عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word :

عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word

مقدمه

چنانچه میدانیم یكی از مشخصه های مهم یك سیستم قدرت ایده ال وجود ولتاژ نسبتا”ثابت در همه نقاط شبكه است,انرژی الكتریكی مورد نیاز مصرف كننده ها وقتی دارای كیفیت مطلوب میباشد كه تغییرات ولتاژ وفركانس درآن از حد معینی تجاوز نكند.

مقدمه ای درباره تپ چنجرها

بیش از 65سال است كه از تپ چنجرهای قابل قطع زیر باردرترانسفورماتورها استفاده میشود.هدف استفاده ازآنها کنترل سطح ولتاژونسبت دوربوده وعلاوه بر کنترل سطح ولتاژکنترل توان اكتیو و راكتیو در سیستمهای الكتریكی نیز با این دستگاه امکان پذیراست. بدون وجوداین دستگاههاپارامترهای فوق درنیروگاهها و یا درپستهایی که دارای تپ چنجرغیرقابل قطع زیرباربودندقابل کنترل بود.

انواع تپ چنجر ازلحاظ عملکرد درمدار

تپ چنجرها راازاین لحاظ بدودسته تقسیم می کنند:

1) تپ چنجرهای غیرقابل عمل زیر بار
2) تپ چنجرهای قابل عمل زیر بار

تعاریف:

1) تپ چنجر قابل عمل زیربار:دستگاهی است که عمل اتصالات درتغییربهره برداری ازیک سیم پیچ رابعهده دارد در مدتی که ترانسفورماتوربرقدار ویا باردار است را دارا میباشد.این دستگاه ازیک کلید محدودکننده یک مقاومت محدود کننده ویک انتخاب کننده تپ تشکیل شده است.

2) تپ سلکتور: دستگاهی است که طراحی شده است تابتواندجریان پیوسته را تحمل کند(نه جریان قطع و وصل)وبطورپیوسته بایک کلید محدود کننده (دایورترسوئیچ) مورداستفاده قرارمیگیرد تااتصالات را برقرارسازد .

3) کلید محدود کننده(دایورترسوئیچ): دستگاهی است مخصوص کلید زنی که بطور سری با یک تپ سلکتورقرار میگیرد تاجریان قطع و وصل راتحمل کند.

4)سلکتورسوئیچ: دستگاهی است که قادربه قطع و وصل وتحمل جریان بوده و وظایف یک انتخاب کننده تپ ویک کلید محدودکننده را داراست.

عملكرد اتوماتیك:

فرمان اتوماتیك تپ چنجر نیز به صورت الكتریكی بوده با این تفاوت كه فرمان صادره توسط یك حس كننده(AVR) ولتاژ انجام میگیردو با توجه به ولتاژ منبع صادره (پالس های لازم)را برای تحریك مدار فرمان ارسال می كند.تفاوت مكانیزم عملكرد تپ چنجرهای غیر قابل عمل زیر بار در این است كه هیچگاه بصورت اتوماتیك عمل نمی نمایند.

عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

مقدمه 2

فصل1:بررسی ساختمان واصول كار انواع تپ چنجر 4

مقدمه ای درباره تپ چنجرها 5

1-1) تپ چنجرهای غیرقابل عمل زیربار 7

1-2) تپ چنجرهای قابل عمل زیربار 8

1-2-1)تعاریف 9

1-2-1)مدارهای سیم پیچی تپ چنجرهای قابل عمل زیر باروارتباط آنها 15

1-2-3)اصول عملكرد مدارات سیم پیچی تپ چنجرهای قابل عمل زیر بار 18

1-2-4)اساس كار تپ چنجرهای قابل عمل زیر بار 20

1-2-5)معرفی قسمتهای مختلف تپ چنجر(نوعM) 29

1-2-6)سیكل جریان عبوری كلید محدودكننده (دایورتر سوئیچ) 30

1-2-7)افزایش حرارت وپایداری حرارتی 31

1-2-8)عمر مكانیكی والكتریكی قابل انتظار 34

1-2-9)قدرت دی الكتریك تپ چنجرها 35

1-2-10)محل قرار گرفتن تپ چنجرها ازلحاظ سیم پیچ فشار قوی وفشار ضعیف 37

1-2-11)انواع اتصالات وتعداد فازها 38

1-2-12)نگهداری وبهره برداری ازتپ چنجرهای قابل قطع ووصل زیر بار(OLTC) 39

1-2-13)معرفی چند نمونه تپ چنجر 41

1-2-14)بررسی انواع تپ چنجرهای قابل عمل زیر بار 45

فصل 2):تشریح سیستمهای فرمان انواع تپ چنجر 47

2-1)بررسی عناصر كنترل كننده 48

2-1-1) مكانیزم عملكرد تپ چنجر 48

2-1-2) مدار سیستم فرمان الكتریكی تپ چنجر 51

2-1-3)سیستم فرمان موتور درایو 56

2-1-4)تشریح مدار فرمان الكتریكی موتور درایو 60

2-1-5)قسمتهای مختلف مدار الكتریكی موتور درایو 60

2-1-6)تشریح مراحل عملكرد یك نوع موتور درایو 63

2-1-7)قسمت مكانیكی فرمان تپ چنجر 70

2-1-8)موارد قابل اشاره در رابطه بامكانیزم عملكرد 77

عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2)حفاظت تپ چنجرهای قابل عمل زیر بار 78

2-2-1)سیستم حفاظتی 79

2-3)روشهای كنترل پارالل تپ چنجرها 85

2-3-1)روش كنترل پارالل با توجه به همزمانی تعویض تپ با كنترل سنكرونیزم 85

2-3-2) كنترل پارالل تپ چنجرها توسط رله تنظیم كننده ولتاژ با واحد كنترل پارالل 86

(مثلا” نوع SKB 20) مطابق با روش جریان گردشی

2-3-3) كنترل پارالل تپ چنجرها توسط رله رگولاتور ولتاژ وجبران ساز 88

افت خط(L.D.C) بروش راكتانس معكوس

2-4)بررسی حلقه كنترل ولتاژ شین ازطریق(A.V.R) 90

2-4-1) معرفی اجزا تشكیل دهنده دستگاه 91

2-4-2)كلیدهای حدی 93

2-4-3)نحوه عملكرد دستگاه(A.V.R) 93

فصل3):آزمایشات وتستهای مربوط به تپ چنجر 96

3-1)آزمایشات عمومی 98

3-1-1)آزمایش مكانیكی 99

3-1-2)آزمایش ترتیب زمان عملكرد 99

3-1-3)آزمایش عایقی مدارات داخلی 99

3-1-4)آزمایش موتور درایو 99

3-2)آزمایشات نوعی 99

3-2-1)آزمایش افزایش دمای كنتاكتها 99

3-2-2) آزمایش كلید زنی 100

3-2-3) آزمایش جریان اتصال كوتاه 103

3-2-4) آزمایش مقاومتهای محدود كننده 104

3-2-5) آزمایشات مكانیكی 105

3-2-6) آزمایشات عایقی 106

3-2-7) آزمایش بار مكانیكی 111

3-2-8) آزمایش وضعیتهای حدی 112

3-3)چند نمونه آزمایشاتی كه عملا” انجام میشود 112

3-3-1) آزمایش نشتی 112

3-3-2) آزمایش رله محافظ 112

عملکرد تپ چنجرهای on load در پستهای فوق توزیع در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-3-3)اتصال مكانیزم محرك 113

3-3-4) آزمایش پیوستگی تپ چنجر 113

3-3-5)اندازه گیری مقاومت سیم پیچهای ترانسفورماتور درتپ چنجرهای مختلف 115

فصل4):آثارتعویض تپ در شبكه 117

4-1)تاثیر تغییر تپ برروی پارامترهای شبكه 118

4-1-1)ولتاژ سایر شینها 118

4-1-2)توانهای تولیدی توسط ژنراتورها 118

4-2)رله های حفاظتی 119

4-2-1)رله(O.V) 119

4-2-2)رله(U.V) 119

4-2-3)رله دیفرانسیل 120

4-3) تاثیر تغییر تپ برماتریس Ybus ومسئله پخش بار 121

فصل 5):بررسی آماری مشكلات بوجود آمده درطی چند سال 124

5-1) مشكلات بوجود آمده درطی چند سال 125

5-2)مشكلات وعیبهای احتمالی 126

5-3)راهكارهای مناسب جهت افزایش طول عمر تپ چنجر 128

5-4)برطرف كردن مشكلات 131

عیب یابی وبازرسی های دوره ای

5-5)راهكاری جدید جهت افزایش طول عمر كنتاكتها 134

فصل 6):نتیجه گیری 136

6-1)بررسی انواع روشهای تنظیم ولتاژ 137

6-1-1)كنترل ولتاژ در نیروگاه 137

6-1-2)جبران كننده های بار راكتیو 139

6-1-3)خازنهای موازی 140

6-1-4)راكتورهای موازی 140

مسایل ومشكلات خازنهای موازی 141

6-1-5)كندانسورهای سنكرون 142

6-1-6)جبران كننده های استاتیك توان راكتیو 143

6-2)مقایسه اقتصادی انواع روشهای كنترل ولتاژ 145

6-3)جمع بندی ونتیجه گیری 147

فصل 7):یك نمونه عملی در مورد بررسی اثرات اندازه راكتانس نشتی سیم پیچ 149

ترانسهای قدرت در سوختن مقاومت گذرای دایورتر سوئیچ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور در word :

فایل كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور در word

كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور

شبكه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی ، نمونه گیری مغناطیسی در سطح كم ، حسگر حرارتی ، بصری ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار ، كه می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند :

 • حرارت ،
 • رطوبت ،
 • حركت وسایل نقلیه ،
 • فشار سنجی ،
 • بررسی و مطالعه تركیبات خاك
 • سطوح و یا وضعیت صدا
 • تعیین وجود و یا عدم وجود انواع اشیاء
 • تنش ها و یا استرس های مربوط به اشیاء و بالاخره
 • تعیین مشخصاتی نظیر سرعت ، مسیر و اندازه یك جسم ازدستگاههای حسگر می توان برای شناسائی دائمی و تعیین حوادث مختلف و كنترل موضعی دستگاهها استفاده نمود وجود این حسگرهای كوچك و ارتباط بی سیم آنها با یكدیگر كاربردهای جدیدی را در نواحی مختلف نوید می دهند .

ما كاربردهای آنها را به بخش های متعدد طبقه بندی كرده ایم ، مانند محیط زیست ، بهداشت ، منزل و مواردی كاربرد تجاری ، البته می توان این طبقه بندی رابیشتر بسط داد بطوریكه تقسیم بندی شامل موارد دیگری مثل كاوش های فضائی ، فرآیندهای شیمیایی و نجات افراد از فاجعه بشود .

شبكه های حسگر بی سیم كه كاربردهای نظامی دارند ،

می توانند جزء‌لاینفك عملیات فرماندهی نظامی ، كنترل امور ، مخابرات ، فعالیت های كامپیوتری ، امور جاسوسی و مراقبتی و سیستم های هدف گیری باشند . ویژگی های شبكه های حسگر كه شامل استقرار نصب سریع و كم خطا بودن آنها می باشد ، استفاده آنهارا در امور نظامی افزایش داده است چون شبكه های حسگر مبتنی هستند بر وسایل كوچك و فشرده وارزان قیمت ، لذا در صورتیكه این قطعات توسط نیروهای دشمن از بین بروند ، تهدیدی برای عملیات نظامی محسوب نمی شوند وبدین ترتیب شبكه های حسگر می توانند روش بهتری برای كنترل عملیات در میادین جنگ باشند .

بعضی از كاربردهای نظامی شبكه های حسگر عبارتند از :

 • نظارت بر نیروهای حودی و تجهیزات و وسایل ،
 • نظارت و كنترل فعالیت های میدان جنگ ،
 • شناسایی نیروهای دشمن
 • هدف گیری
 • تعیین و برآورد تلفات و خسارات احتمالی میدان نبرد
 • شناسایی حملات هسته ای ،
 • شیمیائی و میكربی

نظارت و مراقبت از نیروهای خودی و تجهیزات نظامی:

رهبران وفرماندهان ارتش می توانند وضیت نیروهای خودی و میزان تجهیزات نظامی در میدان جنگ را توسط شبكه های حسگر زیر نظر داشته باشند .هر گروه ، وسیله نقلیه و یا تجهیزات نظامی دارای حس گرهای كوچكی هستند كه وضعیت آنها را مدام گزارش می دهند این گزارشات در نودهای خاصی جمع شده و سپس به سر فرماندهی ارسال می گردند . اطلاعات خاصله همراه با سایر اطلاعات هریك از واحدها قابل ارسال به مقامات ذیصلاح نظامی در رده های بالارت می باشد نظارت برعملیات جبهه جنگ:

جاده ها و شاه راهها و نیز مناطق حساس

نظامی توسط توسط شبكه حسگر قابل پوشش هستند ، به طوریكه تمامی حركات و نقل و انتقالات نیروهای دشمن تحت نظارت كامل در می آید . به موازات عملیات و طرحهای جدید ، شبكه های حسگر هم در هرزمان و مكان استفاده برای كنترل عملیات جهبه می باشند

شناسائی مناطق تحت اشغال نیروهای متخاصم :

از شبكه حسگر می توان برای شناسائی مناطق دشمن استفاده كرد و اطلاعات مفصل ارزشمندی از مناطق و موفقیت های نیروهای دشمن بدست آورد .

هدف گیری : از شبكه های حسگر می توان در سیستم هادی هدایتی تجهیزات هوشمند ارتشی به خوبی استفاده نمود. برآورد خسارات و تلفات جنگ :از شبكه های حسگر میتوان قبل از حمله و یا بعداز حملات هسته ، میكربی و شیمیایی : در جنگهای شیمیایی و میكروبی برای شناسایی عوامل شیمیایی و میكروبی باید در نزدیكی زمین به كشف آنها پرداخت ، شبكه های حسگر استفاده شده در نواحی خودی كه دارای سیستم اعلام خطر عوامل میكروبی و شیمیایی می باشد ، برای نیروهای خودی امكان واكنش سریع و پرهیز از خطرات آنها را فراهم می سازد و بدین ترتیب از میزان تلفات به مقدار چشم گیری جلوگیری می شود ونیز عملیات شناسایی بصورت مفصلی پس از حملات شیمیایی ، میكروبی و هسته ای صورت می گیرد .

برای مثال ، می توان عمل شناسایی جمله ، هسته ای را بدون در خطر قرار دادن تیم فایلاتی به تشعشعات هسته ای انجام داد .

انتخاب تكنولوژی حسگر برای نظارت بر محیط زیست

در این ما انتخاب تكنولوژی فوق را برای بكارگیری در شبكه های حسگر بی سیم شرح می دهیم ، كه میتواند برای نظارت وكنترل محیط زیست استفاده شود . وسایل فوق به شكلی مرتب جاسازی و توزیع شده اند و شامل تعداد زیادی وسایل حسگر چند كاره و هوشمند می گردد كه بصورت اتصالات بی سیم در مقیاس كوتاه به هم متصل شده اند . ویژگی های منحصر به فرد و كابردهای متعدد این وسایل مسائل حرارتی زیادی را دارد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی در word دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی در word :

شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی در word

چکیده

در این روشی کاربردی و عملی برای مکان یابی منابع هارمونیکی در شبکه برق با استفاده از شبکه های عصبی BPN با لایه خروجی سیگموئید و الگوریتم آموزشی لونبرگ ارائه شده است. در این شبکه عصبی RBF نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج نشان می دهد که BPN پاسخ مناسب تری می دهد و دلایل نیز ذکر شده است. برای انتخاب بهینه تعداد و مکان اندازه گیرهای هارمونیکی از روش مسیریابی هارمونیکی یا خط بهینه متاثر از منابع هارمونیکی و همچنین ارزیابی توپولوژی سیستم استفاده شده است. مراحل به کارگیری این روش به صورت کامل در آمده است. برای بهبود نتایج شبکه عصبی، قضیه جمع آثار و هم آثاری در مورد منابع هارمونیکی به کار گرفته شده است. در مجموع استفاده از تکنیک های نامبرده باعث شده است که با کمترین تعداد اندازه گیرهای هارمونیکی و نمونه های ورودی نتایج رضایت بخشی حاصل شود. این در حالی است که در هنگام اعمال شبکه عصبی برای مکان یابی منابع هارمونیکی هیچ اطلاعی از وجود منابع هارمونیکی در باس و همچنین نوع منابع هارمونیکی در اختیار نیست که نوآوری عمده این می باشد. استفاده از روش تخمین حالت و روش های بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک که برای مکان یابی اندازه گیر مورد استفاده قرار می گیرد مورد تایید می باشد ولی این روش ها پیچیده و زمان گیر هستند. روش ارائه شده ساده و در عین حال بسیار دقیق است. مزیت دیگر این انتخاب مناسب پارامترهای ورودی شبکه عصبی است به طوری که تغییرات میزان بار و منابع هارمونیکی تاثیر چندانی در نتایج ندارد. در این آموزش شبکه های عصبی فقط در نقاط اندازه گیری صورت می گیرد و اندازه گیرها به صورت مستقل عمل می کنند. به عبارت دیگر مبادله اطلاعات مابین اندازه گیرها صورت نمی گیرد. آنالیز هارمونیک در نقاط اندازه گیری با استفاده از روش فوریه سریع FFT انجام شده است که پاسخ مناسبی دارد. روش ارائه شده بر روی شبکه IEEE 14 BUS که دارای 7 باس بار و 5 باس تولید می باشد، آزمایش شده است.

مقدمه

در سال های اخیر، تکنولوژی پیشرفته باعث ورود تجهیزات الکترونیک قدرت به صنعت شده است که این تجهیزات و یا بارهای غیرخطی، جریان های هارمونیکی به شبکه تزریق می کنند. این هارمونیک ها کیفیت توان شبکه را مخدوش می کنند. با توجه به رشد روزافزون این تجهیزات در صنایع مختلف همچون راه آهن، نفت، گاز، ذوب فلزات، اتوماسیون و غیره برای تضمین کیفیت توان، آشکارسازی منابع هارمونیکی موجود در شبکه برق امری لازم می باشد. بعضی از این منابع هارمونیکی مربوط به خود شبکه می باشد و معمولا به صورت گذرا در شبکه دیده می شوند که جزو منابع هارمونیکی عمده محسوب نمی شوند و در شبکه نیز مشخص می باشند. اگر از دید شبکه بارهای هارمونیکی عمده را مورد ارزیابی قرار دهیم، تجهیزات الکترونیک قدرت مورد توجه قرار می گیرد که دارای مبدل ها ac/dc در قسمت ورودی می باشند. خوشبختانه منابع هارمونیکی جریان تقریبا در سیستم قدرت شناسایی شده اند و می توان از روی الگوهای اختلال جریان، نوع منابع هارمونیکی را شناسایی نمود. در این مبدل های ac/dc مورد ارزیابی قرار گرفته است و هدف این شناسایی این منابع در شبکه قدرت می باشد. در این این منابه به دو صورت مبدل 6 پالس و 12 پالس در نظر گرفته شده است.

نظارت بر ولتاژ فیدرهای مختلف شبکه توزیع به عنوان یکی از نیازهای اساسی در شبکه برق احساس می شود. از طرف دیگر نظارت مستقیم بر تمام فیدرها به صورت مستقل از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی باشد. اگر اندازه گیرهای کیفیت توان کافی در شبکه وجود داشته باشد، به آسانی می توان مکان منابع هارمونیکی را شناسایی کرد. با وجود این، مکان اندازه گیرها و همچنین هزینه این اندازه گیرها مورد بحث می باشد. به همین خاطر ما باید از روش هایی استفاده نماییم که تعداد اندازه گیرها به حداقل برسد. در اکثر این روش ها از الگوریتم های هوشمندی همچون شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و تخمین حالت استفاده شده است. در این برای مکان یابی اندازه گیرها از روش خط بهینه متاثر از جریان هارمونیکی و تحلیل توپولوژی سیستم استفاده شده است. برای شناسایی منابع پس از تعیین مکان اندازه گیرها، از شبکه های عصبی با لایه خروجی سیگموئید استفاده شده است. در مکان یابی اندازه گیرها ابتدا توپولوژی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است و سپس پارامتری که بیانگر مجموع دامنه هارمونیک های جریان اصلی می باشد، برای تعیین مکان اندازه گیر استفاده شده است. برای آموزش شبکه های عصبی الگوریتم های زیادی وجود دارد که همگی بر پایه گرادیان نزولی و قانون پس انتشار می باشد. در این از الگوریتم لونبرگ برای آموزش شبکه استفاده شده است که این الگوریتم دارای سرعت زیادی در آموزش می باشد و نتیجه خوبی می دهد. محققان زیادی برای جایابی منابع هارمونیکی از شبکه های عصبی استفاده نموده اند. کاربرد شبکه های عصبی پس انتشار چند لایه در سیستم های قدرت به صورت گسترده پذیرفته شده است. در هنگام شبیه سازی فرض بر این است که هیچ اطلاعی از وضعیت باری شبکه نداریم و برای شناسایی منابع هارمونیک زا هر اندازه گیر به صورت مستقل عمل می نماید و در واقع نیازی به تبادل اطلاعات مابین اندازه گیرها نمی باشد و هزینه تبادل اطلاعات حذف می گردد. در بعضی شبکه ها شاید اصلا امکان تبادل اطلاعات وجود نداشته باشد.

در این ، فعالیت های انجام شده در زمینه مکان یابی منابع هارمونیک زا مورد بحث قرار گرفته است و با روش پیشنهادی این مقایسه شده است. منابع هارمونیکی عمده در شبکه قدرت به صورت مفصل معرفی شده است. با توجه به بررسی ها، منابع الکترونیک قدرت جهت شناسایی انتخاب شده اند. با توجه به اینکه از شبکه های عصبی برای شبیه سازی استفاده شده است، این شبکه به صورت مقدماتی معرفی شده و ساختارهای مختلف آن بحث شده است. در پایان، در فصل شبیه سازی، شبکه عصبی RBF با BPN مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که شبکه BPN پاسخ قابل قبول تری ارائه می دهد. همچنین خود شبکه BPN نیز مورد بحث قرار گرفته است و ساختارهای مختلف آن شبیه سازی شده است و نتایج ارائه شده است. سیستم قدرت مورد بحث در شبیه سازی، شبکه IEEE 14-bus می باشد. و نرم افزار Matlab جهت شبیه سازی استفاده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كنترل توان در CDMA در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كنترل توان در CDMA در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كنترل توان در CDMA در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي كنترل توان در CDMA در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن كنترل توان در CDMA در word :

كنترل توان در CDMA در word

كنترل توان غیر بهینه (نامطلوب)

دلایل تغییرات توان

انتشار چند مسیری

(Rayleiyh)

نرخ فیدینگ

نرخ عبور از سطح

متوسط طول زمان فیدینگ

سایه

یكی از مفاهیم سوال انگیزی كه غالباً توسط محققین مطرح می شود، “كنترل بهینه قدرت” می باشد. كنترل قدرت یكی از فاكتورهای اساسی در سیستمهای سلولی CDMA می باشد كه ارتباط مستقیمی و پایاپایی با ظرفیت و نگهداری سیستم دارد. با مطالعاتی كه در مورد تكنیكهای تخصصی كنترل بهینه توان صورت گرفته، ملاحظه شده كه دست یافتن به این امر بخصوص در محیطهای دارای تضعیف (fading inu) امری بسیار مشكل می باشد.

در این فصل ما به معرفی و بیان مفاهیم كنترل توان خواهیم پرداخت، همچنین به نقش آن در reverse- link, forward- link و تاثیرات كنترل توان در ارتباط با ظرفیت و نگهداری سیستم سلولی.

همچنین به آنالیز كانالهای مختلف رادیو برای اینكه طرح كنترل قدرت امكان ردیابی صحیح را به ما بدهد خواهیم پرداخت. سپس، تكنیكهای قابل قبول كنترل قدرت معرفی خواهد شد و معایب این روشها نیز بیان خواهد شد. یك تكنیك جدید كنترل قدرت بر مبنای برآوردهای مطرح خواهد شد و نقش آن در محیطهای با افت سریع (fast fading) بررسی خواهد شد.

قابل ذكر است كه تكنیكهای كنترل توان مورد بحث در اینجا، مفاهیمی هستند كه هم درسیستمهای ارتباط ماهواره ای CDMA و هم مخابرات سیار می توان مطرح كرد. مدارات حلقه بسته كنترل توان در محیطهای موبایل ماهواره ای در مقابل تاخیری كه ایجاد می كند، خیلی تاثیر گذار نمی باشد.

2-3- مفهوم كنترل توان

كنترل قدرت در سیستمهای سلولی CDMA یك وسیله مهم برای كاهش دادن اثرات تداخل دسترسی چندگانه و در نتیجه، افزایش ظرفیت سیستم می باشد. هدف ما این است كه تمام سیگنالهای رسیده از موبایلهای مختلف (در داخل یك سلول) در گیرنده BS یك سطح قدرت ثابت بدون توجه به مكان موبایلها و خصوصیات كانالهای سلول، داشته باشند. این موضوع تحت عنوان reverse-link power cont (موبایل به BS) كه دستیابی به آن بسیار مشكل می باشد.

كنترل توان forward link (BS به موبایل) در سیستم تك سلولی مورد نیاز نمی‌باشد، بلكه در سیستم چند سلولی مطرح می شود كه برای كاهش تداخل سلولهای همسایه به یآن احتیاج داریم. BS در حداقل سطح قدرت كه مورد نیاز برای ارضاء كیفیت ارتباط دورترین موبایل می باشد، انتشار سیگنال می كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توان الکتریکی سه فاز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 توان الکتریکی سه فاز در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توان الکتریکی سه فاز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توان الکتریکی سه فاز در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن توان الکتریکی سه فاز در word :

توان الکتریکی سه فاز در word

در کشورهای صنعتی ، سه فاز روش عمومی انتقال توان الکتریکی است. این سیستم در واقع نوعی از سیستم چند فاز است. در نیروگاههای برق یک ژنراتور الکتریکی توان مکانیکی را به یک دسته از جریانهای الکتریکی متناوب تبدیل می‌کند که از هر کدام از سیم پیچهای الکترومغناطیسی یا سیم پیچهای ژنراتور تولید می‌شوند. جریانها همگی توابعی سینوسی از زمان هستند و همگی دارای فرکانسی مشابه اما با زاویه‌های متفاوت. در یک سیستم سه فاز ، زاویه‌ها دارای اختلاف 120 درجه‌ای (که حداکثر جداسازی ممکن بین زاویه‌هاست) هستند. فرکانس معمولاً در اروپا 50 هرتز و در ایالات متحده 60 هرتز است لیست کشورها به همراه پریزهای خطوط برق ، ولتاژها و فرکانسها را مشاهده کنید.) سه فاز معمولاً توسط رنگها نشانه گذاری شده‌اند، که بطور سنتی قرمز ، زرد و آبی هستند.
خروجی ولتاژ ژنراتورها از چند صد ولت تا بالای 20000 ولت تغییر می‌کند. این ولتاژ معمولاً توسط یک ترانسفورماتور به یک سطح ولتاژ بالاتری تبدیل می‌شود. علت این افزایش ولتاژ هم کاهش تلفات است. توان برابر حاصلضرب ولتاژ و جریان است، بنابراین برای یک توان داده شده اگر شما ولتاژ را افزایش دهید جریان کاهش می‌یابد. تلفات گرمایی در یک خط انتقال با مجذور جریان متناسب است و در نتیجه اگر شما جریان را نصف کنید، تلفات یک چهارم می‌شود. به همین علت برخی از خطوط انتقال در سطح ولتاژی بیش از 500،000 ولت کار می‌کنند.

در انتهای خط انتقال ، یک پست برق یا یک ترانسفورماتور ، برق را از ولتاژ زیاد خطوط انتقال به سه جریان متغیر سینوسی با ولتاژ 120 ولت (در ایالات متحده) یا 230 ولت (در اروپا) جریان متناوب (Vac) تبدیل می‌کند. سپس این برق از طریق چهار سیم به مدارات مصرف کننده‌ها در یک تابلوی فرمان اصلی ، ارائه می‌شود. یکی از سیمها خنثی است یا در منبع برق زمین شده است، فازها یا سه خط دیگر ، برق را به نقطه مقصد یا ترانسفورماتورهای تغذیه می‌رسانند. با برقراری اتصال بین یک فاز و سیم خنثی ، ولتاژی معادل 120 ولت متناوب (یا 230 ولت متناوب) برای مدار متصل شده فراهم می‌شود.
شبکه انتقال توان به گونه‌ای طراحی شده است که هر فاز اندازه جریانی برابر را از خود عبور دهد، همه جریانهای برگشتی از مناطق مسکونی مصرف کننده‌ها به نیروگاه ، در جریان سیم خنثی سهیم هستند، اما سیستم سه فاز تضمین می‌کند که جمع جریانهای برگشتی تقریباً صفر است. اتصال بین دو فاز ولتاژی معادل 3√ یا 73/1 برابر ولتاژ تک فاز را ایجاد می‌کند (208 ولت متناوب در ایالات متحده ، 400 ولت متناوب در اروپا). شکل موجهای دارای اختلاف فاز ، با یکدیگر جمع می‌شوند تا یک پیک ولتاژی بالاتری را در شکل موج نهایی ایجاد کنند. چنین اتصالی را اتصال خط به خط می‌نامند و معمولاً با یک مدار شکن دو قطب صورت می‌گیرد. از این نوع اتصال بیشتر برای گرمکنها مانند یک گرمکن قرنیزی 2 کیلو وات و 208 ولت ، استفاده می‌کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل سیستم قدرت نیروگاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل سیستم قدرت نیروگاه در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل سیستم قدرت نیروگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل سیستم قدرت نیروگاه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل سیستم قدرت نیروگاه در word :

فایل سیستم قدرت نیروگاه در word

قسمتی از متن:

مقدمه کلی:

در این به برسی کلی نیروگاه های حرارتی و نیروگاه های اتمی میپردازیم

و اشارهای به نیروگاس سیکل ترکیبی شده است

نیروگاه حرارتی

مقدمه

نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و ژنراتور را که با توربین کوپل شده است، به چرخش در می‌آورد. در نتیجه ژنراتور انرژی الکتریکی تولید می‌کند. نیروگاه حرارتی به مقدار زیادی آب نیاز دارد. در نتیجه در محلهایی که آب به فراوانی یافت می‌شود، ترجیحا از این نوع نیروگاه استفاده می‌شود. چون انرژی الکتریکی را به روشهای دیگری ، مثل انرژی آب در پشت سدها (توربین آبی) ، انرژی باد (توربین بادی) ، انرژی سوخت (توربین گازی) و انرژی اتمی هم می‌توان تهیه کرد. سوخت نیروگاه حرارتی شامل ، فروت و یا گازوئیل طبیعی است.

مشخصات فنی نیروگاه

سوخت

سوخت اصلی نیروگاه ، سوخت سنگین (مازوت) می‌باشد که توسط تانکرها حمل و از طریق ایستگاه تخلیه سوخت در سه مخزن 33000 متر مکعبی ذخیره می‌گردد. سوخت راه اندازی ، سوخت سبک (گازوئیل) است که در یک مخزن 430 متر مکعبی نگهداری می‌شود.

آب

آب مصرفی نیروگاه ، جهت تولید بخار و مصرف برج خنک کن و سیستم آتش نشانی ، از طریق چاه عمیق تامین می‌گردد.

سیستم خنک کن

برج خنک کن نیروگاه از نوع تر می‌باشد و 18 عدد فن (خنک کن) دارد که هر یک دارای الکتروموتوری به قدرت 132kw و سرعت سرعت 141RPM می‌باشد و بوسیله دو عدد پمپ توسط لوله‌ای به قطر 5.2 متر آب مورد نیاز خنک کن تامین می‌گردد. دمای آب برگشتی در برج خنک کن 29.6 درجه سانتیگراد و دمای آب خروجی از برج 21.6 درجه سانتیگراد می‌باشد. برج خنک کننده :

در گزینش صحیح دستگاه خنک کننده آب متناسب با مقتضیات یک معین باید چند عامل اصلی را لحاظ کرد

توان خنک کنندگی , مسائل اقتصادی , سرویسهای مورد نیاز و شرایط طبیعی و . . .

این عوامل اغلب به هم وابستگی متقابل دارنداما هر یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرند از آنجا که ممکن است انواع زیادی از دستگاهها توانایی تامین مقصود را داشته باشند عواملی همچون ابعاد دستگاه , مساحت محل نصب , حجم هوای جریانی , میزان مصرف انرژی فن و پمپ , موارد بکار رفته در ساخت دستگاه , سهولت یافتن دستگاه در بازار بر انتخاب نهایی تاثیر گذار خواهد بود.

برجهای خنک کن در اندازه های مختلف برای دفع حرارت از یک تا چند تن تبرید ساخته می شوند, برجهای بزرگ برای کاربردهای معین ساخته می شوند و معمولا از چندین سلول تشکیل می شوند که هر یک اجزای خاص خود را دارند.

محل نصب :

اگر بتوان برج خنک کن را در فضای باز با جریان هوای آزاد قرار داد در حصول یک بازده مناسب از برج مشکلی وجود نخواهد داشت اما چنانچه قرار باشد برج در داخل ساختمان و محصور بین دیوارها نصب شود موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد :

1) باید فضای کافی و بدون مانع مزاحم در اطراف برج وجود داشته باشد تا هوای لازم به برج برسد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در word :

فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در word

ماشین سنكرون

ماشین سنكرون سه فاز، ماشینی دوار است متشكل از یك استاتور سه فاز كه سیم پیچ شده است و در شكافهای هسته با فواصل یكنواخت چیده شده كه مدار آرمیچری نامیده میشود.یك روتور با میدانی سیم پیچ كه در شكافهای هسته توزیع شده و دریك مدار تك فاز قرار گرفته تحریك نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند كه شكاف هوا نامیده میشود. اصل كار براساس پدیده اسنتاج الكترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم كه در میدان تحریك درجریان است، میدانی مغناطیسی ساكنی را تولید میكند. وقتی كه میدان تحریك می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یك حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود كه در سطح تغییر میكند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته میشود.

دور نمائی از ژنراتور

ژنراتور كه براساس قرارداد طراحی شده ، ماشینی است دارای سیستم خنك كننده هوا، با یك جفت قطب با روتور سیلندری ، كه تهویه آن بصورت مدار بسته توسط مبدلهای حرارتی هوا به آب انجام میگیرد كه در قسمت پائین پوسته استاتور جای گرفته است. (شكل 1 را ببینید). یك فرورفتگی كوچك به عمق تقریبی هزار میلیمتر مسیر هوای خنك را كامل مینماید. ژنراتور توسط روتور به توربین گازی V94.2 متصل شده است.

استاتور:اجزای اصلی استاتور عبارتند از :

1)پوسته

2)ورقه های هسته شامل سیم پیچ

اتصال قسمتهای انعطاف پذیر هسته استاتوردر پوسته

پوسته:پوسته كه از فولاد ساخته شده ، شیار افقی است كه در بالا و ته به دو نیمه مساوی تقسیم شده است. ورقه های هسته، اولین باندول ایجاد شده است كه در نیمه پائینی پوسته گذاشته میشود و سپس

نیمه بالایی با پیچ روی آن محكم میگردد. هر دو قسمت ، نیروها را به فونداسیون انتقال میدهند و جریان هوای خنك را هدایت میكنند. برای این منظور آخر، سرپوشهایی در انتهای آنها بكار میرود. سرپوش بیرونی ، مدار جریان خنك ژنراتور را از اطراف جدا می سازد، و سرپوش داخلی، محفظه ها را قبل و بعد از فن مجزا میكند (یعنی قبل از مكش و بعد از فشار)

فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در word
فهرست مطالب

بخش اول
ژنراتور
ماشین سنکرون –
دور نمائی از ژنراتور
استاتور
پوسته
سیم پیچ استاتور
روتور
بدنهء روتور
سیم پیچ خفه کننده
حلقه های جمع کننده-
هوا کشها
سیستم خنک کننده
مسیر هوا خنک کن در استاتور –
مسیر هوا خنک کن در روتور
فیلترهای جبران کنندهء هوا –
کولرها
یاتاقانها
روغن کاری
کنترل نظارت حرارتی توربین
رینگهای لغزشی و نگهدارنده های زغالی
بهره برداری
بهره برداری کلّی
سیم پیچ استاتور
روتور
هسته استاتور
پایداری و تثبیت وضعیت
اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور و هسته آن
لرزشها و ارتعاشات
راه اندازی ،بارگیری و تریپ
ملاحضات
پیش راه اندازی
اخطار
راه اندازی-
دستور العمل های سنکرون شدن
بهره برداری به هنگام پارالل
تغییر در بار راکتیو
تریپ یا قطع مدار
تریپ نرمال
تنظیم اتوماتیک ولتاژ
تنظیم دستی ولتاژ
بهره برداری در فرکانس بالا
بهره برداری در فرکانس کم
خروج از حالت سنکرون
قطع میدان تحریک
تریپ همزمان
تریپ ژنراتور
تریپ کلید اصلی ژنراتور
تریپ ترتیبی
تریپ دستی
برگشت اصلی وتریپ
برگشت دستی
حفاظت های ژنراتور –
پلاک مشخصات ژنراتور-
تصویر ژنراتور
بخش دوّم
مقدمه سیستم تحریک-
تحلیل سیستم تحریک –
پل تریستوری
ولتاژ ،جریان نامی
مقادیر نامی سیستم تحریک
مقادیر نامی ترانس تحریک
فیوز ها
اسنابر
کروبار
مقاومت تخلیه
حفاظت های کانورتر
فیوز
حفاظت ماکزیمم جریان لحظه ای
حفاظت اضافه جریان تأخیری
حفاظت جریان نامتعادل
قسمت کنترلی –
کارت های سیستم-
دیاگرام تنظیم
فاز شیفتر و طراحی آن
آتش گیت تریستور ها –
تست تریستور وزوایای آتش آن –
ساختار نرم افزا ر –
توابع رگولاتور –
کنترل ریداندانت
پایانهء عیب یابی –
نرم افزار پی سی ترم
فشرده ای از سیستم تحریک با شبکه-
تصاویر سیستم تحریک –
بخش سوّم
سیستم راه انداز
سیستم راه انداز نیروگا ه –
معایب و مزایا
مشخّصات سیستم
بررسی قسمت های مختلف سیستم-
شرح عملکرد کارت ها –
مشخصات ترانس سیستم راه انداز
نحوهء عملکرد وحلقهء اصلی کنترل در سیستم راه انداز –
حفاظت های داخلی پانل
حفاظت های خارجی پانل
خطای باس
تصاویر –
منابع و مراجع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده در word دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده در word :

معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده

چکیده:

جهت برآوردن کیفیت توان مطلوب به یک دستگاه حساس و جلوگیری از متأثر شدن توان ارسالی به آن از هرگونه اغتشاش شبکه و یا فیدر تغذیه کننده آن، ساخت ادواتی با نام Custom Power گسترش یافته است. با توجه به تأثیرپذیری سیستم حساس به نوع اغتشاش و براساس هدف، جبرانگر خاص آن طراحی می گردد.

تنها جبرانگری که می تواند تا حدودی کلیه اغتشاشات را همزمان جبران نماید، جبرانگر UPQC است که مورد بحث این نیز می باشد.

UPQC توانایی غلبه بر نامتعادلی بار و یا ولتاژ و Voltage Sag/Swell و همچنین حذف هارمونیک های ولتاژ و جریان و تامین توان راکتیو بار را دارد.

UPQC دارای کنترل های مختلفی است که هرکدام از آنها دارای نقاط قوت در یک یا چند مورد می باشند

در این ابتدا انواع مختلف کنترلرها و مدار قدرت معرفی گردیده و به مقایسه بین آنها پرداخته می شود. سپس جهت پوشش افت ولتاژ، نوع خاصی از کنترلر معرفی و شبیه سازی می شود. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ATP-EMTP به پیوست ارائه گردیده است.

مقدمه:

Unified Power Quality Conditioner (UPQC

در گذشته، پرداختن به مسائل کیفیت برق و توان ارسالی به مشترکین چندان مهم نبود و تنها پایداری شبکه با توجه به تغییر بار حائز اهمیت بود. دلیل آن، توقع پایین مشترکین از این انرژی بود چرا که کاربرد آن بیشتر در زمینه روشنایی بوده است. صنایع نیز از تجهیزاتی که با منبع انرژی دیگر تامین می شدند استفاده می کردند. طبعا وابستگی مشترکین نیز به این انرژی چندان نبوده و کیفیت توان پایین تأثیر کوچکی در زندگی داشته است.

صنایع نیز مشابه مشترکین خانگی، نیاز چندانی به تأمین انرژی از طریق برق نداشتند. با گذشت زمان و پیشرفت صنایع و ساخت وسائل مختلف که توسط این انرژی تأمین می شدند، اهمیت کیفیت انرژی ارسالی هم به مشترکین و هم به صنایع سازنده تجهیزات بیشتر شد. به طور مثال با ساخت موتورهای الکتریکی توان راکتیو قابل ملاحظه ای توسط آنها مصرف می شد و جریان راه اندازی آنها سبب افت ولتاژ می گردید.

همچنین با گسترش شبکه ها و استفاده از ترانسفورماتورها و مسئله به اشباع رفتن آنها تولید هارمونیک ها در شبکه افزایش یافت. این موارد سبب ناپایداری، تلفات و افت ولتاژ برای مصرف کننده ها و غیره در شبکه شدند و مشترکین و صنایع را تحت تأثیر قرار دادند. با گسترش شهرها و تولید برق در خارج آنها و افزایش فاصله بین مراکز تولید برق و مصرف کننده ها مسائلی مانند، ظرفیت انتقال توان توسط خطوط انتقال نیرو اهمیت یافت. با جبران توان راکتیو در محل بار و جلوگیری از انتقال آن در خطوط انتقال، ظرفیت انتقال توان افزایش یافت.

امروزه، با ساخت لوازم مختلف که توسط این انرژی تأمین می گردند و تبدیل انرژی های مصرفی به شکل برق و گسترش شبکه ها، مسائل دیگری پدید آمدند.

ابزاری که توسط مبدل های الکترونیک قدرت کار می کنند و موتورهایی که سرعتشان کنترل می گردد (محرکه های الکتریکی) از سوئیچ هایی در مبدلشان استفاده می شود که منجر به تولید هارمونیک در جریان و نامتعادلی در ولتاژ می شوند.

همچنین استفاده از ابزاری خاص در صنایع مانند کوره های القائی، سبب نامتعادلی شدید در جریان بار می شود (نامتعادلی در اندازه و در فاز) و به سبب استفاده از سوئیچ های توان بالا، هارمونیک های زیادی به سیستم وارد می شود. تولید این هارمونیک ها توسط بارها بر روی جریان هارمونیک هایی که توسط خود ژنراتورها و اشباع ترانسفورماتورها بر روی ولتاژ ایجاد می شود سبب به اشباع رفتن زودتر از موعد ترانسفورماتورها و تلفات بیشتر و عدم استفاده از ظرفیت کامل موتورها و ترانسفورماتورها می گردد. دلیل آن رابطه مستقیم و مجذور فرکانس با تلفات فوکووهیسترزیس است.

نامتعادلی نیز سبب به وجود آوردن توالی منفی در ولتاژ می گردد. توالی منفی سبب وارد آمدن نیروئی برخلاف شار مغناطیسی گردان در موتورها شده و لرزش و صدا و بهره برداری دربار پایین تر را به همراه دارد. توان راکتیو نیز موجب کاهش قابلیت انتقال توان در خطوط و احاطه بخشی از توان تولیدی در ژنراتورها می گردد.

همچنین با ساخت وسایلی که به کیفیت توان حساس هستند نیاز است که انرژی ارسالی به آنها استانداردهای مطروحه در مورد کیفیت توان را رعایت نماید. این استانداردها هرگونه نامتعادلی، هارمونیک، افت یا افزایش ولتاژ را شامل می شوند. معمولا دلایل تغییر در اندازه ولتاژ، کلیدزنی در شبکه قدرت، راه اندازی موتورهای پرتوان در همان فیدر تغذیه، یا اتصالی با توجه به افزایش طول فیدرهای تغذیه کننده است.

جبرانگرها در جبران توان راکتیو به دو نوع غیرفعال (Passive) و فعال (active) می باشند. ساختار فیلتر غیرفعال متشکل از بانک های خازنی است که کارکرد آن با وارد کردن خازن ها به باس اتصال بار به صورت ثابت و یا پله ای (متغیر) محقق می گردد. از سوئیچ های مکانیکی جهت ورود و خروج خازن ها به باس استفاده می گردد. 4 ایراد اساسی در استفاده از خازن های متغیر وجود دارد:

1- تولید ایمپالس ها و گذراها در شبکه ناشی از کلیدزنی، 2- با توجه به پله ای بودن ورود و خروج خازن، کنترل توان راکتیو ناقص انجام می پذیرد (گسسته). 3- سرعت پایین در سوئیچ نمودن که موجب اصطکاک بالا و خرابی زودتر از موعد سوئیچ های مکانیکی است. 4- با اندوکتانس های سیستم ایجاد رزونانس می کند.

در استفاده از خازن ثابت، باید خطر اضافه ولتاژ در هنگام پایین بودن بار را لحاظ نمود. استفاده از خازن ظرفیت پایین تر، جبران کمتر توان راکتیو را به همراه دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در word دارای 187 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در word :

دانلود بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در word در 187 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

الکترو ما یو گرافی روشی تجربی در زمینه ی بسط ، ثبت وانالیز سیگنال های الکتریکی عضله است . سیگنال های الکتریکی عضله بوسیله ئگرگونیهای فیزیو لو ژیکی در غشا فیبر عضلانی شکل می گیرند. الکترو مایو گرافی شامل ردیا بی ثبت ، تقویت ،انالیز وتفسیر جهت سیگنال های ایجاد شده توسط عضله اسکلتی ،هنگام فعالیت برای تولید نیرو است.اهداف کلی در این فصل معرفی جامع سیگنال الکترومایو گرافی،وهم چنین منشا ایجاد سیگنال میباشد برای فهم کامل این موضوع شرح مختصری از اناتومی عضله اورده شده است.هم جنین در مورد فاکتور های موثر بر سیگنال توضیح مختصری داده شده که در فصل های اتی به انها پرداخته می شود.به طور کلی در این فصل هدف درک کامل EMGبرای کاربرد درست ان در زمینه های مختلف می باشد،که ما در این فایل به بررسی ان در حرکت دست می پردازیم.

-الکترومایو گرافی چیست؟

الکترو مایو گرافی مطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل سیگنال های الکتریکی تولید شده در حین انقباضات عضلانی است .EMGاغلب به طور نادرستی به وسیله ی پزشکان ومحققان به کار گرفته می شود.در بیشتر موارد حتی الکترو مایو گرافر های با تجربه نیز نمی توانند اطلا عات کافی وجزییات مورد نظر را از پروتکل به دست اورند و لذا محققان دیگر مجازند که کارهای انها را تکرار کنند.

الکترومایو گرافی اندازه گیری سیگنال الکتریکی همراه با تحریک عضله است که می تواند شامل عضلات ارادی وغیر ارادی شود.وضعیت EMG انقباصات عضله ارادی به میزان کشش بستگی دارد.واحد عملکری انقباض عضله یک واحد حرکتی است که متشکل از یک نورون الف منفرد وتمام فیبر هایی که از ان منشعب می شوند.وقتی پتانسیل عمل عصب حرکتی که فیبر را تغذیه می کند به استانه ی دپلاریزاسیون برسد فیبر عضله منقبض می شود .دپلاریزاسیون با عث ایجاد میدان الکترو مغناطیسسی می شود واین پتانسیل به عنوان ولتاژ انداره گرفته میشود .دپلاریزاسیون که در طول غشا عضله منتشر می شود یک پتانسیل عمل عضله است .پتانسیل عمل واحد حرکتی مجموع پتانسیل عمل های منفرد تمامی فیبر های یک واحد حرکتی است .بنابراین سیگنال EMG جمع جبری تمام پتانسیل عمل های واحد های حرکتی موجود در ناحیه ای است که الکترود درانجا قرار گرفته است.ناحیه ی قرار گرفتن الکترود معمولا شامل بیش از یک واحد حرکتی است زیرا فیبر های عضلا نی واحد های حرکتی مختلف در تمام طول عضله در ترکیب با هم قرار دارند . هر بخش از عضله می تواند حاوی فیبرهای متعلق به حدود تا واحد حرکتی باشد.یا واحد حرکتی مستقل می تواند دارای تا فیبر عضله باشد. عضلاتی که پنج حرکت را در کنترل دارند از تعداد فیبر های عضلانی کمتری به ازای هر واحد حرکتی بر خوردارند (معمولا کمتر از فیبر به ازای هر واحد حرکتی).در مقابل عضلاتی که محدودی وسیعی از حرکات را در کنترل دارند دارای تا فیبر در هر واحد حرکتی می باشند . در خلال انقباضات عضلانی ترتیب خاصی وجود دارد به این صورت که واحد های حرکتی با فیبر عضلاتی کمتر درابتدا وسپس واحد های حرکتی دارای فیبر های عضلانی بیشتر منقبض می شوند .تعداد واحدهای حرکتی درعضلات بدن متغیر است .رابطه ای بین EMGبا سایر متغیر های بیو مکانیکی وجود دارد . با در نظر گرفتن انقباضات ایزومتریک ،رابطه ای مثبت در افزایش کشش عضله و دامنه سیگنال ثبت شده EMG وجود دارد . اگرچه یک زمانتاخیر وجود دارد و به این دلیل است که دامنه EMGبه صورت مستقیم با build – up کشش ایزو متریک در تطابق نیست .برای تخمین قدرت تولید شده ازروی سیگنال EMG می بایست دقت زیادی کرد چون اعتبار رابطه ی نیرو با دامنه وقتی تعداد زیادی عضله از یک مفصل منشعب شده اند یا یک عضله به مفاصل متعددی وصل است قطعی نیست .در بررسی فعالیت یک عضله با توجه به انقباضات Concentricوeccentric مشخص می شود که انقباضات eccentric نسبت به انقباضات Concentric در مقابل نیروی وارده برابر فعالیت کمتری در عضله تولید می کنند.همراه با خستگی عضله ،کاهش در میزان کشش عضله اغلب همراه با دامنه ثابت یا حتی بیشتر در فعالیت عضله مشاهده می شود.بخش پر فرکانس سیگنال همراه با خستگی فرد افت می کند و می تواند به صورت کاهش در فرکانس مرکزی سیگنال عضله دیده شود.در خلال حرکت رابطه ای تقریبی بین EMG وسرعت حرکت مشاهده می شود .رابطه ای معکوس بین قدرت انقباض تولید شده بوسیله ی انقباض concentric و سرعت حرکت وجود دارد در حالیکه eccentric توانایی حمل وزنه بیشتر با سرعت بیشتری را دارد. به عنوان مثال اگر وزنه ای بزرگ وسنگین را به سرعت ولی با کنتر ل پایین ببرید ان وزنه ر ابا استفاده از انقباض eccentric پایین برده اید.شما قادر نخواهید بود که وزنه را با همان سرعت پایین بردن ،بالا ببرید (انقباض concentric).نیروی تولید شده لزوما بیشتر نخواهد بود امام شما توانستید وزنه بیشتر ی را حمل کنید و فعالیت EMGدر عضلات مورد استفاده کمتر بوده است.بنابراین رابطه ای معکوس برای انقباضاتconcentric و رابطه ای مثبت برای انقباضات eccentric از نظر سرعت حرکت وجود دارد.از نقطه نظر ثبت سیگنال ،EMG دامنه پتانسیل عمل واحد حرکتی به عوامل مختلفی بستگی دارد نظیر: قطر فیبر عضله ، فاصله بین فیبر عضله فعال ومحل اشکار سازی (ضخامت چربی بافت) .هدف اصلی بدست اوردن سیگنال بدون نویز است.بنابراین نوع الکترود و خصوصیات تقویت کننده نقش حیاتی در بدست اوردن سیگنال بدون نویز ایفا میکند.

چکیده
مقدمه
فصل اول : ‌آشنایی با الکترومایوگرافی
– مقدمه
– الکترومایوگرافی چیست ؟
– منشأ سیگنال EMG کجاست ؟
— واحد حرکتی
– آناتومی عضله
— رشته عضلانی واحد
— ساختار سلول ماهیچه
– انقباض عضلانی
– تحریک‌پذیری غشاء عضله
– تولید سیگنال EMG
— پتانسیل عمل
– ترکیب سیگنال EMG
— انطباق واحدهای حرکتی
– فعال سازی عضله
– طبیعت سیگنال MMG
– فاکتورهای موثر بر سیگنال EMG
فصل دوم :انواع سیگنال‌های الکترومایوگرافی و روشهای طراحی
– انواع EMG
– الکترومایوگرافی سطحی : ردیابی و ثبت
— ارتباطات کلی
— مشخصه‌های سیگنال EMG
– مشخصه‌های نویز الکتریکی
— نویزمحدود شده
— آرتی فکت‌های حرکتی
— ناپایداری ذاتی سیگنال
– بیشینه سیگنال EMG
– طراحی الکترود و ‌آمپلی فایر
– تقویت تفاضلی
– امپدانس داخلی
– طراحی الکترودفعال
– فیلترینگ
– استقرار الکترود
– روش مرجح مصرف
– هندسه الکترود
— نسبت سیگنال به نویز
— پهنای باند
— سایر ماهیچه نمونه
— قابلیت cross talk
– بار موازی الکترود
– قرار دادن الکترود EMG
— تعیین مکان و جهت‌یابی الکترود
— نه روی نقطه محرک
— نه روی نقطه محرک
— نه در لبه‌ی بیرونی ماهیچه
– موقعیت الکترود نسبت به فیبرهای ماهیچه
– قرار دادن الکترود مقایسه
– پردازش سیگنال EMG
– کاربردهای سیگنالEMG
– الکترومایوگرافی سوزنی
– مزایا و معایب الکترودهای سطحی و سوزنی
— مزیت‌های الکترود سطحی
— معایب الکترودهای سطحی
–مزایای الکترودهای سوزنی
— معایب الکترودهای سوزنی
– تفاوت موجود بین الکترودهای سطحی وسوزنی
– انواع طراحی
فصل سوم :مفاهیم اساسی در بدست آوردن سیگنال EMG
1-3 مقدمه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده در بدون نیاز به پری آپلی فایر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده در بدون نیاز به پری آپلی فایر در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده در بدون نیاز به پری آپلی فایر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده در بدون نیاز به پری آپلی فایر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده در بدون نیاز به پری آپلی فایر در word :

آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده در بدون نیاز به پری آپلی فایر در word

قسمتی از متن:

مداری که در این بخش معرفی می شود یکی از ساده ترین مدارات آمپلی فایر می باشد که از قدرت و کیفیت مناسبی نیز برخوردار است. این آمپلی فایر که با بلندگوی 8 اهمی 18 وات قدرت دارد ، می تواند بدون نیاز به پری آمپلی فایر هم به خوبی کار کند.از کاربردهای اساسی این تقویت کننده ، تقویت صدای دستگاههای کوچک پخش صدا مانند CD , MP3 player ها می باشد. برای مشاهده سایر توضیحات و لیست قطعات ادامه مطلب را مطالعه نمایید. …

برای گرفتن 18 وات خروجی از این مدار تنها 150 میلی ولت در وردی نیاز دارید. فرکانس کاری این مدار بین 30 هرتز تا 20 کیلو هرتز می باشد. که محدوده شنوایی را به طور کامل پوشش خواهد داد.

چند نکته مهم :
این مدار را می توانید به طور مستقیم به خروجی دستگاههای صوتی از قبیل پخش سی دی ، نوار کاست و رادیو متصل نمایید.
دقت کنید که ولتاژ تغذیه از 23 ولت بیشتر نشود.
ترانزیستورهای Q3 , Q4 به حرارت گیر ( Heat sink ) مناسب نیاز دارند.
دیود D1 باید با ترانزیستور Q1 ارتباط حرارتی داشته باشد.
قرار دادن R8 در مدار اختیاری است. در صورتی که آن را در مدار قرار قرار دادید مدار را توسط این مقاومت متغیر به گونه ای تنظیم کنید که در زمان نداشتن سیگنال ورودی جریانی بین 20 تا 30 میلی آمپر مصرف کند.
دقت کنید که خط زمین مناسب بر روی برد ، تاثیر فراوانی در کیفیت مدار و حذف صدای هوم دارد همچنین خط زمین مدار وردی و خروجی را حتماً جداگانه به خط زمین منبع تغذیه متصل کنید.
شما می توانید برای تغذیه مدار از منبع تغذیه پیشنهادی زیر استفاده کنید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید