مقاله استاندارد تولید كنسرو رب گوجه فرنگی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استاندارد تولید كنسرو رب گوجه فرنگی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استاندارد تولید كنسرو رب گوجه فرنگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استاندارد تولید كنسرو رب گوجه فرنگی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استاندارد تولید كنسرو رب گوجه فرنگی در word :

استاندارد تولید كنسرو رب گوجه فرنگی

درتولید كنسرو رب گوجه فرنگی ، اصول ساخت خوب (GMP) وپیاده سازی مقررات مندرج دراستانداردهای ملی ایران به شماره 1836، ( رعایت اصول بهداشتی درواحدهای تولیدكننده موادغذایی) و5489، (آیین كارتولیدكنسرورب گوجه فرنگی ) ازبرنامه های پیش نیازضروری محسوب می شود.
شرح استقرارسیستمHACCP درتولیدكنسرورب گوجه فرنگی

تشكیل تیم
بمنظور استقرار سیستم HACCP می بایست تیمی متشكل از افراد خبره با تخصصهای مختلف (مانندكارشناس صنایع غذایی،كارشناس میكروبیولوژی، مهندس صنایع ،كارشناس آماروتخصصهای مرتبط با هربخش ازفرآیندكه موردبررسی قرارمی گیرد) تشكیل شوند وبا رهبری فردی واجدشرایط مراحل مطالعاتی اجرایی واستقرارسیستم راانجام دهند.
اطلاعات محصول
اطلاعات محصول موردنظربایدمطابق جدول زیر باشد.

ردیف اطلاعات محصول شرح
1 توصیف محصول فرآورده بسته بندی شده سترون تجارتی ازعصاره تغلیظ شده میوه گوجه فرنگی
حاوی بافت نرم یاپوره ای شكل با رنگ قرمزروشن مخصوص گوجه فرنگی مطابق با استاندارد ملی ایران 761 ، سال 1374
2 مواد اولیه گوجه فرنگی ، قوطی ، نمك
3 تركیبات عصاره تغلیظ شده آب گوجه فرنگی ، نمك
4 مشخصات فیزیكی و شیمیایی _ رنگ : قرمز روشن
_ طعم : طبیعی وعاری ازهرگونه سوختگی وتلخی وطعم خارجی
_ درصد مواد جامد محلول : پس ازكسر نمك حداقل 25

_ پری : حداقل 90 درصد
_ نمك : حداكثر 3 درصد
_ pH : حداكثر 3 / 4
– عیوب : منفی
_ مواد خارجی : منفی
_ فلزات سنگین : حداكثرارسنیك 2/ 0،سرب 3 / 0 ،مس 5 قلع 25 (mg/kg)

مشخصات میكروبی

– MCHC :حداكثر45 درصدمیدانهای دید
– میكروارگانیزمهای مقاوم به اسید: منفی
– كپك ومخمر : منفی
– وضعیت قوطی :قوطی پس از14 روزدرحرارت C 30 بایدفاقدبادكردگی ونشتی باشد.

6 بسته بندی درظروف فلزی باوزن حداكثر5كیلوگرم مطابق باشرایط مندرج دراستانداردملی ایران1412،سال 1374كه درشرایط مناسب بطوریكه قوطی درحین حمل ونقل صدمه مكانیكی نبیند ،توزیع می شود.
7 نشانه گذاری نام ونوع فرآورده- عبارت محصول ایران- نام تجاری- وزن خالص- تاریخ تولیدوانقضاءقابلیت مصرف – سری ساخت – پروانه ساخت- نام ونشانی تولیدكننده

گروه مصرف كننده
این محصول بطورمعمول بعنوان چاشنی توسط عموم مردم استفاده می شود.
رسم نمودار جریان كارمواد ، نقشه موقعیت واستقرار تجهیزات

از آنجائیكه مراحل تولید درهركارخانه شرایط و ویژگیهای خاص خودرا داردضمن درنظرگرفتن اصول كلی ومعمول درتولیداین محصول نمودار جریان كارباتوجه به استانداردملی ایران 5489: سال 1379 ” آیین كارتولیدكنسرورب گوجه فرنگی ” رسم گردیده است .درنقشه های استقرار، مواردی مانند تجهیزات ،دستگاهها ،فضاهای نگهداری مواد ومحصولات میانی،سرویسهای بهداشتی ،انبارهاوحتی مناطق تله گذاری ،آفات انباری بایدبدرستی مشخص گردند.
شایان ذكر است كه تعیین فضاها ،استقرار تجهیزات ودیگرعوامل تولیدباید به گونه ای باشند كه ازبروزهرگونه آلودگی متقاطع اجتناب گردد .همچنین مناطقی كه ازسطوح بهداشتی متفاوتی برخوردارهستند باید كاملا”مجزا گردند.
نمودارجریان كارونقشه درموقعیت واستقرارتجهیزات بایددرمحل ودرتمام شیفت های كاری باآنچه درعمل انجام می شودمطابقت داده شده وموردارزیابی قرارگیرند.

فهرست كردن تمام خطرات بالقؤه مربوط به هرمرحله ،تجزیه وتحلیل خطرات ، تعیین اقدامات لازم برای كنترل خطرات شناسایی نشده (اصل1)
تیم HACCP دركارخانه تولید كنسرو رب گوجه فرنگی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 4557 :سال1377 بند4-1-6این استاندارد،باید تمام خطراتی را كه منطقا”احتمال بروزآنها درهرمرحله ازعملیات ازابتداتاانتهای جریان كارمی باشد، فهرست نماید.
برای ارزیابی خطرها می توان ازتكنیك های استفاده نموده بعنوان مثال تكنیك پیشنهادی اتحادیه اروپا یكی ازروشهای ارزیابی خطرهااست كه درپیوست اطلاعاتی الف نمونه ای ازآن شرح داده شده است.درموردهرخطرنیزاقدامات كنترلی وپیشگیرانه مرتبط رابایدمشخص نمود

تعیین نقاط كنترل بحرانی(اصل2) ،تعیین حدودبحرانی(اصل3)،برقراری یك سیستم پایش برای هریك ازنقاط كنترل بحرانی (اصل4)،تعیین اقدامات اصلاحی (اصل5)
تعیین نقاط كنترل بحرانی براساس استانداردملی 4557:سال 1377،بند4-1-7 تعیین نقاط كنترل بحرانی(CCP) بااستفاده ازتكنیك درخت تصمیم گیری،درمراحل مختلف مطابق نمودارجریان كار،انجام می شود

شایان ذكراست مواردذكرشده درنمودارمذكورتنهابصورت راهنمامی باشدودرهرواحدتولیدی به تناسب
شرایط كاری انعطاف پذیری خواهدداشت .
ذیلا”مشروح تجزیه وتحلیل مربوط به هریك ازمراحل براساس نمودارتولید بطوركلی بیان گردیده است.

تحویل گوجه فرنگی
گوجه فرنگی بایددرشرایط مناسب باتوجه به شرایط مندرج دراستانداردملی ایران 4557:سال 1379″آیین كارتولیدكنسرورب گوجه فرنگی “تحویل گرفته شود.ازآنجاییكه گوجه فرنگی های لهیده ،ترك خورده ، كپك زده ، آلوده وآفت زده عموما”منشاء آلودگی میكروبی می باشند ،محموله می بایست براساس معیارهای موجوددرواحدتولیدی موردارزیابی قرارگرفته ودرصورت امكان جداسازی مواردمعیوب درمرحله بازرسی، گوجه فرنگی تحویل گرفته شود. همچنین با توجه به احتمال آلودگی گوجه فرنگی به عواملی مانند سموم،آفت كشها وفلزات سنگین (بیش ازحد مجاز) توصیه می گردد علاوه برانجام اقداماتی مانندارزیابی پیمانكارفرعی،آموزشهای ترویجی لازم درخصوص شرایط كاشت ،داشت ،برداشت(خاك مناسب جهت كشت محصول،نحوه استفاده ازسموم و;;..)،محصولات مربوط به هرپیمانكار نیز بصورت دوره ای درآزمایشگاههای معتبرموردارزیابی قرارگرفته ونتایج كلیه اقدامات مستندگردند.

تخلیه گوجه فرنگی
چگونگی تخلیه گوجه فرنگی در حوضچه های كه به منظور شستشوی این محصول در نظر گرفته شده اندحائزاهمیت می باشد .شایان ذكراست كه تخلیه نامناسب موجب آسیب دیدگی وعدم امكان شستشوی مناسب گوجه فرنگی ونتیجه بروزخطرمیكروبی میگردد.لذا توصیه می شود كارگران آموزش های لازم دراین زمینه راگذرانده باشند.

شستشوی گوجه فرنگی
شستشوی گوجه فرنگی دركارخانجات مختلف به اشكال متفاوتی انجام می شود.توجه به این نكته حائزاهمیت می باشدكه گوجه فرنگی هابایدپس از اتمام مراحل شستشو فاقد هرگونه آلودگی ظاهری

اعم ازخاك وگل ودیگرآلودگیهای احتمالی باشندازآنجاییكه این مرحله بطورخاص جهت كاهش آلودگی میكروبی به حدقابل قبول طراحی گردیده لذادرصورت عدم شستشوی مناسب گوجه فرنگی امكان داردمراحل بعدی فرآیندحرارتی جهت ازبین بردن آلودگیهای احتمالی كافی نباشدبنابراین ،این مرحله رامی توان بعنوان یك نقطه كنترل بحرانی (CCP) درنظرگرفت لذاجهت شستشوی بهترطراحی حوضچه وجریان آب شستشوبایدبه گونه ای باشدكه نقاط كوری كه باعث توقف گوجه فرنگی می شوددرآن بوجودنیایدهمچنین توجه به كلریناسیون آب به میزان مناسب ومیزان سرریزآب به منظوراستفاده ازآب تمیز،حائزاهمیت می باشد.بدیهی است درصورت مشاهده هرگونه انحراف علاوه برشستشوی مجددگوجه فرنگی های آلوده می بایست علل بالقوه وبالفعل بوجودآورنده خطرراشناسایی واقدامات اصلاحی لازم مانندتنظیم فشارآب ،تنظیم میزان سرریزآب ،تنظیم میزان كلرآب و;;. انجام گیرد.

بازرسی
عملیات بازرسی گوجه فرنگی هابه منظورحذف گوجه فرنگی های لهیده ،آلوده ،آفت زده ،كپك زده وموادخارجی صورت می پذیرد.درموردشرایط عملیاتی این مرحله می توان به استانداردملی ایران 5489″آیین كارتولید كنسرورب گوجه فرنگی”رجوع كرد.از آنجاییكه دراین مرحله بایدمنشاءافلاتوكسین احتمالی دررب گوجه فرنگی كه همان گوجه فرنگی های آلوده به كپك می باشندحذف گردندوباتوجه به این نكته كه بسیاری ازافلاتوكسینهادرفرآیندهای حرارتی ازبین نمی روندتوصیه می گرددعملیات بازرسی بعنوان یك نقطه كنترل

بحرانی(CCP) درنظرگرفته شوند.لذاكاهش گوجه فرنگی كپك زده درپایان نواربازرسی بایدبه دقت پایش گرددبطوری كه درمحصول نهایی MCHC ( شمارش ریسه های كپك ) كمترازحدموردقبول ( 45 درصد میدان های دید ) باشدودرصورت بروزانحراف علاوه برحذف گوجه فرنگی های معیوب علل بالقوه وبالفعل بوجودآورنده خطرمرتفع گردند.ازجمله این علل می توان به عدم آموزش كافی وتوجه كارگران ،تراكم گوجه فرنگی هاروی نوار،سرعت بالای حركت نواربازرسی وعوامل مرتبط دیگراشاره نمود.

شستشوی نهایی
معمولا”پس ازانجام عملیات بازرسی به منظورحذف آلودگیهای احتمالی درمرحله مذكوروجایگزین نمودن آب پاكیزه به جای آب شستشودرمراحل قبل،گوجه فرنگی هااززیردوشهایی كه حاوی آب تمیزبوده وتمام سطح آنهارا پوشش می دهند عبور می نماید.لذا خطری دراین مرحله برای محصول نهایی وجودندارد.
خردكردن
عملیات خردكردن به منظورتسهیل درآبگیری ودرشرایط كنترل شده خطری برای محصول نهایی ایجاد نمی نماید.
پیش گرم كردن
فرآیندحرارتی درپیش گرمكن عمدتا”به منظورغیرفعال نمودن آنزیمهای موجوددرگوجه فرنگی ،اعمال میگرددلذادرصورت رعایت GMP مناسب منشاءبروزخطری برای محصول نهایی نمی باشد.

صاف كردن
جدا نمودن عصاره گوجه فرنگی از سایرقسمتهای آن توسط صافیهای مخصوصی انجام می پذیرد.بنابراین كنترل مرتب عصاره گوجه فرنگی استحصال شده ازنظرعدم وجودموادخارجی دراین مرحله حائزاهمیت می باشدچراكه صاف كردن آخرین مرحله به منظورحذف عوامل خطرزای فیزیكی می باشد لذا این مرحله به عنوان یك نقطه كنترل بحرانی (CCP) درنظرگرفته می شود ودر بازرسی انجام شده با مشاهده موادی غیرازعصاره گوجه فرنگی وبا ابعاد بیشترازبزرگترین سوراخ صافی احتمال بروز پارگی درصافیهامطرح می شوددراین صورت بایدعلاوه برخارج نمودن وتعیین تكلیف محصول معیوب ،عوامل بالقوه وبالفعل بروزخطررامرتفع نمود.توصیه میگرددبازرسی دوره ای صافیها نیزبه منظوربرطرف نمودن هرگونه اشكال احتمالی صورت پذیرد.شایان ذكراست دراین مرحله تمیزكردن وسشتشوی مرتب صافیهاازنظربهداشتی حائزاهمیت فراوان می باشد.

جمع آوری وذخیره سازی عصاره گوجه فرنگی
دراین مرحله كه به منظورجمع آوری عصاره گوجه فرنگی مازاد برظرفیت تغلیظ كننده ها طراحی گردیده .بدلیل پایین بودن بریكس محصول وبه منظوراجتناب ازهرگونه خطرمیكروبی توجه به نكات بهداشتی مانندشستشوی مناسب مخازن ومدت زمان توقف عصاره درمخازن براساس استانداردملی ایران 5489: سال 1379″آیین كارتولیدكنسرورب گوجه فرنگی “ضروری است.

تغلیظ عصاره گوجه فرنگی
عملیات تغلیظ درمخازن تحت خلاءوحرارت مشخص انجام می شوداین مرحله بدلیل شرایط مناسب برای رشدمیكروارگانیزمهاوبخصوص كپكهابایدموردتوجه قرارگیرد همچنین دراین مرحله نیز توجه به
نكات بهداشتی مانندشستشوی مناسب مخازن وعدم توقف بیش ازحدموردتاكیدمی باشد.

ذخیره سازی رب گوجه فرنگی
پس ازانجام عملیات تغلیظ، رب گوجه فرنگی مازاد برظرفیت مبدل حرارتی ازیك مخزن همزن دارعبورمی نماید.دراین مرحله به منظوراجتناب از ایجاد خطرمیكروبی باید نكات بهداشتی وعدم توقف رب گوجه فرنگی به مدت طولانی براساس استاندارد ملی ایران 5489:سال 1379″آیین كارتولیدكنسرورب گوجه فرنگی “موردتوجه قرارگیرد.

فرآیندحرارتی رب گوجه فرنگی
دراین مرحله فرآیند حرارتی به منظوركاهش بارمیكروبی به حدقابل قبل ،بایدبه گونه ای اعمال شود كه دمای رب گوجه فرنگی درهنگام پرشدن درقوطی حداقل 88درجه سلسیوس باشدشایان ذكراست چنانچه دمای محصول دراین مرحله به حدموردنظرنرسدمرحله فرآیندحرارتی قوطی پرشده قادربه كاهش بازمیكروبی درحدتعیین شده دراستانداردملی ایران 2326:سال 1374 “روش كنترل تجارتی فرآورده های بسته بندی شده دربسته های نفوذناپذیر”نخواهدبود.

لذاپیشنهادمیگردد این مرحله نیز به عنوان نقطه كنترل بحرانی (CCP) درنظرگرفته شود ودرجه حرارت محصول در هنگام پرشدن درقوطی بدرستی كنترل گردد همچنین با درنظرگرفتن اهمیت سنجش درجه حرارت وكالیبراسیون تجهیزات سنجش دمادرصورتیكه انحرافی دراین مرحله پدیدایدبایدضمن اعمال مجددفرآیندحرارتی برروی محصول معیوب، نسبت به رفع عوامل بالقوه وبالفعل بوجودآورنده خطراقدام گردد.

دریافت ، انبارش ، حمل ، توزین ، آماده سازی وافزودن نمك به محصول
به دلیل وجود مخاطرات شیمیایی ویافیزیك احتمالی ، نمك مصرفی ازنظرویژگیهای كیفی بایدبا استاندارد ملی ایران 26 “نمك طعام” مطابقت داشته باشد.
خرید نمك می بایست براساس دستورالعمل مشخص انجام گیردوكلیه سوابق نیزمستندشوند.لذااین مرحله رامی توان به عنوان یك نقطه كنترلی (CP) درنظرگرفت .

نمك خریداری شده بایددرشرایط مناسب وبرروی پالت درانبارنگهداری شود. مراحل توزین ،آماده سازی وافزودن نمك نیزبه منظورجلوگیری ازایجادهرگونه مخاطرات احتمالی درحین عملیات بایدبا دقت وتوسط افرادآموزش دیده صورت گیرد. شایان ذكراست درصورت افزودن بیش ازحدنمك طعام به محصول امكان خورندگی لاك قوطی، كه زمینه سازخطرات بعدی می باشد،فراهم میگردد.

تحویل ، انبارداری وحمل قوطی به خط تولید
قوطی مصرفی جهت بسته بندی رب گوجه فرنگی بایدبااستانداردملی ایران 1412″ظروف فلزی برای بسته بندی رب گوجه فرنگی”مطابقت داشته وشرایط انبارش به منظورجلوگیری ازعوامل مساعدكننده خورندگی قوطی بایدتحت كنترل باشد. همچنین شرایط حمل آن به خط تولیدبایدبه گونه ای باشدكه ازآلودگی ویاآسیب احتمالی جلوگیری شود.

شستشوی قوطی
مخاطرات احتمالی موجوددراین مرحله شامل خطرات میكروبی وفیزیكی می باشدوازآنجایی كه درصورت عدم شستشوی مناسب قوطی امكان حذف خطرفیزیكی احتمالی درمراحل بعدوجودنداردو اینمرحله نیزبه منظورحذف خطریادشده طارحی شده است لذاپیشنهادمی شود این مرحله به عنوان یك نقطه كنترل بحران(CCP) درنظرگرفته شده وباكنترل چشمی قوطیهاپس ازشستشووبراساس یك دستورالعمل مشخص ازعدم وجودمخاطرات فیزیك اطمینان حاصل گردد. بدیهی است درصورت مشاهده هرگونه انحراف ضمن حذف قوطی حاوی ذرات خارجی بایدعوامل بالفعل وبالقوه بوجودآورنده خطررابررسی ونسبت به ازبین بردن آن اقدام نمود.

دربندی
عملیات دربندی به لحاظ بهداشتی ،ازدرجه اهمیت بالایی برخورداراست بصورتیكه درصورت دربندی نامناسب وناقص شایط مناسب برای آلودگیهای بعدی فراهم میگردد . لذا دربندی باید به گونه ای انجام شودكه حدوداستانداردفاكتورهای دوخت مطابق بااستانداردملی ایران 2327″روش آزمون ظروف فلزی غیرقابل نفوذبرای موادغذایی”رعایت گردد.

این مرحله رامی توان بدلیل اهمیت وحساسیت زیادبهداشتی به عنوان یك (CCP) بادرنظرگرفتن (سؤال 2پیوست ب ) پیشنهاد نمود و براساس دستورالعمل مدون درفواصل زمانی مشخص كنترل گرددهمچنین بایدبمحض مشاهده هرگونه انحراف ضمن جداسازی محصول معیوب ،عوامل بالفعل وبالقوه بوجودآورنده خطربدقت موردبررسی قرارگرفته ومرتفع گردند.

فرآیندحرارتی قوطی پرشده
قوطی های پرشده بسته به حجم و اندازه قوطی درمدت زمان مناسب تحت فرآیند حرارتی لازم قرارمی گیرندحرارت موردنیازعموما”توسط آب جوش ویابخارآب تأمین می گردد.
بدیهی است درصورت عدم كفایت فرآیند حرارتی امكان بقاء ورشد میكروارگانیزمهافراهم می گرددلذاتوصیه می گرددضمن درنظرگرفتن این مرحله به عنوان یك نقطه كنترل بحرانی(CCP) شاخص هایی ماننددرجه حرارت وزمان تماس قوطی بامنبع حرارتی موردپایش قرارگرفته ودرصورت مشاهده هرگونه انحراف می بایست ضمن جداسازی محصول معیوب ،عوامل بالفعل وبالقوه بوجودآورنده خطربررسی ومرتفع گردند.

سردنمودن قوطی های پرشده
به منظورتكمیل فرآیندحرارتی درمرحله قبل بایدقوطیهابه نحومناسبی سردگردندبطوریكه درپایان عمل سردكردن دمای جدارخارجی قوطیها پس ازتكان دادن آنها بین 40-37 درجه سلسیوس باشد این دمارامی توان بصورت حسی ومقایسه بادمای بدن ارزیابی نمود.
بدیهی است درصورت سردنمودن بیش ازحدقوطیهاامكان تبخیرآب سطحی وجودنداشته واحتمال بروز خورندگی درسطح بوجودمی آید لذا می توان این مرحله رایك نقطه كنترل بحرانی(CCP) درنظرگرفت بدیهی است درصورت بروزهرگونه انحراف ضمن جداسازی محصول معیوب ،بایدعوامل بالفعل وبالقوه بوجودآورنده این انحرافات باانجام عملیاتی همچون تنظیم درجه حرارت آب سردوكنترل فنهای خنك كننده برطرف گردند.

درج تاریخ تولیدوسپری شدن قابلیت مصرف
درج تاریخ تولیدوسپری شدن قابلیت مصرف كه عمدتا”توسط دستگاه كدزن صورت می گیردیكی ازمراحلی است كه باكنترل دقیق بایدازصحت عمل آن اطمینان حاصل نمود.
زیراعلاوه براینكه تاریخهای درج شده می توانددرردیابی محصول مورداستفاده قرارگیرد،درمواقع بروزهرگونه خطرمیتوان محصول معیوب رافراخوانی نمود.همچنین درصورت عدم درج صحیح تاریخ سپری شدن امكان استفاده ازمحصول معیوب برای مصرف كننده وجودداردلذابه جهت اهمیت این مرحله می توان آنرابه عنوان یك نقطه كنترل بحرانی (CCP) درنظرگرفت .
قرنطینه
قرنطینه ویانگهداری محصول تازمان دریافت نتایج آزمونهای واحدكنترل كیفیت ،به منظوراجازه ترخیص كالا،ازمراحل بسیارحساس محسوب می شود.دراین مرحله نتایج آزمونهامی بایست به دقت ارزیابی شده ودرصورت احتمال بروزهرگونه خطر،محصول معیوب جداسازی وتعیین تكلیف گردد.
انبار
انبارمحصول بایدشرایط مندرج دراستانداردملی ایران 1836: سال 1374 “رعایت اصول بهداشتی درواحدهای تولیدی موادغذایی “رادارابوده ومحصول نیرازچیدمان مناسبی برخوردارباشدبصورتیكه اولین كالای وارده،اولین كالای خارج شده ازانبارباشد.

حمل ونقل قوطی
حمل ونقل قوطی هاقبل وبعدازمرحله پركردن بایدبه دورازهرگونه احتمال آسیب دیدگی انجام شود.چراكه دراثرآسیب دیدگی بدنه قوطی ویالاك داخل آن امكان بروزمخاطرات شیمیایی ومیكروبی وجودخواهدداشت.

شستشوی دستگاهها
شستشوی كلیه دستگاههابایددرفواصل زمانی مشخص ومطابق بااستانداردملی ایران 3766: سال 1375 “آیین كاربهداشتی تجهیزات ولوازم موردمصرف درصنایع غذایی”صورت پذیرد.این مرحله به دلیل شرایط فیزیكوشیمیایی وحساسیت محصول نسبت به رشد میكروارگانیزمها وبخصوص كپكها حائزاهمیت فراوان میباشد.بنابراین ضمن شستشوی مناسب دستگاهها درپایان عملیات باید ازعدم وجودباقیمانده موادغذایی وموادشیمیایی اطمینان حاصل نمود.لذا ازآنجا كه این مرحله به منظورحذف یاكاهش احتمال وقوع خطر طراحی شده (سؤال 2پیوست پ) می توان آن رابه عنوان یك نقطه كنترل بحران (CCP) درنظرگرفت و با ارزیابی فاكتورهایی مانند آب نهایی شستشوی دستگاهها ازنظرعدم باقیمانده موادغذایی وموادشیمیایی مورداستفاده درشستشو،دما،غلظت موادشوینده و;.این مرحله راكنترل نمودبدیهی است درصورت مشاهده هرگونه انحراف بایدعملیات تكمیلی جهت ازبین بردن عوامل بالفعل وبالقوه بوجودآورنده خطر،همچنین شستشوی مجددانجام شود.

كنترل بدنه داخلی تجهیزات تولید
باتوجه به اسیدی بودن عصاره گوجه فرنگی وبخصوص افزودن نمك به آن ،خاصیت خورندگی این فرآورده تشدیدمیگردد.لذاتدوین دستورالعمل مشخص به منظوركنترل بدنه تجهیزات تولیدحائزاهمیت می باشد.
بنابراین توصیه می گردداین عملیات به عنوان یك نقطه كنترلی (CP) به دقت موردتوجه قرارگرفته وتوسط افرادمجرب وآموزش دیده انجام شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف در word :

چكیده
این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با كیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت و مصرف در سه استان تهران بدلیل تنوع نان ها، خوزستان بدلیل حداكثر تولید نان بصورت تافتون و در استان گلستان بیشتر بصورت بربری انجام گردید.

این بررسی ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف كننده، پرسشنامه عمومی مصرف كننده، پرسشنامه اختصاصی مصرف كننده) با 286 سئوال به اجرا در آمد.

در عمل هم برای یادداشت برداری و آمارگیری از ضایعات نان ها اول هر ماه با تحویل پلاستیك های رنگی به منازل، نان خشك های هر ماه به تفكیك، لواش، بربری، سنگك، تافتون و حجیم جمع آوری و آخر همان ماه با مراجعه مجدد به منازل نان خشك ها با ترازوی سیار توزین، پرسشنامه ها تكمیل و اول ماه بعد همین عملیات در منازل و مناطق دیگر از شهرها تكرار می شد.

از سئوالات مهم پرسشنامه شامل: تعداد خانوار، درآمد، درصد مصرف و خرید نوع نان، مصرف روزانه، تعداد نان خریداری شده در روز و در هر وعده، نحوه نگهداری، نان موردعلاقه، برشتگه یا خمیری، ایراد نان ها، ضایعات هر نان به تفكیك در ماه، علت ضایعات، نحوه پیشگیری از ضایعات، ضایعات در نانوائی ها، ضایعات آرد در نانوائی ها، و… مورد بررسی و یادداشت برداری قرارگرفت. در این طرح سعی شده با در نظر گرفتن كلیه جوانب، ضایعات نان كه تاكنون درحد حدس وگمان بود به یك نتیجه دقیق و قابل قبولی دسترسی پیدا كرد.

مقدمه
قسمت اعظم ضایعات نان كه از طرف برخی سازمان ها با میزان های متفاوت اعلام می شود عملاً در مرحله مصرف ایجاد می شود. البته ضایعات نان منشأ تولید را نیز دارد كه در این زمینه میتوان عدم یكنواختی كیفیت آردها كه درنتیجه عدم اختلاط گندم ها بوجود می آید برشمرد.

عدم اشتغال نانوایان با تجربه، رعایت نكردن اصول صحیح تهیه خمیر، استفاده از جوش شیرین بجای خمیرمایه وخمیرترش، رعایت نكردن مراحل تخمیر، عدم دقت در پخت، درست نبودن عرضه و توزیع، فرم و نازك بودن نان ها عوامل زیاد دیگری كه سبب دورریز می شوند. شایان ذكراست كه دركشورهای پیشرفته دو شغل بسیار مهم ارثی بوده و از پدر به پسر ارشد و یا به یكی از پسرها به ارث می رسد: 1ـ حرفه نانوائی، 2ـ شغل كشاورزی
با این قانون سبب می شود كه درحرفه نانوائی پسر با استفاده از تجربیات پدر آمیخته با تكنولوژی روز نان را به بهترین وجهی تولید و رضایت مصرف كننده فراهم شود.

در كشاورزی هم سبب می شودكه قطعات و زمین های كشاورزی به همان اندازه حفظ و یكپارچگی زمین ها برای تولید اقتصادی محفوظ بماند.
با كمال تأسف هر دو مورد در ایران برعكس دیگر كشورها بوده، ضعف و عدم پیشرفت دراین دو زمینه سرنوشت ساز باین مسائل هم مربوط می شود.

افزایش مصرف نان به دلیل رو به رشد جمعیت، كاهش درآمدها، ابتدائی بودن تولید و فرم نان ها از یك طرف، عدم انگیزه و علاقه نانوا به منظور تولید نان مأكول، عدم هماهنگی و تطابق بین درآمدها و هزینه ها، سیاست نادرست دولت در امر تأمین نان و دلائل بسیار دیگر عملاً حرفه نانوائی را در كشور بی ارزش كرده و عدم رقابت در این صنف نیز سبب افت كیفیت و افزایش ضایعات می شود كه هنوز مشكلات نان و ضایعات سرسام آور آن لاینحل باقی مانده است.

علاوه بر پائین بودن كیفیت ماده اولیه (گندم و آرد) علل دیگری كه ایجاد ضایعات نموده و از طرف مصرف كننده عنوان و در پرسشنامه ها به آنها اشاره شده است بشرح زیر می باشند:
1ـ نان باید تازه با برشتگی یكنواخت، خمیر ماندن اطراف نان بخصوص درنان لواش سبب ضایعات می شود.
2ـ عدم وجودامكانات درخانواده های كم درآمد مثل فریزر برای نگهداری نان.
3- خرید بیش از نیاز نان در خانوارهای كم درآمد و پرجمعیت سبب ضایعات بیشتر می شود.
4ـ استفاده از جوش شیرین سبب بدبو، بدطعم، بدرنگ شدن نان و ایجاد ضایعات می شود.
5ـ عدم رعایت شرایط صحیح تهیه خمیر و عجله در تولید خمیر، پخت و اتمام سریع سهمیه آرد روزانه، نازك بودن نان ها كه سبب خرد شدن و ضایعات می شود.

6ـ در رستوران ها و مكان های عمومی بدلیل عدم شناخت از میزان مصرف، نان ها روی میز سریع خشك و تبدیل به دورریز می شوند.
در رابطه با تعیین دقیق میزان ضایعات نان در ایران تحقیقات كمی صورت گرفته كه به چند مورد بطور مثال: بررسی علل افت كیفیت و ضایعات نان در ایران و راه های بر طرف كردن نارسائیها، برگرفته از طرح تحقیقاتی ضایعات نان توسط پ- ایرانی بسومین كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات (1373) دانشگاه تبریز كه در مجموعه مقالات كلیدی بچاپ رسیده است. همچنین در بررسی دیگر توسط پ- ایرانی تحت عنوان ضایعات گندم از برداشت تا مصرف و طرق جلوگیری از آن به اجلاس تخصصی نان (1374) ارائه و در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی كشور بچاپ رسیده است. بررسی دیگری توسط م، ح- مجرد تحت عنوان: ضایعات نان كشور و طرق جلوگیری از آن (1374) در مجموعه مقالات اجلاس تخصصی نان، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی كشور به چاپ رسیده است. با توجه به اینكه ضایعات نان علل زیادی دارد، به افت كیفیت و ضعیف بودن گندم های تولید داخل و همچنین گندم های بسیار نامرغوب و درجه 3 وارداتی، یكسری عوامل پیچیده اقتصادی واجتماعی، سیستم ناسالم موجود از مرحله تولید، خرید گندم تا تهیه آرد و نان نیز مربوط می شود (1). بررسی ها نشان می دهند كه ضایعات نان در مراحل تولید گندم از نظر كیفیت، آرد كردن، تهیه و نگهداری آرد و نان اتفاق، به انواع آنها و راه های جلوگیری ازاین قبیل ضایعات بشرح زیر اشاره می شود: 1ـ ضایعات مربوط به محصول ضعیف گندم 2- ضایعات ناشی از بوجاری 3ـ ضایعات ناشی از عدم اختلاط گندم با كیفیت های متفاوت 4- ضایعات ناشی ازاستفاده از گندم های تازه برداشت شده 5ـ ضایعات هنگام جابجائی گندم و آرد 6ـ ضایعات انباری 7ـ عدم یكنواختی دركیفیت آردهای تولیدی 8ـ فرم و ابعاد غیر استاندارد نان ها 9ـ تولید نان های سنتی بصورت ماشینی 10ـ ضایعات هنگام مصرف 11ـ ضایعات بدلیل آلودگی های میكروبی.
آماربرداری ها و تكمیل پرسشنامه ها در نقاط مختلف شهرها از نظر تراكم جمعیت، درآمد، سطح زندگی و نوع نان ها بعمل آمد كه هر كدام از این عوامل اثرات مختلفی روی دورریز نان داشتند. توزین نان های خشك جمع آوری شده در منازل با استفاده از ترازوی سیار انجام گردید. در این بررسیها از ضایعات آرد و نان در نانوائیها كه مستقیماً به دامداری ها تحویل داده می شدند نیز آماربرداری صورت گرفت. به موازات تعیین میزان ضایعات هر نان بررسی های دیگری با تكمیل پرسشنامه ها مربوط به سن، جنس، محل تولد، شغل، درآمد، سطح سواد، تعداد افراد تحت تكلف، پسر، دختر، نوع نان اعم ازسنتی و ماشینی، زمان و دفعات مراجعه به نانوائیها، فاصله نانوائی، نوع نان خریداری شده، نحوه نگهداری (سفره، نایلن، كیسه نایلنی، یخچال، فریزر، كماجدان، داخل ظرف، دفعات استفاده از نان همراه غذا و در طول شبانه روز و…. استفاده از رسانه های اطلاعاتی در رابطه با نان، تعداد دفعات مراجعه به مكان های نان)، شیوه های فروش (دانه ای، كیلوئی، بسته ای) با دورریز نان چه می كنید؟ كدام قسمت نان بیشترین دورریز را دارد، دورریز نان در طبقات مختلف جامعه، تأثیر آموزش خانوار در ضایعات نان، تأثیر عواطف جامعه نسبت به نان در دورریز نان، آیا باید همیشه نان تازه مصرف كرد؟ و 75 سئوال دیگر در رابطه با بهترین راه كاهش ضایعات گندم و نان بوده است.
نتایج نشان دادند درصد انواع نان هائی كه مورداستفاده قرار می گیرد بشرح زیر بوده است:
سنـتی: لواش 5/27%، تافتون4/8%، بربری10%، سنــگك4/5%، فانتزی 5%
ماشینی: لواش 3/41%، تافتون 9/10%، بربری2/8%، سنگك 6/2%، فانتزی 5/2%
جدول شماره 1- درصد خریدار و تعداد نان خریداری شده در هر وعده توسط مصرف كننده
لواش تافتون بربری سنگک
% خریدار تعداد % خریدار تعداد % خریدار تعداد % خریدار تعداد
3/7 10 1/2 10 9/5 2 5/4 2
7/5 20 9/1 5 5/3 1 2/3 1
1/3 5 1/1 20 1/3 3 6/2 3
2/2 15 1 2 4/2 5 3/1 5

مصرف كنندگان اكثراً اظهار داشتند نان باید از خمیر ور آمده، تازه، برشته، خوب پخته شود
در سطح سه استان بررسی ها نشان دادند كه درصد نوع نان مصـرفی: در استان تهران لواش44%، بربری 22%، سنگك 16%، تافتون 12%، حجیم 6%
در استان خوزستان تافتون 97%، لواش 2%، بقیه نان ها 1%
در استان گلستان بربری 95%، لواش 3%، سنگك 1%، نان حجیم 1%
در ادامه بررسی ها مشخص شد كه هر فرد در استان تهران در ماه 608 گرم لواش، 312 گرم بربری، 192 گرم سنگك ماشینی، 121 گرم سنگك، 99 گرم تافتون، 17 گرم نان حجیم ضایع می كند. بطور معدل ضایعات نان توسط هر فرد در استان تهران 1350 گرم است.
در استان خوزستان هر فرد در ماه 1431 گرم نان را ضایع می كند و ضایعات نان توسط هر فرد در استان گلستان 1329 گرم برآورد شد.
در این بررسی براساس آمار دریافتی از سازمان غله و نان كشور تعداد واحدهای نانوائی در كل كشور تا سال 1379 بالغ بر 51800 بوده است كه از این تعداد 7608 واحد در استان تهران، 2650 واحد در خوزستان، 1380 واحد در استان گلستان، بقیه در دیگر استان ها متمركز هستند.
طبق گزارش سازمان غله و نان كشور مربوط به سال 1379جمعیت و مصرف سرانه آرد در هر ماه دراستان های تهران، خوزستان و گلستان بشرح زیر می باشد:
1ـ جمعیت استان تهران 12348932 نفر با مصرف سرانه آرد هر فرد شهری 25/9 كیلوگرم و روستائی82/0 كیلوگرم وكل آرد مصرفی هر ماه در استان تهران 105289247 كیلوگرم است.
2- جمعیت استان خوزستان 4207352 نفر و با مصرف سرانه آرد هر فرد شهری 65/13 كیلو گرم، روستائی 08/8 كیلوگرم و كل آرد مصرفی هر ماه در خوزستان 40677542 كیلوگرم است.
3ـ جمعیت استان گلستان 557265 نفر با مصرف سرانه آرد هر فرد شهری 65/13 كیلوگرم روستائی 72/8 كیلوگرم و كل آرد مصرفی هر ماه در این استان 16885074 كیلوگرم است.
مطابق با پرسشنامه های تكمیل شده و بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شدكه در استان تهران هر ماه 7517 تن لواش، 3865 تن بربری، 2391 تن سنگك ماشینی، 1297 تن سنگك
1233 تن تافتون، 212 تن نان حجیم از نوع ساندویچی (در اثر كندن وسط نان) دورریز دارد.
در استان خوزستان نیز كه بیشترین نان مصرفی تافتون است هر ماه4983 تن نان تافتون و 691 تن لواش ضایع می شود. لازم به ذكر است كه در خوزستان كیفیت نان تافتون بسیار پائین و مثل استان تهران در تهیه آن دقت نمی شود.
در استان گلستان هم كه بیشترین نان بصورت بربری است هر ماه1800 تن بربری و 170 تن لواش از بین می رود. از طرف دیگر در نانوائی های استان تهران هر سال1826 تن نان 1369 تن آرد، در نانوائی های خوزستان 636 تن نان، 477 تن آرد، در نانوائی های استان گلستان هر سال331 تن نان و247 تن آرد ضایع می شود.
جدول شماره 2- طبق اطهارات مصرف كننده دورریز نان ها در هر روز بشرح زیر برآورد شد
لواش تافتون بربری سنگک
% اظهار کننده گرم در روز % اظهار کننده گرم در روز % اظهار کننده گرم در روز % اظهار کننده گرم در روز
5/4 200 2/1 200 9/2 200 5/1 200
3/3 400 0/1 5/400 3/3 100 2 صفر
6/1 600 – – 8/1 صفر – –
2/1 صفر – – – – – –

بطور معادل 2/23% اظهار داشتند كمترین دورریز را نان سنگك دارد، 9/17% اظهار داشتند کمترین دورریز را نان لواش، 8/7% اظهار داشتند كمترین دورریز را نان بربری و 3/6% اظهار داشتند كمترین دورریز را نان تافتون دارد.
در حال حاضر بر اساس 65000000 نفر جمعیت ایران و با در نظر گرفتن 51800 واحد نانوائی در كل كشور 913431 تن نان 9324 تن آرد ضایع كه میزان آن 16-14 درصد است.
بررسی ها نشان دادند كه ضایعات به نوع نان بستگی نداشته بلكه عملا” بدلیل پائین بودن كیفیت ماده اولیه (آرد)، نحوه تولید، عدم رعایت و دقت در فرمولاسیون آرد و خمیر، عدم استفاده از خمیر مایه و خمیرترش، استفاده از جوش شیرین و عدم رعایت شرایط صحیح پخت و به ده ها علل دیگر مربوط می شود.
در این بررسی ها مشخص شد كه بدلیل عدم رعایت فرمولاسیون صحیح در تهیه خمیرنان بربری (پائین بودن فعالیت آلفاآمیلاز) این نان زودتر از دیگر نان ها بیات شده و دارای ضایعات بیشتر می باشد و برعكس اگر در تهیه نان لواش از خمیرترش استفاده واز جوش شیرین استفاده نشود دارای كیفیت خوب و دیرتر بیات می شود.
از طرف دیگر با عنایت به مطالب فوق، باید یادآور شدكه نان های تخت سنتی ایران بسرعت بیات شده و برای مدت كوتاهی یعنی حداكثر تا سه ساعت تازگی خود را حفظ نموده و سپس بیات و مصرف كننده بویژه آنهائی كه عادت به تازه خوری دارند از مصرف باقیمانده نان ها خودداری سبب ضایعات می شوند. در این بررسی بمواردی كه برخورد و سبب ضایعات می شوند بشرح زیر می باشند:
1ـ ضعیف بودن گندم ها، آردها و عدم یكنواختی در كیفیت آردها بطوریكه نان دو نانوا هیچوقت از نظر كیفیت یكی نیست.
2ـ‌ عدم رعایت شرایط تهیه خمیر، پخت واستفاده از جوش شیرین.
3ـ مسطح و نازك بودن نان ها.
4ـ عدم سازگاری نان های سنتی تخت بافن آوری پیشرفته.
5ـ عدم وجود نانوای آموزش دیده و باتجربه.

نتیجه گیری
در رابطه با همبستگی های موجود بین موارد مختلف مصرف كننده و ضایعات نان و تعیین رابطه بین تعداد افراد خانواده با دورریز نان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده بعمل آمد.
در رابطه با مقدار دورریزی در روز با نوع نان خریداری شده با تعداد خانوار بشرح زیر نتیجه گیری شد:
دورریز نان لواش در روز با تعداد افراد خانوار در سطح 5%، در رابطه با نان تافتون و بربـــری در سطح 1% اختلاف معنی داری برقرار است.

بطوریكه با افزایش تعداد افراد خانواده دورریز این سه نوع نان بیشتر ولی این همبستگی بین افراد خانواده و دو نوع نان دیگر یعنی سنگك و نان حجیم برقرار نبود. بعبارت دیگر ضایعات این دو نوع نان در خانوارهای پرجمعیت و كم جمعیت بسیار اندك و معنی دار نمی باشد. نتایج فوق از طرف افرادی كه مورد سئوال قرار گرفتند نیز مورد تأئید قرار گرفت بطوریكه 1/33% اظهار داشتند كمترین دورریز مربوط بــه سنگك، 5/25% افراد گفتند كه كمترین دورریز مربوط به لواش،

1/11% افراد اظهار داشتند كمترین دورریز مربوط به بربری، 9% اظهار داشتندكه كمترین دورریز مربوط به تافتون و 3/15% اظهار داشتند كه كمترین دورریز مربوط به نان های محلی است. بطوركلی بررسی ها نشان می دهند كه هر چقدر افراد خانواده كمتر باشددورریز نان كمتر و برعكس با زیادتر شدن افراد خانواده دورریز هم بیشتر می شود و در این مورد هم همبستگی معنی داری در سطح 1% وجود دارد. بین تعداد نان های خریداری شده مربوط به کلیه نان ها (لواش، تافتون، بربری و سنگك) و ضایعات یك همبستگی مثبت و كاملاً معنی دار در سطح 1% وجود دارد، یعنی هر اندازه نان بیشتری خریداری شود بهمان نسبت هم ضایعات افزایش پیدا می كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحقیق برای روغنهای مصرفی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحقیق برای روغنهای مصرفی در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحقیق برای روغنهای مصرفی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحقیق برای روغنهای مصرفی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحقیق برای روغنهای مصرفی در word :

دلایل حیاتی برای آنالیز روغن
1-1- كنترل مطمئن فرآیند پیش اقدام
الف – سلامتی و تمیزی روانكار را قبل از انبار نمودن كنترل نمائید .
این یك پیش فرض متداول و در عین حال خطرناك است كه روغن نو تمیز می باشد . آزمایشهای آنالیز روغن و ذرات .مراقبت رطوبت و اندازه گیری گرانروی (ویسكوزیته) شما را قادر می سازد تا شرایط مناسب سیال خود را به هنگام دریافت كنترل نمائید.
ب – سلامتی و تمیزی روانكار را در انبار كنترل نمائید .
روانكار برای جذب آلودگی بسیار مستعد هستند . آزمایشهای شمارنده ذرات . رطوبت و ویسكوزیته می تواند شما را از شرایط مناسب نگهداری روانكار در انبار مطمئن سازد .هم چنین شرایط روانكار هنگامی كه در آستانه ریختن به داخل سیستم است بسیارحیاتی می باشد . آنالیز روانكار این اطمینان را در شما بوجود می آورد كه روغن ریخته شده داخل سیستم در شرایط مناسب است .

ج – تشخیص سریع فیلترهای معیوب
هیچ ابزاری جهت تشخیص فیلترهای معیوب با آنالیز روغن قابل مقایسه نمی باشد . نشان دهنده اختلاف فشار (Pressure Differential Guage) شاخص كندی برای تشخیص زمان انقضاء مصرف فیلتر می باشد و نیز هنگامی كه فیلتر آسیب می بیند اطلاعاتی را ارائه نمی دهد .

د – تأئید محفوظ بودن آببندی ها (Seals) و هواكش ها از آلودگی ها
هزینه رفع آلودگی از روغن 10 برابر هزینه جلوگیری و پیشگیری از آلوده شدن روغن به آلاینده ها می باشد . مراقبت رطوبت و ذرات ، هنگامی كه آببندی ها و هواكش ها وظیفه خود را انجام نمی دهند . به عنوان عامل هشدار دهنده به شمار می رود و شما می توانید برای اصلاح و رفع عیوب آنها برنامه ریزی نمائید.

ه – تأیید سالم بودن روغنها
هرگونه تنزل خواص یك روانكار صنعتی با تغییر در ویسكوزیته همراه خواهد بود و قابل تشخیص می باشد . مراقبت روند تغییرات گرانروی شما را از هر گونه تغییرات مطلع ساخته و شما می توانید جهت تشخیص ریشه های این تغییرات و اصلاح آنها اقدام نمائید .
و – اطمینان از اینكه روغن صحیح در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است .
در یك برنامه روتین با اندازه گیری گرانروی .مواقعی را كه روغن نا مناسب درون سیستم ریخته شده است به سرعت و به راحتی آشكار می سازد.
ز – تأئید اینكه سیستم ها پس از تعمیرات و قبل از بازگشت به سرویس كاری به طور مناسب تمیز شده اند

تأئید تمیزی (Roll-off Cleanliness) سیستم های جدید و تازه تعمیر از طریق آزمایش آنالیز روغن تأئید می نماید كه سیستم ها آماده برای استفاده می باشند و احتمال فرسایش زود هنگام و با خرابی پیش بینی نشده حداقل می باشد . هم چنین هر گونه فرسایش كه بواسطه بارگذاری غیر عادی و شرایط كاركرد غیر عادی باشد از این طریق آشكار می شود.
2-1 – روشهای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه تكنیك های عیب یابی را توسعه می دهد .

الف – تشخیص فرسایش های احتمالی در آینده بسیار نزدیك
هر مكانیسم فرسایش با افزایش تعداد ذرات همراه می باشد .انجام آزمایشات روتین آنالیز روغن .بطور مطمئن شما را از مشكلات احتمالی دستگاه آگاه می سازد و در زمان اختیار بودن دستگاه را به حداكثر می رساند . از این طریق شما می توانید جهت فعالیت های تعمیراتی برنامه ریزی نموده و خرابی های زنجیره ای را به حداقل برسانید .

ب – تشخیص سریع اینكه ذرات مشاهده شده ، ناشی از فرسایش و یا مربوط به آلودگی های روغن می باشد .
بوسیله یك آزمایش ذرات فرسایشی آهنی ،قادر به تشخیص ذرات ناشی از فرسایش و یا ذرات غیر فرسایشی خواهیم بود . عكس العملی كه در قبال فرسایش انجام می دهیم به طور كامل با رفتار در قبال آلودگی هایی كه بواسطه خرابی آب بندی ها . هواكش و غیره بوجود آمده متفاوت می باشد تشخیص سریع علت مشكل ایجاد شده ،كمك بزرگی در تصمیم گیری صحیح خواهد بود .

ج – در سیستم های روانكاری و هیدرولیك پیشرفته ، منابع احتمالی ذرات را به سرعت می توان با انتخاب یك محل نمونه گیری ثانویه محدود تر نمود .
آلودگی می تواند از نواحی مختلفی در سیستم ایجاد شده باشد .با نمونه گیری قبل و بعد از اجزاء سیستم (فیلترها و غیره) به سرعت می توان عملكرد نادرست یك ناحیه را تشخیص داده و عیب یابی را به ناحیه مربوطه محدود می نمائید.

د- تشخیص شدت مشكل ایجاد شده بوسیله نرخ تغییرات جواب آزمایشات
هنگامی كه مراقبت وضعیت یك مشكل را تشخیص می دهد این سؤال همواره در ذهن مشتری خواهد بود : آیا بایستی سریعاً اقدام نمود و یا می توان تا توقف بعدی زمان بندی شده منتظر ماند ؟ ارزیابی نرخ تغییرات آزمایش های آنالیز روغن ،گرانروی و رطوبت به وضوح مشكل دستگاه را آشكار می سازد .

ه – تأئید مشكل ایجاد شده از راههای دیگر
دقیقاً مانند پزشكان كه ترجیح می دهند همواره تأئید مجددی از مشكل بدن داشته باشند .كارشناسان تعمیرات و نگهداری (پزشكان دستگاه ) نیز علاقه دارند تأئیدیه ای از مشكل ماشین داشته باشند . بطور مثال :

اگر آنالیز ارتعاشات و شمارش ذرات هر دو مشكلی را تشخیص دهند . شما به عملكرد خود اطمینان دارید چرا كه دو مقدار بدست آمده به كمك یك نقطه اشاره دارند . اگر نتایج با یكدیگر موافقت نداشته باشد . این علامتی است تا در جستجوی اطلاعات بیشتری برای تشخیص بود .

و – استنتاج كلی و مشترك از سیستم برای تشخیص سریع ریشه های مشكل
هنگامی كه نمونه ها در یك بازه زمانی كوتاه از نقاط مختلف گرفته می شود و تست های شمارنده ذرات ، رطوبت ، فرسایش و ویسكوزیته بر روی آنها انجام می شود همواره می توان یك برداشت كلی از وضعیت سیستم داشت .
بطور مثال ، اگر تمام اجزاءیك سیستم هیدرولیك افزایش فرسایش داشته باشند ولی مقدار ذرات غیر آهنی همچنان مقدار پائین را نشان دهد . احتمالاً فرسایش ایجاد شده با روانكار در ارتباط می باشد (روانكار اشتباه ، آلوده به آب یا تنزل خواص روانكار) . تكنسین هائی كه به طور منظم اطلاعات را مرور می كنند به یك احساس برای درك معانی اطلاعات مرتبط با یكدیگر می رسند.

نمونه گیری :
یكی از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه آنالیز روغن انجام صحیح نمونه گیری است . تجربه نشان داده است كه به علت سادگی كار اغلب به این امر بی توجهی می شود .لذا ضرورت آموزش نیروها و اجرای یك روش نمونه گیری صحیح از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و توجیه نیروهای اجرایی به حساسیت و دقت مورد نیاز در فرآیند نمونه گیری در عین سادگی به توجه خاصی نیاز دارد .

ذرات فرسایشی حاوی اطلاعات و بازگو كننده نوع فرسایشی است كه در سیستم اتفاق افتاده است ، لذا نمونه گیری بایستی بنحوی انجام شود تا میزان و درصد ذرات فرسایشی موجود در نمنه برداشته شده مشابه كل روغن موجود در سیستم باشد . بدین منظور نحوه نمنه گیری پیوسته ، بایستی یكسان باشد . بهترین زمان برای نمونه گیری درست پس از توقف دستگاه می باشد . نمونه نبایستی از كف یا سطح روغن كارتل یا مخزن هیدرولیك و غیره برداشته شود بلكه باید طول شلنگ نمونه گیری طوری انتخاب شود تا از وسط عمق روغن نمونه كشیده شود . ذرات موجود در سطح فوقانی روغن همواره كمتر و در سطح تحتانی آن بیشتر از مقدار واقعی است .زیرا در اثر ته نشین شدن ، ذرات در قسمت كف كارتل تجمع می كنند و در نتیجه نمونه برداشته شده از قسمت میانی واقعی تر شرایط را خواهد داشت . ظرف نمونه بایستی باندازه یك سوم خالی باشد تا بتوان قبل از آزمایش با تكان دادن آنرا كاملاً مخلوط نمود .

فاصله زمانی نمونه گیری به عوامل مختلفی بستگی دارد نظیر : شرایط كاری دستگاه نوع و وضعیت سلامت آن ، كیفیت مواد مصرفی نظیر فیلتر و روغن و غیره .
نكته مهم : شرایط نمونه گیری برای هر قسمت پیوسته یكسان باشد ، یعنی اگر در مرحله اول نمونه از طریق مجرا گیج گرفته شده ، لازم است كه تا مراحل بعدی از همین مجرا نمونه گیری شود ، به تجربه ثابت شده كه با تغییرات شرایط و نحوه نمونه گیری نتایج نیز دستخوش تغییر شده است .

وسایل و تجهیزات نمونه گیری :
بمنظور استاندارد بودن نمونه گیری ، اقلام زیر توسط آزمایشگاه تهیه و تحویل می گردد و لازم است كار نمونه گیری طبق دستورالعمل زیر نمونه گیری شود :
1- سرنگ cc 25-60 یك عدد
2- ظرف نمونه گیری 30cc به تعداد لازم
3- برچسب ، جهت درج شماره و مشخصات نمونه به تعداد ظرف نمونه گیری
4- فرم اطلاعاتی نمونه روغن شامل : مالك دستگاه ، كد دستگاه ، قسمت ، نام و مدل دستگاه ، پروژه/محل كار ، تاریخ نمونه گیری ،تاریخ تعویض روغن ، كاركرد روغن كیلومتر یا ساعت ، سرریز روغن به لیتر ، نام و نوع روغن ، تولید كننده روغن ، نام نمونه گیر ، شماره نمونه
5- شلنگ به طول 5/1 متر
6- جعبه حمل نمونه

دستورالعمل نمونه گیری :
معمولاً از سیستمهای زیر جهت اجرای برنامه مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن نمونه برداری می شود :
1- موتور
2- هیدرولیك
3- سیستمهای انتقال قدرت نظیر :
– گیربكس
– دیفرانسیل
– فاینال درایو
نحوه نمونه گیری از موتور :
نمونه روغن موتور بایستی بلافاصله بعد از خاموش كردن دستگاه گرفته شود برای این منظور از طریق مجرای گیج (مجرای شمشیرك) یا دریچه ورودی روغن شلنگ مخصوص وارد روغن سیستم می شود .بمنظور سهولت در نمونه گیری دقیق ، معمولاً طول شیلنگ را قبلاً با در نظر گرفتن طول شمشیرك (گیج) روغن مشخص می نمایند تا هر بار آنرا تا عمق مورد نظر داخل موتور وارد نمود . تناوب زمانی پیشنهادی برای نمونه گیری از موتور ها هر یكبار در میان تعویض روغن می باشد . به هر حال حداكثر فاصله زمانی بین دو نمونه گیری از یك موتور دوماه پیشنهاد می شود .

نحوه نمونه گیری روغن هیدرولیك :
قبل از هر چیز نباید فراموش كرد كه :سه بار نمونه روغنی كه سیستم هیدرولیك برداشت می شود دور ریخته شود تا سرنگ و شلنگ از آغشته بودن به روغن قبلی پاك شود .
نمونه گیری قسمت هیدرولیك اغلب مربوط به دستگاههای سنگین می باشد . ذخیره روغن هیدرولیك (تانك هیدرولیك) محل مناسبی برای نمونه گیری است ، البته باید توجه داشت كه فشار یك اتمسفر در هنگام بازكردن درب تانك سبب پاشیدن روغن به بیرون نشده و ایمنی لازم را مراعات نمود .
درات فلزی كه در این روغن وجود دارد نسبت به سایر روغنها (گیربكس ، دیفرانسیل و… ) خیلی كمتر بوده و از طرفی این قسمت نسبت به سایر قسمتها حساستر می باشد. در صورتیكه روغن برای مدتی حالت سكون پیدا كرده باشد بهتر است دستگاه را روشن كرده و با حركت دادن اهرمهای هیدرولیك روغن بطور كامل در سیستم جریان یابد و در این حالت روغن آماده نمونه گیری است .

تناوب نمونه گیری در سیستمهای هیدرولیك با توجه به شرایط آن متغییر می باشد و حداقل هر 500 ساعت یكبار می باشد . بمنظور تجزیه و تحلیل نتایج ، داشتن حداقل سه مرحله نمونه گیری لازم می باشد به این ترتیب چنانچه هر دستگاه بطور متوسط 1000 ساعت كاركرد در مدت شش ماهه داشته باشد، طی یكسال حداقل 4 بار از سیستم هیدرولیك نمونه گیری خواهد شد .
ضروری است زیرا مقادیر عناصر مختلف در قالب مواد افزودنی در این روغنها یكسان نبوده و فرمولهای شیمیایی ، خواص و مشخصات هر روغن براساس استانداردهای تعریف شده تولید كننده متفاوت است .

6- نام نمونه گیر :
مهمترین عامل موفقیت در انجام آزمایش و حصول نتیجه مطلوب ، نمونه گیری صحیح می باشد .با توجه به تنوع و پراكندگی دستگاهها و انجام نمونه گیری توسط نمونه گیران مختلف ، ممكن است روش نمونه گیری و دقت هر یك با دیگری متفاوت باشد و در نتیجه این اختلافات موجب پدیدآمدن اختلال در نتایج شود ، لذا در صورت بروز شبهات در نتیجه آزمایش ، مورد را از شخص نمونه گیر سؤال نمود. همچنین مسئولیت كیفیت نمونه گیری قابل پیگیری خواهد بود .
آزمایشهائی كه معمولاً بر روی نمونه های روغن انجام می شود عبارتند از :
1- آزمایشهای خواص فیزیكی شامل مواردی نظیر : غلظت (Viscosity) ، نقطه اشتعال (Flash Point) .
1- آزمایشهای خواص شیمیایی شامل مواردی نظیر : اكسیدها ، سولفاتها ، اسیدهای آللی و معدنی و غیره
2- آزمایش آلودگیها شامل موارد نظیر : آلودگی گرد و خاك (سیلیس) ، آب و سوخت و غیره
3- آزمایش ذرات فرسایشی شامل مواردی نظیر : ذرات فرسایشی نرمال ، خوردگی شیمیائی ، خستگی ذرات دوره آببندی و غیره

پس از دریافت نمونه روغن ، بر اساس درخواست ارسال كننده نمونه و یا بر اساس هماهنگیهائی كه قبلاً بعمل آمده ، انواع آزمایشهای لازم روی نمونه روغن انجام می شود ، نتایج بدست آمده جهت ثبت و تفسیر به رایانه منتقل شده و در فایل خاص و مستقل ذخیره می گردد با توجه به درست بودن نتایج قبلی امكان مقایسه و بررسی شرایط دستگاه وجود خواهد داشت . از نتایج بدست آمده و تفسیر آنها گزارشی تهیه و از طریق نمابر ، پست و یا خط رایانه برای صاحب دستگاه ارسال می گردد .

سیلیس چیست ؟
آیا تا كنون از خود پرسیده اید چرا بر سر راه هوای ورودی به موتورها فیلتر نصب می گردد . مگر در هوای اطراف ما چه چیزی وجود دارد كه ورودش به موتور را ممنوع می نمائیم . حتماً پاسخ خواهید داد : گرد و خاك .پاسخی كه كاملاً صحیح می باشد ولی بسیاری مواقع نمی توانیم ذرات گرد و غبار معلق در هوا را ببینیم اما با باز كردن فیلتر هوا از تجمع خاك و غبار در پشت فیلتر متعجب می شویم .

اكنون سؤال دیگری از خود می پرسیم : مگر این ذرات چه تأثیری بر عملكرد روغن و یا دستگاه دارند كه باید تا این حد جلوی آن گرفته شود ؟ سؤالی كه در این مقاله سعی می شود تا جواب مناسبی برای آن ارائه شود .
جالب است بدانید بعد از اكسیژن ، سیلیس فراوان ترین عنصر موجود در روی پوسته زمین می باشد .سیلیس معمولاًدر شكل تركیب شده خود با اكسیژن وجود دارد كه به آن سیلیكا گفته می شود .(Sio2) .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید