تحلیل خطر پذیری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تحلیل خطر پذیری در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تحلیل خطر پذیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تحلیل خطر پذیری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل خطر پذیری در word :

تحلیل خطر پذیری در word در 58 صفحه با فرمت pdf

1– صورت :

برای یك سایت در ایران به روشهای تعیینی و احتمالی تحلیل خطر انجام داده ودر نهایت طیف طراحی را بدست آورید .

2 – مشخصات سایت :

نام شهر : آمل

52.33E , 36.45N : موقعیت جغرافیایی

شعاع در نظر گرفته شده برای : 150 كیلومتر

3 – داده های مورد استفاده :

تعداد بزرگای مورد استفاده در این كه بزرگای آن بزرگتر از 3 می باشد برابر 109 تا می باشد البته بعد از از حذف پس لرزه وپیش لرزه از داده ها كه از سایت فایلگاه استخراج شده و از سال

47 سال ) می باشد . ) 1959 تا 2006 داده های بالا برای برازش خطی برای كل ناحیه مورد استفاده قرار گرفته اند و برای هر ناحیه نسبت به زمان و مساحت ناحیه نرمالیز شده است .

در جدول 1 كه در پایین آمده است داده ها بر حسب مختصات جغرافیایی و بزرگا والبته بعد از حذف پس وپیش لرزه ها :

– چشمه های لرزه ای :

انجام شد كه در Surfer بعد از پیاده كردن داده ها روی نقشه گسل های فعال ایران كه با برنامه زیر این نقشه آورده 4 چشمه سطحی در نظر گرفته شد كه به ترتیب :

3

– تحلیل خطر پذیری در word صفحه : 4

4

زیر 2

11 A = 2967.25km

زیر ناحیه 2 2

12 A = 2967.25km

زیر ناحیه 2

13 A = 2967.25km

زیر ناحیه 2 4

14 A = 2967.25km

2 R زیر ناحیه

11 A = 2131km

2 R زیر

12 A = 2131km

2 R زیر

23 A = 2131km

2 R زیر

14 A = 2131km

: 1-4 : چشمه سطحی 1

51.79-52.88 می باشد . این چشمه در E 35.05-36.14N موقعیت جغرافیایی این چشمه جنوب گسل شمال البرز قرار دارد . مساحت چشمه سطحی = 11869 كیلومتر مربع كمترین فاصله از سایت = 5.87 كیلومتر

Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 5.4

تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4

R11 = 69km : ناحیه 1

128km : 12 R =

69km : 3 13 R =

128km : 14 R =

: 2-4 : چشمه سطحی 2

52.91-54.00 می باشد . این چشمه در E 35.38-36.17N موقعیت جغرافیایی این چشمه جنوب گسل شمال البرزودر قسمت شرقی چشمه 1 قرار دارد . مساحت چشمه سطحی = 8524 كیلومتر مربع

كمترین فاصله از سایت = 60.75 كیلومتر

Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 6

تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4

93km : 1 21 =

22 = 136km : ناحیه 2

23 = 123km : ناحیه 3

24 = 158km : ناحیه 4

: 3-4 : چشمه سطحی 3

52.48-53.99 می باشد . این چشمه در بر E 36.20-36.98N موقعیت جغرافیایی این چشمه گیرنده قسمت شرقی گسل خزر وگسل شمال البرز می باشد . مساحت چشمه سطحی = 11766 كیلومتر مربع كمترین فاصله از سایت = 3.67 كیلومتر

Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 5.2

– تحلیل خطر پذیری در word صفحه : 5

5

: 2

31 A = 2941.5km

زیر 2

32 A = 2941.5km

زیر 2

33 A = 2941.5km

زیر 2

34 A = 2941.5km

A 5km2 زیر ناحیه 1

A 5km2 زیر ناحیه 2

A 5km2 : زیر ناحیه 3

A 5km2 زیر ناحیه 4

تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4

R31 = 60.5km زیر ناحیه 1

R32 = 121km : ناحیه 2

R33 = 47km : ناحیه 3

R34 = 116km : ناحیه 4

: 4-4 : چشمه سطحی 4

50.65-52.33 می باشد . این چشمه در بر E 36.28-37.18N موقعیت جغرافیایی این چشمه گیرنده قسمت غربی گسل خزر وگسل شمال البرز می باشد . و شهر آمل در شرق این ناحیه واقع است. مساحت چشمه سطحی = 14266 كیلومتر مربع كمترین فاصله از سایت = 3 كیلومتر

Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 6.3

تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word دارای 199 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word :

تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word

چکیده :

تصادفات جاده ای همواره معضل اساسی در حمل و نقل جاده ای به شمار می آیــد.

در این راستا فایلات گسترده و متعددی در جهت کاهش تلفات جاده ای (مالی ، جانی ) انجام گرفته است .

سه عامل انسان ، وسیل نقلیه ، جاده را عوامل دخیل و اساسی در بروز تصادفــات جاده ای به شــمار می آینـد. در ایـن رسـاله بـا توجـه بـه متغیرهـای مؤثـر در مـیزان تصادفات ترافیکی ، از طریق آمار و اطلاعات تصادفات و کارهای مطالعاتی و با توجه به علل وقوع تصادف (عامل جاده ای ) وضعیت ایمنی ابنیه فنی که جزء قسمت های مهم و اساسی جاده ها به شمار می آیند مورد بررسی قرار می گیرد و مدلی ریاضی بــرای سنجش ایمنی راهها ارائه شده است . با جمع آوری اطلاعات و مطالعــات میدانـی ابنیـه فنی حدود 400 کیلومتر از راههای اصلی کشور، شامل راههای با درجات مختلف وبا شرایط محیطی متفاوت ، مدل مورد نظر ارائه شده است . با توجه به آمــار و اطلاعـات جمع آوری شده از متغیرها، روند مدلسازی با استفاده از توابع خطی شونده صــورت گرفته است . با مقایســه ضرائـب همبسـتگی میـان مدلـهای متفـاوت ، مـدل رگرسـیون پواسون در این برازش مناسـب تشـخیص داده شـد. سـپس بـا کالیبراسـیون مـدل و اعتبار سنجی آن با داده های زمانی ، مدل نهایی ارائه شده است .

مقدمه

با ادامه روند فزاینده روزافزون تردد وسایل نقلیه در شهرها و جاده ها در چنــد دهـه اخیر، متاسفانه میزان و شدت تصادفات رشد چشمگیری به همراه داشته که ضایعات جانی و مالی ناشی از این تصادفات تبعات سنگینی بر جامعه بشــری تحمیـل می کنـد.

در کشورهای آسیا و اقیانوسیه سالانه بیش از 435 هزار نفر قربانی حوادث جـاده ای میشوند و در طی ده سال اخیر تعداد کشته شدگان تصادفــات جـاده ای بیـش از 45% رشد داشته و شاید امروز در آسیا و اقیانوسیه «تصادفات » بیش از بیماریهای ســل و مالاریا، علت مرگ و میر محسوب می شود.

عوامل موثر در تصادفات جاده ای :

تجزیه و تحلیل تصادفات جاده ای در ایران به خوبــی نشـان داده اسـت کـه بیشـترین عامل پدید آورنده سوانح جاده ای عامل انسانی است که به تنهایی یا مشترکاً با عوامل دیگر رخ داده که 70درصد آن صرفاً براساس اشتباهات انسانی بوده است .

در حال حاضر کشورهای پیشرفته بنابر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر کرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله نقلیه اهمیت قائل شده اند. این امر بــاعث گردیـده کـه آمـوزش و اجـرای مقررات در راس سیاست جدید ایمنی ترافیک قرار گیرد.

تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات

1ـ1ـ اهمیت فایل و هدف ……………………………………………………… 4

1ـ2ـ تعریف مسئله ………………………………………………………………… 12

1ـ3ـ پیشینه فایل ………………………………………………………………… 13

1ـ4ـ روش کار و فایل و فرضیات …………………………………………….. 14

1ـ5ـ موانع و مشکلات موجود……………………………………………………. 16

1ـ6ـ ساختار فایل ……………………………………………………………….. 17

فصل دوم : آمار تصادفات و عوامل مؤثر در تصادفات جاده ای

2ـ1ـ وضعیت تصادفات جاده ای …………………………………………………. 19

2ـ2ـ میزان هزینه های ناشی از تصادفات جاده ای در ایران ………………….. 19

2ـ3ـ عوامل مؤثر در تصادفات جاده ای …………………………………………. 20

2ـ3ـ1ـ کلیات …………………………………………………………………… 20

2ـ3ـ2ـ عامل انسانی ………………………………………………………….. 22

2ـ3ـ3ـ عامل مربوط به راه ……………………………………………………. 22

2ـ3ـ4ـ عامل مربوط به وسیله نقلیه …………………………………………. 24

فصل سوم : پارامترهای اثرگذار در ایمنی پل و تونل

3ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………….. 26

3ـ2ـ پل ……………………………………………………………………………… 28

3ـ2ـ1ـ تاریخچه پلسازی ……………………………………………………… 28

3ـ2ـ2ـ تعاریف …………………………………………………………………. 29

3ـ2ـ3ـ تقسیم بندی سازه پل ………………………………………………….. 30

3ـ2ـ4ـ طبقه بندی پلها ………………………………………………………….. 31

3ـ2ـ5ـ عوامل مؤثر در ایمنی پلها ……………………………………………. 33

3ـ3ـ تونل …………………………………………………………………………… 35

3ـ3ـ1ـ تاریخچه تونل سازی …………………………………………………. 35

3ـ3ـ2ـ تعاریف …………………………………………………………………. 36

3ـ3ـ3ـ عوامل مؤثر در ایمنی تونلها …………………………………………. 37

3ـ3ـ3ـ1ـ روشنایی …………………………………………………………. 38

3ـ3ـ3ـ2ـ تهویه ……………………………………………………………… 44

3ـ3ـ3ـ3ـ محدودیت نیمرخ عرضی ……………………………………….. 47

فصل چهارم : بررسی شاخصهای ایمنی ، فایلات مربوط به ایمنــی ابنیـه فنـی و تعیین شکل مدل فایل

4ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………….. 49

4ـ2ـ تاریخچه شاخصهای ایمنی راهها………………………………………….. 50

4ـ3ـ روشهای سنجش ایمنی ……………………………………………………… 56

4ـ3ـ1ـ روش تعداد تصادفات …………………………………………………. 56

4ـ3ـ2ـ روش نرخ تصادفات …………………………………………………… 56

4ـ3ـ3ـروش تعداد نرخ ………………………………………………………… 57

4ـ3ـ4ـ روش کیفیت نرخ ………………………………………………………. 58

4-3-5- روش وزارت راه ایالت جورجیا……………………………………. 60

4ـ4ـ مدلهای ریاضی موجود در ایمنی ………………………………………….. 62

4ـ5ـ فایلات انجام گرفته در خصوص ایمنی پل و تونل …………………….. 80

4ـ5ـ1ـ ایمنی تونل در راهها…………………………………………………… 80

4ـ5ـ2ـ ایمنی پل در راهها……………………………………………………… 96

4ـ6ـ شکل کلی مدل مورد فایل ………………………………………………… 106

فصل پنجم : ارائه مدل پیشنهادی مربوط به پل و تونل

5ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………….. 108

5ـ2ـ کلیات مدل ارائه شده ………………………………………………………… 110

5ـ3ـ انتخاب متغیرهای مؤثر در مدل ……………………………………………. 111

5ـ3ـ1ـ متغیرهای مؤثر در مدل ایمنی مربوط به پل ……………………….. 111

5ـ3ـ2ـ متغیرهای مؤثر در مدل ایمنی مربوط به تونل …………………….. 116

5ـ4ـ حوزه مورد مطالعه و جمع آوری آمار و اطلاعات ……………………….. 120

5ـ4ـ1ـ انتخاب حوزه مورد مطالعه …………………………………………… 120

5ـ4ـ2ـ جمع آوری آمار و اطلاعات در سازمانها …………………………… 121

5ـ4ـ3ـ جمع آوری آمار و اطلاعات از طریق برداشت میدانی …………….. 123

5ـ4ـ3ـ1ـ برداشت اطلاعات و مشخصات متغیر پل ها………………….. 123

5ـ4ـ3ـ2ـ برداشت اطلاعات و مشخصات متغیر تونلها ………………… 126

5ـ5ـ چارچوب مدل ………………………………………………………………… 128

5ـ5ـ1ـ معرفی نرم افزار………………………………………………………… 128

5ـ5ـ2ـ تحلیل و پردازش مدل …………………………………………………. 129

5ـ6ـ جزئیات مدل انتخاب شده …………………………………………………… 133

5ـ6ـ1ـ مدلسازی مربوط به پل …………………………………………………… 137

5ـ6ـ2ـ مدلسازی مربوط به تونل ………………………………………………… 147

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

جمع بندی …………………………………………………………………………… 157

نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 160

توصیه های اجرایی ………………………………………………………………… 162

پیشنهادات برای فایل بیشتر……………………………………………………. 163

پیوست ها

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………… 175

تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………… 176

تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………… 177

تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها در word
فهرست نام ها……………………………………………………………………….. 179

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………… 181

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آسیب شناسی بتن و سازه های بتنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آسیب شناسی بتن و سازه های بتنی در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آسیب شناسی بتن و سازه های بتنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آسیب شناسی بتن و سازه های بتنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آسیب شناسی بتن و سازه های بتنی در word :

آسیب شناسی بتن

آسیب شناسی بتن و سازه های بتنی در word
فهرست و قسمتهایی از متن:

پیشگفتار

فصل اول

1 . علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی :

1-1- نفوذ نمكها 1-2- اشتباهات طراحی 1-3- اشتباهات اجرایی

1-4- حملات كلریدی 1-5- حملات سولفاتی

1-6- حریق 1-7- عمل یخ زدگی 1-8- نمكهای ذوب یخ

1-9- عكس العمل قلیایی سنگدانه ها 1-10- كربناسیون 1-11- علل دیگر

فصل دوم

2- عملیات ترمیمی :

2-1- آماده سازی سطوح 2-1-1 تمیز نمودن با اسید، شستن با اسید، اسید خراشی

2-1-2 برس زدن2-1-3 چكش زدن2-1-4 سند بلاست و گریت بلاست(شن و ساچمه پاشی)

2-1-5 وترجت (آب فشاری) با مواد ساینده و بدون آن 2-1-6 روشهای دیگر

2-2 طرق مختلف ترمیم 2-2-1 تزریق تركها 2-2-2 قنداق كردن

2-2-3 بتن با سنگدانه از پیش آكنده 2-2-4 لایه های سطحی2-2-5 بتن پاشی

2-2-6 بخیه زنی2-2-7 تـنـیـدن2-2-8 درزگیری2-2-9 پوشش

2-2-10 طریقه معمول مرمت قسمتهای خراب شده با استفاده از مواد شكل پذیر

2-2-11 باروری توسط خلاء2-2-12 روشهای سطلی2-2-13 روش قیفی

2-2-14 روش پمپ2-2-15 روش كیسه ای

فصل 3

3- مواد تعمیری :

3-1 بنونیت 3-2 پوششهای قیری3-3 بتن، ملات و دوغاب ساخته شده از سیمان پرتلند معمول

3-4 درزگیریهای ارتجاعی3-5 رزینه3-5-1 اپوكسیها3-5-2 پلی استرها3-5-3 پلی یورتانها

3-6 بتن، ملات، و دوغابهای منبسط شونده :

3-7 بتن و ملات دارای الیاف مصنوعی3-8 لاتكس3-9 سایر مواد پوششی 3 -10 سیمانهای مخصوص3 -11مواد تعمیری زیر آبی3-11-1 مواد سیمانی برای تعمیرات زیر آبی3-11-1-1ویژگیهای آب اندازی3-11-1-2 زمان گیرش طولانی3-11-1-3 شسته شدن 3-11-1-4 آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیایی 3-11-1-5 روانی ضعیف 3-11-1-6 جمع شدگی یا انقباض 3-11-1-7 جدا شدن 3-11-1-9چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر) 3-11-1-8 نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری

پیشگفتار

ایران یكی از قدیمی ترین گاهواره های تمدن است و معماری و شهرسازی، دست كم از چهار هزار سال قبل در این سرزمین متداول بوده است.

آثار شامخ معماری و بقایای قصرها و شهرهای باستانی و دوام و بقای شگفت انگیز تعدادی از كهن ترین نمونه های ساختمانی و شهرسازی حكایت از تطّور و شكوفایی این فن ظریف و زیبا در كشور ما می كند. هنوز بیگانگان با شگفتی و اعجاب از ویرانه های در خور مباهات تخت جمشید دیدن می كنند. ساختمانها، میدانها، مساجد و گلدسته های شهر نام آور اصفهان در صدر آسیب شناسی بتن و سازه های بتنی در word
فهرست جاهای دیدنی و مورد توجه سیاحانی قرار دارد كه هر سال راهی خاور زمین می شوند.([1])

سرٌ پایداری شگرف این آثار باستانی و تاریخی كه در موارد عدیده ای حتی در خور استفاده برای مردم این روزگار هستند، مانند شبستان و صحن مساجد قدیمی چند صد ساله شیراز و اصفهان و از مهمتر آستان قدس رضوی و امثالهم را باید در كوشندگی، دقت نظر، انتخاب مواد و مصالح مناسب و بادوام و موشكافی سازندگان آن جست كه طبعاً وقوف و تبحرشان را در فن معماری بیان می كند. …

بخش ا ول

علل مختلفی كه باعث فرسودگی و تخریب سازه های بتنی می شوند – علائم هشدار دهنده كه كار مرمت را الزامی می دارند.

1- علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی

(CAUSES OF DETERIORATIONS)

علل مختلفی كه باعث فرسودگی و تخریب سازه های بتنی می شود همراه با علائم هشدار دهنده دیگری كه كار تعمیرات را الزامی می دارند، در نخستین بخش از كتاب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند:

1-1- نفوذ نمكها

(INGRESS OF SALTS)

نمكهای ته نشین شده كه حاصل تبخیر و یا جریان آبهای دارای املاح می باشند و همچنین نمكهایی كه توسط باد در خلل و فرج و تركها جمع می شوند، هنگام كریستالیزه شدن می توانند فشار مخربی به سازه ها وارد كنند كه این عمل علاوه بر تسریع و تشدید زنگ زدگی و خوردگی آرماتورها به واسطه وجود نمكهاست. تر وخشك شدن متناوب نیز می تواند تمركز نمكها را شدت بخشد زیرا آب دارای املاح، پس از تبخیر، املاح خود را به جا می گذارد.

1-2- اشتباهات طراحی

(SPECIFICATION ERRORS)

به كارگیری استانداردهای نامناسب و مشخصات فنی غلط در رابطه با انتخاب مواد، روشهای اجرایی و عملكرد خود سازه، می تواند به خرابی بتن منجر شود. به عنوان مثال استفاده از استانداردهای اروپایی و آمریكایی جهت اجرای هایی در مناطق خلیج فارس، جایی كه آب و هوا و مواد و مصالح ساختمانی و مهارت افراد متفاوت با همه این عوامل در شمال اروپا و آمریكاست، باعث می شود تا دوام و پایایی سازه های بتنی در مناطق یاد شده كاهش یافته و در بهره برداری از سازه نیز با مسائل بسیار جدی مواجه گردیم. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آزمایشات درس مقاومت مصالح در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آزمایشات درس مقاومت مصالح در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آزمایشات درس مقاومت مصالح در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آزمایشات درس مقاومت مصالح در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آزمایشات درس مقاومت مصالح در word :

آزمایشات درس مقاومت مصالح در word

محاسبه ارزش ماسه ( SE )

محاسبه مقاومت فشاری آجر

محاسبه درصد جذب آب آجر

اندازه گیری جرم حجمی سیمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی در word

مقدمه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل اول : اقلیم شناسی منطقه

موقعیت جغرافیایی و دسترسی به محل اراضی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

شرایط اقلیمی منطقه طرح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

درجه حرارت ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

رطوبت نسبی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

سرعت وزش باد;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

بارندگی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تبخیر و تعرق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ساعت آفتابی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل دوم: بررسی شرایط انسانی – کشاورزی موجود در منطقه

بررسی روند رشد جمعیت در محدوده سرشهید یعقوبی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پیش بینی جمعیت شهرتربت حیدریه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

جمعیت روستایی منطقه تربت حیدریه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

منابع آب موجود در منطقه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

منابع خاک;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

دلایل انتخاب محصولات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

انتخاب نباتات زراعی در ارتباط با بخش دامداری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل سوم: برآورد آب مورد نیاز گیاهان زراعی پیشنهادی

مقدمه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

مراحل تعیین نیاز آبی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

محاسبه آب مورد نیاز گیاهان و هیدرومدرل طراحی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 آب مورد نیاز واحد سطح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تبخیر و تعرق پتانسیل(ETO) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ضریب گیاهی (KC) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان(ETC);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

باران موثر(Re) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

آب خالص مورد نیاز گیاهان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

نیاز ناخالص آبیاری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

هیدرومدرل و بی طراحی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

روش آبیاری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

روشهای سنتی آبیاری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

روش آبیاری در آینده طرح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

برنامه زمانی کار شبکه آبیاری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

الگوی کشت پیشنهادی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل چهارم: تکنولوژی کاشت و داشت و برداشت

گندم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

جو;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

نخود;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

چغندر قند;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پنبه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

یونجه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل پنجم: محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز

گندم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

جو;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

نخود;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

چغندر قند;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پنبه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

یونجه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل ششم: محاسبه هزینه ها

هزینه ثابت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

محاسبه هزینه های ثابت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

محاسبه سرمایه خرید ماشین آلات ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

هزینه متغیر ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

هزینه سوخت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

هزینه روغن و فیلتر ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

هزینه تاسیسات و ساختمان های اداری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

هزینه پرسنل ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

محاسبه تعداد کامپیوتر و شبکه کامپیوتری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

محاسبه هزینه های کلاسهای آموزشی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل هفتم: محاسبه درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی

نتیجه گیری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

منابع و ماخذ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی در word

1 شفیعی ، سید احمد (1371) اصول ماشین های کشاورزی ، دانشگاه تهران ، تهران

2 شفیعی ، سید احمد (1374) ماشین های خاکورزی ، نشر دانشگاهی تهران

3 بهروزی لار ، منصور (1363) مدیریت تراکتور و ماشین های کشاورزی ، دانشگاه تهران ، تهران

4 کوچکی ، عوض (1374) فیزیولوژی گیاهان زراعی ، جهاد دانشگاهی مشهد

5 کوچکی ، عوض (1368) زراعت در مناطق خشک و نیمه خشک جهاد دانشگاهی مشهد

6 مجموعه اطلاعات کشاورزی (آب و خاک و زراعت) ،(1363) سازمان ترویج کشاورزی وزارت کشاورزی

7 مدرس رضوی ، مجتبی (1382) جزوه درس مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

8 خزاعی ،‌حمید رضا (1378) جزوه درسی زراعت غلات ، دانشگاه فردوسی مشهد

9 علی زاده ، امین (1373) آبیاری در زمین های کوچک جهاد دانشگاهی مشهد

10 منصوری راد ، داوود (1376) تراکتور و ماشین های کشاورزی (ج 1و2). دانشگاه بوعلی سینا ، همدان

11 کوچکی ، عوض (1368) تولید محصولات زراعی جهاد دانشگاهی ، مشهد

12 سلطانی ، غلامرضا – نجغی ، بهروز (1373) اقتصاد کشاورزی ، نشر دانشگاهی ، تهران

13 Bowers.W.1976,Mechinery Management. Fundamental Machinery operation , U.S.A

14.Hunt ,D.(1973) Farm and machinery management, 6th edition lowa state university press U.S.A

مقدمه

همانطور که می دانیم جمعیت جهان رو به رشد می باشد و نیاز به مواد غذایی و سایر نیازمندی های زندگی که به نحوی با محصولات کشاورزی وابستگی دارند افزایش یافته است. طبق آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تا پایان سال 2050 میلادی جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر خواهد رسید و با توجه به این فرایند رشد جمعیت جهان تأمین نیازهای غذایی این جمعیت جز با تکیه بر روش های پیشرفته کشاورزی و کشاورزی دقیق حاصل نمی گردد. به همین دلیل می باید پارامتر های افزایش و توسعه تولیدات کشاورزی را مورد بررسی قرار داد تا بتوان با بهره وری از کلیه مکانات ، سطح تولید را بالا برد

امروزه کشورهای صنعتی دنیا ، مانند امریکا از کلیه روشهای جدید در زمینه کشاورزی نظیر سیستم مکان یابی جهانی GPS  و سایر تکنولوژی های ماهواره ای کاشت محصولات کشاورزی میزان بهره وری از زمین های کشاورزی را به حداکثر ممکن رسانده اند. و در این بین چنانچه کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم همانند ایران خود را به این تکنیک های جدید روز مجهز نسازند دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد

یکی از عوامل تولید بیشتر محصولات کشاورزی ازدیاد سطح زیر کشت است این عامل با تسطیح اراضی ناهموار ، احیای زمین های بایر ، احداث و ساخت سد ، آبگیر ها و اجرای طرحهای آبخیز داری برای ذخیره سازی نزولات جوی می تواند تا حدود زیادی در تولید محصولات زراعی و دامی موثر باشد. و این کار جز با کاربرد ماشین های کشاورزی میسر نخواهد بود

در هر صورت توجه به مقوله کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی می تواند ما را در شکوفایی بیشتر تولیدات کشاورزی کمک نماید که امید است در آینده نزدیک مسئولان امر کشاورزی به اهمیت آن پی ببرند

پروژه حاضر طرح مکانیزه سد شهید یعقوبی است که جه دستیابی به تولید بیشتر و تامین نیازهای غذایی منطقه تهیه شده است. این پروژه بر اساس روش های جدید تولید و بهره گیری از مکانیزاسیون و مدیریت کشاورزی و تحلیل های مهندسی می باشد

در این پروژه اقلیم شناسی منطقه وضعیت آب و هوایی الگوی کشت جدول زمانی و ماشین های کشاورزی و در نهایت محاسبه هزینه های مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفته است

 موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به محل اراضی

اراضی مورد مطالعه و محدوده اجرای پروژه سد شهید یعقوبی در ناحیه مرکزی استان خراسان و در جنوب شرقی شهرستان تربت حیدریه قرار دارد. اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری در مختصات جغرافیایی 35 درجه و 5 دقیقه تا 35 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 59 درجه و 15 دقیقه تا 59 درجه و 28 دقیقه طول جغرافیایی شرقی دارد و ارتفاع متوسط اراضی از سطح دریا حدود 1150 متر است

روستاهای ملک آباد ، احمد آباد ، محمد آباد ، کت ، سنگان ، باسفر و عباس آبادفراموشان در داخل اراضی پایاب سد قرار داشته و جزء روستاهای حقابه بر رودخانه می باشند

در نقشه شماره 1 موقعیت کلی اراضی و شبکه آبیاری نسبت به محل سد و شهر تربت حیدریه نشان داده شده است. اراضی کشاورزی محدوده مطالعاتی ، در دو طرف مسیر طبیعی رودخانه کال سالار قرار دارند و دارای شیب جانبی به سمت این رودخانه می باشند. همچنین شیب عمومی منطقه حدود 13 در هزار بوده و جهت کلی آن شمالی جنوبی است

 شرایط اقلیمی منطقه طرح:

بطور کلی رشد و عملکرد محصولات زراعی گیاهان خودرو در یک منطقه تابعی از کلیه خواص محیطی و اثر متقابل آنها می باشد. بنابر این خصوصیات جوی به شدت بر نوع موجودات زنده اعم از گیاهان و جانواران که می توانند در آن منطقه رشد نمایند تأثیر می گذارند. اقلیم و مجموعه عوامل محیطی در تعیین گونه و ارقام زراعی مناسب کشت هر منطقه و نیز در تعیین عملکرد حاصل از گیاهان نقش مهمی را بر عهده دارد. از مهمترین این عوامل می توان به درجه حرارت و میزان نوسانات آن در طی دوره رشد ، آب موجود در محیط رشد گیاه و رطوبت موجود در محیط رشد ریشه گیاه اشاره نمود

ذیلاً به مهمترین عوامل اقلیمی در محل اراضی بطور مختصر اشاره شده است

–         درجه حرارت:

با توجه به بررسی های انجام شده متوسط درجه حرارت سالانه در محل اراضی در حدود 5/15 درجه سانتی گراد است. متوسط درجه حرارت درطول دوره بارندگی منطقه حدود 9 درجه سانتی گراد و در طول دوره فصل زراعی حدود 19 درجه سانتی گراد برآورد شده است

در بین ماههای مختلف سال دی ماه با متوسط 2/3 درجه سانتی گرادوتیرماه بامتوسط درجه حرارت 8/27 درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین وگرمترین ماههای سال هستند

بدین ترتیب می توان مشاهده کرد که فصل مرطوب منطقه با کاهش درجه حرارت همراه بوده و فصل زراعی خشک است. ازاینرو کشت و کار گیاهان زراعی تابستانه بدون آبیاری عملاً ناممکن است

تعداد روزهای یخبندان در طول سال حدود 95 روز می باشد که از اواخر آبان شروع شده و در حدود اواخر اسفند پایان می یابد بیشترین تعداد روزهای یخبندان در دی ماه مشاهده شده است. با توجه به این مطالب شروع فصل زراعی هر دوره آبیاری را می توان از اواخر اسفند ماه در نظر گرفت

–    رطوبت نسبی:

میانگین رطوبت نسبی سالانه بر اساس اطلاعات موجود ایستگاه ملک آباد حدود 50 درصد برآورد شده است. دوره مرطوب سال ازحدودمهرماه تااواخر فروردین ماه ادامه دارد. در این دوره متوسط رطوبت نسبی ماهانه بین 60 تا 70 درصد می باشد. در ماههای خشک سال متوسط رطوبت نسبی حدود 40 تا 50 درصد است. متوسط حداکثر رطوبت نسبی ماهانه حدود 80 درصد و متوسط حداقل رطوبت حدود 30 درصد می باشد

–         سرعت وزش باد:

حرکت هوا یا وزش باد از جنبه های مختلف تنش مکانیکی بر بافت های نگهدارنده و استحکامی گیاه و همچنین تغییر میکروکلیمای سطح اندام سبزینه دار که محل خروج بخار آب از گیاه می باشند اهمیت دارد. نوع اول که غالباً در سرعت های زیاد باد اتفاق می افتد باعث شکنندگی ساقه ، ورس ، ریزش دانه و اندامهای اقتصادی گیاه و در نهایت موجب از بین رفتن گیاه می شود. تاثیر نوع دوم وزش باد باعث افزایش نیاز آبی گیاه می شود. بنحوی که در محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل نیز دخالت داده می شود

بطور کلی جهت جریان باد غالب در منطقه تربت حیدریه در ماههای نوامبر و دسامبر ، جنوبی و در ماه فوریه شمالی و در بقیه ماههای سال ، شمال شرقی می باشد. قسمت اعظم باد در فصول بهار و تابستان می وزد و در فصل پائیز و زمستان درصد بادهای آرام زیاد می باشد. برای تعیین سرعت باد از آمار ایستگاه تربت حیدریه استفاده شده که نتایج بشرح جدول 1 می باشد. با توجه به جدول سرعت متوسط سالانه وزش باد در منطقه برابر 9/1 متر در ثانیه است که در ماههای مختلف سال تغییر زیادی در آن مشاهده نمی شود

–         بارندگی:

بهترین عاملی که بطور مستقیم در تامین نیاز آبی گیاهان دخالت دارد بارندگی می باشد نزولات جوی در محل اراضی کشاورزی عمدتاً شامل باران است. اراضی پایاب رودخانه کال سالار و سد شهید یعقوبی دارای اقلیم خشک و سرد می باشد. زمستان های نسبتاً سرد و همراه با بارندگی و تابستان های گرم و خشک از خصوصیات بارزاقلیمی این منطقه است. متوسط بارندگی سالانه دراراضی دشت حدود 260 میلی متر در سال برآورد شده است که بخش اعظم آن در زمستان نازل می شود

سهم بارش زمستانه از کل سال در این منطقه کمی بیش از 50 درصد است و حدود 45 درصد از بارندگی نیز در فصول پاییز و بهار روی می دهد. فصل بارندگی و مرطوب منطقه از حدود اواخر آبانماه شروع شده و در اوایل خرداد ماه بارندگی پایان می یابد. مقدار بارندگی در فصل تابستان بسیار ناچیز است. دوره بارندگی منطقه همزمان با کاهش نسبتاً زیاد درجه حرارت است که عملاً عملیات زراعی را متوقف کرده و رشد گیاهان را با مشکل مواجه می سازد

به این دلیل می توان گفت که بارش های جوی در منطقه بجز در مورد غلات و مراحل اولیه رشد برخی گیاهان صیفی نقش عمده ای در تامین آب مورد نیاز گیاهان ایفا نمی کند

–         تبخیر و تعرق:

متوسط مقدار سالانه تبخیر و تعرق پتانسیل در اراضی دشت معادل 1523 میلی متر برآورد گردیده است. مقدار ماهانه تبخیر و تعرق پتانسیل بین حداقل 35 میلی متر در ماه آذر تا حداکثر 242 میلی متر در ماه تیر متغیر است. در جدول 1 خلاصه پارامتر های اقلیمی منطقه بر اساس داده های ایستگاه ملک آباد تربت حیدریه فهرست و ارائه شده است

–         ساعت آفتابی:

با توجه به اینکه خورشید منبع اصلی انرژی جهت انجام کلیه اعمال حیاتی می باشد این عامل از لحاظ تولید مواد گیاهی مهمترین نقش را در ادامه حیات دارد. در واقع کشاورزی و مدیریتی که برای تولید محصولات زراعی اعمال می گردد در راستای استفاده بهتر و بیشتر از این انرژی است

وجود نور با شدت زیاد در عرض های جغرافیایی مناطق مختلف ایران و از جمله محدوده مورد مطالعه سد شهید یعقوبی ضرورت تامین مورد نیاز برای رشد تولید گیاهان است که در حال حاضر محدود کننده ترین عامل رشدی در منطقه می باشد. شکل 2 تغییرات ساعت آفتابی واقعی به حداکثر ساعت آفتابی ممکنه () را در عرض جغرافیایی منطقه را نشان می دهد

فصل دوم: بررسی شرایط انسانی – کشاورزی موجود در منطقه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین در word :

تشریح دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین

كاخ چهل ستون قزوین از این جهت كه تنها كاخ باقی مانده از مجموعه كاخ های سلطنتی این شهر در زمان شكوفایی و رونق دوره صفویه است، همواره مورد توجه محققین تاریخ هنر و معماری و مردم این شهر بوده است. و با رشد آهنگ توجه به سوی آثار تاریخی در مملكت، عملیات ویژه تعمیراتی در این بنای ارزشمند به اجرا در آمد و استمرار یافت. گرچه پیش از این نیز در زمان قاجار در دست حكام و فرمانداران شهر مورد بهره برداری مستمر بود. در این گزارش سعی شده، تا با توجه به مدارك موجود، سلسله تعمیرات و دخالت هایی كه به منظور حفظ این عمارت به انجام رسیده، با در نظر گیری اهداف و سیاست های مورد نظر و با اشاره به انجام دهندگان آن، به صورت نسبتاً مفصلی شرح داده شود.

نخستین گزارش مكتوبی كه از تعمیرات بناهای سلطنتی قزوین در دست داریم، مطالبی است كه ناصرالدین شاه قاجار در سفر اولش به فرنگ به رشته تحریر درآورده است. او كه در مسیرش از قزوین گذشته، می نویسد: بناها بسیار خراب شده بود. به باقرخان (سعدالسلطنه) دستور دادیم تا آنجا را تعمیر كلی كند. سپس در سفر سوم، هنگام بازگشت از فرنگ، در خاطراتش می خوانیم كه از تعمیرات خوب سعدالسلطنه تعریف و تمجید می كند. اگر زمان حكومت سعدالسلطنه و سفر ناصرالدین شاه را در نظر بگیریم، این تعمیرات باید در حدود سال های 12-1306 هـ.ق باشد. كه همزمان با ساخت و سازهای نسبتاً وسیع و تعمیرات دیگر قاجاری در قزوین است. نوشته فرهادمیرزا معتمدالدوله در كتاب هدایت السبیل و كفایه الدلیل نیز اشاره به تعمیر عمارت در سال 1312 هـ.ق دارد. (ركنی)

علاوه بر این عمارت، یكی دیگر از بناها موسوم به حیات نادری- از بناهای دوره صفوی- مرمت گردید و در ایوان شمالی مسجد جامع عقیق تعمیراتی توسط سعدالسلطنه به عمل آمد. این عمارت پس از نوسازی‌ای كه به كیفیت آن اشاره خواهد شد، به عنوان فرمانداری مورد بهره برداری قرار گرفت. در واقع اساسی ترین دخالت در عمارت زمانی به وقوع پیوست كه سه قرن و نیم از حیات آن می گذشت.

نوع دخالت تعمیراتی این زمان را در واقع باید تعمیر، تغییر و نوسازی بدانیم كه شامل:

– افزوده شدن رواق ستوندار آجری دور بنا در طبقه هم كف كه نمی دانیم جایگزین ستونهایی شده كه پیش از این وجود داشته، یا اینكه به عنوان تعمیرات به طرح ساختمان افزوده شده اند.

– تعویض پوشش شیروانی با نقاشی های زیر آن بر روی چوب در تراس دور تا دور طبقه بالا كه قاعدتاً آسیب دیدگی زیادی داشته است.

– نقاشی های دوران صفوی (بویژه لایه های دوم) تیشه‌ای شد و روی آن با نقاشی‌های گل و مرغ به سبك دوران قاجار تزئین گردید و هم چنین تابلوهایی به سبك فرنگ در بدنه دیوارها و طاقچه ها نقاشی گردید و افزون بر آن چند تصویر چهره (پرتره) رنگ روغنی نیز ترسیم شد. (مجابی 495)

– تالار فوقانی و مقرنس های سقف تالار هم كف گچ كاری شد.

– درگاه های فضای هم كف را به دلیل عدم اطمینان از استحكام آنها، تنگ‌تر یا كوتاه تر نمودند.

– حوض آبی نیز در جبهه جنوبی عمارت احداث گردید كه در واقع در پی تغییر جهت مسیر آبی بوده كه از بیرون به داخل عمارت جریان داشته است. حوض میان تالار هم كف نیز بلا استفاده ماند و كور گردید.

* مرحوم گلریز در كتاب مینو‌در آورده اند، از سال 1300 خورشیدی به بعد عمارت مذبور در دست فرمانداران بوده و برخی تغییرات در آن داده اند كه یكی تغییر راهروی طبقه بالاست و دیگری آنكه دو اطاق كوچك از تالار را جدا كرده به دفتر اختصاص داده اند.

علاوه بر اینها، برای احداث پله جدید، ایوان شمالی را به طور كامل بسته و پله خانه اصلی را كور كردند. و در ضمن سه ایوان دیگر را بسته، به صورت اتاق در آوردند. در عكس های قدیمی پیش از مرمت سال 1347 از بخش های گفته شده، به خوبی پیداست كه افزوده ها مربوط به اوایل حكومت پهلوی است.

اوایل سال های دهه 60 را باید اوج كارهای مرمتی و بخصوص استحكام بخشی در موزه چهل ستون دانست. كه در حال مرور آن هستیم. برنامه سال 1361 نیز تقریباً مانند سال قبل نسبتاً مفصل و در شش بند به شرح زیر است:

1- ایوان های شرقی و غربی و جنوبی با یك تیغه آجری و نصب ارسی های قدیمی كه در حدود بیست سال پیش مسدود شده اند، پس از مرمت كارهای گچی و نقاشی داخل ایوان ها، جا دارد كه این تیغه های الحاقی برداشته شوند و قوس جلوی ایوان كه اكنون شكسته است، احیا و برای حفاظت ایوان از باران و باد و… از پرده استفاده شود. 30% كار در سال آینده اجرا خواهد شد.

2- كانال زه كشی در قسمت شمالی احداث شده كه پس از پوشش و كامل كردن كلاف عمودی و افقی به طرف جبهه جنوبی ادامه می یابد. 20% كار در سال آینده اجرا می شود.

3- ایوان شمالی به طور كلی احتیاج به مرمت كارهای گچی از قبیل پاك كردن و تحكیم لایه‌ها و تزریق و لایه برداری و غیره دارد. 35% كار در سال آینده اجرا می‌شود.

4- در ایوان غربی نمونه ایجاد یك زمینه ساده برای قطعات باقی مانده از گچ كاری و نقاشی های باقی مانده قدیمی اجرا شده است كه طبق این نمونه در سایر قسمت ها عمل خواهد شد. 20% كل كار در سال آینده اجرا می شود.

5- خرپای چوبی پوشش طبقه فوقانی پوسیدگی هایی دارد كه باید تعویض و مرمت شود و همچنین توفال كوبی زیر و پوشش شیروانی نیز نیاز به مرمت اساسی دارد. در سال جاری مرمت های موضعی خیلی ضروری انجام خواهد شد.

6- تالار طبقه هم كف و ایوان های چهارگانه پس از پی بندی آماده فرش خواهد شد. در سال جاری 40% كل كار اجرا خواهد شد.

* آقای مهندس مجابی برنامه ای را در سال 1362 برای بنای چهل ستون تهیه كردند كه از نظر كمیته بررسی كلاً تایید شد و با اعتبار 000/500 ریال به اجرا در آمد. در این برنامه، تصاویری از فعالیت های سال پیش ارائه شده است. ….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب در word دارای 66 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب در word :

پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب در word(Onsite Drinking Water Treatment)(انگلیسی)

در ارائه امروز، ما در مورد گزینه های درمان آب آشامیدنی خانه صحبت کنید.

به طور خاص، ما چهار آلاینده ها و نگرانی های بهداشت عمومی

در ارتباط با مصرف بالا از هر آلاینده مورد بحث است. ما همچنین با سطح حداکثر آلایندگی یا

MCL برای ترکیبات ذکر است. بحث خواهد شد و سپس به فن آوری های درمان و چگونه منجر به انتخاب واحد

برای پاسخگویی به نیازهای یک خانه خاص است.

بررسی اجمالی

معرفی

آلوده از نگرانی

مسائل بهداشت عمومی

سطح حداکثر آلایندگی (MCL)

زمینه های نگرانی

گزینه های درمان

نحوه انتخاب یک واحد تصفیه

منابع

Overview

Introduction

Contaminates of concern

•Public health issues

•Maximum contaminant level (MCL)

•Areas of concern

•Treatment Options

How to select a treatment unit

Resources

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در word

فصل اول  
آشنایی کلی با مکان کارآموزی  
فصل دوم  
بتن   
طرز کار بچینگها  
تخلیه و بارگیری بتن  
دستگاه یخساز  
فصل سوم  
آزمایشگاه بتن و مصالح  
آزمایشات انجام شده روی نمونه سیمان  
آزمایش بلین  
آزمایش گیرش سیمان  
آزمایش اسلامپ بتن   
آزمایش مقاومت فشاری  
آزمایشات دوغاب سیمان  
آزمایش حد روانی  
مواد افزودنی بتن  
فصل چهارم  
شاتکریت  
روش و میزان مصرف   
واحد نقشه برداری  
انواع دوربین های مورد استفاده   
فصل پنجم  
کار در بدنه سد  
واحد ابزار دقیق  
انکرهای همگرایی  
اکستنسومتر  
نیروسنج  
ابزار دقیق بدنه سد  
درز متر و ترمومتر   
ترموکوپل و کلانیومتر  
طریقه تحکیم تونلها  

آشنایی کلی

 موقعیت جغرافیایی (موقعیت سد) :

این منطقه در حد فاصل شهرستانهای سرپل ذهاب و گیلان غرب از

سمت شمال شرق به رودخانه دیره

سمت شمال غرب به ارتفاعات کوه سنبله

سمت جنوب غرب به منطقه دشتفون قصر شیرین

سمت جنوب شرق به منطقه دشتگون گیلان غرب محدود شده است

راههای ارتباطی :

ارتباط محدوده از طریق سه محور اصلی به بزرگراه اصلی ارتباطی منطقه شامل

1-    جاده گیلان غرب – سر پل ذهاب

2-    جاده گیلان غرب – قصرشیرین

فاصله ساختگاه سد تا شهر قصر شیرین 30 کیلومتر و تا کرمانشاه حدود 200 کیلومتر و تا تهران 725 کیلومتر است

بارندگی

متوسط بارندگی سالیانه در منطقه حدود 430 میلیمتر ، بیشترین بارندگی در اسفندماه با 78 میلیمتر و کمترین آن در ماههای تابستان با 1/0 میلیمتر می باشد

بارندگی های سالیانه حدود 1/28 درصد در پائیز ، 2/53 درصد در زمستان و 7/18 درصد در بهار می باشد

کلیات طرح :

سازه های هیدروریکی علاوه بر بدنه اصلی سد مخزنی زاگرس شامل

سرریز آزاد در جناح راست دریاچه ، کالورت انحراف در کف رودخانه و به عنوان سیستم تخلیه کننده تحتانی و آبگیری در مخزن در پایان دوره انحراف شامل

1-    سد مخزنی ؛ آوردن متوسط سالیانه از طریق رودخانه دیره به دریاچه 105 میلیون مرت مکعب ، ارتفاع سد از بستر رودخانه 47 متر ، عرض تاج سد 10 متر ، طول تاج سد 1230 متر ، عرض تاج فراز بند 8 متر

2-    سیستم انحراف موقت ؛ ابعاد کالورت انحراف 3 × 3 متر مربع ، عرض تاج فراز بند 8 متر ، شیب کف کالورت 5/2 درصد ، طول حوضچه آرامش 20 متر ، طول محافظت پایاب 10 متر

3-    سرریز با سیستم طغیانگر سد مخزنی زاگرس ؛

–         موقعیت و نوع سریز : درزیچه جناح راست ، دریاچه از نوع آزاد لبه پهن

–         رقوم تاج سرریز : 5/60 متر از سطح دریا متناسب با رقوم نرمال آب مخزن

–         سیلاب طرح سرریز آزاد سد مخزنی زاگرس : سیلاب با دوره بازگشت 000 10 ساله

شرح مختصر کار :

تجهیز کارگاه برای انجام عملیات و برچیدن آن در پایان عملیات
خاکبرداری و سنگبرداری پی و سنگبری تکیه گاههای چپ و راست سد
اجرای سیستم انحراف موقت شامل ؛ برازبند و کالورت بتنی
احداث خاکریز بدنه سد ، فرازبند نصب ابزار دقیق در بدنه و فوندانسیون سد
اجرای سازه های آبگیر کشاورزی و مجاری عبور مربوط به آنها
اجرای سازه های خروجی و حوضچه آرامش کالورت تخلیه کننده تحتانی و آبگیر کشاورزی
خاکبرداری و سنگبرداری در محل سرریز ، سامان دهی آبراهه صنعتی به میل قاسم آباد
اجرای سازه بتنی مقاطع سرریز
احداث ساختمان آشپزخانه
نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات ابزار دقیق
نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکی شامل ؛ لوله ها ، شیرآلات و دریچه ها و متعلقات آن
احداث دایک خاکی برطرف کننده محدودیت ارتفاعی در جناح راست دریاچه
احداث و نگهداری راههای سرویس و ارتباطی در تمام مدت اجرای پروژه
احداث ساخمان نگهداری و بهره برداری
انجام هرگونه عملیات و احداث هرگونه تأسیسات دائمی و موقت مورد نیاز برای انجام عملیات موضوع پیمان

سیستم انتقال آب رودخانه دیره به دریاچه سد :

شامل ؛ سد انحرافی و کانال انتقال آب و ابنیه تبعی تونل انتقال آب و تأسیسات وابسته

محل اجرای کار ؛ در حد فاصل رودخانه دیره و سد مخزنی زاگرس

شرح مختصر کار : احداث بند انحرافی و تأسیسات وابسته بر روی رودخانه دیره

موقعیت و مشخصات طرح :

احداث کانال آبرسان بطول 3600 متر سیستم انتقال آب دیره به دریاچه سد زاگرس

تهیه ، حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی و سیستم کنترل رقوم کف رودخانه ، 712 متر از سطح دریا ، ارتفاع اوجی بند 5 متر ، طول سرریز 53 متر احداث تونل اصلی به طول 2845 متر با قطر حفاری 3/4 متر و قطر تمام شده 7/3 متر میزان آبگیری حداکثر تا 15 متر ممکعب در ثانیه برای بند و کانال

سیستم نگهداری موقت جدار تونل از قبیل ؛ کانال ذوزنقه ای که طولی معادل 2850 متر و جعبه متنی بطول معادل 600 متر نصب میل مهار بتن پاشی ، وایرمش ، حائل فلزی پوششی اصلی تونل پائین ، احداث جاده سرویس ، نگهداری و دسترسی در مجاورت کانال به عرض 5 متر احداث تونل دسترسی به تونل اصلی به طول حدود 290 متر به قطر حفاری 6 متر

احداث سازه های ورودی از کانال انتقال آب زاگرس به ورودی تونل و خروجی آن

انجام عملیات خاکبرداری و سنگبرداری در انتهای تونل اصلی و احداث مسیر ورود آب به دریاچه زاگرس

فصل دوم

 بتن

 انواع بتنهای مصرفی در ساخت از قبیل شاتکریت و . . . را شامل می شود . در ساخت بتنهای مختلف از مصالح با دانه بندی متفاوت استفاده می شود که مصالح به کار رفته دارای قطر حداکثر 150 میلیمتر می باشد

بتنهای مورد نیاز به کمک دستگاههای بتن ساز بسیار بزرگ (بچینگ) با قدرت تولید بالا ساخته می شود . بچینگهای مختلفی در کل سایت موجود است که در مقاطع مختلف نیاز آنها احساس و راه اندازی شدند . این بچینگها تقریباً تمام سایت را پوشش داده اند . مثلاً برای بتن مورد نیاز شاتکریت و بتن قالب چند ونل از یک یا دو بچینگ که در فاصله مناسب نصب شده اند استفاده می شود

بچینگهای موجود در کارگاه عبارتند از : بچینگ رایش و بچینگهای 120 و 240 (این اعداد نشان دهنده قدرت تولید بتن برحسب متر مکعب در هر ساعت می باشند) که دو مورد آخر کنار هم نصب شده اند و در فاصله حدوداً 300 متر از محل احداث بدنه سد قرار دارند که تقریباً تمام بتن مورد نیاز ساخت را تأمین می کنند ، در سر راه عبور بتن از بچینگ به محل بدنه در فاصله تقریباً 200 متر آزمایشگاه بتن و مصالح قرار گرفته که از بتن فرستاده شده نمونه گیری و آزمایشات بتن تازه را انجام می دهند

 

 طرز کار بچینگها

 تقریباً روش کار تمام بچینگهای موجود با اندکی اختلاف ، یکی است . اما بچینگهای 120 و 240 از بقیه انواع موجود پیشرفته تر و دقیق تر          هستند

 بچینگ

این بچینگ ساخت ماشین سازی اراک بوده و دارای ارتفاعی بالغ بر 12 متر می باشد که بر روی پایه های فولادی نصب شده است . در این بچینگ 3 مخزن ذخیره مصالح دانه ای تعبیه شده است که به ترتیب عبارتند از

1- (0-5) mm                     2- (5-19) mm

3- (19-37.5) mm

مخازنی نیز برای سیمان ، آب ، یخ و نیز دو مخزن جهت مواد افزاینده بتن شامل روان کننده ها و مواد هوازا بطور جداگانه در نظر گرفته شده است

در قسمت دیگر بچینگ در ارتفاع تقریباً 9 متر اتاق کنترل دستگاه با تجهیزات کنترلی کامل و اتوماتیک که توسط یک شخص اپراتور دستگاه اداره می شود قرار دارد

پر کردن مخازن

 مصالح دانه ای از طریق نوار نقاله ای که نهایتاً در زیر دپوی مصالح خروجی سنگ شکن ها قرار می گیرد و با هماهنگی اپراتور دستگاه و نفر دومی که در محل دپوی مصالح قرار می گیرد و به کمک بی سیم با هم در ارتباطند مصالح فرستاده می شود . پس از پر شدن مخزن مورد نظر (مثلاً 5-0) اپراتور دستگاه به کمک رایانه ای که مقابل اوست متوجه پر شدن مخزن می شود ، به نفر دوم اطلاع داده ، حرکت مصالح قطع و مصالح بعدی (مثلاً 19-5) فرستاده می شود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری در word دارای 428 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری در word :

توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری در word

چکیده :

امروزه ، افزایش کاربرد وسایل نقلیه و تقاضا در شـهرها و همچنـین محـدود بـودن منـابع لازم بـرای توسـعه شبکه حمل و نقل شهری ، ازدحـام در بزرگـراه هـا را بـه همـراه داشـته اسـت . مـدیریت بزرگراهـی یکـی از روش های بهبود عملکرد بزرگراه برای کاهش این مشکلات می باشد. استفاده از زیر سیسـتم هـای مـدیریت بزرگراهی در یک شبکه و یا قطعه ، نیاز به ارزیابی پیش از اجرا، برای پیش بینی چگونگی عملکرد شـبکه و یا قطعه دارد. ارزیابی پیش از اجرا می تواند به تصمیم گیران و کارشناسان در مورد اسـتفاده از یـک سیسـتم جدید کمک نماید. روش های تصمیم گیری چند معیاره ، می توانند به عنوان ابزاری برای ارزیابی اسـتفاده از یک سیستم جدید در یک شبکه و جانمایی مناسب در جهـت بهبـود عملکـرد شـبکه ، مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. در این ، ابتدا با استفاده از نرم افزار AIMSUN وضـعیت موجـود قطعـه انتخـابی در بزرگـراه شهید همت غرب مشخص می شود. 16 راهکار مختلف (در ضمن بررسی وضعیت موجود) با توجه به قطعه مورد نظر و رمپ های ورودی به آن تعیین می شود. برای تعیین وضعیت قطعه شاخص هایی تعیین گردیدنـد.

این شاخص ها مربوط به وضعیت کل شبکه و عملکرد بزرگراه و رمپ ها تعیین گردیدند. در ادامه وضـعیت شبکه و مقادیر شاخص ها پس از شبیه سازی سیستم رمپ میترینگ در ترکیبات گزینـه هـای مختلـف تعیـین مــی شــود. در ادامــه بــا اســتفاده از روش TOPSIS ، نتیجــه حاصــل از ترکیبــات مختلــف بررســی شــده و نزدیک ترین گزینه به گزینه ایده آل ، تعیین می شود. در نهایـت تحلیـل حساسـیت بـرای اطمینـان از درسـت بودن نتایج انجام می گیرد.

مقدمه

امروزه ، به دلیل محدود بودن منابع ، توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی با میزان روبه افزایش تقاضا همگام نمی باشد. سیستم های حمل و نقل هوشمند، می توانند به افزایش ظرفیت این زیر ساخت ها با هزینه و منابع کمتر، کمک نمایند. مدیریت بزرگراهی ، یکی از راهکارهای بهبود عملکرد شبکه حمل ونقلی با توجه به عملکرد بزرگراه می باشد. سیستم رمپ میترینگ ، یکی از زیر خدمت های مدیریت بزرگراهی می باشد که چندین سال است در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است . برای استفاده از چنین سیستم هایی ، لازم است که پیش از جانمایی ، تاثیر این سیستم ها بر روی عملکرد شبکه مورد مطالعه قرار گیرد.

کاربردها و مزایای سیستم های حمل ونقل هوشمند

با استفاده از سیستم های حمل ونقل هوشمند، مسافران از ایمنی و آسایش بیشتر، اطلاعات بهتر و زمان سفرکوتاه تر، بهره مند خواهند شد. سیستم های حمل ونقل هوشمند به شبکه و اپراتورهای ناوگان ها برای ارائه بهتر و مؤثرتر خدمات کمک نموده و مسئولین شهری را در تعیین سیاستگذاری و اجرای اقدامات لازم برای حصول اطمینان از سیستم های حمل و نقل پایدار در آینده کمک خواهد کرد. منافعی که از این

سیستم ها و در موارد مختلف بدست می آید عبارتند از :

– کاهش تصادفات : این سیستم ها می توانند در کنترل سرعت وسایل نقلیه در معابر شهری و بزرگراه ها کمک کننده باشند.

– کمک به کاهش تراکم ترافیک : افزایش کارایی سیستم های حمل ونقل موجود، هدف اصلی برنامه های سیستم های حمل ونقل در تمام دنیاست . تراکم را می توان با مدیریت تقاضا، از طریق بهبود کارایی شبکه حمل ونقل و با تغییر عادت سفر با اتومبیل شخصی به سفر با وسایل نقلیه عمومی کاهش داد. روش هایی که برای کاهش تراکم مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از کنترل تقاضا با پرداخت الکترونیکی یا کنترل دسترسی ، افزایش کارایی شبکه با کنترل سرعت یا کنترل رمپ یا تشخیص حادثه و مدیریت آن ، تغییر مد وسیله نقلیه با اطلاع رسانی پیش از سفر و اطلاع رسانی در حین سفر یا اولولیت دهی به وسایل حمل ونقل عمومی .

– حفاظت از محیط زیست : آلودگی هوا در ترافیک سنگین تشدید می شود، لذا هر پارامتر ITS که در بهبود رفت و آمد مؤثر باشد، سبب کاهش آلودگی هوا می گردد. فعالیت هایی که در این زمینه انجام می گیرد، شامل نظارت بر آلودگی هوا، اطلاعات کیفیت هوا، استراتژی های مدیریت تقاضا و کنترل دسترسی به نواحی بسیار آلوده می باشد.

– کارایی عملیات و بهره وری : استفاده از سیستم های حمـل ونقـل هوشـمند هزینـه هـای عملیـاتی را کاهش داده و بهره وری بهتر را میسر می سازد. مزایایی که این سیستم هـا در اختیـار قـرار مـی دهنـد، عبارتند از موقعیت یابی خودکار وسیله نقلیه ، ردیابی خودکار محموله ها، مدیریت ناوگان ، نظارت دقیق بر راننده ها (کاهش خسارات ) و اخذ الکترونیکی عوارض می باشد.

– عوامل راحتی : احساس امنیت ، آسایش واطمینان برای کاربران شبکه حمل ونقل بسیار مهم است .

مسافران با استفاده از خدمات سیستم های حمل ونقل هوشمند (مانند اطلاعات لحظه ای شرایط جوی وتراکم ترافیک ) می توانند پیش ازحرکت از شرایط مسیر آگاه شوند که این امر به نوبه خود باعث کاهش فشارعصبی آنان می شود. سیستم های حمل ونقل هوشمند قادر است به کاربران وسایل نقلیه عمومی در خصوص تأخیرات ، پیش آگاهی داده و هم زمان اطلاعات مربوط به خدمات جایگزین را اعلام کند تا مسافران بتوانند با کمترین اختلال و ناراحتی به سفر خود ادامه دهند. مزایایی که این سیستم ها ارائه می دهند شامل اطلاعات ترافیکی لحظه ای ، هدایت دینامیکی مسیر، ردیابی وسایط نقلیه (مثلاً برای حفظ امنیت وعملیات امداد و نجات )، اطلاعات لحظه ای حمل و نقل عمومی و استفاده ازکارت های هوشمند در پرداخت کرایه درسیستم حمل ونقل عمومی می باشد.

توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری در word
فهرست مطالب

چكیده 1
مقدمه 2
فصل اول :كلیات
1) تعریف مساله . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 -1
2) فرضیات فایل . …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 -1
3) روش انجام فایل . ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 -1
4) مروری بر مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 -1
5) تعاریف و مفاهیم . …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 -1
فصل دوم : معرفی سیستمهای حمل و نقل هوشمند
1) سیستم های حمل و نقل هوشمند . ……………………………………………………………………………………………………………… 10 -2
1) انواع سیستم های حمل و نقل هوشمند ……………………………………………………………………………………………… 11 -1 -2
2) كاربردها و مزایای سیستم های حمل و نقل هوشمند …………………………………………………………………………… 15 -1 -2
عنوان مطالب شماره صفحه
2) سیستم های مدیریت بزرگراه ………………………………………………………………………………………………………………………. 17 -2
1) منافع حاصل از مدیریت بزرگراه . ………………………………………………………………………………………………………… 20 -2 -2
2) سیستم های مدیریت ترافیك ……………………………………………………………………………………………………………… 21 -2 -2
3) سیستم رمپ میترینگ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 -2
1) تعریف رمپ میترینگ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 -3 -2
2) تاریخچه بكارگیری سیستم رمپ میترینگ . ………………………………………………………………………………………… 23 -3 -2
3) اجزای سیستم رمپ میترینگ . …………………………………………………………………………………………………………….. 24 -3 -2
4) مزایا و معایب سیستم رمپ میترینگ………………………………………………………………………………………………….. 37 -3 -2
5) تجربیات بدست آمده از سیستم رمپ میترینگ …………………………………………………………………………………. 40 -3 -2
44 …………………………………………………………………………………………………………………………………… MCDM 4) مدل های -2
45 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. . TOPSIS 5) روش -2
فصل سوم :كاوش در متون
1) هدف از انجام . ………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 -3
2) مقالات مرتبط با ارزیابی رمپ میترینگ . ……………………………………………………………………………………………………… 51 -3
فصل چهارم :متدلوژی فایل
عنوان مطالب شماره صفحه
1) اصول كلی موجود در متدلوژی مورد نظر …………………………………………………………………………………………………… 74 -4
2) متدلوژی پیشنهادی ارزیابی سیستم رمپ میترینگ …………………………………………………………………………………… 75 -4
3) بسط متدولوژی ارزیابی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 -4
4) الگوریتم پیشنهادی ارزیابی سیستم رمپ میترینگ ……………………………………………………………………………………. 80 -4
1) معرفی فرآیند ساخت مدل ارزیابی …………………………………………………………………………………………………….. 80 -4 -4
2) تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 -4 -4
3) مفروضات فرآیند ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 -4 -4
4) روند اجرای فرآیند ……………………………………………………………………………………………………………………………… 82 -4 -4
فصل پنجم : مورد كاوی رمپمیترینگ در بزرگراه شهید همت
1) شناخت وضعیت موجود ……………………………………………………………………………………………………………………………… 85 -5
2) بررسی رمپ های موجود و انتخاب رمپ های بالقوه برای سیستم رمپ میترینگ ……………………………………….. 86 -5
3) تحلیل وضع موجود …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 -5
4) راهكارهای موجود . ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95 -5
5) تحلیل وضعیت قطعه در زمان اجرای راهكارها . ………………………………………………………………………………………….. 96 -5
6) تعیین راهكار نزدیك به راه حل ایده آل …………………………………………………………………………………………………….. 113 -5
عنوان مطالب شماره صفحه
1- ) تعیین وزن شاخص ها با پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. 113 6 -5
120 …………………………………………………………………………………………………………… . TOPSIS 2- ) ورود اطلاعات به 6 -5
و اولویت بندی بر اساس روش آنتروپی ………………………………………………………….. 130 TOPSIS 3- ) خروجی 6 -5
و اولویت بندی بر اساس وزن دهی به روش میانگین ریاضی ………………………….. 133 TOPSIS 4- ) خروجی 6 -5
5- ) آنالیز حساسیت . ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 148 6 -5
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات برای فایلات آینده
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 174
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 177
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 182
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 184
سایت های اطلاع رسانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 187
چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………… 188

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوينت پانل هاي سقفي Ùˆ ديواري در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 Ù¾Ø§ÙˆØ±Ù¾ÙˆÙŠÙ†Øª پانل هاي سقفي Ùˆ ديواري در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت پانل هاي سقفي Ùˆ ديواري در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوينت پانل هاي سقفي Ùˆ ديواري در word

مقدمه
مراحل تولید فوم پلی استایرن
شکل دهی فوم ها
انبار کردن بلوک ها
ویژگی های فوم پلی استایرن
مزایای کاربردی فوم های پلی استایرن
معایب فوم های پلی استایرن

مقدمه

سوئد جزء اولین کشورهایی بود که فوم پلی استایرن را به عنوان یکی از ترموپلاستیک های انبساطی معرفی کرد . تاریخچه کاربرد این محصول در کشورهای غربی به 30 سال می رسد ولی در ایران به طور کامل شناخته شده نیست

تولید قطعات پلی استایرن در قالب بلوک سقفی و عرضه آن به بازار در ایران عملا از سال 1378 آغاز شد و می توان گفت تا به حال عده کثیری از مردم با آن آشنا نیستند

اولین ساختمانهایی که در ایران با این فن اوری ساخته شد ساختمانهای شهرک اکباتان است که این سازه ها توسط شرکتهای آمریکایی ساخته شدند و از بلوکهایی استفاده گردید که از یونولیت و بتن ساخته شده بودند

مواد اولیه پلی استایرن از طریق واردات تامین می شود . گرچه پتروشیمی تبریز این مواد اولیه را تولید می کند اما چون مرغوبیت کافی را ندارد و مواد اشتعال زا هستند ، بیشتر مواد اولیه از کشورهایی نظیر تایوان ، چین و کره وارد می شوند

تولید فوم پلی استایرن

سه مرحله در تولید فوم پلی استایرن می توان در نظر گرفت
درمرحله ابتدایی دانه ها ی پلی استایرن حاوی عامل پف زا وارد یک تانک عمودی مجهز به همزن می شود که از یک طرف آن ورود بخار تعبیر شده است و به نام دیگ مواد پز نامیده می شود . این مرحله را مرحله پیش انبساط می نامند .در این مرحله دانسیته نهایی فوم مشخص می شود

دانه های منبسط شده در این مرحله تا 40 برابر قبل از انبساط افزایش حجم پیدا می کنند که به آن prepuff ( پرپوف ) می گویند

در مرحله بعد در محفظه باز تا چندین ساعت برای خنک شدن و شکل واقعی خود دانه و به تعادل رسیدن نگهداری می شود و بعد از تثبیت فشار داخل و خارج هر یک از دانه ها به مرحله سوم منتقل می شود

در مرحله سوم دانه های پف شده به داخل قالبهای بسته جهت قالب گیری ریخته می شود . این قالبها به اشکال و ابعاد مختلف هستند

شکل دهی فوم ها :   

فوم ها علاوه بر شکل قالب گیری گاهی با عمل برش نیز می توان به شکل دلخواه تبدیل نمود . این شکل دهی توسط سیم داغ با عبور جریان الکتریسیته انجام می گیرد

انبار کردن بلوکها :   

بلوکها باید به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال نظیر رنگها ، حلالها ، زباله های قابل اشتعال قرار بگیرند . محل انبار اصلی بلوکها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد . باید از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از 60 متر مکعب خودداری شود در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از 60 متر مکعب بلوکها به قسمتهایی با حجم حداکثر 60 متر مکعب تقسیم شوند و حداقل بین هر دو قسمت 20 متر فاصله باشد

ویژگی های فوم پلی استایرن :      

1- عایق حرارتی – صوتی – رطوبتی

2- غیر قابل اشتعال ( فوم پلی استایرن تاخیر دهند آتش این حسن را دارد که آتش را پخش نمی کند و با دور شدن شعله از آن خیلی زود خاموش می شود . به عبارتی اگر شما با یک فندک به مدت 20 الی 30 ثانیه در زیر بلوک یک شعله روشن کنید هیچ دود غلیظ و سیاهی از آن بلند نمی شود و همچنین با خاموش شدن شعله فندک شعله ای باقی نمی ماند )

3- توانایی قالب گیری و برش در اشکال مختلف
4- امکان مطلوب بازیافت
5- غیر حساس بودن به آب ( نه آب نه بخار تاثیر بر خواص شیمیایی این محصول ندارد )
6- دانسیته پایین ( متوسط دانسیته 12 تا 29 )
7- خواص مکانیکی ایده آل ( مقاومت در برابر فشار و میراندن شوکهای وارده )
8- بالا بودن نسبت سفتی به وزن ( به طوری که قطعات ساخته شده دارای وزن کم ولی استحکام خوب هستند )
9- سهولت تولید محصول به هر میزان و اشکال مختلف

مزایای کاربردی فومهای پلی استایرن :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید