سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word :

سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word

چکیده

در این ، روش DATMS[1] برای شناسایی منابع حمله کننده در حملات از نوع عدم دسترسی توزیع شده[2]، با استفاده از نظارت بر کارایی شبکه معرفی گردیده است. با نظارت بر نرخ از دست رفتن بسته ها[3]، میتوان مسیریابهای نزدیک به منابع حمله کننده را تشخیص داد. به این مسیریابها در اصطلاح نقاط تقریبی ورود حمله (AENs)[4] گفته میشود. روش DATMS، برای کاهش زمان ردیابی از روش تحلیل آنلاین بجای روش تحلیل پس از وقوع[5] استفاده میکند. بعلاوه، برای کاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده، کنترل کنند منطبق باطول صف برای فیلتر کردن بسته ها پیشنهاد شده است. چون تمایز داادن بین جریان داد حمله کننده و جریان داد مربوط به قربانی برروی مسیریابهای مرکزی بسیار سخت است، فیلتر کنند بست پیشنهاد داده شده بسیار ساده و با سربار کم میباشد. سرانجام، نتایج تجربی از شبیه سازی های انجام شده توسط ns2 نشان میدهد که حملات عدم دسترسی توزیع شده با کمک روش پیشنهادی بسیار کاهش می یابد.


[1]DDOS Attack Traceback and Mitigation System

[2]DDOS = Distributed Denial of Service

[3]Packet Data Loss

[4] Approximate Attack Entry Nodes

[5]Post-mortem analysis

مقدمه

حملات عدم دسترسی توزیع شده از جدی ترین مسائل امنیتی برروی اینترنت میباشند. در اوایل سال 2000، این نوع حملات، قدرت خودرا با از کارانداختن سرور چند سایت معروف مانند Yahoo، Amazon، CNN وeBay برای چند ساعت و حتی چند روز و کاهش سود چند میلیون دلاری، نشان دادند. به صورت کلی، در حمله عدم دسترسی توزیع شده تعداد زیادی بسته از منابع حمله مختلف به سمت شبکه سرازیر میشود. این ترافیک عظیم و توزیع شده با مصرف منابع شبکه مانند پهنای باند و زمان پردازش مسیریابها، به سرعت کارایی شبکه را کاهش میدهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word :

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word

چکیده

فنآوریهایجدیدذخیرهسازیبراساسسیستمهایمیکروالکترومکانیکی (MEMS) بهعنوان مکملی بر حافظه سلسلهمراتبی درحالظهور است.اینمطالعه فایلات اخیر در مورد یکپارچهسازیاینفناوریجدیدرابهسیستمهایکامپیوتریازچهارسطحدستگاه،معماری،سیستمونرمافزاربررسیمی کند.علاوهبراین،چندموضوعفایلبالقوهدر ذخیرهسازیMEMSشناخته شده است که شامل موارد زیر است: (1) بهرهبرداری از نوکهای غیرفعال خواندن / نوشتن برای انجامواکشیاولیه، (2) دسترسیبازگشتی برایثبت زمان جستجو، (3) طراحیتحملخطادرداخلدستگاههایذخیرهسازی، (4) مدلسازیمصرفانرژی، (5)بازنگریدر الگوریتم هایبهینهسازیموجوددیسکنوعI / O.

کلید واژه:حافظه[1]، سیستمهایمیکروالکترومکانیکی[2].


[1] Storage

[2] Micro Electro Mechanical System

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word :

جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word

مقدمه

رشد و ترقی اقتصادی یک صنعت بر اساس سه فاکتور اصلی محاسـبه مـی شـود: کیفیـت ، مانـدگاری، و هزینه تولید. ساخت نرم افزارهای باکیفیت و بادوام گران است . بنابراین بایـد بـه نـوعی مـصالحه ای بـین کیفیت ، دوام و هزینه انجام داد. این مصالحه ، اصلی ترین چالش فرا روی صنعت نرم افزار است .

تاریخچه صنعت نرم افزار نشان می دهد اصلی تـرین دغدغـه ایـن صـنعت افـزایش کیفیـت و مانـدگاری نرم افزارها به همراه کاهش هزینه های تولید است . در ادامه مرور بسیار کوتاه بر آنچه در صنعت نرم افـزار رخ داده ، خواهیم داشت و اشاره می کنیم امروزه چه نیازهایی مطرح است و چگونه باید آنها را بـرآورده کنیم .

از محاسبات ماشینی تا محاسبات سازمانی

برنامه نویسهای اولیه که به آنها کدکننده 1 گفته می شد،دستوراتشان را به شکل صفر و یک برای کـامپیوتر بیان می کردند. این الگوی متشکل از صفر و یک متناظر با زبان طبیعی CPU بود که به آن زبـان ماشـین گفته می شد. این روش امروزه بسیار ناکارآمد به نظر می رسد، اما برای برخی از کاربردهـای خـاص کـه در آنها سرعت محاسبه از اهمیت بالایی برخوردار است ، اجتناب ناپـذیر اسـت . همچنـین ایـن روش بـه برنامه نویسان اجازه می دهد از حافظه به بهترین شکل استفاده کنند. با این حال ، چنـین روشـی بـه دلیـل هزینه بسیار بالای آن در تولید نرم افزار غیر عملی است .

بخش هایی از این بدین شرح است:

1 معرفیMDA ……………………………………………………………………………………………………..32

3-2-2 مفاهیم پایه ای………………………………………………………………………………………………………33

3-3 چگونهMDA به کار گرفته می شود؟ …………………………………………………………………………..38

3-3-1 تهیه مدلهایCIM ……………………………………………………………………………………………….38

3-3-2 ایجاد مدلهایPIM………………………………………………………………………………………………39

3-3-3 تهیه مدل سکو …………………………………………………………………………………………………….39

3-3-4 نگاشت (Mapping)…………………………………………………………………………………………….39

3-3-4-1 نگاشتهای نوع مدل (Model Type Mappings)……………………………………………..40

3-3-4-2 نگاشتهای نمونه مدل (Model Instance Mappings)……………………………………..40

3-3-4-3 نگاشتهای ترکیبی نوع و نمونه ……………………………………………………………………….41

3-3-4-4 مدلهای علامت گذاری شده (Marking Models)…………………………………………..41

3-3-4-5 الگوها (Templates)……………………………………………………………………………………42

3-3-4-6 زبان نگاشت (Mapping Language) ……………………………………………………………42

3-3-5 علامت گذاری یک مدل ……………………………………………………………………………………….42

3-3-6 تغییر شکل (Transformation) …………………………………………………………………………….43

3-3-7 تغییر شکل مستقیم به کد………………………………………………………………………………………44

3-3-8 سابقه تغییر شکل (Record of Transformation)…………………………………………………..44

3-3-9 تهیهPSM…………………………………………………………………………………………………………..44

فصل چهارم : MDA و معماری سازمانی

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………47

4-2 رده بندی پایه ای مدلها…………………………………………………………………………………………………49

4-3 توسعه تدریجی …………………………………………………………………………………………………………52

4-4 چگونه مدلها با یکدیگر متحد می شوند؟………………………………………………………………………52

4-5 نقشهای فرآیندMDA………………………………………………………………………………………………..54

4-6 تولید مدلهای مختلف سازمانی در سطوح مختلف تجرید ……………………………………………….58

4-6-1 مدلهای کاری………………………………………………………………………………………………………58

4-6-2 مدلهای نیازمندیها ………………………………………………………………………………………………..60

4-6-3 مدلهای مستقل از سکو (PIMs)…………………………………………………………………………….62

4-6-4 مدلهای خاص سکو (PSMs) ……………………………………………………………………………….64

4-6-5 مدلهای فیزیکی و خودکارسازی استقرار…………………………………………………………………64

4-7 ردیابی بین سطوح مختلف تجرید ……………………………………………………………………………….66

4-8 هماهنگی بین مدلهادر سطوح مختلف تجرید ………………………………………………………………67

4-8-1 روش مهندسی پیشرو (Forward Engineering)…………………………………………………….68

4-8-2 روش مهندسی دوطرفه جزیی (Partial Round-Trip Engineering)………………………..69

4-8-3 روش مهندسی دوطرفه کامل (Full Round-Trip Engineering)……………………………..70

4-8-4 روش مهندسی دو طرفه و قیدهای معماری …………………………………………………………….71

4-9 لایه های مختلف در معماری سازمانی …………………………………………………………………………..72

4-10 هماهنگی بین لایه ایدر معماری سازمانی …………………………………………………………………….75

فصل پنچم : نتیچه گیری

5-1 مروری بر این گزارش ………………………………………………………………………………………………..82

5-2 نتایج حاصل ……………………………………………………………………………………………………………..84

5-3 تعریف یک مساله برای کارهای آتی …………………………………………………………………………….86

5-4 پیشنهادی برای حل مساله …………………………………………………………………………………………..89

مراجع و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….92

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید