جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) در word دارای 309 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) در word :

جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : آمار توصیفی

کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:

الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان

محصولات کشاورزی و صنعتی و … .

ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.

این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم

پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمده: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخصکننـده هـای مرکـزی 3ــ

مشخصکنندههای پراکندگی 4ـ مشخصکننده های نسبی پراکندگی میپردازیم.

مفاهیم اولیه

علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیـه، دسـته بنـدی دادههـا و تجزیـه و

تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم میشود:

1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمعآوری اطلاعات، دسته

بندی آنها و در انتها نمایش ایـن

دادهها میباشد.

2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات به دست آمده از آمار توصـیفی را مـورد تجزیـه و

تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم میدهند.

جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمان مشخص یـا

موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری میگوییم.

جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی کـه از

این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و … همگی معـرف یـک جامعـه

آماری میباشند.

جامعه آماری به دو دسته تقسیم میشود:

1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده میشود. آمار حیاتی (قسمت دوم) «15»

2ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده مـیشـود و خـود بـه دو دسـته:

جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم میشود.

تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان میدهیم.

مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نـوزادانی کـه از ایـن

لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمامی نقاط درون یک

دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد.

تستهای فصل اول

1- میزان سود شرکت سهامی بتا در پنج سال گذشته بـر حسـب درصـد فـروش بـه ترتیـب 2 ،3 ،4 ،4 ،3

میباشد. کدام یک از کمیتهای زیر به عنوان شاخص مرکزی وضع سودآوری شرکت را بهتر نشان میدهد؟

3/1 (4 4 (3 3/2 (2 2/5 (1

2- واریانس کدام یک از چهار مجموعهی زیر بیشتر است؟

(4 (3 (2 (1

3- با تغییر مدیریت در یک فروشگاه بزرگ، فروش در سال اول دو برابر سال قبـل، در سـال دوم سـه برابـر

سال اول و در سال سوم چهار برابر سال دوم شده است. به طور متوسط، فروش از آغاز مـدیریت چنـد برابـر

شده است؟

1) بیش از سه برابر 2) سه برابر 3) قدری کمتر از سه برابر 2/5 (4 برابر

4- حقوق پرداختی به کارمندان شرکت آلفا به طور متوسط 15 هزار تومان با انحـراف معیـار 3 هـزار تومـان

است. اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، به ترتیب میانگین و انحرافمعیـار حقـوق پرداختـی

چقدر خواهد شد؟

3/6 و 18 (4 3 و 18 (3 3/6 و 15/3 (2 3 و 15/3 (1

5- جدول مقابل توزیع فراوانی فروش یک شرکت را نشان میدهد. میانگین و انحراف معیار فروش به ترتیـب

چقدر است؟

فروش به هزار تومان تعداد روزها

20 تا کمتر از 10 30

30 تا کمتر از 25 40

40 تا کمتر از 15 50

9 و 35 (4 7 و 36 (3 5/7 و 36 (2 8/6 و 35 (1

پاسخ تشریحی تستهای فصل اول

1- گزینه (4) صحیح است.

چون میزان سود شرکت بر حسب درصد فروش بیان شده است، از میانگین هندسی به عنوان شـاخص مرکـزی اسـتفاده

میکنیم.

2- گزینه (3) صحیح است.

چون دامنهی تغییرات (R) در گزینهی (3) بین 1 و 8 میباشد، پس میزان پراکندگی این متغیرها را از سایر مجموعههـا

بیشتر خواهد بود.

3- گزینه (3) صحیح است.

متوسط فروش با میانگین هندسی قابل محاسبه است.

4- گزینه (3) صحیح است.

اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، داریم: هزار تومان 15 × %20 = 3بنابر خواص میانگین و انحراف معیـار

داریم:

5- گزینه (3) صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :MB2.35

تعداد صفحه:309

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجزیه و تحلیل محیط و مزیت رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 تجزیه و تحلیل محیط و مزیت رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته در word دارای 246 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت تجزیه و تحلیل محیط و مزیت رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجزیه و تحلیل محیط و مزیت رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجزیه و تحلیل محیط و مزیت رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته در word :

تجزیه و تحلیل محیط و مزیت رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته در word

این پاورپوینت درمورد مبانی، اصول و تجزیه و تحلیل محیط رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته می باشد و بسیار کامل می باشد با 246 اسلاید زیبا

مدیریت استراتژیک

آنچه خواهیم آموخت:

چرایی مدیریت استراتژیك

تعریف استراتژی

مفهوم مدیریت استراتژیك

فرایند عمومی مدیریت استراتژیك

مكاتب استراتژیك

جهت گیری های اساسی در مدیریت استراتژیك

هنر و علم تدوین, اجرا و ارزیابی تصمیمات همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر.

به مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی که در راستای تدوین، اجرا و کنترل استراتژی جهت دستیابی به اهداف سازمان رخ می دهند.

برخی اصل واژه استراتژی را از واژه فارسی ”استربان“ به معنی پیش قراول در لشكر شاهان هخامنشی می دانند.

برخی معتقدندكه اولین بار یونانیها از این كلمه استفاده كردندكه مركب از stratus به معنی ارتش و ago به معنای رهبری است و كاركرد آن بصورت ذیل بوده است:

راهی است كه رسیدن به هدف را تضمین نموده و جهت‌گیری سازمانی را برای بكارگیری توانمندی سازمانی و بهره‌گیری از فرصتها فراهم می‌سازد.

مقایسه‌ای كه هر سازمانی بین مهارتها، منابع داخلی، فرصتها و ریسكها می‌نماید و راه مناسب و كارآمدی برای پاسخگوئی به شرایط انتخاب می‌نماید.

استراتژیست ها: افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشند.استراتژیست ها دارای عنوان های مختلف شغلی هستند مثل مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره ، مدیر یا مالکان سازمان. سه مسئولیت استراتژیستها عبارتند از:

ایجاد یک بستر برای تغییر

ایجاد تعهد و احساس مالکیت

ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری

بیانیه های مأموریت

فرصت ها و تهدیدات خارجی

نقاط قوت و ضعف داخلی

اهداف بلند مدت

استراتژی ها

سیاست ها: سیاست ابزاری است که بدان وسیله می توان به اهداف سالیانه دست یافت.

مینتزبرگ ( 1994 ) تمایز آشكاری بین تفكر استراتژیك و مفاهیمی چون برنامه ریزی استراتژیك قائل است. او اشاره می كند كه برنامه ریزی استراتژیك، تفكر استراتژیك نیست و استدلال می كند كه هركدام از واژه ها بر مراحل مختلفی از فرایند توسعه استراتژی توجه دارند .

از دید وی، برنامه ریزی استراتژیك بر تجزیه وتحلیل تمركز داشته و با تعیین و فرموله كردن استراتژی های موجود سروكار دارد. درحالی كه تفكر استراتژیك بر تركیب تاكید دارد و با استفاده از شهود وخلاقیت یك نگرش منسجم از موسسه ایجاد می كند. او ادعا می كند كه برنامه ریزی استراتژیك فرایندی است كه باید بعد از تفكر استراتژیك اتفاق بیفتد.

تفكر استراتژیك عبارت از شناسایی استراتژیهای قابل اطمینان كه به خلق ارزش بیشتری برای مشتری منجر می‌شود.

بر اساس تعریف Bonn,2005 : حل مشکلات استراتژیک در محیطی با پیچیدگی، ابهام و رقابت بالا

هنری مینزبرگ تفكر استراتژیك را یك نمای یكپارچه از كسب و كار (سازمان) در ذهن می‌داند.

اجزاء تفکر استراتژیک:

.1تفکر سیستمی(دیدن اجزا و ارتباط بین آنها)

.2خلاقیت(خلق محصولات، خدمات، ایده ها و فرایندهای کاربردی و ارزشمند)

.3داشتن چشم انداز

رهبری استراتژیک فرایندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می گیرد

رهبری استراتژیک عبارت است از توانایی ایجاد چشم انداز استراتژیک برای سازمان و ایجاد انگیزه در دیگران برای پذیرش آن چشم انداز .

تجزیه و تحلیل محیط و مزیت رقابتی مدیریت استراتژیک پیشرفته در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه اصول حسابداری 1 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه اصول حسابداری 1 در word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه اصول حسابداری 1 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه اصول حسابداری 1 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه اصول حسابداری 1 در word :

جزوه اصول حسابداری 1 در word

جزوه اصول حسابداری 1 در word
فهرست:

مفاهیم اولیه حسابداری:

1 .حسابداری مالی

2. حسابداری صنعتی

3. حسابداری مالیاتی

4. حسابداری دولتی

5.حسابرسی

6. حسابداری مدیریت

انواع گزارشات مالی

  1. درون سازمانی
  2. 2. برون سازمانی

تهیه صورتهای مالی

ترازنامه

دارایی ها

بدهی ها

سرمایه

شکل ترازنامه

صورت حساب سرمایه

سرمایه گذاری

برداشت

ترتیب تهیه صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل فعالیتهای مالی واثر این فعالیتها بر روی معادله حسابداری

قواعد تجزیه و تحلیل

ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر قانونی حسابداری

اصلاح حسابها در پایان دوره مای

بستن حسابها

عملیات حسابداری در شرکتهای بازرگانی

انواع تخفیفات در شرکتهای بازرگانی

اصلاح حساب در شرکت بازرگانی

بستن حسابها در شرکتهای بازرگانی

تهیه صورتهای مالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در word :

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در word برای کنکوریها همراه با پاسخنام

“زبان عمومی و تخصصی

“بیو شیمی

” تغذیه دام

“پرورش دام

“فیزیولوژی و آناتومی دام

“ژنتیک”

آزمون شماره یک

زبان عمومی

Part A :

Directions : In questions 1-10 , esch item consists of an incomplete sentence .

Below the sentence are four choices , marked ( 1 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) .

You should find the one choice which best completes the sentence .

Mark your choice on the answer sheet .

1- I am looking for the office where they keep things that people ……….. in

the station or on the train .

1- miss 2- loose

3- have lost 3- have missed

2- She ………. The place .

1- had trouble find 2- had trouble finding

3- was in trouble to find 4- was in trouble finding

3- We all had our pictures ………… .

1- take 2- taken

3- pick 4- picked

4- You”ll probably have to fill ……… an application form

1- in 2- diwn

3- from 4- through

5 – Despite what the critics said about the play the ….. in the theater last

night seemed to enjoy it .

1- readers 2- spectators

3- viewers 4- audience

6 – If you ……… an object to someone , you give it to him .

1- pass 2- take

3- show 4- send

7 – you cant …….. on the train arriving on time .

1- depend 2- rely

3- reply 4- demand

8 – If you want to stop your car , you have to put your foot on the ……..

pedal .

1- gas 2- clutch

3- brake 4- accelerator

9 – If you”re overweight , you have to put your foot on the …… pedal .

1- diet 2- regime

3- cure 4- holiday

10 – I ……… some old family photographs while I was looking through some

boxes in the cellar .

1- came around 2- came up 3- came to 4- came across .

بیو شیمی

0- سنگینترین نژاد گوسفندی کدام است؟ 1)آواسی 2)مارش 3)لینکلن 4)لیستر

151- در منترل کیفیت حرکت Circular در اثر کدام علت است؟

1)نواقص ژنتیکی 2)شوك حرارتی

3)کهنه بودن اسپرم 4)استریل نبودن شرایط نگهداری

152- پس از استفاده از زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم چنددرصد گلیسرول لازم است؟

%7(4 %11(3 %2(2 %0(1

153- در صورت استفاده از چه مادهای به بافر در انجماد اسپرم نیازی نیست؟

1)فروکتوز 2)لاکتوز 3)زرده تخم مرغ 4)گلیسرول

154- با کدام روش Leve-dead ration اندازهگیری میشود؟

1)تعیین درصد اسپرم نابهنجار 2)تعیین توان تحرك

3)تعیین درصد اسپرم پیشرو 4)رنگ آمیزی

155- هورمون MIS توسط ……… تولید و موجب ……… میشود.

1)سرتولی ـ کنترل تستوسترون 2)سرتولی ـ ورود بیضهها به اسکروتوم

3)لایدیگ ـ کنترل تستوسترون 4)لایدیگ ـ ورود بیضهها به اسکروتوم

156- سرعت توید استپرم تحت کنترل……… میباشد.

3 و 2(4 تستوسترون(3 FSH(2 ICSH(1

Sertoli cells -157 کدامیک از اعمال را انجام نمیدهد؟

ABP تولید(2 inhibin تولید(1

3)تولید 4 MIF)تبدیل استروژن به آندروژن

1- در یک طرح مربع لاتین 3*3، تعداد مربع لاتین استاندارد برابرر است با:

18 (4 9 (3 12 (2 15 (1

32- فرمول مجموع مربعات خطا در طرح LS کدام است؟

å – (1

2

(M x)

ij (2

2

( )

ij i j

å x – x – x

(3

2

(x x x xk x…)

ij i (4 å ij – – – +

2

(x xi x j xk 2x…)

ij

å – – – +

33- درجه آزادی طرح مزبع لاتین مکرر برابر است با:

L(r-1) (1

2

L(r-1)(r-2)+(L-1)(r-1) (2 -(r-1)

df (3 کل منهای بقیه dfها 4) همه موارد

35- تعداد اثرات تیمار در آزمایشات فاکتوریل بستگی دارد به ……

1) تعداد فاکتورها 2) تعداد سطح فاکتورها

3) هم تعداد فاکتور و هم تعداد سطوح 4) نوع آزمایش فاکتوریل

36- فرمول محاسبه اثر اصلی A در آزمایشات فاکتوریل کدام است؟

[( ) ( )] (1

2

1

a2b2 – a1b2 + a2b1 – a1b1

[( ) ( )] (2

2

1

a2b2 – a1b1 + a1b2 – a1b1

[( ) ( )] (3

2

1

2 2 1 2 2 1 1 1

[( ( ) ( )] (4 a b – a b – a b – a b

2

1

2 2 2 1 1 2 1 1

a b – a b – a b – a b

37- مدل ریاضی طرح بلوك در ازمایشات فاکتوریل کدام است؟

(1 Xikl k l kl ikl = m +a + b + (ab ) + e

(2 Xikl k i l kl ikl = m +a -d + b + (ab ) + e

(3 Xikl ikl = m +a + b + e

(4 Xikl i i + k + l + kl + ii¢kl = m + d +d ¢ a b (ab ) e

1

39- میانگین چهار مشاهده در یک طرح از یک متغیر تصادفی برابر 40 و خطای معیار آن 5 است. ضریب

تغییرات را محاسبه کنید.

10 (4 12/5 (3 25 (2 2/5 (1

40- در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار مجموع مشاهدات تیمار شاهد برابر 3 و مجموع

مشاهدات سایر تیمارها برابر 6 است. مجموع مربعات مقایسه میانگین بین تیمار شاهد و سایر تیمارها برابر

است با: 2/7 (4 0/9 (3 0/13 (2 0/1 (1

1- سیکل کوری موجب کدامیک میشود؟

1)تبدیل آلانین به گلیکوژن 2)گلوکز کبدی به آلانین

3)گلیکوژن کبد به گلوکز خون 4)گلیکوژن عضله به گلوکوز خون

82- در ساخته شدن گلوکوز از آلانین کدام آنزیم نقش ندارد؟

1)فسفوفروکتوکیناز 2)گلوکز ـ6ـ فسفات

3)پیروات کربوکسیداز 4)فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز

83- کاتابولیسم هم در کدام اندامک رخ میدهد؟

1)شبکه آندوپلاسمی ـ کلیه 2)شبکه آندوپلاسمی ـ کبد

3)لیزوزوم ـ طحال 4)لیزوزوم ـ کلیه و کبد

84- علت بیماری شربت افرا چیست؟

1)اشکال در متابولیسم سیستین 2)کمبود آلفاکتو اسید کربوکسیلاز

3)اشکال در آنزیم فنیل آلانین کربوکسیلاز 4)تجمع اسید اوریک در مفاصل

85- محل ترکیب اورنی تین و کربامیل فسفات در چرخه اوره کدام است؟

1)سیتوزول 2)غشاء میتوکندری 3)هسته 4)ماتریکس

86- کدام آنزیم در TCA و گلوکونئوژنز مشترك است؟

1)مالات دهید روژناز 2)پیروات کربوکسیلاز

3)سیترات سنتاز 4)ایزوسیترات دهیدروژناز

87- مهار آلوستریک آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز توسط کدام صورت میگیرد؟

آلفاکتوگلوتارات(4 NADH(3 CO2

1- تبدیل کاروتن به ویتامین A در ……… رخ میدهد.

1)کبد 2)کلیه 3)مخاط روده 4)طحال

تغذیه دام

91- منشاء وزن پائین (RunT) در بچه خوکهای حاصل از یک زایش کدام است؟

1- کمبود مواد معدنی

2- کمبود ویتامین

3- تقسیم نابرابر جفت

4- تنش حرارتی

92- کدام اسید آمینه در جیره طیور تخمگذار غیر ضروری است؟

1- سرین

2- لیزین

3- متیونین

4- آرژنین

93-در محاسب لیزین قابل دسترس جیره ضریب مقدار وزن بدن چند است؟

0/9 -4 6/25 -3 60 -2 9/5 -1

94- در فرمول محاسب UDP کدامیک مورد استفاده قرار میگیرد؟

ERPD -4 ADIN -3 PDI -2 CPFD -1

95-کدام اسید آمینه در غلظت بالا سمی است؟

Trp -4 ILu -3 Lys -2 Met -1

پرورش دام

120- در محاسبه TDN جیره گاو شیری ضریب مقدار چربی قابل هضم چقدر است؟

1 -4 2/25 -3 3 -2 6/25 -1

121- انرژی جیره گاو شیری هنگام نگهداری در مرتع نسبت به نگهداری در جایگاه چند درصـد افـزایش

مییابد؟

%70 تا 60 -1

% 20 تا 10 -2

درصد 100 تا 25 -3

%40 تا 20 -4

122- مقدار فیبر خام در جیره گاو شیری حداقل چند درصد است؟

15-10 -4 30-32 -3 17-18 -2 18-19 -1

123- کدام یک از مواد زیر در جیره گاو شیری بکار نمیرود؟

1- اوره

2- محصولات فسفات آمونیوم

3- آمونیاکی

4- بیروت

124- حد مجاز مقدار TDS در گاو چقدر است؟

20000 -4 25000 -3 30000 -2 10000 -1

125- کدامیک از مواد زیر موجب افزایش چربی شیر میشوند؟

1- موننسین

2- پنی سیلین

3- بنتونیت

4- هیدروکسی متیونین

فیزیولوژی و آناتومی دام :

150- ادراك کدامیک از حیوانات زیر تیره رنگ است؟

1- خوك 2- اسب 3- گاو 4- گوسفند

151- ادرار در کدام ناحیه اسیدی میشود؟

DCT -2 PCT -1

3- لوله هنله 4- لوله های ادرارگیر

152- تنظیم مقدار آب ادرار تحت کنترل کدام بخش است؟

DCT -2 PCT -1

3- هنله 4- لوله های ادرار گیر

153- در کدامیک از حیوانات زیر لول هنل ادرار دیده میشود؟

Beaver -4 سگ -3 اسب -2 پرندگان -1

154- کدام اندام دارای رگهای لمفاوی نمیباشد؟

1- طحال 2- کبد 3- کلیه 4- قلب

155- سیاهرگ جگوجار درونی در کدامیک وجود دارد؟

1- گاو 2- اسب 3- خوك 4- گوسفند

156- پلاسمین چیست؟

1- پروتئینی در پلاسما برای انتقال مواد

2- از فاکتورهای لخته کننده خون

3- آنزیم تجزیه کننده فیبرین

4- موجب فشرده کردن لخته میشود

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.53mb

تعداد صفحه:108

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در word
“زبان عمومی و تخصصی
“بیو شیمی
” تغذیه دام
“پرورش دام
“فیزیولوژی و آناتومی دام
“ژنتیک”
آزمون شماره یک زبان عمومی

Part A : Directions : In questions 1-10 , esch item consists of an incomplete sentence .

Below the sentence are four choices , marked ( 1 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) . You should find the one choice which best completes the sentence . Mark your choice on the answer sheet . 1- I am looking for the office where they keep things that people ……….. in the station or on the train . 1- miss 2- loose3- have lost 3- have missed2- She ………. The place . 1- had trouble find 2- had trouble finding3- was in trouble to find 4- was in trouble finding3- We all had our pictures ………… . 1- take 2- taken3- pick 4- picked4- You”ll probably have to fill ……… an application form1- in 2- diwn3- from 4- through5 – Despite what the critics said about the play the ….. in the theater last night seemed to enjoy it . 1- readers 2- spectators3- viewers 4- audience 6 – If you ……… an object to someone , you give it to him . 1- pass 2- take3- show 4- send7 – you cant …….. on the train arriving on time . 1- depend 2- rely3- reply 4- demand8 – If you want to stop your car , you have to put your foot on the …….. pedal . 1- gas 2- clutch3- brake 4- accelerator9 – If you”re overweight , you have to put your foot on the …… pedal . 1- diet 2- regime3- cure 4- holiday10 – I ……… some old family photographs while I was looking through some boxes in the cellar .
1- came around 2- came up 3- came to 4- came across .
بیو شیمی

0- سنگینترین نژاد گوسفندی کدام است؟

1)آواسی 2)مارش 3)لینکلن 4)لیستر

151- در منترل کیفیت حرکت Circular در اثر کدام علت است؟1)نواقص ژنتیکی 2)شوك حرارتی3)کهنه بودن اسپرم 4)استریل نبودن شرایط نگهداری

152- پس از استفاده از زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم چنددرصد گلیسرول لازم است؟ %7(4 %11(3 %2(2 %0(

153- در صورت استفاده از چه مادهای به بافر در انجماد اسپرم نیازی نیست؟1)فروکتوز 2)لاکتوز 3)زرده تخم مرغ 4)گلیسرول

154- با کدام روش Leve-dead ration اندازهگیری میشود؟1)تعیین درصد اسپرم نابهنجار 2)تعیین توان تحرك3)تعیین درصد اسپرم پیشرو 4)رنگ آمیزی

155- هورمون MIS توسط ……… تولید و موجب ……… میشود.1)سرتولی ـ کنترل تستوسترون 2)سرتولی ـ ورود بیضهها به اسکروتوم3)لایدیگ ـ کنترل تستوسترون 4)لایدیگ ـ ورود بیضهها به اسکروتوم

156- سرعت توید استپرم تحت کنترل……… میباشد. 3 و 2(4 تستوسترون(3

FSH(2 ICSH(1Sertoli cells -157 کدامیک از اعمال را انجام نمیدهد؟ ABP تولید(2 inhibin تولید(13)تولید 4 MIF)تبدیل استروژن به آندروژن1- در یک طرح مربع لاتین 3*3، تعداد مربع لاتین استاندارد برابرر است با: 18 (4 9 (3 12 (2 15 (

132- فرمول مجموع مربعات خطا در طرح LS کدام است؟ å – (12(M x)ij (2 2( )ij i j å x – x – x (32(x x x xk x…)ij i (4 å ij – – – +2(x xi x j xk 2x…)ij å – – – +33- درجه آزادی طرح مزبع لاتین مکرر برابر است با: L(r-1) (12 L(r-1)(r-2)+(L-1)(r-1) (2 -(r-1)df (3 کل منهای بقیه dfها 4) همه موارد

35- تعداد اثرات تیمار در آزمایشات فاکتوریل بستگی دارد به …… 1) تعداد فاکتورها 2) تعداد سطح فاکتورها 3) هم تعداد فاکتور و هم تعداد سطوح 4) نوع آزمایش فاکتوریل

36- فرمول محاسبه اثر اصلی A در آزمایشات فاکتوریل کدام است؟ [( ) ( )] (121a2b2 – a1b2 + a2b1 – a1b1[( ) ( )] (2 21a2b2 – a1b1 + a1b2 – a1b1 [( ) ( )] (3212 2 1 2 2 1 1 1[( ( ) ( )] (4 a b – a b – a b – a b212 2 2 1 1 2 1 1 a b – a b – a b – a b-

37مدل ریاضی طرح بلوك در ازمایشات فاکتوریل کدام است؟ (1 Xikl k l kl ikl = m +a + b + (ab ) + e (2 Xikl k i l kl ikl = m +a -d + b + (ab ) + e (3 Xikl ikl = m +a + b + e (4 Xikl i i + k + l + kl + ii¢kl = m + d +d ¢ a b (ab ) e1 –

39میانگین چهار مشاهده در یک طرح از یک متغیر تصادفی برابر 40 و خطای معیار آن 5 است. ضریب تغییرات را محاسبه کنید. 10 (4 12/5 (3 25 (2 2/5 (140- در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار مجموع مشاهدات تیمار شاهد برابر 3 و مجموعمشاهدات سایر تیمارها برابر 6 است. مجموع مربعات مقایسه میانگین بین تیمار شاهد و سایر تیمارها برابراست با: 2/7 (4 0/9 (3 0/13 (2 0/1 (1
1- سیکل کوری موجب کدامیک میشود؟1)تبدیل آلانین به گلیکوژن 2)گلوکز کبدی به آلانین3)گلیکوژن کبد به گلوکز خون 4)گلیکوژن عضله به گلوکوز خون

82- در ساخته شدن گلوکوز از آلانین کدام آنزیم نقش ندارد؟1)فسفوفروکتوکیناز 2)گلوکز ـ6ـ فسفات3)پیروات کربوکسیداز 4)فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز

83- کاتابولیسم هم در کدام اندامک رخ میدهد؟1)شبکه آندوپلاسمی ـ کلیه 2)شبکه آندوپلاسمی ـ کبد3)لیزوزوم ـ طحال 4)لیزوزوم ـ کلیه و کبد

84- علت بیماری شربت افرا چیست؟1)اشکال در متابولیسم سیستین 2)کمبود آلفاکتو اسید کربوکسیلاز3)اشکال در آنزیم فنیل آلانین کربوکسیلاز 4)تجمع اسید اوریک در مفاصل

85- محل ترکیب اورنی تین و کربامیل فسفات در چرخه اوره کدام است؟1)سیتوزول 2)غشاء میتوکندری 3)هسته 4)ماتریکس

86- کدام آنزیم در TCA و گلوکونئوژنز مشترك است؟1)مالات دهید روژناز 2)پیروات کربوکسیلاز3)سیترات سنتاز 4)ایزوسیترات دهیدروژناز

87- مهار آلوستریک آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز توسط کدام صورت میگیرد؟ آلفاکتوگلوتارات(4 NADH(3 CO21- تبدیل کاروتن به ویتامین A در ……… رخ میدهد.1)کبد 2)کلیه 3)مخاط روده 4)طحال
تغذیه دام

91- منشاء وزن پائین (RunT) در بچه خوکهای حاصل از یک زایش کدام است؟1- کمبود مواد معدنی 2- کمبود ویتامین3- تقسیم نابرابر جفت4- تنش حرارتی

92- کدام اسید آمینه در جیره طیور تخمگذار غیر ضروری است؟1- سرین 2- لیزین3- متیونین4- آرژنین

93-در محاسب لیزین قابل دسترس جیره ضریب مقدار وزن بدن چند است؟0/9 -4 6/25 -3 60 -2 9/5 -194- در فرمول محاسب UDP کدامیک مورد استفاده قرار میگیرد؟ ERPD -4 ADIN -3 PDI -2 CPFD -195-کدام اسید آمینه در غلظت بالا سمی است؟ Trp -4 ILu -3 Lys -2 Met -1

پرورش دام

120- در محاسبه TDN جیره گاو شیری ضریب مقدار چربی قابل هضم چقدر است؟1 -4 2/25 -3 3 -2 6/25 –

121- انرژی جیره گاو شیری هنگام نگهداری در مرتع نسبت به نگهداری در جایگاه چند درصـد افـزایشمییابد؟ %70 تا 60 -1% 20 تا 10 -2درصد 100 تا 25 -3%40 تا 20 –

122- مقدار فیبر خام در جیره گاو شیری حداقل چند درصد است؟15-10 -4 30-32 -3 17-18 -2 18-19 –

123- کدام یک از مواد زیر در جیره گاو شیری بکار نمیرود؟1- اوره 2- محصولات فسفات آمونیوم3- آمونیاکی4- بیروت

124- حد مجاز مقدار TDS در گاو چقدر است؟20000 -4 25000 -3 30000 -2 10000 –

125 از حیوانات زیر لول هنل ادرار دیده میشود؟ Beaver -4 سگ -3 اسب -2 پرندگان –

115- کدام اندام دارای رگهای لمفاوی نمیباشد؟1- طحال 2- کبد 3- کلیه 4- قلب

155- سیاهرگ جگوجار درونی در کدامیک وجود دارد؟1- گاو 2- اسب 3- خوك 4- گوسفند

156- پلاسمین چیست؟1- پروتئینی در پلاسما برای انتقال مواد 2- از فاکتورهای لخته کننده خون3- آنزیم تجزیه کننده فیبرین4- موجب فشرده کردن لخته میشود

نوع فایل:Pdf
سایز: 1.53mb
تعداد صفحه:108

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word دارای 285 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word :

پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

در گفت‌وگو با افراد تصمیم گیرنده (خواه این گفت‌وگو تلفنی باشد یا حضوری ) باید از وقت‌تان نهایت استفاده را ببرید. تام بلیک نویسنده کتاب «واگن میلیونر» پنج توصیه فوق‌العاده موثر در این زمینه دارد.

یک هدف منطقی انتخاب کنید

طبیعی است که تمایل داشته باشید اولین ملاقات با افراد تصمیم‌گیرنده، منجر به انعقاد قرار داد شود. با این حال برای انعقاد بسیاری از قراردادهای تجاری به بیش از یک جلسه مذاکره نیاز می‌شود؛ زیرا معمولا بیش از یک نفر درباره قرارداد نهایی تصمیم گیری می‌کند. برای هر یک از جلسات هدفی منطقی و متناسب تعیین کنید و بعد از دستیابی به آن هدف، گام بعدی را بردارید.

هرگز گفته خودتان را تکرار نکنید.

بسیاری از فروشندگان ترس پنهانی دارند از اینکه طرف مقابل حرفشان را باور نکند، همین امر باعث می‌شود صحبت‌های خودشان را چندین بار تکرار کنند و تصور می‌کنند تکرار باعث افزوده شدن به اعتبار گفته‌های آنها می‌شود. متاسفانه تکرار باعث می‌شود نامطمئن و مشکوک به نظر برسید. بهتر است به جای آنکه مانند سرودخواندن چند جمله را مرتب تکرار کنید، نکته اصلی را تنها یکبار با قدرت و اعتماد به نفس بیان کنید.

اعتراض‌ها را پیش‌بینی نکنید

سعی نکنید اعتراض به نکته‌ای خاص را از قبل پاسخ بدهید، مگر اینکه 100 درصد مطمئن باشید که نسبت به موضوع خاصی اعتراض خواهد شد. با اینکه می‌توان انتظار داشت که تقریبا همیشه ایرادهایی به گفته‌های فروشنده وارد شود، نباید خودتان ایرادهای احتمالی که ممکن است به ذهن خریدار برسد را لیست کنید و به دستش بدهید، حتی اگر مطمئن باشید که برای تمام آن موارد جواب

مناسب دارید.

ابهام‌ها را روشن کنید

اگر احساس کردید طرف مقابل در حال طفره رفتن است (مثلا می‌گوید: «من باید درباره این موضوع با همکارانم صحبت کنم ») یا با اعتراض مبهم مواجه شدید (مانند: «در مورد منطقی بودن این موضوع مطمئن نیستم») سوالاتی بپرسید تا شرایط را برای خودتان روشن کنید. به این صورت می‌توانید اقدام مناسب را برای رفع آن ابهام انجام دهید و سوالاتی از این قبیل را مطرح کنید: «فکر می‌کنید همکاران شما مایلند با چه چیزی روبه‌رو شوند؟». «دقیقا کدام قسمت از این پیشنهاد باعث توقف شما شده است؟»

بعد از سنجیدن موقعیت گام بعدی را با کسب اجازه بردارید

وقتی فضا مناسب بود علاقه طرف مقابلتان به خرید را بررسی کنید. (برای مثال بپرسید «آیا همه این موارد برای شما مناسب هستند؟») وقتی که به صورت منطقی مطمئن شدید که مشتری برای رفتن به مرحله بعدی آماده است برای رفتن به مرحله بعد از وی اجازه بگیرید.

اهمیت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در مذاكره

برنامه‌ریزی برای مذاکره، از جمله مراحل مهمی است که متاسفانه اکثر مذاکره‌کنندگان به دلیل تنش‌های زیادی که بر مذاکرات حاکم است، آن را فراموش کرده و مستقیما و بدون آمادگی قبلی وارد فرآیند مذاکره می‌شوند.

اگر چه این مرحله کمی زمان‌بر و خسته‌کننده است، اما این ویژگی‌ها به هیچ وجه از اهمیت آن نمی‌کاهد. مذاکره‌کننده‌ای که برای مذاکره برنامه‌ریزی نکرده یا برنامه‌ریزی ضعیفی انجام داده در طول مذاکره با مشکلات متعددی مواجه می‌شود:

زمانی که طرف مقابل پیشنهادهایی را روی میز می‌گذارد، نمی‌تواند به سرعت در مورد ارزش این پیشنهادها قضاوت کند. برای چنین مذاکره‌کنندگانی بسیار پیش می‌آید که در مذاکره‌ای به توافق دست می‌یابند؛ اما در بررسی‌های بعدی متوجه می‌شوند که توافق انجام شده همه خواسته‌های آنها را تامین نکرده است.

زمانی که طرف مقابل پیشنهاد مناسبی را مطرح می‌کند، مذاکره‌کننده بیش از حد تردید و تاخیر از خود نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که طرف مقابل طاقت خود را برای مذاکره از دست داده یا پیشنهاد خود را اصلاح می‌کند.

مذاکره‌کننده‌ای که برای مذاکره برنامه‌ریزی کافی انجام نداده نمی‌تواند نقاط قوت و ضعف مواضع خود و نیز قوت و ضعف مواضع طرف مقابل را به خوبی کشف و تحلیل كند. در چنین شرایطی توجیه طرف مقابل برای پذیرفتن مواضع اتخاذشده کار ساده‌ای نخواهد بود.

فرآیند تبادل امتیازات در مذاکره فرآیندی بسیار مهم است که معمولا در مدت زمان نسبتا کوتاهی انجام می‌گیرد. مذاکره‌کنندگانی که از قبل برای این شرایط آمادگی کامل کسب نکرده باشند، دچار سردرگمی شده و نمی‌توانند در فضای حاکم بر جلسه مذاکره با دقت و سرعت مناسب در مورد فرآیند تبادل امتیازات تصمیم بگیرند.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت ذهنی مذاکره‌کننده در طول مدت مذاکره به تحلیل مواضع و پیشنهادهای مطرح شده اختصاص می‌یابد، کمتر می‌توان انتظار داشت که همزمان ترفندها و توصیه‌های دیگر ذکرشده درخصوص مذاکره به درستی و در زمان مناسب به کار گرفته شود.

شنیدن حرف‌های جدید که قبلا احتمال مطرح شدن آن در طی مذاکره پیش‌بینی نشده است، گاهی باعث از دست دادن اعتماد به‌نفس مذاکره‌کننده و در نتیجه عدم حصول موفقیت خواهد شد.

در زمان برنامه‌ریزی مذاکره‌کنندگان موفق در مقایسه با مذاکره‌کنندگان متوسط:

گزینه‌های بیشتری را طراحی و بررسی می‌کنند.

بیشتر در پی یافتن زمینه‌های مشترک هستند.

زمان بیشتری را صرف جنبه‌های بلندمدت مذاکره می‌کنند.

در مورد هر یک از پارامترها و موضوعات مورد مذاکره به جای تعیین یک نقطه خاص، محدوده‌ای از گزینه‌های قابل قبول را تعیین می‌کنند (به جای اینکه بگویند من این کالا را به قیمت… خواهم فروخت، می‌گویند: من برای قیمت‌گذاری این کالا، محدوده … تا … را مدنظر دارم.)

البته باید توجه داشت که مراحل مذاکره الزاما یکی پس از دیگری انجام نمی‌شوند، گاه در مراحل پایانی مذاکره شرایطی پیش می‌آید که مذاکره‌کننده مجبور می‌شود به نخستین مراحل مذاکره بازگردد.

اهداف

نخستین گام در طراحی و برنامه‌ریزی یک مذاکره تعیین اهداف است. مذاکره‌کننده باید هدف‌های خود را پیش‌بینی کرده و روش‌هایی برای دستیابی به هر یک از این اهداف را طراحی و برنامه‌ریزی كند. اهداف مورد توجه در یک مذاکره را می‌توان به شکل زیر تقسیم‌بندی کرد: اهداف مادی (نظیر خرید کالا با قیمت پایین‌تر، زمان تحویل سریع‌تر و…) اهداف نامشهود (نظیر حس برنده شدن/ دفاع از شهرت و آبروی شرکت و…) اهداف رویه‌ای (مانند تمایل به روند دموکراتیک و انجام رای‌گیری در مذاکره، رعایت نظم و ترتیب در جلسه مذاکره، ایجاد حس حل و فصل منصفانه تعارض برای همه طرفین درگیر و…)

مذاكره‌كننده، باید این اهداف را به طور مشخص و روشن تعریف كند. پس از تعریف هدف‌ها، باید آنها به صورت مرتب پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word
فهرست شده و اولویت‌بندی شوند. همچنین ممكن است در صورت پیچیده بودن موضوع مذاكره، اهداف، دسته‌بندی شده و به صوت چند بسته پیشنهادی، مورد توجه قرار گیرند.

در تعیین اهداف به نكات زیر توجه داشته باشید:

* اهداف با آرزوها فرق دارند. همه ما آرزوهای زیادی داریم كه علاقه‌مندیم روزی به واقعیت بپیوندند. اما زمانی كه از اهداف صحبت می‌كنیم، باید واقع‌گرا بوده و چیزی را به عنوان هدف تعیین كنیم كه واقعا دستیابی به آن امكان‌پذیر است. در غیر این صورت به احتمال زیاد، مذاكره به بن‌بست منتهی خواهد شد.

* اهداف ما و اهداف طرف مقابل به یكدیگر مرتبط هستند و از تعامل بین این اهداف و وجود همین ارتباط است كه موضوعاتی برای مذاكره شكل می‌گیرد. شما تمایل دارید یك خودرو را به قیمت هشت میلیون تومان بخرید. طرف مقابل تمایل دارد خودرو را به قیمت نه میلیون تومان بفروشد. پس یك تعارض وجود دارد كه موضوع آن، توافق بر سر قیمت خودرو» است. در یك انتهای این تعارض، قیمت هدف شما و در انتهای دیگر، قیمت هدف طرف مقابل قرار دارد. مذاكره انجام می‌شود تا نقطه تلافی خواسته‌های دو طرف مشخص شود. اگر اهداف و خواسته‌های دو طرف اختلاف نداشته باشند، به مذاكره نیازی نخواهد بود.

* برای اهداف حد و حدودی وجود دارد. تجاوز از آن حد‌وحدود، شما یا طرف مقابل را مجبور به ترك مذاكره خواهد كرد. بنابراین، همیشه بكوشید اهداف خود را در چارچوب حد و حدودی منطقی و شرایط تحمیل شده از جانب محیط، تعریف كنید.

* اهداف باید مشخص و قابل اندازه‌گیری باشند. اهدافی نظیر «خرید خودرو به پایین‌ترین قیمت ممكن» یا «گرفتن نوعی از وام كه اقساط آن از درآمد ماهانه ما كمتر باشد»، اهداف خوبی نیستند. اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری را ساده‌تر می‌توان تعقیب كرد. ضمن اینكه انتقال آنها به طرف مقابل راحت‌تر انجام می‌پذیرد. اگر اهداف مذاكره را به صورتی مشخص و قابل اندازه‌گیری تعریف نكنید، درك اینكه آیا پیشنهاد طرف مقابل می‌تواند این اهداف را تامین كند یا خیر كار دشواری است. البته بدیهی است كه در كنار اهداف مذاكره، برخی اهداف نامشهود و اهداف رویه‌ای نیز وجود دارند. كسی كه می‌خواهد ماشین سواری خود را به همكارش بفروشد، ممكن است مهم‌ترین هدف خود را جلب رضایت او و حفظ دوستی و ارتباط بلندمدت بداند.همچنین همكار وی كه می‌خواهد ماشین را خریداری كند، ممكن است در مورد رویه مذاكره نظر خاصی داشته باشد. مثلا (مستقل از اینكه در نهایت ماشین با چه قیمتی معامله خواهد شد) علاقه‌مند باشد ماشین را به چند بنگاه معاملات خودرو نشان دهد، تا اطمینان حاصل كند كه این معامله به زیان هیچ یك از طرفین نخواهد بود.

برای شرکت در یک مذاکره بین‌المللی، باید برای رویارویی با مسائل بسیاری آماده باشید. بیشتر افراد اگر قرار است در سطح بین‌المللی مذاکره‌ای داشته باشند، پیشاپیش از آن مطلع می‌شوند.

اگر از گوشه و کنار خبردار شده‌اید که قرار است در آینده در مذاکره‌ای بین‌المللی شرکت کنید، از الان جمع‌آوری اطلاعات در مورد فرهنگ، قوانین و نحوه انجام کارها را در کشور طرف مذاکره‌تان شروع کنید. افرادی که در یک فرهنگ دیگر بیشتر توانایی مذاکره دارند تا فرهنگ خودشان، این شانس را داشته‌اند که در دوره‌ای از زندگی‌شان در آن محیط زندگی کنند. اگر واقعا خوش شانس باشند در آن زمان کم سن و سال بوده‌اند و توانسته‌اند آن فرهنگ را بدون قضاوت جذب کنند. اگر شما آن قدر شانس نداشته‌اید که همانند طرف مذاکره تان در آن فرهنگ زندگی کنید، لازم است کمی بیشتر آمادگی داشته باشید. خواندن مقاله‌ای خلاصه در مورد یک فرهنگ متفاوت یک چیز است، جذب آن فرهنگ چنان که بتوانید به راحتی با ریتم‌ها و قوانین آن حرکت کنید چیز دیگر. احترام قائل شدن برای یک فرهنگ دیگر باز هم بیشتر وقت می‌‌برد. اگر به فرهنگی احترام بگذارید و واقعا ریشه‌های آن مردم را درک کنید به راستی گام بلندی برای برقراری ارتباط موثر با افراد آن گروه بر داشته‌اید.

مثل بومی‌ها صحبت کنید
مذاکره در سطح بین‌المللی، مستلزم داشتن آمادگی‌های خاصی است که ابزار آن نیز فراهم است. در مورد تاریخ، جغرافی، آداب و رسوم و مذهب مردمی که قرار است طرف مذاکره‌تان باشد کتاب بخوانید. داشتن چنین اطلاعات خاصی باعث می‌‌شود مذاکره تان کمتر خسته کننده و بیشتر نتیجه بخش باشد. اگر مذاکره در زمین حریف انجام می‌‌شود، دانشی که در آماده‌سازی کسب کرده‌اید به شدت به خوشی‌های لحظات فراغتتان در این سفر می‌‌افزاید.
منابع قابل استفاده برای آمادگی شما بسیارند. در اینجا چند نمونه را می‌‌بینید:
با دوستان و همکارانی که از آن فرهنگ اطلاعاتی دارند، صحبت کنید. گفتن از سفرهای خارج از کشوری که داشته‌ایم همیشه برای همه هیجان آور است.
کتاب‌های موجود را بخوانید و ویدئو‌های مسافرتی و همین طور فیلم‌هایی را که در آن فرهنگ ساخته شده‌اند، ببینید.
اینترنت ممکن است دریچه الکترونیکی خوبی به فرهنگ‌های دیگر باشد. می‌‌توانید با کامپیوتربازهای کشورهای دیگر گپ اینترنتی بزنید یا اینکه وب‌سایت‌ها را ببینید.
بسیاری از شهرهای بزرگ، دارای مراکزی فرهنگی هستند که توسط دولت‌های خارجی یا پناهندگان کشوری که می‌‌خواهید ببینید، اداره می‌‌شوند.
رستوران‌های ملت‌ها منابع جالب دیگری هستند. با صاحبان آنها گپی بزنید. اغلب در عین اینکه در مورد غذاهای آن کشور چیزهای بسیار می‌‌آموزید، اطلاعات زیادی هم از کشور طرف مذاکره‌تان به‌دست می‌‌آورید. زمانی را به آشنایی با نحوه دخالت دولت خارجی در معامله‌تان اختصاص دهید. مدیران شرکت‌های ایالات متحده در مورد قوانین تجاری بسیار شکایت دارند. بسیاری از آمریکایی‌ها معتقدند: مقامات محلی، ایالتی و مرکزی بیش از حد بر کارهای تجاری آنها نظارت می‌‌کنند. آمریکایی‌ها اغلب از دخالت شدیدتر دولت‌های خارجی در معاملات تجاری شخصی‌شان گله‌مند هستند. آمریکایی‌ها تعجب می‌‌کنند از اینکه یک مقام رسمی-و اغلب بلند پایه یک دولت خارجی- را سر میز مذاکره در مورد مسائلی می‌‌بینند که در آمریکا کاملا خصوصی محسوب می‌‌شوند. هرچه در مورد میزان دخالت دولت بیشتر بدانید، کمتر با مشکل روبه‌رو می‌‌شوید. قضاوت در این مورد هیچ کمکی به شما نمی‌‌کند. روش زندگی در کشور‌های مختلف با هم تفاوت دارد. در این موارد هیچ درست و غلط مطلقی وجود ندارد. فقط کارها را به شکل‌های دیگری انجام می‌‌دهند. پیش از ترک کشورتان، در مورد این تفاوت‌ها تحقیق کنید تا بتوانید با دستی پرتر از آنچه می‌‌خواستید به خانه برگردید.
فرهنگ، خرده فرهنگ و شخص مناسب
پیش از آنکه به درون تحقیقات فرهنگی‌تان شیرجه بروید لازم است ابتدا فرهنگی را که با آن سر و کار دارید، دقیقا بشناسید. وقتی از ما در مورد مذاکره در آسیا می‌‌پرسند، تصور می‌‌کنیم همه آسیا یک فرهنگ واحد داشته باشند و با احترام تعظیم می‌‌کنیم. تفاوت بین چین و ژاپن و کره بسیار است. اگر می‌‌خواهید کاملا آماده باشید نباید آنها را با هم در یک جوال بگذارید. مسلمانان و مسیحیانی که در کنار هم در مالزی زندگی می‌‌کنند معیارهای بسیار متفاوتی دارند، گرچه به لطف مالزیایی بودن از نقاط مشترک بسیاری هم برخوردارند. در درون فرهنگ‌ها، خرده فرهنگ‌ها وجود دارند. به نظر می‌‌رسد نظام رانندگان تاکسی در تمام دنیا یکسان باشد. رانندگان ریکشا در کشورهای شرق آسیا، جیتنی‌ران‌ها در مانیل، یا رانندگان تاکسی در هر جای دیگر، علاقه شدیدی به این دارند که مسافران غریبه را از عجیب‌ترین (و طولانی‌ترین) راه‌ها به مقصد برسانند و هرچقدر ترافیک اجازه دهد، کرایه بگیرند. اگر این اتفاق برای شما بیفتد بهایی است که باید برای آماده نبودنتان پرداخت کنید. اگر در فرودگاه لوس‌آنجلس از یک راننده تاکسی بخواهید شما را به منزلتان در بندیکت کانیون ببرد و چیز دیگری نگویید، شما را از بزرگراه و با حدودا هشت دلار بیشتر از آنچه ما پرداخت می‌‌کنیم به مقصد می‌‌رساند. ما سه خیابان سرراست را به این راننده‌ها معرفی می‌‌کنیم که مستقیم‌تر، ارزان‌تر و خوشایندتر هستند. همین طور که مشغول جمع آوری جزئیات در مورد فرهنگ طرف مذاکره‌تان هستید، فراموش نکنید که باید در مورد شخص طرف مذاکره تان هم اطلاعاتی جمع آوری کنید. گرچه دستفروشان کنار خیابان ممکن است فقط سنت‌های فرهنگ خودشان را بشناسند، اما از یک مذاکره کننده بسیار مجرب بین‌المللی، توقع این است که روش‌های زندگی در آنجا را بشناسد و با توجه به آن نقش خود را بازی کند.

استراتژی‌‌های مذاكره /نكات سازنده و مخرب در تعارض

معمولا در ابتدا این گونه به نظر می‌رسد كه وجود تعارض، همواره بد و مخرب است. كسانی كه این گونه فكر می‌كنند دو دلیل دارند. نخست اینكه وجود تعارض نشان‌دهنده یك مشكل، یك اشتباه و یك تضاد مخرب است.

دوم اینكه فكر می‌كنند تعارض همیشه نتایج بد و غیرسازنده‌ای به همراه دارد. برخی از دلایلی كه باعث می‌شود تعارض، اثراتی مخرب داشته باشد در اینجا پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word
فهرست شده است. مطالعه و شناخت بیشتر عواملی كه تعارض را به سمت یك تعامل مخرب سوق می‌دهند، كمك می‌كند تا در هنگام بروز تعارض بتوانیم از آنها دوری جوییم:
* اهداف رقابتی و شرایط برنده- بازنده: در تعریف تعارض گفتیم، هدفی وجود دارد كه دستیابی به آن، همزمان برای دو طرف امكان‌پذیر نیست، بدیهی است وجود چنین اهدافی منجر به شكل‌گیری رقابت شده و می‌تواند به بروز رفتار مخرب منجر شود.
* سوء برداشت و پیش‌فرض: به تدریج با شدت یافتن تعارض، سوءبرداشت‌ها نیز بیشتر و جدی‌تر می‌شوند. هر كس واقعیت‌ها را مطابق با دیدگاهی كه خود از تعارض دارد تفسیر می‌كند.
زمانی كه جنگ (لفظی یا نظامی) بین دو كشور شدت می‌گیرد، حتی حركات صلح‌جویانه هر یك از طرفین نیز، به نوعی در راستای تقویت تعارض تفسیر می‌شود.
همه چیز با پیش‌فرض تفسیر می‌شود و كوچك‌ترین رفتارها نیز در چارچوب تصویری كلی از طرف مقابل که در ذهن ساخته‌ایم تبیین و تفسیر می‌گردد.
* درگیر شدن احساسات: عصبانیت، اضطراب، نگرانی و خستگی ناشی از تعارض، همگی عواملی هستند كه می‌توانند زمینه را برای ورود احساسات به حوزه تفكرات طرفین فراهم كنند. احساسات مانع تفكر صحیح و شفاف می‌شوند و ممكن است موجب شوند به تدریج، با شدت گرفتن تعارض، طرفین بیشتر و بیشتر از رفتار منطقی
فاصله بگیرند.
* كاهش ارتباطات: اثربخشی ارتباطات، با افزایش میزان تعارض كاهش می‌یابد. ما انسان‌ها معمولا با كسانی كه موافق‌مان هستند ارتباط و تبادل اطلاعات بیشتری داریم تا كسانی كه مخالف ما هستند.
همچنین، عموما نوع ارتباطی كه در تعارض ایجاد می‌شود، سازنده نیست. بلكه در راستای تهدید، تضعیف و شكست دادن طرف مقابل و در بهترین حالت برای تحكیم موضع قبلی و قبولاندن آن به طرف مقابل است.
* مبهم شدن موضوع اصلی تعارض: با پیشرفت تعارض، معمولا موضوع اصلی مورد تعارض كمرنگ شده و طرفین جزئیات آن را فراموش می‌كنند. فرهنگ تعمیم به شدت فراگیر می‌شود هر اتفاق یا حركت جدیدی نیز در چارچوب تعارض موجود تبیین و تفسیر می‌شود.
به این صورت، تعدد مشكلات و اختلاف‌نظرها، به حدی می‌رسد كه موضوع اصلی مورد تعارض به دست فراموشی سپرده می‌شود.
* موضع‌گیری شدید و پافشاری بر روی آن : طرفین درگیر در یك تعارض، معمولا از لحاظ ذهنی روی یك موضع خا ص پافشاری می‌كنند و هر چه طرف مقابل نسبت به موضع آنها سختگیرانه‌تر عمل كند، آنها نیز با تعهد بیشتری از موضع قبلی خود دفاع می‌كنند.
هر یك از طرفین احساس می‌كنند عقب‌نشینی از موضع قبلی، موجب از دست دادن آبرو خواهد شد. مشكل دیگری كه به تدریج و با گذشت زمان شكل می‌گیرد، ساده اندیشی در مورد تعارض است.
اگر چه ممكن است موضوع مورد تعارض، پیچیده و چندوجهی باشد، اما به تدریج با گذشت زمان، هر یك از طرفین، تعارض را در شكلی ساده و تك بعدی ارزیابی می‌كند. چنین برداشتی از تعارض، به سختی می‌تواند به یك راه حل برنده/برنده و مورد توافق طرفین منتهی شود. پنگان
* بزرگنمایی اختلافات و كوچك شمردن شباهت‌ها: هر چه موضع‌گیری‌ها محكم‌تر و موضوع اصلی مورد تعارض در میان حواشی ایجاد شده كمرنگ‌تر می‌شود، هر یك از طرفین، دیگری و موضع وی را بیشتر در تضاد با مواضع خود می‌بیند. هر تفاوت جزئی، به عنوان مشكلی بزرگ در راستای اختلاف‌نظر موجود، ارزیابی شده و هر شباهتی، هر چند مهم و بزرگ به عنوان یك شباهت جزئی و بی‌اهمیت تفسیر می‌شود. این دیدگاه كه معمولا به محض شكل گرفتن، گسترش نیز می‌یابد، موجب می‌شود طرفین تلاش كمتری برای رفع تعارضات موجود از خود نشان دهند.
اما واقعیت این است كه تعارض همیشه بد نیست. در صورتی كه تعارض درست مدیریت شود، می‌تواند سازنده هم باشد. بروز تعارض در سازمان‌ها می‌تواند آغازی برای تحول مثبت باشد.
در صورتی كه هیچ تعارضی به وجود نیاید، سازمان راه آ‌ینده را با توسل به روش‌های گذشته و قدیمی خود پیموده و طبیعی است كه در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار پیشرفت چندانی داشت. وجود تعارض سطح آگاهی‌ ما را نسبت به خود و دیگران افزایش می‌دهد.در هنگام بروز تعارض است كه می‌آموزیم چه چیزهایی برای ما و دیگران اهمیت دارد، چه چیزی می‌تواند ما را عصبانی كند و برای چه چیزی حتی حاضریم شغل و زندگی آرام خود را از دست بدهیم. نخستین چیزهایی كه حاضریم به عنوان امتیاز به طرف مقابل اعطا كنیم، چه هستند. به عبارت دیگر، در تلاش برای رفع و حل تعارض، مهارت‌های فردی انسان‌ها توسعه پیدا می‌كند.
وجود تعارض می‌تواند جذاب و برانگیزنده باشد. بسیاری از انسان‌ها در همین بحث‌ها و جنجال‌ها است كه احساس زنده بودن می‌كنند، دنیایی كه در آن همه هم عقیده باشند، دنیای چندان جذابی نخواهد بود. به همین دلیل است كه در بسیاری از تحقیقات، سطح بهینه‌ای برای تعارض تعریف شده است؛ به گونه‌ای كه تعارض كمتر یا بیشتر از آن سطح، كارآیی را كاهش خواهد داد

دانستن چه موضوعاتی برای مذاکره مهم است؟+مثال فروش مذاکره خرید اتومبیل دست دوم

اطلاعاتی که باید جمع‌آوری شود
بهتر است قبل از شروع مذاکره یک «پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word
فهرست کنترل» در ذهن خود تهیه کنید. ترجیح بر این است که این لیست را به همراه خود به صورت مکتوب نیز داشته باشید.
این پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word
فهرست ممکن است به خاطر پیچیدگی‌های مذاکره تغییر کند، اما لزوم نوشتن آن پا برجاست. در نظر داشته باشید که حتی برای مذاکرات ساده و واضح هم، نوشتن و در نظر داشتن نکات اساسی قبل از شروع مذاکره خیلی موثر است.
مثلا در مذاکره برای خرید یک اتومبیل دست دوم، نکاتی که باید نوشته شود می‌توان اطلاعاتی مثل قیمت اتومبیل مورد نظر و نیز اطلاعات مربوط به انتخاب بعدی شما باشد. اطلاعات مربوط به شرایط فروشنده مانند قیمت پیشنهاد شده از سوی او، محدودیت زمانی او برای فروش و دیگر مسائل مربوط به او را نیز مکتوب کنید.
در واقع یادداشت کردن چیزهایی که در هر برخورد از طرف مذاکره متوجه می‌شوید، می‌تواند مهم‌تر از نوشتن اطلاعات جمع‌آوری شده درباره موضوع مذاکره باشد. اطلاع نداشتن در مورد کسی که قرار است مذاکره با او انجام شود، یکی از رایج‌ترین اشتباهات افراد در مذاکرات است. اگر می‌خواهید از افتادن در این دام جلوگیری کنید، لازم است هر گونه اطلاعاتی را در مورد طرف مقابل نگه‌داری کنید. این اطلاعات را بنویسید، نگه دارید و هر بار به آن اضافه کنید. این‌ها داشته‌های پربهایی هستند. پنگان
در حال حاضر از قابلیت کامپیوترها هم باید برای جمع‌آوری و نگه‌داری اطلاعات استفاده کرد. این اطلاعات را که باید به یاد آورده شود می‌توانید به کامپیوتر بسپرید تا در موقوع لزوم یادآوری شود. چنین اطلاعاتی می‌تواند یادآوری تاریخ تولد، نام همسر، فرزندان و دیگر اطلاعات آدم‌های دخیل در مذاکره باشد. هیچ کدام از این اطلاعات نامربوط نیستند.
ممکن است بپرسید که چرا لازم است برای نوشتن اطلاعات جمع‌آوری شده به زحمت بیافتید؟ دو دلیل برای این موضوع، عبارت است از:
– صرف این که چیزی را بنویسید، احتمال در یاد ماندن آن را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، حتی اگر کاغذ را بلافاصله دور بیاندازید. به عبارت دیگر، ممکن است شما پس از ثبت چیزی و یادداشت کردن آن، دیگر برای یادآوری به آن رجوع نکنید و دوباره آن را نخوانید، ولی این اطلاعات ثبت شده، بهتر از اطلاعاتی که ننوشته‌اید در ذهن شما می‌ماند و به یاد آورده می‌شود.
– نوشتن اطلاعات باعث می‌شود یک سیستم دسترسی راحت، برای شما فراهم شود. مثلا اگر فروشنده در مذاکره وسوسه شود که حقایق را کمی دستکاری کند، لزومی نیست که شما نیز واقعیت را زیر سوال ببرید تا او را قانع کنید که حقیقت را نمی‌گوید. خیلی ساده در این مواقع می‌توانید بگویید: «بگذارید به یادداشت‌هایم نگاهی بیندازم.» دوباره اصل گفته‌های قبلی را بخوانید. این کار به مراتب توهین کمتری را در بر دارد نسبت به این که مثلا بگویید «اما شما گفته بودید…» و تلویحا او را به دروغگویی عمدی متهم کنید. در صورتی که این (جمله دوم) را بگویید، اغلب بحثی را آغاز خواهید کرد که برنده‌ای ندارد و می‌تواند به جای مذاکره بر سر موضوع مشخص، وارد مسائل شخصی و اتهام‌زنی شود، اما جمله اول، عموما نیازی به بحث بیشتر ندارد و پایان‌دهنده آن است. این کلمات را به یاد داشته باشید: «یادداشت‌های من می‌گوید…» و «اما شما می‌گویید…».
حالا می‌توانید به مذاکره بعدی فکر کنید و هر چه را در مورد طرف مذاکره‌تان می‌دانید بنویسید. در ادامه پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word
فهرست اطلاعاتی که نشان می‌دهد آمادگی در مورد طرف مذاکره واقعا چقدر می‌تواند وسیع باشد، آمده است. البته باید توجه کنید همه این اطلاعات در هر مذاکره‌ای و همیشه ضروری و حتی مفید نیستند؛ بنابراین پاورپوینت سمینار مدیریت رفتار سازمانی در word
فهرست اطلاعات شما باید متناسب با موقعیت هر مذاکره تنظیم شود.
اطلاعاتی از قبیل نام، نام شرکت، رابطه شما با طرف مقابل، مدت ارتباط با سازمان و برنامه آینده شما با سازمان می‌تواند در این

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید