بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی عوامل آمیخته ی بازاریابی با تصمیم خرید مشتریان فروشگاه های پوشاک انجام گرفت. طرح -پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس بود که به روش کاملاًتصادفی نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب گردید. ابزراهای پژوهش پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید سوده و پرسشنامه محقق ساخته یعوامل آمیخته بازاریابی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل استاندارد نبودن پرسشنامه آمیخته ی بازاریابی تحلیل عاملی صورت گرفت و 3 سوال آن حذف گردید و بقیه سوالات دارای بار عاملی بالای 0.4 بودند؛ لذا روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری 0/05 تایید میگردد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و نیز معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده گردید. تحلیل نتایج نشان داد که بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم خرید رابطه ی معناداری وجود دارد. لذا با بهبودعوامل آمیخته بازاریابی می توان روی تصمیم خرید مشتریان اثرگذار بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي پاراديم هاي نوين مديريت هوشمندي تجاري و سازماني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات یکیاز عوامل اصلی همسویی کسب و کارو فناوری اطلاعات ورسیدن به مزیت رقابتی میباشد. سازمان همانند یک سیستم است که در آن همه اجزاء بایدبا همدیگر هماهنگی و همسویی لازم را داشته باشند تا به موفقیت برسند در این خصوص همسویی استراتژیک میان IT و کسب و کار از موارد مهم جهت اثربخش بودن سازمان است. با وجود اهمیت اینموضوع، بازهم شرکت های متعددی در این حوزه با شکستمواجهه می شوند که از دلایل مهم شکست این سازمان ها، توجه بیش از حد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایرعوامل سازمانیمیباشد. در این راستا، سنجش آمادگی سازمان برای همراستایی استراتژیک باید به عنوان شروع فعالیت طرحهای جامع فناوری اطلاعات مورد توجه قرارگیرد. در این نوشتار مدل ها و چارچوبهایمختلف حوزه همراستایی مورد ارزیابی قرارگرفته و از مقالاتگوناگون استفاده شده است، بعد از بررسی همه جانبه، مدل لوفتمن به عنوان مدل مبنایی جهت سنجش آمادگی سازمان برای همراستایی استراتژیک تعیین گردید. در نهایت با توجه به مطالعاتصورت گرفته مدلی ارائه میگردد که در آن دو سطح دیگر )مقاومت و موافقت با همسویی( به سطوح پنجگانه بلوغ همراستایی لوفتمن اضافه میشود که برای رسیدن به سطح بهینه عبور از این دو سطح نیز ضروری می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در دوره قاجار هویت هنر ایرانی تحت الشعاع هنر غربی قرار گرفت در این دوره نمادهایی از تاریخ گرایی مغرب زمین وارد ایران گردید ولی این تاریخ گرایی در معماری ما جنبه ی تقلیدی داشت در اینجا با بررسی فرهنگ و هنر ایرانی در زمینه ی تزیین ابنیه و نقش نمادین آنها در ذهن بیننده و پرداختن به این اصول که ویژگی های سنت ایرانی را حفظ کرده است با مطالعه این تاثیرات می توان هویت این اثرها را آشکار ساخت با استفاده از روش تحقیق نمونه موردی میزان ارتباط و سبک های معماری قاجاریه در اختلاط یا سبک اروپایی بررسی شده و توانایی کیفیت انتقال مفاهیم توسط نمادها مورد بررسی قرار می گیرد در مسجد خانم تاثیر معماری غرب در نماد ساعت کوتاه شدن مناره ها و کاشی کاری نمایان است کاشی کاری دوره قاجار ادامه کاشی کاری دوره صفویه و زندیه است اما مشخصه های ویژه ای دارد که کاملا با دوره های قبل و بعد از خودش فرق می کند در مجموع کاشی کاری این دوره به دلیل نقشهای طبیعت گرایانه بخشی از هویت هنر قاجار است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

برنامه ریزی در زمینه چگونگی تولید انرژی، امروزه نقش مهمی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های این بخش ایفا می کند. در این میان، تولید انرژی الکتریکی همواره با چالش های زیست محیطی فراوانی همراه بوده است. در این تحقیق، سیستم انرژی الکتریکی ایران بعنوان یکی از آلاینده ترین بخش های سیستم انرژی کشور، مورد توجه قرار گرفته و مدلسازی شد. دو سناریوی محتمل در یک بازه زمانی میان مدت (سال های 2013 الی 2030) به مدل اعمال شد و میزان تولید دی اکسید کربن در این سناریوها باهم مقایسه گردید. در سناریوی اول، ترکیب فناوری های تولید انرژی الکتریکی در بازه زمانی تعریف شده برای مدل به عنوان سیستم مرجع ثابت در نظر گرفته شد و در سناریوی دوم، به تدریج به ظرفیت نیروگاه های سیکل ترکیبی اضافه و از ظرفیت نیروگاه های توربین گازی کاسته شد. نتایج نشان داد که اجرای سناریوی دوم منجر به کاهش سالانه 85/21 میلیون تن انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن دربازه زمانی موردنظر خواهد شد که در این میان، سهم گازوئیل در این کاهش انتشار، 9/11 درصد نسبت به سناریو مرجع بوده که در حدود 6/137 میلیون تن دی اکسید کربن را شامل می گردد. از سوی دیگر، در صورت به اجرا در آمدن سناریو2، نیروگاه های گازی 65/18 درصد نسبت به ادامه روند جاری سیستم، دی اکسید کربن کمتر تولید خواهند نمود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کشور کامرون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کشور کامرون در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کشور کامرون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کشور کامرون در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کشور کامرون در word :

تحصیل از راه دور نسبت به دانشگاههای حضوری روزانه به طور فزاینده ای به عنوان راهی برای سدترسی آسان به تحصیلات در بخش وسیعترین برای مردم می باشد. این مقاله نقشی را که برنامه ی تحصیل از راه دور دانشگاه چانگ در دسترسی فزاینده به تحصیلات، تساوی حقوق و نیز ایجاد پیشرفت قابل قبول در کامرون ایفا می کند را مورد مطالعه قرار می دهد.

مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان کاهش های بودجه ای عمده ای را متحمل شده اند. جمعیت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است که این امر تقاضا برای تحصیل را تحت فشار قرار می دهد. در حالیکه منابع در حال کاهش است و این امر اجباری را برای توسعه دهندگان و سیاست گذاران است تا راههای جدیدی برای ارائه تحصیلات بیابند. در مقایسه با تجربیات و کمک های برنامه های آموزشی حضوری، تحصیل از راه دور به عنوان یک سرمایه گذاری مطلوب و یک پاسخ راهگشا برای مشکلات جاری (مردم) قرار گرفته است و نیز یک جایگزین مناسب آموزش حضوری می باشد.

تاریخچه ی کشور
کامرون، کشوری است که به طور رسمی دو زبانه می باشد (انگلیسی و فرانسه) و بین آفریقای غربی و مرکزی با مساحت کلی 442/475 کیلومتر مربع احاطه شده است. این کشور قبل از WW1 در ابتدا مستعمره ی آلمان بود و سپس بین فرانسه (80%) و بریتانیا (20%) تقسیم شد. دارای جمعیتی 14 میلیونی است که 51% از ساکنان آن زنان می باشند.

این کشور از عرض جغرافیایی 13-2 درجه ی شمال اکوادر و طول جغرافیایی 16-8 درجه ی شرق نصف النهار گرینوچ امتداد دارد و از شمال توسط دریاچه ی چاد، از شرق با جمهوری چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، از جنوب با جمهوری کنگو، گابن و گینه ی جدید و از شرق با سمت راست بانی و نیجریه محصور شده است.

مردم کامرون را می توان به دو دسته ی وسیع تقسیم کرد: آنهایی که در شمال هستند و غالباً مسلمانند و آنهایی که در جنوب می باشند و عمدتاً مسیحی هستند. این کشور به 10 ایالت اجرایی تقسیم شده است، 3 تای آنها در شمال هستند، جائیکه بالاترین آمار بیسوادی 75% مردان و 81% زنان – در آن ثبت شده است (آبگارات آل 20:1944).

اگر چه بین سالهای 1976 و 1987 بیسوادی در میان بچه های 11 ساله و بزرگتر از 53% به 41% رسید و میزان ثبت نام برای بچه های 14-6 ساله از 67% به 73% افزایش یافت (1995:75 بانک جهانی). هنوز تفاوت های ناحیه ای در دسترسی به تحصیلات نشان می دهد که ایالات جنوبی، مرکزی و کرانه ای در مقایسه با ایالات شمالی و شمال دور که در حدود 70% بیسوادی را داراست، دارای پایین ترین میزان بیسوادی (20%) می باشد (بانک جهانی : 1995). بنابر

سرشماری جمعیت ملی در 1987، فقط 15% از دختران در مناطق شهری با سن 24-15 سال در مدارس ثبت نام نکرده بودند (8% برای پسران) که در مقایسه با آن در مناطق روستایی 46% دختران و 29% پسران بودن تحصیلات بودند. (بانک جهانی 1995)

سیستم آموزشی در کامرون در میان دو نظام فرهنگی سازمان یافته است : آنگلوساکسون برای دو ایالت انگلیسی زبان در جنوب غرب و شمال غرب و فرانسه زبان برای هشت ایالت باقی مانده (آدامارا، مرکز، شرق، شمال دور، کرانه ای، شمال، جنوب و غرب). فرانسه و انگلیسی دروس اجباری برای همه ی سطوح در سیستم آموزشی می باشند. (مقدماتی ثانویه و ثلثی).
تحصیلات عالی در کامرون توسط چهار دانشگاه شش ایالتی و یک دانشگاه کاتولیک و یک دانشگاه هفتم به نام One sevent Day Advafist ارائه می شود.

تحصیلات عالی خصوصی در کامرون نسبتاً به میزان کمتر توسعه یافته است. اما با جمعیعت 60% با سن زیر 25 سال، تقاضا برای تحصیل تقریباً بالاست. تحصیلات تخصصی در زمینه های کشاورزی، مهندسی و پزشکی توسط دانشگاههای تخصصی، دولتی ارائه می شود و دسترسی به آن توسط آزمون ورودی رقابتی می باشدبنابراین، همه ی کسانی که شایستگی دارند و می خواهند مطابق انتخاب خود ادامه ی تحصیل دهند، قادر به دسترسی به برنامه های آموزشی نخواهند بود.

پیشگام برنامه ی تحصیل از راه دور در کامرون، در دانشگاه چانگ در مناطق کوهستانی غربی کامرون واقع شده است. دانشگاه چانگ یک موسسه ی ایالتی با 5 دانشکده است. دانشکده ی کشاورزی که برنامه ی تحصیل از راه دور را در خود جای داده است، محوری است که در حول آن آموزش، تحقیق و توسعه چانگ تغییر کرده است. دانشگاه چانگ تنها موسسه ی آموزش عالی کشاورزی در کامرون است.

وضعیت آموزش از راه دور در کامرون
آموزش از راه دور در کامرون در دهه ی 1970 در آموزش و پرورش معلمان شروع به کار کرد. اما این ابتکار به علت عدم تدبیر فنون، کمبود منابع و عدم آشنایی با مفاهیم بیش از چند سال طول نکشید. بسیاری از مردم که تحصیلات خود را از راه دور کسب کرده بودند، دانش خود را از دانشگاههای مشابه خارج از کشور به خارج از کشور بدست آورده بودند.

بنابراین برنامه ی تحصیل از راه دور در دانشگاه چانگ، اولین و تنها عمل کننده ی چنین برنامه ای در کامرون است. به دور از اصل پیشگام بودن آن، این برنامه همچنین در دانشگاه کشاورزی بی همتاست. این برنامه منتهی به دیپلمی در کشاورزی حاره ای در سه زمینه علم حیوانان و علم محصول و مدیریت کشاورزی، می شود. برنامه های گواهینامه پایان دوره نیز با چنین روش های مشابهی ارائه می شوند.

این برنامه به عنوان پروژه ای که توسط موسسه ی توسعه ی بین المللی کانادایی (CIDA ) و دولت کامرون تأسیس شده است در سال 1990 شروع به کار کرد. دانشگاه گلف (Guelx) کانادا به طور مشترک با دانشگاه چانگ برای تکمیل پروژه همکاری کرد. با خاتمه یافتن سرمایه ی CIDA در آگوست 1998 ، این پروژه را در 1 سپتامبر 1998 به عنوان رنامه ای مؤثر از دانشگاه چانگ شد.
برنامه ی تحصیلی 20 رشته شامل موارد زیر است :

تغذیه و مراتع حیوانات، تکنولوژی تغذیه، فرآوری خوک، فرآوری گله ی گاو، گوسفند و بز، فرآوری ماکیان و خرگوش، محصولات خوراکی، محصولات گیاهی، علم کاربردی خاک، کاردانی بیماری و آفات، آبیاری و زهکشی، پردازش و ذخیره سازی محصول، توسعه کشاورزی، جامعه شناسی کاربردی روستا، معرفی اقتصاد کشاورزی، دارایی و اعتبار کشاورزی، مدیریت مزرعه، بازاریابی کشاورزی، تحلیل پروژه و کشت و جنگلداری. مؤسسه ای که برنامه ی تحصیل از راه دور را در خود جای داده است، آموزشگاه پیشرفته ی ملی کشاورزی است . که در اوایل دهه ی 1960 بلافاصله بعد از استقلال کامرون تأسیس شد.

شیوه ی سنتی پذیرش با آزمون ورودی، دستیابی به تحصیلات کشاورزی را محدود می کند و باعث کمبود منابع انسانی آموزش دیده در بخش کشاورزی می شود. در زمانیکه پروژه طراحی شده بود، دانشجویان ، هیچ شهریه ای نمی پرداختند. در مقایسه با آن، مساعدت دولت ، حقوق قابل توجه دانشجویی برای نگهداری آنان می پرداخت. دانشجویان همچنین از مزایای مختلفی برخوردارند ( به طور مثال : خدمات اتوبوس عبوری رایگان بین محوطه های دانشگاه، کمک های مالی بسیار جهت غذا و سکنی دادن دانشجویان در اتاق های تک نفره) . این مزایایی است که دانشجویانی که در طرح معروف به Grandes Ecoles (مدارس پیشرفته) در کامرون شرکت کرده اند، از آن برخوردار شده اند.

تعهد آموزش دانشگاه
رسالت دانشگاهی چانگ، پیشبرد دانش از راه آموزش، تحقیق و توسعه است. دانشکده ی کشاورزی مطابق با تعهدش موظف به آموزش نیروی انسانی و توسعه ی تکنولوژی هایی دگرسازی بخش کشاورزی از یک اقتصاد روستایی به یک اقتصاد باز محور است. اهداف برنامه ی تحصیل از راه دور، این رسالت را تقویت می کند.اهداف عملی برنامه ی آموزش از راه دور
این برنامه برای طراحی، توسعه و ارائه ی برنامه ای از مطالعه ی مستقیم انگلیسی و فرانسه هدف قرار گرفته است که منجر به حکم گواهینامه ها و دیپلم هایی در کشاورزی حاره ای در سه مسیر یا رشته ی مرتبط می شود : علم حیوانات، علم مربوط به غلات و علم مدیریت کشاورزی

.
اهداف خاص
اهداف خاص طراحی شده در پروژه شامل موسسه و ظرفیت ساختمانی در دانشگاه چانگ در موارد زیر می باشد :
(a) آموزش توانایی در آماده سازی، ارائه و مدیریت تحصیل از راه دور / برنامه ی مطالعه ی مستقل در چانگ :
(b) توسعه ی زیرسازی لازم در چانگ برای در برگرفتن استعدادهای فیزیکی در جهت ارائه و اداره ی برنامه
(c) توسعه تکنولوژی را از طریق توسعه درسی و توسعه کارمندان را از طریق افزایش ظرفیت کارکنانذ و آموزش کارمندان و اعضای آموزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی کافی نت کتابخانه امام خمینی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی کافی نت کتابخانه امام خمینی در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی کافی نت کتابخانه امام خمینی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی کافی نت کتابخانه امام خمینی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی کافی نت کتابخانه امام خمینی در word :

فصل اول
معرفی کافی نت کتابخانه امام خمینی

1- نام و نوع شرکت :
مرکز اینترنت کتابخانه امام خمینی (ره)

2- سال تاسیس :
این مرکز در تاریخ 29/8/1383 تحت شماره 20116 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان;;;;.. به ثبت رسیده است.

3- موضوع شرکت :
فعالیت شرکت طبق مفاد اساسنامه ، در زمینه های مختلف رایانه ای در زیر شاخه های نرم افزاری و سخت افزاری ، شبکه های رایانه ای ، سیستم های مبتنی بر داده ها میباشد ، انجام انواع خدمات سخت افزاری و نرم افزاری ، اجرا و پشتیبانی شبکه های رایانه ای در ارگانها و نهادها ، ارائه بسته های نرم افزاری خاص بر اساس نیاز نهاد و یا ارگان مورد نظر .

4- نوع فعالیت :
بخشی از تجربیات این کافی نت را میتوان بشرح زیر خلاصه نمود :
– تعمیر و فروش انواع سیستم های سخت افزاری و همچنین ارائه نرم افزار های حسابداری و حسابرسی
– طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع زرگری
– اجرای شبکه های داخلی برای چندین ارگان در استان ;;;;;;;
– پشتیبانی شبکه ها

5- عضویت ها :
-عضو انجمن صنفی شرکتهای رایانه ای
-عضو انجمن صنفی اتحادیه شرکت های تعاونی کامپیوتر در استان ;;;;;;.
-عضو انجمن شرکت های IT سیستم های بیسیم در استان ;;;;;;.. .

6- سازمان و تشکیلات :
هسته مرکزی کافی نت کتابخانه امام خمینی از 3 نفر پرسنل فنی , اجرایی , اداری و خدماتی تشکیل شده است که تعداد حدود چهار نفر در دفتر مرکزی به عملیات ستادی اشتغال دارند و بقیه حسب مورد بعنوان هسته مرکزی در سایت های اجرایی فعال می باشند..

فصل دوم
تعمیر و نگهداری و پشتیبانی شبکه محلی

فصل دوم – شبکه های محلی :
پیشگفتار :
اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع1(Source) گویند.
در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد.
دلایل استفاده از شبکه را می توان موارد ذیل عنوان کرد :

1 – استفاده مشترک از منابع :
استفاده مشترک از یک منبع اطلاعاتی یا امکانات جانبی رایانه ، بدون توجه به محل جغرافیایی هریک از منابع را استفاده از منابع مشترک گویند.

2 – کاهش هزینه :
متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهیز از پخش آنها در واحدهای مختلف واستفاده اختصاصی هر کاربر در یک سازمان کاهش هزینه را در پی خواهد داشت .

3 – قابلیت اطمینان :
این ویژگی در شبکه ها بوجود سرویس دهنده های پشتیبان در شبکه اشاره می کند ، یعنی به این معنا که می توان از منابع گوناگون اطلاعاتی وسیستم ها در شبکه نسخه های دوم وپشتیبان تهیه کرد ودر صورت عدم دسترسی به یک از منابع اطلاعاتی در شبکه ” بعلت از کارافتادن سیستم ” از نسخه های پشتیبان استفاده کرد. پشتیبان از سرویس دهنده ها در شبکه کارآیی،، فعالیت وآمادگی دایمی سیستم را افزایش می دهد.

4 – کاهش زمان :
یکی دیگر از اهداف ایجاد شبکه های رایانه ای ، ایجاد ارتباط قوی بین کاربران از راه دور است ؛ یعنی بدون محدودیت جغرافیایی تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. به این ترتیب زمان تبادل اطلاعات و استفاده از منابع خود بخود کاهش می یابد.

5 – قابلیت توسعه :
یک شبکه محلی می تواند بدون تغییر در ساختار سیستم توسعه یابد وتبدیل به یک شبکه بزرگتر شود. در اینجا هزینه توسعه سیستم هزینه امکانات وتجهیزات مورد نیاز برای گسترش شبکه مد نظر است.

6 – ارتباطات:
کاربران می توانند از طریق نوآوریهای موجود مانند پست الکترونیکی ویا دیگر سیستم های اطلاع رسانی پیغام هایشان را مبادله کنند ؛ حتی امکان انتقال فایل نیز وجود دارد”.
در طراحی شبکه مواردی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار دهید شامل موارد ذیل هستند:
1 – اندازه سازمان
2 – سطح امنیت
3 – نوع فعالیت
4 – سطح مدیریت
5 – مقدار ترافیک
6 – بودجه

مفهوم گره ” Node” وایستگاههای کاری ” Work Stations “1 :
هرگاه شما کامپیوتری را به شبکه اضافه می کنید ، این کامپیوتر به یک ایستگاه کاری یا گره تبدیل می شود.
یک ایستگاه کاری ؛ کامپیوتری است که به شبکه الصاق شده است و در واقع اصطلاح ایستگاه کاری روش دیگری است برای اینکه بگوییم یک کامپیوتر متصل به شبکه است. یک گره چگونگی وارتباط شبکه یا ایستگاه کاری ویا هر نوع ابزار دیگری است که به شبکه متصل است وبطور ساده تر هر چه را که به شبکه متصل والحاق شده است یک گره گویند”.
برای شبکه جایگاه وآدرس یک ایستگاه کاری مترادف با هویت گره اش است.

مدل های شبکه[2]:
در یک شبکه ، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنده (Server) کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات شبکه را بعهده دارد – را نگهداری می کند.

برای آنکه سرویس گیرنده ” Client” بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کند ، ابتدا سرویس گیرنده باید اطلاعات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند. سپس سرویس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد.

سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از :
1 – شبکه نظیر به نظیر ” Peer- to- Peer ”
2 – شبکه مبتنی بر سرویس دهنده ” Server- Based “
3 – شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده ” Client Server”

مدل شبکه نظیر به نظیر:
در این شبکه ایستگاه ویژه ای جهت نگهداری فایل های اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجود ندارد. هر ایستگاه می تواند به منابع سایر ایستگاه ها در شبکه دسترسی پیدا کند. هر ایستگاه خاص می تواند هم بعنوان Server وهم بعنوان Client عمل کند. در این مدل هر کاربر خود مسئولیت مدیریت وارتقاء دادن نرم افزارهای ایستگاه خود را بعهده دارد. از آنجایی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت عملیات شبکه وجود ندارد ، این مدل برای شبکه ای با کمتر از 10 ایستگاه بکار می رود .

مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده :
در این مدل شبکه ، یک کامپیوتر بعنوان سرویس دهنده کلیه فایل ها ونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پرداز ها، کامپایلرها ، بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکه را در خود نگهداری می کند. یک کاربر می تواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کرده وفایل های اشتراکی را از روی آن به ایستگاه خود منتقل کند

مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده :
در این مدل یک ایستگاه در خواست انجام کارش را به سرویس دهنده ارائه می دهد وسرویس دهنده پس از اجرای وظیفه محوله ، نتایج حاصل را به ایستگاه در خواست کننده عودت می دهد. در این مدل حجم اطلاعات مبادله شده شبکه ، در مقایسه با مدل مبتنی بر سرویس دهنده کمتر است واین مدل دارای کارایی بالاتری می باشد.
هر شبکه اساسا از سه بخش ذیل تشکیل می شود[3]:

ابزارهایی که به پیکربندی اصلی شبکه متصل می شوند بعنوان مثال : کامپیوتر ها ، چاپگرها، هاب ها ” Hubs ”
سیم ها ، کابل ها وسایر رسانه هایی که برای اتصال ابزارهای شبکه استفاده می شوند.
سازگار کننده ها” Adaptor”4 :

که بعنوان اتصال کابل ها به کامپیوتر هستند . اهمیت آنها در این است که بدون وجود آنها شبکه تنها شامل چند کامپیوتر بدون ارتباط موازی است که قادر به سهیم شدن منابع یکدیگر نیستند . عملکرد سازگارکننده در این است که به دریافت وترجمه سیگنال ها ی درون داد از شبکه از جانب یک ایستگاه کاری وترجمه وارسال برون داد به کل شبکه می پردازد.

اجزا ءشبکه :
اجزا اصلی یک شبکه کامپیوتری عبارتند از :

1 – کارت شبکه : ” NIC- Network Interface Card 5 :

برای استفاده از شبکه وبرقراری ارتباط بین کامپیوتر ها از کارت شبکه ای استفاده می شود که در داخل یکی از شیارهای برد اصلی کامپیوتر های شبکه ” اعم از سرویس دهنده وگیرنده ” بصورت سخت افزاری وبرای کنترل ارسال ودریافت داده نصب می گردد.

2 – رسانه انتقال ” Transmission Medium “6:
رسانه انتقال کامپیوتر ها را به یکدیگر متصل کرده وموجب برقراری ارتباط بین کامپیوتر های یک شبکه می شود . برخی از متداولترین رسانه های انتقال عبارتند از : کابل زوج سیم بهم تابیده ” Twisted- Pair” ، کابل کواکسیال ” Coaxial” وکابل فیبر نوری “Fiber- Optic” .

سیستم عامل شبکه ” NOS- Network Operating System”7 :
سیستم عامل شبکه برروی سرویس دهنده اجرا می شود و سرویس های مختلفی مانند: اجازه ورود به سیستم “Login” ، رمز عبور “Password” ، چاپ فایل ها ” Printfiles” ، مدیریت شبکه ” Net work management ” را در اختیار کاربران می گذارد.

انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی:
نوع شبکه توسط فاصله بین کامپیوتر های تشکیل دهنده آن شبکه مشخص می شود:

شبکه محلی ” LAN= Local Area Network”8 :
ارتباط واتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک سازمان از طریق کابل شبکه وپروتکل بین رایانه ها وبا مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات وامکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال ودریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانه سرویس دهنده انجام می گیرد. از خصوصیات شبکه های محلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1 – اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.

2 – از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.
3 – دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه می باشند.
اجزای یک شبکه محلی عبارتند از :
الف – سرویس دهنده
ب – سرویس گیرنده

ج – پروتکل
د- کارت واسطه شبکه
ط – سیستم ارتباط دهنده

شبکه گسترده ” WAN = Wide Area Network” 9:
اتصال شبکه های محلی از طریق خطوط تلفنی ، کابل های ارتباطی ماهواره ویا دیگر سیستم هایی مخابراتی چون خطوط استیجاری در یک منطقه بزرگتر را شبکه گسترده گویند. در این شبکه کاربران یا رایانه ها از مسافت های دور واز طریق خطوط مخابراتی به یکدیگر متصل می شوند. کاربران هر یک از این شبکه ها می توانند به اطلاعات ومنابع به اشتراک گذاشته شده توسط شبکه های دیگر دسترسی یابند. از این فناوری با نام شبکه های راه دور ” Long Haul Network” نیز نام برده می شود. در شبکه گسترده سرعت انتقال داده نسبت به شبکه های محلی خیلی کمتر است. بزرگترین ومهم ترین شبکه گسترده ، شبکه جهانی اینترنت می باشد.

ریخت شناسی شبکه ” Net work Topology” 10:
توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه اتصال کامپیوتر ها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه ، قابل اعتماد بودن ومقرون به صرفه بودن است. انواع متداول توپولوژی ها در شبکه کامپیوتری عبارتند از :

1 – توپولوژی ستاره ای ” Star” 11:
در این توپولوژی ، کلیه کامپیوتر ها به یک کنترل کننده مرکزی با هاب متصل هستند. هرگاه کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر ی دیگری تبادل اطلاعات نماید، کامپیوتر منبع ابتدا باید اطلاعات را به هاب ارسال نماید. سپس از طریق هاب آن اطلاعات به کامپیوتر مقصد منتقل شود. اگر کامپیوتر شماره یک بخواهد اطلاعاتی را به کامپیوتر شماره 3 بفرستد ، باید اطلاعات را ابتدا به هاب ارسال کند، آنگاه هاب آن اطلاعات را به کامپیوتر شماره سه خواهد فرستاد.
نقاط ضعف این توپولوژی آن است که عملیات کل شبکه به هاب وابسته است. این بدان معناست که اگر هاب از کار بیفتد، کل شبکه از کار خواهد افتاد . نقاط قوت توپولوژی ستاره عبارتند از:
* نصب شبکه با این توپولوژی ساده است.
* توسعه شبکه با این توپولوژی به راحتی انجام می شود.
* اگر یکی از خطوط متصل به هاب قطع شود ، فقط یک کامپیوتر از شبکه خارج می شود.

پروتکل های شبکه :
ما در این دستنامه تنها دو تا از مهمترین پروتکل های شبکه را معرفی می کنیم:
” پروتکل کنترل انتقال / پروتکل اینترنت
“l/ Inernet Protocol Tcp / ip= Transmission Control Protoc”
پروتکل فوق شامل چهار سطح است که عبارتند از :
الف – سطح لایه کاربرد ” Application ”
ب – سطح انتقال ” Transporter”
ج – سطح اینترنت ” Internet”
د – سطح شبکه ” Net work”17:

” از مهمترین ومشهورترین پروتکل های مورد استفاده در شبکه اینترنت است این بسته نرم افزاری به اشکال مختلف برای کامپیوتر ها وبرنامه ها ی مختلف ارائه می گردد. Tcp/ip از مهمترین پروتکل های ارتباطی شبکه در جهان تلقی می شود ونه تنها برروی اینترنت وشبکه های گسترده گوناگون کاربرد دارد، بلکه در شبکه های محلی مختلف نیز مورد استفاده قرار می گیردو در واقع این پروتکل زبان مشترک بین کامپیوتر ها به هنگام ارسال و دریافت اطلاعات یا داده می باشد. این پروتکل به دلیل سادگی مفاهیمی که در خود دارد اصطلاحا به سیستم باز مشهور است ، برروی هر کامپیوتر وابر رایانه قابل طراحی وپیاده سازی است. از فاکتورهای مهم که این پروتکل بعنوان یک پروتکل ارتباطی جهانی مطرح می گردد، به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1 – این پروتکل در چار چوب UNIX Operating System ساخته شده وتوسط اینترنت بکار گرفته می شود.
2 – برروی هر کامپیوتر قابل پیاده سازی می باشد.
3 – بصورت حرفه ای در شبکه های محلی وگسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
4 – پشتیبانی از مجموعه برنامه ها وپروتکل های استاندارد دیگر چون پروتکل انتقال فایل ” FTP ” وپروتکل دو سویه ” Point to point Protcol = PPP ” .
بنیاد واساس پروتکل Tcp/ip آن است که برای دریافت و ارسال داده ها یا پیام پروتکل مذکور ؛ پیام ها وداده ها را به بسته های کوچکتر وقابل حمل تر تبدیل می کند ، سپس این بسته ها به مقصد انتقال داده می شود ودر نهایت پیوند این بسته ها به یکدیگر که شکل اولیه پیام ها وداده ها را بخود می گیرد ، صورت می گیرد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم این پروتکل قابلیت اطمینان آن در انتقال پیام هاست یعنی این قابلیت که به بررسی وبازبینی بسته ها ومحاسبه بسته های دریافت شده دارد. در ضمن این پروتکل فقط برای استفاده در شبکه اینترنت نمی باشد. بسیاری از سازمان وشرکت ها برای ساخت وزیر بنای شبکه خصوصی خود که از اینترنت جدا می باشد نیز در این پروتکل استفاده می کنند. [18]

– پروتکل سیستم ورودی وخروجی پایه شبکه ” [19]Net work basic input/ output System= Net Bios” واسطه یا رابطی است که توسط IBM بعنوان استانداردی برای دسترسی به شبکه توسعه یافت . این پروتکل داده ها را از لایه بالاترین دریافت کرده وآنها را به شبکه منتقل می کند. سیستم عاملی که با این پروتکل ارتباط برقرار می کند سیستم عامل شبکه “NOS” نامیده می شود کامپیوتر ها از طریق کارت شبکه خود به شبکه متصل می شوند. کارت شبکه به سیستم عامل ویژه ای برای ارسال اطلاعات نیاز دارد. این سیستم عامل ویژه را Net BIOS می نامند که در حافظه ROM کارت شبکه ذخیره شده است.

Net BIOS همچنین روشی را برای دسترسی به شبکه ها با پروتکل های مختلف مهیا می کند . این پروتکل از سخت افزار شبکه مستقل است . این پروتکل مجموعه ای از فرامین لازم برای در خواست خدمات شبکه ای سطح پایین را برای برنامه های کاربردی فراهم می کند تا جلسات لازم برای انتقال اطلاعات در بین گره ها ی یک شبکه را هدایت کنند.
در حال حاضر وجود ” Net BIOS Net BEUI= Net BIOS Enhansed User Interface” امتیازی جدید می دهد که این امتیاز درواقع ایجاد گزینه انتقال استاندارد است و Net BEUI در شبکه های محلی بسیار رایج است. همچنین قابلیت انتقال سریع داده ها را نیز دارد . اما چون یک پروتکل غیر قابل هدایت است به شبکه های محلی محدود شده است.

مدل Open System Interconnection OSI”20:
این مدل مبتنی بر قراردادی است که سازمان استانداردهای جهانی ایزو بعنوان مرحله ای از استاندارد سازی قراردادهای لایه های مختلف توسعه دارد . نام این مدل مرجع به این دلیل ا اس آی است چونکه با اتصال سیستم های باز سروکار دارد وسیستم های باز سیستم هایی هستند که برای ارتباط باسیستم های دیگر باز هستند . این مدل هفت لایه دارد که اصولی که منجر به ایجاد این لایه ها شده اند عبارتند از :

1 – وقتی نیاز به سطوح مختلف از انتزاع است ، لایه ای باید ایجاد شود.
2 – هر لایه باید وظیفه مشخصی داشته باشد.
3 – وظیفه هر لایه باید با در نظر گرفتن قراردادهای استاندارد جهانی انتخاب گردد.
4 – مرزهای لایه باید برای کمینه کردن جریان اطلاعات از طریق رابط ها انتخاب شوند.

اکنون هفت لایه را به نوبت از لایه پایین مورد بحث قرار می دهیم:
1 – لایه فیزیکی :
به انتقال بیتهای خام برروی کانال ارتباطی مربوط می شود. در اینجا مدل طراحی با رابط های مکانیکی ، الکتریکی ، ورسانه انتقال فیزیکی که زیر لایه فیزیکی قراردارند سروکار دارد.

2 – لایه پیوند ها:
مبین نوع فرمت هاست مثلا شروع فریم ، پایان فریم، اندازه فریم وروش انتقال فریم . وظایف این لایه شامل موارد زیر است :
مدیریت فریم ها ، خطایابی وارسال مجدد فریم ها، ایجاد تمایز بین فریم ها داده وکنترل وایجاد هماهنگی بین کامپیوتر ارسال کننده ودریافت کننده داده ها. پروتکل های معروف برای این لایه عبارتند از :
الف – پروتکل SDLC که برای مبادله اطلاعات بین کامپیوتر ها بکار می رود و اطلاعات را به شکل فریم سازماندهی می کند.
ب – پروتکل HDLC که کنترل ارتباط داده ای سطح بالا زیر نظر آن است وهدف از طراحی آن این است که با هر نو ع ایستگاهی کارکند از جمله ایستگاههای اولیه ، ثانویه وترکیبی.

3 – لایه شبکه :
وظیفه این لایه ، مسیر یابی می باشد ، این مسیر یابی عبارتست از : تعیین مسیر متناسب برای انتقال اطلاعات . لایه شبکه آدرس منطقی هر فریم را بررسی می کند . و آن فریم را بر اساس جدول مسیر یابی به مسیر یاب بعدی می فرستد . لایه شبکه مسئولیت ترجمه هر آدرس منطقی به یک آدرس فیزیکی را بر عهده دارد. پس می توان گفت برقراری ارتباط یا قطع آن ، مولتی پلکس کردن از مهمترین وظایف این لایه است. از نمونه بارز خدمات این لایه ، پست الکترونیکی است.

4 – لایه انتقال :
وظیفه ارسال مطمئن یک فریم به مقصد را برعهده دارد. لایه انتقال پس از ارسال یک فریم به مقصد ، منتظر می ماند تا سیگنالی از مقصد مبنی بر دریافت آن فریم دریافت کند. در صورتیکه لایه محل در منبع سیگنال مذکور را از مقصد دریافت نکند. مجددا اقدام به ارسال همان فریم به مقصد خواهد کرد.

5 – لایه اجلاس :
وظیفه برقراری یک ارتباط منطقی بین نرم افزار های دو کامپیوتر ی که به یکدیگر متصل هستند به عهده این لایه است. وقتی که یک ایستگاه بخواهد به یک سرویس دهنده متصل شود ، سرویس دهنده فرایند برقراری ارتباط را بررسی می کند، سپس از ایستگاه ، درخواست نام کاربر، ورمز عبور را خواهد کرد. این فرایند نمونه ای از یک اجلاس می باشد.

6 – لایه نمایش :
این لایه اطلاعات را از لایه کاربرد دریافت نموده ، آنها را به شکل قابل فهم برای کامپیوتر مقصد تبدیل می کند . این لایه برای انجام این فرایند اطلاعات را به کدهای ASCII ویا Unicode تبدیل می کند.

7 – لایه کاربرد :
این لایه امکان دسترسی کاربران به شبکه را با استفاده از نرم افزارهایی چون E-mail- FTP و;. فراهم می سازد.

ابزارهای اتصال دهنده : ” Connectivity Devices” :
ابزارهای اتصال به یک شبکه اضافه می گردند تا عملکرد وگستره شبکه وتوانایی های سخت افزاری شبکه را ارتقاء دهند . گستره وسیعی از ابزارهای اتصال در شبکه وجود دارند اما شما احتمالا برای کار خود به ابزارهای ذیل نیازمند خواهید بود:

1 – کنترل کننده ها” Reapeaters ” 21:
تکرار کننده وسیله ای است که برای اتصال چندین سگمنت یک شبکه محلی بمنظور افزایش وسعت مجاز آن شبکه مورد استفاده قرار می گیرد . هر تکرار کننده از درگاه ورودی ” Port ” خود داده ها را پذیرفته وبا تقویت آنها ، داده ها را به درگاهی خروجی خود ارسال می کند. یک تکرار کننده در لایه فیزیکی مدل OSI عمل می کند.
هر کابل یا سیم بکار رفته در شبکه که بعنوان محلی برای عبور ومرور سیگنال هاست آستانه ای دارد که در آن آستانه سرعت انتقال سیگنال کاهش می یابد ودر اینجا تکرار کننده بعنوان ابزاری است که این سرعت عبور را در طول رسانه انتقال تقویت می کند.

2 – هاب ها ” Hubs”22 :
ابزاری هستند در شبکه که برای اتصال یک یا بیش از دو ایستگاه کاری به شبکه مورد استفاده قرار می گیرد ویک ابزار معمول برای اتصال ابزارهای شبکه است . هابها معمولا برای اتصال سگمنت های شبکه محلی استفاده می شوند. یک هاب دارای در گاهی های چند گانه است. وقتی یک بسته در یک درگاهی وارد می شود به سایر در گاهی ها کپی می شود تا اینکه تمامی سگمنت های شبکه محلی بسته ها را ببینند. سه نوع هاب رایج وجود دارد:

الف – هاب فعال :
که مانند آمپلی فایر عمل می کند و باعث تقویت مسیر عبور سینگال ها می شود واز تصادم وبرخورد سیگنال ها در مسیر جلوگیری بعمل می آورد . این هاب نسبتا قیمت بالایی دارد.

ب – غیر فعال :
که بر خلاف نوع اول که در مورد تقویت انتقال سیگنال ها فعال است این هاب منفعل است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر پارامترهای ریز ساختار بر خواص مکانیکی آلیاژ Tiدر6Alدر4V با استفاده از تکنیک رویه پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر پارامترهای ریز ساختار بر خواص مکانیکی آلیاژ Tiدر6Alدر4V با استفاده از تکنیک رویه پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر پارامترهای ریز ساختار بر خواص مکانیکی آلیاژ Tiدر6Alدر4V با استفاده از تکنیک رویه پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر پارامترهای ریز ساختار بر خواص مکانیکی آلیاژ Tiدر6Alدر4V با استفاده از تکنیک رویه پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر پارامترهای ریز ساختار بر خواص مکانیکی آلیاژ Tiدر6Alدر4V با استفاده از تکنیک رویه پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله تاثیر سه پارامتر ریز ساختاری از جمله : کسر حجمی فاز A ( ، فاکتور کلونی ) B اولیه ) ( و فاکتور دانه C( بر روی استحکام تسلیم، استحکام نهایی و ازدیاد طول در آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V با استفاده از روش رویه پاسخ با طرح مرکب مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.داده های مورد نیاز جهت طراحی آزمایش و تحلیل واریانس از طریق شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی گردید. به این منظور ابتدا با استفاده ازداده های تجربی سایر محقیق شبکه عصبی مصنوعی با یک لایه پنهان توسط الگوریتم پس انتشار خطا تعلیم داده شد. نتایج نشان داد که شبکه اولیه، بر خلاف ازدیاد طول، توانایی پیش بینی مناسبی از فاکتور کلونی و فاکتور دانه ، طراحی شده به ازای پارامترهای کسر حجمی فاز رفتار استحکام تسلیم و استحکام کشش نهایی آلیاژ Ti-6Al-4V ( را دارد. همچنین با تحلیل واریانس مشخص شد، کسر حجمی فاز A ،)فاکتور کلونی ) B اولیه ) ( و اثر مرتبه دوم فاکتور دانه 2C( و اثرات متقابل C2A و 2AB اثر موثری بر تنش تسلیم دارند. همچنین فاکتور کلونی ( B اولیه ) ( اثر مرتبه دوم فاکتور دانه 2C( و اثرات متقابل BC و AB تاثیر بسزایی بر روی استحکام کشش نهایی دارند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل وترافیک در شهر مقدس قم، با استفاده از پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادف ی و تجزیه و تحلی لآماری با نرم افزار اکسل صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که آگاهی افراد ازقوانین و مقررات در سطح پایینی قرار دارد و لزوم برنامه های آموزش همگانی در جهت ایجاد و ارتقاءفرهنگ ترافیکی ملموس است. چنانچه آموزش های اصو لی از سنین پایین و خردسا لی در محیطخانواده و محیط های آموزشی مثل مدارس با بهره گیری از روش های آموزش نوین نظیر احداث وگسترش طرح های همیار پلیس، شهرک ها و پارک های ترافیکی، ساخت تیزرها و انیمیشن ها صورتپذیرد نتایج و اثرات فوق العاده ای را به دنبال خواهد داشت . چراکه کودکان و خردسا لان امروز ،رانندگان فردای این مرز و بوم هستند. همچنین به موازات آموزش خردسا لان، به اص لاح رفتارهاینادرست ترافیکی بزرگسالان که ریشه در پایین بودن سطح فرهنگ ترافیک دارد، پرداخته شده است .این پژوهش پس از بررسی و یافت عوامل اصلی و مهم در ارتقاء سطح فرهنگی ترافیکی افراد به ارائهراهکارهای موثر و قابل اجرا می پردازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانش اموزان ابتدایی با و بدون سابقه پیش دبستانی در شهر خرم آباد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانش اموزان ابتدایی با و بدون سابقه پیش دبستانی در شهر خرم آباد در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانش اموزان ابتدایی با و بدون سابقه پیش دبستانی در شهر خرم آباد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانش اموزان ابتدایی با و بدون سابقه پیش دبستانی در شهر خرم آباد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانش اموزان ابتدایی با و بدون سابقه پیش دبستانی در شهر خرم آباد در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب دانش آموزان ابتدایی با و بدون سابقه دوره ی پیش دبستانی شهر خرم آباد می باشد روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای بود که جامعه ی پژوهش را دانش آموزان ناحیه 2 شهر خرم آباد تشکیل می دهد که نمونه ای به تعداد 80 نفر (40 پسر و 40 دختر) از دانش اموزان ابتدایی به صورت خوشه ای انتخاب شده اند ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه 37 ماده ی اضطراب دکتر تقوی می باشد داده های پژوهش در سطح آزمون t و با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزانی که دوره ی پیش دبستانی را گذارنده اند نسبت به دانش آموزانی که دوره ی پیش دبستانی را نگذرانده اند اضطراب کمتری دارند همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان اضطراب دختران و پسرانی که دوره ی پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید