بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word :

دکترا بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word

چکیده

اهداف طرح: سرطان پستان از كل سرطان­های موجود در زنان را تشكیل می­دهد و عامل عمده­ی مرگ ناشی از سرطان در زنان 59-20 سال است. متأسفانه میزان ابتلا به این سرطان در برخی از كشورها به ویژه کشور ما به شدت رو به افزایش است. لذا شناسایی عوامل خطرزای احتمالی و نقش آنها در ابتلا به این نوع سرطان در جامعه ما بسیار اهمیت دارد و شناخت آنها مرهون مطالعات فایلاتی خواهد بود.این مطالعه با هدف تعیین ریسك فاكتورهای فردی و محیطی مؤثر بر سرطان پستان در استان اردبیل طراحی و اجرا شده است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی (مورد – شاهدی) می باشد که بر روی 75 نفر بیمار مبتلا به سرطان پستان با تایید پاتولوژی و 75 نفر شاهد که از نظر سن (گروه های سنی 5 ساله) و محل سکونت با گروه مورد همسان سازی شدند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوری جمع­آوری شد. پرسشنامه حاوی سوالاتی در خصوص اطلاعات دموگرافیك، مشخصات باروری و سوابق خانوادگی وی بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مجذور کای، Fisher، T-test و رگرسیون لجستیک استفاده شده است.

یافته ها: در این مطالعه میانگین و انحراف معیار سنی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/11±5/46 سال و 4/12±2/46 سال (دامنه سنی20 تا 86) بود. متغیرهای مصرف داروهای ضد بارداری (13/21-27/2=%95CI،9/6=OR) و مصرف گوشت قرمز (97/6–2/1=%95CI،9/2=OR) به عنوان فاكتورهای خطر سرطان پستان و سابقه ی شیردهی (83/0-06/0=%95CI،2/0=OR) و مصرف ماهی (43/0-06/0=%95CI،15/0=OR) به عنوان فاكتورهای محافظت كننده از ابتلا به سرطان پستان شناخته شدند.

نتیجه گیری: میانگین سن ابتلا به سرطان پستان در استان اردبیل با مطالعات انجام شده در سایر نقاط كشور هماهنگ است ولی نسبت به جوامع توسعه یافته 2 دهه كمتر می باشد. با توجه به شناسایی عوامل خطر سرطان پستان در استان اردبیل توصیه می شود كه افراد دارای این نوع عوامل خطر نسبت به مراقبت های لازم برای تشخیص زودرس از جمله خودآزمایی پستان به موقع اقدام كنند.

واژه های كلیدی: سرطان پستان – عوامل محیطی – عوامل فردی

بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح فایل

1-1 مقدمه………………………………….. 2

2-1 اهمیت موضوع فایل و بیان مسئله……………. 3

3-1 تعریف واژه‌ها……………………………. 5

4-1 اهداف فایل…………………………….. 7

1-4-1 هدف كلی………………………………. 7

2-4-1 اهداف اختصاصی…………………………. 7

3-4-1 اهداف كاربردی ……………………….. 8

5-1 فرضیات فایل……………………………. 8

فصل دوم: بررسی متون

1-2 مبانی نظری……………………………… 11

1-1-2 تكامل پستان…………………………… 11

2-1-2 آناتومی پستان…………………………. 12

3-1-2 فیزیولوژی پستان……………………….. 15

4-1-2 انواع سرطان پستان……………………… 16

5-1-2 پاتولوژی……………………………… 21

6-1-2 تشخیص سرطان پستان……………………… 23

7-1-2 درمان سرطان پستان……………………… 24

8-1-2 اپیدمیولوژی سرطان پستان در جهان…………. 27

9-1-2 اپیدمیولوژی سرطان پستان در ایران و اردبیل… 30

10-1-2 فاكتورهای خطر سرطان پستان……………… 31

11-1-2 پیش آگهی و میزان بقای سرطان پستان………. 36

12-1-2 مدل های ارزیابی و برخورد با خطر………… 39

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده……………….. 42

1-2-2 مطالعات جهان………………………….. 42

2-2-2 مطالعات ایران…………………………. 45

فصل سوم: مواد و روش ها

1-3 نوع مطالعه……………………………… 49

2-3 جامعه آماری و روش حجم نمونه………………. 49

3-3 روش گردآوری اطلاعات ……………………… 50

4-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری……. 50

5-3 ملاحظات اخلاقی……………………………. 51

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج………………………………….. 53

2-4 جداول………………………………….. 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 بحث……………………………………. 77

2-5 نتیجه گیری……………………………… 86

3-5 محدودیت های طرح ………………………… 87

4-5 پیشنهادات………………………………. 87

منابع

منابع……………………………………… 90

پیوست1 (پرسشنامه)…………………………… 99

پیوست2 (رضایت نامه)………………………… 105

بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان در word
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر میانگین سنی… 64

جدول2-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر متغیرهای دموگرافیك 64

جدول3-4 توزیع بیماران از نظر پاتولوژی سرطان پستان. 65

جدول4-4 توزیع بیماران از نظر توپوگرافی سرطان پستان 65

جدول5-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر سابقه مواجهه فعال و غیرفعال با سیگار…………………………………… 66

جدول6-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر مدت مواجهه غیرفعال با سیگار………………………………………….. 66

جدول 7-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر وضعیت تغذیه.. 67

جدول8-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر شاخص­های توده­ی بدن 68

جدول9-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر متغیرهای بارداری و سقط 69

جدول10-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر میانگین دفعات سقط و بارداری………………………………………….. 70

جدول11-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر سابقه شیردهی. 71

جدول12-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر مدت شیردهی… 71

جدول 13-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر سابقه مصرف داروهای ضدبارداری………………………………………….. 71

جدول 14-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر مدت مصرف داروهای ضدبارداری………………………………………….. 72

جدول15-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر سابقه رادیاسیون 72

جدول16-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر دفعات رادیاسیون 73

جدول17-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر سابقه فعالیت ورزشی 73

جدول18-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر مدت فعالیت ورزشی 73

جدول19-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر آگاهی از سرطان پستان و سابقه معاینات مكرر……………………………….. 74

جدول20-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر سابقه سرطان و بیماری­های پستان………………………………………….. 74

جدول21-4 مقایسه واحدهای فایل از نظر سابقه فامیلی سرطان پستان 75

جدول22-4 مدل رگرسیون لجستیك………………….. 75

اختصارات

DES: Diethylstilbestrol

OCP: Oral Contraceptive Pills

HRT: Hormone Replacement Therapy

BRCA: Breast Cancer

BMI: Body Mass Index

DCIS: Ductal Carcinoma In Situ

LCIS: Lobular Carcinoma In Situ

IDC: Invasive (Infiltriating) Ductal Carcinoma

ILC: Invasive (Infiltriating) Lobular Carcinoma

PET: Positrone Emision Tomography

ASR: Age Standardised Rate

SEER: Surveillance Epidemiology and End Result program

FDA: Food and Drug Administration

MRM: Modified Radical Masatectomy

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید