گزارش کارآموزی شرکت برق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی شرکت برق در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی شرکت برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی شرکت برق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی شرکت برق در word :

گزارش کارآموزی جامع و کامل شرکت برق با فرمت ورد به همراه گزارش کارآموزی شرکت برق در word
فهرست بندی و تصاویر..مخصوص دانشجویان رشته مهندسی و دانشجویان مهندسی برق.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی. دادگاه عمومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی. دادگاه عمومی در word دارای 284 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی. دادگاه عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی. دادگاه عمومی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی. دادگاه عمومی در word :

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی

نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

شماره پرونده : 83/48ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

شماره پرونده: 83/24ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.

نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

مهر شعبه امضای سرپرست

گزارش شماره 2

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی

پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.

مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :

1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.

2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.

3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.

4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.

5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 3

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه

پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و … را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده.

پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است. نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :

1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره

ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.

2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.

4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.

5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.

6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.

7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد.

مهر شعبه امضای سرپرست

«اصطلاحات»

1- دادنامه : ورقه ای است چاپی که احکام و قرارهای دادگاه در آن تایپ می شود.

2- اجراییه : ورقه ای که در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت محکوم له و محکوم علیه مشخصات حکم و موضوع آن و پرداخت حق الاجرا توسط محکوم علیه قید شده به امضاء دادرس مدیر دفتر و مهر شعبه می رسد.

3- واخواست نامه : ورقه ای است که به موجب آن دارنده سفته در صورت عدم پرداخت وجه آن در سررسید ظرف 10 روز از تاریخ وعده اعتراض می نماید.

مدیر دفتر نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را برای خوانده فرستاده و طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می نماید و اقدامات لازم جهت تکمیل پرونده تا صدور رأی را انجام می دهد. در اول وقت اداری هر روز از روزی دفتر تعیین وقت پرونده هایی که برای آن روز تعیین وقت شده را به دادگاه می فرستد. هر گاه پس از جلسه رسیدگی یکی از قرارهای اعدادی از قبیل استماع شهادت شهود کارشناسی تحقیق و نماینده محلی (که پرونده را برای وقت رسیدگی و صدور رأی آماده می نماید(صادر یا دستور اداری اعم از مطالبه پرونده دیگر استعلام موضوع از مراجع رسمی صادر شود مدیر دفتر دستور اجرای آن را به کارمندان دفتری داده و بر انجام صحیح آن نظارت می نماید. در صورتی که دادگاه چند قرار را با هم صادر نماید مثلاً قرار تحقیق محلی و کارشناسی مدیر دفتر کلیه اقدامات مربوط به هر یک از قرارها را تا جایی که با هم منافات ندارد انجام مید هد مثلاً در صورت صدور قرار کارشناسی چون اجرای این قرار مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است ابتدا وقت احتیاطی جهت بررسی این موضوع تعیین و پس از احراز پرداخت آن وقت رسیدگی تعیین می نماد.

مهر شعبه امضای سرپرست

گزارش شماره 4

فصل دوم

1- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه علیرضا عطری

2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه ازناحیه وکیل اکرم معصومی

کلاسه : 83/13/2035 خواسته : تمکین

خواهان : علیرضا عطری خوانده : اکرم معصومی

مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه 13

وکیل : مریم بی پروان

شرح دادخواست : پرونده مذکور دارای 2 دادخواست می باشد که دادخواست اولیه را خواهان پرونده علیرضا عطری جهت تمکین از ناحیه زوجه تنظیم می نماید. پس از تنظیم دادخواست که به وکالتنامه وکیل الصاق تمبر مالیاتی فتوکپی مصدق عقدنامه و شناسنامه استشهادیه محل مبنی بر عدم تمکن مالی جهت اعشار از هزینه دادرسی نیز می باشد با ارجاع از ناحیه معاونت محترم دادگستری به شعبه سیزدهم ارجاع می شود. پس از ثبت و تقدیم دادخواست به نظر رئیس شعبه رسیده تا دستور تعیین دقت و نهایتاً اخطاریه به طرفین ابلاغ گردد.

رأی دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست اولیه از ناحیه خواهان آقای علیرضا عطری .

دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه خواهان را فاقد قابلیت استماع دانسته و به رد آن اظهار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

«قرار رد دعوا »

2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه وکیل اکرم معصومی.

شرح لایحه از ناحیه وکیل اکرم معصومی : مطالبه نفقه معوقه و الزام خوانده (علیرضا عطری) به پرداخت نفقه به مبلغ مقرم 500000 ریال به استناد مواد (1106- 1107) ق.م و نظر به اینکه به مجرد عقد زن مستحق دریافت نفقه است و حق حبس از ناحیه زوجه مسقط حق دریافت نفقه نمی باشد که رأی (قرار) صادره از شعبه 13 به شماره نیز مثبت این ادعاست.

جلسه دادرسی :

در جلسه مورخ 16/8/83 دادگاه تشکیل و طرفین دعوا حضور ندارند لایحه ای از وکیل خواهان (اکرم معصومی) واصل شد. که جهت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به قرار استماع شهادت شهود از دادگاه تقاضا نمود لذا دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و با اخطاریه و ابلاغ آن به طرفین دعوت شوند، خوانده نیز دعوت تا احیاناً از خود دفاع کند.

در تاریخ 14/10/83 جلسه دادگاه تشکیل و جملگی طرفین حضور دارند وکیل خواهان خواسته خود را 800000 تومان اعلام و نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی نیز اقدام می نماید و نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت تاریخ صدور حکم برای هر ماه 30000 تومان اعلام و خوانده اعلام نمود که قبول دارم.

گردشکار : خواهان (اکرم معصومی) دادخواستی با خواسته فوق (مطالبه نفقه معوقه)

بطرفیت خوانده بالا (علیرضا عطری) تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه و جری تشریفات قانونی در رفت به تصدی رئیس شعبه 13 تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

اعلام ختم دادرسی و صدور «رأی» :

ادعای خواهان اکرم معصومی به وکالت مریم بی پروا و به طرفیت علیرضا عطری بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت صدور حکم از قرار هر ماهی 50000 تومان و تقلیل به ماهی 30000 جمعاً 800000 تومان می باشد خوانده ادعای خواهان را قبول داشته، دعوی تا سقف 597000 را وارد تشخیص و مستند به مواد (1106-1107) ق.م. و مواد 198- 502-503-519 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 597000 بابت اصل خواسته و مبلغ 90550 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

و در خصوص مازاد بر محکوم به عنایت به مراتب مذکور و عدم استحقاق خواهان مستند به 197 قانون اخیر الذکر حکم به بطلان صادر و در خصوص ادعای اعسار با عنایت به استرداد درخواست آن مستند به بند ب.م 107 ق.آد.م قرار در دعوا صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز : با نگرش به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دقت در رعایت تشریفات دادرسی و دفتری و رسیدگی ماهوی دادگاه ایراد و اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق موازین صادر و امر به اجرای آن داده شده است.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 5

مطالبه وجه چک

مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرج

پرونه کلاسه : 83/13/201 وکیل : حمیدرضا کریمی

خواهان : فتح اله امیری خوانده : غلامرضا نجاری

خواسته : مطالبه وجه چک به شماره به مبلغ 5000000 تومان

شرح دادخواست : خواهان پرونده با معرفی وکیل دعوایی به خواسته فوق به طرفیت غلامرضا نجاری طرح می کند. دلایل و منضمات دادخواست تکمیل و وکیل پرونده با استناد به مواد 22-7-3 قانون صدور چک و 68 از ق.آ.د.م. و قاعده فقهی لاضرر و استناد به م 519 ق.آ.د.م. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده دعوا را نموده در ضمن پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل را از دادگاه خواستار است دادخواست پس از مراحل قانونی در این شعبه ثبت و دقت رسیدگی تعیین لذا اخطاریه به طرفین ابلاغ می شود ارسال لایحه از وکیل خواهان به دادگاه مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده و موجبات احقاق حق موکل را از دادگاه طی مراحل قانونی تقاضا دارد، آدرس وکیل خواهان و خوانده پرونده نیز تغییر ولی به دفتر دادگاه اعلام می شود تا اخطاریه های بعدی به آدرس جدید نامبردگان ابلاغ شود و نیز دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه چک مورد نظر از بابت تضمین در خصوص معامله می باشد با خواهان دعوا بوده و خودش نقشی در اصل معامله نداشته است. وکیل پرونده از اقرار صریح خوانده به ضررش استفاده کرده و تقاضای محکومیت وی را نموده است.

گردشکاری : خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه و بطرفیت خوانده پرونده با وکالت حمیدرضا کریمی طرح می کند که پس از ارجاع پرونده به شعبه 13 و ثبت به کلاسه 13183/201 و انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسات دادگاه با حضور اصحاب دعوا و یا ارسال لایحه از طرف وکیل خواهان و اقرار صریح خوانده دادگه نهایت ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

جلسه دادرسی :

در جلسه مورخ 8/7/83 لایحه ای از سوی وکیل خواهان تقدیم دادگاه می گردد، خوانده دعوا

اذعان نموده که چک بابت ضمانت بوده است و قرار بوده که استرداد شود که نشده است و لایحه مجدد وکیل پرونده در تاریخ 11/9/ 83 که تقدیم دادگاه با علام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه » دادنامه شماره 305 ، مورخ 19/9/83 :

در خصوص دعوی خواهان با وکالت حمیدرضا کریمی و بطرفیت غلامرضا نجاری به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 797944 به مبلغ 5000000 تومان و برگزاری جلسات مورخ 11/9/83 و 8/7/83 و اقرار صریح خوانده و دفاعیات وکیل پرونده از خواهان و محتویات پرونده و دفاعیات بلاوچه و بدون دلیل خوانده مبنی بر اینکه شهودی دارد ولی شهود خود را معرفی نمی نماید، دعوی خواهان را در خصوص اصل خواسته وارد دانسته و با استناد به مواد 519-503-502-198 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به مبلغ اصل چک و 95250 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید، این حکم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز : بررسی مجموع محتویات و اوراق پرونده و مندرجات آن و دقت در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استناد به مواد قانونی به رسیدگی شکلی و ماهوی اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی می باشد.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 6

مطالبه نصف مهریه

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 13 دادگاه عمومی و حقوقی کرج

شماره پرونده : 83/13/465

خواهان : مریم دولت خواه خوانده : صدراله آزری

خواسته : مطالبه نصف مهریه (تعداد 150 سکه بهارآزادی از 300 سکه) مقدم 12000000 تومان اعسار از هزینه دادرسی

شرح دادخواست : خواهان دادخواستی به خواسته فوق علیه خوانده دعوی طرح و تقدیم می نماید که پس از طی مراحل قانونی در شعبه فوق ثبت و تاریخ تقدیم آن به طرفین اعلام و اخطاریه در خصوص حضور و علت آن در این شعبه به طرفین ابلاغ می گردد. تاریخ رسیدگی اولین جلسه نیز اعلام می گردد.

جلسه دادرسی : در تاریخ 9/8/83 در وقت مقرر پرونده کلاسه تحت نظر بوده خواهان حضور ندارد ولی خوانده حاضر است، ملاحظه گردیده که در برگ ثانی اخطاریه ارسال برای خواهان ار مرجع مربوط اعاده نشده است لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست لذا وقت احتیاطی تعیین و سابقه نتیجه ابلاغ اخطاریه مطالبه می گردد ولی در برگ دادخواست وقت رسیدگی نیز حضوراً به خواهان ابلاغ شده بود که نهایتاً دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید لذا در تاریخ 10/10/83 خواهان حاضر ولی علیرغم ابلاغ اخطاریه به خوانده حضور ندارد ولایحه ای نیز از وی و اصل نشده است ، لذا خواهان خواسته خود را که مطالبه نصف مهریه است اعلام می دارد همچنین اعسار از هزینه دادرسی که در صورت لزوم شهود خود را حاضر می کند و با صدور قرار استماع شهادت شهود از دادگاه دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید.

مجدداً در تاریخ 4/11/83 طرفین حاضر شهود نیز اظهارات خود را دال بر عدم تمکن مالی خوانده جهت پرداخت هزینه دادرسی بیان می نماید.

رأی دادگاه در خصوص دو یا قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.

در خصوص دعوای خواهان بطرفیت خوانده بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 235000 تومان با عنایت به دادخواست تقدیم و گواهی شهادت شهود و اقرار خوانده نیز ادعای خواهان را در خصوص عدم پرداخت هزینه دادرسی قبول دارد دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت دارد و مستند به م 506 ق.ا.د.م حکم به قبول اعسار از پرداخت هزینه دارای صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و به لحاظ میزان آن قطعی است.

گردشکار : با دستور از رئیس شعبه دفتر جهت رسیدگی به اصل دعوا و ارجاع به نظر معاونت محترم قضایی پرونده را رسانده که باز هم به این شعبه ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اخطاریه به خواهان و خوانده ابلاغ می شود و در تاریخ 1/2/84 جمله دادگاه تشکیل ولی خوانده دعوی حضور ندارد و لایحه ای جهت دفاع از خود ارسال ننموده است، خواهان اعلام می دارد که خواسته امر همان است که در دادخواست اعلام نموده است دادگاه مبادرت به صدور رأی و اعلام ختم دادرسی می نماید.

رأی دادگاه در ماهیت پرونده دادنامه شماره

در خصوص دعوی خواهان مریم دولت خواه بطرفیت خوانده صدراله اژدری به مطالبه نصف مهریه به مقدار 150 عدد سکه مقوم 12000000 تومان با عنایت م دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده خوانده دفاع موجهی نداشته است دعوی خواهان را وارد تشخیص و با استناد به م 1082 ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت و تحویل خواسته فوق را صادر و اعلام می نماید . بدیهی است اجرای احکام در هنگام اجرای حکم نسبت به وصول هزینه دادرسی از محکوم لها اقدام خواهد نمود. حکم صادر . حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدید نظر استان تهران قابل اعتراض می باشد.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 7

مطالبه وجه چک

مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی حقوق کرج

کلاسه پرونده : 13184/470

خواهان : عباس کیوان فر خوانده : مرتضی حفاری

خواسته : تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به مطالبه وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته

شرح دادخواست : خواهان بر حسب مدارک یک فقره چک بلامحل به مبلغ 1350000 تومان از خوانده طلبکار است با مراجعه به بانک و عدم وصول آن مبادرت به گواهی عدم پرداخت آن می نماید.و با اعمال ماده 198- 515- 518 قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را از دادگاه تقاضامند است.

گردشکار : خواهان به شرح بالا دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه چک موجود طرح و تقدیم دادگاه می نماید که قرار ارجاع و ثبت در این شعبه به جریان می افتد دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص خواسته خواهان قرار تامین خواسته صادر می نماید.

«قراردادگاه در خصوص قرار تامین خواسته »

با نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار خواسته نموده و از طرفی نیز ارکان و شرایط درخواست فراهم است دادگاه با استناد به بند ج.م. 108 ق.آ.د.م. قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک از اموال خوانده را صادر و اعلام می دارد، هزینه اجرای قرار بر عهده خواهان است، قرار پس از ابلاغ قابل اجراست و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

جلسه دادرسی : در تاریخ 23/6/84 جلسه دادگاه تشکیل و پرونده کلاسه 1384/470 نظر می باشد خواهان حاضر ولی خوانده علیرضا ابلاغ اخطاریه حضور ندارد و لایحه ای از جانب وکیل و خواهان که خواسته خود را در دادخواست نوشته بود باز اعلام میدارد. لذا دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید.

گردشگری : خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک طرح می نماید که پس از ارجاع از سوی معاونت دادگستری به این شعبه ارجاع از سوی معاونت دادگستری به این شعبه ارجاع می شود که پس از طی مراحل قانونی، تشکیل جلسات و محتویات و مندرجات پرونده نهایتاً دادگاه مبادرت به ختم دادرسی و صدور رأی می نماید.

دادنامه و شماره

در خصوص دعوی خواهان عباس کیوان فر به طرفیت مرتضی حفاری و نجواته مطالبه وجه چک موجود در دادخواست به میزان 1350000 تومان با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به اینکه سررسید چک 30/6/84 بوده لذا دعوای نامبرده قابلیت استماع را نداشته و قرار در آن صادر می شود. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز : از لحاظ شکلی چه در خصوص اخطاریه و ابلاغ آن به طرفین ووقت رسیدگی در خصوص پرونده مطروحه ایرادی متوجه مدیر دفتر در دادگاه نمی باشد. و از لحاظ ماهوی نیز با توجه به محتویا و مندرجات پرونده قرار رأی دادگاه براساس موازین قانونی و تیزبینی رئیس شعبه صادر شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزی استان گلستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزی استان گلستان در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزی استان گلستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزی استان گلستان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزی استان گلستان در word :

کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزی استان گلستان در word
فهرست مطالب

فصل اول: ضرورت و فلسفه تشكیل سازمان دانش آموزی. 1

فصل دوم: تاریخچه تشكیل سازمان. 3

تاریخچه تصویب اساسنامه سازمان دانش آموزی. 3

فصل سوم: آشنایی با اساسنامه سازمان دانش آموزی. 5

اهداف سازمان دانش آموزی. 6

وظایف سازمان دانش آموزی. 6

ویژگی های سازمان از زوایا و ابعاد مختلف.. 8

آشنایی با محیط کاری در اداره سازمان دانش آموزی. 10

مقدمه و تشکر

دنیای امروز، دنیای تغییر و تحولات سریع اجتماعی و علمی است. دنیایی است که حرکت کردن در آن نیاز به داشتن اندیشه های فرافکن قوی، قدرت تجزیه و تحلیل، آینده نگری، برنامه ریزی و نهایتاً هدفدار بودن است. امروز دیگر اندیشه های کند سنتی و مدیریت سنتی و حال نگری در افراد، آنها را از ادامه حرکت با چرخه های جامعه باز می دارد.

در قالب این مستندات قصد دارم تا تجربیات و فعالیت های خود را در این مدت كوتاه جهت ارائه به دانشگاه به رشته تحریر در آورم.امیدوارم كه در این امر مهم بتوانم موفق باشم. در اینجا جا دارد از زحمات مسئوولان سازمان دانش آموزی بخصوص از سرپرست كارآموزی كه كارشناس كانونها را بر عهده داشتند وهمچنین از استاد كارآموز خود جناب آقای مهندس برومند كه نه فقط در طول این دوره كارآموزی بلكه در تمام دوران تحصیلیم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان مطالب بسیاری از وی آموختم تشكر و قدر دانی نمایم دان شاءالله كه آنان از من به عنوان یك دانشجو راضی باشند.

فصل اول: ضرورت و فلسفه تشكیل سازمان دانش آموزی

در این فصل ضرورت و فلسفه سازمان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است:

الف) در اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی مبنی بر موظف بودن دولت جمهوری اسلامی ایران برای مشاركت عامه در تعیین سرنوشت فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مردم از هر قوم و قبیله ای كه باشند تأ كید شده است لذا نسل نوجوان و جوان كه از مهمترین و حساسترین آحاد مردم هستند .لزوم ایجاد بستر مناسب برای مشاركت آنان به طریق مختلف از وظایف مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

ب) از ابتدای پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) بیانگزار این حركت همواره بر توجه و استفاده و بكارگیری اقشار مختلف جامعه در اداره امور تأ كید داشتند.

ج) مقام معظم رهبری نیز بارها در فرمایشات خود بر رسیدگی به امور جوانان و نوجوانان تأ كید داشته اند در سال 1366 ایشان در پیامی خطاب به مجمع رسیدگی به امور جوانان فرمودند: نقش عظیم جوانان و نوجوانان پسر و دختر نه تنها در جامعه انقلابی ما بلكه در كل جامعه بشری با محاسبه آینده و مسئولیتهای بالقوه و در كنار مسئولیتهای بالفعل این قشر عضیم نمودار می گردد و از این روست كه نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نسل نوپا و كودك انگاشتن آنان حتی در سنین بالای بلوغ بصورت آفت اجتماعی پدیدار می شود و این مجمع باید در دگرگون سازی آن و ایجاد ذهنیت واقع گرایانه نسبت به این نسل برومند طرحی نو و اساسی در اندازد.

در جای دیگر از این پیام خطاب به بزرگسالان می فرمایند: كه پدران و مادران و مربیان و معلمان و استادان باید بدانند كه تعلیم و تربیت این نسل نه در تعلیم و تربیت رسمی منحصر و نه از تعلیم و تربیت عمومی جداست. زیرا كه این دو با هم پیوسته و وابسته اند و نسل نوپا شریك طبیعی كلیه فعالیتها سیاسی ، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی نسل پیشین است.

د)دیدگاه جناب آقای مددی-ریاست محترم سازمان دانش آموزی-نسبت به پركردن اوقات فراقت صاحب نظران معتقدند اوقات فراقت یكی از مهمترین عوامل و بستر خلاقیت و ابتكار و نوآوری در دانش آموزان است. كسب تجارت علمی یكی از دستاوردهای مهم اوقات و كسب این تجارب برای نوجوانان یكی از امور ضروری و حیات بخش است.نوعآ در چارچوب مدارس كسب این نوع تجارب كمتر اتفاق می افتد.

یادگیری اجتماعی برای زندگی اجتماعی مورد نیاز است و بدون دارا بودن مهارتهای زندگی امروزه موفقیت ها در سطح جامعه كاهش پیدا می كند و یكی از رموز موفقیت افراد دارا بودن اجتماعی است. لذا اوقات فراقت را بخصوص تابستان را فرصت مناسب و ارزشمندی برای تقویت این مهم تلقی می كنیم.

مشكلاتی كه ما در كشور داریم در مورد اوقات فراغت باعث می شود كه نتوانیم به نحو مطلوب و شایسته از این فرصت استفاده كنیم.نگاه به اوقات فراقت با جنبه های هزینه ای بودن آن نه سرمایه گذاری كردن موجب شده است كه در طول چند سال گذشته سرمایه گذاریهای لازم انجام نشود.

فصل دوم: تاریخچه تشكیل سازمان

تاریخچه تصویب اساسنامه سازمان دانش آموزی

چنانچه بخواهیم تصویری از تاریخچه تصویب اساسنامه سازمان دانش آموزی ترسیم نماییم شایسته است از نقطه ابتدایی كه شمای كلی اساسنامه مطرح و تدوین شد آغاز كنیم كه در اوایل مهر ماه سال 1376 صورت گرفت.

1) تدوین اساسنامه بعنوان مرحله نخست 5 ماه به طول انجامید این كار بطور مشترك توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی انجام شد.

2) پس از طی مرحله اول با صدور ابلاغ توسط ریاست محترم جمهوری در بهمن ماه 1376 مبنی بر پیگیری تشكیل سازمان مرحله دوم آغاز شد.آغاز این مرحله با تشكیل كمیسیون مشترك بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی صورت گرفت كه مدت 7 ماه بطول انجامید طی این این مرحله بررسی دقیق و كارشناسی شده ای صورت گرفت ودر یك برنامه از تعداد دویست هزار دانش آموز پیرامون موضوعات مختلف مرتبط با سازمان نظر خواهی شد و نیز طرح تشكیل سازمان و اساسنامه مربوط با كارشناسان و صاحبنظران و مدیران آموزش و پرورش مطرح و بررسی گردید و در پایان این مرحله اساسنامه نهایی به دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد.

3) مرحله سوم كه از مهرماه 77 در شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز گردید.به مدت 8 ماه طول كشید پس از طی 14 جلسه كارشناسی اساسنامه سازمان دانش آموزی و بررسی نهایی آن در كمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهایت ،اساسنامه در جلسه 441 مورخ 21/2/78 همان شورا طرح و بتصویب رسید و در تاریخ 2/4/78 از جانب رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به آموزش و پرورش ابلاغ گردید تا نسبت به تشكیل آن اقدام شود.

4) در مرحله چهارم و طی 7 ماه معاونت پرورشی مامور پیگیریهای اولیه و تمهید مقدمات راه اندازی سازمان شد كه با تفویض اینكار به اداره كل فعالیتهای دانش آموزی در این مرحله گروه مطالعاتی تشكیل و پس از بحث و تبادل نظر در ساعات متمادی در 14 محور نتایج آن ارائه شد كه حاكی از چگونگی حركت برای تشكیل سازمان بود با صدور ابلاغ اعضای هیأت امنا(اولین ركن سازمان) و برگزاری اولین جلسه این هیات در تاریخ 26/8/78 این مرحله نیز به اتمام رسید.

5) مرحله پنجم انتخاب رئیس سازمان. رئیس سازمان با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید اعضای هیأت امنا انتخاب گردید از آنجا كه رئیس سازمان رئیس شورای برنامه ریزی یعنی ركن دوم سازمان نیز در نظر گرفته شده بود لذا فعالیت این شوراها نیز آغاز شد. در ابتدا جناب آقای رضا مددی – رئیس سازمان رئوس برنامه ها و اقدامات 6 ماهه خود را به شورا ارائه و پس از تصویب آن در شورا كار ادامه پیدا كرد.

فصل سوم: آشنایی با اساسنامه سازمان دانش آموزی

اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از تهیه پیش نویس آن توسط اداره كل فعالیت های دانش آموزی و تعیین اهداف ، اصول، سیاستها و برنامه های آن به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال گردید و پس از اظهار نظر سازمان ، در دستور كار شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی بالاترین مرجع قانونگذار امور فرهنگی كشور قرار گرفته و نهایتاً در جلسه 441 مورخ 21/2/78 به تصویب این شورا رسید. پس از تصویب جهت راه اندازی به وزارت آموزش و پرورش كه وزیر ، رئیس هیأت امنای سازمان دانش آموزی نیز می باشد ، ابلاغ گردید،وزیر آموزش و پرورش نیز طی ابلاغی به معاونت پرورشی مسئولیت تمهید مقدمات راه اندازی سازمان را به ایشان محول نمودند و پی گیری راه اندازی سازمان در معاونت پرورشی توسط اداره كل فعالیت های دانش آموزی دنبال شد.

از جمله اقدامات انجام شده تشكیل گروههای مطالعاتی و كمیته های تخصصی و دعوت از اعضاء هیأت امنا برای تشكیل اولین جلسه آن بود. كه در اولین جلسه رئیس سازمان سازمان دانش آموزی انتخاب گردید.با انتخاب رئیس سازمان ، مسئولیت پیگیری و راه اندازی سازمان به وی محول گردید. اساسنامه سازمان ، مبین قوانین ، مقررات و ظوابط سازمان دانش آموزی می باشد كه مبانی و ویژگیهای كلی و اساسی تشكیل سازمان را مشخص می نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در word دارای 509 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در word :

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در word
فهرست مطالب

موضوع صفحه

1. تعدیل اجاره بهاء……………………….

2. افزایش اجاره بهاء………………………

3. تخریب ساختمان………………………….

4. تفكیك و تقسیم ملك………………………

5. تعدیل اجاره بهاء ………………………

6. اخذ صورت مجلس تفكیكی آپارتمانها و اتمام بناء

7. افزایش اجاره بهاء ……………………..

8. تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت ……

9. مطالبه اجرت المثل………………………

10. صدور پروانه كسب ………………………

11. تخلیه مغازه ………………………….

12. تجویز انتقال منافع…………………….

13. پرداخت حق الزحمه انجام كار ساختمانی …….

14. تعدیل اجاره بهاء ……………………..

15. فروش ملك مشاعی………………………..

16. تعدیل اجاره بهاء………………………

17. تعدیل اجاره بهاء………………………

18. تقویت و ایمن سازی ساختمان………………

19. فروش ملك مشاع…………………………

20. تعمیر واحد كسب………………………..

21. تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل…….

22. مطالبه وجه……………………………

23. تخلیه مغازه…………………………..

24. تعدیل اجاره بهاء………………………

25. مطالبه وجه……………………………

26. تخلیه مغازه…………………………..

27. مطالبه خسارت………………………….

28. انتقال حق کسب و پیشه…………………..

29. تعدیل اجاره بهاء………………………

30. تخلیه ……………………………….

31. تعیین ارزش ملک………………………..

32. پرداخت قیمت متعارف ملک…………………

33. سرقفلی مغازه………………………….

34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله ……

35. تعدیل اجاره بهاء………………………

36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان……

37. تعیین داور……………………………

38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)………………………..

39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری

40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی………………………………………..

41. مطالبه حق کسب و پیشه…………………..

42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ……………

43. تقاضای انجام تعهدات……………………

44. پایان کار ساختمانی…………………….

45. عدم خلاف ساختمانی ……………………..

46. عدم خلاف ساختمانی ……………………..

47. پایان کار ساختمانی ……………………

48. توقف عملیات ساختمانی ………………….

49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)…………………………………..

50. پایان کار ساختمانی ……………………

51. تخریب ……………………………….

52. پایان کار ساختمانی ……………………

53. تعیین قدمت بناء……………………….

54. پایان کار ساختمانی ……………………

55. پایان کار ساختمانی…………………….

مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش كارآموزی»

نام و نام خانوادگی كارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته كارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به كلاسه : 85/15/1354

موضوع كارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ….

خوانده : اداره حقوقی بانك ملت

وكیل قانونی یا نماینده : احمد تورانی

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ریال ماهیانه بمبلغ 000/600/6 ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو و یك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان …………. جهت محل شعبه بانك ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به كارشناس رسمی و صدور حكم به محكومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حكم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده كلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانك ملت واقع در تهران ….به استحضار می‌رساند در معیت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاك ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ….. مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانك ملت مساحت كل شعبه 690 متر مربع ذكر شده كه میزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانك ملت بوده – انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است – عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

محمد ولی حاكمی برآبادی

كارشناس رسمی دادگستری

هیئت كارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : كارشناسی در رابطه با پرونده كلاسه 85/15/1354

احتراماً عطف به كلاسه پرونده فوق الذكر هیئت كارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانك ملت واقع در تهران ………….با راهنمائی نماینده محترم بانك ملت به محل شعبه فوق الذكر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه كارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ………… مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یك هال و راهرو و یك آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یك هال و یك راهرو واقع در طبقه سوم ، از كف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را كه جزء پلاك ثبتی بشماره 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار كفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالكیت بشماره ………………… صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانك ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت كل بنای بانك در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12 معادل 722 متر مربع می‌باشد . مورد اجاره كه قسمتی از محوطه شرقی بانك محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه 12 شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط كارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعای نماینده بانك ملت توسط بانك پرداخت شده است .

وضعیت فنی بناء :

اسكلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – كف سرامیك – بدنه گچ كاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی كه به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سكوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیك دست‌انداز بالكن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سكوریت اجاره شده است . بانك دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانك است .

نظریه كارشناسی :

باعنایت بمراتب فوق و با توجه به موقعیت مكانی و زمانی ملك اجاره بهای ملك موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهیانه مبلغ 000/800/1 ریال معادل یكصد و هشتاد هزار تومان تعیین واعلام گردد.

با احترام هئیت كارشناسان منتخب

مهندس علی فرجی مهندس علی‌اكبر فرهودی مهندس عباسعلی حجاریان

بسمه تعالی

به تاریخ : 1/5/86 پرونده كلاسه : 85/15/1354 شماره دادنامه : 508

مرجع رسیدگی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

خواهان :میر یوسف …. با وكالت احمد تورانی

خوانده : بانك ملت اداره حقوقی

خواسته : تعدیل اجاره بهاء

« رای دادگاه »

در خصوص دعوی میر یوسف ….. با وكالت احمد تورانی بطرفیت بانك ملت اداره حقوقی بخواسته تعدیل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاك ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ………………. موضوع سند رسمی اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظیمی دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمی تهران با احراز مالكیت خواهان و استقرار رابطه استیجاری بین متداعیین و نظریه انقضای فرجه قانونی برای تعدیل اجاره بهاء دادگاه حقانیت درخواست خواهان را ثابت تشخیص داده و با توجه به نظریه كارشناس رسمی دادگستری و هیئت كارشناسان كه مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتیندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حكم به تعدیل اجاره بهای ملك موصوف از مبلغ 000/100/1 ریال بمبلغ 000/800/1 ریال صادر و اعلام می‌نماید مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ 24/1/85 لغایت صدور حكم بمبلغ 000/400/4 ریال همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوكاله بمبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان محكوم می‌گردد ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

موسوی

ارائه پیشنهاد :

آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و نحوه كارشناسی در خصوص تعدیل اجاره بهاء .

امضاء كارآموز امضاءسرپرست كارآموزی

مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش كارآموزی»

نام و نام خانوادگی كارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته كارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به كلاسه : 85/15/1568

موضوع كارآموزی : مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : 1- زهرا 2- پریسا …

خوانده : فریدون …

وكیل یا نماینده : حسین محصل مطانتی

تعیین خواسته و بهای آن : افزایش اجاره بهاء از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و مابه التفاوت و خسارات دادرسی .

شرح اقدامات انجام شده :

با نهایت احترام باستحضار می‌رساند ؛ خوانده دعوی ششدانگ یكباب آپارتمان جزء پلاك ثبتی 5874/6933 و بخش 2 تهران را كه به دلالت اسناد مالكیت پیوست ، ثمن اعیانی و نیز یك سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ آن متعلق به خواهانها می‌باشد . بمنظور دفتر تجاری و برای مدت یكسال اجاره نموده است ، كه بموجب دادنامه شماره 1268 مورخ 21/12/81 اجاره بهای مقدار مالكیت خواهانها از تاریخ 26/3/80 مبلغ 000/375ریال تعیین گردیده كه بیش از سه سال و حدود 6 سال از آن می گذرد و هزینه‌های زندگی نیز بسیار افزایش یافته است .

علیهذا نظر به فراهم بودن شرایط دعوی تعدیل به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت و بدینوسیله مستنداً به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 رسیدگی و صدور حكم افزایش اجاره بهای قدر السهم خواهان ما از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و محكومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت و خسارات دادرسی مورد تقاضاست .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی :

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

احتراماً ؛ عطف به اخطاریه مذكور در خصوص دعوی : خانمها زهرا …… و پریسا … به طرفیت : آقای فریدون ……. موضوع : تعیین و تعدیل اجاره بهاء یكباب واحد : اداری واقع در خیابان ………………….اینجانب پس از مطالعه پرونده وبازدید از محل نظریه را بشرح زیر باستحضار می‌رساند .

مورد كارشناسی عبارتست از : یكباب آپارتمان اداری كه دارای اجاره نامه : عادی مورخ 1/1/70 بوده و جزء پلاك ثبتی :5874/6933 بخش دو می‌باشد .

براساس دادنامه شماره : 1268 مورخ 21/12/81 شعبه 227 سابق از تاریخ تقدیم دادخواست 26/2/80 برای شمینه اعیانی و یك سهم از ده سهم ماهیانه 000/375 ریال تعیین شده است .

مشخصات :

آپارتمان مساحت آن طبق عوارض مشاغل 123 متر مربع یك صد و بیست و سه متر مربع با قدمت بیش از 35 سال كه حسب اظهار توسط مستأجر بازسازی شده است .

نظریه :

با توجه به مراتب فوق و شرایط مكانی و زمانی و سبق اجاره و رعایت جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه اجاره بهاء ماهیانه در تاریخ تقدیم دادخواست : 8/12/85 بمبلغ000/780 ریال هفتصد و هشتاد هزار ریال تعیین و اعلام می‌شود .

با احترام

مهندس مسعود وكیلی

كارشناس رسمی دادگستری

بسمه تعالی

به تاریخ :23/5/86 پرونده كلاسه :85/15/1568 شماره دادنامه :603

مرجع رسیدگی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

خوانده : فریدون……

« رای دادگاه »

درخصوص دعوی زهرا ……….. و پریسا ……………. با وكات حسین محصل فطانتی بطرفیت فریدون …. بخواسته تعدیل اجاره بهاء ، یكباب آپارتمان از پلاك ثتی 5874/6933 بخش 2 تهران به نست سهم خواهان‌ها واقع در تهران خیابان ………….. موضوع قرارداد عادی اجاره مورخ 1/1/1370 بااحزار مالكیت خواهان و استقرار رابطه استیجاریبین متداعیین و نظر به انقضای فرجه قانونی برای تعدیل اجاره بهاء دادگاه حقانیت در خواست خواهان را ثابت تشخیص داده و با توجه به نظریه كارشناس رسمی دادگستر كه مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حكم به تعدیل اجاره بهای ملك موصوف به نسبت سهم مشاع خواهانها از مبلغ 000/375ریال به مبلغ 000/780 ریال صادر و اعلام می‌نماید مضافاً خوانده به پرداخت ما به التفاوت اجاره بهاء ؛ از تاریخ 8/12/85 لغایت صدور حكم بمبلغ 000/550/1 ریال و همچنین هزینه دادرسی و حق الوكاله بمبلغ دو میلیون ریال در حق خواهان محكوم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی) تهران

موسوی

ارائه پیشنهاد

با توجه به تعیین خواسته خواهان نظر كاشناس رسمی دادگستری كاملاً منطقی بنظر می‌رسد.

امضاء كارآموز امضاء و مهر سرپرست كارآموزی

مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش كارآموزی»

نام و نام خانوادگی كارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته كارشناسی : راه و ساختمان

پرونده به كلاسه 85/15/1049- پرونده به كلاسه قدیم : 85/15/92

موضوع كارآموزی : مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : شركت سهامی خاص بیمارستانی دی

خوانده : خانم آفاق …..

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حكم علیه خوانده بر تخریب ساختمان 24 واحدی منجمله واحد آپارتمانی خوانده و نوسازی ساختمان از طریق احداث بنا با وضعیت فعلی آپارتمان خوانده بشرح متن دادخواست مقوم به یازده میلیون ریال و محكومیت خوانده به پرداخت هزینه تخریب و احداث بناء نست به سهم از كل هزینه‌های مورد لزوم مقوم به مبلغ سه میلیون و یكصد هزار ریال با خسارات قانونی.

شرح اقدامات انجام شده :

در مورخ 21/5/83به اتفاق كارشناس محمد ولی حاكمی بر آبادی و وكیل خواهان محمد را نصیریان به محل اجرای قرار واقع در خیابان ولیعصر – طبقه سوم وارد شدیم ، ساختمان شامل پنج طبقه شش واحدی می‌باشد و كلیه واحدها توسط بیمارستان خریداری گردید ،و فقط چهار واحد به افراد متفرقه تعلق دارد كه در طبقات اول و سوم و چهارم سكونت دارند ،‌در پاركینگ از بعضی از لوله‌ها كه مربوط به طبقه اول می‌باشد كه كسی درآنجا سكونت ندارد ، ریزش آب دیده می شود و همچنین در یكی دو قسمت از دیوارها در نزدیكی پنجره ترك دیده می‌شود كه البته در اكثر ساختمانها دیده می‌شود در طبقه چهارم سقف شیرجه بلوك و در طبقات پایین طاق ضربی با تیرآهن می‌باشد. آقای دكتر قاسمی رئیس هیأت مدیره بیمارستان اظهار می‌دارند می‌خواهیم ساختمان را بازسازی كنیم مهندسین گفتند قابل بازسازی نیست و می‌خواهیم تجدید بنا كنیم كه چهار مالك دیگر موافقت نمی‌كنند، خانم آقای …. اشهار می‌دارند كه ساختمان نیاز به تجدید بنا ندارد و بیمارستان به قصد تملك این چهارواحد دیگر به چنین ترفندی تمسك جسته و ما قبلاً پذیرفتیم كه با قیمت بیشتری واحدهای اختصاصی بخود را بفروشیم و آنها قبول نكردند و اكنون آن پیشنهاد قیمت بیشتری برای فروش می كنند و ما حاضر به فروش نیستیم ، بنابراین ملاحظه آنچه بنظر می‌رسد این است كه ساختمان نیاز به بازسازی دارد ولی استحكام ساختمان برای سالها زندگی در آنجا را مناس نشان می‌دهد و ضرورت تجدید بنا ملاحظه نمی‌گردد.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی :

ریاست محترم حوزه 268 شورای حل اختلاف شماره 5 تهران

با سلام و عطف به قرار تامین دلیل پرونده كلاسه 84/253/177 آن حوزه ضمن بازدید و معاینه محل احتراماً به استحضار می رساند :

1- آدرس ملك : خیابان ولیعصر …….

2- خواهان : خانم آفاق ………

3- خوانده : شركت سهامی خاص بیماستانی دی

4- وضعیت مورد كارشناسی

یك دستگاه آپاراتمان مسكونی به مساحت 126متر مربع واقع در طبقه‌ی سوم مشتمل بر هال ، پذیرائی و هال خواب با كف پاركت و بدنه گچ و رنگ روغنی و دو اتاق و بالكن مربوط به آشپزخانه این و سرویس توالت و حمام مجهز به برق، آب ، گاز و شوفاژ است . آپارتمان مزبور جزء یك باب ساختمان 5 طبقه مشتمل برهمكف پیلوتی پاركینگ و چهار طبقه فوقانی هر طبقه شش واحد جمعاً 24 واحد آپارتمانی است كه در زمان بازدید ملاحظه شد به اسامی واحد خواهان ( و حسب اظهار آپارتمان دیگری حسب اظهار خواهان ) خریداری شده كه در زمان بازدید اكثر آن پنجره‌های داخلی برداشته و ساختمان تخلیه و در طول بازسازی بنظر می‌رسید ساختمان مزبور حدوداً 30 ساله با نمای سنگ و پنجره فلزی و احداثی در قطعه زمینی دو نبشی است .

5- جزئیات خسارات وارده به آپارتمان خواهان : بدلیل نشست رطوبت از طبقه دو كلی خساراتی بشرح زیر به آپارتمان خواهان وارد آمده است .

دیوار شمالی اتاق شرقی آبدیده و گچ آن آسیب دیده و مجاور چارچوب آهنی درب ورودی اتاق مزبور ترك قائم خورده است .

پاركتهای چوبی كف هال خواب بمساحت حدود 12 متر مربع دچار بریدگی شده كه حتماً احتیاج به تعویض دارد سقف‌ آشپزخانه و سقف هال دچار آبدیدگی شده بگونه‌ایكه سقف هال خواب بود در دو نقطه‌ دچار آبدیدیگی شده در گچ آن ریخته و آجرهای سقف نمایان است و بعلاوه سقف حمام نیز دچار آبدیدیگی شده و رنگ آن پوسته كرده است .

دیوار شرقی آپارتمان در قسمت‌ هال خواب و هال دچار آبدیدگی شده است وزیر سیفون توالت نیز آب فاضلاب نشست كرده یا گچ آن آسیب دیده است.

بعلاوه در اثر نشست رطوبت یك تخته فرش نیز وجود داشته كه آسیب دیده بود و نیز بعضی لوازمات دیگر نیز دچار آبدیدگی شده بود .

6- نظریه

الف : شرح خسارات وارده به آپارتمان دو ماده پا گزارش مشروحاً آمده است ،‌علت وقوع خسارات به خواهان نشست آب از طبقه فوقانی ( متعلق به خوانده ) می‌باشد .

ب: میزان خسارت ساختمانی وارده به خواهان (‌هزینه تعمیرات )‌ به استثنای خسارات وارده به لوازم اعم از دستمزد مصالح و حق مدیریت و ….. به نرخ مبادله روز و عرف محل كلاً و جمعاً به مبلغ 000/500/9 ریال معادل نهصد و پنجاه هزار تومان تقدیم و اعلام می‌گردد .

مهندس سعید اسماعیل طلائی

كارشناس رسمی دادگستری

بسمه تعالی

به : ریاست محترم حوزه 268 شورای حل اختلاف شماره 6 تهران

م: گزارش هیئت كارشناسان رسمی دادگستری پرونده كلاسه 84/268/644

با سلام و احترام عطف به قرار كارشناسی صادره موضوع تامین دلیل دعوی خواهان شركت سهامی خاص بیمارستان دی بطرفیت خوانده خانم آقای …… هیئت كارشناسان رسمی دادگستری پس از مطالعه پرونده و اطلاع از موضوع قرار در معیشت آقای سید محمد … مجری قرار و آقای محمد رضا نصیریان وكیلی خواهان از محل مورد نظر به آدرس تهران – خیابان ولیعصر …… بازدید بعمل آورد كه حالیه پس از انجام بررسی های لازم نتیجه را بشرح زیر به استحضار می‌رساند :

ملك به آدرس فوق به پلاك ثبتی 539/70 براساس گواهی پایان كار2350 مورخ 16/10/59 و صورت مجلس تفكیكی 57847 مورخ 5/11/59 شامل 24 دستگاه آپارتمان اختصاصی و عرصه مشاعی به مساحت 65/737 متر مربع با جزئیات ذكر شده بود كه 23 دستگاه آپارتمان وفق اسناد مالكیت ارائه شده متعلق به بیمارستان دی و آقایان پزشكان بیمارستان دی و بنابراظهار 1دستگاه از آپارتمانهای موصوف متعلق به خوانده می‌باشد .

طی بازدید ساختمان فوق به صورت چهار طبقه روی پیلوت جمعاً پنج طبقه با اسكلت فولادی با قدمت حدود 30 سال شامل ستونهای دوبلی و تیرهای خورجینی روی ستون‌‌ها با سقف‌‌های طلاق ضربی ( با فاصله بیش از معمول حدود 45/1 متر ) كه سقف آخر تیرچه بلوك اجرا شده است . ساختمان فاقد هر گونه مهار بند یا دیوار برشی بوده و لذا در برابر نیروهای ناشی از زلزله مقاوم نخواهد بود همچنین بعلت فرسودگی بنا را از بین رفتن تاسیسات و لوله كشی‌ها وتمای عمده مالكیت تخریب و نوسازی و طراحی و اجرای ساختمانی مطابق با اصول مهندسی و بكارگیری مقررات آئین نامه زلزله 2800 ضرورت داشته و توصیه می شود .

خلاصه نظریه هیئت كارشناسان

با توجه به موارد فوق تخریب و نوسازی ملك فعلی و طراحی واجرای ساختمانی مطابق با اصول مهندسی و بكارگیری مقررات آئین نامه‌ زلزله 2800 ضرورت داشته و توصیه می‌شود .

مهندس اسماعیل ضرغامی مهندس علی فرجی مهندس كریم جهان آرا

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام

احتراماً عطف به اعلام قرار كارشناسی پرونده شماره 85/15/92 ، خواهان بیمارستان دی و خوانده خانم آفاق…. اینجانبان هیئت كارشناسی منتخب از ملك مورد نظر به نشانی : تهران – خیابان ولیعصر – بازدید و نتیجه بشرح ذیل اعلام می گردد .

ملك موردنظر به پلاك ثبتی 539/70 طبق پایان كار شماره 2350 مورخ 16/10/59 و صورتمجلس تفكیكی شماره 57847 مورخ 5/11/59 بمساحت مشاعی 65/737 متر مربع و بصورت یك ساختمان پنج طبقه شامل همكف بصورت پیلوت جهت استفاده پاركینگ و چهار طبقه روی همكلف هر طبقه شش واحد آپارتمان جمعاً 24 واحد آپارتمان كه برابر اسناد 23 واحد آپارتمان متعلق به بیمارستان دی و یك دستگاه آپارتمان در طبقه سوم واحد 13 متعلق به خوانده می باشد در زمان بازدید ساختمان خالی بود ، ساختمان قدیمی باز با اسكلت فلزی و پوشش سقفها به غیر از سقف آخر طلاق ضربی و سقف آخرتیرچه بلوك ،‌ستونها تیرآهن دوبل و تیرها در یك جهت خورجینی و در جهت دیگر بصورت اتصال ساده بین ستونها اجرا شده و اسكلت ساختمان جهت مقابله با نیروهای جانبی زلزله فاقد هر گونه مهاربندی یا دیوار برشی و یا قاب صلب می‌باشد و تاسیسات ساختمان بعلت قدمت فرسوده بناء تاسیسات و لوله كشی آسیب دیده بود و با توجه به اینكه اكثر مالكین ( مالكین 23 آپارتمان ) جهت استفاده مجدد تمایل به تخریب و بازسازی دارند لذا به جهت قدمت بناء و ضعف سازه‌ مخصوصاً مقابل نیروهای جانبی زلزله و هزینه غیر منطقی و بالای تقویت سازه با توجه به سازه موجود و عدم تامین حداقل شرایط آئین نامه‌‌ای و محاسباتی در قسمتهای مختلف اسكلت مانند فندانسیون ستونها و تیرها و تیرچه‌های فلزی طلاق ضربی و اتصالات ، بنظر اینجانبان جهت استفاده مجدد ، طراحی و اجراء مجدد ساختمان با اموال فنی و مهندسی و مطابق آئین نامه‌های موجود مورد نیاز می‌باشد .

مهندس فرزاد ثابت مهندس رضا چنگیزی

(نظریه كارشناسی مجزا داده است)

مهندس منصور محمد حسنی

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران :

بازگشت به استعلام شماره 85/15/92 مورخ 6/9/85 نظریه مشورتی اداره كل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه بشرح ذیل اعلام می‌شود :

دعوی به تخریب ملك مسكونی به لحاظ فرسودگی بنا و عدم مقاومت در برابر محركات خارجی در زمره دعاوی غیر مالی محسوب است زیرا نتیجه رسیدگی به آن و صدور حكم بنفع ذی نفع مستقیماً كسب مال نمی‌باشد بنا بمراتب رای مذكور مطابق بند ب از ماده 331 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قابل تجدید است .

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران :

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده كلاسه 85/15/92 باستحضار می رساند :

بنظر اینجانب ساختمانی مورد بازدید با صرف هزینه پائین‌تر نسبت به هزینه تخریب و نوسازی كلی قابل احیاء و بهره‌برداری البته با همان كاربری مسكونی است ، لكن بدلیل فقدان عناصر سازه‌ای مقاوم در برابر زلزله ساختمان در برابر نیروی زلزله مقاوم نمی‌باشد و این موضوع به قدمت و یا فرسودگی و یا عدم فرسودگی بنا ندارد .

با تقدیم احترام

مهندس فرزاد ثابت

(‌كارشناسی منتخب خواهان )

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران :

با سلام و احترام ، ضمن تقدیم وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ابطال شده بوكالت از طرف سركار خانم آفاقی … ( خوانده ) ، پرونده كلاسه 85/15/92 در دفاع از دعوی خواهانها باستحضار می‌رساند :

1- گر چه برابر ماده 13 قانون تملك آپارتمانها و الحاقات مصوب 11/3/76 تجدید بنا منوط به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان و یا به هر دلیلی هم خطر یا ضرر مالی و جانی برود ، برابر تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی مورد توافق و در صورت عدم توافق منتخب وزارت مسكن و شهرسازی طبق مفاد شرایط مندرج در ماده 13 انجام می‌پذیرد . از آنجائیكه نه تنها انتخاب كارشناسان یكطرفه بوده و با توافق انجام پذیرفته است بعلاوه عمر مفید ساختمان نیز به پایان نرسیده و خواسته‌ها بدون رعایت هیچیك از موارد مطرحه در قانون و بدین نحو غیر منطقی ،‌غیر عقلانی و غیر قانونی مطرح شده است . لذا با اینكه واهی و بی‌اساس بودن خواسته‌ها محرز است ، علیهذا در پاسخ به مفاد متن دادخواست مطروحه نظر ریاست محترم دادگاه را به موارد ذیل جلب می‌نماید .

متاسفانه خواهانها بیش از 8 سال است به انواع ترفند از جمله بستن راه عبور و شلوغی و آلوده كردن آن مشاعات را با ریختن مصالح ساختمانی ، نخاله‌های بیمارستانی، پارك بیش از حد اتومبیل و تخریب قسمتهای مشاعی و غیر قابل استفاده كردن فضای بر ، تخریب عمومی و غیر لازم قسمتهای اختصاصی شود به جهت محرز به نشان دادن كلی ساختمان باز نمودن راههای جدید دزد رو و ناامن كردن ساختمان ،‌موجبات مزاحمت تجاوز به حق و ممانعت از حق و زجر و شكنجه روحی و روانی مركله را فراهم نموده حتی با باز كردن آب بالای سقف اختصاصی سركله ( خوانده ) موجب تخریب آن و صدمات مالی و روحی فراوانی برای نامبرده و چندین واحد دیگر گردید كه مجبور شدند واحد خود را بفروشند و فرار كنند ، خوشبختانه تنها موكله ( خوانده ) با تحمل صدمات فراوان روحی و جسمی مالی توانسته است تا كنون در مقابل زورگوئی‌های آنان مقاومت نمایند .

2- قدمت ساختمان با توجه به اخذ پایان كار در تاریخ 16/10/59 حدوداً 25 سال است و نه جهت عدم استحكام در مقابل زلزله تا كنون داده‌اند كه ساختمان تمام اسكلت فلزی با ستونهای دوبل 18 چهار طبقه را داده باشند .

3- كارشناسان منتخب خواهانند و نه توافقی و نه دادگاه ، و لذا آنان نیز قاطعانه ضرورت تخریب را اعلام نموده آند بلكه توصیه شده است .

4- عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و فرسودگی و كهنگی اشاره شده معنا و مفهوم فنی و منطقی ندارد و زائیده‌ ذهنی است ، تاسیسات و لوله كشی ، نیز فرسوده نیستند ، نمونه لوله كشی آپارتمان اختصاصی موكله چنین بوده و قابل استفاده بفرض فرسودگی بازسازی آن عادی و بسیار ساده انجام می‌پذیرد . همچنان كه در خصوص هزاران ساختمان و مجتمع انجام گرفته و می‌گردد.

5- ساختمان با ساختمان غربی آن قرینه بوده توسط دو شریك همزمان و با مصالحی واحد و معمار ، مهندسین و مشاورین واحد ساخته شده است ،‌با معاینه محل قابل استفاده بودن سالهای متمادی دیگر محرز و مشخص می‌گردد كی نظر به تخریب و حتی بازسازی آن دارد ؟!

6- تنها مورد قابل قبول عدم بادبند یا مهاربند یا دیوار بر بتنی كه عامل موثر در مقابل زلزله شدید است ، میباشد كه این موارد نهایتاً تحت عنوان آئین نامه 2800 در سالهای اخیر مطرح شده است و 70% ساختمانهای پرجمعیت مهم و شلوغ ، فاقد آنند ،‌از جمله ساختمان بیمارستان دی متعلق به خواهانها در حالیكه این ساختمان مملو از پزشك ، بیمار ، پرستار ، خدمه ، همراه بیمار و بویژه خیل ملاقات كنندگان است آیا هرگز خواهانها حاضرند به دلیل عدم استحكام آن در مقابل زلزله خیز ، نه تخریب كه حتی بازسازی و مقاوم سازی آن مورد تاكید آئین نامه‌ها نظام مهندسی و شهرسازی و مسكن است ، اقدام نمایند؟ علیهذاتاكید آئین نامه‌ها و سمینارهای علمی شهرسازی و مسكن و نظام مهندسی در بازسازی و مقاوم سازی 70% ساختمانها موجود ، با آخرین و پیشرفته‌ترین شیرها و دستاوردهای علمی و فنی است و نه تخریب !

7- خواهانها مدعی احداث و تحویل یك واحد دقیقاً مشابه آپارتمان كنونی موكله به مشارالیها مستند كه خود ترفند بزرگی است كه نه شدنی نه عاقلانه‌ و نه منطقی است !

با تقدیم احترام

مهندسی فرزاد ثابت

بسمه تعالی

به تاریخ : 15/6/85 پرونده كلاسه : 85/15/92 شماره دادنامه : 1010

مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

خواهان : شركت سهامی خاص بیمارستان دی با وكالت رضا شیخ بهایی و محمد رضا نصیریان

خوانده : خانم آفاق ………. با وكالت عین الله فرج پور

خواسته : تخریب ساختمان 24 واحدی و دستور نوسازی و احداث بنای جدید و محكومیت خوانده به پرداخت هزینه تخریب به نسبت واحد خود .

گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به متصدی امضاء كننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید .

« رای دادگاه »

در خصوص دعوی شركت سهامی بیمارستان ایرانی دی با وكالت رضا شیخ بهایی و محمد رضا نصیریان بطرفیت خانم آفاق ….. بخواسته تخریب ساختمان 24 واحدی مجموعه یك واحدآپارتمان خوانده و نوسازی ساختمان از طریق احداث بناء وضعیت فعلی آپارتمان و محكومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ی تخریب واحد خود بشرح متن دادخواست خلاصه دعوی این است كه خواهانها مالك 23 واحد از مجموعه 24 واحد آپارتمان می‌باشند و خوانده مالك یك واحد پلاك ثبتی 539/70 بخش 11 تهران می‌باشد ، عرصه آپارتمانها به مساحت 65/737 متر مربع و شاعات و مشتركات وفق قانون تملك آپارتمانها به قدرالسهم به مالكین تعلق دارد از آنجا كه به جهت قدمت بناء و فرسودگی ساختمان و عدم مقاومت آن و از بین رفتن تاسیسات فنی ملك در شرف تخریب است و خوانده حاضر به تخریب و نوسازی ملك نمی‌باشد تقاضای محكومیت وی را برابر برخواسته دعوی نموده آند درادامه آقای عین الله فرج پور بوكالت از خوانده دارد دعوی شده و ادعای خواهانها را تكذیب نموده و با تاكید بر سلامت ساختمان تقاضای رد دعوی خواهانها را نموده است لیكن طرفین دعوی وفق ماده 13 قانون تملك آپارتمانها با جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری در این خصوص موافقت نمودند و دادگاه نیز قرار ارجاع امر به سه كارشناس رسمی دادگستری منتخب خواهانها ، منتخب خوانده یكنفر به تشخیص و انتخاب دادگاه نموده است و كارشناس منتخب ضمن بازدید از محل بشرح نظریه وارده دو نفر از ایشان اظهار نظر صریح نموده‌اند كه ملك مذكور به جهت فرسودگی و عمر طولانی و عدم مقاومت در برابر محركات خارجی از جمله زلزله و عدم تامین حداقل شرایط آئین نامه‌ای و محاسباتی در قسمت‌های اصلی ساختمان چون اسكلت وفندانسیون نیاز به طراحی و اجرا و تخریب دارد و یكی از كارشناسان با تایید فقدان عناصر سازه ای مقاوم در برابر نیروی زلزله اظهار نظر نموده با هزینه پائین‌تر از هزینه تخریب و نوسازی كل ساختمان قابل احیاء می‌باشد ،‌حال دادگاه با توجه به نظریه اكثریت كارشناسان و نیز نظریه سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری در مرحله تامین دلیل و در رعایت اصل مصونیت جان و مال اكثریت مالكین ساختمانی كه متقاضی تخریب و نوسازی هستند از هر گونه خطر و تهدید و باستناد ماده 13 قانون تملك آپارتمانها و توجهات به اصل لاضرر و لاضرار فی الاسلام و ماده 31 قانون مدنی حكم به تجدید بنای ساختمان و تخریب و نوسازی آن صادر و اعلام می‌نماید اجرای حكم منوط به تامین مسكن مناسب استیجاری برای خوانده در صورت درخواست وی می‌باشد و خواهانها نیز پس از اتمام عملیات ساخت حق مطالبه هزینه‌های ساخت بنا به نسبت سهم خوانده را با ضافه اجر پرداخت شده در ایام استفاده از مسكن استیجاری خواهند داشت .

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دوم حاكم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

موسوی

بسمه تعالی

بتاریخ : 12/4/86 پرونده كلاسه : 85/32/1503 شماره دادنامه : 426

مرجع رسیدگی شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواه : خانم آفاق …………….. با وكالت منوچهر باباعلی و حمید به آفرین

تجدید نظر خوانده : شركت سهامی خاص بیمارستان دی با وكالت رضا شیخ بهائی و محمد رضا نصیریان

تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1010 مورخ 15/6/85 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران

گردشكار :دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدوررای می‌نماید .

« رای دادگاه »

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم آفاق ……. با وكالت آقای منوچهر باباعلی نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 15/6/85 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران منشعر به تجدید بنای ساختمان مطرح شده در پرونده و تخریب و نوسازی آن دادگاه با توجه به گردشكار و مجموع اوراق و محتویات پرونده در دادگاه بدوی و این مرحله از رسیدگی و رعایت مقررات ماده 13 قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/43 با اصلاحات و الحاقات بعدی بشرح صورتجلسات مورخ 16/3/85 و 23/3/85 و لوایح تقدیمی ثبت شده به شماره 809- 23/3/85 و 297 مورخ 22/3/85 و با جمع بندی نظریه هیات كارشناسی اعتراض موثر و موجهی كه نقض دادنامه مذكور را ایجاب نماید از ناحیه وكیل تجدید نظر خواه بعمل نیامده است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است .

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

سالاری طوسی

ارائه پیشنهاد :

با توجه به رای دادگاه محترم تجدید نظر كه كاملاً منطقی بنظر می‌رسد ولی نظر كارشناسی اول و هیئت كارشناسان اگر نسبت به تفكیك برآورد و آنالیز قیمت‌ها اقدام می‌نمودند شاید دقیق‌تر می‌شد و در كل با نظر كارشناسان محترم دادگستری موافقم .

امضاء كارآموز امضاء و مهر سرپرست كارآموزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كار‎آموزی درتعمیرگاه مجاز هیوندا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كار‎آموزی درتعمیرگاه مجاز هیوندا در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كار‎آموزی درتعمیرگاه مجاز هیوندا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي كار‎آموزی درتعمیرگاه مجاز هیوندا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن كار‎آموزی درتعمیرگاه مجاز هیوندا در word :

كار‎آموزی درتعمیرگاه مجاز هیوندا در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

هزینه های پنهان 1

تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر 6

لقی حركت میله ترمز 8

استاندارد KES D-C 65 17

كاربرد ابزارهای بهبود كیفیت 21

تفكیك پذیری 27

بررسی ترسیمی 28

پمپ ترمز 32

خطوط ترمز پمپهای دو مداره 38

بوستر خلائی 42

كمك بوستر به سیستم ترمز 46

تاثیر فشار عملكرد بوستر 49

نحوه ترمز گرفتن 51

اجزا ترمز 57

آینده ترمز 5

هزینه های پنهانی

1- بسته بندی

بسته بندی قطعات و مجموعه های خودرو عمدتاً در كارتن .مشمع و پالتهای چوبی انجام می شود و در مورد مجموعه های خودرو این نوع بسته بندی بطور متوسط یك درصد هزینه فروش را به خود اختصاص می دهد و اگر فرض كنیم برای سالیانه یكصد و پنجاه هزار خودرو پراید 5/1 میلیون تومان به قطعات ساز در ازای تولید یكدستگاه خودرو پرداخت می شود این رقم بالغ بر دو و یك چهارم میلیارد تومان خواهد بود .

البته هم خودروساز بیشتر از 5/1 میلیون تومان به قطعه ساز پرداخت می كند و هم درسال 82 بیش از یكصدو 1نجاه هزار پراید تولید خواهد شد و دست كم هزینه بسته بندی با این حساب معادل 325 خودروی پراید خواهد بود البته اگر هزینه های باز كردن بسته ها، انبارش و جابجایی كارتن ها ، مشمع و پالتهای چوبی را به این معادله اضافه نماییم این رقم خیلی بالاتر خواهد رفت .

طبق محاسبات ما اگر نظام بسته بندی قطعات تحویلی به خودروساز متحول شده و در بسته ها و پالتهای قابل برگشت به سازنده صورت گیرد هزینه بسته بندی مجموعه ها به یك سوم هزینه های فعلی تقلیل خواهد یافت و این نوع بسته بندی از مبدل شدن مواد اولیه بسته بندی ، كارتن ، مشمع و چوب به زباله جلوگیری خواهد كرد و صرفه جوئی هایی كه در حفظ محیط زیست از این راه صورت گیرد را می توان به مزایای بسته بندی قابل برگشت اضافه نمود . خودروساز نیروی انسانی قابل توجه ای صرف نظافت خرده چوب و میخ و مشمع و كارتن می كند كه در صورت حذف آن سرعت كار نیز بالا می رود .

برای اینكه بتوان به اهمیت این صرفه جویی بیشتر پی برد فرض كنید كه اگر بخواهید با این پول در بخش قطعه سازی سرمایه گذاری كنید می توان سالیانه حدود 40 دستگاه CNC از نوع پیشرفته خریداری كرد كه به اعتقاد ما این برای تولید بخش عمده ای از قطعات پراید باتیتراژ فعلی كفایت خواهد كرد و البته هر سال 40 دستگاه دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد .

2- تحویل

از دیگر هزینه های پنهان می توان به هزینه های بروكراسی در مسیر تحویل قطعات و مجموعه ها به خط مونتاژ خودرو اشاره كرد . این هزینه ها عمدتاً شامل تهیه اسناد حمل قطعات به خودرو ساز رسیدگی به كارهای اداری تحویل اجناس به انبار آنها و غیره است .

در مواردی برای تخلیه و تحویل جنس به كارخانه خودرو ساز بایستی 10 مرحله را طی كرد با برآورد هزینه پرسنلی این 10 ایستگاه و هزینه تحمیلی به قیمت تمام شده خودرو و هزینه های پرسنلی تحویل دهنده جنس به سایپا رقم قابل توجه ای می باشد كه قیمت تمام شده خودرو را بالا می برد.

لیست زیر خلاصه 10 مرحله جنس است كه می توان آنرا كاهش داد .

1- مراجعه به نگهبانی جهت پلمپ جعبه های كامیونهای ورودی (25 دقیقه)

2- تحویل برگه ارسال محموله .صدور فاكتور . رسید انبار (75 دقیقه)

3- بازدید كنترل كیقیت و مجوز ارسال و تخلیه (25 دقیقه)

4- مراجعه برای اعزام نگهبان همراه (15 دقیقه)

5- نوبت زدن لیفتراك جهت تخلیه بار(10 دقیقه)

6- تحویل جنس به انبار (60 دقیقه)

7- تائید تحویل بار به انبار(15دقیقه)

8- تكمیل فرم فاكتور فروش و تحویل كلیه فرمها (15 دقیقه)

9- دریافت برگه نهایی (15 دقیقه)

10- بازدید كامیون باز كردن پلمپ (30دقیقه)

مجموع زمان تحویل یك محموله حدوداً 475 دقیقه می باشد . نتیجه گیری در مورد تعداد محموله های تحویلی و زمان از دست رفته تحویل بعنوان یكی از هزینه های پنهان را بعهده خواننده می گذاریم.

3- بهره

یكی دیگر از عواملی كه قیمت تمام شده خودرو را بالا می برد بهره بانكی برای سازندگان و بهره پیش فروش خودرو برای خودروساز است . مشكل نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش سازندگان حداقل 5 درصد به قیمت تمام شده محصولات سازندگان می افزاید البته مااطلاعات كافی از میزان ضرری كه از ناحیه پیش فروش به خودرو ساز وارد می شود نداریم اما رقم 5 درصد در مورد خودروساز نیز به نظر معقول می آید البته یكی دیگر از هزینه های پنهان تأخیر در دریافت پول از خودروساز است كه عمدتاً بدلیل مشكل نقدینگی در این بخش است .

4- فن آوری

بر هیچ كس پوشیده نیست كه ساخت خودرو داخلی كمتر از یك دهه است كه بر پایه گذاری شده سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اكثراً با یك شركت و كارگاه كوچك شروع كرده اند(كه البته به نظر ما این یك الگوی رشد بنیادی است) در این مسیر سازنده ایرانی مجبور به ایجاد و فراگیری فن آوری رشته كاری خود شده و بدین ترتیب بعد از چند سال قادر به تحلیل و تفسیر امور تخصصی مربوط به مهندسی و تولید قطعات و مجموعه های خود است . البته جای خوشحالیست كه این آهنگ رشد و یادگیری بطور مضاعف روبه رشد است .اما غرض از طرح این مقدمه عنوان كردن هزینه های مربوط به این فن آوری است .بعضی ها این را هزینه تلقی می كنند اما به نظر ما این یك سرمایه گذاری است و بهر حال این را هزینه بنامیم یا سرمایه گذاری ،پولی است كه صرف شده و در قیمت تمام شده اثر گذار است . اما در طولانی مدت این هزینه برعكس هزینه های پیشین باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد و این صرفه جویی از قبل نیروی انسانی آموزش دیده و انباشت تجربه فنی و اجرایی نزد سازندگان بوجود خواهد آمد .

خلاصه كلام اینكه به نظر ما یكی از عوامل مهمی كه ساخت خودرو را در ایران گران می كند هزینه های پنهان است كه با تدبیر ، هماهنگی و انضباط قابل حل است البته تمام كشورهای توسعه یافته در فاز شكل گیری با كمك های مالی و بخشودگیهای دولتی موفق به عبور از این فاز شده اند كه امیدواریم خانواده خودروساز بتواند تفهیم مشكلات خود به دست اندر كاران راه را برای رشد سریعتر هموار سازند.

تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر

استاندارد KES D – C 65

پنج دسته كلی (1- عملكردی ،2- سختی و قدرت ، 3- دوام ، 4- مقاومت جوی ، 5- صدا ) آزمونهای بوستر را تشكیل می دهند . در این پروژه به آزمونهای عملكردی خواهیم پرداخت و سعی خواهیم نمود زیر آزمایشهای این گروه را تا حد امكان تشریح نموده و هدف از انجام هر یك را به اختصار توضیح دهیم . قبل از وارد شدن به مبحث فوق ابتدا اصطلاحاتی را كه در متون استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است را عنوان می كنیم :

میله فشار (Pushrod) : میله خروجی بوستر است كه وظیفه انتقال نیرو به پمپ ترمز را دارد .

میله ترمز (Operatingrod) : میله ورودی بوستر كه به پدال ترمز متصل است و وظیفه انتقال نیرو به بوستر را دارد .

پیشروی مؤثر (Effective stroke) : میزان پیشروی میله فشار كه حداقل می بایست به اندازه حداكثر پیشروی پیستونهای پمپ ترمز برای رسیدن به حداكثر فشار خروجی باشد.

نیروی نهایی عملكرد (Full loadworking point) : نقطه ای است كه بیشترین نیروی خروجی به واسطه عملكرد بوستر به دست می آید . از این نقطه به بعد عملاً نقش بوستر حذف شده و نسبت تغییرات نیروی خروجی به تغییرات نیروی ورودی تقریباً برابر یك خواهد بود . این نقطه را Vacum Run – Outpoint نیز می گویند . زیرا خلاء از بوستر كاملاً خارج شده است .

انجام آزمونهای عملكردی اغلب برای اطمینان از صحت عملكرد و نیز سلامت محصول بوده لذا اكثراً در انتهای خط مونتاژ و به طور صد در صد بر روی محصولات و یا قبل از انجام آزمونهای طولانی مدت دوام و یا سختی و قدرت انجام می گیرند .

پیشروی مؤثر میله فشار (Effective stroke of push rod) : برای رسیدن به حداكثر فشار خروجی در پمپ ترمز می بایست پیستونها حداكثر كورس خود را طی نمایند .تغذیه این مقدار پیشروی به وسیله میله فشار صورت می پذیرد پس میله فشار باید حداقل به میزان حداكثر كورس پیستونهای پمپ ترمز .

قابلیت پیشروی داشته باشد . این آزمون برای حصول اطمینان از این قابلیت انجام می گردد به گونه ای كه پس از ایجاد خلأ mmhg 10+ـ500 در بوستر نیروی معادل kgr50 به میله ترمز اعمال نموده و سپس میزان حركت میله فشاراندازه گیری می شود.

لقی حركت میله ترمز (Operating rod play stroke) : برای اینكه خلاصی حركت میله ترمز برای رسیدن به یك نیروی خروجی در محدوده مجاز باشد . این آزمون انجام می گردد. روش انجام آن بدین گونه است كه ابتدا خلأ mmhg 10+ـ500 را به بوستر وصل نموده و نیرویی مععادل kgf 2 به میله فشار وارد می كنیم (در این هنگام هیچگونه نیروی ورودی به میله ترمز اعمال نشده است ) سپس به میله ترمز به اندازه ای نیرو وارد می شود كه نیروی خروجی kgf 5 قرائت گردد. در این هنگام پیشروی میله ترمز اندازه گیری می شود .این مقدار می بایست در بیشترین اندازه خود (mm) 7/0 باشد.

نشتی هوا (Air tightness ) :

این آزمون در وضعیت «بدون عملكرد» و «عملكرد» انجام می شود .

همانطور كه می دانید بوستر محفظه ای است كه توسط دیافراگم به دو قسمت تقسیم شده است . هنگامی كه بوستر هیچگونه عملكردی ندارد این دو قسمت با هم در ارتباط بوده و خلأ ایجاد شده در هر قسمت با هم در ارتباط بوده و خاأ ایجاد شده در هر دو قسمت از بوستر به یك میزان است .

اطمینان از اینكه این دو محفظه بوستر با فضای خارج هیچگونه ارتباطی ندارد امری ضروری است . لذا در حالت بدون عملكرد خلأ mmHg 10+ـ500 را در بوستر ایجاد نموده و پس شیر ارتباطی منبع خلأ با بوستر قطع می شود . میزان افت خلأ را پس از 15 ثانیه در بوستر اندازه گیری می كنیم . این میزان می باید حداكثر mmHg 25 باشد.

در حالت عملكردی ، ارتباط این دو محفظه با هم قطع شده و محفظه اول (محفظه كاری) با اتمسفر ارتباط برقرار می كند ؛ اختلاف فشار به وجود آمده در دو محفظه بوستر ، عمل تقویت را انجام می دهد . پس اطمینان از قطع بودن ارتباط دو محفظه در حالت عملكرد نیز اهمیت داشته ، لذا برای حصول این اطمینان خلأ mmHg 10+ـ500 را به بوستر متصل كرده و پس از قرار دادن ترمز در موقعیت 10 +ـ70 درصد پیشروی مؤثر با اعمال نیروی بیشتر از نیروی Full load ارتباط منبع خلأ با بوستر قطع می شود . میزان افت خلأ پس از مدت زمان 15 ثانیه حداكثر mmHg 25 مجاز است .

مشخصات ورودی و خروجی (Input/output chartacteristic) :

در این آزمون كه یكی از مهمترین آزمونهای این بخش است .به ارزیابی خصوصیات عملكردی بوستر می پردازیم . این آزمون به منظور بدست آوردن یك منحنی رفتاری و عملكردی از بوستر در طول پیشروی مؤثر انجام می شود و می بایست به طور پیوسته و با نرخ پیشروی ثابت ترسیم گردد. بدیهی است این منحنی به دلیل ثابت نبودن نرخ پیشروی بر روی اتومبیل و با نیروی متغیر ورودی قابل دستیابی نخواهد بود .

بوستر را روی پایه ها قرار داده و بستهای پایه ها رابا گشتاور مناسب ، سفت و محكم می بندیم و مطمئن می شویم كه راستای اعمال نیروی ورودی كاملأ در جهت محور بوستر و در راستای میله فشار قرار گرفته باشد . مكانیزم به گونه ای طراحی می شود كه بوستر بعد از رسیدن به پیشروی مؤثر ، كاملاً به موقعیت اولیه خود باز گردد . نیروسنجی برای اندازه گیری نیروی ورودی(N9000-0)در بین مكانیزم اعمال نیرو و میله ترمز و همچنین نیروسنجی برای اندازه گیری نیروی خروجی (N9000-0 ) پس از میله فشار و در جلوی بوستر قرار می گیرد دقت اندازه گیری 5/0 درصد است .

همچنین یك وسیله اندازه گیری خطی به منظور مشخص نمودن میزان پیشروی نیز در دستگاه تعبیه شده است . سپس بوستر به وسیله یك لوله كه بر سر راه آن یك شیر كنترل ، یك گیج خلأ و یك شیر قطع و وصل وجود دارد به منبع خلأ وصل می گردد . با راه اندازی دستگاه و اعمال نیروی ورودی به میله ترمز تغییرات نیروی ورودی و خروجی به صورت یك منحنی برای هر بوستر ترسیم می گردد .

در این منحنی كه رفتار بوستر در یك سیكل رفت و برگشت مشخص گردیده نقاط مختلفی وجود دارد كه هر كدام بیانگر رفتاری از بوستر است این نقاط به شرح ذیل هستند :

APPLY :

منحنی رفتبوستر كه در واقع همان منحنی رفتاری بوستر است .

Release :

برگشت كامل منحنی و بوستر به حالت اولیه خود بدون اینكه نیروی ورودی بر روی میله فشار باشد .

Cutin :

نیروی ورودی مورد نیاز برای عمل كردن دریچه سوپاپی كه به منظور كنترل نئوماتیكی بوستر تعبیه شده تا تولید یك نیروی خروجی .

این نقطه را Working stating point نیز می نامند .

Vacuum run outline :

این خط با دو یا چند نقطه بر روی منحنی ورودی /خروجی تعریف می شود كه در این منطقه از منحنی اثر خلأ در بوستر از بین رفته و لذا نسبت نیروی خروجی به نیروی ورودی نیز تغییر می كند به نحوی كه دیگر نسبت تغییرات نیروی خروجی به تغییرات نیروی ورودی برابر یك خواهد بود .

Vacuum run out point :

از تقاطع دو خط vacuum run out line و power slop به دست می آید این نقطه كه به Full load working point نیز معروف است كه در آنجا بیشترین نیروی خروجی به ازای نیروی كمكی بوستر به دست می آید .

Initial rise :

این نقطه كه Jump up نیز نامیده می شود از تقاطع خط power slope و خط عمود بر Cutin به دست می آید .در واقع در این نقطه ارتباط بین دو محفظه بوستر با هم قطع شده و محفظه اول كه در سمت پدال ترمز قرار دارد با اتمسفر ارتباط برقرار می كند .ارتباط ناگهانی محفظه كاری با اتمسفر و اختلاف فشار بین دو محفظه بوستر موجب پرش ناگهانی و ایجاد نیروی خروجی تا نقطه initial rise می گردد.

Hysteresis :

اختلاف تغییر نیروی خروجی به ازای تغییر نیروی ورودی .این عملكرد در بالای Initial rise و پایین تر از Vacuum run out point است . این نقطه در بعضی از استانداردها به Servo ratio نیز معروف بوده و با نسبت d/c میباشد.

Return cut – out :

نیرو یوردی كه در آن نیروی خروجی كاهش یافته و به صفر می رسد .

برای مدل های مختلف بوستر ، اعداد و ارقامی برای هر یك از موارد بالا به عنوان استاندارد طراحی مطرح شده و محدوده عملكرد صحیح بوستر مشخص شده است . لذا با توجه به مدل بوستر و منحنی به دست آمده صحت كاركرد بوستر معین می گردد. در روبرو نمونه ای ا زمنحنی یك بوستر سالم آورده شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی سفال و سفال گری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی سفال و سفال گری در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی سفال و سفال گری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی سفال و سفال گری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی سفال و سفال گری در word :

کارآموزی سفال و سفال گری در word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه ای بر سفال و سفالگری

1

فصل اول (معرفی سفالگری به روش قالبگیری)

كارگاه سفالگری و وسایل آن

6

طرز تهیه دوغاب

7

قالبگیری

9

خط گیری و پولیش كاری

10

پخت در كوره های سنتی و الكتریكی

10

نقاشی و لعاب كاری

15

فصل دوم (گزارش كار عملی در كارگاه سفالگری مارلیك)

مشخصات كارگاه سفالگری مارلیك

19

بیوگرافی استاد سعید فخر موسوی

20

شرح تهیه سفالینه در كارگاه سفالگری مارلیك

23

نتیجه گیری و تقدیر

25

کارآموزی سفال و سفال گری در word
فهرست منابع و مآخذ

27

مقدمه :

مقدمه ای بر سفال و سفالگری

خاك دستمایه خداوند برای آفرینش انسان است . همه از خاك به وجود آمده ایم و به خاك برمی گردیم. آنچه خداوند ما را از آن آفریده پاكترین عناصر طبیعت می باشد. آب و خاك یكی از برترین هنرهای انسانی كه از مظاهر خداوند بر روی زمین است هنر شكل دادن به گل یا همان سفال است. انسان از همان ابتدای خلقت به این هنر روی آورد. انسان غارنشین برای تهیه و نگهداری غذا از گل شكل گرفته استفاده می كرد، آنها برای این كار گل را به شكل ظروف مورد نیاز خود در آورده و آن را در مقابل نور و حرارت خورشید قرار می دادند تا خشك شود. این بار 27000 سال پیش در منطقه Dolni Vestonice یا همان چك و اسلواكی امروزی مردم از آتش برای سخت كردن ظروف گلی استفاده كردند. برای پخت سفال بدون شكستگی آنها گل را در هوا كاملاً خشك می كردند و سپس آن را به راحتی در یك آتش باز قرار می دادند و با دمایی حدود c650 تا c 750 می پختند. در این منطقه بقایای تعداد زیادی از سفالینه های ساخت دست بشر كه مجسمه هایی از انسانها و حیوانات است یافت شده.

اولین بار چرخ سفال در هزاره چهارم قبل از میلاد (00 35سال قبل از میلاد مسیح) ساخته شد. این چرخ شامل یك صفحه صاف بود كه به طور افقی به دور محور خود می چرخید. این چرخ كه چرخ دستی نامیده می شد توسط دستیار سفالگر به حركت درمی آمد. و سفالگر با دستهای خود به راحتی گل را شكل می داد. در قرن شانزدهم در اروپا با كمك چرخ دنده های سنگین كارایی چرخهای دستی افزایش یافت. در قرن نوزدهم چرخهایی به بازار آمد كه با نیروی پای سفالگر به چرخش در می آمد. در قرن بیستم چرخهایی با قدرت موتور الكتریكی به وجود آمد.

اولین بار در قرن ششم قبل از میلاد كوره سفالگری ساخته شد. این كوره با سوخت چوب گرم می شد. بعدها كوره هایی با سوختهای زغال سنگ، نفت و گاز به وجود آمد و پس از آن نیز كوره های الكتریكی كم حجم و كوچك به بازار آمد كه توانایی پخت سفالینه های سخت و چینی را نیز دارد.

باز هم برای اولین بار لعاب توسط رومی ها با چینی ها و سفالگران اروپایی در قرون وسطی به سفال اضافه شد. این لعاب عملاً سفالینه را نسبت به آب نفوذناپذیر می كرد. لعاب نازك شفاف و سفید اولین بار توسط سفالگران مسلمان و بعد در اسپانیا و ایتالیا استفاده شد. چینی ها و ژاپنی ها بعدها لعاب مشابهی برای بازارهای اروپایی ساختند. اولین بار در قرن هجدهم چاپ دستی ، لیتو گرافی و عكس روی سفال انجام شد. امروزه سفالینه هایی با طرحها و رنگهای مختلف با لعاب و نقش و نگار زیبا در بازارها یافت می شود كه اغلب به روشهای جدیدتر مثل روش قالب گیری تهیه می شوند. در بازار امروزی دیگر كار با چرخ سفال كارآیی چندانی ندارد.

آنچه شما در فروشگاهها می بینید ، اغلب به روش قالبگیری تهیه می شود كه این روش نیز خود نكات ارزشمند و
ریزه كاری هایی دارد. بر آنیم تا در این مجال كوتاه به معرفی بخش كوچكی از طرز تهیه سفالینه های قالبی و لعاب كاری آنها بپردازیم و معرفی كوتاهی از هنر غنی و زیبای سفالگری به شكل امروزی بپردازیم.

فصل اول

معرفی سفالگری به روش قالبگیری

كارآگاه سفالگری و وسایل آن :

1 – كارگاه سفالگری دارای 2 سالن می باشد كه سالن اولیه كارگاه قالب و قالبگیری و همچنین دارای دوغاب و كوره می باشد.

سالن دوم،‌سالنی است كه در آن كار نقاشی و كار لعاب و ما در قالب در آن وجود دارد.

قالب ها :

ابتدا شكل سفالینه ای كه در نظر داریم طراحی می كنیم، سپس مدل گلی آنرا تهیه می كنیم و بعد از خشك شدن مدل از آن قالب می گیریم. این قالب تماماً از گچ می باشد به علت اینكه گچ یك سطح آبكشی دارد كه آب دوغاب را جذب خود كرده و یك پوسته از دوغاب به قالب می نشیند.

تهیه دوغاب :

دوغاب در اصل مخلوطی از خاك و آب است ، كه این خاك از چند نوع می باشد:

1 – خاك رس

2 – خاك كائولن

3 – خاك فلرسپات

4 – خاك بال كلی .

1 – خاك رس : قدیمی ترین خاكی كه در سفالگری به كار رفته می شد، خاك رس است. این خاك در همه جای زمین وجود دارد، كافی است كه حدود 2 متر از زمین را كنده و به خاك رس طبیعی دست پیدا كنیم. ولی یك نوع خاك رس دیگر وجود دارد، كه این خاك مصنوعی می باشد كه از انواع فضولات حیوانی كه بر روی هم انباشته شده به دست می آید.

2 – خاك كائولن : این خاك دارای رنگ سفید می باشد و از مناطق مختلفی در ایران تهیه می شود، از جمله كویر سمنان و زنوز

3 – خاك فلدسپات : این خاك دارای رنگ خاكستری می باشد و از سر كویر سمنان تهیه می شود.

4 – خاك بال كلی : این خاك از قوشه دامغان تهیه می شود.

تركیبی از این خاكها همراه آب مخلوط شده و در دستگاهی به نام بارمیل ریخته می شود. حجم این دستگاه 120 كیلوگرم می باشد كه 24 كیلو آب و 40 كیلو خاك تركیبی در آن ریخته و به مدت 6 الی 7 ساعت هم می خورد. پس از آن دوغاب تهیه شده را صاف می كنیم.

لازم به ذكر است جهت رنگ بخشیدن به سفالینه به رنگ نارنجی از اكسید آهن استفاده می شود كه آن نیز به تركیب خاك اضافه می شود. نكته دیگر آنكه خاك سرامیك از چند نوع خاك تهیه می شود، اما برای كار با چرخ سفال فقط از خاك رس استفاده
می شود چرا كه خاك رس دارای استیائی بیشتری می باشد ولی خاك سرامیك دارای استیائی نمی باشد و بر روی چرخ قرار
نمی گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل در word :

مقدمه

هروندی (انگلیسی: Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است . شهروندی را قالب پیشرفته «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.

شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی[1] نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور میشود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها ، «حقوق شهروندی» اطلاق میشود.

شهروندی پویا

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال [4] در واقع از این نگرش برخاسته‌است.

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت‌ پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.خطای یادکرد برچسب تمام کننده بدون برچسب در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. در انگلیس از سال 2002 میلادی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین 11 تا 16 سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموما موارد ذیل است:

 • آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
 • بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
 • فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
 • مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی

مفاهیم شهروندی

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.

می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.[9] بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف میتوان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

مسئولیت‌های اجتماعی

شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن‌ اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات‌ منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود.[10] صاحبنظران برین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.

مسئولیت‌های فردی

 • رای دادن:حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.

قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.

 • خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند.

در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.

 • احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.

هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.

 • پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و راستی و سرموقع می‌باشد.

مسئولیت‌های دولت

از جمله مسئولیت‌های دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است :

  • حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
  • بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها.
  • آموزش : مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.
  • نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها.
  • حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.
  • حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی.
  • کمک و جبران خسارات : در موارد پیش بینی نشده مانند سیل و خشکسالی.

شهروندی در کشورهای گوناگون

شهروندی در ایران

تا قبل از این در ایران ، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح میگردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده میشد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال 83 قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه،دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن‌ها شهروند کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه 12 هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند. به استناد آمارهای منتشرشده 33 هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند.

شهروندی در افغانستان

در قانون اساسی افغانستان از واژه تبعه استفاده شده‌است. از مهم‌ترین عوامل اخلال در روند شهروندی در افغانستان معاصر، جنگ‌سالاری، مردسالاری، و نژادپرستی و قوم‌گرایی) نام برده می‌شود. جنگ‌سالاری در 250 سال اخیر تاریخ افغانستان مبنای جامعه بوده‌است و هر گروهی که قدرت نظامی بیشتر داشته‌است از قدرت سیاسی برخوردار می‌شده‌است. مردسالاری نیز در جامعه افغانستان ریشه دوانده‌است، چنانکه زنان که نیمی از شهروندان هستند در عمل همچنان از حضور در جامعه افغانستان بازمانده‌اند.

ایالات متحده آمریکا

نوشتار اصلی: منشور حقوق ایالات متحده آمریکا

حقوق شهروندی و آزادی مردم ایالات متحده آمریکا در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا که در سال 1791 (میلادی) به قانون اساسی آن کشور الحاق گردید، مشخص و حراست شده‌است.. مهم‌ترین حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا بر اساس این منشور عبارتند از:

 • متمم یکم: آزادی مذهب و آزادی بیان
 • متمم دوم: آزادی مالکیت و حمل اسلحه
 • متمم سوم: حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ
 • متمم چهارم: حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف
 • متمم پنجم تا هشتم: دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه
 • متمم نهم: منحصر نشدن حقوق و آزادی افراد به موارد بیان شده
 • متمم دهم: محفوظ داشتن اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده، برای ایالت‌ها یا مردم.

نگاهی به سیاست و آموزش و پرورش در تربیت شهروندان ایده آل

اصولا قدرت هر دموکراسی بر اساس آرزوها و رضایت هر شهروند استوار است. قدرتمندترین راهی که شهروندان می توانند بر دولت خود اعمال نفوذ کنند از طریق رأی دادن است. حق رأی اساسی ترین حق در یک دموکراسی و جزیی از حقوق شهروندی است. اما رأی دادن تنها یک حق نیست- بلکه وظیفه هر شهروند است که صدا و نظرات خود را به گوش دیگران برساند. رأی دادن به شهروندان اجازه می دهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم هایی که بر زندگی و جامعه آنها تأثیرگذار است مشارکت کنند، و آراء آنها به تعیین سیاست ملی کمک می کنند. شهروندان باید رأی بدهند تا نقش خود را به عنوان شریکی فعال در زندگی اجتماعی خود ایفا کنند.ملاک های رای دادن در جوامع مختلف با توجه به باورها، هنجارها و میزان آگاهی های اجتمایی و سیاسی تعیین می گردند بنابراین انتخاب آگاهانه به صورت مستقیم با میزان آگاهیهای یک جامعه در خصوص حقوق شهروندی(که رای آگاهانه متضمن آنست) مرتبط است. در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. در انگلیس از سال 2002 میلادی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین 11 تا 16 سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموما موارد ذیل است:

 • آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
 • بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
 • · فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
 • · مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی

در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.

انتخاب ناشی از عدم آگاهی کامل از حقوق شخصی و مهمتر از آن وظایف شهروندی در نقاط مختلف ایران به انحاء مختلف به چشم می خورد. از آ نجایی که منتخبان یا منتخب مردم در هر انتخاباتی تعیین کنندگان و زمامداران سیاست های کلی یک کشور هستند، آگاهی دادن در این خصوص به جامعه امروز ایران که داعیه حرکت به سوی مدرنیته را دارد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.بدیهی است انتخاب بر اساس احساسات، نسبت های قومی و عشیره ای و یا هر عامل دیگری غیر از شایستگی های فردی سرانجامی جز از دست دادن فرصت ها، چشم پوشیدن آشکار از حقوق شخصی و اجتماعی و نهایتا پسرفت، نخواهد داشت

نقش معلم در آموزش شغلی و شهروندی نمونه

پرورش صحیح كودكان بدون آموزش شغلی مناسب به آنان امكان پذیر نیست. شغل ، همیشه اساس زندگی، مایه خوشبختی و سازنده فرهنگ انسان به حساب آمده است. كودك امروز عضوی از جامعه كاری فردا خواهد شد، بنابراین، اهمیت او در جامعه و ارزش او به عنوان یك شهروند، فقط به نقشی كه در جامعه می تواند ایفا كند و میزان آمادگی او برای پذیرش این نقش بستگی دارد. خوشبختی و بهروزی او نیز در گرو همین نقش است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در word :

گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در word در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنایی كلی با مكان كارآموزی

آشنایی با دستگاههای مورد استفادهدر آزمایشگاههای متالوگرافی

1- دستگاه سنباده

2- دستگاه پولیش مكانیكی

3- دستگاه برش

4- دستگاه مانت

5- بررسی ریز ساختارهای انعكاسی با میكروسكوپ

6- پولیش شیمیایی – محلولهای اچ

الف ) آشنایی كلی با مكان كارآموزی
شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان
Isfahan Science & Technology Town

تاریخچه فشرده ای از روند شكل گیری شهرك

1372 تا 1376 : تعیین و تصویب اعضای هیأت موسس شهرك توسط شورای پژوهشهای علمی كشور، مكان یابی، تشكیل هیأت اجرایی به ریاست استاندارد و تأسیس دبیرخانه شهرك، تشكیل كمیته های تخصصی در شهرك، آغاز طراحی مركز رشد فناوری، تهیه و تصویب اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شروع فعالیتهای تحقیقاتی بر روی 35 پروژه در شهرك.

1377 تا 1378 : تصویب ردیف بودجه ملی برای شهرك، برگزاری اولین جشنواره شیخ بهایی، واگذاری 52 هكتار از اراضی مجاور دانشگاه صنعتی جهت احداث شهرك، انجام مطالعات اولویت یابی گرایشهای تخصصی شهرك.

1379 : راه اندازی مركز رشد فناوری در ساختمان 22 بهمن، پذیرش و استقرار 17 واحد فناوری در مركز رشد، ایجاد شبكه تحقیقاتی همكار، عضویت شهرك در انجمن جهانی پاركهای علمی (IASP) ، عضویت شهرك در انجمن پاركهای علمی آسیا.

1380 : راه اندازی دوره پیش رشد، راه اندازی آزمایشگاهها و كارگاههای تخصصی.

1381 : راه اندازی مركز رشد فناوری تخصصی ICT و پیگیری استقرار مؤسسات مربوطه در ساختمان اصلی مركز رشد در مجاورت دانشگاه صنعتی اصفهان، افزایش تعداد مؤسسات به 40 واحد.

كلیات و اهداف

شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان در شمال غربی شهر اصفهان، در مجاورت دانشگاه صنعتی واقع شده است و محلی است كه واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمانها و صنایع در آن متمركز می شوند. این مجموعه كه به صورت یك منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می كند با ترویج فضای نوآوری و رقابت در میان شركتها و مؤسساتی كه فعالیت هایشان مبتنی بر علم و دانش است و همچنین با تعمیق ارتباط بین دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراكز تصمیم گیری دولتی شرایط را برای رسیدن به هدف نهایی توسعه فناوری فراهم می سازد.

ایجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و كمك به تشكیل و رشد مؤسسات نوپا در زمینه تحقیقات و فناوری از اقدامات بنیادینی است كه این شهرك در جهت نیل به هدف فوق انجام می دهد.

كاهش فاصله فناوری با كشورهای توسعه یافته، نوسازی صنایع و افزایش توان رقابتی آنها، بومی سازی فناوری و ایجاد اشتغال مولد در بخش خصوصی برای فارغ التحصیلات جوان از دیگر اهداف این شهرك است.

شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان تحت نظارت عالیه هیأت امنا توسط سازمانی مركزی كه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است اداره می شود.

نتایج حاصل از فعالیتهای شهرك

– گسترش واحدها و سازمانهای تحقیقاتی و شركتهای خدمات مهندسی و تكمیل چرخه تحقیقات.

– كارآفرینی برای نیروهای محقق جوان (دانش آموختگان ارشد دانشگاهها).

– كاربردی كردن و تجاری كردن نتایج

– نوسازی صنایع موجود با بهره گیری از ابداعات یا دستیابی به فناوری به شیوه مهندسی معكوس.

شبكه واحدهای تحقیقاتی همكار

شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان با توجه به تنوع، تعدد و پراكندگی واحدهای تحقیقاتی، ضعف ارتباطات منطقی بین واحدهای تحقیقاتی موجود در منطقه و در جهت گسترش و ارتقاء فعالیتهای پژوهشی، شبكه ای متشكل از واحدهای تحقیقاتی همكاری ایجاد كرده است.

از اساسی ترین اهداف راه اندازی این شبكه ایجاد تعامل بین واحدهای تحقیقاتی موجود در منطقه از طریق افزایش ارتباط بین آنها بوده است. به این منظور یك بانك اطلاعاتی از پتانسیلهای نرم افزاری و سخت افزاری واحدهای عضو تهیه شده است كه علاوه بر شناسایی پتانسیلهای تحقیقاتی موجود در منطقه امكان برنامه ریزی جهت تأمین تجهیزات و امكانات مورد نیاز منطقه را نیز فراهم می كند. با وجود این شبكه ارتباطات بین واحدهای عضو گسترش یافته و امكان مشاركت آنها در اجرای طرحهای ملی و بزرگ صنعتی در حد توان و امكانات فراهم می شود. واحدهایی كه می توانند عضو شبكه همكار شوند:

– واحدهای تحقیق و توسعه صنایع

– شركتهای خصوصی خدمات مهندسی و تحقیقاتی

– مراكز پژوهشی و پژوهشكده های دانشگاهها

– مؤسسات تحقیقاتی خصوصی

– مؤسسات تحقیقاتی دولتی

مزایای عضویت در شبكه همكار

– برخورداری از خدمات ستادی و پشتیبانی برای برقراری ارتباط ساده و روان با صنایع و بخشهای اقتصادی و سایر واحدهای تحقیقاتی.

– بهره گیری و استفاده از خدمات آزمایشگاهی و تجهیزاتی سایر مؤسسات عضو شهرك

– دسترسی به اطلاعات و نیازهای تحقیقاتی صنایع همكاری شهرك و برخورداری از راهنمایی تا مرحله عقد قرارداد.

واحدهای قابل استقرار در شهرك

واحدها و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی، دولتی، وابسته به دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و همچنین وابسته به صنایع و سازمانها نظیر مراكز تحقیق و توسعه و یا دفتر مطالعات و برنامه ریزی.

مركز رشد فناوری

مركز رشد فناوری (انكوباتور) شهرك با هدف ایجاد جاذبه برای شكل گیری شركتهای خصوصی فناوری، كاهش ریسك مؤسسات نوبنیاد، كمك به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه و رشد اقتصادی منطقه راه اندازی شده است. وظیفه این مركز كمك به رشد هسته ها، شركتها و مؤسسات فناوری، ارائه خدمات پشتیبانی به واحدهای مذكور و نظارت بر روند رشد آنها می باشد. خدماتی كه مركز رشد ارائه می دهد عمدتاً از نوع فنی و تخصصی، مشاوره ای، اطلاع رسانی و پشتیبانی و اداری است. ارائه خدمات در قبال دریافت هزینه بر اساس تعرفه های مصوب انجام می­گیرد و سیاست شهرك آن است كه ارائه خدمات را به واحدهای خدماتی خصوصی واگذار كند. مؤسساتی كه وارد مركز رشد می شوند طی دوره ای 3 ساله به ترتیب مراحل پرورش ایده، رشد علمی، تولید محصول و بازاریابی را پشت سر گذاشته و در این مدت از خدمات زیر بهره مند می­شوند:

– خدمات عمومی شامل اسكان، منشی گری، تایپ و تكثیر، ارسال مراسلات

– خدمات اطلاع رسانی شامل شبكه داخلی (LAN) ، اینترنت، سایت اینترنتی، كتابخانه

– خدمات فنی و تخصصی شامل آزمایشگاه طراحی، آزمایشگاه متالوگرافی، آزمایشگاه الكترونیك، آزمایشگاه پایه شیمی و كارگاه ماشین ابزار.

– خدمات مشاوره ای شامل سمینارهای دوره ای مشاوره ای (حقوقی، مالی، بازاریابی) ، بهره گیری از مشاورین مالیاتی، حقوقی، بازاریابی و علمی.

شرایط كلی پذیرش مؤسسات فناوری

پذیرش مؤسسات متقاضی بر اساس 3 معیار ایده مناسب مبتنی بر فناوری. تركیب نیروی انسانی متناسب با زمینه فعالیت مؤسسه، و برنامه كاری مبتنی بر شناخت بازار انجام می گیرد. شرط استقرار در مركز رشد و برخورداری از خدمات موجود در دوره رشد برای مؤسسات پذیرفته شده، داشتن ماهیت حقوقی و یا آمادگی برای ثبت شركت / مؤسسه می باشد. منظور از تركیب نیروی انسانی متناسب، وجود حداقل دو نفر عضو تمام وقت است كه یك نفر از آنها كارشناس ارشد و از اعضا مؤسس باشد.

مؤسساتی كه در یكی از موارد ایده مناسب یا تركیب نیرو ضعف داشته باشند در دوره پیش رشد پذیرفته می شوند.

دوره پیش رشد

در جهت تكمیل اهداف مركز رشد فناوری شهرك، دوره پیش رشد وظیفه حمایت از
هسته های تحقیقاتی نوپا متشكل از فارغ التحصیلان و یا دانشجویان ممتاز مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری رابه­عهده دارد. از اهم فعالیتهای این دوره كمك به پرورش ایده های تحقیقاتی توسعه­ای هسته­ها و فراهم نمودن فضای لازم برای رشد كیفی و كمی آنها به منظور انتقال به مركز رشد به عنوان مؤسسه های حقوقی است. در این دوره خدمات برنامه ریزی شده بصورت محدود در اختیار هسته های مستقر قرار داده می شود. طول این دوره از 6 تا 9 ماه برنامه ریزی شده است.

كلیدهای شكل:

1 – mm SLR35 دوربین خانگی

2 – تطبیق دهنده T2

3 – f بیرونی = mm 63 كه روی T2 سوار می شود.

4 – تطبیق دهنده T2 / x 5/2 برای دوربین های SLR

5 – T2 / x 5/2 تطبیق دهنده comp

6 – T2 / x 5/2 تطبیق دهنده دوربین

8 و 11 – عدسی چشمی

9 – تطبیق دهنده دوربین میكروسكوپ (وضعیت تصویر mm 60)

10 – تطبیق دهنده دوربین میكروسكوپ (وضعیت تصویر mm 44)

12 – قید دوربین به قطر mm 40

13 – قید دوربین در وضعیت mm 44

14 – قید دوربین در وضعیت mm 60

16 – سطح تماس در axiover 25C/CFL/Cafront Prort

17 – تماس دوربین در قسمت جلویی M135 / 135 / M 35 / 35 axiover

18 – تلسكوپ یك چشمی

19 – عكس شبكه دوربین نجومی

6 – پولیش شیمیایی – محلولهای اچ

توضیح دستگاه:

این دستگاه با وارد آوردن ارتعاش به مایعی كه درون آن می باشد باعث حذف لایه های جرم و كثیفی یا لایه اچ شده فلز می شود و در واقع این دستگاه نوعی دستگاه پولیش می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموری ماشینهای AC در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموری ماشینهای AC در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموری ماشینهای AC در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموری ماشینهای AC در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموری ماشینهای AC در word :

کارآموری ماشینهای AC در word
فهرست:

ماشینهای AC

نقش AC در سنکرون ها

درایو های Vacon AC برای OEMها

درایوهای AC

هزینه‌های مربوط به انتقال DC

اتصالات در سیستم AC

هزینه‌های مربوط به انتقال DC

مبدل‌های AC

سیستم تبدیل از AC به DC و بر عکس

منبع:

www.gozinehayebartarpd.ir/book_editor

ماشینهای AC

ماشینها لوازمی هستند که می توانند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی و یا بالعکس تبدیل کنند ، از اینرو بدانها مبدلهای ( Converters ) انرژی الکترو دینامیکی گفته می شود . برخی از مبدلها مانند موتورها و ژنراتورها حرکت دورانی دارند و برخی از آنها همچون رله ها ، عمل کننده ها ( Actuator ) ، محرک ها ، حرکت انتقالی یا خطی دارند . یک موتور( Motor ) الکتریکی وسیله ای است که بتواند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند و یک ژنراتور ( Generator ) وسیله ای است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می سازد . ترانسفورماتور ( Transformer ) نیز وسیله ای است که انرژی متناوب در یک میزان ولتاژ را به انرژی الکتریکی در میزان ولتاژ دیگر تبدیل می کند .

در حالت ژنراتوری رتور ( قسمت محرک ماشین ) توسط محرک اولیه بچرخش در می آید . با چرخش در آمدن هادیهای رتور در آنها بخاطر وجود میدان مغناطیسی ، ولتاژ الغا می گردد . اگر بارالکتریکی به سیم پیچ حاصله توسط این هادی ها وصل گردد جریان جاری می شود و توان الکتریکی به مصرف کننده تزریق خواهد شد.

ژنراتورها به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند ، از جمله

(1) ژنراتورهای Dc که خود آن به دسته های زیر تقسیم می شود :

1- ژنراتور با تحریک جداگانه ( Seperatly Excited )

2- ژنراتور شنت ( Shunt )

3- ژنراتور سری

4- ژنراتور کمپوند ( Compound ) اضافی

5- ژنراتور کمپوند نقصانی

در ماشینهای Dc سیم پیچ تحریک ( Field Winding )( سیم پیچ میدان ) بر روی استاتور ( Stator ) قرار دارد و رتور ( Rotor ) حاوی سیم پیچ آرمیچر است . ولتاژ القا شده در سیم پیچی آرمیچر یک ولتاژ متناوب ( Ac ) است از اینرو برای یکسو کردن ولتاژ متناور در ترمینال رتور از کموتاتور ( Commutator ) و جاروبک ها ( Brush ) و یا یکسو سازها ( Rectifier ) استفاده می شود . از اینرو انواع مختلف ژنراتور های Dc از نظر مشخصه های ترمینالشان ( ولتاژ- جریان ) با یکدیگر فرق دارند و بسته به مورد استفاده ژنراتور مناسب را انتخاب می کنند .

ماشینهای Ac ، ژنراتورهایی هستند که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی Ac تبدیل می کنند . و موتورهایی هستند که انرژی الکتریکی Ac را به انرژی مکانیکی تبدیل می سازد . ماشینهای Ac بیشتر به دو دسته ماشینهای سنکرون و ماشینهای القایی ( آسنکرون ) تقسیم می شوند .

نقش AC در سنکرون ها

ماشینهای سنکرون موتورها و یا ژنراتورهایی هستند که جریان قدرت آنها توسط منبع قدرت Dc تامین می شود در صورتیکه ماشینهای القایی ، موتورها و یا ژنراتورهایی هستند که جریان میدان آنها توسط عمل ترانسفورماتوری ( القای مغناطیسی ) در سیمپیچهای میدان برقرار می شود .

2) ژنراتورهای سنکرون ( Synchronous Generator ) :

ژنراتورهای سنکرون یا مولدهای متناوب ، قدرت مکانیکی را به قدرت الکتریکی Ac تبدیل می کنند . در یک ژنراتور سنکرون ، جریان Dc به سیم پیچ روتور ، که میدان مغناطیسی روتور را تولید می کند اعمال می شود . ( روش تغذیه قدرت می تواند یا از یک منبع Dc خارجی توسط حلقه های لغزان و جاروبک ها ( Brush ) و یا مستقیماً روی محور ژنراتور سنکرون و از یک منبع قدرت Dc خاص باشد ) سپس روتور ژنراتور توسط یک محرک اولیه چرخانده شده و یک میدان مغناطیسی چرخان در ماشین تولید می کند . این میدان مغناطیسی چرخان سیستم ولتاژ سه فاز در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القا می نماید . جریان آرمیچر در این ماشینها شارگردانی در شکاف هوایی پدید می آورد که سرعت دوران این شار با سرعت چرخش روتور برابر است و لذا به این ماشینها لفظ سنکرون ( همزمان ) اطلاق می گردد .قطب های مغناطیسی روی روتور می تواند برجسته ( Salient Pole ) که ( برای روتورهای با چهار قطب یا بیشتر ) و یا صاف ( برای روتورهای دو و یا چهار قطبه ) باشند

3) ژنراتورهای آسنکرون ( القایی ) ( Induction Generator ) :

ماشینهای القایی ( Induction Motors ) ماشینهایی هستند که ولتاژ روتور ( که جریان روتور و میدان مغناطیسی روتور را تولید می کند ) از طریق القا در سیم پیچ روتور ظاهر می شود نه اینکه توسط سیمهایی بدان متصل شود . ماشینهای القایی تقریباً در تمامی موارد در حالت موتوری مورد استفاده قرار می گیرند و حالت ژنراتوری آن به دلیل معایب بسیار بندرت بکار برده می شود .

درایو های Vacon AC برای OEMها

OEM به شرکتی اطلاق می گردد که از مبدل فرکانس بعنوان بخشی از تجهیزاتی که تولید می کند استفاده می نماید.

و کن برای OEM هایی که به بهبود عملکرد تجهیزات تولیدی خود می اندیشند ، یک سری راه حل های درایو AC ولتاژ پایین سازگار با محصول ارائه می دهد تا نیازهای آنها را بصورت قابل قبولی بر طرف سازد.

یک مشتری VACON ، در واقع تولید کننده ای را انتخاب می کند که متمرکز اصلی آن برروی درایو همراه با

– تیمی مشتری مدار

– عملکرد مشتری مدار

– کوشش در جهت توسعه محصول

– شبکه ای جهانی جهت پشتیبانی مشتریان OEM می باشد.

به چند نمونه از دستاوردهای ما در صنایع مختلف نظری بیافکنید:

– درایو های وکن تولید محصولات با کیفیت در کارخانه لبنیات Valio کمک می کند .

درایوهای وکن ماشین آلات انتقال و کانوایر ها را در کارخانه لبنیات Valio در شهر Riihimaki در فنلاند کنترل می کنند .

Valio بیشترین حجم معاملات را در صنعت لبنیات در فنلاند دارا می باشد . Valio پیشگام تولید لبنیات در سطح جهان می باشد.

– درایو های AC مدیریت پروسه را بهبود بخشیده اند :

در کارخانه لبنیات Riihimaki حدود 100 دستگاه درایو Vacon NXL در رنج توانی 0.75 – 15 KW بکار رفته است درایو های وکن سرعت ماشین آلات انتقال و کانوایر ها را کنترل می کنند. کنترل سرعت متناسب با نیاز ، موجب بهبود کنترل پروسه می گردد . آقای Juha Lahtinen از واحد طراحی اتوماسیون شرکت Pesmel که تامین کننده کانوایرها و ماشین های انتقال در Valio می باشد ، می گویند : کانوایرها چنان یکنواخت استارت کرده و حرکت می کنند که بسته ها در طول کانوایر سقوط نمی کنند . ما به دلیل کیفیت و قیمت مناسب ، وکن را انتخاب کردیم و از خدمات رسانی وکن بسیار راضی هستیم.

شرکت Pesmel از درایو های Vacon NXL در کاربردهایی نظیر Hoisting (بالابر) و Motion Control (کنترل حرکت) نیز استفاده کرده است. درایو های وکن از طریق پروفی باس کنترل شده و کنترل و نظرات بر پروسه را امکان پذیر ساخته اند . انرژی بازگشتی از موتور کانوایرها در هنگام ترمز به مقاومتهای ترمز هدایت می شوند.

آقای Heikki Sirkesalo مسئول ماشین آلات موجود در انبار Valio می گوید : انبار و کارخانه لبنیات مانند یک یخچال غول پیکر است ، با این وجود دمای پایین ثابت +4C هیچ مشکلی در ماشین آلات الکتریکی ایجاد نمی کند .

کنترل خط جدید توسط درایو وکن

Mirka تصمیم دارد در خط تولید جدید خود از درایو های NXP برای کنترل باز کردن و پیچیدن رولها و از درایوهای NXL برای کنترل فنها و دستگاه های تنظیم برش استفاده نمایند .

مولدهای AC یا آلترناتورها درست مثل مولدهای dc بر اساس القاء الکترومغناطیسی کار می کنند ، آنها نیز شامل یک سیم پیچ آرمیچر ویک میدان مغناطیسی هستند. اما یک اختلاف مهم بین این دو وجود دارد : درحالی که در ژنراتورهای dc آرمیچر چرخیده می شود وسیستم میدان ثابت است در آلترناتورها آرایش عکس وجود دارد.

یک موتور سنکرون از نظر الکتریکی مشابه یک آلترناتور یا ژنراتور ac می باشد در حقیقت از نظر تئوری یک ماشین سنکرون می تواند به عنوان آلترناتور استفاده گردد که به طور مکانیکی راه اندازی شده و یا به عنوان موتوری استفاده گردد که به صورت الکتریکی راه اندازی شده باشد.بیشتر موتورهای سنکرون دارای مقدار نامی 150 کیلو وات تا 15 مگاوات بوده ودارای محدوده سرعتی rpm150 تا rpm1800 کار میکنند .بعضی از خواص مشخصه ی یک موتور سنکرون که جالب توجه است عبارتند از :

1- هم در سرعت سنکرون کار می کند وهم کار نمی کند یعنی در حال کار سرعترا ثابت نگه می دارد . تنها روش برای تغییر سرعت آن تغییر دادن در فرکانس تغذیه می باشد.

2- ذاتا خود راه انداز نبوده و مجبور استتا سرعت سنکرون با استفاده از وسیله خاص تا رسیدن به حالت سنکرون به حرکت در آید.

3- توانایی عمل کردن در محدوده ی وسیعی از ضریب قدرت های پس فاز و پیش فاز رادارد . لذا می تواند برای مقاصد تصحیح توان و به علاوه برا تغذیه گشتاور وراه اندازی بارها استفاده گردد.

مزایای استفاده از خطوط مستقیم در مقابل متناوب

بزرگ‌ترین مزیت سیستم جریان مستقیم, امکان انتقال مقدار زیادی انرژی در مسافت‌های زیاد است و با تلفات کمتر (در مقیسه با روش انتقال DC) است. بدین ترتیب امکان استفاده از منابع و نیروگاه‌های دور افتاده مخصوصا در سرزمین‌های پهناور به وجود می‌آید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه کارآموزی شیمی کاربردی در آزمایشات شیمیایی لبنیات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه کارآموزی شیمی کاربردی در آزمایشات شیمیایی لبنیات در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه کارآموزی شیمی کاربردی در آزمایشات شیمیایی لبنیات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه کارآموزی شیمی کاربردی در آزمایشات شیمیایی لبنیات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه کارآموزی شیمی کاربردی در آزمایشات شیمیایی لبنیات در word :

پروژه کارآموزی شیمی کاربردی در آزمایشات شیمیایی لبنیات در word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

شیر

10

تركیبات شیر

10

عوامل موثر در تركیبات شیر

10

نژاد

11

فصل

11

سن

11

نسبت ویت

11

حالت قلیایی و اسیدی

12

شیر معمولی و غیر مرضی

12

استاندارد شیر

13

شیر حرارت ندیده

13

شیر پاستوریزه

13

شیر استرلیزه

13

شیر استرلیزه UHT

13

روش آزمون

14

تعیین مقدار چربی شیر

14

تعیین اسیدیته شیر

14

تعیین درصد ماده خشك

15

تعیین دانسیته شیر

15

جستجوی تقلبات در شیر

16

پنیر

17

تعیین مقدار چربی پنیر

19

تعیین اسیدیته پنیر

19

تعیین مقدار Ph پنیر

20

تعیین درصد ماده خشك

20

تعیین نمك پنیر

21

تعیین پروتئین پنیر

22

خامه

23

استاندارد خامه پاستوریزه در ایران

24

تعیین مقدار اسیدیته خامه

24

تعیین مقدار چربی خامه

24

كره

25

استاندارد كره پاستوریزه

26

ویژگی های عمومی

26

ویژگی های شیمیایی

26

تعیین اسیدیته كره

27

تعیین رطوبت کره

27

تعیین مواد باقیمانده شیر

28

تعیین درصد نمک کره

29

تععین چربی کره

29

دوغ

29

تعیین مقدار چربی دوغ

29

تعیین مقدار اسیدیته دوغ

30

تعیین ماده خشك دوغ

30

تعین میزان نکم دوغ

31

ماست

31

تعیین اسیدتیه

31

تعیین PH ماست

31

تعیین درصد چربی

32

تعیین ماده خشک

32

شیر:

تركیبات شیر:

شیر غذایی بسیار كامل و با ارزشی است و مخصوص چون غذای منحصر به فرد نوزاد در ماه های اول تولد تامین می نماید دارای اهمیت زیادی است. تركیب عمده شیر از سه قسمت مختلف تشكیل شده است آب، چربی و مواد جامد غیر چرب كه شامل پروتئین های شیر (كازئین، آلبومین، گلوبولین) لاكتوز، اسیدلاكتیك، اسیدسیتریك و مواد معدنی می باشد. جدول زیر تركیب شیرهای مختلف را به طور متوسط نشان می دهد.

تركیبات

گاو

بز

انسان

گوسفند

مادیان

آب

7/87

0/86

2/88

3/81

8/89

چربی

61/3

6/4

3/3

9/6

2/1

لاكتوز

65/4

2/4

8/6

2/5

9/6

پروتئین (38/6 N)

29/3

4/4

5/1

6/5

8/1

خاكستر

75/0

8/0

2/0

0/1

3/0

عوامل موثر در تركیبات شیر:

تركیب شیر دام های مختلف ثابت نبوده و عوامل متعددی سبب تغییر تركیبات شیر می شوند. این عوامل ممكن است مربوط به حالت بیماری و یا مرضی در دام باشند و یا مربوط به نژاد، نوع تغذیه، فصل، دوره شیردهی، سن و سایر عوامل باشند ذیلاً این عوامل را به طور مختصر در گاو مورد بررسی قرار می دهیم.

نژاد:

تركیب شیر یك نوع دام در نژادهای مختلف متغیر می باشد و این تغییر بیشتر از نظر مقدار چربی دارای اهمیت است جدول زیر این تغییر را در برخی از نژادها نشان می دهد. علاوه بر این در افراد مختلف یك نژاد هم تغییر تركیب شیر مشاهده می شود.

آیرشا

فریزین

كرنزی

شورت هورن

درصد چربی

69/3

46/3

49/4

53/3

درصد ماده خشك بدون چربی

82/8

61/8

08/9

74/8

فصل: تركیب شیر دامهای مختلف در فصول مختلف سال متغییر است. این تغییر بر حسب آب و هوا، نوع تغذیه و دوره شیردهی دام متفاوت است. به طور كلی در تابستان كه حیوان بیشتر از علوفه سبز تغذیه می نماید مقدار شیر افزایش یافته ولی درصد چربی شیر كاهش می یابد و برعكس در زمستان مقدار چربی شیر بیشتر می شود.

سن: مقدار چربی و ماده خشك بدون چربی در دوره های شیردهی متعاقب به نسبت كاهش می یابد و این كاهش به میزان 1/0 درصد در دفعات دوم، سوم و چهارم شیردهی است و در دفعات بعد نسبت این كاهش بیشتر خواهد بود.

نسبت ویت: در شیر كه حاوی مقدار معمولی و طبیعی ماده خشك بدون چربی (4/8 تا 9 درصد) باشد نسبت لاكتوز: پروتئین: خاكستر 13 : 9 : 2 می باشد. این نسبت به نام ویت مرسوم است و عوامل مختلف مثل افزودن و یا خارج نمودن آب تغییری در این نسبت ندارد و جهت تشخیص شیرهای غیرطبیعی و غیرمعمولی وسیله خوبی است.

حالت قلیایی و اسیدی:

شیر گاو در برابر مصرف فنل فتالئین اسیدی و در برابر معرف متیل اورانژ قلیایی است اما در برابر كاغذ لیتموس بواسطه وجود فسفاتهای موجود بی تفاوت است. pH شیر گاو معمولاً در حدود 4/6 و 6/6 است. اسیدیته شیر تازه در حدود 14/0 درصد (بر حسب اسیدلاكتیك) است. این مقدار در نگهداری بواسطه فعالیت میكروارگانیسم افزایش یافته و هرگاه اسیدیته به 3/0 درصد برسد طعم ترش در شیر احساس می شود و هرگاه مقدار اسیدیته به 6/0 درصد برسد، در حرارت معمولی شیر منعقد می شود. این حالت در شیر حرارت دیده متفاوت است چون در اثر حرارت نوع و تعداد میكروب های عادی شیر تغییر می كند.

شیر معمولی و غیر مرضی:

شیر معمولی یا مرضی شیر است كه از پستان دام بیمار بدست می آید: اورام پستان گاو در وهله اول باعث آلودگی و تغییر كیفیت شیر می شود. علاوه بر روشهای متعددی كه بر اساس آزمایشات میكروبیولوژیك برای تشخیص اورام پستان متداول است برخی از عوامل مربوط به تغییر تركیبات شیر دام بیمار نیز می تواند جهت این تشخیص مفید واقع می شود. مقدار كلرور شیر سالم معمولاً از 13/0 درصد تجاوز نمی نماید. در حالیكه این مقدار در شیر مربوط به دام مبتلا به ورم پستان خیلی بیشتر است. مقدار لاكتوز و پروتئین شیر مبتلا و به طور كلی مقدار ماده خشك نیز كاهش می یابد. مقدار كازئین به پروتئین () كه در شیر دام سالم 80 درصد است كاهش پیدا می كند و از طرفی نسبت كلرورها به لاكتوز () كه در شیر سالم در حدود 3/2 است افزایش یافته و به 3 و یا بیشتر می رسد. شیر دامی كه به ورم پستان مشكوك باشد. بایستی جداگانه جمع آوری شود و از هر چهار قسمت پستان جداگانه شیر دوشیده و جهت آزمایشات مختلف میكروبی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شود.

استاندارد شیر

بر حسب استانداردهای بین المللی شیر خام بایستی دارای مشخصات زیر باشد چربی شیر خام نباید از 3 درصد كمتر باشد ماده خشك بدون (SNF) نباید از 5/8 درصد كمتر باشد.

شیر حرارت ندیده:

در برخی از كشورها دامداریهایی كه دارای گواهینامه مخصوص بهداشتی هستند اجازه دارند كه شیر را بدون اعمال روشهای حرارتی به فروش برسانند چنین شیری بایستی دارای نتیجه رضایت بخش در برابر آزمایش متیلن بلو باشد.

شیر پاستوریزه

پاستوریزاسیون به عملی اطلاق می شود كه شیر مدت نیم ساعت در حرارت حداقل 63 درجه سانتی گراد (150-145) و یا مدت 15 ثانیه در حرارت 71 تا 72 درجه سانتی گراد (6/161-8/159) نگهداری شده و سپس بلافاصله سرد شود. چنین شیری بایستی دارای نتیجه رضایتبخش در برابر آزمایش متیلن بلو و فسفاتاز باشد.

شیر استرلیزه:

شیر استرلیزه شیری است كه پس از صاف و یكنواخت شدن در حرارت حداقل 105 ( 212) به مدتی نگهداری شود تا نتیجه آزمایش كدورت آن رضایتبخش باشد.

شیر استرلیزه UHT:

چنین شیری بایستی حداقل به مدت یك ثانیه در حرارت بالاتر از 122 (270) نگهداری شود و سپس به طور استریل بسته بندی شود. به طور كلی دو روش برای این منظور متداول است. یكی روش مستقیم كه بخار گرم به داخل شیر نفوذ داده می شود و سپس مقدار آب اضافه از شیر خارج می گردد و دیگر روش غیرمستقیم كه عمل لازم با عمل تبادل حرارتی به شیر می رسد.

شیر پاستوریزه:

تعیین مقدار چربی: چربی شیر را با استفاده از بوتیرومتر 40 اندازه می گیریم.

ابتدا با استفاده از پیپت 10، به مقدار 10 اسیدسولفوریك (1 + 9 ) را برداشته و در بوتیرومتر می ریزیم سپس با استفاده از پیپت حبابدار 11 به مقدار 11 شیر برداشته و آرام آرام از كنار دیواره بوتیرومتر آن را به اسید اضافه می كنیم باید توجه داشته باشیم كه سطح مابین اسید و شیر سیاه نشود چون سیاه شدن به معنی سوخته شدن چربی شیر است. در آخر با استفاده از پیپت 1 به مقدار 1 الكل اتیلیك را برداشته و به محتویات بوتیرومتر می افزائیم. دهانه بوتیرومتر را با پنبه خشك می كنیم و در آن را می بندیم. سپس چند بار بوتیرومتر را به آرامی سردتر می كنیم تا محتویات داخل آن به خوبی با هم مخلوط شوند. بعد از اینكه یك مایع قهوه ای یك دست پدیدار شد بوتیرومتر را به مدت 5 دقیقه در حرارت 60 سانتی گراد با دور 1200 سانتریفوژ می كنیم. با توجه به اینكه روی بوتیرومتر مدرج است مقدار چربی جدا شده از شیر را می توان با استفاده از درجه بندی ها معین نمود.

تعیین اسیدیته شیر:

برای تعیین اسیدیته شیر از تیتراسیون این ماده با سود 1/0 نرمال استفاده می شود بدین ترتیب كه در یك ارلن كوچك (مثلاً 100) با استفاده از پیپت 10 به مقدار 10 شیر و 10 آب مقطر جوشیده سرد می ریزیم چند قطره فنل فتالئین جهت شناسایی نقطه ختم عمل می ریزیم و با سود 1/0 نرمال آن را تیتر می كنیم. لازم به ذكر است برای تهیه آب مقطر جوشیده، مقداری آب مقطر را می جوشانیم به محض اینكه جوشید آن را خاموش می كنیم و بالافاصله روی ظرف را (با پنبه یا فویل) می پوشانیم بعد از سرد شدن كامل سرپوش ظرف را بر می داریم و در آن را می بندیم تا گاز هوا در آن حل نشود.

اگر آب را بجوشانیم یا پس از جوشیدن در آن نبندیم حل شده در آن باعث می شود كه اسیدیته زیاد نشود و در نتیجه سود بیشتری برای خنثی كردن آن لازم است.

=Vحجم سود مصرفی =M10 شیر اسیدیته

درصد ماده خشك: پلیت را در اتوكلاو و در دمای 110-100 به مدت حداقل نیم ساعت قرار می دهیم بعد آن را در دسیكاتور می گذاریم تا سرد شده و به وزن ثابت برسد. آن را وزن می كنیم و وزنش را یادداشت می كنیم gr10-5 نمونه در آن می ریزیم (وزن دقیق نمونه را یادداشت می كنیم) پلیت را در آون با دمای 2100 و به مدت 2-1 ساعت قرار می دهیم سپس پلیت را از آون خارج كرده و در دسیكاتور می گذاریم تا سرد شود پس از سرد شدن مجدداً آن را وزن می كنیم.

100× وزن پلیت خالی – وزن پلیت با نمونه خشك شده = درصد ماده خشك

وزن نمونه

درصد ماده خشك – 100 = درصد رطوبت

درصد چربی – درصد ماده خشك =درصد ماده خشك بدون چربی

تعیین دانسیته شیر:

برای تعیین دانسیته شیر از لاكتو استفاده می كنیم بدین ترتیب كه در یك مزو 250 به مقدار 200 شیر می ریزیم. لاكتو دانسیته را به آرامی وارد مزو می كنیم (شیر باید به حدی باشد كه وقتی لاكتو دانسیته وارد می شود شیر سرریز كند) دانسیته بر اساس 15 طراحی شده است بعد از ثابت شدن لاكتو دانسیته ابتدا درجه حرارت را یادداشت كرده بعد عدد دانسیته را می خوانیم بهتر است حرارت نمونه 15 باشد تا خطای كار كمتر باشد. به ازای هر یك واحد بیشتر از 15 تا 20 به اندازه 2/0 به عدد خوانده شده اضافه می شود و به ازای هر یك درجه كمتر از 15 تا 20 به اندازه 2/0 از عدد خوانده شده كم می شود و به ازای هر یك واحد بیشتر از 20 به مقدار 3/0 به عدد خوانده شده اضافه می كنیم و به ازای یك واحد كمتر از 20 به اندازه 3/0 از عدد خوانده شده كم می كنیم مثلاً در دمای 23 عدد خوانده شده 5/26 است بنابراین:

23 20 15

9/1 =9/0 + 1

4/28 =9/1 + 5/26

با استفاده از جدول مرجع دانسیته شیر را در 4/28 درجه سانتی گراد می خوانیم. عدد نوشته شده 0284/1 است.

جستجوی تقلبات در شیر:

بسیار اتفاق می افتد كه افراد سودجو به طرق مختلف تقلباتی در شیر انجام می دهند افزودن آب به شیر و یا در حقیقت رقیق كردن آن و یا گرفتن قسمتی از چربی شیر از اعمال متداولی است كه به این ترتیب انجام می شود در بسیاری از مواقع پی بردن به این نوع تقلبات آسان بوده و در برخی موارد آزمایش كننده را با اشكال روبرو می كند. افزودن آب به شیر و یا رقیق كردن آن با اندازه گیری وزن مخصوص شیر امكان پذیر است بدین معنی چون وزن مخصوص آب كمتر از شیر است اضافه نمودن حجم معینی از آب به شیر باعث كم شدن وزن مخصوص شیر می شود. از طرفی هرگاه قسمتی از چربی شیر گرفته شود وزن مخصوص شیر افزایش می یابد و هرگاه عمل گرفتن چربی و افزایش آب به شیر با هم انجام شود ممكن است تفاوت قابل ملاحظه ای در وزن مخصوص شیر بوجود نیاید. ولی نتیجه آزمایشات دیگر از قبیل تعیین ماده خشك و ماده خشك بدون چربی و نیز مقدار چربی شیر اطلاعات لازم در مورد خلوص و یا وجود تقلب در شیر را در اختیار آزمایش كننده قرار می دهد.

نسبت ویت كه عبارتست از نسبت لاكتوز-پروتئین-خاكستر معمولاً در حد 13-9-2 می باشد و خیلی كمتر اتفاق می افتد كه این نسبت در مخلوط شیر یك دامداری و یا شیر ارسالی به كارخانه تغییر نماید. البته ممكن است كه شیر یك سر دام به علل مختلف تغییرات قابل ملاحظه ای را از نظر میزان تركیبات نشان دهد ولی این تغییرات در مخلوط شیر دامهای سالم معمولاً اتفاق نمی افتد. مقدار خاكستر نیز در حدود 8 درصد از ماده خشك بدون چربی را تشكیل دهد. مقدار آلبومین شیر سالم در حدود 6/0 درصداست. بالا بودن این مقدار یا به علت وجود كلستروم (شیر اوایل دوران شیردهی) و یا به علت مرضی است. تعیین نقطه انجماد معمولاً برای اندازه گیری میزان آب اضافه شده به شیر مورد استفاده قرار می گیرد ولی هر گاه به جای آب از یك مایع ایزوتونیك با شیر استفاده شده باشد تعیین نقطه انجماد نیز كمك زیادی در كشف این تقلب نمی كند، البته در عین حال هرگاه برای ساختن مایع ایزوتونیك با شیر از املاح مختلف استفاده شده باشد بالا بودن خاكستر در تشخیص كمك می كند و هرگاه از املاح آمونیاك استفاده نشده باشد بالا بودن ازت كلی نیز كمك موثر در تشخیص خواهد بود.

پنیر

پنیر محصولی است كه از لخته شدن كازئین شیر در محیط اسیدی در اثر آنزیم مخصوص رنین كه از معده چهارم یا شیردان گوساله حاصل می شود تولید می گردد و تفاوتی كه در بافت، طعم و تركیبات و ظاهر انواع مختلف پنیر موجود است بواسطه روشهای مختلفی است كه در تهیه و به خصوص در مرحله آماده كردن و رساندن پنیر اعمال می شود دیویس انواع مختلف پنیر را تقسیم بندی كرده است و به طور كلی سه گروه پنیرهای نرم، نیمه سخت و سخت قائل شده است. در مرحله رساندن انواع پنیرها از تخمیرات مختلفی كه در اثر فعالیت میكروارگانیسم و یا قارچ بخصوصی انجام می شود استفاده می گردد. به طور كلی پنیر یكی از محصولات با ارزش شیر بوده و دارای ارزش غذایی بسیار خوبی است اسیدهای آمینه كازئین كه در پنیر موجود می باشند از نظر تنوع بسیار كامل بوده و حاوی كلیه اسیدهای آمینه ضروری می باشند. در مورد پنیر هنوز استاندارد خاصی در ایران تهیه نشده است ولی آنچه كه بایستی در نظر گرفته شود این است كه ماده خشك تام پنیر نباید از 50 درصد كمتر باشد در غیر این صورت مویداین خواهد بود كه پنیر از شیر چربی گرفته تهیه شده است (این نظر در مورد پنیرهای تازه تطبیق نمی كند) رابطه و ضریب دیگری كه بایستی در مورد پنیر در نظر گرفته شود نسبت است این نسبت نباید از كمتر باشد. (در بیشتر موارد این نسبت است). ریچموند برای شناسایی كیفیت شیری كه به منظور تهیه پنیر مورد استفاده قرار گرفته است رابطه زیر را پیشنهاد می كند.

مقدار چربی شیر

=Fمقدار درصد چربی در پنیر

=Pمقدار درصد پروتئین در پنیر

طریقه نگهداری در انواع پنیرها متفاوت است در ایران بیشتر از آب نمك بدین منظور استفاده می شود. و از این رو مقدار نمك موجود در پنیر زیاد است در انواع پنیرهای سخت و نیمه سخت خارجی از مواد نگهدارنده بدین منظور استفاده می شود. مقررات انگلستان وجود نایسین (Nisin) نوعی آنتی بیوتیك كه به طور طبیعی هم در شیر یافت می شود و اسید سوربیك را تا هزار PPM در پنیر مجاز می داند. همچنین از مواد امولسیفیه كننده نیز در تهیه برخی از انواع پنیرها استفاده می شود كه از آن جمله سیترات و تارتارات و فسفات سدیم، پتاسیم، كلسیم، آمونیوم را می توان نام برد.

تعیین مقدار چربی پنیر:

ابتدا در یك ارلن 3 گرم پنیر را وزن می كنیم با پیپت 10 به مقدار 7 میلی لیتر آب ولرم به آن می افزائیم. مقداری هم می زنیم تا پنیر در آب حل شود. بعد محتویات ارلن را به بویترومتر 40 منتقل می كنیم سپس با پیپت 10 به مقدار 10 میلی لیتر اسیدسولفوریك (1+9) و امیلی لیتر الكل آنیلیك با استفاده از پیپت به بوتیرومتر می افزائیم. می توانیم كمی آب مقطر (به اندازه یك میلی لیتر یا كمتر) به بوتیرومتر اضافه كنیم تا مخلوط داخل آن به ابتدای درجه بندی برسد. در خاتمه دهانه بوتیرومتر را خشك كرده و در آن را می بندیم. به آرامی آن را چند بار سر و ته می كنیم. می توان برای انحلال بیشتر پنیر در اسید بوتیرومتر را در بن ماری با دمای 70 قرار دهیم. در سانتریفوژ به مدت 8 دقیقه مخلوط را قرار می دهیم. با توجه به درجه بندی روی بوتیرومتر مقدار چربی جدا شده از پنیر را می خوانیم.

تعیین اسیدیته پنیر:

در یك بالن 250 میلی لیتری، 25 گرم پنیر وزن می كنیم بعد با آب مقطر محلول را به حجم می رسانیم در بالن را بسته و آن را هم می زنیم تا پنیر تا حد امكان در آب حل شود سپس محلول را صاف می كنیم از محلول صاف شده زیر كاغذ صافی با پیپت به طور دقیق 25 میلی لیتر در یك ارلن می ریزیم چند قطره فنل فتالئین جهت شناسایی نقطه ختم عمل می ریزیم (دقت می كنیم فنل فتالئین از پنج قطره بیشتر نشود زیرا افزایش زیاد شناساگر در تیتراسیون نقطه ختم عمل را به تاخیر می اندازد) سپس محلول را با سود 1/0 نرمال تیتر می كنیم حجم سود مصرفی را در رابطه زیر قرار می دهیم تا مقدار اسیدیته پنیر بدست آید.

مقدار اسیدیته

:V حجم سود مصرفی

:M وزن نمونه

تعیین مقدار pH پنیر:

ابتدا مقداری آب مقطر را در حضور فنل فتالئین با سود 1/0 نرمال تیتر می كنیم. این آب، آب خنثی شده نامیده می شود. سپس مقداری پنیر رنده شده كه با آب خنثی شده به میزان كم مرطوب گشته را مستقیماً زیر pH متر قرار می دهیم عدد ثابت شده روی دستگاه میزان pH پنیر است.

تعیین درصد ماده خشك

برای تعیین ماده خشك پنیر بایداز پلیت شن دار استفاده كنیم. شن و ماسه معمولی را در محلول اسیدكلریدریك كمی می جوشانیم بعد آن را به خوبی آبكش می كنیم و در جایی پهن كرده تا خشك شود. از شن خشك شده مقداری در پلیت می ریزیم. یك همزن شیشه ای كوچك نیز در پلیت می گذاریم بعد پلیت را با محتویات آن داخل اتوكلاو در دمای 110-100 به مدت نیم ساعت قرار می دهیم تا به وزن ثابت رسیده و رطوبت آن خشك شود. پلیت را دسیكاتور قرار می دهیم تا سرد شود گذاشتن پلیت در دسیكاتور باعث می شود كه در ضمن سرد شدن از رطوبت محیط مصون باشد وقتی كه پلیت سرد شد. آن را وزن می كنیم و وزن پلیت خالی را یادداشت می كنیم. سپس 03/0 5 گرم از پنیر (رنده شده) را به پلیت اضافه می كنیم. با همزن شیشه ای كه داخل پلیت بود سعی می كنیم پنیر را با شن داخل ظرف خوب مخلوط كنیم به طوریكه یك مخلوط یكنواخت بدست آید برای مخلوط شدن بهتر پنیر با شن از 5 الكل اتانول كمك می گیریم. الكل را با پیپت به آرامی در حین هم زدن پنیر با شن به آن اضافه می كنیم. سپس پلیت را با محتویات آن در اتوكلاو به مدت 1 الی 2 ساعت در دمای 110 قرار می دهیم. پس از آنكه پلیت خشك شد آن را خارج كرده در دسیكاتور قرار می دهیم تا رطوبت محیط را در حین سرد شدن جذب نكند وقتی كه پلیت سرد شد آن را وزن می كنیم.

میزان ماده خشك =وزن پلیت خالی – وزن پلیت حاوی پنیر

تعیین نمك پنیر:

برای تعیین نمك پنیر دو روش به كار می رود، در روش اول در یك ارلن 250، ابتدا 2 گرم از نمونه را ریخته و سپس به آن با پیپت 10، 25 میلی لیتر نیترات نقره، 6 میلی لیتر اسیدنیتریك و مقدار كمی آب می افزائیم. ارلن را روی هیتر قرار داده تا محلول داخل آن به جوش آید. جوشیدن محلول باعث می شود كه همه نمك های مزاحم آن به جز كلر جذب نشوند. بعد با پیپت 10، به مقدار 6-5 میلی لیتر پرمنگنات پتاسیم اشباع به محلول در حال جوش اضافه می كنیم. سپس مقدار گلوكز (به عنوان رنگ بر) با قاشق به محلول می افزائیم. پس از افزایش گلوكز محلول به رنگ زرد بسیار كم رنگ در می آید.

وقتی محلول به رنگ مورد نظر رسید آن را از روی هیتر برداشته و با استوانه مدرج، 100 میلی لیتر آب نقطه سرد روی آن می ریزیم و صبر می كنیم تا محلول كاملاً سرد شود سپس تقریباً 10 قطره زاج آهن اشباع (سولفات مضاعف آمونیوم خرد) می ریزیم. بعد محلول حاصله را با تیوسیانات آمونیوم 1/0 نرمال تا ظهور رنگ قرمز آجری تیتر می كنیم و با استفاده از رابطه زیر مقدار نمك پنیر را محاسبه می كنیم.

100 × 0585/0 × N × حجم تیوسیانات – حجم نیترات نقره =درصد نمك

وزن نمونه

:N نرمالیته تیوسیانات 0585/0=ضریب نمك طعام است.

روش دوم:

در یك بالن ژوژه به مقدار 10 گرم پنیر رنده شده یا هاون شده می ریزیم. كمی آب مقطر گرم (40) به آن اضافه كنیم. مخلوط را هم می زنیم تا حد امكان پنیر در آب حل نشود بعد با آب 40 درجه سانتی گراد محلول را به حجم می رسانیم سپس آن را صاف می كنیم از محلول صاف شده زیر صافی 25 میلی لیتر در یك ارلن می ریزیم و 1 میلی لیتر كرومات پتاسیم %5 به عنوان شناساگر می افزائیم محلول ارلن را خوب هم می زنیم تا شناساگر به خوبی در محلول حل شود سپس آن را با نیترات نقره 1/0 نرمال تا ظهور رنگ نارنجی مایل به قهوه ای تیتر می كنیم. باید توجه داشته باشیم كه رنگ ظاهر شده حداقل به مدت 30 ثانیه پایدار باشد سپس با استفاده از رابطه زیر درصد نمك پنیر را محاسبه می كنیم.

85 / 5 × (1/0) نرمالیته نیترات نقره × حجم نیترات نقره = درصد نمك

gr 5/2 (وزن نمونه)

تعیین پروتئین پنیر:

روی ترازو به اندازه 1 گرم پنیر را روی كاغذ صافی به طور دقیق وزن می كنیم.

بعد ترازو را صفر می كنیم و 5 گرم سولفات پتاسیم به كاغذ صافی اضافه می كنیم دوباره ترازو را صفر كرده و 1 گرم سولفات مس به مواد اضافه می كنیم بار سوم ترازو را صفر می كنیم و حدود 5/0-2/0 گرم دی اكسید سلنیم به مواد روی كاغذ صافی می افزائیم. (سولفات پتاسیم، سولفات مس و دی اكسید سلنیم نقش كاتالیزور را دارند) بعد كاغذ صافی را به آرامی تا می كنیم و آن را داخل بالن كلدال می اندازیم (زیر هود) چند قطعه سنگ جوش، 25 میلی لیتر اسیدسولفوریك غلیظ و مقداری پارافین به عنوان ضد كف به محتویات بالن اضافه می كنیم شعله را روشن می كنیم در ابتدا به علت اثر اسید بر مواد یك محلول سیاه ظاهر می شود حرارت باعث ایجاد بخار در بالن می شود این بخار خطرناك است و باعث انفجار بالن می شود برای خنثی نمودن آن از سود 30% وزن وزنی استفاده می كنیم سود را از راه قیف و قطره قطره به بالن اضافه می كنیم بالن كلدال به یك مبرد تقطیر متصل است با اضافه كردن سود و خنثی شدن بخارات اسید عمل تقطیر با خطر كمتری ادامه می یابد بعد از گذشت یك ساعت حرارت را بیشتر كرده و آن قدر تقطیر ماده را ادامه می دهیم تا حدود 300 میلی لیتر از مایع تقطیر شده اولیه شامل آمونیاك جمع آوری شود حرارت را قطع كرده و ارلن حاوی مایع تقطیر شده را از دستگاه جدا می كنیم محلول تقطیر شده به رنگ نارنجی بسیار روشن است این مایع را با اسیدسولفوریك 1/0 نرمال تا ظهور رنگ آبی فیروزه ای تیتر می كنیم با در نظر داشتن اینكه هر یك میلی لیتر اسیدسولفوریك 1/0 نرمال برابر با 0014/0 گرم ازت است با توجه به حجم مصرفی اسید مقدار پروتئین را محاسبه می كنیم.

خامه

خامه عبارت از قسمتی از شیر است كه از نظر چربی غنی می باشد و معمولاً با عمل خامه زنی از شیر جدا می شود. هر گاه خامه زنی به طریق مكانیكی انجام شود محصول تهیه شده ممكن است تا 65 درصد حاوی چربی باشد. انواع خامه بر حسب مقدار چربی آن تقسیم بندی می شود و در كشورهای مختلف استانداردهای خاصی كه معمولاً بر اساس مقدار درصد چربی تدوین شده است موجود می باشد. كمیته استاندارد موادغذائی انگلستان در مورد خامه استرلیزه افزودن 2/0 درصد مواد ثابت كننده مانند كربنات سدیم و پتاسیم، سیترات ها و ارتوفسفات ها و كلروركلسیم را بشرط آنكه بر روی برچسب اعلام شده باشد مجاز می داند. از نظر كنترل خامه در نظر گرفتن نسبت ویت مهم است چون مانند آنچه كه در مورد شیر بیان شد نسبت لاكتوز-پروتئین – خاكستر در ماده خشك به ترتیب برابر با 13-9-2 می باشد.

استاندارد خامه پاستوریزه در ایران

شرح زیر قسمتی از استاندارد خامه پاستوریزه است كه توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه شده است.

تعریف-خامه پاستوریزه قسمتی از شیر است كه حداقل حاوی 18 درصد چربی شیر باشد و مطابق استاندارد پاستوریزاسیون تهیه شده باشد.

انواع خامه پاستوریزه عبارتست از:

الف-خامه ترش، خامه ایست كه ترشی آن بیش از 2/0 درصد اسیدلاكتیك باشد.

ب-خامه رقیق، خامه ای است كه حاوی 20 تا 25 درصد چربی شیر باشد.

ج-خامه غلیظ، خامه ای است كه حاوی 34 درصد چربی شیر باشد.

د-خامه زده، خامه ای است كه حداقل حاوی 30 درصد چربی شیر باشد.

تعیین مقدار اسیدیته خامه:

در یك ارلن مایر 9 گرم خامه را وزن می كنیم 9 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می كنیم و چند قطره فنل فتالئین به آن افزائیم با سود 1/0 نرمال تا ظهور رنگ صورتی كم رنگ تیتر می كنیم.

:Vحجم سود مصرفی اسیدیته

تعیین مقدار چربی خامه:

برای تعیین مقدار چربی خامه ابتدا باید آن را نسبت 1 به 4 رقیق كنیم و عدد نهایی خوانده شده در چهار ضرب كنیم از خامه رقیق شده با پیپت 11 حبابدار تا خط نشانه برداشته و در بوتیرومتر شیر می ریزیم بعد با پیپت 10، اسید سولفوریك (1+9) و با پیپت 1 هم به مقدار 1 میلی لیتر الكل آنیلیك را آرام آرام از دیواره به خامه رقیق اضافه می كنیم. دهانه بوتیرومتر را خشك كرده و در آن را می بندیم و به آرامی سر و ته می كنیم در اثر واكنش اسید با خامه بوتیرومتر بسیار داغ و سوزان می شود وقتی مایع قهوه ای یكنواختی بدست آمد آن را به مدت 5 دقیقه در حرارت 60 درجه سانتی گراد با دور 1200 سانتریفوژ می كنیم. بعد چربی جدا شده را با توجه به درجه بندی روی بوتیرومتر می خوانیم.

كره

كره محصولی است از زدن خامه به دست می آید چربی خامه را جدا كرده و پس از خارج ساختن آب زیادی آن را به صورت یكنواخت درآورده و گاهی مقداری نمك و یا رنگ به آن می افزایند جهت تهیه كره با طعم و عطر بهتر آن را از خامه ترش شده تهیه می نمایند. از نظر ساختمانی كره عبارتست از پخش ذرات آب در بین ذرات چربی كه به طور ثابت قرار دارند. عامل موثر در طعم و عطر كره دی استیل و به مقدار كمتر اسیدبوتیریك، اسید استیك، اسیدفرمیك و اسیدپروپیونیك و آلدئیداسیتیك است. كره ای كه از خامه ترش تولید شده باشد شامل مقدار بیشتر مواد معطر است تركیب كره عبارتست از از آب و چربی و مواد چامد غیر چرب (NFMS) كه شامل كازئین، لاكتوز املاح است. نسبت این مواد معمولاً باید به شرح زیر باشد.

چربی 80-84 درصد

آب 15-3/15 درصد

مواد جامد غیر چرب 1 درصد

مقررات: از نظر وضع مقررات و استانداردهای مربوط به كره تقریباً می توان گفت كه اختلاف زیادی در كشورهای مختلف وجود نداشته و تا اندازه ای مشابه و یكنواخت است. دولت انگلستان استاندارد زیر را برای كره قائل شده است.

1-چربی نباید از هشتاد درصد كمتر باشد.

2-مواد جامد غیر چرب نباید از دو درصد بیشتر باشد.

3-آب نباید از شانزده درصد بیشتر باشد.

در مورد كره های نمك زده مقدار چربی می تواند به 78 درصد تقلیل پیدا كند در حالیكه مقدار نمك از 3 درصد تجاوز ننماید.

استاندارد كره پاستوریزه:

این استاندارد توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت كره پاستوریزه در نظر گرفته شده است.

تعریف-كره پاستوریزه محصولی است كه منحصراً از شیر مشتق شده است و از زدن خامه پاستوریزه بدست می آید و نباید كمتر از 80 درصد چربی داشته باشد.

ویژگی های عمومی:

1-طعم و عطر كره باید مطبوع و طبیعی و عاری از هر گونه ترشیدگی و تندی و طعم خارجی باشد.

2-وضعیت ساختمانی سنج كره باید یكنواخت بوده و در حرارت 10 تا 12 درجه سانتی گراد نباید نرم یا شكننده باشد.

3-رنگ كره باید طبیعی بوده و حد آن بین سفید تا زرد باشد. رنگ های غیرطبیعی، رگه، خال و لكه های حاصل از كپك زدگی نباید در كره دیده شود.

ویژگی های شیمیایی:

عدد رایشه میشل 25-32

عدد پولسنك 5/1-5/3

عدد كرشنر بیشتر از 5/19

عدد ید 28-42

عدد صابونی 225-235

حداكثر اسیدیته بر حسب اسیداولئیك بایستی یك باشد، مشروط بر اینكه عدد پراكسید از 10 میلی اكی والان در كیلوگرم تجاوز نكند. مقدار نمك در كره پاستوریزه نمك دار از 3 درصد نباید تجاوز كند.

تعیین اسیدیته كره:

18 گرم كره را وزن كرده و در یك ارلن با 90 میلی لیتر آب مقطر جوشیده مخلوط می كنیم می توان برای انحلال بهتر كره در آب، ارلن را روی هیتر قرار داد. چند قطره فنل فتالئین به محلول اضافه می كنیم و در حالیكه محلول گرم است آن را با سود 02/0 نرمال تیتر می كنیم. پیدایش رنگ صورتی كم رنگ نقطه ختم عمل است.

مقدار میلی لیتر سود 02/0 نرمال = درصد اسیدیته بر حسب اسیدلاكتیك

100

تعیین رطوبت كره:

یك پلیت را همراه با یك همزن شیشه ای در اتوكلاو در دمای 100 درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت قرار می دهیم. پلیت را خارج كرده و در دسیكاتور سرد می كنیم پس آن را وزن می كنیم وزن پلیت خالی را یادداشت می كنیم. بعد پلیت را روی ترازو گذاشته و آن را صفر می كنیم 3 تا 4 گرم از نمونه را در پلیت می ریزیم پلیت را روی حمام آب حرارت می دهیم تا مقداری از رطوبت آن تبخیر شود و در ضمن آن را با همزن شیشه ای وزن می كنیم. سپس پلیت را در اتوكلاو در دمای 110-100 درجه سانتی گراد گذاشته و به مدت 3 ساعت حرارت می دهیم بعد آن را از اتوكلاو خارج كرده در دسیكاتور قرار ی دهیم تا سرد شود بعد از اینكه پلیت سرد شد آن را وزن می كنیم و مجدداً پلیت را به اتوكلاو بر می گردانیم. بعد از یك ربع ساعت عمل توزین را تكرار می كنیم آن قدر این عمل را تكرار می كنیم تا تفاوت دو توزین متوالی بیشتر از یك میلی گرم نباشد.

مقدار رطوبت را با استفاده از رابطه زیر بدست می آوریم.

درصد رطوبت

وزن نمونه =

وزن ظرف و نمونه قبل از خشك كردن =

وزن ظرف و نمونه بعد از خشك كردن =

تعیین مواد باقیمانده شیر (curd) + نمك كره

مواد باقی مانده از اندازه گیری رطوبت را به آرامی حرارت داده تا ذوب شود. سپس به آن مقداری اتردوپترل سبك (نقطه جوش 60-40) افزوده و آن را به هم می زنیم. یك كاغذ صافی را در اتوكلاو به مدت یك ربع در دمای 100 درجه سانتی گراد قرار می دهیم سپس آن را خارج كرده و در دسیكاتور قرار می دهیم تا سرد شود بعد آن را وزن می كنیم وزن را یادداشت می كنیم. محلول ساخته شده را به وسیله كاغذ صافی صاف می كنیم. سپس با اتر می شوئیم و روی مواد صاف شده روی كاغذ صافی می ریزیم مواد روی كاغذ صافی را نیز با اتر می شوئیم بعد كاغذ صافی را در اتوكلاو 100 درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت گذاشته تا خشك شود پس از خارج كردن و قرار دادن كاغذ در دسیكاتور و سرد شدن آن، كاغذ را وزن می كنیم.

وزن كاغذ صافی تنها-وزن كاغذ صافی با ماده روی آن=مقدار باقیمانده شیر+نمك

تعیین درصد نمك كره

كاغذ صافی باقیمانده را در یك بشر انداخته و 20 میلی لیتر آب مقطر جوش به آن می افزائیم و آن را به همی زنیم تا نمك در آب گرم حل شود. سپس بشر را كنار گذاشته تا سرد شود و با محلول نیترات نفره 05/0 نرمال دو برابر مصرف كرومات پتاسیم %1 تا پیدایش رنگ قرمز آجری رنگ تیتر می كنیم.

درصد نمك

:V حجم نیترات نقره مصرفی

:N نرمالیته نیترات نقره

:M وزن نمونه

تعیین چربی در كره:

مقدار چربی پس از تعیین رطوبت، نمك و باقیمانده شیر در كره به صورت زیر محاسبه می شود.

(درصد باقیمانده شیر+درصد نمك+درصدرطوبت)-100= درصد چربی

دوغ:

تعیین مقدار چربی:

در یك بوتیرومتر شیر (بدون مخزن) با پیپت 10، دقیقاً 10 میلی لیتر اسیدسولفوریك(1+9) می ریزیم با استفاده از پیپت حبابدار 11 به مقدار 11 میلی لیتر دوغ را برداشته و آرام آرام از كنار دیواره بوتیرومتر به اسید اضافه می كنیم باید دقت شود كه سطح بین اسید و دوغ سیاه نشود بعد با پیپت 1 به مقدار 1 الكل آنیلیك به اسید و دوغ اضافه می كنیم دهانه بوتیرومتر را خشك كرده و در آن را می بندیم و به آرامی سر و ته می كنیم در حین این عمل بدنه بوتیرومتر بسیار داغ و سوزان می شود كه نشانه واكنش بین اسید و دوغ است. باید این عمل خیلی آرام و با احتیاط انجام شود تا چربی داخل دوغ نسوزد و سیاه نشود وقتی كه محلول یكنواخت قهوه ای كم رنگ حاصل شد بوتیرومتر را به مدت 5 دقیقه با دور 1200 و دمای60 سانتریفوژ می كنیم بعد بوتیرومتر را درآورده و مقدار چربی جدا شده را با توجه به درجه بندی روی آن می خوانیم.

تعیین مقدار اسیدیته دوغ

با پیپت 10 حبابدار، 10 میلی لیتر دوغ و 10 میلی لیتر آب مقطر سرد شده را در یك ارلن می ریزیم 4 تا 5 قطره فنل فتالئین به آن اضافه می كنیم و بعد با سود 1/0 نرمال آن را تیتر می كنیم.

=Mوزن نمونه (10) =Vحجم سود مصرفی اسیدیته

تعیین ماده خشك دوغ:

پلیت را در اتوكلاو 110-100 به مدت حداقل نیم ساعت می گذاریم بعد آن را در دسیكاتور قرار می دهیم تا سرد شود و به وزن ثابت برسد بعد آن را وزن می كنیم وزن پلیت خالی را یادداشت می كنیم سپس 5 تا 10 گرم نمونه در آن می ریزیم (وزن دقیق نمونه را می كنیم. پلیت را در آون در دمای 2 100 درجه سانتی گراد به مدت 2-1 ساعت قرار می دهیم. سپس پلیت ها را دسیكاتور گذاشته تا سرد شوند. پس از آنكه به وزن ثابت رسیدند آنها را وزن كرده و وزن حاصل را یادداشت می كنیم. با استفاده از رابطه زیر درصد ماده خشك را محاسبه می كنیم.

100× وزن پلیت خالی-وزن پلیت و نمونه خشك شده = درصد ماده خشك

وزن نمونه

درصد ماده خشك – 100 =درصد رطوبت

درصد چربی-درصد ماده خشك = درصد ماده خشك بدون چربی

تعیین میزان نمك دوغ:

برای تعیین نمك دوغ، در یك ارلن 5 گرم دوغ می ریزیم و 100 میلی لیتر آب مقطر 40 درجه سانتی گراد به علاوه 1 میلی لیتر كرومات پتاسیم 5% اضافه می كنیم محلول حاصل را با نیترات نقره 1/0 نرمال تا ظهور رنگ قرمز آجری تیتر می كنیم. سپس با توجه به رابطه زیر درصد نمك را محاسبه می كنیم.

درصد نمك

:V حجم نیترات نقره مصرفی

:M وزن نمونه (5 گرم)

ماست

تعیین اسیدیته:

در یك ارلن 100 به مقدار 10 گرم از ماست را وزن كرده سپس به آن 100 میلی لیتر آب مقطر خنثی شده و چند قطره فنل فتالئین می افزائیم. محلول حاصل را با سود 1/0 نرمال تیتر می كنیم نقطه ختم عمل ظهور رنگ صورتی بسیار كم رنگ است. با استفاده از رابطه زیر میزان اسیدیته را محاسبه می كنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید