نشر سمت.
2.    رحمانی¬نیا، فرهاد. (1382). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. تهران: نشر بامداد کتاب.
3.    رحمانی¬نیا، فرهاد. (1382). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. تهران: نشر بامداد کتاب.
4.    رحمانی¬نیا، فرهاد. (1386). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. تهران: نشر بامداد کتاب.
5.    سهرابی، مهدی. (1373). تأثیر تمرین ذهنی بر اجرای مهارت سرویس والیبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
6.    سهرابی، مهدی. (1383). مقایس? اثر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی. پایان¬نامه دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران.
7.    سیچ، جورج. (1378). یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روان¬شناسی عصب شناختی. ترجم? مرتضوی. تهران: نشر سنبله.
8.    شفیع¬زاده، محسن. (1383). تأثیر نوع بازخورد توجهی بر قابلیت تشخیص خطا و یادگیری تکلیف هماهنگی دو دستی. پایان¬نامه دکترا،
9.    گلین س. رابرتس؛ کوین س. اسپینگ؛ سینتیال، پمبرتن. (1382) مترجمان واعظ-موسوی، شجاعی. تهران: نشر رشد.
10.    مارتنز، رینر. (1385). روان¬شناسی ورزشی” برای مربیان”. ترجم? خبیری. تهران: نشر بامداد کتاب.
11.    مسروری ثانی، حمید. (1385). تأثیر تمرین تصویرسازی ذهنی و بدنی با استفاده از بازخورد بینایی بر یادگیری و عملکرد مهارت سرویس والیبال پسران مبتدی 15-12 سال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
12.    مقدم، امیر. (1385). تأثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای یک تکلیف تعادلی. پایان¬نام? دکترا، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
13.    مگیل، ریچارد. (1380). یادگیری حرکتی، مفاهیم و کاربردها. ترجم? واعظ¬موسوی و شجاعی. تهران: نشر حنانه.
14.    هاردی، لو؛ جونز، گراهام و گولد، دانیل. (1384). آمادگی روانی برای ورزشکاران حرفه-ای. ترجم? سیّاح، باغبانیان و عرب¬عامری. تهران: نشر چگامه.
ب) منابع لاتین
15.    Andrew, L., Alden, J., Alexander, Dale., And Douglas, E., Degood. (2001). Iteractive effect quality and directional focus of mental imagery on pain analogesia. Applied Psychophysiology and biofeedback. Vol, 26, No.2.
16.    Barr, K., & Hall, C. (1992). Tde use of imagery by rowers. International Journal of Sport Psychology. 23, 243-261.
17.    Bruner,  J., S. (1960). The process of education . New York: Random House.
18.    Calmes, C., Berthoumiex, C. (2004). Effects of an imagery training program on selective attenuates balance impairment in patient with parckinson s disease. Physiotherapy, 91, 152-185.
19.    Driskel, James, E., Copper, Carolyn.,  & Moran, Aidon. (1994). Does mental practice enhance performance? Journal Of Applied Psychology (JAP). 79, 481-49.
20.    Emanuel, M., Jarus, T., Baet, O. (2008). Effect of focus of attention and age on motor acquisition retention and transfer: a randomized trial. Phys ther. 99(2) , 251-260.
21.    Emanuel, M., & Jarus,  T. (2003). Influence of attentional focus on motor learning in children versus adults. Journal Of Sport And Exercise Psychology. June NASPSAP congress abstract, 557.
22.    Feltsz, D. L., & Landers, D. M. (1983). Tde effects of mental practice on motor skill learning and performance ameta- analysis. Journal Of Sport Pshchology. 5, 25-57.
23.    Freedman, S.E., Mass, E., Caligiuri,  M. P., Wulf, G., Robbin, D.A. (2007). Internal versus external: oral- motor performance as a function of attentional focus. Journal Of Speech Language and hearing research. Vol 50(1) , 131-136.
24.    Grouios, G. (1992). On tde reduction of reaction time with mental practice. Journal Of Sport Behavior. 15(z) , pp:141-157.
25.    Grouios, G. (1992). Mental practice: A Review. Journal Of Sport Behavior. Vol. 15, Issue 1.
26.    Guiana ., Pointe, A., Pitre- France. (2003). Differentiating visual and kinesthetic imagery in mental practice. Can J Exp Psycho(Language:eng). 57(1) 1-10.
27.    Landerss, M., Wulf,  G.,Wallmann, H. & Guadagnoli, M. (2005). An external focus of attention attenuates balance impairment in patient with Parkinson s disease. Physiotherapy. 91, 152-185.
28.    Maxwell,  Alton, Nelson. (2007). The effects of external and internal focus of attention on the performance and learning of turning on a mountain bike.
29.    Maddox, M.D., Wulf, G., & Wright, D.D. (1999). The effect of an internal versus external focus of attention on the learning of tennis stroke. Journal Of Exercise Psychology. 21, 878.
30.    Martin, K.A., Hall, C. R. (1995). Using mental imagery inhance intrinsic motivation. Journal Of Sport And Psychology. 17(1) ,  54-69.
31.    Minas, S.C. (1978). Mental practice of a complex motor skill. Journal Of Human Movement Studies. 6,  127-141.
32.    Orlik, T., and Partington. (1998). Psyched: Inner views of winberg. Ottawa: Coaching Association Of Canada.
33.    Peddy, Caliri. (2008). Enhancing forhand acquisition table tennis: the rool of mental practice. Journal Of Applied Sport Psychology. 20:1, 88-96.
34.    Perkins-ceccato,  N., Passmore, S.R., and Lee, T.D. (2003). Effects of focus of attention depend on golfers skill. Journal Of Sport Science. 81, 593-600.
35.    Polton, A.M., Maxwell, J.P., Masters,  R.S.W.,  & Robb, M. (2006). Benefits of an external focus of attention : common coding or conscious processing? Journal Of Sport Sciences. 24(1) , 89-99.
36.    Richardson, A. (1967). Mental practice: A review and discussion (part 11). Research quarterly for exercise and sport. 38, 263-273.
37.    Roberts,  S., Weinberg. (1982). The relationship between mental preparation strategies and motor performance: A review and critique. 33(2) , 195-213.
38.    Roland P.E. Larsen B. Lassn N.A. & Skinhoj E. (1980). Supplmentary motor area and other cortical areas in organization of voluntary movement in man. Journal Of Neurophysiology. 43, 118-136.
39.    Sackett, R.S. (1934). The influence of symbolic rehearsal upon the retention of a maze habit. Journal Of General Psychology 10, 376-398.
40.    Shea, C.H., & Wwlf, G. (1999). Enhancing motor learning through external focus instruction and feedback hum. Mov. Sci. 18, 553-571.
41.    Start,  K.B., & Richardson, A. (1964). Kinaesthesis and mental practice. Research Quarterly for exercise and sport. 35, 316-320.
42.    Whichman, H., & Lizotte, P. (1983). Effects of mental oractice and locus of control on pewrformance of dart throwing. Perceptual and motor skills. 56, 807-812.
43.    Wulf, G., Hob, M., & Prinz,  W. (1998). Instruction for motor learning: Defferential effects of internal versus external focus of ettention. Journal Of Motor Behavior. 30, 169-179.
44.    Wulf, G., Lauterbach, B.,  & Toole, T. (1999). Learning advantages of an external focus of attention in golf. Research quarterly for exercise and sport. 70, 120-126.
45.    Wulf, G., Mc Nevin,  N.H., Fucgs, T., Ritter,  F.,  & Toole, T. (2000). Attentional focus in complex motor skill learning. Research quarterly exercise and sport. 71, 229-239.
46.    Wulf, G., Shea,  C.H., Parc,  J.H. (2001). Attention in motor learning focus Res.Q. Exer. Sport. 72, 335-344.
47.    Wulf, G., Landers, M., Mercer, J., and Tollner,  T. (2003). Attentional focus effects on motor performance as a function of level of expertise. Paper presented at the annual meeting of the north American society for the psychology of sport and physical activity (NASPSPA). Vancouver C.A.
48.    Wulf, G., Wachter, S., & Wortmanm, S. (2003). Attentional focus in motor skill learning: Do females benfit from an external focus? Voman in sport and physical activity journal. 12, 37-52.
49.    Wulf,  G.,  Mc Nevin, N.H.,  & Guandagnoli, M.A. (2004). Reciprocal influence of attentional focus on postualand suprapostural task performance. Journal of motor behavior. 36, 189-199.
50.    Vance, J.,Wulf, G., Tollner,  T., Mac Nevin,  N., & Mercer, J. (2004). EMG activity as a function of the performance s focus of attention. Journal of motor behavior. 36, 450-459.
51.    Zavhry, T., Wulf, G., Mercer, J., & Bezodis, N. (2005). Increased movement accuary and reduced EMG activity as the result of adopting an external focus of attention. Brain research bulletin. 67, 304-309.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سازمان های ورزشی و مدیریت آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سازمان های ورزشی و مدیریت آن در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سازمان های ورزشی و مدیریت آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

     فهرست مطالب
فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریت    1
مدیریت    8
تاکید این تعریف :    8
مدیریت ورزشی :    9
فرآیند مدریریت :    9
آیا مدیریت علم  است یا هنر   ؟    9
هنر :    9
مقصود مدیریت :    10
سازمان و نیاز به مدیریت    10
حرفه مدیریت بطور کلی به سوالات زیر پاسخ می دهد :    11
حرکت افراد و گردش کار سازمانها از :    11
مهارت های مدیران    12
سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است ؟    13
مدیریت موثر و موفق  :    14
چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود ؟    14
نظریه ها و مکاتب مدیریت    15
مفاهیم و گرایشات کلی مدیریت از نظریه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :    16
الف – مکتب کلاسیک    16
1 – نظریه  مدیریت علمی :    16
2 – نظریه فرآیندی مدیریت :    17
3 – نظریه بوروکراسی ماکس وبر  –    19
اصول و مفاهیم بوروکراسی    20
ب )مکتب نئوکلاسیک / نظریه مدیریت رفتاری    20
سازمانهای رسمی و غیر رسمی    22
نظریه سلسله مراتب نیازها    22
سلسله مراتب نیازهای مازلو    23
اصول و مبانی مدیریت    25
وظایف مدیریت : پژوهشگران و نظریه پردازان علم و هنر مدیریت بر 5 وظیفه :    25
1 – برنامه ریزی :    25
ضرورت برنامه ریزی :    26
موفقیت هر سازمان :    26
هدفهای برنامه ریزی :    26
تعریف هدف    27
هدف گذاری :    27
تعریف برنامه :    27
تعریف استراتژی :    28
خط مشی :    28
برنامه ریزی عملیاتی / تاکتیکی :    28
برنامه ریزی جامع / استراتژی :    28
عوامل برنامه ریزی :    29
عوامل دیگری که در امر برنامه ریزی باید مدنظر قرار گیرند :    30
کاربرگ برنامه ریزی برای رشته والیبال و تعیین هدفهای آن    30
تعیین هدفهای گروهی :    31
طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت    32
برنامه ریزی برای فصل تعطیل مسابقات    33
ارزشیابی    33
تجهیزات    34
استاندارد بودن تجهیزات و ابزار ورزشی    35
وسایل ورزشی با کیفیت خوب خریداری نمایید    35
سفارش به موقع وسایل ورزشی    36
مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشید    36
از شرکتهای قابل اطمینان خرید کنید    37
تا آنجا که امکان دارد از فروشندگان محلی خرید کنید    37
نگهداری از وسایل و تجهیزات ورزشی    37
بودجه :    38
جدول مسابقات    38
رزرو نمودن تسهیلات    39
مکاتبات    39
2 – سازماندهی    39
تعریف سازماندهی :    40
اصول مهم سازماندهی :    41
تقسیم کار و تفویض مسئولیتها    41
مراعات سلسله مراتب قدرت و اختیار    42
طراحی دستورالعمل های انضباطی    43
اساس انتخاب ، شایستگی است نه شخصیت    44
سازمان صف :    44
سازمان ستاد :    44
ساختار سازمانی :    45
تقسیم بندی مختلف سازمان ها :    45
3 – بکارگیری نیروی انسانی    46
4- هدایت و رهبری :    46
رهبری :    46
سبکهای مدیریت و رهبری    47
سبک مدیریتی دستوری    48
مدیریت و رهبری حمایتی    48
مدیریت و رهبری مشارکتی    49
5 – نظارت و کنترل    50
مکانیزم نظارت و کنترل :    50
فرایند کنترل :    50
طراحی کنترل اثربخش برای برنامه های ورزشی    51
تعریف کنترل    51
فرایند کنترل :    52
سنجش و اندازه گیری عملکرد واقعی    52
اصلاح هر نوع انحرافات قابل ملاحظه    54
بودجه بندی به عنوان ابزار کنترل    55
بودجه بندی به عنوان ابزار برنامه ریزی    55
بودجه بر مبنای صفر    56
فصل دوم : آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی    58
هدف کلی    59
سازمانهای ورزشی    59
1 – سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک    59
الف ) کمیته بین المللی المپیک ( IOC )    60
وظایف IOC    61
وظایف هیئت اجرایی    61
اجلاس IOC    62
ب ) کمیته های ملی المپیک ( NOCS )    62
ج ) کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران    63
وظایف کمیته ملی المپیک    63
ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک    64
مجمع عمومی    64
هیئت رئیسه و هیئت اجرایی    65
د ) فدراسیونهای بین المللی  (IFS )    66
فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی :    66
فدراسیون های ورزشهای المپیک تابستانی :    67
فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جزء برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند :    68
هـ ) فدراسیونهای ملی ( NFS )    69
اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است :    70
فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران    71
ز) انجمنهای ورزشی بانوان    73
ح) هیئت ورزشی    75
ط) المپیک سولیداریتی  ( همبستگی )    75
کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است :    76
2. جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی    76
الف) سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران    77
تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی    77
وظایف سازمانی تربیت بدنی    79
شورای سازمان تربیت بدنی    80
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی    81
ب) وزارت  آموزش و پرورش    84
تاریخچه تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش    84
وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش    85
9. تهیه و تنظیم تقویم ورزشی و برنامه های تعلیمی کلوپهای ورزشی .    86
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش    87
د) وزارت فرهنگ و آموزش عالی    88
تاریخچه تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی    88
جایگاه تربیت بدنی در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی    88
وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی    89
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی    90
نمودار سازمانی اداره کل تربیت بدنی را می توان به شرح زیر طراحی نمود:    91
خودآزمایی    92
سازماندهی یک رویداد ورزشی    93
سازماندهی یک رویداد ساده ورزشی    93
شرح وظایف کمیته تبلیغات و انتشارات    95
شرح وظایف کمیته نمایشگاهها .    96
شرح وظایف کمیته روابط عمومی    97
شرح وظیفه کمیته فوق برنامه و امور اجتماعی    99
شرح وظایف کمیته بولتن و نشریات    100
شرح وظایف کمیته امور تجهیز سالنهای ورزشی    100
شرح وظیفه کمیته اردوهای تدارکاتی .    101
شرح وظایف کمیته امور فنی مسابقات .    102
شرح وظایف کمیته ارزیابی    103
شرح وظایف کمیته امور مالی و تدارکات .    104
شرح وظایف کمیته ترابری و امور نقلیه    105
شرح وظایف کمیته بهداشت ، درمان و خدمات پزشکی    106
شرح وظیفه کمیته اسکان و امور خوابگاهها    106
شرح وظیفه کمیته تغذیه و امور سلف سرویس .    107
شرح وظیفه کمیته استقبال و تشریفات    108
الف) امور مسافرت    108
ب) استقبال و بدرقه    108
شرح وظایف کمیته مترجمین و راهنماها    109
خودآزمایی    110
بودجه 112
تعریف بودجه    112
اصول بودجه بندی    113
چرخه یا دوره بودجه بندی    113
تهیه و تنظیم بودجه    114
تصویب بودجه    114
اجرای بودجه    115
نظارت بر بودجه    115
انواع بودجه    116
الف) انواع بودجه از نظر تکنیک تهیه و تنظیم یا بودجه ریزی    116
ب) انواع بودجه از نظر ماهیت هزینه    117
بودجه عمومی دولت شامل :    117
ج) انواع بودجه از نظر زمان ( چرخه بودجه )    117
بودجه ورزش در آموزش و پرورش    118
سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه )    119
چرا مردم کمک مالی می کنند ؟    120
اصول موفقیت آمیز افزایش اعتبارات    121
هدف :    121
رهبری    122
داوطلبان    123
ارتباطات مردمی    125
روشهای غیر مستقیم افزایش اعتبارات    126
فصل چهارم :مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش    130
اصول قابل توجه در تشکیل جلسات :    131
1. تعیین هدف    131
2. تهیه و تنظیم دستور جلسه 132
3.تعیین زمان جلسه    133
جدول تنظیم برنامه  های هفتگی بر اساس روز و ساعت    133
4. تعیین و انتخاب مکان جلسه    134
5. اطلاع قبلی    135
نمونه دعوتنامه    136
6. اداره و رهبری جلسه    137
1-6. در خدمت جمع باشد و نسبت به جلسه احساس تعهد کند.    137
2-6 محیطی آرام و دوستانه ولی جدی برای کار فراهم آورد .    137
3-6 هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث    138
4-6 حفظ نظم و ترتیب    138
5-6 توجه به حالات کلیه افرادی که در جلسه حضو دارند .    139
6-6 شرکت دادن عادلانه افراد در بحث و گفتگو    139
7-6- رفع هرگونه سوء تعبیر از مباحثات    140
8-6- حمایت از پیشنهادهای سازنده    141
9-6- کسب نتیجه و اتخاذ تصمیم    142
10-6- خلاصه کردن مذاکرات و جمع بندی    143
7 – تنظیم صورتجلسه 143
خود آزمایی :    144

 

فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریتمدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است .
مدیریت
 عبارت است از کارکردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان.
مدیریت هنر انجام امور به وسیله دیگران، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.

تاکید این تعریف :
در این تعریف به سه نکته تاکید شده است.
•    تاکید بر انسان ها در سازمان
•    توجه به هدفها و نتیجه ها
•    ادغام هدف های فردی اعضاأ با هدفهای سازمان
•    مدیریت کار کردن  با منابع مالی و منابع فیزیکی است جهت دستیابی به اهداف سازمان توسط برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل عملیات .
•    مدیریت : هنر انجام امور به وسیله دیگران ، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.
مدیریت ورزشی : 
تمام جنبه های مدیریتی در ورزشهای سازمان یافته و تجارت ورزشی را در بر می گیرد . متخصصان در این قلمرو با مدیریت تسهیلات بودجه بندی – برنامه ریزی، سازماندهی و کارکنان سرو کار دارند.

فرآیند مدریریت :
فرآیند برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و اعمال کنترل بر تلاش ها و کارهای اعضای سازمان و نیز مورد استفاده قرار دادن منابع سازمان برای دستیابی به هدف های اعلام شده از سوی سازمان می باشد.
1 – Management
2 – Sport Management
3 – American Management Association
آیا مدیریت علم   است یا هنر    ؟
علم رشته ای از حقایق، دانشها که تحت نظم و قاعده معینی در آمده و قابل اثبات است – علم چیزی است که مشاهده می شود. دارای نظام بوده و تعمیم پذیر است.
هنر :
هنر عبارت است از مهارت در انجام کاری که بوسیله تجربه، تکرار و مشاهده بدست آمده باشد، آیا مدیریت یک پدیده اکتسابی است و یا با انسان زاده می شود ؟
مدیریت را آمیزه ای از زمینه های ذاتی و توانائیهای اکتسابی می دانند. در زمینه های ذاتی مدیران به مدد استعدادها ی نهفته در وجودشان سازمان را اداره، کارکنان را ارشاد و راهنمایی و اهداف را به مرحله نهایی می رسانند. در زمینه های اکتسابی با فراگیری فنون و یافته های روز، تفکر علمی و منطقی را چراغ راه خود قرار می دهند. در پدیده مدیریت هم می توان از غریزه های ذاتی و با انسان زاده شده بهره گرفت و هم در اثر فراگیری تکنیک های خاص تخصصی روز مهارت مدیریت را بصورت اکتسابی بدست آورد.
مقصود مدیریت :
حصول اطمینان از دستیابی به هدف های سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی در word دارای 173 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه    2
بیان مسأله    3
ضرورت و اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    7
هدف کلی پژوهش    7
اهداف ویژه پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
فرضیه اصلی پژوهش    8
فرضیه های فرعی پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    9
محدودیت های پژوهش    9
تعاریف نظری    11
تعاریف عملیاتی    13
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    17
بخش اول : مبانی نظری پژوهش    18
–    مفهوم تربیت بدنی 18
–    تعریف ورزش    19
–    ورزش 19
–    تعاریف ورزش همگانی    23
–    مفهوم جهانی ورزش    26
–    مفهوم ورزش    27
–    کیفیت زندگی    29
–    حق به دنبال خوشحالی بودن    30
–    انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی    31
–    فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی    36
–    تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار    38
–    طبقه بندی ورزش های همگانی    39
–    گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت    42
–    تعادل در ورزش    43
–    مفهوم فراغت    44
–    توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان    49
–    فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن    54
–    نگرش و چارچوب مفهومی آن    57
–    تعریف نگرش    58
–    گرایش به ورزش و فعالیت بدنی    59
–    انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی    61
–    بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش    65
o    الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور    65
o    ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور    78
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه    90
روش پژوهش    91
جامعه آماری    92
نمونه آماری و روش نمونه گیری    93
ابزار پژوهش    96
متغیرهای پژوهش    97
اعتبار و روایی ابزار پژوهش    98
شیوه جمع آوری داده ها    99
روش های آماری    99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق    102
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی    102
ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی    114
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی    132
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی    134
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136
سایر یافته های پژوهش    151
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه    161
خلاصه ی پژوهش    161
یافته های اصلی پژوهش    161
سایر یافته های پژوهش    163
بحث و تحلیل و نتیجه گیری    166
روش های گسترش ورزش همگانی    171
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش    173
پیشنهادات برای محققین دیگر    173

منابع و پیوست
 
فهرست جداول

جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55
جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان    86
جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان    95
جدول 2-3:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی    97
جدول 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    102
جدول 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    104
جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته    106
جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    108
جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    112
جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت    114
جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت    115
جدول 10-4 :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی    117
جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی    118
جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی    120
جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی    121
جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی    123
جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی    124
جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها    126
جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 127
جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی    129
جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی    130
جدول 20- 4 :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده    132
جدول 21- 4 :  میانگین نمرات مربوط به عوامل    134
جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس    135
جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی    137
جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول    139
جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم    141
جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم    143
جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم    146
جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم    148
جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم    150
جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل    151
جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات    154
جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن    156
 
فهرست نمودارها

نمودار 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    103
نمودار 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    105
نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107
نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    109
نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    113
نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت    116
نمودار 9-4 :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی    119
نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی    122
نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی    125
نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 128
نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی    131
نمودار 14- 4 :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده    133
نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137
نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی    139
نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 141
نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 143
نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 145
نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 147
نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 150
نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل    153
نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات    155
نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن    158
فهرست شکل ها

شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )    35
شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی 41


فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه
ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.
ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.
تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.
در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد ، 2002).
این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.
بیان مسأله
بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.
ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) .
ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید  ، 1995).
قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس ، 2000) .
مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382).
در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.
برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.
ضرورت و اهمیت پژوهش
سلامتی موهبت و ودیعه ای الهی است و هر صاحب خردی با توجه به بیان مشهور «عقل سالم، در بدن سالم است» به تأثیرات متقابل روح و جسم بر یکدیگر اذعان می کند. این موضوع از سوی بسیاری از اندیشمندان چون شیلر ، پستالوژی ، فروبل ، روسو  و … تأکید شده است. تالیران  معتقد است «جسم انسان حقی برای تربیت دارد که با انجام ورزش این حق ادا می شود» (جاوید، 1351).
جوامع با دیدگاه های متفاوت به ورزش نگاه کرده اند مثلاً توجه برخی از تمدن ها به این پدیده، انگیزه نظامی بود، برخی دیگر تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و به مثابه یک تفریح به آن نگاه کرده اند و در پاره ای از تمدن ها به عنوان شیوه ای تربیتی به کار گرفته شده است.
افراد جوامع نیز با انگیزه های متفاوت به ورزش پرداخته اند. بعضی از افراد انگیزه شرکت در ورزش به ویژه ورزش همگانی را کسب نشاط و احساس لذت، بعضی به منظور حفظ سلامتی و ایجاد مصونیت از ابتلا به بیماریها، برخی خصیصه فرح بخش بودن آن و گروهی نیز تعاملات اجتماعی و ارضای نیاز تعلق به گروه را علت گرایش فرد به ورزش می دانند.
ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه در ذات خود فعالیتی ارزشمند، مثبت و مفید ارزیابی می شود  و بدین لحاظ، انتظار می رود که اعضای جامعه ضمن تأیید ورزش در بعد نظری، به بعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی بر این نظریه صحت گذارده و فاصله میان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جامعه ما مشارکت های ورزشی مردم در مقایسه با سال های قبل رشد محسوسی داشته است. اما این رشد در مقایسه با مشارکت های ورزشی مردم سایر کشورها قابل ملاحظه نیست و رسیدن به سطح مطلوب، تلاش های بیشتری را می طلبد (قره، 1382).
اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل  (1993) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد.
اهداف پژوهش
الف) هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی و ارائه راهکار می باشد.
ب) اهداف ویژه
1- توصیف آماری منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان در ورزش همگانی
2- توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از متغیرهای تحقیق
3- تعیین سهم هریک از عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی
4- مقایسه عامل آرامش و فراغت به عنوان یك انگیزه برای مشاركت  در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
5- مقایسه عامل اجتماعی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت  در ورزش همگانی در گروههای تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
6-مقایسه عامل پیشگیرنده و درمان به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروهای تحت بررسی،به تفکیک جنسیت
7- مقایسه عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
8- مقایسه عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
9- مقایسه عامل اختصاصی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
10- بررسی رابطه عوامل تأثیرگذار در پرداختن به ورزش همگانی با منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان
فرضیه های پژوهش
الف ) فرضیه اصلی پژوهش
بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی پژوهش
1- بین عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
2- بین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
3- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
4- بین عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
5- بین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
6- بین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
پیش فرض های پژوهش
1- پرسشنامه ی مورد استفاده در این پژوهش اهداف پژوهش را به دقت می سنجد.
2- آزمودنی ها با صداقت، صحت و دقت سئوال ها را اعتبارگذاری و پاسخ می دهند.
3- آزمودنی ها ازسئوال های پرسشنامه برداشت یكنواخت دارند.
محدودیت های پژوهش
الف) محدودیت هایی كه توسط محقق اعمال می شود:
1- محدودیت مكانی: این تحقیق در استان خراسان و شهر مقدس مشهد انجام گرفته است. 
2- محدودیت زمانی: زمان اجرای تحقیق و توزیع پرسشنامه در سال تحصیلی87-86 می باشد.
3- آزمودنی ها: كلیه افراد شركت كننده در ورزش همگانی كه تحت نظارت هیئت ورزش همگانی اداره كل تربیت بدنی و مركز ورزش و تفریحات سالم شهرداری مشهد در مكان های مشخص به فعالیت های مختلف ورزش همگانی  می پردازند، در دامنه تحقیق قرار دارند.
ب) محدودیت هایی كه از اختیار محقق خارج می باشد:
1- گستردگی موضوع تحقیق و موقعیت جغرافیایی.
2- عدم همكاری های لازم مدیران و مسئولان ذینفع.
3- بی علاقگی و اظهار نظرهای منفی بعضی از شركت كنندگان در مورد پژوهش.
4- عدم آگاهی و كنترل بر میزان فعالیت های بدنی و تجربیات حركتی آزمودنی ها.
5- سوگیری احتمالی پاسخ دهندگان كه ممكن است بر دقت پاسخ دادن به پرسشنامه اثر گذار باشد.
تعریف واژه ها و اصطلاحات :
الف) تعاریف نظری
1- ورزش همگانی:
پرداختن عامه مردم به ورزش، حتی در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد است (حیدری، 1386).
2- ورزش:
فعالیتی نهادینه شده است که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی و با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده بوسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل بیرونی و درونی تحریک می شوند (آزاد، 1374).
3- انگیزش:
عبارتست از مجموعه ای از نیروها که باعث می شود فرد به روش های خاصی رفتار کند (مقیمی 1377).
4- مشارکت ورزشی:
تمایل و آمادگی افراد برای شرکت در رقابت ها و فعالیت های ورزش گروهی و انفرادی است  (گرنیسیکی  ،1993 ).
5- گرایش :
گرایش ارزیابی احساسی واکنشی می باشد. این مفهوم که توسط لوئیس تورستن  و برخی دیگر از متخصصان رفتاری ارایه شده مبین آن است که گرایش، نوعی احساس مطلوب یا نامطلوب نسبت به امور یا پدیده های مختلف است. مکاتب دیگر نظری مانند نظریات خوردن آلبورت گرایش را به عنوان تمایل واکنش به موضوع با پدیده ای خاص تلقی می کند (فرجاد، 1373).
6-  عامل آرامش و فراغت (روانی) :
در این حیطه قابلیت ها و ویژگی های روانشناختی افراد مانند احساس لذت و نشاط، آرامش، پر كردن اوقات فراغت، دوری از تنش ها و فراموشی مشکلات… مورد بحث قرار می گیرند (آزاد، 1374).
7- عامل اجتماعی :
ورزش یک پدیده اجتماعی است و به طور کلی ارزش ها، ساختار و نیروهای محرک جامعه را نشان داده و ویژگی های جامعه را منعکس می سازد. در کنار ورزش فرایندهایی چون اجتماعی شدن، رقابت و مسابقه، همکاری و دوست یابی، ایثار و گذشت، تحرک و تحول اجتماعی اتفاق افتاده و از اهداف آن محسوب می شود (آزاد، 1374).
8-عامل پیش گیرنده و درمان :
این حیطه به ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان عاملی برای پیشگیری و درمان (با توصیه پزشک) بعضی از بیماری ها اشاره می کند.
9- عامل جسمانی :
این حیطه به ساخت توان بدنی از طریق برنامه های تمرینی ای که موجب توسعه و تکامل سیستم های ارگانیکی مختلف بدن می شوند مربوط است (آزاد، 1374).
10- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
این حیطه به انجام فعالیت های ورزشی سازمان یافته در جهت افزایش سلامتی و مهارت اطلاق    می شود. با انجام فعالیت های ورزشی فرد مهارت های جدید یاد می گیرد و مهارت های ورزشی خود را بهبود می بخشد.
11- عامل اختصاصی :
این حیطه به ویژگی ها و جذابیت های اختصاصی ورزش همگانی مربوط می شود.
ب) تعاریف عملیاتی
1- عامل آرامش و فراغت (روانی):
منظور از عامل روانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون احساس لذت و نشاط، داشتن اوقات خوب، کسب آرامش بیشتر، دوری از نگرانی های روزمره می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده می شود.

2- عامل اجتماعی :
منظور از عامل اجتماعی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون توسعه خلق و خوی و رفتار اجتماعی، یافتن دوستان جدید، همكاری و تعاون، اجتماعی شدن، فرد در ورزش همگانی می باشند که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 6 تا 12 پرسشنامه سنجیده می شود.
3- عامل پیش گیرنده و درمان:
منظور از عامل پیش گیرنده و درمان استفاده از ورزش به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلاء به بعضی از بیماری ها و درمان بعضی از آن ها (با توصیه پزشک) که در این پژوهش به وسیله سوالات 13 تا 16 پرسشنامه سنجیده می شود.
4- عامل جسمانی :
منظور از عامل جسمانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون زیبایی ظاهر و تیپ بدنی، حفظ تندرستی، کنترل وکاهش وزن، افزایش قدرت و حجم عضلانی و اصلاح ساختار بدنی می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 21 تا 24 پرسشنامه سنجیده می شود.
5- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
منظور از عامل بهبود و یادگیری مهارت ها بهبود مهارت های ورزشی و یادگیری مهارت های جدید که در این پژوهش به وسیله سوالات 17 تا 20 پرسشنامه سنجیده می شود.
6- عامل اختصاصی :
منظور از عامل اختصاصی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون در دسترس بودن مکان، عدم نیاز به وسایل خاص و گرانقیمت، در این رشته می باشد که بوسیله سئوالات شماره 25 تا 30 پرسشنامه سنجیده می شود.

فصل دوم
ادبیات پیشینه
 
مقدمه
یكی از مشكلات مردم ما آن است كه ورزش را فقط تربیت و فعالیت بدنی و آنهم ویژه جوانان و برای نیل به عنوان قهرمانی می دانند.در صورتی كه ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیت است. تربیت بدنی و ورزش خصوصاً آن بعدش كه به بخش همگانی مربوط می شود از طریق داده های رفتاری و نتایج جسمانی،شناختی،اجتماعی و عاطفی كه فرد كسب می كند نقش ارزنده ای ایفا می نماید.بدیهی است كه پرداختن به ژرفای این رابطه بسیار فراتر از نگاه گذاریی است كه در اینجا معنا می كنیم.
در میان سازمان ها ونهادها یی كه در جهت توسعه و تعمیم سلامتی ونیرومندی جامعه تلاش می كنند، مسئولیت خطیر سازمان ها وادارات كل تربیت بدنی وشهرداری ها از همه شناخته شده است و لزوم فعالیت های جسمانی و ورزشی در بین اقشار مردم از نظر بهداشتی،اجتماعی،اقتصادی بیش از پیش مورد تاًكید است.در این راستا بررسی مبانی نظری پژوهش و مطالعات و تجربیات گذشتگان در این زمینه  می تواند در روش ها،برنامه ها و نیز رفع نواقص ما را یاری دهد.دراین فصل ابتدا به مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته سپس به یافته هایی كه در این زمینه انجام شده است، اشاره خواهد شد.
بخش اول:زیر بنای نظری پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
ژرژهپر  فرانسوی در تعریف تربیت بدنی اظهار می دارد که « تربیت بدنی عملی منظم , اصولی , تدریجی و مداوم است که از سن کودکی تا کهولت به منظور تقویت کامل بدن , کسب سلامتی , بالا بردن قدرت و استقامت دستگاه های مختلف بدن و پرورش استعدادهای افراد برای هر نوع فعالیت می باشد » . لوبوش  نیز تعریف جامعی از تربیت بدنی ارائه داده است . به نظر وی « تربیت بدنی مجموع روش هایی است که جهت تبدیل بدن به یک وسیله مورد اعتماد و تطابق و همگامی با محیط های بیولوژیکی ( قدرت و استقامت دستگاه های گردش خون و تنفس ) و عوامل روانی ـ حرکتی که خود باعث به وجود آمدن کنترل و مهارت های بدنی که یکی از عوامل مهم رفتار و شخصیت آدمی است می باشد » .
تربیت بدنی بخشی مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسان تسهیل و هماهنگ کرده و به شکوفایی و تکوین استعدادهای مطلوب کمک  می کند….

 

منابع
الف) منابع فارسی
1- الخولی : امین احد (1381) .” ورزش و جامعه”، ترجمه شیخی، حمیدرضا، انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
2- انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (1376) ، “بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور با تاکید بر ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی .”
پارکز ، ترانت بی، بیورلی، کی، زنگر و جروم کوارترمن، مترجم، محمد احسانی (1383) ،”مدیریت معاصر در ورزش”، انتشارات دانشگاه تربیت مدارس
3- پورکرانی ، محمد (1379) ، “بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور میزان بهره گیری از آن ها”، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .
4- ترکمانی، مهران (1376) ، “مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت ورزش دانش آموزان دختر دوره ی متوسط اراک”، شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزی
5- توحیدی اقدام، محمد حسین (1380)، “درآمدی به ورزش در اسلام”، نشر نصایح قم.
6- توماس، ریمونو (1370) ، “روانشناسی ورزش”، ترجمه محمد حسین سروری، انتشارات یگانه تهران.
7- حیدری، عزالدین (1386)  ورزش همگانی : پنهان زیر سایه ورزش قهرمانی / “تولید نشاط از مهدکودک تا خانه” .روزنامه ایران ، سیزدهم اردیبهشت ماه 1379
8- جاوید، سیروس (1350) ،” زمینه ورزش شناسی”، چاپخانه پیروز.
9- خلجی، حسن (1378) ،” اصول و مبانی تربیت بدنی”، چاپ دانشگاه پیام نور.
10- دباغ، ابوالقاسم (1368)، “روند شکل گیری و رشد ورزش های همگانی در جهان”، انتشارات دفتر امور فرهنگی و اجتماعی ورزش های همگانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
11- دبورا، آ، وست، چارلز، آ، پوچر، (1375) ترجمه احمد آزاد،” مبانی تربیت بدنی و ورزش” انتشارات .
12- دهخدا، علی اکبر (1335) ، “لغت نامه”، جلد 14 ، چاپ سرویس تهران.
13- رحمانی نیا، فرهاد (1383)، مقاله “توسعه ورزش همگانی با ملاحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان”، ورزش و ارزش شماره 169.
14- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (آذر 1381) ، “طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش” شرکت راد سامانه .
15- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (اسفند 1381) “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش همگانی و تفریحی”، شرکت راد سامانه .
16- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (خرداد 1382) ، “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش”.
17- صالحی، محمد تقی، (1379)”ورزش بزرگسالان و ورزش همگانی”، چاپخانه اطلاعات تهران.
18- عبداللهی، حسین (1382) ، تلویزیون و ورزش، ناشر اداره کل پژوهش های سیما.
19- غفوری، فرزاد (1384) ، “نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش” مجله حرکت ورزشی.
20- فراهانی ف ابوالفضل (1383)،” تربیت بدنی عمدمی (1)”، انتشارات دانشگاه پیام نور.
21-فهیم دوبن، حسن (1386)، جزوه کلاسی” ورزش و تفریحات سالم”.
22- کارگرفرد، مهدی، کامران صادقی (1382) ، “بررسی تعداد افراد شرکت کننده در فعالیتهای بدنی و ورزش شهر اصفهان”، چکیده ف مقالات، دومین کنگره، خاورمیانه ای ایچ بر، آکادمی ملی المپیک.
23- کاشف، میر محمد (1375) ،” تاریخ تربیت بدنی”، انتشارات دانشگاه پیام نور.
24- کاشف ، میر محمدی (1375) ، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
25- کاشف، میر محمد (1375)، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
26- کوزه چیان، هاشم (1380) “ارزشیابی کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات آموزش خصوصی دانشکده های تربیت بدنی کشور”، دانشگاه تربیت مدرس.
27- مظفری، سید امیر احمد (1366)، “اصول و مبانی تربیت بدنی” دانشگاه تربیت معلم.
28- مقیمی ، سید محمد (1377)، “سازمان و مدیریت رویکر پژوهشی” تهران: انتشارات ترمه .
29- نمازی زاده، مهدی ،    سلحشور (1366)” تربیت بدنی عمومی”، انتشارات سمت.
30- نوربخش، بریونس؛ مزارعی، ابراهیم (1385) ،”مقایسه انگیزش شرکت دانش آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیتهای ورزشی”، نشریه المپیک، سال چهاردهم ، شماره 2 ( 34) تابستان 1385.
31- نوربخش، پریوش (1378)، “فشارهای روانی در بین معلمین تربیت بدنی و ورزش استان خوزستان”، رساله دکترا، دانشگاه تربیت معلم.
32- نیک نژاد، فاطمه (1375)، “نظر خواهی از زنان تهران در مورد ورزش بانوان”.
 
منابع انگلیسی
1    -Bttista,R.R.(2002)”Personal meaning : attraction to sport participation , Pereptual and motor skills”,vol.70,PP.1002-09.
2    Bucher, Charles A.,” physical Education Milestones, Changing Concepts of Physical Education: “foundations of physical Education”, the C. V . Mosby co., st. Louis, 1973, p.249.
3    Brunde, Avery, ” Olympic Academy, Olympia, Greece, 1963.
4    Calhoun, Donald W., “sport in the people,s Republic of china”, sport, Culture, and personality, Human Kinetics Campign, IIIinois 1987, p.1.2
5    Chang, Ju. Ho, “The sport for All leaders in fostering cooperation in the Asian community”, Keynote address at the international symposium on the Development of professional Leadership in Finess and sport for All:, a manuscript for his lecture at ICSSPE, Singapore, May 1983.
6    chang.ju ho, “sport for all and the international Olympic Committee” , paper presented at the 3rd world sport for all congress,Tampere, finland, 1990
7    Chang ju Ho, “Historical Development and principles of the sport for all movement”, presented at han yong university international seminar, seoul, 1985.
8    Chang, ju Ho.” Sport for All and the international Olympic Movement:”, paper presented at the international Olymic Symosium by the Ministry of sport and KOE, Hyatt Hotel, seoul, Korea, 1985.
9    Collins, M.F (2002). “Sport for all as a multifaceted produet of domestic and international influences”.Emoul <M.F. Collins @ iboro.
10    – Dacosta, L.p. and Ana, Miragaya (2002)”. Sport for all”,meyer and meyer sport (UK) 1td.
11    Decker,D.and Lasley (1995), “participation in youth sport,qender and the moral point of view” , physical educator.vol.52.PP.14.22.
13    Han Yang soon, ” Olympism”, Korea Broadcasting system , seoul, korea, 1985.
14    Kartakoullis,Nicos,louca (2000). “In search of the right measure for sport for all. “Email : keoe @ cytanet.com.cy.
15    – kelinske,B.,Mayer,B.W,Chen.k.l.,(2001)”. Perceived benefirs forom participation in sport:” a gender study ,woman in management review,vol.16,NO,2.PP75-84.
16    Kostkova, Jarmila,” sport for All and Women in the Third world”, fundamentals of sport for All international Congress, Frankfurt, Germany, 1989.
17    Larsen ,knud (2006). “Effects of professionalisation and commercialion of elite sport for all and sport consumption in Denmark”.published by center for leisure & sport research. Leeds Metro polotan University.
18    Landry fernand, ” The Olympic Movement. Grandeurs and Paradoxes of its Development successes “, paper presented at the seoul Olympiad Anniversary conference, soul, Korea, 12th- 16th September 1989.
19    lngkeek. J(1993) ” collective and private interest in receation and tourism”, leisure studies, 12,pp7,32.

20    – Longhurst, K.,spink, K.S.(1987).” Participation motivation of Australian children involved in organized sport”, pub med- in dexed for MEDLINE ,1987 mor, 12(1) : 24-30
21    – Martindale,E,.Denlin,A.S.and vyse. S.A. (1990)”, participation in college sports : motivation differehces , perceptual and motor skills” ,vol,71,pp.1131-50
22    “Ministry of youth and sport”, ” Book of lawx of the Republic of Korea”, compiled by the ministry of sports, Government press, 1989.
23    Meshizuka,t.,” On the past, present, and Future of sport for all”  ,a manuscript for his lecture at the ICSS conference, Singapore, may 1983.
24    Oja, P and telama, R (1991). “Sport for all.” Elsovier science pulisher B.v
25    palm.jurgen,AND Wolfyang ,Baumann (2002). Sport for all as a departure into the unknown lands of sport. Heusenstamm,Germany.
26    Palm, Jurgen, ” sport for All is a World- Wide movement ” keynote address at the opening of the Trimand Fitness international Conference Toronto Canada, 18th- 23 th suxe 1989.
27    palm- Jurgen, ” Olympic movement and sport for All” . paper presented at the seoul Olymipcs sports seminar, Korean  Olympic committee, seoul, korea, 13th-17th November, 1989.
28    Park, Roberta j. ” Orientations of the president,s Council on physical Fitness and sport the official Journal for ICHPER” – ASIA, Autumn 1990, seoul, korea.
29    Pereira, Eduardo,Blanco (2002).”In search of and Instiutional and local model of sport for all”. Emoil info @ adept.com.
30    -Ryckman,R.M,and hamel,j (1995) .” male and female adolescents motivation velatced to involvement in organized team sport”. International journal of sport psychology,VOL.26,NO.3.PP.383-97.
31    saeki toshio, “Quality of  life and sport. Humanity for all in Achieving the future Japanese, sociery”. Sport for all- 1991 elsevier science publisher,s, PP: 389-397.
32    Samaranch,juan Antonio, “sport for all- today,s Greatest social Challenge to international  sport” . keynote address at the opening of the sport for all international congress,D.S.B., Frankfurt, Germany, 1986.
33    Savola,jorma (2002) .”The country where sport is for all “.
Email: jorma.savola @ skul.fr.
34    Supitr, samahtio, (2002).”Sport for all”. Faculty of kasetsart University, Bangkok, Thailand.
35    – Trembath,E.M,szabo,A.,and Bax ter ,M.J.(2006).” Participation motives in leisure cehter physical activities.Athletic” Insight: the online Journal of sport psychology
36    Wade Michael A.W. (1995)– “in trodu- ction To sport for all” W.C.b browh Bench mark
37    Zahariadis,P.N.,8 Biddle,s.j.H(2000).” Goal orielntation and participation motives in physical education and sport: their relatiohship in English scool children,” Athletic insight: The online Journal of sport psychology.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

 

فصل اول    5

مقدمه و معرفی    5

1ـ1 مقدمه    6

2ـ1 بیان مسأله    8

3ـ1 ضرورت و اهمیت تحقیق    10

4ـ1 اهداف تحقیق    13

5ـ1 پیش‌فرضهای آزمون    14

6ـ1 فرضیه‌های تحقیق    15

7ـ1 محدودیت‌های تحقیق    15

8ـ1 متغیرهای تحقیق    16

9ـ1 تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات    16

فصل دوم    19

ادبیات و پیشنه تحقیق    19

1ـ2 مقدمه    20

2ـ2 انعطاف‌پذیری    20

3ـ2 انواع انعطاف‌پذیری    20

3ـ2 عوامل محدودكننده انعطاف‌پذیری    23

5ـ2 فواید برنامه تمرینی كششی    26

6ـ2 كشش عضلانی و پیشگیری از آسیب    28

7ـ2 رخدادهای هنگام كشش عضلانی    30

8ـ2 چه موقع كشش را انجام دهیم؟    33

9ـ2 مبانی نروفیزیولوژیك كشش    36

1ـ9ـ2 دوكهای عضلانی    36

2ـ9ـ2 اندام وتری گلژی    38

3ـ9ـ2 بازتاب كششی    39

4ـ9ـ2 مهار خودبخودی (بازتاب كششی معكوس)    40

5-9-2بازداری دوسویه    41

10-2- انواع تكنیكهای كششی    42

1-10-2-كشش بالستیك(پویا)    43

2-10-2-شش ایستا    44

3-10-2- كشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌های عمقی(PNF)    45

11-2- كشش به روش SRHR    51

12-2- نكات مهم هنگام استفاده از روش PNF    53

13-2-رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حركتی    54

فصل سوم    60

روش شناسی تحقیق    60

1-3 جامعه آماری    61

2-3 نمونه و روش نمونه‌گیری    61

نوع تحقیق    62

3-4 طرح تحقیق    63

3-5 مراحل اجرای تحقیق    64

فصل چهارم    71

تجزیه و تحلیل آماری    71

مقدمه    72

توصیف آماری داده‌ها    72

جدول (1-4) شاخصهای آماری سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    73

نمودار (1-4). توزیع میانگینهای سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    73

جدول (2-4) شاخصهای آماری قد آزمودنی ها در گروههای تجربی 1،2و3    74

نمودار (2-4) توزیع میانگین قد آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3    74

جدول (3-4). شاخصهای آماری وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    75

نمودار (3-4). توزیع میانگین وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3    75

جدول (4-4). شاخصهای آماری دامنه كشش عضلات همسترینگ (آزمون SLR) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی 1    76

آزمون فرضیه‌های تحقیق    79

آزمون فرضیه دوم    80

آزمون فرضیه سوم    81

آزمون فرضیه چهارم    84

فصل پنجم    86

بحث و نتیجه‌گیری    86

مقدمه    87

خلاصه تحقیق    87

یافته‌های تحقیق    88

بحث و نتیجه‌گیری    89

پیشنهاد برخاسته از تحقیق    94

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی    95

منابع:    97

منابع لاتین    100

فصل اول

مقدمه و معرفی

 

مقدمه

انعطاف‌پذیری یكی از اجزاء آمادگی جسمانی و یك بخش كلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی كه عادت به زندگی كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هایشان كوتاه و فاقد قابلیت كشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحركی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار كاهش قابلیت كشش می‌شود(  ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم كردن اجرا می‌گردد كه در نتیجه اجرای یكسری حركات كششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیكن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات كششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).

چندین شیوه كششی شامل ایستا ، پویا  و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی  (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند(  ). برخی از مطالعات پیشین نشان داده‌اند كه روش كششی PNF افزایش بیشتری را در دامنه حركتی نسبت به سایر روشها ایجاد می‌كنند ( ). اگرچه برخی از مزایای استفاده از روشهای كششی PNF مشخص شده است اما كارایی بیشتر این روشها در تحقیقات هنوز مورد سؤال است (  ).

چندین نوع روش كششی PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR ، HR ، CRCA  و SRHR  و ACR  ( ).

شماری از مطالعات شیوه SRHR را در تحقیقات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری انقضاض ایستا (MVIC)  ذكر كرده‌اند ( ). در نتیجه تعیین مؤثرترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این شیوه باید بررسی شود. در صورتیكه زمان كوتاهتر MVIC، افزایش یكسانی ا در دامنه حركتی (ROM)  در مقایسه با یك زمان طولانی‌تر ایجاد كند، مربیان و ورزشكاران ممكن است شیوه‌ای كه زمان كمتری را صرف كند، ترجیح دهند.

2ـ1 بیان مسأله

تمرینات انعطاف‌پذیری به طور كلی به عنوان یك بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یك شیوه مؤثر در درمان و پیشگیری از آسیبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات كششی برای افزایش قابلیت كشسانی بافت،  و بدین طریق افزایش دامنه حركت مفاصل ویژه طراحی شده‌اند. اعتقاد بر این است كه افزایش دامنه حركت عملكردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیبها را كاهش می‌دهد ( ). با وجود اینكه عوامل ارثی نقشی تعیین كننده در انعطاف‌پذیری ایفاء می‌كنند، حركت‌پذیری  مفصل می‌تواند از طریق یك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.( )

اجزاء مقاوم غیرفعال  و انقباضی فعال  در برابر كشش عضله مقاومت ایجاد می‌كنند و روشهای ویژه‌ای برای كاهش مقدار چنین محدودكننده‌هایی پیشنهاد شده‌اند( ).

به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، روشهای كششی مختلفی ارائه شده‌اند كه محققین بطور كلی آنها را به سه دسته ایستا، پویا PNF تقسیم نموده‌اند ( ). روش كششی ایستا عبارت است از كشیدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ این وضعیت به مدت 6 تا 60 ثانیه ( ) شیوه كششی پویا، متضمن حركات تابی یا فعال می‌باشد. در این نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشیدگی نگه داشته نمی‌شوند، بلكه از حركات پویای مكرر در یك زمان كوتاه استفاده می‌شود ( ). به عقیده كنت و وس، PNF عبارت است از تسریع یا توسعه مكانیسم  عصبی، عضلانی از طریق تحریك گیرنده‌های عمقی ( ).

از رایج‌ترین روشهای PNF كه ورزشكاران در تمرینات خود مورد استفاده قرار می‌دهند، روش SRHR است كه به عقیده برخی محققین انعطاف‌پذیری را بیش از سایر روشهای كششی معمول PNF افزایش می‌دهد ( ). روش SRHR شامل انقباض ایستای عضلات مخالف ، پس از انقباض عضلات موافق است ( ) و از آنجاییكه هر دو گروه عضلانی موافق و مخالف در این روش منقبض می‌شوند، با تحریك گیرنده‌های عمقی درون عضلانی از طریق بازداری اتوژنیك  و بازداری دوسویه  موجب انبساط (راحتی)  در عضله تحت كشش می‌شود.

متون متعددی كه از روش SRHR استفاده كرده‌اند، هر كدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری MVIC توصیه نموده‌اند( ). در حالیكه برخی از متون زمان مشخصی را برای MVIC ذكر نكرده‌اند( )، برخی از محققین 3 ثانیه MVIC را در روشهای مختلف PNF مورد حمایت قرار داده‌اند( ). در مطالعات دیگر 5 ثانیه ( ) و 6 ثانیه MVIC ( ) نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، ابهام وقتی بیشتر می‌شود كه محققان 7 ثانیه ( )، 7 تا 8 ثانیه ( )، 10 ثانیه ( )، 15 ثانیه ( ) و حتی تا بیش از 20 ثانیه MVIC ( ) را نیز بكار برده‌اند.

مطالعه حاضر تأثیر 5، 10 و 15 ثانیه MVIC در كشش PNF به روش SRHR را بر توسعه دامنه حركتی مفصل ران مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع محقق در جستجوی پاسخ به این سؤال است كه آیا بین زمانهای 5، 10 و 15 ثانیه MVIC در روش SRHR تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

3ـ1 ضرورت و اهمیت تحقیق

انعطاف‌پذیری در آمادگی جسمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اهمیت آن در همه فعالیتهای ورزشی، حركت درمانی و توانبخشی  امروز، مورد قبول همه پژوهشگران و دست‌اندركاران قرار گرفته است. انعطاف‌پذیری از طریق تمرینات روشهای مختلف كششی قابل توسعه می‌باشد. هدف كلی این تمرینات دوباره بدست آوردن یا ایجاد كردن فعالیت بافتهایی است كه مفاصل را احاطه كرده‌اند ( ). از آنجائیكه آسیب می‌تواند ناشی از كشش سریع عضلانی باشد كه بخوبی آسوده نشده‌اند، طرفداران تمرینات كششی عضلانی اغلب بر روی میزان آسودگی عضلات در خلال استفاده از روشهای كششی تأكید دارند( ). یكی از موثرترین روشهای كششی كه باعث آسودگی عضلات تحت كشش می‌شود، روش كششی PNF است. از سوی دیگر، قابلیت كشش عضلات همسترینگ در پیشگیری از آسیب، حفظ تعادل عضلانی و وضعیت بدنی،  حفظ كامل دامنه حركتی مفاصل، عملكرد مطلوب عضلانی ـ اسكلتی و بهبود اجرا در ورزش با اهمیت است( ). بعلاوه. كاهش قابلیت كشش عضلات همسترینگ با درد كمر، انحرافات وضعیت بدن، محدودیت در راه رفتن و خطر زمین خوردن در ارتباط است( ). همچنین بدلیل اهمیت قابلیت كشش عضلات همسترینگ است كه اندازه‌گیری آن در بیشتر برنامه‌های آزمون آمادگی جسمانی گنجانده شده است( ). لذا، آگاهی از نحوه اجرای مؤثرترین روش كششی به منظور افزایش دامنه كشش ضرورت پیدا می‌كند. در خصوص روش PNF، اگرچه فواید استفاده از آن در كشش مورد قبول واقع شده، لیكن در مورد برخی خصوصیات از جمله زمان نگهداری MVIC، تحقیقات بعمل آمده در خارج از كشور محدود و در داخل كشور تنها می‌توان به یك تحقیق صورت گرفته اشاره كرد. بیشتر تحقیقات كه در این زمینه صورت گرفته، اثرات كوتاه مدت روشهای كششی PNF بر دامنه حركتی بررسی شده است (ornelius 1987, schmitt 1999, Nelson 1991, Bonnar, 2004) تنها در دو تحقیق اثرات بلندمدت روشهای كششی PNF بر توسعه دامنه حركتی بررسی شده است. (فهیمی 79، Rouland 2003) كه از طرفی تحقیقات مذكور بر روی زنان صورت گرفته و از سوی دیگر نتایج آنها متناقض است، لذا در مورد اثرات زمانهای مختلف MVIC بر توسعه دامنه حركتی توافق نظر وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان خواهد داد كه مطلوب‌ترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این روش كدام است. برای استفاده در اختیار ورزشكاران، مربیان، فیزیوتراپیها و متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد تا در تمرینات آماده‌سازی ورزشكاران و قهرمانان در دوره گرم كردن و نیز بازتوانی و توانبخشی استفاده نمایند. از سوی دیگر ضمن مشخص نمودن دستورالعمل صحیح برای استفاده از این روش كششی، زمینه‌ای برای انجام تحقیق توسط دیگران فراهم گردد…
منابع:
1-    كلخوران، ج. (1373) مقایسه دو روش كششی ایستا و انقباض استراحت در عضلات همسترینگ ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.
2-    قاسمی، س.ع. (1380) بررسی تمرینات كششی ایستا وPNF بر دامنه حركتی مفصل زانو در ورزشكاران آمپوته از ناحیه زیر زانو، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
3-    رضا قلی زاده، م. (1380) ،‌مقایسه تاثیر دو روش تمرین كششی ایستا و PNF (شیوه C-R) روی دامنه كششی و قدرت عضله همسترینگ مردان غیرورزشكار ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی.
4-    صداقتی، س. (1376)، مقایسه اثر دو روش تمرینات كششی استاتیك و تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده های عمقی (PNF) بر دامنه حركتی و قدرتهای استاتیك و دینامیك مفصل ران دانش‌آموزان پسر 14 ساله منطقه 7 تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
5-    درز ابی، ت. (1376) ،‌بررسی و مقایسه تاثیر زمانهای 15 ، 30 و 60 ثانیه كششی ایستای عضلات همسترینگ بر روی افزایش دامنه حركتی زائد، پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.
6-    عتی زاده حصار،‌ن. (1381)، بررسی ماندگاری انعطاف پذیری عضلات پشت رانی اندام غالب و غیرغالب بعد از یك دوره تمرین كششی (متوالی – متناوب) ، پژوهش درعلوم ورزشی؛ شماره 3، ص 81-65.
7-    راغی، ز. (1381)، تأثیر دو شیوه كششی ایستا و PNF ب میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش‌آموزان دختر،‌پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
8-    فهیمی، ف. (1379)، بررسی و مقایسه تأثیر زمانهای 5،10 و 15 ثانیه كششی PNF به روش نگهداشتن – استراحت بر توسعه دامنه حركتی مفصل ران دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران،‌پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
9-    علیجانی، ع. (1381)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تریت بدنی وعلوم ورزشی، علم و ورزش.
10- ذوالاكتاف ،‌و. اكابری، ش. (1383)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی . علم و ورزش.
11-عسگری، خانقاه، م. (1379)،‌كشش و  انعطاف پذیری ،‌نشریه طب ورزشی ، ش 19.
12-ویلمور،‌جك اچ. كاستیل، دیوید ال. (1384)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا،‌حمید رجبی،‌حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی، مبتكران.
13- گائینی، ع. رجبی، ح. (1382). آمادگی جسمانی، سمت.
14- دلاور ع. (1374). روش تحقیق در علوم رفتاری . رشد.
 
منابع لاتین
1-    Sullican Mk, Dejulia jj, worrell TW. 1992. Effect of peivic position and stretching method on hamstring muscle flexibity . Med sci sports exerc; 24:1383-9.
2-    Schmitt GD, pelham TW, Holt LE. 1999. A comparison of selected during proptive neuromuscular facilitation stretching.clin kinesiol; 53:16-21.
3-    Nelson KC, cornelius WL. (1991). The relationship between isometric contraction duration and improvement in shoulder joint range of motion . j sports Med phys Fithess; 31:385-8.
4-    Spernoga after a one-time, modified hold-relax stretching protocol 5 Athl train 36:44-8.
5-    Etnyer BR, lee Ej (1987) comments on proprioceptive neuromuscalar facilitation techniques; Res Q; 58:184-8.
6-    Cornelius WL, Rauschubler MR. (1987). The relationship between isometric ontraction durations and improument in acuta hip joint Hexibility’s Appl sport sci Res’ 1:39-41.
7-    Blahnik j. (2004). Full-body Flexibility for optimal mobility and streng the human kintics.
8-    Bonnar BP, Deivert RG, Gould TE. (2004) . The relationship between isometric contraction durations during hold-relax stretching and improvement of hamstring flexibility.j sports Med phys fitness; 44:258-61.
9-    Kisner C, colby LA. (1996) . Therapeutic exercise foundations and techniques. 3rt ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis company.
10-    Hardy L. (1985) . improving active range of hip flexion.Res Quart exer sport; 56(2): 111-4.
11-    Holt LE, Travis TM, okita T.(1970) comparative study of three stretching techniques . preceptual and motor skills: 31:611-6.
12-    Girouard ck, Hurley BF. (1995). Does strehgth training inhabit gains in range of motion from flexibility training in older adults? Med sci sports exerc; 27(10): 1444-90.
13-    Burke DG, Holtt LE, Rasmussen R, Mackinnont NC, vossen JF, pelhamt TN. (2001). Effects of Hot or cold water immersion and Modified proprioceptive Neuromuscu lar facilitation Flexibility exercise on hamstring length . j Athl train ; 36:16-19.
14-    Bandy WD, Irion JM, Briggler M. (1997). The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Phys ther’ 77: 1090-6.
15-    Schuback B, Hooper j,salisbury L. (2004). A comparioson of a self-stretch incorporating proprioceptive neuromuscular facilitation components and a therapist-appleid PNF technique on hamstring flexibility.j phisiotherapy; 90-151-7.
16-    Zakas A,vergou A, Grammaticopoulou MG, zakas N, sentelidis T, vamvakoudis s (2003). The effect of sretching during warming-up on the flexibility of junior handball players. J sports Med phys fitness; 43:145-9.
17-    Feland JB, Myrer JW, Merrill RM. (2001) . Acute change in hamstring flexibiliry: PNF versus static in senior orthlets. Phy ther sport; 2:186-193.
18-    Rowlands AV, Marginson VF, Lee J. (2003). Choonic Flexibility Gains: effect stretching techniques , Res Qua exe sport; 74:47-51.
19-    Feland JB, Marin HN (2004). Effect of submaximal contraction intensity in contract-relax propioceptive neuromuscular facilifation strectching. Br j sprots Med; 38: e18
20-    Ostering LR, Robertson RN, Troxel RK, Hansen P. (1990) . Differential responses to proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretch techniques . Med sci sports exerc; 22:106-111.
21-    Tanigawa MC, (1972) comparison of the hold-relax procedure and passive mobilization on increaing muscle length. Phys Ther; 52: 725-735.
22-    Marek SM, cramer JT, Fincher Al, Massey LL, Dangelmaier SM, Purkayastha S, Fitz KA, culbertson JY, (2005). Acute effects of static power output. J Athl train; 40:94-103.
23-    Burke DG, culligan cj, Holt LE. (2000) . The theoretical basia of propioceptive neuromuscular facilifation . j strength cond Res; 14: 496-500.
24-    Carmine C. (2002) , PNF stretching. Am filness; 20:37-40.
25-    Harting DE, Henderson JM. (1999), increasing hamstring flexibility decreases lower extremity overuse injuries in Militay Basic trainees , Am j sports Med; 27: 173-6.
26-    Felard JB, Myrer JW, schulthies SS, Fellingham GW, Measom GW. (2001), the effect of duration of stretching of the hamstring muscle Group for increasing range of motion in people aged 65 years or older, phys Ther; 81:1100-17.
27-    Mayerson NH, Milano RA. (1984), Goniometric measurement reliability in physical medicine . Arch phys Med Rehabil; 65:92-4.
28-    Mirek E, chwala w, longawa k, Rudzinska M, adamkiewicz P, Szezudlik  A. (2003), proprioceptive neuromuscular  facilitation method of therapeutic rehabilitation in the treatment of patients with parkinson disease neurol neurochir pol; 37(5): 89-102.
29-    Cornelius WL, jensen RL, odell ME. (1995) effects of PNF stretching phases on acute arterial blood pressure . can j Appl physiol; 20:222-9.
30-    Kofotolis N, vrobas Is, vamvvakoudis E, papanikolaou A, Mandroukas K. (2005) proprioceptive neuromuscular facilitation training indueed alterations in muscle fiber type and cross sectional area. Br j sports Med’ 39: ell.
31-    Witrroaw E, Mahieu N, Danneels L, Mc Nair p.(2004). Strerching and inhury  prevention: An obscure relationship . sports Med ; 34: 443-9.
32-    Alter Mj. (1998). Sport strerch . human kinetics: 4-6.
33-    Taylor DC, Dalton jD, seaber Av, Garrett WE. (1990) viscoelastic properties of muscle tendon units: the biomechanical effects of strerching . Am j sports Med; 18: 300-9.
34-    Safran MR, Seaber Av, Garrettjr WE. (1989). Warm up and muscular inhury prevention: an update. Sports Med ; 8:239-49.
35-    Hawkins D, Bey M (1997) Muscle and tendon force-length properties and their interactions in vivco . j Biomech; 30:63-70.
36-    Kubo K, kanehisa H, kawakani Y, et al. (1993). Influence of static stretching on viscoelastic properties of human terdon structures in vivo . j Appl physiol; 90:511-90.
37-    Behm DG, Button DC, But jc. (2001). Factors affecting force loss with prolonged stretching can j Appl physiol; 26: 261-272.
38-    Cramer jT, Housh Tj, johnson Go, Miller JM, coburn jw, Beck TW. (2004) Acute effects of static stretching on peak torque in woman.j strength cond Res’ 18: 236-41.
39-    Cramer jT, Housh Tj, weir jp, johnson Go, Cobum jw, Beck TW- (in press). The acute effects of static stretching on peak torque, mean power output, elect romyography, and mechanomyography. Eur j Appl physiol.
40-    Fawles JR, sale DG, Mac Dougall, JD (2000) Reduced strength after passive stretch of the human plantaflexors. J Apll physiol; 89: 1179-1188.
41-    Nelson AG, Guillory IK, cornwell A, kokkonen j. (2001). Inhibition of maximal voluntary isokinetic torque production following stretching is vilocity-specific j strength cond res; 15:241-6.
42-    Powers SK, Howley ET. (2001), exercise physiology: theory and application to fitness and performance; Art peroformance; Art ed. McGraw –Hill Higher education.
43-    MC Atee RE. (1993), Facilitated stretching made easy cham paign: human kinetics.
44-    Shrier I, Gossal k. (2000), Myths and Truths of strarching Individualized recommendation for healthy muscle. Phys sportsmed; 28(8):
45-    Funk DC, swank Am, Mikla BM, et al. (2003), impact of prior exercise on hamstring flexibility: a comparison of proprioceptive neuromuscular facihitation and static stretching . j. strength con Res; 17:489-92.
46-    Prentice WE. (1983), A comparison of static stretching and PNF stretching for improving hip joint flexibility j A thl train; 18:56-9.
47-    Hardy L, jones D. (1986), Dynamic flexibility and proprioceptive neuromuscular facilitation. Res Q exerc sports’ 57(2):150-3.
48-    Cornelius wl, Hinson MM, (1980), The relationship between isometric contraction of hip extensors and subsequent flexibility in males . j sports Med phys fitness’ 20:75-80.
49-    Wallin D, Ekblom B, Grahn R et al. (1985). Improvement of muscle flexibility accomparion between two techniques . Am j sports Med; 13:263-8.
50-    Norris CM. (1994) Flexibility: principlies and pracice. London: A and C Black ltd.
51-    Medeoros JM, smidt GL, Burmeister LF et al. (1977), the influence of isomeric exercise and passive stretch on hip joint motion . phys Ther; 57: 518-22.
52-    Ferber R, ostering LR, Gravelle DC. (2002), effect of PNF stretch techniques on knee flexor muslce EMG activity in older adults. J Eloctromyo kinsiol; 12(5) : 391-7.
53-    Burke DG, Gulligan Cj, HoH LE. (2000), The teoretical basis of propioceptive neuromuscular facilitation. J strength con Res…’ 14:496-500.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیرات مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیرات مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیرات مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب
چکیده :    5
فصل اول مقدمه و معرفی    11
1-1.  مقدمه    12
1-2. بیان مسئله    14
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق    16
1-4. اهداف تحقیق    18
1-5-2. متغیرهای وابسته  :    19
فرضیات تحقیق    20
1-7. محدودیتهای تحقیق    20
1-8.  تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    21
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه    23
2-1. مقدمه    23
2-2. مبانی نظری تحقیق    24
2-2-1.  کراتین    24
2-2-1-1. تاریخچه کراتین    24
2- 2-1-2. منابع کراتین    26
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین    27
2-2-1-5. عوارض جانبی    31
2-2-2. آمونیاک    32
2-2-2-2. پاسخ‌های آمونیاک هنگام ورزش    33
2-2-2-3. سایر حامل‌های بنیان آمین    34
2-2-2-5. پالایش NH3 پلاسمایی    36
2-2-2-6. آثار مرکزی و محیطی آمونیاک    39
2-2-4. وزن    52
2-2-4-1. عوامل موثر در وزن    53
2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی    56
2-2-7. سرعت    57
2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت    59
2-2-8. چابکی    61
2-2-8-1. آزمون های چابکی    62
2-3-2. تحقیقات خارجی    64
2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت    64
2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت    65
2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت    68
2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان    71
2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی    76
2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی    77
2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک    81
فصل سوم روش شناسی تحقیق    85
3-1. مقدمه    86
3-2. روش تحقیق    86
3-3. مشخصات آزمودنیها    86
3-4. مکمل سازی آزمودنیها    87
3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها    88
3-6. متغیر های تحقیق    88
3- 7. ابزار های اندازه گیری    88
3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها    89
3-8-1. قد    89
3-8-2. خونگیری    89
3-8-3. ترکیبات بدن    90
3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت    91
فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته ها    93
4-1. مقدمه    93
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها    94
4-2-1. آمونیاک    94
4-2-2. سرعت    95
4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن    100
4-3. آزمون فرضیه های تحقیق    101
4-3-1. فرضیه اول    102
4-3-2. فرضیه دوم    103
4-3-3. فرضیه سوم    103
4-3-4. فرضیه چهارم    104
4-3-5. فرضیه پنجم    105
4-3-6. فرضیه ششم    106
4-3-7. فرضیه هفتم    107
4-3-8. فرضیه هشتم    109
4-3-9. فرضیه نهم    110
4-3-10. فرضیه دهم    111
فصل پنجم بحث و بررسی و  نتیجه گیری    117
5-1. مقدمه    117
5-2. خلاصه تحقیق    118
5-3. بحث و بررسی    119
5-4. نتیجه گیری    124
5-5. پیشنهادات    124

فصل اول مقدمه و معرفی
1-1.  مقدمه
بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین، افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین، افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین  می باشد(56). کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr)  فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند(43،33) . مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد  تحقیقات  گسترده ای  تأثیرات  مصرف  خوراکی مکمل های  کراتین را  در  مقادیر و مدتهای  مختلف مورد ارزیابی  قرار دادند . رایج ترین و در دسترس ترین نوع کراتین، کراتین مونو هیدرات می باشد که دراغلب مطالعات تحقیقی از آن استفاده شده است(56). کراتین مونو هیدرات یک پودر سفید، بی مزه و بی بو و تا اندازه ای قابل حل در آب می باشد که در آزمایشگاهها ساخته     می شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن یک دوز 5 گرمی کراتین مونو هیدرات، غلظت کراتین خون را به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد که حدوداً یک ساعت بعد از خوردن به اوج خود می رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اولیه خود بر می گردد. در این پژوهش برای حفظ میزان  افزایش یافته کراتین در خون در طول روز ، توصیه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتین ، هر دو ساعت یک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. این مقدار مصرف کراتین اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزایش معنی داری در کل محتوای کراتین عضلات می شود(41). مطالعات دیگری نیز افزایش ذخائر کراتین بدن بعد از مصرف همین مقدار مکمل کراتین را تایید کرده اند(48،37). گزارش شده است افزایش کل کراتین  عضله 10  تا  37% می باشد . بیشترین بارگیری کراتین در دو روز اول  اتفاق می افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتین در روز، از کراتین اشباع می شوند و به حداکثر میزان خود که 155 تا 160 میلی مول در هر لیتر عضله خشک می باشد، می رسد(33).
همچنین گزارشات فراوانی از تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتین بر ترکیب بدنی ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنیهای مختلف ارائه شده است. گزارشات مبنی بر این است که مکمل سازی کراتین ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معنی داری افزایش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقیقاتی نیز نشان داده اند که تکرار های قدرتی پرس سینه و اسکوات پس از مکمل سازی کراتین پیشرفت معنی داری داشته است(70،60،33،11). محققین پیشرفتهای بدست آمده بعد از مکمل سازی کراتین را به افزایش حضور کراتین – که در انباشتگی سریع ADP تولیدی از هیدرولیز ATP ، مخصوصاً در تارهای عضلانی نوع II ، نقش بافری ایفا می کند – ، افزایش در میزان دوباره سازی فسفو کراتین طی دوره های بازگشت به حالت اولیه در فعالیت های تناوبی شدید ، سطوح بالای فسفو کراتین در شروع تمرین و کاهش زمان مورد نیاز برای استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهایی نیز بر روی عوارض جانبی کراتین انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصیه شده کراتین در افراد سالم از نظر پزشکی ایمن می باشد(33،5). همچنین  سازمانهای بین المللی ورزشی، تاکنون کراتین را بعنوان یک ماده شیمیایی غیر قانونی معرفی نکرده اند(15،5).

1-2. بیان مسئله
از آنجا که انرژی  ذخیره شده  به عنوان PCr  برای حفظ و تولید ATP در جریان فعالیت خیلی شدید بسیار حائز اهمیت است و همچنین بازسازی ذخائر PCr  دوره های استراحتی بین تکرارهای ورزشی شدید اهمیت دارد ، بنابراین حفظ محتوای کراتین در حد مطلوب برای حفظ ذخائر PCr  در حد بالا ضروری است. اگر ذخائر PCr افزایش یابد بلافاصله ظرفیت این منبع غیر هوازی افزایش می یابد و احتمالا مقدار ATP تولیدی هنگام فعالیت خیلی شدید را بالا می برد(26). تحقیقات اخیر به روشنی نشان داده اند که ظرفیت ذخیره سازی کراتین و فسفو کراتین از طریق خوردن مکمل کراتین مونوهیدرات افزایش می یابد(،41،33،26).
گرین هاف  و همکارانش در بررسی گسترش کارآیی عضله ( یا به تاخیر افتادن خستگی) در فعالیتهای شدید بعد از افزایش محتوای مجموع کل کراتین  (TCR) وPCr  با مصرف کراتین اضافی ، نشان دادند  که اوج گشتاور عضله در باز شدن ایزوکینتیکی بیشینه ارادی در5 ست و یک دقیقه استراحت بین هر ست، در افرادی که کراتین  مصرف کرده اند ، بیشتر شد. آنها این بهبود را به بالاتر بودن محتوای فسفوکراتین عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و این امر را ناشی از افزایش توانایی بازسازی مجدد فسفوکراتین در دوره های استراحتی دانسته اند. همین محققین به طور مستقیم تاثیر کراتین خوراکی را بر بازسازی مجدد فسفوکراتین آزمایش کردند. در این پژوهش بازسازی فسفوکراتین در جریان 120 ثانیه دوره استراحتی پس از مکمل سازی کراتین در عضله پهن جانبی و درشت نئی قدامی افزایش داشت، ولی این افزایش معنی دار نبود(33).  باز همین محققین در تحقیق دیگری نشان داده اند دونده های نیمه استقامتی تمرین کرده پس از مصرف کراتین نسبت به گروه مصرف کننده شبه دارو به پیشرفتهای معنی داری در دویدن مسافتهای 300 و 1000 متری که 4 بار با 3 تا 4  دقیقه استراحت بین هرنوبت انجام می شد ، دست یافتند(26). اسکیر  و همکارانش گزارش دادند که مکمل سازی کوتاه مدت کراتین زمان سرعت 100 متر و کل زمان 60 ×6 متر…..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید