مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی در word

چکیده    
I. مقدمه    
II. انواع فعالیت های دستکاری عملکردهای واقعی (RM) و شواهد قبلی    
شواهد برای RM    
III. توسعه فرضیه    
IV. داده ها و تکنولوژی    
شناسائی و تعیین RM    
اندازه گیری دستکاری فعالیت های واقعی    
محرک ها برای به کارگیری در مدیریت درآمدها    
آمارهای توصیفی    
V. نتایج    
RM غیرمعمول و برآوردسازی در آمدصفر و درآمدهای سال آخر    
RM غیرمعمول و عملکردهای آینده    
VI. نتیجه گیری    

References

Anderson, M., Banker, R.D. and Janakiraman, S.N. 2003. Are selling, general, and administrative costs “sticky” Journal of Accounting Research 41 (1): 47-63. Baber, W., Fairfield, P.M. and Haggard, J.A. 1991. The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: The case of research and development. The Accounting Review 66 (4): 818-829. Barton, J. and Simko, P. 2002. The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review 77 (supplement): 1-27. Bartov, E. 1993. The timing of asset sales and earnings manipulation. The Accounting Review 68 (4): 840-855. Bartov, E., Givoly, D. and Hayn, C. 2002. The rewards to meeting or beating earnings expectations. Journal of Accounting and Economics 33 (2): 173-204. Bens, D., Nagar, V. and Wong, M.H.F. 2002. Real investment implications of employee stock option exercises. Journal of Accounting Research 40 (2): 359-406. Berger, P. 1993. Explicit and implicit tax effects of the R&D tax credit. Journal of Accounting Research 31 (2): 131-171. Burgstahler, D. and Dichev, I. 1997. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of Accounting and Economics 24 (2): 99-126. Bushee, B. 1998. The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review 73 (3): 305-333. 4 Cheng, S. 2004. R&D expenditures and CEO compensation. The Accounting Review 79 (2): 305- 327. Dechow, P., Kothari, S. and Watts, R. 1998. The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting and Economics 25 (2): 133-169. Dechow, P.M. and Skinner, D.J. 2000. Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons 14 (2): 235-250. Dechow, P. and Sloan, R. 1991. Executive incentives and the horizon problem. Journal of Accounting and Economics 14 (1): 51-

The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks

Katherine Gunny* Assistant Professor Leeds School of Business

Abstract

This paper examines the consequences of real activities manipulation. Using financial statement data, I identify firms that appear to engage in any of the following real activities manipulation (RM): reducing R&D to increase income, reducing SG&A to increase income, timing of income recognition from the disposal of long-lived assets and investments, and cutting prices to boost sales in the current period and/or overproducing to decrease COGS expense. I then examine whether RM is associated with firms just meeting two earnings benchmarks (zero and last year’s earnings). The results indicate that real activities manipulation of R&D, SG&A, and production are positively associated with firms just meeting these earnings benchmarks. Next, I examine the extent to which real activities manipulation affects subsequent performance. A negative association between just meeting earnings benchmarks by using RM and subsequent performance supports prior research suggesting managers opportunistically use earnings management to the detriment of shareholders (i.e., managerial opportunism). A positive association is consistent with managers using operational discretion to attain benefits that allow better future performance or to signal future firm value. I find that firm-years reflecting RM to just meet earnings benchmarks have higher subsequent firm performance (compared to firmyears that do not engage in RM and miss or just meet the earnings benchmarks). In this setting, using RM to influence the output of the accounting system is not opportunistic, but consistent with managers attaining benefits that allow better future performance or signaling

چکیده

این مقاله نتایج دستکاری (تغییرات) فعالیت های واقعی را بررسی می کند. با استفاده از داده های صورت وضعیتی، من شرکت هائی را شناسائی می کنم که به نظر می رسد در هرکدام از تغییرات فعالیت های واقعی (RM) مشارکت می کنند: کاهش R&D به منظور افزایش درآمد، کاهش SG&A به منظور افزایش درآمد، زمانبندی تخصیص درآمدی  واگذاری دارائیها و سرمایه گذاریهای درازمدت، و کاهش قیمت ها برای افزایش فروش در دوره موجود و افزایش تولید به منظور کاهش هزینه های COGS. من سپس بررسی می کنم که آیا RM به شرکت هائی که دو شاخصه درآمدی را برآورده می کنند مرتبط می شود. نتایج نشان می دهند که تغییر فعالیت های واقعی R&D, SG&D و تولید به شرکت هائی که این شاخصه های درآمدی را برآورده می کنند به صورت مثبت مرتبط می شود. سپس اینکه، گستره ای از فعالیت های واقعی بر عملکردهای بعدی تاثیر می گذارد را بررسی می کنم. رابطه منفی  بین  معیارهای درآمدی که از RM  استفاده می کنند و عملکردهای بعدی  که از پژوهش های قبلی پشتیبانی می کند به مدیران پیشنهاد می کند به صورت فرصت طلبانه از مدیریت درآمدها برای زیان دهی سهامداران استفاده کنند. رابطه مثبت با مدیریتی سازگار است که از بصیرت کارکردی برای دستیابی به مزیت هائی استفاده کند که اجازه عملکرد بهتر آینده و ارائه ارزش آینده شرکت را می دهد. من مشاهده می کنم که شرکتی که RM را برای برآوردن معیارهای درآمدی ارائه می دهد دارای عملکردهای به مراتب بهتری خواهد بود. در این زمینه، استفاده از RM برای تاثیرگذاری بر سیستم حسابداری فرصت طلبانه نیست، اما با مدیرانی که به مزیت هائی دست می یابند که اجازه عملکرد بهتر آینده یا علامت دهی را می دهد، سازگار است

I. مقدمه

مدیریت درآمدها می تواند در دوگروه طبقه بندی شود: مدیریت عواید و تغییر فعالیت های واقعی. مدیریت عواید شامل انتخاب های حسابداری GAAP است که تلاش دارد عملکرد واقعی اقتصادی را بپوشاند. تغییر فعالیت های واقعی (RM) زمانی اتفاق می افتد که مدیران فعالیت هائی را برعهده می گیرند که زمانبندی یا ساختار یک عملیات، سرمایه گذاری و یا تبادل مالی را در تلاش برای تاثیرگذاری بر نتایج سیستم حسابداری تغییر می دهد. Schipper(1989)، RM را تعریفش از مدیریت درآمدی مورد استفاده قرار می دهد و مدیریت درآمدی را به عنوان یک اقدام هدفمند در فرآیند گزارشات مالی با هدف دستیابی به برخی منفعت های خصوصی توضیح می دهد که یک توسعه کوچکتر از این تعریف مدیریت درآمدهای واقعی را در برمی گیرد، که با زمانبندی سرمایه گذاری و تامین مالیه تصمیمات به منظور تغییر درآمدهای گزارش شده و یا برخی از زیرمجموعه ها از آن انجام می شود. این مقاله گستره ای که در آن RM به شرکت هائی مرتبط می شود که معیارهای درآمدی را برآورده می سازد را بررسی می کند. سپس، گستره ای را که در آن RM بر عملکردهای کارکردی بعدی تاثیر می گذارد را بررسی می کند

مدیریت عواید با تغییر فعالیت های کارکردی شرکت انجام  نمی شود، بلکه از طریق اتخاذ روشهای حسابداری استفاده شده برای آن فعالیت ها صورت می پذیرد. در مقابل، RM شامل تغییر عملیات های موردنظر شرکت در تلاش برای ارتقاء درآمدهای دوره موجود است. هردو نوع مدیریت درآمدی شامل تلاش های مدیران برای افزایش/کاهش درآمدها است؛ از این رو، یکی از آنها بر عملیات ها تاثیر می گذارد و دیگری هیچ تاثیری بر فعالیت های عملیاتی نمی گذارد. مثال های RM شامل تولید بیش از حد به منظور کاهش هزینه های کالاهای فروخته شده (COGS) کاهش سرمایه گذاریهای R&D به منظور ارتقاء درآمدهای دوره موجود است

مدیران ممکن است بنا به چند دلیل به جای استفاده از مدیریت عوایدها  از RM  استفاده کنند. اول اینکه،  انتخاب های حسابداری گذشته با توجه به عوایدات برای بررسی SEC و دادخواهی فعالیت های گروهها در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. دوم اینکه شرکت ممکن است انعطاف پذیری را به منظور مدیریت درآمدها محدود کرده باشند. بطور مثال، مدیریت عواید توسط عملکردهای شغلی  و تغییر و دستکاری عواید در سالهای گذشته محدود می شود. بیشتر اینکه، مدیریت عواید می بایست در انتهای سال مالی یا سه ماهه روی دهد و مدیران با ابهاماتی روبرو می شوند که حسابرس برای آن عملکردهای حسابداری اجازه بررسی خواهد یافت. تصمیمات عملیاتی توسط مدیر کنترل می شوند، در حالیکه انتخاب های حسابداری مدنظر حسابرس قرار می گیرند. از طرف دیگر، مدیران ممکن است مدیریت عواید را به RM ترجیح دهند، چونکه مدیریت عواید می تواند پس از پایان یکسال مالی رخ دهد که در آن نیاز به مدیریت درآمدها محقق تر است، در حالیکه تصمیمات RM می بایست قبل از پایان سال مالی گرفته شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

Prion diseases

Edward McKintosh, Sarah J Tabrizi, and John Collinge Department of Neurodegenerative Disease/MRC Prion Unit, Institute of Neurology, University College London, London, United Kingdom

Prion diseases are incurable neurodegenerative conditions affecting both animals and humans. They may be sporadic, infectious, or inherited in origin. Human prion diseases include Creutzfeldt–Jakob desease (CJD), Gerstmann– Straussler–Scheinker disease, kuru, and fatal familial insomnia. The appearance of variant CJD, and the demonstration that is caused by strains indistinguishable from bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattle, has led to the threat of a major epidemic of human prion disease in the UK and other countries where widespread dietary exposure to bovine prions has occurred. This article reviews the history and epidemiology of these diseases, and then focuses on important areas of current research in human prion disorders. Journal of NeuroVirology (2003) 9, 183–193 Keywords: bovine spongiform encephalopathy; Creutzfeldt–Jakob disease; fatal familial insomnia; Gerstmann–Straussler–Scheinker syndrome; kuru; prion; scrapie; spongiform encephalopathy

Background

In the 18th century, sheep diseases characterized by trembling were described in French sheep (la tremblante) and as itching disease (Gnubberkrankheit) or trotting disease (Traberkrankheit) in Germany (McGowan, 1922). This disease is now generally known by the Scottish term “scrapie,” a term that describes the tendency for affected animals to relieve the presumed pruritis by scraping their fleeces against hard objects. The economic effects of this disease on the British wool industry were serious enough for the British Government to include funds for scrapie research in its first grant to the Royal Veterinary College in London in 1910. In the 1940s and 1950s, it also led to many countries banning imports of British sheep until proved scrapie-free. In 1922, Spielmeyer introduced the term “Creutzfeldt–Jakob disease” (CJD) to describe a human neurological disease that was characterized by rapidly progressive myoclonus, ataxia, and

بیماریهای پریون

این بیماری غیر قابل علاج است که حیوانات و انسانها را مبتلا می کند  ودر انسان شامل کروتزفلدت (CJD)و کورو و بیخوابی جنینی است وجود CJDدر ایجاد زنجیره انسفالو پاتوی در گوساله منجر به خطر ایجاد پریون در ایالت متحده و دیگر کشورها میشود و این مقاله تاریخچه این بیماری در نواحی رایج رابررسی میکند . در قرن 18بیماری های خوابی با لرزش مشخص میشود و بیماری پوستی در آلمان را مشخص می کند و حیوانات را تحت تاثیر قرار داده و اولین موارد در شهرداری لندن در 1910 و 1940و 1950 منجر به ممنوعیت  کالا در بریتانیا میشود

در سال 1922 واژه بیماریCJDدر توصیف بیماری عصبی آدمی و میو کلونوس و بیتعادلی و زوال عقل و توصیف شرایط گسترده به کار میرود و معیار تشخیی CJDرا برآورده میسازد .در سال 1950 استرالیا موارد بیماری رادر گردش افراد به همراه داشت و با بی تعادلی افراد مشخص شده و بیماری قابل انتقال بوده .و یافته اصلی منجر به عفونی شدن شد که منجر به کسب جایزه نوبل 1970 توسط دکتر جادوسک شد و موارد سه گانه واکوئل سازی و کاهش تکثیر با و بدون امیلو ئید است که دانیل در سال 1987 مورد پیشرفت یافته در بیماری پریون انسانی بدست آورد

ویژگی بیماری عفونی و ساخت عامل نامشخص است و ویروس منجر به توانایی عبور از فیلتر از منفذ کوچک شده ودوره انکوباسیون منجر به ویروسی کوچک شده و موارد ناعفونی راایجاد و تحت تاثیر با اسید نوکلئیک غیرفعال شده (آلپر 1966) ودر سال 1967عامل عفونی رابررسی که ممکن است پروتئین باشد و سیالو پروتئین تفکیک شده توسط  بولتن و همکاران در سال 1982 بررسی شد و پروتئین مغز عفونی شده از پریون و ذرات عفونی از ویروس رادر برو مطالعات اشعهX از پریون اسید نوکلئیک را در فنوتیپ متنوع است

اپیدیمولوژی:TSE انسانی با بافت شناسی  عفونی در حدود 5 درصد و فراگیر 85%  و غیر ارثی 15 درصد است و سرعت 5/0 تا یک در یک میلیون جمعیت سالانه است و پریون اولیه شامل جهش سوماتیک در جهش پروتون سلول نرون است . جهش پریون غیر ارثی انسانها در کروموزوم در سی پاتوژن را بررسی و رایجترین مورد در گرسمانن است ودر سه تا4 دهه ایجاد و 5 سال پش از تشخیص مرگ رخ می دهد و جهشGSS با هلسیون در سال 1989 مشخص شد و چند جهش باعث بیماری شده و ایمنی شیمی درمانی باPRPغیر نرمال انواع زوال عقل و میوکلودیوس و کره دائم الرقص و طیفTSE با توصیف بیخوابی مرضی در سال 1986 بررسی که بیماری مرضی خرابی اتونومی را ایجاد اسپونژیوز جهش در کدن 178 دارد و جهش ها باعث توصیف بیمای CJDمیشود .که غیر قابل انتقال بوده و TSE به خاطر جهش ژنتیکی و عفونی است.TSE از طریق غذا انتشار یافته و تغییرات در ذرات را ایجاد کرده و غربالگری بادهنده جسد برای اعضا و بافتها مشخص میشود و

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی آلرژی و حساسیت نسبت به شیر با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی آلرژی و حساسیت نسبت به شیر با ترجمه فارسی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی آلرژی و حساسیت نسبت به شیر با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی آلرژی و حساسیت نسبت به شیر با ترجمه فارسی در word

مقدمه    
تعریف آلرژی یا حساسیت    
انواع واکنشهای آلرژی و حساسیت    
آلرژی و حساسیت نسبت به پروتئین شیر    
بروز علائم بالینی آلرژی به شیر    
تشخیص حساسیت و آلرژی به شیر    
انواع آلرژی زاهای پروتئین شیر    
شیر نوزاد    
شیر آمینواسیدی    
شیر نوزاد سویا    
تغییر MA    
درمان حرارتی    
درمان آنزیمی    
پروتئینهای شیر انسان و جایگزینهای آنها    
واکنش متقابل پروتئین شیر    

مقدمه

شیر انسان مناسب­ترین غذا برای نوزادان است امّا وقتی تغذیه از سینه ممکن نباشد، دیگر انواع شیر بچه معمولاً به عنوان جایگزینی برای شیر انسان استفاده می­شود. این جایگزین می­تواند منجر به مشکلات تغذیه­ای و ایمنولوژی گردد. یکی از آنها حساسیت و آلرژی به پروتئین شیر است. در این زمینه، واژه آلرژی به شیر (MA) متمرکز بر آلرژی ایجاد شده با پروتئین­های شیر گاو است چون MA گاو یکی از شایع­ترین حساسیت­های غذایی در کودکان است. اگرچه اکثر کودکان با MA تندتر از حد معمول تا 4 سالگی رشد می­کنند، امّا برخی تا آخر عمر به این آلرژی ادامه می­دهند. ممکن است MA در بزرگسالان شامل اگزما یا واکنش­های حساسیتی فوری رخ دهد. چند تحقیق گروهی در کشورهای مختلف گزارش کرده­اند که وقوع MA از 3/0 تا 5/7 درصد بسیار متغیر است. MA در برخی نوزادان پس از هضم مقداری شیر گاو رخ می­دهد. در چنین مواردی، آلرژی به شیر گاو و گوسفند و پنیر ساخته شده از آنها نیز شناسایی شده است

تعریف آلرژی یا حساسیت

واژه آلرژی به معنای واکنش غیرعادی یا تغییر یافته می­باشد. چنین واکنشی ممکن است وقتی رخ دهد که تماس و برخورد بین یک پروتئین بیگانه، « آلرژی­زا» و بافت­های بدن که به آن حساس هستند، وجود داشته باشد. ممکن است آلرژی را با تماس مستقیم با پوست یا غشاء مخاطی یا از طریق جریان خون پس از جذب به بافت­ها برسد

انواع واکنش­های آلرژی و حساسیت

واکنش­های آلرژی به دو نوع طبقه­بندی شده­اند: ـ نوع واکنش فوری که در آن بروز حساسیت طی ساعات تماس بیمار با ماده آلرژی­زا و اغلب ظرف چند ثانیه یا دقیقه رخ می­دهد. در این نوع حساسیت، آزمایشات پوستی تقریباً همیشه مثبت هستند. ـ نوع واکنش تأخیری که در آن ممکن نیست بروز آلرژی تا ساعت­ها یا حتی 2 یا 3 روز رخ دهد. در این نوع، آزمایشات پوستی معمولاً منفی هستند

آلرژی و حساسیت نسبت به پروتئین شیر

MA از لحاظ بالینی یک واکنش ایمن­شناسی نابهنجار و غیرعادی نسبت به پروتئین­های شیر است که ممکن است به دلیل تقابل بین یک یا چند پروتئین­ شیر و یک یا چند مکانیزم ایمنی باشد و منجر به واکنش­های فوری ایموگلوبین به واسطه (Ig)E می­گردد. از سوی دیگر، واکنش­هایی که شامل سیستم ایمنی نیستند، حساسیت به پروتئین­ شیر (MPI) نامیده می­شوند. MPI یک آنتی­بادی غیر IgE تولید می­کند و در تست­های آلرژی خون شناسایی نمی­شود. در ضمن علائم بسیار مشابه علائم MA­ایجاد می­کند امّا می­تواند شامل خون یا مخاط در مدفوع نیز باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی اثرات انواع الیاژه در پروسه انودیزینگ الومینیوم با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی اثرات انواع الیاژه در پروسه انودیزینگ الومینیوم با ترجمه فارسی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی اثرات انواع الیاژه در پروسه انودیزینگ الومینیوم با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی اثرات انواع الیاژه در پروسه انودیزینگ الومینیوم با ترجمه فارسی در word

چکیده

1-معرفی

2- ازمایش;

3-نتایج

1-3: ترکیب الیاژهای الویمنیوم

2-3: میزان رشد اکسید متخلخل

3-3: کینتیک اکسید متخلخل در شرایط رشد

4- بحث

References

[1] F. Keller, M. Hunter, D. Robinson, J. Electrochem. Soc. 100 (1953) 411. [2] S. Wernick, R. Pinner, P.G. Sheasby, The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and its Alloys, vols. I, II, ASM International Finishing Publications Ltd, England, 1987. [3] H. Habazaki, et al., Corros. Sci. 39 (1997) 731. [4] J.W. Diggle, Oxide and Oxide Films, vol. II, Marcel Dekker Inc., N. York, 1973. [5] J. De Laet, H. Terryn, J. Vereecken, Thin Solid Films 320 (1998) 241. [6] Y.-C. Kim, B. Quint, R.W. Kesler, D. Oelkurg, J. Electroanal. Chem. 468 (1999) 121. [7] P.O Sullivan, G.C. Wood, Proc. R. Soc. Lond., A 317 (1970) 511. [8] H. Habazaki, K. Shimitzu, P. Skeldon, G.E. Thompson, G.C. Wood, Trans. IMF 75 (1) (1997) 18. [9] K. Shimizu, G.M. Brown, K. Kobayashi, P. Skeldon, G.E. Thompson, G.C. Wood, Corros. Sci. 40 (1998) 1049. [10] K. Shimizu, G.M. Brown, H. Habazaki, K. Kobayashi, P. Skeldon, G. Thompson, G.C. Wood, Corros. Sci. 42 (2000) 831. [11] A.C. Crossland, G.E. Thompson, C.J.E. Smith, H. Habazaki, K. Shimizu, P. Skeldon, Corros. Sci. 41 (1999) 2053. [12] H. Habazaki, et al., Electrochim. Acta 42 (1997) 2627. [13] J. Cote, E.E. Howlett, M.J. Wkeeler, H.J. Lamb, Plating Surf. Finish. (1969 (April))

Effect of alloy types on the anodizing process of aluminum

I. Tsangaraki-Kaplanoglou a,*, S. Theohari a , Th. Dimogerontakis a , Yar-Ming Wang b , Hong-Hsiang (Harry) Kuo b , Sheila Kia c a Department of Chemistry, University of Athens, Panepistimiopolis Zografou Athens 157 71, Greece b General Motors Research and Development Center, Warren, MI, USA c General Motors Manufacturing Engineering, Warren, MI, USA Received 18 June 2004; accepted in revised form 4 July 2005 Available online 15 August

Abstract

Specimens of AA 5083 and AA 6111 (unheat- and heat-treated) were investigated in comparison with the pure aluminum during anodizing in sulfuric acid bath using electrochemical techniques, SEM/EDS and XRF. The alloy type affects the kinetics of anodizing but certain qualitative characteristics and the basic aspects of the anodizing mechanism are similar for the alloys and pure aluminum. We found that for AA 6111 alloy, the stage of rearrangement of the pores during anodizing before the current reaches a steady-state value is missing due to enrichment of the alloying elements at the oxide/metal interface. For alloys under certain anodizing conditions, formation of a resistive film at the bottom of the pores results in decreasing anodizing current. This phenomenon is more prevalent for AA 5083 alloy than for AA 6111. For AA 6111 alloy, the heat treatment affects anodizing kinetics and improves the anodizing efficiency. Understanding the effect of alloy types on anodizing process under various operating conditions (voltage, temperature and sulfuric acid concentration) will enable us to optimize porous oxide structures for improved coating performance in color ability and corrosion resistance. D 2005 Elsevier B.V. All rights reserved

Keywords: Anodizing; Aluminum; Aluminum alloy

چکیده

تکه هایی از AA5083وAA6111در مقاسه با الویمنیوم خالص در انود سازی در مجاورت اسید سولفوریک با استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی ، SEM/EDSوXRF انجامگرفت. نوع الیاژ بر روند انود سازی ، برخی از ویژگیهای کیفی و جنبه های اساسی مکانیزم انود سازی برای الیاژ های الومینیوم خاصی مشابه است. مرحله باز ارایی منافذ در انود سازی را برای AA6111 بررسی کرده ایم. که یک حالت پایدار از دست رفته به علت غنی سازی عنصر الیاژی در اکسید / فلز را نشان میدهد. تشکیل فیلم مقاومتی در عمق منافذ  کاهش اندسازی  فعلی اثر دارد. این پیدیه برای AA5083 شایع تر AA6111 است. برای AA عملیات حرارتی بر سنتیک انود سازی  و بهره وری انود سازی با بهبود همراه است. در یک اثر نوع الیاژ در فرایند اند سازی تحت شرایط عملیاتی مختلف ما را به منظور بهینه سازی ساختار های اکسید متخلخل برای بهبود عملکرد پوشش در توانایی رنگ و خوردگی قادر خواهد ساخت

1-معرفی

فیلم های اندی متخلخل از جنس الومینیوم برای استفاده های عملی و مورفولوژی مورد استفاده قرار گرفته اند. فیلم اکسید ، توسط اندیزاسیون  تشکیل شده است. که متشکل از یک لایه متخلخل با سلولهای هگزاگونال با یک منفذ مرکزی عمود بر سطح فلز  ویک لایه نازک اکسید بین فلز و لایه متخلخل می باشد. توصیف اثر شرایط انودیزینگ در تراکم انودایز فعلی ، تخلخل  و قطر منافذ اکسیده اندی  دارای شرایطی مانند: افزایش دما در ولتاژ انودی شده هر دو چگالی جریان و پوشش متخلخل را با توجه به زمینه حرارتی  افزایش انحلال افزایش می دهد. علاوه بر این، انحلال سطح خارجی اکسید افزایش یافته است.  – افزایش غلظت اسید سولفوریک در ولتاژ با توجه به چگالی جریان حلالیت بالاتر از فیلم اکسید را افزایش می دهد. این فیلم با انحلال بالاتر مسئول برای افزایش منافذ قطر و پوشش متخلخل می باشد.  – افزایش ولتاژ آنودایزینگ در دمای داده شده باعث افزایش چگالی جریان و ضخامت لایه مانع  و قطر منافذ می شود در حالی که تخلخل کاهش می یابد. اثار ارزشمندی درمورد رفتار بین فلزی در طول آنودایز توسط کلرو و همکارانش انجام شد. 30 سال پیش محققان برای ایجاد واکنش شیمیایی چند عنصر الیاژی و رفتار چندین ترکیب بین فلزی در الیاژ های الومینیوم در اسید سولفوریک را تحت ولتاژ ثابت را بررسی کردند. در درجه اول به اکسیداسیون عناصر الیاژی در رابط/فیلم در طول شکل گیری فیلم های انودی نوع مانع توجه بیشتری شد. با این حال یافته ها در شکل گیری فیلم های آنودی متخلخل در نظر گرفته شد. عناصر الیاژی مختلف موجود  در بستر الومینیوم به عنوان محلول- جامد  یا مرحله دوم مانند مناطق رسوب  و یا ترکیبات بین فلزی ، اندازه ترکیب بررسی و باعث تغییرات در رشد فیلم  و ترکیب فیلم می شود. این تغییرات از طریق تغییر در حمل ونقل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان با ترجمه فارسی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان با ترجمه فارسی در word

همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان    
مقدمه    
شیوه ها    
دستورالعمل افراد     
کسب داده ها    
زاویه مفصل (PIP) Proximal Interphalangeal    
فعالیت ماهیچه ای    
تحلیل داده ها    
پردازش سیگنال های EMG    
تحلیل مشخصه ها    
تحلیل المان های اصلی     

R E F E R E N C E S

Amirikian B and Georgopulos AP. Directional tuning profiles of motor cortical cells. Neurosci Res 36: 73–79, 2000 Angel RW. Electromyography during voluntary movement: the two-burst pattern. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 36: 493– 498, 1974 d’Avella A, Santiel P, and Bizzi E. Contributions of muscle synergies in the construction of natural motor behavior. Nat Neurosci 6: 300 –308, 2003 Engberg I and Lundberg A. An electromyographic analysis of muscular activity in the hindlimb of the cat during unrestrained locomotion. Acta Physiol Scand 75: 614 – 630, 1969 Flanders M. Choosing a wavelet for single-trial EMG. J Neuorsci Methods 116: 165–177, 2002 Flanders M and Herrmann U. Two components of muscle activation: scaling with the speed of arm movement. J Neurophysiol 67: 931–943, 1992 Hager-Ross C and Schieber MH. Quantifying the independence of human finger movements: comparisons of digits, hands, and movement frequencies. J Neurosci 20: 8542– 8550,

Muscular and Postural Synergies of the Human Hand

Erica J. Weiss and Martha Flanders Department of Neuroscience, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota

Weiss, Erica J. and Martha Flanders. Muscular and postural synergies of the human hand. J Neurophysiol 92: 523–535, 2004 First published February 18, 2004; 10.1152/jn.01265.2003. Because humans have limited ability to independently control the many joints of the hand, a wide variety of hand shapes can be characterized as a weighted combination of just two or three main patterns of covariation in joint rotations, or “postural synergies.” The present study sought to align muscle synergies with these main postural synergies and to describe the form of membership of motor units in these postural/ muscle synergies. Seventeen joint angles and the electromyographic (EMG) activities of several hand muscles (both intrinsic and extrinsic muscles) were recorded while human subjects held the hand statically in 52 specific shapes (i.e., shaping the hand around 26 commonly grasped objects or forming the 26 letter shapes of a manual alphabet). Principal-components analysis revealed several patterns of muscle synergy, some of which represented either coactivation of all hand muscles, or reciprocal patterns of activity (above and below average levels) in the intrinsic index finger and thumb muscles or (to a lesser extent) in the extrinsic four-tendoned extensor and flexor muscles. Single- and multiunit activity was generally a multimodal function of whole hand shape. This implies that motor-unit activation does not align with a single synergy; instead, motor units participate in multiple muscle synergies. Thus it appears that the organization of the global pattern of hand muscle activation is highly distributed. This organization mirrors the highly fractured somatotopy of cortical hand representations and may provide an ideal substrate for motor learning and recovery from injury

I N T R O D U C T I O N

Finger movement is a fascinating topic with a growing basic science literature and potential applications in prosthetics and rehabilitation. The best-studied aspects are the control of the intrinsic muscles of the index finger and thumb in pinching (Huesler et al. 2000; Johanson et al. 2001; Maier and HeppReymond 1995a,b; Valero-Cuevas 2000), the role of compartmentalization of the extrinsic, four-finger flexors and extensors in the control of individuation (Keen and Fuglevand 2004; Kilbreath and Gandivia 1994; Reilly and Schieber 2003), and the temporal coordination of the index finger and thumb during reaching/grasping movements (Paulignan et al. 1997). Due to the complexity, however, fewer studies have sought to examine the coordination of intrinsic and extrinsic hand muscles in controlling the shape of the entire hand (see Santello et al. 2002; Schieber 1995). Although global patterns of hand muscle coordination have yet to be explored, global patterns of force and movement have been described in several recent papers. Even the most dexterous humans cannot achieve fully independent forces or movements of the four fingers: there is substantial coupling across

همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان

مبحث همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان اولین بار در 18 فوریه 2004 چاپ شد. از آن جا که انسان دارای توانایی محدودی برای کنترل مستقل مفاصل دست می باشد ، انواع شکل های دست مورد بررسی قرار گرفته و ترکیبی از 2 یا چند محتوای اصلی با تغییرات هدف همسوسازی عملکرد ماهیچه با وضعیت کیفی عملکردی و توصیف نوع عضویت واحدهای حرکتی در همکاری مذکور است. زوایای 17 مفصل و فعالیت الکترومیوگرافیک (EMG) چند ماهیچه دست ( درونی و بیرونی ) ثبت شده و از افراد خواسته شد که دست خود را به صورت استاتیک در 52 شکل خاص قرار دهند ( شکل دست حول 26 حالت گرفتن اشیا و 26 حالت با نشان دادن الفبا ) . تحلیل المان های اصلی نشان دهنده محتوای همکاری ماهیچه ای است که شامل فعال سازی مشترک کلیه ماهیچه ها است و یا محتوای رفت و برگشتی عملکرد در انگشت نشانه و ماهیچه های دست در حالت بیرونی و ماهیچه های فلکسور می باشد. فعالیت یک واحد و یا واحدهای چندگانه، عملکردی چند موردی واحد نبوده بلکه کلیه واحدهای حرکتی در همکاری ماهیچه های چندگانه شرکت می کنند. بنابراین سازماندهی محتوای جهانی فعال سازی ماهیچه است اهمیت قابل توجهی دارد. سازماندهی نشان دهنده ساختار تفکیکی گسترده از نمود کورتیکال است ولی می تواند شرایط ایده آل برای یادگیری حرکتی و بهبود در حالت صدمه را به خود اختصاص دهد

مقدمه

حرکت های انگشت از جمله موضوعات جالب توجه است که ادبیات گسترده و کاربردهای بالقوه ای در پروتز و توان بخشی به خود اختصاص می دهد. یکی از جنبه هایی که به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته کنترل ماهیچه های داخلی انگشت اشاره و شست است. نقش تفکیک کننده فلکسورهای خارجی چند انگشت و کشنده ها در کنترل حرکتی و هماهنگی همزمان انگشت اشاره و شست در طی حرکت های گرفتن و برداشتن نیز اهمیت بالایی دارد. گرچه محتوای جهانی هماهنگی ماهیچه های دست هنوز به طور کامل کشف نشده است ولی محتوای جهانی نیرو و حرکت در چندین مقاله توصیف شده است. حتی انسان ها دکستروز هم نمی توانند به نیروهای مستقل کامل و یا حرکت های مستقل 4 انگشت دست یابند. در واقع به نوعی جفت شدگی در میان انگشت های مجاور وجود دارد. در آزمایشگاه محتوای ارتباط و کوواریانس با استفاده از دستکش ابزاری مورد بررسی قرار گرفته و زاویه 17 مفصل ثبت شده است ( 2 یا 3 زاویه برای هر انگشت و 4 زاویه برای شست ) کاهش میزان آزادی نیز با استفاده از تحلیل المان های اصلی مستندسازی شده و از مجموعه زوایای مفصلی استفاده شده که تعداد زیادی از اشکال پیچیده دست را نشان می دهد. دو بخش اصلی (PC) نیز در 80 درصد از واریانس های اشکال دست برای 57 حالت گرفتن شی مورد توجه واقع شده است. گرچه اشیایی که مورد استفاده قرار گرفته شامل توپ بیسبال تا یک سوزن است ولی رفتارهای گرفتن به صورت یکپارچه بوده و دو محور اصلی عملکردی در امتداد حرکت مفصل ها دیده می شود که حالت بسط خمش و یا کنش نزدیکی را نشان می دهد. لازم به ذکر است که کشف 3 یا 4 محور در مشخصه های اصلی 26 حرف در زبان علائم آمریکا و الفبا نیز جالب توجه بوده است. در مطالعه اخیر ما از کشف اخیر سیستم های دقیق برای نشان دادن حرکت پیچیده دست استفاده کردیم. هدف اصلی ارزیابی بررسی فعالیت چند واحدی الکترومیوگرافی (EMG) به عنوان تابعی از شکل دست است. ما حرکت های ماهیچه های درونی و بیرونی را در 52 حالت خاص دست ثبت کرده ایم. پس محور المان اصلی EMG را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیدیم که دو محور دارد. بنابراین می توان محتوای عضویت ماهیچه و واحدهای حرکتی در همکاری وضعی و ماهیچه ای را یافت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی بررسی استمرار و پایداری حیاط مرکزی در معماری سنتی ایرانی با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی بررسی استمرار و پایداری حیاط مرکزی در معماری سنتی ایرانی با ترجمه فارسی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی بررسی استمرار و پایداری حیاط مرکزی در معماری سنتی ایرانی با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی بررسی استمرار و پایداری حیاط مرکزی در معماری سنتی ایرانی با ترجمه فارسی در word

چکیده مقاله    
دیباچه    
اقلیم ایران    
اقلیم گرم و خشک    
اقلیم سرد    
اقلیم معتدل و مرطوب    
اقلیم گرم و مرطوب    
گودال باغچه    
نتیجه گیری    

REFERENCES

1. Memarian, G.H., 1999. Residential architecture of Iran. Tehran. The University of Science & industry; pp: 239-347. 2. Shokouhian, M., F. Soflaee and F. Nikkhah, 2007. Environmental effect of courtyard in sustainable architecture of Iran (Cold regions) (Case study: courtyard houses in Tabriz), 2nd PALENC Conference and 28th AIVC Conference on Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 21st Century. 3. Soflaee, F. and M. Shokouhian, 2005. Natural cooling systems in sustainable traditional architecture of Iran, International Conference “Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment”, pp: 715-719. 4. Mahdavinejad, M., A. Moradchelleh, S. Dehghani and M. Mirhosseini, 2013. The Adoption of Central Courtyard as a Traditional Archetype in Contemporary Architecture of Iran, IDOSI Publications

A Survey on Sustainability of Central Courtyards of Iran Traditional Architecture

Abstract

Iran is a vast country with different climatic zones [1]. Iranian architecture has been based on climate, geography, available materials and cultural beliefs. Therefore, traditional Iranian masons and builders have presented several logical climatic solutions in order to enhance human comfort by architectural sustainability and they had to do so in the absence of modern technologies. Enclosed and central courtyards are common architectural patterns throughout many periods of history in this region. They are often referred to in the scientific literature as microclimate modifiers, which may improve thermal comfort conditions in the enclosed as well as the attached built volume.This paper at first provides an overview of Iranian traditional architecture, base on it and the important role of courtyards of houses in achieving the goals of this architecture. Then have concentrated on function of courtyards in various climates to enhance human comfort in the term of sustainability by describing and classifying different climates and geographical locations of Iran. Finally, it has compared the character and function of courtyards at different climatic zones of this country with some examples. The aim of this research is to demonstrate the role of courtyards in sustainability of traditional architecture of different climatic zones of Iran. The result of this paper shows that traditional architecture can give ideas to enrich modern architecture and sustainable environment. [Ebadi H, Lamit H,Yeganeh Sh, Kermaji R, Ebadi. A Survey Study on CentralCourtyards Design and of Iran Traditional Courtyards and Sustainability Urban. Key words: Courtyard Sustainability Vernacular Architecture Climatic zones

چکیده مقاله

ایران کشور گسترده با نواحی اقلیمی متفاوت است. معماری ایرانی بر  اساس اقلیم. جغرافیا. مصالح موجود و باورها و عقاید فرهنگی بنا نهاده شده است. از این روی معماران و سازندگان ایرانی با هدف ارتقای رفاه انسانی از طریق پایداری معماری راه حل های اقلیمی و متعددی را به نمایش گذاشته اند. چرا که در نبود تکنولوژی های مدرن ملزم به این کار بوده اند. در سرتاسر دوره های تاریخی بی شمار در این سرزمین حیاط های مصور شده و مرکزی الگوهای معماری رایج و متداولی بوده و هستند

در متون علمی اغلب از آنها به عنوان تغییر دهندگان خرد اقلیمی یاد شده است که در فضای ساخته شده متصل و مصور شده شرایط مناسب دمای را بهبود می بخشند. این مقاله در ابتدا مروری جامع از معماری سنتی و شالوده آن و نیز نقش مهم حیاط خانه ها در دستیابی به اهداف این معماری ارائه میدهد

در ادامه عملکرد و نقش حیاط خانه ها در اقلیم های مختلف در ارتقای آسایش در رفاه انسانی از لحاظ دوام و پایداری از طریق توصیف و دسته بندی اقلیم ها و نقاط جغرافیایی مختلف ایران را مورد تاکید قرار میدهد

در خاتمه نیز ویژگی و عملکرد حیاط ها در نواحی اقلیمی متفاوت ایران را با ارائه نمونه های مورد مقایسه قرار میدهد. هدف این پژوهش نقش حیاط ها در پایداری و استمرار معماری سنتی نواحی اقلیمی متفاوت کشور ایران است. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که معماری سنتی برای نحنی کردن و پر بار ساختن معماری مدرن و محیط پایدار ایده های برای ارائه دارد

واژگان کلیدی: حیاط . پایداری . معماری بومی . نواحی اقلیمی

دیباچه

در هر کشوری میراث بر جای مانده از گذشته نقش مهمی در دستیابی به توسعه پایدار ایفی می کند

شالوده معماری ایرانی بر اساس چهار عنصر اصلی بنا نهاده شده است: اقلیم . جغرافیا . مصالح موجودو باور های فرهنگی وسعت کشور ایران نواحی اقلیمی متفاوت است. استفاده از مناسب ترین و بهترین اشکال در معماری به منظور رفاه بیشتر در رابطه با مناطق طراحی و اعتقادات مردم این سرزمین در مورد ارزش در معماری به حریم زندگی خصوصی و حرمت و قداست آن گسترده معماری ایران را بسیار متنوع و دگرگون ساخته و در عین حال متحد و یکپارچه ساخته است

پایداری در معماری به معنای حفظ بناها از لحاظ استحکام و دوام فیزیکی و حفظ منابع انرژی کره زمین است .امروزه دانش ساخت اکولوژی و بوم شناسی بر ظرفیت و گنجایش این علم در انجام پارامترهای زیست محیطی و اقلیمی با طراحی تاکید دارد و بدین ترتیب ویژگی های فضا همچون قابلیت آسایش و راحتی را ارتقا میبخشد

معماری سنتی ایران از آن روی پایدار است که ویژگیهای پایداری دارد. این نوع معماری این توانایی را دارد که به مشکلات محیطی دیرینه عکس العمل نشان دهد. ویژگی های این نوع معماری بر مبنای شاخصه ها و عوامل اقلیمی استوار هستند. یکی از این ویژگی ها حیاط بناست. حیاط خانه های ایرانی در نواحی اقلیمی مختلف ویژگی خاص و منحصر به فردی دارند. سازماندهی فضاهای مختلف مطابق با فاکتور های تاثیر گذار مهم ترین نقش حیاط در طراحی بناها بوده است. حیاط خانه تنظیم کننده عناصر فضایی دارای کارکرد های مختلف و نیز تنظیم کننده تمام تغییرات مورد نیاز در برقراری ارتباط درونی بناست. در عین حال حیاط ها در معماری سنتی ایرانی نقش به سزایی در تنظیم و تعدیل شرایط افراطی نواحی متفاوت در این کشور بر عهده دارند

تکنیکهای ساخت و ساز سنتی معمولا با اقلیم به خوبی سازگار شده است که می توان با تکنولوژی جدید آنها را به کار گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word

چکیده    
مقدمه    
موادی برای پوشش دهی    
پوششهای مبتنی بر پروتئین    
پششهایی بر اساس پلی ساکارید    
خواص اصلی ـ خاصیتهای بازدارندگی    
نفوذپذیری روغن، مقاومت در برابر چربی    
خواص مکانیکی    
پوششهای بیو اکتیو بر روی بستهبندی کاغذ    
نتیجه گیری    

References

Andres C. 1984. Natural edible coating has excellent moisture and grease barrier properties. Food Processing 45(13):48–9 Anker M. 1996. Edible and biodegradable films and coatings for food packaging: a literature review. Goteborg, Sweden: SIC. Appendini P, Hotchkiss JH. 1996. Immobilization of lysozyme on synthetic polymers for the application to food packages. In: IFT Annual Meeting Abstracts; 1996 June 22–26; New Orleans, La. Chicago, Ill.: Institute of Food Technologists

Arfa AB, Chakrabandhu Y, Presiozi-Belloy L, Chalier P, Gontard N. 2007a. Coating papers with soy protein isolates as inclusion matrix of carvacrol. Food Res Int 40:22–32 Arfa AB, Presiozi-Belloy L, Chalier P, Gontard N. 2007b. Antimicrobial paper based on a soy protein isolate or modified starch coating including carvacrol and cinnamaldehyde. J Agric Food Chem 55:2155–62 Arvanitoyannis I, Psomiadou E, Nakayama, A. 1996. Edible films made from sodium caseinate, starches, sugars or glycerol. Part 1. Carbohydr Polym 31:179–92 Arvanitoyannis I, Biliaderis CG, Ogawa H, Kawasaki N. 1998. Biodegradable films made from low-density polyethylene (LDPE), rice starch and potato starch for food packaging applications: part 1. Carbohydr Polym 36:89–104 Avena-Bustillos RJ, Krochta JM. 1993. Water vapor permeability of caseinate-based edible films as affected by pH, calcium crosslinking and lipid content. J Food Sci 58:904–7

Biopolymer Coatings on Paper Packaging Materials

Khaoula Khwaldia, Elmira Arab-Tehrany, and Stephane Desobry

ABSTRACT

Increased environmental concerns over the use of certain synthetic packaging and coatings in combination with consumer demands for both higher quality and longer shelf life have led to increased interest in alternative packaging materials research. Naturally renewable biopolymers can be used as barrier coatings on paper packaging materials. These biopolymer coatings may retard unwanted moisture transfer in food products, are good oxygen and oil barriers, are biodegradable, and have potential to replace current synthetic paper and paperboard coatings. Incorporation of antimicrobial agents in coatings to produce active paper packaging materials provides an attractive option for protecting food from microorganism development and spread. The barrier, mechanical, and other properties of biopolymer-coated paper are reviewed. Existing and potential applications for bioactive coatings on paper packaging materials are discussed with examples

Introduction

Paper is widely used in packaging applications and is biodegradable and therefore perfectly safe for the environment. Paper consists of a porous cellulose structure made up of microfibrils, which are composed of long-chain cellulose molecules in a crystalline state with amorphous regions regularly disrupting the crystalline structure. The hydrophilic nature of cellulose, due to the OH sites in the basic unit of cellulose (C6H10O5) and fiber network porosity, limits the water-vapor-barrier properties of paper. Paper packaging also easily absorbs water from the environment or from the food and looses its physical and mechanical strengths. Moisture migration can occur in paper by diffusion of water vapor through the void spaces as well as in condensed form through the fiber cell walls (Bandyopadthay and others 2002). Paper is often associated with other materials, such as plastic materials and aluminum, for their good barrier properties that could be advantageously combined with paper stiffness. Paper is coated with ethyl vinyl alcohol (EVOH), a polymer with excellent oxygen-barrier properties, when gas barrier properties are requested (Zhang and others 1999, 2001). However, because of the polar groups of EVOH at the origin of the hydrophilic character of the polymer at high relative humidity, an additional polymer layer based on polyolefins is used to prevent water sorption (Despond and others 2005). Polyolefins are generally chosen as paper coating materials to overcome porosity and hygroscopicity of

چکیده

افزایش نگرانی­های زیست محیطی بر استفاده از بسته­بندی­های مواد خصوصی خاص و پوشش در ترکیب با خواسته­های مصرف کننده برای هر دو کیفیت بالاتر و طول عمر طولانی­تر منجر به افزایش علاقه در تحقیقات مواد بسته­بندی جایگزین شده است. بیوپلیمرهای تجدیدپذیر به طور طبیعی می­توانند به عنوان پوشش با روکش مانع بر روی مواد بسته­بندی کاغذی استفاده شوند. این پوشش­های بیوپلیمری ممکن اتصال رطوبت ناخواسته در محصولات غذایی را کند می­کنند و مانع­های خوبی برای روغن و اکسیژن می­باشند، در محیط تجزیه پذیر هسته، با تلفیق عوامل ضدمیکروبی بر پوشش­ها، مواد بسته­بندی کاغذی ایجاد می­شوند که یک گزینه جذاب و مناسب برای محافظت از مواد غذایی از توسعه و گسترش میکرو ارگانیسم­ها، می­باشد. ویژگی­های موانع، مکانیکی و سایر ویژگی­های کاغذهای پلیمری زیستی مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه­های کاربردی موجود و بالقوه­ برای ;. زیستی فعال در مواد بسته­بندی کاغذی با مثال­هایی مورد بحث قرار گرفته است

مقدمه

کاغذ به طور گسترده­ای در برنامه­های کاربردی بسته­بندی مورد استفاده قرار می­گیرد و در محیط زیست تجزیه­پذیر هستند و بنابراین کاغذها برای محیط زیست بی­خطر می­باشند. مقاله شامل یک ساختار سلولز متخلخل ساخته شده از الیاف بسیار کوچک است که از مولکول­های سلولز با زنجیره بلند در یک حالت بلوری با مناطق غیر بلوری که به طور منظم ساختار کریستالی را بر هم می­زنند تشکیل شده­اند. ماهیت هیدروفلیک از سلولز است، با توجه به موقعیت OH در بخش اصلی سلولز (C6H10O5) و شبکه فیبری متخلخل، خواص موانع بخار آب کاغذها را محدود می­کند. بسته­بندی کاغذی نیز همچنین آب از هیدرات یا از غذا جذب می­کنند و مقاومت مکانیکی و فیزیکی را منتفی می­کند. اتصال رطوبت می­تواند در مقاله­ها با انتشار بخار آب از طریق فضاهای خالی و نیز در صورت غلیظ شدن از طریق دیواره­های سلول فیبر ایجاد شود. (Bandy Padthay و دیگران، 2002)

کاغذ اغلب با سایر مواد مانند مواد پلاستیکی و آلومینیومی برای ایجاد یک خاصیت مانع خوب که از مزایای ترکیب با کاغذهای سخت است، در ارتباط می­باشد. کاغذ با الکل وینیل اتیل (EVOH) پوشیده می­شود، که یک پلیمری با خواص مانع اکسیژن بسیار خوب است در زمانی که ویژگی مانع گازها مورد نیاز است (Zhang و دیگران، 1999 ، 2001) با این حال به دلیل گروه­های متقارن (قطبی) از EVOH در مبدأ ویژگی هیدروفیلیک (ترکیب با آب) پلیمر در رطوبت نسبی بالا، یک لایه پلیمری اضافی بر اساس پلی لیفین برای جلوگیری از جذب آب استفاده می­شود. (Detpord و دیگران، 2005) پلی لفین­ها عموماً به عنوان مواد پوششی کاغذی برای غلبه بر تخلخل نم­گیری کاغذها استفاده می­شوند. متأسفانه، مواد به دست آمده تجزیه و قابلیت­ها و ویژگی­های تجدید پذیر آن را به دلیل لایه­های پلیمری مصنوعی از دست می­دهد

پلیمرهای طبیعی می­توانند به عنوان پوشش مانع روی مواد بسته­بندی کاغذی استفاده شوند. چنین پوشش­های زیستی قابل تجدیدپذیر قابلیت این را که جایگزین پوشش­های کاغذی مصنوعی که الان استفاده می­شوند، دارند. مانند پلی اتیلن، الکل پلی ونیل، لاتکس­ها و لایه­های فلورید در برنامه­های بسته­بندی مواد غذایی. (Chen و Krochta، a2001، b2001) جایگزین­های کشاورزی به دست آمده برای پوشش­های کاغذی مصنوعی، این فرصت را فراهم می­کنند که اقتصاد کشاورزی تقویت شود و واردات نفت خام و مشتقات آن کاهش یابد. بیوپلیمرهای تجدیدپذیر در طبیعت توجه ویژه­ای را در مقالات سالیان اخیر و در تحقیق­های آتی به خود جلب کرده­اند. به دلیل علاقه در استفاده بالقوه از آنها به عنوان فیلم­های خوراکی، تجدیدپذیری و پوشش برای مواد بسته­بندی است. خواص، تکنولوژی،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی توسعه روشهای مراقبتی درCOPD با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی توسعه روشهای مراقبتی درCOPD با ترجمه فارسی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی توسعه روشهای مراقبتی درCOPD با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی توسعه روشهای مراقبتی درCOPD با ترجمه فارسی در word

خلاصه    
مقدمه    
COPD و مراقبت های پرستاری: از پیشگیری تا تسکین دهی    
مشاوره های پرستاری    
اقدامات مدیریتی پرستاران    
توسعه روشهای پرستاری: چالش ها چه هستند؟    
نتیجه گیری    

References

1. Fletcher MJ, Upton J, Taylor-Fishwick J, et al. COPD uncovered: an international survey on the impact of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on a working age population. BMC Public Health 2011;11:612. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-612 2. World Health Organization. The Global Burden of Disease 2004 Update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html (accessed 25 February 2013) 3. Mannino DM, Buist AS. Global burden of COPD: risk factors, prevalence, and future trends. Lancet 2007;370:765-73. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61380-4 4. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med 2006;3:e442. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030442 5. de Toledo P, Jimenez S, Del Pozo F, Roca J, Alonso A, Hernandez C. Telemedicine experience for chronic care in COPD. IEEE Trans Inf Technol Biomed 2006;10:567-73. http://dx.doi.org/10.1109/TITB.2005.863877 6. Sorknaes AD, Madsen H, Hallas J, Jest P, Hansen-Nord M. Nurse tele-consultations with discharged COPD patients reduce early readmissions: an interventional study. Clin Respir J 2011;5:26-34. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-699X.2010.00187.x 7. Blake D, Roberts NJ, Partridge MR. How much of a primary care nurse’s time is spent on those with respiratory disease A pilot study. Prim Care Respir J 2007;16:319-20. http://dx.doi.org/10.3132/pcrj.2007.00061 8. Upton J, Madoc-Sutton H, Sheikh A, Frank TL, Walker S, Fletcher M. National survey on the roles and training of primary care respiratory nurses in the UK in 2006: are we making progress Prim Care Respir J 2007;16:284-90. http://dx.doi.org/10.3132/pcrj.2007.00068 9. Lowery J, Hopp F, Subramanian U, et al. Evaluation of a nurse practitioner disease management model for chronic heart failure: a multi-site implementation study. Congest Heart Fail 2012;18:64-

Expanding nursing practice in COPD: key to providing high-quality, effective, and safe patient care

1 Education for Health, Warwick, UK 2 Center of Public Health and Quality Improvement, rhus, Denmark Originally received 19th December 2012; resubmitted 19th February 2013; revised 11th March 2013; further revision 20th March 2013; accepted 21st March

Abstract

The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a common and preventable chronic disease, is on the increase, and so are the financial and social burdens associated with it. The management of COPD is particularly challenging, as patients have complex health and social needs requiring life-long monitoring and treatment. In order to address these issues and reduce the burden imposed by COPD, the development of innovative disease management models is vital. Nurses are in a key position to assume a leading role in the management of COPD since they frequently represent the first point of contact for patients and are involved in all stages of care. Although evidence is still limited, an increasing number of studies have suggested that nurse-led consultations and interventions for the management of COPD have the potential to impact positively on the health and quality of life of patients. The role of nurses in the management of COPD around the world could be significantly expanded and strengthened. Providing adequate educational opportunities and support to nurses, as well as addressing funding issues and system barriers and recognising the importance of the expanding roles of nurses, is vital to the well-being of patients with long-term medical conditions such as COPD and to society as a whole, in order to reduce the burden of this disease. © 2013 Primary Care Respiratory Society UK. All rights reserved

Keywords nurses, COPD, education and training, impact or outcomes

خلاصه

شیوع بیماریهای  ریوی انسدادی(COPD)، به عنوان یک بیماری رایج و قابل پیشگیری، رو به افزایش است، و شیوع آن به هزینه های اجتماعی و مالی گره خورده است. مدیریت COPD یک چالش خاص است، چونکه بیماران نیازمند نظارت و درمان طولانی مدتی هستند. برای نشان دادن این موضوعات و کاهش هزینه های تحمیل شده توسط COPD، توسعه مدل های ابتکاری مدیریت بیماری حیاتی است. پرستاران  برای ایفای نقش رهبری در مدیریت COPD در یک جایگاه کلیدی قرار دارند، چونکه آنها اولین نقطه تماس را برای بیمار نشان می دهند و در همه مراحل مراقبت شرکت دارند. اگرچه شواهد هنوز محدود هستند، تعداد روز افزون مطالعات پیشنهاد کرده اند که مشاوره های پرستاری و اقدامات برای مدیریت COPD پتانسیل تاثیرگذاری مثبت را برروی سلامتی  و کیفیت همه بیماران را دارد. نقش پرستاران در مدیریت COPD در اقصی نقاط جهان می تواند به طور قابل توجه توسعه داده شود و تقویت شود. برای کم کردن هزینه های این بیماری، فراهم کردن فرصت های آموزشی کافی و حمایت از پرستاران به علاوه نشان دادن موضوعات مالی و موانع سیستم و تشخیص اهمیت تقش های قابل توسعه پرستاران،  برای سلامتی بیماران که دارای شرائط درمانی طولانی مدتی مانند COPD هستند و برای یک جامعه به عنوان یک کل حیاتی است.

 

 

مقدمه

بیماری مزمن انسداد ریوی(COPD) یک شرائط مزمن متداول است که به خاطر هزینه های مستقیم درمان که شامل بستری شدن و درمان و هزینه های غیرمستقیم ( از دست دادن بهره وری، غیبت از کار و بازنشستگی زودرس)، هزینه های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی فزآینده ای به همراه دارد. تخمین زده می شود که حدود 210 میلیون نفر در کل جهان دارای COPD هستند، و گمان می رود که وقوع آن در حال افزایش است. پیش بینی های مرگ و میر نشان می دهند که COPD سومین علل شایع مرگ در سال 2020 است و چهارمین علت اصلی مرگ در سال 2030 خواهد بود. بنابراین ضرورت توسعه مدل های نوآورانه COPD پیش از پیش احساس می شود. در این زمینه،  پرستاران برای ایفای نقش منحصربفرد جایگاه ویژه ای دارند، چونکه آنها اغلب اولین نقطه تماسی برای بیماران هستند و در کل فرآیند مدیریت بیماری وارد شده اند و مراقبت های تسکین دهنده را فراهم می کنند

در این مقاله ما نقش پرستاران را در مدیریت COPD را بررسی می کنیم و بر برخی از موانع که بر سر راه پرستاران قرار دارد تا نقش خود را توسعه و تقویت کنند، تاکید می کنیم. ما همچنین برخی استراتژی های ممکن را برای کمک به پرستاران برای غلبه به این موانع را ارائه می دهیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی در word

چکیده     
مقدمه    
شیوه‌ها     
نتایج     
مباحث     
نتیجه گیری     

References

[1] Salinsky M, Kanter R, Dasheiff RM. Effectiveness of multiple EEGs in supporting the diagnosis of epilepsy: an operational curve. Epilepsia 1987;28:331–4 [2] Hopkins A, Garman A, Clarke C. The first seizure in adult life: value of clinical features, electroencephalography, and computerised tomography scanning in prediction of seizure recurrence. Lancet 1988;i:721–26 [3] Van Donselaar CA, Geerts AT, Schimsheimer RJ. Idiopathic first seizure in adult life: who should be treated. BMJ 1991;302:620–3 [4] Binnie CD. Electroencephalography. In: Laidlaw J, Richens A, Chadwick D, editors. A textbook of epilepsy. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1993. p. 277–348 [5] Shinnar S, Kang H, Berg AT, et al. EEG abnormalities in children with a first unprovoked seizure. Epilepsia 1994;35:471–6 [6] King MA, Newton MR, Jackson GD, et al. Epileptology of the first-seizure presentation: a clinical, electroencephalographic, and magnetic resonance imaging study of 300 consecutive patients. Lancet 1998;352:1007–11 [7] Sammaritano M, Gigli GL, Gotman J. Interictal spiking during wakefulness and sleep and the localization of foci in temporal lobe epilepsy. Neurology 1991;41:290–7 [8] Carpay JA, de Weerd AW, Schimsheimer RJ, et al. The diagnostic yield of a second EEG after partial sleep deprivation: a prospective study in children with newly diagnosed seizures. Epilepsia 1997;38:595–9 [9] Malow BA, Lin X, Kushwaha R, et al. Interictal spiking increases with sleep depth in temporal lobe epilepsy. Epilepsia 1998;39:1309–16 [10] Binnie CD, Stefan H. Modern electroencephalography: its role in epilepsy management. Clin Neurophysiol 1999;110:1671–

The role of sleep electroencephalography in patients with new onset epilepsy

Sakir Delil, Gulcin Benbir Senel *, Derya Yavuz Demiray, Naz Yeni Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

A B S T R A C T

Purpose: An increased propensity for seizures is associated with different stages of the sleep–wake cycle. In this study, we prospectively analyzed patients with new-onset epilepsy and investigated the clinical correlates of the yield obtained from sleep electroencephalography (EEG) recordings in patients with a normal wakefulness EEG. Methods: All patients admitted to our epilepsy unit due to unprovoked epileptic seizures and not yet treated with antiepileptic drugs were recruited consecutively for the last three years. All had a routine EEG at wakefulness (WEEG), and those with no epileptiform activity had a video-EEG recording during sleep (SEEG). Results: We investigated a total of 241 patients; 129 patients (53.5%) had both wakefulness and sleep EEG recordings. The patients with abnormal WEEG were older than those with normal WEEG (p = 0.005). Abnormal WEEG was detected in only 31.2% of patients with focal seizures, but in 77.3% of patients with generalized seizures (p < 0.001). WEEG was abnormal in 44.0% of patients with diurnal seizures, but in 27.5% of nocturnal seizures (p = 0.007). Abnormal WEEG was present in 75.5% of patients with a presumed genetic origin and in 59.3% of patients with structural etiology (p < 0.001). Sleep EEG detected an abnormality in 41.8% of patients with normal WEEG; of these, 82.8% were focal abnormalities. In contrast, the majority of abnormalities detected in WEEG were generalized (55.8%, p < 0.001). Conclusion: Our results showed a greater likelihood of abnormal WEEG in older patients and in those with generalized epilepsy, diurnally precipitating seizures, and epilepsy of presumed genetic origin. 2015 British Epilepsy Association. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved

1. Introduction

Epileptiform abnormalities identified in the first routine interictal electroencephalography (EEG) were reported to vary between 20 and 50% in suspected epilepsy in both adults and children [1–6]. The diagnostic yield of routine EEG should therefore be increased by repetitive EEG recordings and additive use of activation methods. The chance of finding epileptiform activity was reported to increase up to approximately 80% with EEG recordings during sleep following sleep deprivation [6–8,34]. It is also well-known that some types of epilepsies, such as benign

چکیده

هدف:‌ افزایش مقدار حملات صریح معمولا با مراحل مختلف سیکل خواب و بیداری رابطه دارد. در مطالعه حاضر، ما بیماران مبتلا به حملات صرح را مورد تحلیل قرار داده و همبستگی بالینی نتایج حاصل از گزارشات الکتروانسفالوگرافی بیماران را با EEG بیداری نرمال مورد بررسی قرار داده ایم

شیوه‌ها : کلیه بیماران با توجه به حملات صرع در واحد اپیلپسی مورد پذیرش قرار گرفتند که هنوز که با داروهای ضد صرع درمان نشده ولی در طی 3 سال گذشته درگیر بوده‌اند. افراد مذکور در حالت بیداری کامل  ( WEEG) از EEG متداول برخوردار بوده و از کسانی که فعالیت شبه صرع نداشته نیز در طی خواب گزارشات EEG ویدیویی تهیه شد

نتایج : ما در کل 241 بیمار را مورد بررسی قرار داده ایم: 129 بیمار ( 5/53) از گزارشات EEG در حالت خواب و بیداری برخوردار بودند. بیمارانی که WEEG غیر نرمال داشتند در مقایسه با افرادی که WEEG نرمال داشتند پیرتر بودند (P=0/005) WEEG غیرنرمال در % 2/31 از بیمارانی که حمله مرکزی داشتند شناسایی شد ولی در % 3/77  از بیماران مبتلا به حمله عمومی بودند تایید گردید ( P<0001) WEEG غیر نرمال در 44 از بیماران مبتلا به حملات روزانه ثبت شده ولی در % 5/27  از حملات شبانه گزارش شد. (P=0/007) WEEG غیرنرمال در % 5/75  از بیمارانی که مشکل ژنتیکی داشتند دیده شده و در 3/59 از بیماران مبتلا به ایتولوژی ساختاری تایید گردید ( P<0/001). EEG خواب نشان دهنده شرایط غیرنرمال در % 8/41   از بیماران است که WEEG نرمال داشته‌اند

از افراد مذکور 8/82  ناهنجاری مرکزی داشته‌اند. در نقش مقابل  عمده ناهنجاری‌های شناسایی شده در WEEG جنبه عمومی داشته است ( % 8/55  و P<0/001)

نتایج نشان دهنده احتمال بیشتر WEEG غیرنرمال بیماران پیرتر و افراد مبتلا به صرع عمومی است که حملات روزانه دارند. اصولاً مبداً بیماری نیز در افراد مذکور ژنتیکی گزارش شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی در word

چکیده    
1 مقدمه    
2 روش ها    
12 نمونه ها    
22 برنامه تمرین    
32 جمع آوری داده ای    
42 آنالیز داده ای    
3 نتایج    
13 روابط با نسبت سرعت در طول وضعیت تک عضوی    
23 روابط با نسبت سرعت در نواحی پیش از چرخش    
4 بحث    
5 نتیجه گیری    

References

Allen, J.L., Kautz, S.A., Neptune, R.R., 2011. Step length asymmetry is representative of compensatory mechanisms used in post-stroke hemiparetic walking. Gait Posture 33 (4), 538–543 Balasubramanian, C.K., Bowden, M.G., Neptune, R.R., Kautz, S.A., 2007. Relationship between step length asymmetry and walking performance in subjects with chronic hemiparesis. Arch. Phys. Med. Rehabil. 88 (1), 43–49 Beaman, C.B., Peterson, C.L., Neptune, R.R., Kautz, S.A., 2010. Differences in self-selected and fastest-comfortable walking in post-stroke hemiparetic persons. Gait Posture 31 (3), 311–316 Birkenmeier, R.L., Prager, E.M., Lang, C.E., 2010. Translating animal doses of taskspecific training to people with chronic stroke in 1-hour therapy sessions: a proof-of-concept study. Neurorehabil. Neural Repair 24 (7), 620–635 Bohannon, R.W., Andrews, A.W., Smith, M.B., 1988. Rehabilitation goals of patients with hemiplegia. Int. J. Rehabil. Res. 11 (2), 181–184 Bowden, M.G., Balasubramanian, C.K., Neptune, R.R., Kautz, S.A., 2006. Anterior– posterior ground reaction forces as a measure of paretic leg contribution in hemiparetic walking. Stroke 37 (3), 872–876 Bowden, M.G., Balasubramanian, C.K., Behrman, A.L., Kautz, S.A., 2008. Validation of a speed-based classification system using quantitative measures of walking performance poststroke. Neurorehabil. Neural Repair 22 (6), 672–675 Duncan, P.W., Sullivan, K.J., Behrman, A.L., Azen, S.P., Wu, S.S., Nadeau, S.E., et al., 2011. Body-weight-supported treadmill rehabilitation after stroke. N. Engl. J. Med. 364 (21), 2026–2036 Fugl-Meyer, A., Jaasko, L., Leyman, I., Olsson, S., Seglind, S., 1975. The post-stroke hemiplegic patient: a method of evaluation of physical performance. Scand. J. Rehabil. Med. 7 (1), 13–31 Hall, A.L., Peterson, C.L., Kautz, S.A., Neptune, R.R., 2011. Relationships between muscle contributions to walking subtasks and functional walking status in persons with post-stroke hemiparesis. Clin. Biomech. 26 (5), 509–515 Hesse, S., Bertelt, C., Jahnke, M.T., Schaffrin, A., Baake, P., Malezic, M., et al., 1995. Treadmill training with partial body weight support compared with physiotherapy in nonambulatory hemiparetic patients. Stroke 26 (6), 976–981 Kautz, S.A., Bowden, M.G., Clark, D.J., Neptune, R.R.,

Biomechanical variables related to walking performance 6-months following post-stroke rehabilitation

abstract

Background: Body-weight supported treadmill training has been shown to be effective in improving walking speed in post-stroke hemiparetic subjects, and those that have shown improvements generally maintain them after the completion of rehabilitation. However, currently no biomechanical variables are known to be related to those who will either continue to improve or regress in their self-selected walking speed during the 6-month period following rehabilitation. The objective of this study was to identify those biomechanical variables that are associated with subjects who continue (or did not continue) to improve their self-selected walking speed following the completion of rehabilitation. Methods: Experimental kinematic and kinetic data were recorded from 18 hemiparetic subjects who participated in a 6-month follow-up study after completing a 12-week locomotor training program that included stepping on a treadmill with partial body weight support and manual assistance. Pearson correlation coeffi- cients were used to determine which biomechanical variables evaluated during the post-training session were related to changes in self-selected walking speed from post-training to a 6-month follow-up session. Findings: Following the completion of rehabilitation, the majority of subjects increased or retained (i.e., did not change) their self-selected walking speed from post-training to the follow-up session. Post-training step length symmetry and daily step activity were positively related to walking speed improvements. Interpretation: Motor control deficits that lead to persistent step length asymmetry and low daily step activity at the end of rehabilitation are associated with poorer outcomes six months after completion of the program. © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved

Introduction

Persons with post-stroke hemiparesis often exhibit a reduced self-selected walking speed relative to healthy subjects (Olney and Richards, 1996). Improving walking ability is a common goal for post-stroke hemiparetic subjects (Bohannon et al., 1988) and often the primary goal of rehabilitation programs. Body-weight supported treadmill training (BWSTT) has been shown to be effective in improving post-stroke hemiparetic walking ability as measured by self-selected walking speed (Duncan et al., 2011; Hesse et al., 1995; Mulroy et al., 2010; Peurala et al., 2005; Plummer et al., 2007; Sullivan et al., 2007; Visintin et al., 1998). Previous studies have shown that most improvements in walking speed are maintained three to six months after the completion of training (Duncan et al., 2011; Peurala et al., 2005; Sullivan et al., 2007; Visintin et al., 1998). A recent clinical trial with a large number of subjects (n= 408)

چکیده

پیش زمینه: نشان داده شده است که تمرینات تردمیل در بهبود سرعت قدم زدن در ناتوانی های پس از سکته موثر هستند، و آنهائی که بهبودهائی نشان داده اند، آنها را پس از تکمیل توانبخشی حفظ می کنند. از این رو، هیچ متغیر بیوشیمیائی شناخته شده ای وجود ندارد که به آنهائی که روند بهبودی را ادامه می دهند و یا اینکه به سرعت قدم زدن انتخابی در طول دوره شش ماهه پس از توانبخشی برمی گردند، مرتبط باشد. هدف این مقاله تعیین متغیرهای بیوشیمیائی است که به افرادی مرتبط می شود که روند بهبودی سرعت قدم زدن خود را پس از تکمیل توانبخشی طی می کنند

روش ها: داده های سینتیک و سینماتیک از 18 فرد ناتوان ثبت شده است که پس از تکمیل یک برنامه تمرینی حرکتی 12 ماهه که شامل قدم زدن برروی تردمیل با کمک دستان است،  در یک مطالعه شش ماهه شرکت کرده اند. ضرایب همبستگی پیرسون برای تعیین این استفاده شده است که کدام یک از متغیرهای بیوشیمیائی که در طول جلسات پس از تمرین ارزیابی شده اند به تغییرات در سرعت  قدم زدن از پس از تمرین تا جلسات شش ماهه مرتبط می شود

یافته ها: پس از تکمیل توانبخشی، اکثر افراد سرعت قدم زدن خود را از پس از قدم زدن تا جلسات بعدی یا افزایش دادند و یا حفظ کردند. تقارن طول قدم پس از تمرین و فعالیت های روزانه به صورت مثبت به بهبود سرعت قدم زدن مرتبط می شود

توضیح: نواقص کنترل حرکتی که به عدم تقارن طول قدم و فعالیت های اندک روزانه در انتهای توانبخشی مرتبط می شوند، به نتایج ضعیف شش ماه پس از تکمیل برنامه مرتبط می شود


1 مقدمه

افرادی که دارای ناتوانی های پس از سکته هستند، نسبت به افراد سالم سرعت های کمتر قدم زنی را نشان می دهند. بهبود توانائی قدم زنی یک هدف معمول برای افراد ناتوان پس از سکته است و اغلب هدف اولیه برنامه های توانبخشی است. همانطور که از سرعت قدم زدن اندازه گیری شده است، نشان داده شده است که تمرینات حمایت شده تردمیل(BWSTT) در بهبود توانائی قدم زدن افراد ناتوان پس از سکته موثر است. مطالعات قبلی نشان داده اند که بیشترین بهبودها در سرعت قدم زدن سه تا شش ماه پس از تکمیل تمرین حفظ می شوند. یک آزمایش کلینیکی اخیر با تعداد زیادی بیمار (n=408) دریافت که بهره وری 12 ماه پس از سکته حفظ شده است. از آنجائی که افراد تمایل دارند که بهره وری خود را حفظ کنند، هیچ مطالعه ای بررسی نکرده است که آیا متغیرهای بیوشیمیائی خاصی وجود دارد که به افرادی که به سرعت های قدم زنی بیشتر دست یافته اند و یا اینکه پس از توانبخشی به سرعت قدم زدن پیش از تمرین بازگشته اند، مرتبط شود. کمیت هائی مانند جنبش مفصل ها، متغیرهای فضائی – زمانی و یا فعالیت های روزانه ممکن است قادر به تعیین افرادی باشد که سرعت قدم زدن خود را پس از توانبخشی حفظ می کنند و یا بهبود می بخشند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید