بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word :

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word

چکیده

ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است .ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است. با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار ،این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه هردو گروه انجام گردید .

روش مطالعه: روش فایل از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که بصورت مقطی انجام شد .نمونه فایل 110 نفرازپزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ستان اردبیل می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار بررسی ،پرسشنامه دوقسمتی برای پزشکان و پرستاران می باشد که هرکدام بصورت مجزا تهیه شده بود . قسمت اول مربوط به متغیرهای فردی – اجتماعی، با 12 سوال مشخص شده بود . قسمت دوم مربوط به ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار با دو متغیر مشخص ارتباط و ادراک بود که تعداد سوال پرسشنامه پزشکان 22 سوال وپرسشنامه پرستاران با 25 سوال بود . داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ،تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

یافته ها:در مجموع 110 نفر از پزشکان و پرستاران در این فایل شرکت نمودند. که47.3%ازپاسخ دهندگان پزشک، مرد و 52.7 % نیز پزشک زن بوده اند.همچنین جنس پاسخ دهندگان پرستار نیز 18.2 % از پاسخ دهندگان مرد و81.8% از آنها زن بوده اند. یافته های فایل نشان می دهد، با افزایش میزان ارتباط پزشکان با پرستاران ،عملکرد پرستاران نیز بهبود می یابد.همچنین نتایج فایل نشان داد که با افزایش میزان ارتباط پرستاران با پزشکان ،عملکرد پزشکان نیز افزایش می یابد .. همچنین هرچه تجربه کاری پزشکان و پرستاران بیشتر شود میانگین موفقیت در عملکرد شان نیز افزایش می یابد.پس می توان گفت بین ارتباط پزشک و پرستار رابطه معنادری وجود دارد.

نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت، رابطه حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط و از دیدگاه پزشکان در سطح بسیار قوی قراردارد.. پس بهبود ارتباط بین پزشک و پرستار می تواند نتایج بسیار مثبتی برای پزشکان و پرستاران و کیفیت مراقبت های آنان داشته باشد .

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word
فهرست مطالب

صفحه

عنوان

چکیده

فصل اول:معرفی فایل

بیان مسئله

اهمیت موضوع

وجوه تمایز

اهداف فایل

سوالات فایل

فرضیات فایل

دامنه فایل

محدودیت فایل

امکانات فایل

تعاریف واژه ها

فصل دوم:پیشینه فایل

مقدمه

تاریخچه

تعریف ارتباطات

مفهوم ارتباطات

مراحل برقراری ارتباط

روشهای برقراری ارتباط

انواع مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی پایه

مفهوم ارتباط کلامی و غیر کلامی

انواع ارتباط کلامی

انواع ارتباط غیر کلامی

اصول ارتباط بین فردی

موانع ارتباطی

روابط خود راتجزیه و تحلیل کنید

اهمیت گوش دادن در روابط بین فردی

شکلهای مختلف ارتباط گروهی

رازهای ارتباط موفق با دیگران

قاطعیت چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم

مراحل اعمال قاطعیت

مروری بر مطالعات درونی

مروری بر مطالعات بیرونی

فصل سوم:روش و مراحل انجام فایل

مقدمه

نوع فایل

محیط فایل

جامعه فایل

حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش گردآوری

نمونه فایل و روش انتخاب

روش گردآوری داده ها

ابزار جمع آوری داده ها

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشکان

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار

روش های آماری برای تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم:ارائه یافته ها و بحث و نتیجه گیری

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

شواهد مربوط به روایی و پایایی پرسشنامه

بررسی فرضیه های فایل

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم:خلاصه نتایج

خلاصه نتایج حاصله

پیشنهادات فایلگر

پیشنهاداتی برای فایل های آتی

پیوست ها

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستار

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word
فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت پزشکان

جدول(4-2)توزیع فراوانی سن پزشکان

جدول(4-3) توزیع فراوانی تاهل پزشکان

جدول(4-4) توزیع فراوانی تحصیلات پزشکان

جدول(4-5) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پزشکان

جدول (4-6)تعیین نرمال بودن داده های پزشکان

جدول (4-7) تعیین نرمال بودن داده های پرستاران

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه مربوط به عملکرد پزشکان

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

جدول(4-10)ضریب همبستگی فرضیه 1

جدول(4-11) نتایج رگرسیون فرضیه 1

جدول(4-12) تعیین نتایج آزمون فرضیه 1

جدول(4-13) ضریب همبستگی فرضیه 1

جدول(4-14)نتایج رگرسیون فرضیه 2

جدول(4-15) تعیین نتایج آزمون فرضیه 2

جدول(4-16) ضریب همبستگی فرضیه 2

جدول(4-17) نتایج رگرسیون فرضیه 3

جدول(4-18) تعیین نتایج آزمون فرضیه 3

جدول(4-37) مقایسه میانگین جنسیت در عملکرد پرستاران

جدول (4-38) تعیین نتایج مقایسه جنسیت در عملکرد حرفه ای پرستاران

جدول (4-45) مقایسه میانگین سن با عملکرد پزشکان

جدول (4-46) تاثیر میانگین سن روی عملکرد پرستاران

جدول (4-49) مقایسه میانگین تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

جدول( 4-50) تعیین نتایج تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

جدول (4-57) مقایسه میانگین عملکرد پرستاران و پزشکان از بعد تحصیلات

جدول (4-58) تعیین نتایج میزان تحصیلات در عملکرد پزشکان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بیماریهای دستگاه گوارش (مری) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بیماریهای دستگاه گوارش (مری) در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بیماریهای دستگاه گوارش (مری) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی بیماریهای دستگاه گوارش (مری) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی بیماریهای دستگاه گوارش (مری) در word :

بررسی بیماریهای دستگاه گوارش (مری) در word

جلسه اول

مری و بیماری های آن

دستگاه گوارش (GI) از دهان شروع می شود كه مری بعد از آن قرار گرفته است. مری ارتباط دهنده دهان و معده است، كه معده اولین جای هضم غذا است. لذا كار آن انتقال غذا از دهان به معده است.

مری به 2طریق انجام وظیفه می كند 1- Passiv (غیرفعال) ¬ كه با استفاده از نیروی ثقل انجام می شود. 2- active (فعال) ¬ در شرایط غیرایستاده (مثل خوابیدن)- در بعضی از شرایط این وظیفه active مری بیشتر مشاهده می شود و آن در شرایط استفراغ است كه به هر صورت محتویات GI باید خارج شود و به بیرون هدایت گردد. لذا مری یك عضو passive نیست بلكه active است.

مری از محاذاتC7 شروع شده سپس از مریاستن خلفی عبور كرده و در محل هیاتوس دیافراگماتیك در محاذات T10 وارد شكم شده و به معده وصل می شود. پس از لحاظ practical و عملكردی مری طولی حدودcm40 را اشغال كرده كه25cm آن فقط مربوط به مری است و15cm بقیه فاصله ای است كه از دندان ثنایا یا داخل دهان تا شروع مری است. نكته عملی این مطلب آن است كه زمانی كه می خواهیم برای مریض (Nace gastric tube) Ng Tube بگذاریم باید لوله را از دهان و مری عبور دهیم تا در معده قرار گیرد كه باید 2 سانتی متر پایین تر از انتهای مری قرار گیرد كه باید سر مریض را Hyper extent كنیم و سپس از دندان ثنایای تحتانی تا2cm زیر زائده زایفوئید فاصله را حساب كنیم این طولی است كه می توان Ng Tube مؤثر گذاشت. چنان چه این طول كوتاه تر از این باشد لوله داخل مری،‌و اگر بزرگتر باشد در قسمت های تحتانی تر معده كه محل ذخیره نیست قرار می گیرد در حالی كه هدف از NgT وصل كردن خارج معده به محل ذخیره معده است (ان شاء الله وقتی وارد بخش شدید این مطلب را بهتر درك خواهید كرد).

مری در طول مسیر خود در مجاورت با عناصر فوق العاده مهم قرار می گیرد. در جلوی آن نای قرار گرفته، مری در میانه های مسیر خود در محاذات قلب و دهلیز قلب، سپس بعد از عبور از دهلیز در كنار برونكوس چپ قرار می گیرد و سپس وارد شكم می شود. لذا كلیه مشكلاتی كه در این مسیر ایجاد می شود روی آناتومی مری تأثیر گذاشته. مثلاً بزرگی دهلیز یا قوس آئورت مری طبیعی بافتی مثل پوست دارد منتها لایه های سطحی دیگر شاخی نیست (non cornified squamous call) سطح مری توسط مخاط squamous پوشیده شده كه یك لایه ژرمیناتیو (زایا) در Base آن قرار می گیرد كه 15-10% كل ضخامت مخاط را تشكیل می دهد و به درون لایه non cornified نفوذ كرده و پیت ها را به وجود می آورد. به تدریج این سلول های زایا سلول های سطحی را به وجود می آورد و بافت مری را از صدمات ناشی از عبور غذا یا حرارت یا تغییرات ناگهانی PH حفظ می كند. لذا این لایه زایا به سرعت تكثیر پیدا كرده و هر 3 روز یكبار سلول های سطحی مری ریزش پیدا كرده و با سلول های جدید جایگزین می شود تا مری صدمه نبیند و به همین دلیل turn over بالای مری احتمالcancer هم وجود دارد. لذا هر عاملی كه این turn over را زیاد كند مثل غذاهای داغ و بعضی مواد سمی مثل قارچ ها بافت را مستعد concer می كند. در زیر لایه زایا lamina propia قرار گرفته كه شامل سلول های لنفوسیت و گاهاً ائوزینوفیل است. اما هرگز نوتروفیل در این لایه نیست و سیستم لنفاتیك هم در این لایه وجود ندارد لذا اگر concer در این بافت ایجاد شود و به زیر ناحیه L.P گسترش پیدا نكند (یعنی محدود به اپی تلیوم سطحی وL.P باشد) چون لنف در این ناحیه نیست به آن carcinoma insitue می‌گوییم. اما بعداً خواهید دید كه به لحاظ وضعیت آناتومیك و خصوصیات بافت مری c.i به ندرت دیده می شود.

مری به دلیل مجاورت با یكسری عناصر تشریحی مهم دو طرف آن توسط 2 اسنفگتر محافظت می شود:

1- (UES) upper esophageal sphenter 2- (LES) lower esophageal sphengter

همانطور كه دیدید كنار مری نای قرار گرفته لذا باید محتویاتی كه قرار است از دهان وارد مری شود به نای نریزد و از طرفی محتویات داخل معده و مری هم به داخل نای نریزد و منجر به آسپیراسیون شود ك این كار را این دو اسنفگتر انجام می دهند.

USE 1- inferior constricter muscle 2- cricopharyngeal muscle

UES در شرایط استراحت (وقتی غذا نمی خوریم) به صورت انقباضی هستند. لذا مری كه در وضعیت تغذیه به شكل استوانه نامنظم درمی آید در فاز استراحت این دو عضله منقبض شده و لذا دهانه فوقانی مری به شكل slit یا شكاف درمی آید.

بنابراین باعث می شود در شرایط fast محتویاتی كه از مری می آید به این سد بالا یا شكاف برخورد كند و به ریه سرازیر نشود و منجر به آسپیراسیون نگردد.

لایه های مری از داخل به خارج؛ مخاط¬ زیر مخاط¬ عضلات حلقوی(circular): ایجاد پریستالیسم- آنچه كه باعث پیش روی غذا در مری و رسیدن آن به معده- عضلات طولی (longitudinal): كوتاه شدن طول مری در حالت انقباض این عضلات و عبور غذا به معده.

سیستم عصبی مری: برای ایجاد حركات دودی مری كه از واگ هم شاخه چپ و هم راست آن در مری 2 شبكه عصبی را ایجاد می كند.

1- میانتریك: بین عضلات طولی و حلقوی مری 2- مایسنر یا زیرمخاطی

این سیستم عصب رسانی باعث انجام حركات دودری مری به صورت حلقوی و كوتاه و بلند شدن طول مری غذا بدون هیچ مشكلی در مری هدایت شود. همه شما وقتی غذا می‌خورید اگر این عملكرد آناتومیك و فیزیولوژیك به طور طبیعی اتفاق بیفتد بدون هیچ احساس ناراحتی باید غذا به پایین هدایت شود. این غذا خوردن بستگی به سرعت ندارد و با هر سرعتی می توانید غذا بخورید فقط باید خوب جویده شود تا در مری پایین برود. قطر مری در قسمت قداحی- خلقی¬ 20mm و در قسمت عرضی 4cm موقع خوردن غذا گشاد می شود تا محتویات خود را منتقل كند و تا زمانی كه این قطر مری (هم قدامی خلفی و هم قطر عرضی) به ¯13 میلی متر كوچك نشود شما هیچ احساسی در اشكال انتقال غذا نخواهید داشت كه به این حالت reserve الای مری می گویند. بنابراین به تدریج كه این مری كوچك می شود و قطر آن به 13mm می رسد شما به اشكال در انتقال غذا پی خواهید برد. این رزرو بالای مری و عدم اطلاع رسانی به ما در مواقع تنگی مری باعث می شود كانسر مری هیچ وقت در فاز insitue به ما مراجعه نكند. لذا كانسر فرصت پیدا می كند كه رشد كند تا قطر مری به حد critical خود یعنی 13mm برسد و آن وقت این تنگی را احساس كنیم.

از نظر جنین شناسی مری foregut به وجود می آید، در كنار این f.g جوانه ریه وجود دارد كه ریه از آن به وجود می آید. لذا این مجاورت مری و ریه به خاطر منشأ مشترك جنینی آنهاست.

حضرت مهدی (عج) «به راستی كه علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست».

فیزیولوژی مری:

اولین وظیفه ی مری در انتقال غذا این است كه محتویات دهان را به داخل خود انتقال دهد (در دهان غذا تحت تأثیر عملكرد اختیاری شما است و بعد از فرو بردن غذا دیگر از اختیار ما خارج است).

Deglu tation: مكانیسمی غذا بدون اینكه وارد نای شود از دهان به مری منتقل شود. این مكانیسم تحت كنترل مركز بلع بوده، مركز بلع در مغز قرار دارد و كلیه فرامین كه ناشی از حضور غذا در دهان است از طریق اعصاب زوج 7-9-10-12-5 به عنوان اعصاب آوران به مغز آمده و در ساقه مغز (مركز بلع) موارد الیته شده و در هم آمیخته می شود سپس این اطلاعات از طریق اعصاب و ابران (C12,C10,C7,C5,C3,C2,C1) به ناحیه حلق و حنجره آمده و به آن دستور می دهد كه عمل Deglutation را شروع كند.

فرامین Deglutation باعث می شود دریچه نای توسط اپیگلوت بسته شود، سپس عضلات inf.const و cricopharyngeal از حالت انقباض درآمده و این slit كه در بالای مری بود به شكل دایره یا بیضی نامنظم درآید، لذا از یك طرف راه ورود محتویات به ریه بسته شده و از طرف دیگر راه ورود آنها به مری باز می شود.

شرایطی كه باعث می شود فشار UES پایین نیفتد وslit- دایره یا بیضی گردد:

1- زمانی كه غذا می خوریم: حضور غذا در دهان ¬ ساقه مغز¬ باز شدن UES و بسته شدن نای توسط اپیكگلوت.

2- خواب عمیق

3- wet swallowing: شما به طور فیزیولوژیك هر دقیقه یكبار آب دهان خود را قورت می دهید كه باعث شل شدن UES می شود.

4- increase of distal luminal pressure: در استفراغ این حالت اتفاق می افتد مری كه تا به حال حركات آن به سمت پایین بوده در استفراغ به سمت بالا منتقل می شود و فشار UES را ¯می كند.

جلسه سوم گوارش

از جلسه قبل: رینگ تحتانی مری :‌در این بیماری لایه عضلانی حلقوی فوق العاده ضخیم می‌شود و خصوصیت برجسته این بیماری این است كه هر از گاهی دیس فاژی پیدا می‌كند. دیس فاژی به صورت (on and off)

: Gastric physiopathology stomach از forgut ایجاد می شود و قسمت بالای شكم را اشغال می كند بزرگترین عضو تو خالی بدن است كه در شرایط استراحت cc 200 مایع در خود دارد و با شروع تغذیه حجمی حدود 2200 در خود می تواند ایجاد كند.

دو انحنای كوچك و بزرگ دارد.

  • از نظر طبقه بندی

– fondus

– كاردیا (زیرمری)

– Body (زیر كاردیا)

– انتروم (قسمت تحتانی معده)

– انتروم در انتها توسط دریچه پیلوروس محدود می‌شود.

  • از نظر آناتومی مجاورت دارد با :

– Spleen

– پانكراس (در خلف)

– كولون ترانسورس (جلو)

– لوب چپ و قسمتی از لوب راست كبد

  • از نظر عضلانی :

– عضله مایل

– عضله حلقوی

– عضله طولی

  • فیزیولوژی معده :

– فیزیولوژی حركتی

– ترشحی (Secretory)

فیزیولوژی حركتی معده : از نظر حركتی در واقع معده دو ارگان است كه در یك ارگان تعبیه شده است.

الف – انتروم پیلوروس عمل خربالگری و خرد كردن و آسیاب كردن – تا در روده كوچك غذا جذب شود.

ب – كاردیا / فوندوس / بادی محل ذخیره غذا در GI

  • · : small intestinc سطحی حدود 200 ایجاد می كند. و تنها مواد غذایی را می تواند جذب كند كه < 1mm باشند.

این كوچك كردن اندازه و قابل استفاده بودن مواد غذایی برای این سطح در روده كوچك وظیفه عملكردی فیزیولوژی معده در بعد حركتی است.

حضور 3 ماده مهم در فیزیولوژی حركتی معده نقش دارد :

– اسید معده

– Free faty acid كه از چربیها ایجاد می شود.

– پریستالتیسم های قوی در معده

این 3 فاكتور مواد غذایی را كوچك می كند تا مناطق بعدی GI بتوانند از آن ها استفاده كنند.

در معده در شرایط فیزیولوژیك تغییرات بسیار ناچیز است یعنی با حجم از cc200 در شرایط استراحت به cc 2200 در شرایط feed فشار فقط mm/Hg 1 افزایش پیدا می‌كند.

مكانیسم : برای اینكه معده بتواند این كا را انجام دهد به تدریج كه مواد غذایی وارد معده می شوند و انباشته می شوند هنگامی كه فشار داخل معده از حد mm Hg 1 افزایش یافت از ناحیه فوندوس رفلكس فوندوانتریك شروع می شود و این حركات پریستالتیك قوی به سمت پیلور پیش می روند دریچه پیلور می تواند خود را از اندازه mm 1 تا mm 25 باز كند.

باید پریستالتیسم كه از ناحیه فوندوس به سمت پیلور می رود پیلور خود را منقبض می‌كند و اندازه خود را به mm 1 می‌رساند تا فقط اجازه دهد اجسامی كه به اندازه mm 1 كوچك شده اند عبور كنند تا روده بتواند استفاده كند و به این ترتیب فشار داخل معده از mm Hg 1 تجاوز نمی كند.

جریان رودخانه ای : خروج مواد از طریق پیلور براساس جریان رودخانه ای است طبق این قانون اجسام با وزن مولكولی كوچك وسط قرار می گیرند و اجسام با وزن مولكولی بزرگتر در اطراف قرار می‌گیرند وقتی این مواد با پریستالتیسم به سمت پیلور هدایت می شوند اجسامی كه وزن مولكولی كم دارند در وسط جریان قرار دارند تا از پیلور عبور كنند. اما اجسام درشت تر كه در اطراف هستند به دیواره اطراف پیلور برخورد می كنند و به داخل معده بازگشت داده می شود و دوباره كوچك می شوند.

تمام این فرآیندها از همان ابتدای شروع غذا خوردن در معده ایجاد می شود تا فشار داخل معده پیدا نكند.

هر عاملی كه باعث شود این فشار داخل GI از حد mmHg 1 پیدا كند این جریانات از محدوده فیزیولوژی خارج می شود پاتوفیزیولوژی بیماری

1- اگر در مقابل جریان رودخانه ای غذا انسداد باشد مثل cancer معده فشار داخل معده پیدا می كند و فرد از وجود غذا در معده آگاهی پیدا می‌كند.

2- اگر التهاب در معده وجود داشته باشد و چیزهای معده بزرگ شوند به دلیل اشغال حجم توسط چین های بزرگ فشار داخل معده و احساس آگاهی از معده پیدا می‌كنیم.

3- اگر Spleen یا كبد بزرگ شوند كه اجازه ندهند معده حجم دهد تا cc 2200 مایع در خود جای دهد فشار داخل معده و شكلی كه ایجاد می شود syspepsia

شایع ترین تظاهر بیماریهای معده و دئودنم دیس پپسیا می باشد.

dyspepsia : هر گونه آگاهی از ناحیه سردل (اپی گاستر)

دیس پپسی با اشكال مختلف توسط مردم بیان می شود مثل :

احساس درد

احساس سوزش

چنگ زدن

ضعف سردل

ماهیت همه یكی است

2- فیزیولوژی ترشحی معده : اصلی ترین ماده ای كه معده توسط سلول پریتال (در فوندوس و بادی) ترشح می كند اسید است كه روزانه 60 امیلی اسمول اسید تولید می‌شود.

دو وظیفه اسید

حذف Ag (اولین سد در مقابل Ag اسید)

هضم por ها (اصلی ترین ماده پروتئولیتیك بدن اسید)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انواع درد و چگونگی مقابله با آنها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع درد و چگونگی مقابله با آنها در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع درد و چگونگی مقابله با آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی انواع درد و چگونگی مقابله با آنها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی انواع درد و چگونگی مقابله با آنها در word :

بررسی انواع درد و چگونگی مقابله با آنها در word

پیشگفتار

انسان از دیرباز در تلاش دست یافتن به اسرار پدیده درد بوده است به این امید كه با دانش این وقایع بتواند راهی برای تشكیل دردهای خویش بیابد. از همین زمینه سعی شده است تهیه تركیبات جدید مشتق شده از تباین با استفاده از روشهای منطقی طراحی دارد مورد بررسی قرار گیرد. به امید آنكه روزی بتواند به شیوه نوینی برای تسكین درد دست یافت كه دارای قدرت اثر اوییوئیدها بوده و لیكن بیمار ناچار به تحمل عوارض جانبی فراوان این داروها نباشد.

تعریف درد

بشر از ابتدای خلقت و بدو تولد با مسئله‌ای بنام درد است به گریبان بوده است. گویا زندگی و زیستن با درد كمین می‌باشد. جدایی بین درد و حیات امكان پذیر نمی‌باشد. بنابراین از همان اوایل خلقت در پی توصیف درد و یافتن درمان آن بوده است. توصیف‌های متعددی از طرف دانشمندان ارائه گردیده است. از جمله معتقدند درد بشر یك احساس درونی می‌باشد. اگرچه با پاسخهای فیزیولوژیك نظیر رملكس عصب كشیدن، تغییرات توده عروقی، فشار خون، تنفس و عرق كرده همراه می‌باشد. (1) نقش اساسی درد هوشیار ساختن فرد نسبت به احتمال تخریب یك جزء از سیستم وی می‌باشد. درد را به عنوان اساس ویژه‌ای ناشی از یك محرك آسیب‌رسان توصیف كرده‌اند. از این توصیف بشر جزء فیزیولوژیك درد مد نظر است در تعریف كلاسیك دیگری از درد آن را ملتزم روحی یك رفلكس حفاظتی بیان كرده‌اند. بهرحال درد یكی از مكانیسم‌های دفاعی بدن بوده و در بقاء موجودات با ارزش می‌باشد.(2)

انواع درد

درد به دو نوع عمده تقسیم می‌شود: درد حاد ( aeutepain) و درد مزمن ( chronic pain) مسیر و انتقال درد به دو صورت سریع آهسته می‌باشد. درد سریع از مدت زمان از ثانیه پس از برخورد محرك حس می‌شود، در حالیكه درد آهسته دردی است كه بعد از یك ثانیه و حتی بشر شروع شد. و سپس به مدت چند ثانیه یافته ادامه می‌یابد. (3)

بدنبال صدمه بافتی و در محیط واكنش انتهایی حاصل از آن سیگنالهای محیطی ایجاد می‌شوند كه هدایت را در گیرنده‌های حساس به درد تغییر می‌دهند. به طوریكه این گیرنده‌ها می‌توانند توسط محركهائی با شدت پایین نیز تحریك شوند. به این پدیده حساس شدن محیطی گویند. در این وضعیت درد در اثر تحریك گیرنده‌های حساس به آستانه تعریف بالا ایجاد شده وی عامل محرك می‌تواند ضعیف یا غیر آسیب رسان باشد.

در پدیده حساس شدت مركزی پیام دردناك به نخاع وارد شده است ایجاد تغییرات وابسته به فعالیت در پاسخ‌ دهی نرونهای موجود در شاخ خلفی می‌كند. بدین معنی كه این نرونها تولید پاسخهای غیر طبیعی و اغراق آمیزی در مقابل پیامهای معمولی می‌كند.

باید در نظر داشته باشیم كه دو پدیده متفاوت در درد وجود دارند:

1ـ درد فیزیولوژیك 2ـ درد پاتولوژیك

درد فیزیولوژیك دردی است كه از شرایط عادی فقط از محركهای آسیب رسان و مخرب كه گیرنده‌های حس با آستانه تحریك بالا را فعال می‌كند، ایجاد می‌شود. در حالیكه درد پاتولوژیك از حالتهای كلینیكی از محركهای ضعیف یا غیر آسیب رسان ایجاد می‌شود. درد فیزیولوژیك بسیار متمركز و موضعی و در صورت عدم وجود آسیب بافتی، زود گذر است.

مكانیسم‌های عصبی احساس درد

الف ـ گیرنده‌های درد:

برخی از گیرنده‌های درد احتمالاً chemoreceptor می‌باشند زیرا تنوع گسترده‌ای از تركیبات شامل اتوكوئیدهائی چون برادی كینین ( bradykinin) و چندین پروستاگلاندین ( prostaglandins) می‌توانند موجب ایجاد یك پاسخ دردناك شوند. و لیكن اكثریت گیرنده‌های فیزیولوژیك درد را پایانه‌های عصبی برهنه تشكیل می‌دهند كه فاقد ساختمان دقیق یك گیرنده می‌باشند و در تمام بافتهای بدن یافت می‌شوند. گیرنده‌های درد برای آن اختصاصی بوده و درد حاصل تحریك بیش از حد انواع دیگر گیرنده‌ها نیست.

اعصاب آوران اولیه فیبرهای نازك ( small – diameter) شامل فیبرهای c و a می‌باشند. این فیبرهای عصبی در بافتهای محیطی به شاخه‌های كوچكتری تقسیم شده و هر كدام از این فیبرها می‌توانند با انواع محركهای مختلف از جمله مكانیكی، حرارتی و شیمیائی به شدت تحریك شوند. میزان تحریك هر كدام از فیبرها را در انسان می‌توان ثبت كرد و اگر این تحریك به اندازه كافی باشد می‌تواند احساس درد را ایجاد كند. این اعصاب آوران به عنوان p olymodal nociceptors شناخته شده‌اند و از گیرنده‌هائی كه به تحریكات با آستانه پایین مانند حرارت كم و نور، حساس هستند تفكیك می‌شوند. اطلاعات درد از سطح پوست توسط فیبرهای گروه a ( فیبرهای نازك و میلین‌دار كه با سرعت 10-30 m/sec ایمپالس عصبی را هدایت می‌كنند) و با گروه c ( فیبرهای بدون میلین كه سرعت هدایتی آنها كمتر یا مساوی 2.5 m/sec است) انتقال می‌یابند. تجربیات انسانی نشان داده است كه فعالیت رشته‌های عصبی a باعث بوجود آوردن درد سریع و حاد و رشته عصبی c ایجاد درد مزمن و آهسته می‌كند.

گیرنده اپسیلون

در وازودفران Rat گیرنده دیگر اوپیوئیدی به نام اپسیلون برای اولین بار شناخته شده است. در این محل تحریك الكتریكی بوسیله اندورفین‌ها مهار می‌شود. اعمال این بافت به وسیله مرفین مهار نمی‌گردد و به آنالوگهای پایدار انكفالین نیز مقاوم است. نالوكسان روی این گیرنده دارای اثر كمی است. (53) اثرات اوپیوئیدها روی سیستم ایمنی از طریق این گیرنده‌ها اعمال می‌شود.

2ـ6ـ تقسیم بندی لوپیوئیدها بر اساس اثر بر رسپتورهای اوپیوئیدی

2ـ آنتاگونیستهای اوپیوئیدی یا تركیباتی مثل نالوكسان كه فاقد هر گونه اثر اگونیستی روی گیرنده‌ها هستند.

3ـ اوپیوئیدهایی با عملكرد مخلوط: این دسته شامل آگونیست، آنتاگونیستها ( تركیباتی مثل نالورفین یا پنتازوسین) هستند كه روی بعضی گیرنده‌ها اثر آگونیستی و روی برخی دیگر اثر آنتاگونیستی دارند. اثرات این دارو به طور ضعیفی توسط نالوكسان آنتاگونیزه می‌شود.

4ـ7ـ تحمل و وابستگی نسبت به اوپیوئیدها

تحمل دارویی ( Drug tolerance) عبارت است از كاهش پاسخ دهی به اثر فارماكولوژیكی دارو در نتیجه تماس قبلی با دارو یا داروهای وابسته می‌باشد. تحمل می‌تواند به سرعت ایجاد شود كه گاهی به این نوع تحمل تاكی‌فیلاكسی ( Tachy phylaxis) و یا تحمل حاد (Acute tolreance) می‌گویند. از خصوصیات بسیار مهم داروهای اوپیوئیدی تحمل متقابل (cross-tolerance) می‌باشد به این معنی كه مثل فردی كه نسبت به مرفین تحمل پیدا می‌كند نسبت به سایر آگونیستهای اوپیوئیدی نیز تحمل پیدا كرده است. وابستگی دارویی از نوع اوپیوئیدی خود را به صورت تحمل (Tolerance) ، یك سندرم خاص محرومیت (Abstinence syndrom) یا سندرم قطع دارو (Withdrawal syndrom) و یك وابستگی روانی (Psychological dependence) یا اشتیاق برای مصرف آن نشان می‌دهد. تظاهرات سندرم محرومیت بستگی به نوع داروی ایجاد كننده وابستگی و نیز گونه یا نوع ارگانیسم دارد. علائم سندرم قطع دارو یا سندرم محرومیت در انسان عبارتند از: آب ریزش از بینی، اشك ریزش، خمیازه كشیدن، لرز، سیخ شدن موها، هیپرونتیلاسیون، افزایش درجه حرارت، گشادی مردمك‌ها، دردهای عضلاتی، تهوع، اسهال، اضطراب و رفتار خصمانه است. معمولاً تحمل بیشتر نسبت به آثار ضد درد، تضعیف كننده تنفس و نشئگی این داروها ایجاد می‌شود. همچنین نسبت به آثار آنتی دیورتیك، تهوع زایی و افت فشار خون نیز تحمل ایجاد می‌شود ولی در مورد آثار تشنج زایی، تنگ كننده مردمك و یبوست زایی این داروها تحمل بوجود نمی‌آید.

واضح است كه برای تحمل ایجاد شده توسط اوپیوئیدها نمی‌توان فقط یك مكانیسم خاص را ذكر نمود، بلكه چندین مكانیسم در این عمل دخالت دارند. بطور كلی عواملی نظیر تغییر در كیفیت و كمیت یك آنزیم، ذخیره و آزاد شدن یك ناقل عصبی، تولید یا آزاد سازی یك هورمون یا تعدادی از اعمال بیولوژیك نظیر بیوسنتز تركیب شیمیایی می‌تواند علتهای ایجاد تحمل توسط یك دارو باشد. (15)

2ـ8ـ واسطه‌های سلولی دخیل در اثرات تركیبات و پپتیدهای اوپیوئیدی

اتصال تركیبات و پپتیدهای اوپیوئیدی به رسپتورهای مرفینی باعث آغاز روند پیچیده‌ای در سطح سلول می‌شوند، كه در كل منجر به مهار دپلاریزاسیون و جلوگیری از آزاد شدن نوروترانسمیتر از آن می‌گردد. برخلاف انتقال عصبی ـ عضلاتی كه صرفاً از طریق جفت شدن استیل كولین‌ ـ كانال یونی صورت می‌گیرد، سیگنالهای ایجاد شده توسط تركیبات اوپیوئیدی از طریق دخالت چندین عامل ثانویه مختلف و اثرات متقابل پیچیده آنها اعمال می‌گردد كه عبارتند از:

1ـ كلسیم و كالمودولین كه یك پروتئین داخل سلولی تنظیم كننده كلسیم است.

2ـ كانالهای یونی پتاسیم

3ـ آدنوزین مونوفسفات حلقوی (cAMP)

4ـ واكنشهای متقابل كلسیم با آدنیل سیكلاز و گوانیل سیكلاز

5ـ پروتئین كینازها

6ـ فسفولیپیدها

مدارك فراوانی بر اهمیت كلسیم بعنوان مهمترن واسطه ثانویه در اثرات مرفینی ارائه گردیده است. این مسئله مشخص می‌باشد كه یك رابطه معكوس بین عملكرد آن و فعالیت اوپیوئید وجود دارد. بعنوان مثال تزریق داخل بطنی یون كلسیم باعث از بین رفتن اثر آنالژزیك مرفین شده است. كلسیم داخل سلولی چه به تنهایی و چه پس از اتصال به كالمودولین در فرایندهای مهم سلولی از قبیل آزاد شدن نوروترانسمیترها یا تولید پتانسیل عمل دخالت می‌كند. از سوی دیگر تركیبات اوپیوئیدی نه تنها بر روی جریان كلسیم به داخل سلول بلكه بر نتایج این جریان نیز اثر می‌گذارند. تصور می‌شود تركیبات اوپیوئیدی از جریان كلسیم به درون پایانه‌های عصبی در پی دپلاریزاسیون جلوگیری كرده و از این طریق موجب كاهش در ترشح نوروترانسمیترها می‌گردند. مدارك فراوانی مبنی بر اثر مهاری تركیبات اوپیوئیدی در برداشت كلسیم به درون ترمینالهای عصبی در دست است. این اثر محدود به سیناپتوزوم، وابسته به دوز، s tereospecific و قابل برگشت توسط نالوكسان می‌باشد، لذا با دخالت رسپتور مرفینی اعمال می‌شود. مكانیسم دیگر دخالت یون كلسیم در اثرات مرفینی بصورت غیر مستقیم و از طریق ایجاد هیپرپلاریزاسیون در نورون می‌باشد، كه باعث كاهش حساسیت نورون به پتانسیل عمل و لذا ممانعت از آزاد شدن نوروترانسمیتر می‌گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

درمان ناباروری به کمک لقاح مصنوعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 درمان ناباروری به کمک لقاح مصنوعی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد درمان ناباروری به کمک لقاح مصنوعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي درمان ناباروری به کمک لقاح مصنوعی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن درمان ناباروری به کمک لقاح مصنوعی در word :

درمان ناباروری به کمک لقاح مصنوعی در word

این در 10 صفحه تهیه و تنظیم شده است .

یکی از راه های غلبه بر مشکل ناباروری لقاح مصنوعی و در لوله ازمایش یا (in vitro fertilization (IVF است . اساس این روش انجام عمل لقاح به صورت مصنوعی در شرایط ازمایشگاهی است. به طور خلاصه در این روش ،”تخمک اماده باروری” را به کمک روش های جراحی از بدن زن گرفته و” اسپرم های دارای قدرت باروری” را از مرد گرفته و در شرایط کنترل شده در لوله ازمایش قرار می دهند. و تخمک بارور شده یا zygote را به دست می اورند. در مرحله بعد به منظور انجام تقسیمات سلولی در این تخم ان را در محیط گشت مناسب قرار میدهند. بعد از ان جنین یا embryo را به بدن مادر منتقل می کنند.تفاوت در انواع روش های IVF به دلیل تفاوت در نحوه انجام هر یک از مراحل بالاست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم در word :

بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم در word

آناتومی و جنین شناسی چشم

paul Riordan. Eva, FRCS, FCO phth & Khalid F. Tabbara, MD

الف- آناتومی طبیعی

كاسه چشم (THE ORBIT)

(شكلهای 1-1 و 2-1)

حفره كاسه چشم شبیه هرمی چهارضلعی است كه راس آن در عقب واقع شده است. دیواره های داخلی راست و چپ كاسه چشم موازی اند و توسطی بینی از هم جدا شده اند. در هر كاسه چشم (اربیت) دیواره های داخل یو خارجی زاویه ای 45 درجه تشكیل می دهند، در نتیجه زاویه بین دو دیواره خارجی قائمه می‎شود. شكل اربیت را به گلابی ای تشبیه می كنند كه عصب بینایی (optic nerve) دم آن را می سازد. قطر محیط قدامی قدری كوچكتر از ناحیه بلافاصله پشت لبه است، بنابراین حاشیه محافظ محكمی را می سازد.

حجم اربیت فرد بزرگسال تقریبا 30 ml است و كره چشم فقط در حدود یك پنجم این فضا را اشغال می‎كند عمده فضای باقیمانده را چربی و عضله اشغال می كنند.

حد قدامی حفره اربیت را سپتوم پیشانی در پایین با سینوس فكی و در سمت داخل با سینوسهای پرویزنی و پروانه ای (spenoid) مرتبط است. ضربه مستقیم به كره چشم براحتی موجب آسیب كف نازك اربیت می‎شود كه بصورت ترك برداشتن (شكستگیblowout) شود و محتویات اربیت را گرفتار كند. خوردگی سقف اربیت (مانند نوروفیبروماتوز) ممكن است موجب ضربانهای آشكار كره چشم شود كه از مغز منتقل می‎شوند.

دیواره های اربیت

سقف اربیت عمدتا توسط صفحه اربیتال استخوان پیشانی تشكیل می‎شود غده اشكی در حفره اشكی واقع در ضلع قدامی خارجی سقف قرار دارد. در خلف ، بال كوچك استخوان اسفنوئید كه كانال اپتیك را در خود جای می دهد، سقف را كامل می‎كند.

دیواره خارجی توسط شیار كاسه چشمی فوقانی از سقف جدا می‎شود این شیار بال كوچك استخوان پروانه ای را از بال بزرگ جدا می‎كند. قسمت قدامی دیواره خارجی توسط سطح اربیتال استخوان زیگوماتیك (گونه ای) تشكیل می‎شود كه محكم ترین قسمت اربیت استخوانی است. لیگمان های آویزان كننده (suspensory) تاندون پلكی خارجی، و لیگان های گونه ای بوسیله بافت همبندی به دگمه اربیتال خارجی متصل می‎شوند.

كف اربیت بوسیله شیار اربیتال تحتنای از دیواره خارجی جدا می‎شود. صفحه اربیتال ماگزیلا، قسمت بزرگ مركزی كف اربیت را می سازد كه بخش اعظم شكستگی های blowout در آنجا اتفاق می افتد. زایده پیشانی ماگزیلا از سمت داخل و استخوان زیگوماتیك از سمت خارج لبه تحتانی اربیت را كامل می كنند. زایده اربیتال استخوان گام مثلث كوچكی ازقسمت خلفی كف اربیت می سازد. حدود دیواره داخلی كمتر مشخصند. استخوان پرویزنی بسیار نازك است اما در جلو كه به استخوان اشكی (lacfrimal bone) می رسد، ضخیم می‎شود. بدنه استخوان پروانه ای (sphenoid b.) خلفی ترین بخش دیواره داخلی را می سازد، و زایده گوشه ای (angular) استخوان پیشانی بخش فوقانی ستیغ اشكی خلفی را می سازد. بخش تحتانی ستیغ اشكی خلفی از استخوان اشكی تشكیل می‎شود. ستیغ اشكی قدامی به آسانی از طریق پلك قابل لمس است و از زایده پیشانی استخوان ماگزیلا ساخته می شو، ناودان اشكی بین دو ستیغ قرار دارد و حاوی كیسه اشكی (lacrimal sac) است.

نوك اربیت (orbital apex)

شكل (3-1)

نوك اربیت مدخل تمام اعصاب و عروق چشم و مبدا تمام عضلات خارج چشمی بجز مایل تحتانی است. شیار كاسه چشمی فوقانی (superior orbital fissure) بین بدنه و بالهای بزرگ و كوچك استخوان پروانه ای قرار دارد. (trochlear) از بخش خارجی شیار عبور می‎كنند كه خارج از حلقه zinn قرار دارد. شاخه های فوقانی و تحتانی عصب اكولوموتور را بدوسنس و اعصاب نازوسیلیاری از پخش داخلی شیار و از داخل حلقه زین می گذرند. عصب اپتیك و شریان افتالمیك از كانال اپتیك عبور می كنند كه آنهم در داخل حلقه زین قرار دارد. ورید افتالمیك تحتانی ممكن است از هر یك از بخشهای شیار اربیتال فوقانی عبور كند از جمله بخش مجاور بدنه اسفنوئید كه پایین و داخل تر از حلقه زین قرار دارد. ورید افتالمیك تحتنای ممكن است ازهر یك از بخشهای شیار اربیتال فوقانی عبور كند از جمله بخش مجاور بدنه اسفنوئید كه پایین و داخل تر از حلقه زین قرار دارد. ورید افتالمیك تحتانی اغلب پیش از خروج ازاربیت به ورید افتالمیك فوقانی می پیوندد.

خونرسانی

(شكل های 4-1 تا 6-1)

خونرسانی شریانی اصلی اربیت و ساختمانهای آن از شریان افتالمیك تأمین میشود كه اولین شاخه اصلی قسمت داخل جمجمه ای شریان كاروتید داخلی است. این شاخه از زیر عصب اپتیك عبور می‎كند و آن را در مسیر كانال اپتیك تا اربیت همراهی می‎كند. اولین شاخه داخل اربیتی، شریان مركزی شبكیه است كه در 8 تا 15 میلی متری زیر كره چشم وارد عصب اپتیك می‎شود. سایر شاخه های شریان افتالمیك عبارتند از شریان اشكی (lacrimal a.) كه غده اشكی و پلك فوقانی را مشروب می كند؛ شاخه های عضلانی به عضلات مختلف اربیت؛ شریانهای مژگانی كوتاه و بلند؛ شریانهای پلكی داخلی (medial palpebral a.s) به هر دو پلك و شریانهای سوپرا اربیتال و سوپرا تروكلئار. شریانهای مژگانی خلفی كوتاه مشیمیه و بخشهایی از عصب اپتیك را مشروب می سازند. دو شریان مژگانی خلفی بلند، جسم مژگانی را مشروب می سازند و با یكدیگر و با شریانهای مژگانی قدامی آناستوموز می یابند تا حلقه شریانی اصلی عنبیه را تشكیل دهند. شریانهای مژگانی قدامی از شاخه های عضلانی به عضلات ركتوس جدا می‎شوند. آنها به قدام صلبیه اپی اسكلرا، لیمبوس، و ملتحمه خون می رسانند و در حلقه شریانی اصلی عنبیه شركت می كنند. قدامی ترین شاخه های افتالمیك در تشكیل قوسهای شریانی پلك ها نقش دارند كه از طریق شریان فاسیال با گردش خودن كاروتید خارجی ارتباط برقرار می كنند.

توكشنده های پلك

تو كشنده های پلك مسئول باز كردن پلك ها هستند. آنها از یك مجموعه عضلانی- فاشیایی ساخته می شوند كه دارای هر دو نوع عضله مخطط و صاف است و در پلك فوقانی بنام كمپلكس بالا برنده، و در پلك تحتانی بنام فاشیای كپسولی- پلكی capsubpalpehral خوانده می‎شود.

در پلك فوقانی بخش عضله مخطط را عضله بالا برنده پلك فوقانی تشكیل می‎دهد كه از نوك اربیت شروع می‎شود و در جلو به یك نیام و یك بخش عمقی تر تقسیم می‎شود كه بخش اخیر حاوی الیاف عضله صاف مولر Muller (تارسی فوقانی) است (شكل 22-1).

نیام آن تیغه قدامی پلك را بلند می كند، و در سطح خلفی عضله حلقوی چشم و از آنجا در پوست روی آن فرو می نشیند تا چین پوستی پلك فوقانی را بسازد. الیاف عضله مولر به كناره فوقانی صفحه تارسی و فورنیكس فوقانی ملتحمه متصل می شوند، بنابراین تیغه خلفی را بلند می كنند.

در پلك تحتانی بخش اصلی توكشنده پلك را عضله راست تحتانی می سازد، از این عضله بافت فیبرویی كشیده می‎شود كه عضله مایل تحتانی را در برگرفته و به كناره تحتانی صفحه تارسی و عضله حلقوی متصل میشود. الیاف عضلانی صاف از عضله تارسی تحتانی به این نیام كمك می كنند.

بخش عضلات صاف توكشنده های پلك توسط اعصاب سمپاتیك عصب دهی می‎شود. عضلات ركتوس تحتانی و بالا برنده توسط عصب جمجمه ای سوم (محرك مشترك چشم) عصب دهی می‎شوند. بنابراین پتوز از خصوصیات سندرم هورنر و نیز فلج عصب سوم است.

عضله بالا برنده پلك فوقانی

levator palpebral

superioris muscle

عضله بالا برنده پلك فوقانی از یك تاندون كوتاه از سطح زیرین بال كوچك استخوان پروانه ای، در جلو و بالای سوراخ اپتیك شروع می‎شود. این تاندون با مبدا عضله ركتوس فوقانی كه در زیر آن است درهم می آمیزد. این عضله كه بخشی از آن عضله صاف است (عضله مولر) همراه با نیام خود، بخش مهمی از توكشنده پلك فوقانی را می سازند. بخش پلكی عضله حلقوی چشم به عنوان متضاد آن عمل می‎كند.

دو انتهای نیام بالا برنده را شاخهای داخلی و خارجی آن می خوانند. شاخ داخلی ظریف است و در پایین به درز پیشانمی – اشكی و نیز به لیگامان پلكی داخلی متصل می‎شود. شاخ خارجی از بین بخشهای كاسه چشمی و پلكی غده اشكی می گذرد و به توبركل كاسه چشم و لیگامان پلكی خارجی متصل می‎شود.

غلاف عضله بالابرنده پلك در پایین به عضله ركتوس فوقانی می چسبد. سطح فوقانی، در پیوستگاه شكم عضله و نیام، نوار ضخیمی می سازد كه در داخل به قرقره و در خارج به دیواره كاسه چشمی خارجی وصل می شود، این نوار لیگامان مانع ckeck ligaments عضله را می سازد. آن را لیگامان ویتنال whitnall نیز می گویند.

عضله بالابرنده توسط شاخه فوقانی عصب سوم جمجمه ای عصب دهی می‎شود. خونرسانی آن توسط شاخه های عضلانی خارجی شریان افتالمیك انجام می‎شود.

اعصاب حسی

اعصاب حسی پلك از شاخه های اول و دوم عصب سه قلو (V) جدا می‎شوند. اعصاب كوچك اشكی، فوق كاسه چشمی ، فوق قرقره ای، و بین خارجی lateral nasal منشعب از شاخه افتالمیك عصب پنجم اند. اعصاب زیر كاسه چشمی، صورتی وجنه ای zigomaticofacial و گیجگاهی وجنه ای zygomat icotemporal منشعب از شاخه فكی (دوم) عصب سه قلو هستند.

عروق خونی و لنفاوی

عروق خونی پلك ها از شاخه های پلكی داخلی و خارجی شریانهای افتالمیك و اشكی جدا می‎شوند. آناستوموزهای بین شریانهای پلكی داخلی و خارجی، قوسهای تارسی را می سازند كه در بافت حفره ای فوق عضلانی قرار دارند.

تخلیه وریدهای پلك از طریق ورید افتالمیك و وریدهایی كه به پیشانی و گیجگاه تخلیه می‎شوند صورت می‎گیرد. این وریدها بصورت شبكه های جلو و خلف تارسی ترتیب یافته اند (شكل 6-1).

عروق لنفاوی بخش خارجی پلك ها به گره های لنفاوی جلو گوش preauricular و بناگوشی parotid می ریزند. عروق لنفاوی بخش داخلی پلك ها به گره های لنفاوی تحت فكی submandibular تخلیه می‎شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word :

مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word

مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word
فهرست مطالب

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

ضرورت اهمیت فایل.. 5

اهداف فایل:.. 7

اهداف فایل:.. 7

هدف کلی :.. 7

-مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار در word.. 7

اهداف جزئی.. 7

-مقایسه ی سلامت روان در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار.. 7

-مقایسه ی راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار.. 7

فرضیه های فایل:.. 7

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای فایل.. 8

فصل دوم :.. 9

پیشینه فایل.. 9

سلامت روانی چیست؟.. 10

نکات مشترک بین بهداشت روان و جسم.. 10

دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان.. 11

تاریخچه ی سلامت روان.. 13

معیارهای سلامت روان.. 14

هدف بهداشت روان.. 15

پیشگیری از بیماری های روانی.. 16

انواع پیشگیری.. 17

اصول سلامت روان.. 19

سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی.. 20

سلامت روانی در دوران قبل از تولد و زمان تولد 21

بهداشت روانی در دوران شیرخوارگی و کودکی.. 21

بهداشت روانی دوران بلوغ( نوجوانی).. 22

سلامت روانی در دورن بزرگسالی.. 24

سلامت روان در دوره سالمندی.. 24

رابطه سلامت جسمی با سلامت روانی.. 25

علامت شناسی در بیماری های روانی.. 26

مذهب و سلامت روان.. 26

ایمان و استرس.. 27

قرآن کریم و بهداشت روانی.. 29

نقش اجتماع در بهداشت روان.. 32

بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی 34

مکتب زیست گرایی.. 34

مکاتب روانکاوی.. 35

کارل گوستا و یونگ.. 36

اریک اریکسون.. 37

اریک فرام.. 37

مکتب انسان گرایی.. 38

کارل راجرز Carl Rogers. 38

آبراهام فرلو Abraham Moslow.. 39

مکتب رفتار گرایی.. 39

بی- اف- اسکینر Skinner 39

مکتب شناخت گرایی.. 40

ویلیام گلاسر William glasser 40

آلبرت الیس Albert Elis. 41

مکتب هستی گرایی.. 41

ویکتور فرانکل Victor Frankl 41

آرتروز چیست؟.. 42

اصلی‌ترین علایم این بیماری چیست؟.. 43

انواع آرتروز.. 43

آرتروز استخوانی.. 44

علایم و علل آرتروز استخوانی.. 44

انواع آرتروز استخوانی.. 46

آرتروز مفصلی.. 46

نحوه ابتلا به آرتروز مفصلی.. 46

انواع آرتروز خود ایمنی ( مفصلی ).. 47

وقتی صدمه وارد می شود چه اتفاقی می افتد؟.. 50

تازه ترین فایلات.. 52

تازه ترین فایلات روی غضروف ها و مفاصل.. 53

درمان های موثر و تاثیرات ماندگار:.. 54

مصرف داروها مطابق با ساعت بدن.. 54

اختلال در ریتم طبیعی بدن با افزایش سن.. 55

جمع بندی.. 55

درمان.. 56

درمان غیر دارویی.. 56

جراحی ارتوپدی.. 57

مدیریت درد در آرتروز.. 57

مقابله با درد حاد.. 60

اتخاذ نگرش مقابله ای.. 61

مهارتهای مقابله با درد:.. 62

مهارت مقابله ای 1: اتخاذ نگرش مقابله.. 62

مهارت مقابله ای 2: استفاده از روش خود آرام سازی 62

مهارت مقابله ای 3: استفاده از روش توجه برگردانی 64

مهارت مقابله ای 4: استفاده از تصویر سازی خلاق 66

مهارت مقابله ای 5: استفاده از یخ.. 66

مهارت مقابله ای 7: حفظ شوخ طبعی خود.. 67

مهارت مقابله ای 8: داشتن انتظارات واقع بینانه 68

میزان شیوع درد مزمن.. 68

تجربه درد مزمن.. 69

مهارت مقابله ای 9: پذیرفتن درد مزمن.. 69

مهارت مقابله ای 10: مقابله با غمگینی، افسردگی و خشم 69

مهارت مقابله ای 11: ایجاد سازگاری در روابط بین فردی 70

راهبردهای مقابله ای انطباقی و غیر انطباقی 71

مقابله با التهاب مفاصل (روماتویید).. 73

نتیجه گیری های درباره مقابله با درد مزمن.. 74

اهداف کلینیکهای درمان درد.. 75

ارزیابی اولیه و ثانویه درد.. 75

نتایج فایل سلامت روان در خارج از کشور.. 76

فصل سوم :.. 84

روش فایل.. 84

روش فایل.. 85

جامعه آماری.. 85

نمونه های آماری و روش نمونه گیری.. 85

روش جمع آوری اطلاعات.. 85

ابزار های فایل.. 85

روش تجزیه و تحلیل داده ها:.. 86

فصل چهارم :.. 87

تجزیه و تحلیل داده ها.. 87

بخش اول آمار توصیفی.. 88

بخش دوم آمار استنباطی.. 93

فصل پنجم :.. 95

بحث و نتیجه گیری.. 95

بحث و نتیجه گیری.. 96

محدودیت های فایل.. 97

پیشنهادات.. 98

مقدمه

بیماری آرتروز یكی از قدیمی ترین بیماری هایی است كه تا كنون بشرشناخته است.این بیماری جزو گروه بیماره های روماتیسمی است كه خود به صد گونه ی مختلف ازبیمار های آرتروزی وروماتیسمی تقسیم می شود. واه روماتیسم معمولاٌ مربوط است به شرایط ملتهب ودرد ناك قسمت های مختلف بدن مانند كمر درد،سیاتیك والتهاب اعصاب.در حالی كه آرتروز اختصاصاً مربوط به التهاب مفاصل است. آرتروز یا استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری از دسته التهاب مفاصل است.در این بیماری غضروف مفصل صدمه دیده و كم‌كم از بین می‌رود.آرتروز ممكن است هر مفصلی را درگیر كند اما مفاصل بزرگ كه وزن بدن را تحمل می‌كنند مثل مفاصل زانو و ران و ستون فقرات بیشتر در معرض ابتلا هستند. ویژگی اصلی پاتولوژی آرتروز از بین رفتن پیشرونده غضروف مفصلی است. با وجود این آرتروز تنها بیماری بافت غضروفی نیست بلکه بیماری یک عضو (مفصل) است که درآن همه بافتها شامل استخوان زیر غضروف ، منیسک ، رباطها و قسمت عصبی- عضلانی و غضروف گرفتار می‌شوند.آرتروز شایعترین بیماری مفصلی در انسان، مخصوصاً در افراد مسن می باشد و در رأس علل ناتوانی در سنین سالمندی قرار دارد. شیوع آرتروز در زنان معمولا بعد از 40 سالگی و در مردان بعد از 50 سال می باشد)دکتر پرویز یزدان پناه،1391).

هدف اصلی بهداشت روانی، پیش گیری از وقوع ناراحتی‌ها و اختلالهای جزئی رفتار است و ارتقای سلامت، بهترین شكل بهداشت روانی است. در این زمینه لازم است جامعه از طریق آموزشهای رسمی و غیر رسمی از ابتلای جمعیت سالم به بیماری‌های روانی جلوگیری ‌كند و افراد را علیه بیماریها واكسینه كند، زیرا علاج واقع، قبل از وقوع باید گردد. (دکتر پرویز یزدان پناه؛1391).

درد مزمن دردی است که فرد باید با آن بسازد و زندگی کند.آرتروز و آسیبهای خاص به دردهایی منجر می شود که یا تقریباً همیشه وجود دارد و یا در هر لحظه تشدید می شود.

مقابله با درد مزمن مستلزم آن است که فردیاد بگیرد علی رغم وجود فشار دایمی درد، زندگی معنی دار و رضایتبخش داشته باشد. زیرا علاج واقع، قبل از وقوع باید گردد. به همین منظور، هدف فایل حاضر به مقایسه­ سلامت روان و روشهای مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار می باشد.

بیان مسأله

استئوآرتریت غالبا به صورت دردی عمقی در مفصل مبتلا توصیف می‌شود که این درد با کارکرد مفصل تشدید می‌یابد و با استراحت برطرف می‌شود، اما با پیشرفت بیماری ممکن است درد دائمی باشد. سفتی و خشکی مفصل مبتلا در هنگام بیدار شدن از خواب یا بعد از مدتی دوره بی‌فعالیتی و بی‌تحرکی ممکن است بارز باشد. اما پس از تقریبا 30 دقیقه تسکین پیدا می‌کند. بیمار ممکن است برای حرکت مفاصل خود با مشکل مواجه شود و قادر نباشد آنها را خم و راست کند. بیماری است که ساختارهای مفصلی مختلف را دچار تغییرات دژنراتیو می کند که شامل غضروف، استخوان، سینویوم، عضلات و رباط ها می باشد. آرتروز شایعترین بیماری مفصلی در انسان، مخصوصاً در افراد مسن می باشد و در رأس علل ناتوانی در سنین سالمندی قرار دارد. شیوع آرتروز در زنان معمولا بعد از 40 سالگی و در مردان بعد از 50 سال می باشد.آرتروز در مفاصل متحمل وزن بسیار شایع است و بر مفاصل خاصی اثر می گذارد. مفاصل تحت تأثیر شامل گردن، لگن،زانو، مفاصل کمری خاجی، مفصل متاتارس انگشت شست می باشند. مفاصل مچ، آرنج، قوزک پا معمولاً درگیر نمی شوند. زانو بیشتر از سایر مفاصل دچار آرتروز می شود. برخلاف روماتیسم مفصلی ، آرتروز در ابتدا بیماری غیرالتهابی است که به تدریج پروسه‌های التهابی نیز بر آن سوار می‌شوند.آرتروز زانو باعث خشکی، از بین رفتن دامنه حرکتی مفصل ،تورم و درد می‌شود. بزرگترین عامل خطرساز برای استئوآرتریت سن می‌باشد. بطوریکه در زنان با سن کمتر از 45 سال فقط 2% و در سنین بین 64-45 سال میزان شیوع 30% بوده است. و بالای 65 سال این میزان 68% بوده است. تشخیص آرتروز بر اساس علائم بالینی، معاینه فیزیکی و خصوصیات رادیوگرافی می باشد.(انجمن رومالوتوژی آمریکا،1986)

برای مثال به تشریح نوعی از این بیماری بنام ارتروز زانو میپردازیم: کاهش فضای مفصلی، استئوفیت حاشیه ای، کیست های زیر غضروفی و اسکلروز زیر غضروفی می باشد.یافته های رادیوگرافی ارتباط ضعیفی با حضور و شدت درد زانو دارند. مطالعات نشان داده که وجود یا عدم وجود یک استئوفیت مشخص در رادیوگرافی یک مفصل در حالت تحمل وزن بهترین روش تشخیص آرتروز زانو در مطالعات اپیدمیولوژیک می باشددر حالیکه کاهش فضای مفصلی ممکن است در ارزیابی شدت بیماری بکار برده شود.وجود استئوفیت ارتباط قوی با درد زانو دارد ،در حالیکه وجود یا عدم وجود کاهش فضای مفصلی همراه با درد نمی باشد.شدت درد زانو مهم تر از درجه رادیوگرافی در تعیین ناتوانی عمل آرتروز می باشد. طبق نظر انجمن روماتولوژی آمریکا(1986)، چنانچه درد زانو همراه با استئوفیت در گرافی و حداقل یکی از علائم سن بالای 50 سال ،خشکی مفصل کمتر از 30 دقیقه و صدای مفصل(کریپتاسیون)در حرکت فعال زانو وجود داشته باشد،در آن صورت،این رویکرد تشخیصی حساسیت 91 درصد و ویژگی 86 درصد جهت تشخیص آرتروز زانو دارد. چقدر درد افراد مبتلا به آرتروز احساس به طور مستقیم به سلامت روان آنها مربوط، یک مطالعه جدید توسط محققان UC مدرسه دیویس پزشکی پیدا کرده است. در این مطالعه، افراد با سلامت روان بهتر احساس درد کمتر و افراد با سلامت روان بدتر احساس درد بیشتری می کنند. درد حاد و درد مزمن. درد حاد دردی نسبتاً کوتاه مدت است، وقتی سرتان را جایی می زنید یا بدنتان را می برید و یا متحمل آسیب دیگری می شوید، دردی را تجربه می کنید که مطمئن هستید بالاخره رفع می شود. این امر در مورد کارهای دندان پزشکی، جراحی و زایمان نیز صادق است. اگر چه درد ناشی از این تجارب ممکن است شدید باشد ولی مدت آن محدود است. مقابله با درد حاد مستلزم یافتن راههایی برای بالا بردن تحمل و طاقت خود تا زمان مرتفع شدن آن است.یکی از عوامل مؤثر بر آرتروز سلامت روانی پایین و ناتوانی در راه های مقابله با درد این افراد می باشد. منظور از بهداشت روانی، سازگاری فرد با محیط اطراف خود می باشد، در صورتی که فرد بتواند خود را به راحتی با محیط اطراف تطبیق دهد، قابلیتهای خود را بروز دهد و فاقد اختلالات عاطفی و رفتاری باشد، از بهداشت روانی برخوردار است . درد تجربه ای شخصی است، ما نمی توانیم درد دیگران را درک کنیم و نیز نمی توانیم دقیقاً به دیگران بیان کنیم که چقدر احساس درد می کنیم و همین درد را به صورت چنین موضوع جالبی درآورده است. اگر چه همه احساس درد می کنیم ولی هر کس به شیوه خاص خود به آن واکنش نشان می دهد. به عبارت دیگر درد یک تجربه حسی و ذهنی ناخوشایند که همراه با تخریب بالفعل یا بالقوه بوده و یا بدان صورت بیان می شود و مقابله با درد یعنی توانایی روانشناختی و فیزویولوژیکی فرد در موقعیت های مختلف با درد های فیزیکی،جسمی . روحی که با آنها مواجه می شود.(تنجمن روماتولوژی آمریکا؛1986).

در طی فایلاتی که در ایالات متحده توسط مارگارت، جنیفر، تارا استرین، دانیل چیمن، و ترزا بری(2009) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ناراحتی های روانی جدی و FAD افراد مبتلا به ورم مفاصل را تحت تاثیر قرار میدهد، همچنین بزرگسالان جوان مبتلا به ورم مفاصل، و کسانی که با درد و یا هر دو محدودیت های عملکردی و اجتماعی، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای SPD باشند.لوچ، لانگورست، دوبز، پل، کرامر(2013)دری یک نمونه داخلی از بیماران مبتلا به بیماری های داخلی از تکنیک های تمدد اعصاب به عنوان استراتژی مقابله با درد استفاده شد.در این فایلات نشان داده شد که منبع کنترل درونی و بیرونی با سلامت روان ارتباط دارد این فایلات همچنین تأکید بر این موضوع دارد که پایبندی به این تکنیک ها باعث کاهش درد ناشی از بیماری های داخلی می شوند وباعث افزایش سلامت روانی می شود.دیویس، نیو، ژانگ(2013)سلامت روان با پایه ی بهتر شاخصی است ناشی از نمره ی بالا در سلامت ذهن که با کاهش درد و نمره ی نسبتا کم در مقیاس شاخص درد ناشی ازآرتروز است وبالعکس آن سلامت روان با پایه ی بدتر شاخصی است ناشی از نمره ی پایین در سلامت ذهن که با افزایش درد و نمره ی نسبتا بالایی در مقیاس شاخص درد ناشی ازآرتروز است.حس انسجام درونی و بیرونی فرد با ابعد سلامت روان همراه است ولی با سلامت جسمی به سختی همراه است.نمره بالای فرد در بعد روانی اجتماعی نشان دهنده ی حس انسجام فرد است که این فایل نظریه ی آنتونوسکی را تأیید می کند.این فایل در صدد پاسخگویی به این مسئله است که آیا بین سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلابه آرتروز و بهنجار تفاوت وجود دارد؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان در word :

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان

مقدمه و بیان مسأله

بیش از 2000 سال است كه اطلاعات پزشكی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد كه مرگ ناگهانی در میان افرادی كه بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض 50 سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است (8).

در سالهای اخیر درك اهمیت توزیع چربی، به ویژه چربی شكمی به عنوان عامل خطرزا برای بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها مورد توجه فایلگران بوده است. یافته های فایلی نشان می‎دهد كه چربی درون شكمی یا احشایی، بیش از چربی زیرپوستی مسئول افزایش خطر بیماری هاست (4).

با توجه به این موضوع كه افراد چاق بیشتر در معرض خطر ناتوانی های جسمانی، اجتماعی و روانی قرار دارند، كم تحركی و چاقی به عنوان یكی از مهمترین عوامل تهدیدكننده سلامت و تندرستی در همه كشورهای دنیا در نظر گرفته می‎شود همچنین مطالعات انجام شده در شروع قرن بیستم نشان داد كه توزیع چربی موضعی نقش مهمی در مرگ و میر افراد دارد (4)، هر چند تا پایان جنگ جهانی دوم در این زمینه فعالیت چشمگیری انجام نشد. اما پس از آن، نتایج مطالعات نشان دادند كه افراد چاق با توزیع چربی بدن آندروئید یا مردانه نسبت به افراد با چاقی ژینوئید یا زنانه بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت هستند. بررسی‌های كلینیكی و همه گیر شناسی در سال 1980 نیز وجود ارتباط بین توزیع چربی بدن و افزایش خطر مرگ و میر را تأئید كردند. همچنین فایلگران به وجود رابطه بین فعالیت های جسمانی و بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی- عروقی پی بردند. البرایت و یولاك اظهار می دارند، كه دلیل افزایش جمعیت مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی، كم تحرك است و اجرای فعالیت های منظم و مستمر جسمانی می‎تواند از توسعه بیماری های قلبی- عروقی جلوگیری كند (7) چاقی شكمی خطر ابتلاء به پرفشار خونی، بیماری‌های قلبی- عروقی، افزایش انسولین خون، دیابت، بیماری های مربوط به كیسه صفرا، سكته مغزی و سرطان سینه و رحم را افزایش می‎دهد (4).

بنابراین با توجه به ارتباطی كه بین میزان فعالیت بدنی و میزان چربی و چگونگی توزیع آن در قسمتهای مختلف بدن با مشكلات مربوط به تندرستی وجود دارد، اندازه گیری فعالیت بدنی، تركیب بدنی و نحوه توزیع چربی در بدن مورد توجه بسیاری از پزشكان، متخصصین بهداشت و متخصصین ورزشی قرار گرفته است. برای تعیین تركیب بدن روشهای مختلفی از جمله وزن كشی در زیر آب مقاومت الكتریكی یا رقیق سازی ایزوتوپی است كه این تكنیكها معمولاً در مكانها و محیط های پزشكی، بهداشتی و ورزشی در دسترس نیستند. روش تعیین درصد چربی بوسیله‌ی كالیپر دارای دقت بالا و قابل اجراست. به غیر از ارزیابی درصد چربی بدن، شاخص های دیگری كه معمولاً در ارتباط با تندرستی مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرند، شاخص توده بدنی (BMI ، ضخامت چربی زیر پوستی، نسبت دور كمر به دور نشیمنگاه (WHR است. بطوری كه WHR یا نسبت دور كمر به نشمینگاه كه یكی از ساده ترین روشهای ارزیابی توزیع چربی در بدن هستند. برای تعیین خطر بیماریهای قلبی- عروقی استفاده می‎شود. كچ، مك آردل (1993) در كتاب فیزیولوژی ورزش اشاره می‌كنند كه اگر (WHR) در مردان بیشتر از 9/0 باشد بیانگر افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی و سایر بیماریها مانند دیابت، بالا بودن تری گلیسیرید و پرفشار خونی است (17).

فایلات انجام یافته در سالهای اخیر مشخص شده است كه شاخص نسبت دور كمر به دور لگن (WHR) پیشگوی قوی برای بیماری های قلبی- عروقی است (6).


– under water weighting

– Electrical impedance

– Isotope dilution

– Body Mass Index

– Waist- to- Hip Ratio

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بیماریهای مقاربتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بیماریهای مقاربتی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بیماریهای مقاربتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی بیماریهای مقاربتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی بیماریهای مقاربتی در word :

بررسی بیماریهای مقاربتی در word

عنوان : بیماریهای مقاربتی

اگر بیماریهای مقاربتی با هم در نظر گرفته شوند,یكی از شایع ترین عوارض طبی بارداری خصوصا در جمعیت های فقیر شهری كه گرفتار بلای اعتیادوروسپیگری هستند,محسوب خواهد شد.مثلا در درمانگاهای پره ناتال بیمارستان پاركلند عفونت كلا میدیایی در 12درصد,سوزاك در 2تا3درصد,سیفیلیس در1تا2درصد,هر پس تناسلی دریك درصد وعفونت نقص ایمنی انسانی در4/0درصد یافت شده است.بیماریابی,شناسایی,آموزش ودرمان باید بخشهای اصلی مراقبت پیش ازتولد درزنان مستعدابتلا به این عفونتهای شایع را تشكیل می دهد.درنتیجه به عنوان بخشی از آزمایشهای معمول پیش از تولد,بیماریهای مقاربتی شایع شامل سیفیلیس,سوزاك,كلامید یا,ویروس هپاتیتB,ویروس نقص ایمنی انسان وویروس پاپیلومای انسانی اغلب مورد بررسی قرار میگرند.نویسندگان تلاش دارنددر بسیاری از روشهای درمانی برای بیماریهای مقاربتی درذیل از روشهای درمانی موثر ولی غالبا تغییر یافته كه بطور دوره ای توسط مراكز كنترل بیماریها ارائه می شود,كمك بگیرند.

سیفیلیس

تا همین اواخربروز سیفیلیس در ایالات متحده افزایش داشت.بیشترین مقدار این افزایش درسال 1990بوده واز آن زمان به بعد كاهش یافته است.میزان بروز سیفیلیس اولیه وثانویه در ایالات متحده درسال1933 4/10در000/100بوده وبیش از 300 مورد سیفیلیس مادر زادی در كودكان كمتر از یك سال نیز وجود داشته است.ارتباطی بین سیفیلیس مادری ومصرف مواد مخدر بویژهcrake cocaineوفقدان مراقبتهای پیش از تولدگزارش كردند.در تحقیقی درباره سیفیلیس پره ناتال در بیمارستان شهر بوستون كه مدت 4ماهه ادامه داشت,شیوع سیفیلیس در زنان غیر بارداروباردار را درسال1951, 4/2اعلام نمودند درحالیكه این مقدار درسال 1991, 9/3درصد بوده است.آنها نتیجه گیری كردنداستمرار شیوع سیفیلیس در دوره بارداری درارتباط بامصرف مواد مخدر,عفونت باویروس نقص ایمنی انسانی,فقدان مراقبتهای پره ناتال,عدم موفقیت در درمان وعفونت مجدد می باشد.سیفیلیس قبل از زایمان از طریق ایجادزایمان زودرس,مرگ جنین,عفونت نوزادی ازطریق عبور از جفت یا عفونت حین زایمان می تواندشدیدا روی نتیجه بارداری تاثیر گذارد.خوشبختانه ازمیان بسیاری از عفونتهای مادر زادی,سیفیلیس نه تنها بسهولت قابل پیشگیری است بلكه به درمان به خوبی پاسخ میدهد.

تظاهرات بالینی

پس از یك دوره نهفته10تا90 روزه اما معمولا كمتر از6هفته سیفیلیس اولیه پدیدار می گرددودرخلال بارداری,ضایعه اولیه دستگاه تناسلی یا گاهی اوقات ضایعات اولیه ممكن است آنقدر كوچك باشند كه دیده نشوند.مثلا شانكر سرویكس كه بیشتر درزنان باردار دیده میشودبخاطر تلقیح باكتری در بافت شكننده سرویكس است.شانكر اولیه به صورت یك زخم نرم بدون دردبالبه های برجسته بافت گرانولاسیون درقاعده مشخص می گردد.شانكر از 2تا6 هفته پایدار مانده وسپس بطور خود به خود بهبود می یابداما اغلب غددلنفاوی اینگوینال بزرگ وغیرحساس ظاهر می شوند.تقریبا پس از 6 تا8هفته پس ازبهبودشانكر,سیفیلیس ثانویه معمولا به شكل راشهای جلدی با اشكال بسیارمختلف بروز می كند.حدود 15درصد اززنان دراین مرحله هنوز دارای شانكر می باشند.ضایعات سیفیلیس ثانویه در25درصداز بیماران خفیف بوده ومورد توجه قرار نمی گیرند.دربعضی موارد,ضایعات محدود به دستگاه تناسلی بوده وبه صورت نواحی برجسته ای تحت عنوان كوندیلوماتالاتا نامیده می شوند كه گهگاه باعث ایجاد زخمهایی درناحیه فرج می گردند.سیفیلیس ثانویه ممكن است سبب ایجاد آلوپسی شود.در بسیاری از زنان سابقه ای اززخم منفرد یاراش جلدی وجود ندارد.گاه نخستین علامت اثبات بیماری بدنیا آوردن نوزاد مرده یا زنده ای است كه به شدت سیفیلیس مادرزادی مبتلا است.

كودكان مادران مبتلا به سوزاك:

برای تمام كودكان پیشگیری علیه عفونت چشمی انجام می شود.نوزادانی كه به عفونت چشمی مبتلا می شوند باید برای عفونت منتشر بستری وبررسی شوند.سوزاك چشمی را می توان با سفتر یاكسون50-25میلی گرم به ازای هركیلو گرم وزن بدن وبه صورت دوز منفرد از راه عضلانی یا داخل وریدی درمان نمود.بعضی از متخصصان كودكان ترجیح می دهند تا زمانی كه كشتها به مدت48تا72 ساعت منفی باشند,درمان آنتی بیوتیكی را ادامه دهند.همچنین توصیه می گردد كه مادر وكودك از نظر عفونت كلامیدیایی همراه نیز بررسی شود.تا24ساعت نخست درمان,جدا سازی بیمار توصیه می گردد.درمان با آنتی بیوتیك موضعی مناسب نمی باشد.پدر ومادر نوزاد نیز بایددرمان شوند

عفونتهای كلامیدیایی

كلامیدیا تراكوماتیس,یك باكتری داخل سلولی اجباری است كه سروتیپهای متفوتی دارد ازجمله گروهی كه باعث ایجاد لنفوگرانولوم ونروم می شوند.شایع ترین انواع آن گروهی هستند كه تنها به پوشش مخاطی استوانه ای یاترانزیشنال چسبیده وسبب ایجاد عفونت می شوند.

عفونتهای مادری

عفونت تناسلی بوسیله كلامیدیا تراكوماتیس شایع ترین بیماری آمیزشی در زنان سنین باروری است كشتهای بدست آمده ازسرویكس حداكثر در یك چهارم از زنان باردارمثبت بوده وبروز آن به جمعیت شناسی جامعه بستگی دارد.واكنش زنجیره پلی مرازاخیرا یك روش حساس جهت تشخیص كلامیدیا درزنان باردار در نظر گرفته شده استWitkinوهمكاران1996,گزارش كردندكهpcrاز نمونه های دستگاه تناسلی زنان بارداربرای تشخیص كلامیدیا به اندازه 97درصدحساس و100درصد اختصاصی می باشد. Chatterjee و Humphrey (1996) ازPCRجهت تشخیص در ادرار وسرویكس زنان باردار استفاده نمودند.گزارش كرده اند كه سنجش واكنش زنجیره لیگاز برای عفونت ادراری تناسلی زنان باردار هم حساس وهم اختصاصی می باشد.شیوع عفونتهای مقاربتی علامت دار وبدون علامت در بیماران مراكز مامایی خصوصی زیر 2درصد است اما در برخی گروههای زنان جوان شهری كه به درمانگاهای عمومی مراجعه می كنندخیلی بیشتر است(تا25درصد).عوامل خطر زا جهت عفونت كلامیدیا درزنان باردار عبارتند ازسن كمتر از 25 سال,وجود یا سابقه دیگر بیماری آمیزشی,شركای جنسی متعددوشریك جنسی جدید در عرض3ماه گذشته,یك همه گیری عفونتهای كلامیدیایی بدون علامت رادرزنان جوان باردار ازدواج نكرده در بعضی از نواحی ژاپن گزارش نموده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word :

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word

چکیده

ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است .ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است. با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار ،این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه هردو گروه انجام گردید .

روش مطالعه: روش تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که بصورت مقطی انجام شد .نمونه پژوهش 110 نفرازپزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ستان اردبیل می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار بررسی ،پرسشنامه دوقسمتی برای پزشکان و پرستاران می باشد که هرکدام بصورت مجزا تهیه شده بود . قسمت اول مربوط به متغیرهای فردی – اجتماعی، با 12 سوال مشخص شده بود . قسمت دوم مربوط به ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار با دو متغیر مشخص ارتباط و ادراک بود که تعداد سوال پرسشنامه پزشکان 22 سوال وپرسشنامه پرستاران با 25 سوال بود . داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ،تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

یافته ها:در مجموع 110 نفر از پزشکان و پرستاران در این تحقیق شرکت نمودند. که47.3%ازپاسخ دهندگان پزشک، مرد و 52.7 % نیز پزشک زن بوده اند.همچنین جنس پاسخ دهندگان پرستار نیز 18.2 % از پاسخ دهندگان مرد و81.8% از آنها زن بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد، با افزایش میزان ارتباط پزشکان با پرستاران ،عملکرد پرستاران نیز بهبود می یابد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان ارتباط پرستاران با پزشکان ،عملکرد پزشکان نیز افزایش می یابد .. همچنین هرچه تجربه کاری پزشکان و پرستاران بیشتر شود میانگین موفقیت در عملکرد شان نیز افزایش می یابد.پس می توان گفت بین ارتباط پزشک و پرستار رابطه معنادری وجود دارد.

نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت، رابطه حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط و از دیدگاه پزشکان در سطح بسیار قوی قراردارد.. پس بهبود ارتباط بین پزشک و پرستار می تواند نتایج بسیار مثبتی برای پزشکان و پرستاران و کیفیت مراقبت های آنان داشته باشد .

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word
فهرست مطالب

صفحه

عنوان

چکیده

فصل اول:معرفی پژوهش

بیان مسئله

اهمیت موضوع

وجوه تمایز

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیات پژوهش

دامنه پژوهش

محدودیت پژوهش

امکانات پژوهش

تعاریف واژه ها

فصل دوم:پیشینه پژوهش

مقدمه

تاریخچه

تعریف ارتباطات

مفهوم ارتباطات

مراحل برقراری ارتباط

روشهای برقراری ارتباط

انواع مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی پایه

مفهوم ارتباط کلامی و غیر کلامی

انواع ارتباط کلامی

انواع ارتباط غیر کلامی

اصول ارتباط بین فردی

موانع ارتباطی

روابط خود راتجزیه و تحلیل کنید

اهمیت گوش دادن در روابط بین فردی

شکلهای مختلف ارتباط گروهی

رازهای ارتباط موفق با دیگران

قاطعیت چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم

مراحل اعمال قاطعیت

مروری بر مطالعات درونی

مروری بر مطالعات بیرونی

فصل سوم:روش و مراحل انجام پژوهش

مقدمه

نوع پژوهش

محیط پژوهش

جامعه پژوهش

حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش گردآوری

نمونه پژوهش و روش انتخاب

روش گردآوری داده ها

ابزار جمع آوری داده ها

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشکان

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار

روش های آماری برای تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم:ارائه یافته ها و بحث و نتیجه گیری

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

شواهد مربوط به روایی و پایایی پرسشنامه

بررسی فرضیه های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم:خلاصه نتایج

خلاصه نتایج حاصله

پیشنهادات پژوهشگر

پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی

پیوست ها

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستار

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در word
فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت پزشکان

جدول(4-2)توزیع فراوانی سن پزشکان

جدول(4-3) توزیع فراوانی تاهل پزشکان

جدول(4-4) توزیع فراوانی تحصیلات پزشکان

جدول(4-5) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پزشکان

جدول (4-6)تعیین نرمال بودن داده های پزشکان

جدول (4-7) تعیین نرمال بودن داده های پرستاران

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه مربوط به عملکرد پزشکان

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

جدول(4-10)ضریب همبستگی فرضیه 1

جدول(4-11) نتایج رگرسیون فرضیه 1

جدول(4-12) تعیین نتایج آزمون فرضیه 1

جدول(4-13) ضریب همبستگی فرضیه 1

جدول(4-14)نتایج رگرسیون فرضیه 2

جدول(4-15) تعیین نتایج آزمون فرضیه 2

جدول(4-16) ضریب همبستگی فرضیه 2

جدول(4-17) نتایج رگرسیون فرضیه 3

جدول(4-18) تعیین نتایج آزمون فرضیه 3

جدول(4-37) مقایسه میانگین جنسیت در عملکرد پرستاران

جدول (4-38) تعیین نتایج مقایسه جنسیت در عملکرد حرفه ای پرستاران

جدول (4-45) مقایسه میانگین سن با عملکرد پزشکان

جدول (4-46) تاثیر میانگین سن روی عملکرد پرستاران

جدول (4-49) مقایسه میانگین تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

جدول( 4-50) تعیین نتایج تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

جدول (4-57) مقایسه میانگین عملکرد پرستاران و پزشکان از بعد تحصیلات

جدول (4-58) تعیین نتایج میزان تحصیلات در عملکرد پزشکان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در word :

بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در word

پیشرفت های اخیر در رادیوتراپی در زمینه سرطان سر و گردن

چكیده:

پیشرفت های اخیر در جراحی بازهم علاج ناپذیر بودن سرطان را عنوان می كنند. این پیشرفت ها در تومورشناسی به بیماران كمك می كند كه سرطان سر و گردن در بیماران بهتر شناخته شود. رادیوتراپی بطور سه بعدی با شكستگی ها در ارتباط است جراحی با اشعه و رادیوتراپی مربوط به استرئوتاكسی، رادیوتراپی با پرتوی نوترون، رادیوتراپی با ذرات باردار- رادیوتراپی بصورت جراحی مشخص می شوند. این پیشرفت‌ها با دوز اشعه در ارتباط است كه تومورها می توانند با اشعه كم شوند و به بافت طبیعی تحویل داده شوند.

علاوه بر این، شیمی درمانی هم مهم است. این مقاله شرایطی از پیشرفت جدید را در درمان سرطان سر و گردن مشخص می كند.

مقدمه:

سرطان در منطقه سر و گردن شامل 3% سرطان هاست كه تقریباً 40000 نوع جدید در آمریكا هر ساله دیده می شود. سیگار كشیدن دلیل شایع سرطان سر و گردن است. استفاده از مدار الكلی، بهداشت دهان ضعیف فاكتورهای خطرساز هستند. این حالت بی نظمی مشخص شده كه برای مثال ژن Po3 در موتاسیون بیماران سرطانی دیده شده. عفونت با ویروس اپشتاین- بار از انواع پاپیلوها ویروس نوع 6، 11، 16، 18 نقش را در پیشرفت بدخیم بودن سر و گردن بازی می كنند.

این بیماران باید تحت مراقبت قرار گیرند كه اعضاء این تیم با پیشنهاداتی روبرو شده اند كه می توانند مراقبت دندانی در تغذیه، روان شناسی، را به حساب آورند. هدف از این روش چند نظمی افزایش حالت كلی بدون بیماری است. در حالیكه زاد و ولد كاهش پیدا می كند. چندین پیشرفت اخیر در تكنیك اشعه ها و طرح ریزی بیماران مشاهده شده و این شیمی درمانی ادامه دارد تا در این مقاله پیشرفت های مهم بحث شوند.

رادیوتراپی (اشعه درمانی) قراردادی:

رادیوتراپی برای درمان سرطان در بیش از یك قرن كاربرد داشته است. دوز این اشعه‌ها برحسب واحد (Gy) عنوان می شود.

كه نشان می دهد میزان انرژی در بافت برای هر واحد تون J/kg چگونه است. این روش اشعه درمانی با پرتو خارجی EBRT یك مورد خطی است كه فوتون تولید می‌كند. این ماشین ها از پرتوهای اشعه x با انرژی بالا و نافذ استفاده می كنند.

جهت كاهش دادن دوز اشعه كه به پوست تحویل داده می شود استفاده می شود. در مقابل الكترونها و اشعه x سطحی محدود به عمق نفوذ و مناسب هستند كه ضایعات سطحی درمان می شوند. این درمان با اشعه از طریق درمان با تشعشع یونیزه ارائه شده كه شامل كاشت رادیوایزوتوپ مثل ایریدیوم 192 و سزیم 137 مستقیماً به سرطان ها مربوط می شود. در طول این تشعشع یونیزه، اشعه گاما از منبع رادیواكتیو خارج می‌شود كه اثر بیولوژیكی یكسان دارند.

برای این نتایج از مطالعات كلینیكی مقدماتی تعهد داده شده است. IMRT در درمان تومور مفید است و حفره بینی، سینوس اتموئیدی، سینوس اسفنوئیدی، پایه جمجمه خطرات نوروپاتی را دنبال می كنند ولی بصورت قرار دادی نسبتاً بالا مطرح شده است (شكل 2و3و4).

در این تحقیقات حفره بینی، سینوس اتموئیدی و اسفنوئیدی با سرطان در این افراد گزارش شده اند كه رادیوتراپی به تنهایی بین 17 و 90 ماه پس از درمان با كوری یك طرفه همراه است.

جراحی با اشعه استرئوتاكتیك تقسیم بندی شده كه این جراحی استرئوتاكتیكی مصرف دقیق را با دوز بالایی از اشعه و معیارات كمتر از 5/3 سانتی متر عنوان كرده‌اند.

این طرح بصورت خطی دنبال شده، چاقوی گاما سیكلوترون را دنبال می كند. با درمان محدودی در یك هدف كوچك، متخصص فیزیك تضمین می كند كه میزان اشعه در بافت طبیعی متصل به كار می رود. این چهارچوب استرئوتاكتیكی بصورت غیر متحرك استفاده می شود كه در درمان سر بیماران عنوان شده است.

این قالبها طوری عمل می كنند كه تعیین محل هدف در فضای سه بعدی قرار می‌گیرد. جراحی با اشعه در درمان جمجمه و سرطان نازوفارنژال استفاده می شوند.

مثل EBRT، رادیوتراپی استرئوتاكتیك پیشرفت داشته است. این تكنیك شامل استفاده از موقعیتهای مختلف در طول درمان روزانه چندتایی است. ولی این تكنیك به همان درجه یا صحت از قالبهای ثابت عنوان شده است. متعاقباً این 2 میلی متر بافت طبیعی اضافی (در اعصاب كراینال) شامل منطقه با دوز بالاست.

حتی با مصرف چند روز كوچك به جای یك دوز بزرگ متخصص فیزیك خطر اعصاب كراینال را كاهش می دهند و این اشعه دهی به جمجمه با تومورها آدنوم مخاطی، نوروماس آكوستیك در تومورهای بزرگتر بطور خاص شامل می‌شوند.

مثل EBRT قسمت بندی شده، اشعه درمانی استرئوتاكتیك رو به پیرشفت است. این تكنیك شامل كاربرد قالب سر است كه در موقعیت مختلفی در درمان روزانه جای می گیرند. این حالات در این تكنیك به همان درجه صحت در قالب ثابت از یك دوز مطرح است. متعاقباً، تقریبی 2 میلی متر بافت طبیعی اضافی را شامل می شود كه در این منطقه دوز بالاتری را نشان می دهد. حتی چنیناست گر با مصرف دوزهای كوچك به جای یك دوز بزرگ پزشك می تواند خطر اعصاب كراینال را كاهش دهد كه اشعه دهی جمجمه مثل نورون آكوستیك و آدنوم مخاطی در تومور بزرگتر مطرح می‌شوند (3 تا 5 Cm).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید