راهنمای استفاده از نرم افزار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 راهنمای استفاده از نرم افزار در word دارای 21 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت راهنمای استفاده از نرم افزار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي راهنمای استفاده از نرم افزار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن راهنمای استفاده از نرم افزار در word :

راهنمای استفاده از نرم افزار در word

مقدمه

رشد روزافزون اطلاعات سبب شده تا استفاده مناسب از آن مستلزم آگاهی از چگونگی استتراا اطلاعتات متورد ن،تاز تا
،شتاین صافه
جوی در زمان و هزینه شود. نا ااین پژوهشگاانی که این آگاهی را کسب می
کنند تا ستاعو و تازدهی ،شتتای در
زم،نه پژوهشی خود حاکو می
کنند. اای ا
ینکه اطلاعات ه راحتی دستاس
پذیا شوند اید قبل از آن رو ی سازماندهی و متدیایو
شوند. پژوهشگای که می
خواهد اطلاعات خود را سازماندهی و مدیایو کند می
تواند از نام
افزارهای گوناگونی کته تاای ایتن زم،نته
طااحی شده
اند استفاده کنتد. از جللته متلتتاین ایتن نام
افزارهتا می
تتوان
EndNote
Reference Manager
Procite
Mendeley
Citative
Refworks
و
Zotero
را نام اد.
نام
افزار
EndNote
محصول شاکو
Thomson Reuters
اسو که اای سازماندهی و مدیایو اطلاعتات طااحتی
شده اسو. علاوه ا این یک
ا زار
جستجوی
پ،وسته
اسو که ا استفاده از آن می
ت
وان پایگاهتای کتا شتناختی پ،وستته را جستتجو و
منا ع را مستق،لاٌ ه کتا رانه آن وارد کاد. ا استفاده از این ا زار می
توان کتا رانه شرصی ساخته و نتایج جستجوها را تاای هل،شته
در آن ذخ،اه کاد. نام
افزار
EndNote
ا زاری اای ایجاد کتا شناسی ن،ز هسو. ا استفاده از ای
ن ا زار می
توان هلزمتان تا نوشتتن
متن عللی استناد کاد.
راهنلای حاضا ا اساس آخاین ویاایش این نام افزار
EndNote X7
آماده شده اسو. گاچه تت،ه
کنندگان این راهنلا
اساس کار خود را نسره
Getting Started Guide
تت،ه شده توست شتاکو
Thomson Reuters
قتاار داده
انتد امتا در
عضی قسلو
ها نکاتی که ه نظا لازم ود اضافه شده و یا در رش مثال
ها گاهی از مثال
های ومی
شده استفاده شده اسو. ام،د کته
اای پژوهشگاان فارسی ز ان مف،د فایده اشد.
سعی شده اسو سرن کوتاه اشد اما نلی
توان یتادی نکتاد از کتا رانته پتادیو علتوم دانشتگاه تتتاان و جنتا
ب آقتای
س،دا ااه،م علاانی
که خاستگاه
اول،ه
ی
این آموزش و تت،ه آن وده
اند.
هلچن،ن
جناب آقای دکتا
محلدرضا
هادیان معاون پژوهشی
پادیو ،ن
الللل دانشگاه علوم پزشکی تتاان که پشت،بانی ایشان انگ،زه اصلی ادامه این آمتوزش و تت،ته آن توده استو.
موسسته
آرموک و جناب آقای متندس محلد هاندی
پور ن،ز حلایو معنوی و انتشار این اثا را ا عتده گافته
اند.
ام،د که این زرگواران در پناه
حق هل،شه موفق و سا لند اشن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینتدرمفهوم اس اس الدرSecure sockets Layerدر در 25 اسلایددرpowerpoinدرppt در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینتدرمفهوم اس اس الدرSecure sockets Layerدر در 25 اسلایددرpowerpoinدرppt در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینتدرمفهوم اس اس الدرSecure sockets Layerدر در 25 اسلایددرpowerpoinدرppt در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینتدرمفهوم اس اس الدرSecure sockets Layerدر در 25 اسلایددرpowerpoinدرppt در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینتدرمفهوم اس اس الدرSecure sockets Layerدر در 25 اسلایددرpowerpoinدرppt در word :

پاورپوینت-مفهوم اس اس ال-Secure sockets Layer- در 25 اسلاید-powerpoin-pptُُُ

SSlپروتکل ای است که توسط شرکت Netscape و برای رد و بدل کردن سند های خصوصی از طریق

اینترنت توسعه یافته است.SSL از یک کلید خصوصی برای به رمز در آوردن اطلاعاتی که بر روی یک ارتباط SSL

منتقل می شونداستفاده می نمایند. هر دو مرورگر Internet Explorer و Netscape Naviga

]و امروزه تمام مرورگر های مدرن[ از این پروتکل پشتیبانی می نمایند.همچنین بسیاری از وب سایت ها برای

فراهم کردن بستری مناسب جهت حفظ کردن اطلاعات محرمانه کاربران (مانند شماره کارت اعتباری ) از این پروتکل

استفاده می نماید طبق آنچه در استاندارد آمده است،URL هایی که نیاز به یک ارتباط از نوع SSL دارند با

https// به جای : httpشروع می شوند.

پروتکل دیگری که برای انتقال اطلاعات به صورت امن بر روی شبکه جهانی وب وجود دارد ، پروتکل ای است به

نامSecure HTTP یا S-HTTP ،در حالیکه SSL یک ارتباط امن میان Client و Serverایجاد می

کند تا هر اطلاعاتی که بر روی آن منتقل می شود امن باشد ،S-HTTPبرای این طراحی شده است تا طبق آن پیام

های منفرد[1]به طور امن منتقل شوند.بنا براین این دو تکنولوژی قبل از آنکه دو تکنولوژی رقیب باشند ،دو تکنولوژی

مکمل هستند. هر دوی این پروتکل ها به عنوان استاندارد از سوی IETF پذیرفته شده اند.توجه داشته باشید که SSL

یک پروتکل مستقل از لایه برنامه است ( Application Independent) بنابراین پروتکل هایی

مانندHTTP,FTP و Telnetقابلیت استفاده از آن را دارند. با این وجود SSL بر روی پروتکل های

HTTP,FTPو IPSec بهینه شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

وفایل بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 وفایل بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه در word دارای 199 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وفایل بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي وفایل بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن وفایل بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه در word :

مقدمه

تعریف شبكه :

در این فصل برای درك دقیق و اساسی بهتر است تعریفی از شبكه كامپیوتری و نیازهای آن داشته باشیم و در فصول بعدی به جزئیات وارد می‌شویم. در تعریف شبكه كامپیوتری می‌توان گفت: یك شبكه كامپیوتری سیستم ارتباطی برای تبادل داده هاست كه چندین كامپیوتر و دستگاه جانبی مثل چاپگرها، سیستم‌های ذخیره سازی انبوه، كتابخانه‌های CD-Rom، فكس و بسیاری از دستگاه‌های دیگر را به هم متصل می‌كند. نرم افزار شبكه به كاربران امكان می‌دهد كه از طریق پست الكترونیكی به تبادل اطلاعات بپردازند. به طور گروهی روی ‌ها كار كنند، برنامه‌های كاربردی مجوز دار را به اشتراك گذارند و به منابع مشترك دسترسی پیدا كنند. سرپرستان شبكه همه این منابع را مدیریت كرده و خط مشی‌های امنیتی برای تعیین حقوق دستیابی كاربران و محدویت‌های وی اتخاذ می‌كنند.

یك شبكه كامپیوتری از سخت افزار و نرم افزار تشكیل می‌شود. سخت افزار شامل كارتهای ارتباط شبكه و كابل هایی است كه آنها را به هم متصل می‌كند. نرم افزار شبكه كارتهای ارتباط شبكه و كابل هایی است كه آنها را به هم متصل می‌كند. نرم افزار شبكه شامل سیستم عامل شبكه، پروتكل‌های ارتباطی، نرم افزار راه اندازی برای پشتیبانی اجزای سخت افزاری چون كارتهای رابط شبكه و برنامه‌های كاربردی شبكه است.

حال باید بررسی كنیم كه اصولاً چرا یك شبكه كامپیوتری ایجاد می‌شود. پاسخ این سؤال این است كه ممكن است كه واضح به نظر آید، اما بسیاری از دلایل این كار می‌توانند شما را در درك مفهوم شبكه و این كه چه كاری می‌تواند برای سازمانتان انجام دهد، یاری كنند. از جمله این دلایل عبارتند از:

اشتراك فایل و برنامه : نسخه‌های شبكه ای بسیاری از بسته‌های نرم افزاری معروف با قیمتی بسیار كمتر از كپی‌های مجوز دار جداگانه در دسترس هستند. برنامه‌ها و داده‌های آن در فایل سرور ذخیره شده و بسیاری از كاربران شبكه به آن دسترسی دارند. وقتی كه حقوق برنامه‌ها به ثبت می‌رسند، لازم است تنها به تعداد افرادی كه همزمان ار برنامه كاربردی استفاده می‌كنند، مجور تهیه كنید.

اشتراك منابع شبكه : چاپگرها، رسام‌ها و دستگاه‌های ذخیره سازی منابع شبكه را تشكیل می‌دهند. وقتی اشخاص بیشماری از طریق شبكه به چاپگرهای پیشرفته دسترسی پیدا می‌كنند، توجیه اقتصادی خرید این گونه تجهیزات آسانتر می‌شود.

اشتراك بانكهای اطلاعاتی : شبكه‌ها محیط‌های ایده آلی برای برنامه‌های كاربردی بانكهای اطلاعاتی و اشتراك اطلاعاتی هستند. وقتی كه ویژگیهای قفل كردن ركوردها پیاده سازی می‌شود، چندین كاربر می‌توانند همزمان به فایلهای بانك اطلاعاتی دسترسی پیدا كنند. قفل كردن ركوردها تضمین می‌كند كه هیچ دو كاربری همزمان یك ركود را تغییر نمی دهندو یاتغییرات انجام شده یك شخص دیگر را بازنویسی نمی كنند.

گسترش اقتصادی كامپیوترهای شخصی : شبكه‌ها روش اقتصادی مناسبی برای گسترش تعداد كامپیوترها در یك سازمان ارائه می‌دهند. كامپیوترهای ارزان یا ایستگاه‌های كاری بدون دیسك را می‌توانید برای كاربرانی نصب كنید كه به سرویس دهنده‌های قدرتمند داشته باشند و یا چاپگرهای پیچیده و سایر دستگاه‌های جانبی را به اشتراك می‌گذارند.

قابلیتهای گروه كاری : نرم افزار شبكه ای خاصی به نام گروه افزار برای كار در شبكه‌ها طراحی شده است. این نرم افزار به گروه‌های مختلف كاری، صرف نظر از اینكه به طور مشترك از پست الكترونیكی استفاده می‌كنند و یا روی ‌های خاص خود كار می‌كنند، امكان می‌دهد كه با یك سازمان ارتباط داشته باشند. با وجود گروه افزار دیگر نیازی به گروه بندی فیزیكی اشخاص نیست. با وجود نرم افزار به آسانی می‌توانید اشخاصی را كه در نواحی جغرافیایی مختلف قرار دارند، مثلاً اشخاصی كه در گروه‌های فروش قسمتهای مختلف كشور قرار داشته و از فایلها به طور مشترك استفاده می‌كنند، در یك گروه قرار دهید. ارسال پیامها و نامه‌های الكترونیكی به گروهی از كابران نیز آسانتر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم در word دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم در word :

پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم در word

پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم در word دارای 31اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید.

مقدمه

منبع اصلی این پروژه یک سایت اینترنتی میباشد

توضیحات از کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی از مهندس قمی و چندین سایت اینترنتی میباشد .

معرفی مجموعه دستورات این برنامه

ORG

این شبه دستور افست ادرس محل ذخیره دستور یا داده بعدی را تعیین میكند . شكل كلی ان بصورت زیر است

ORG ادرس

مثلا دستور ORG1000H

سبب میشود که انتقال برنامه به خانه ی هزارم حافظه برود و از آنجا شروع به ادامه ی اجرای برنامه کند استفاده از این دستور در هر مكانی از برنامه اختیاری است . و هر گاه كاربر لازم دید كه ادامه برنامه در خانه دیگری از حافظه اجرا شود از این دستور استفاده میكند . اما استفاده از این دستور در برنامه های کام بلافاصله قبل از شروع كد نویسی برنامه اجباری است

آدرس دهی فوری یا بلافاصله: در صورتی که بخواهیم یک عدد ثابت نه یک آدرس را در مکانی از حافظه قرار دهیم از آدرس دهی فوری استفاده می کنیم.مشخصه آدرس دهی فوری استفاده از پیشوند # قبل از عدد است. در صورتی که در یک دستور از عددی استفاده کنیم اگر عدد بدون پیشوند باشد نوع آدرس دهی مستقیم است و در صورتی که عدد پیشوند # داشته باشد آدرس دهی فوری خواهد بود.

MOV

این دستور برای كپی كردن یك خانه از حافظه یا داده ها در بایت ها ی حافظه استفاده می شود.توجه كنیدكه این دستوریك دستوربایتی است.

فراخوانی زیر برنامه

برای فراخوانی زیر برنامه از دستور

CALL

استفاده میشود که به شکل زیر است

CALLآدرس

آدرس را میتوان مستقیم یا غیر مستقیم در نظر گرفت

هنگامی که این دستور اجرا میگردد دو عمل انجام میشود

1.آدرس برگشت به زیر برنامه فراخوان در پشته ذخیره میشود

2.کنترل اجرای برنامه به آدرس شروع زیر برنامه میرود

ppt: نوع فایل

سایز:32.8 KB

تعداد اسلاید:31

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل الگوریتمهای مسیریابی در شبکه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل الگوریتمهای مسیریابی در شبکه در word دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل الگوریتمهای مسیریابی در شبکه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل الگوریتمهای مسیریابی در شبکه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل الگوریتمهای مسیریابی در شبکه در word :

فایل الگوریتمهای مسیریابی در شبکه در word

در هریك از سه قرم گذشته فناوری خاصی رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مكانیكی بزرگ به همراه انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم زمان جمع آو ری ،پردازش ، و توزیع اطلاعات بودو در بین سایر پیشرفت ها ،شاهد نصب شبكه های جهانی تلفن، اختراع رادیو و تلویزیون ، تولید و رشد بی سایقه صنعت كامپیوتر و پرتاب ماهواره های ارتباطی بوده ایم.

با پیشرفت فناوری این موارد د رحال همگرایی است و تفاوت هایی بین جمع آوری ، انتثال ذخیره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هایی با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافیایی ،ب فشردن كلید وضعیت فعلی را حتی در دورترین نقاط بررسی می كنند. با افزایش فدرت جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات، تقاضای پردازش اطلاعات پیچیده تر نیز افزایش می یابد

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی

الگوریتمهای مسیر یابی

اصل بهینگی

مسیر یابی كوتاه ترین مسیر

الگوریتم غرق كردن

مسیر یابی بردار فاصله

مسئله بی نهایت گرایی

مسیر یابی حالت پیوند

كسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها

اندازه گیری هزینه خط

ساخت بسته‌های حالت پیوند

توزیع بسته‌های حالت پیوند.

مسیریابی سلسله مراتبی

مسیریابی پخشی

مسیریابی چند پخشی

مسیریابی برای میزبانهای سیار

مسیریابی در شبكه‌های موقتی

كشف مسیر

نگهداری مسیر

الگوریتم كنترل ازدحام

اصول كلی كنترل ازدحام

سیاست‌های جلوگیری از ازدحام

كنترل ازدحام در زیرشبكه‌های مدار مجازی

كنترل ازدحام در زیرشبكه‌های داده گرام

بیت اخطار

بسته‌های چوك مسیر به مسیر

تخلیه بار

تشخیص زودرس تصادفی

كنترل لرزش

كیفیت خدمات

‌مسیر یابی منبع دینامیك (1)

مشكل مسیر یابی

یافتن انبوهی ازكوتاهترین راهها

مسیر یابی نیاز به مسیر یابی :

Forward در جستجوی الگوریتم

الگوریتمهای مسیر یابی دركاربرد

پروتوكل اینترنت :

مسیر یاب peer to peer

مسیر یابی Guntella

رده بندی یك به یك الگوریتم های مسیریابی

Vpn چیست؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انواع ساختارهای کدهای فضاییدر زمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انواع ساختارهای کدهای فضاییدر زمانی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انواع ساختارهای کدهای فضاییدر زمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي انواع ساختارهای کدهای فضاییدر زمانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن انواع ساختارهای کدهای فضاییدر زمانی در word :

موضوع این پژوهش درباره انواع ساختارهای کدهای فضاییدر زمانی در word می­باشد. در ابتدا توضیحاتی راجع به کانال­های MIMO داده می­شود و انواع کاربردهای آن به اختصار توضیح داده می­شود. سپس راجع به چندگانگی و انواع آن شامل چندگانگی زمان، فرکانس و فضا را مورد بررسی قرار می­دهیم. موضوع بعدی که به آن توجه نموده­ایم بحث محوشدگی می­باشد. روابط موجود را ارائه داده و انواع محوشدگی را نیز بر می­شماریم. در قدم بعدی راجع به بلوک کدهای فضایی- زمانی و شبکه کدهای فضایی- زمانی مباحثی را مطرح می­نماییم. بلوک دیاگرام این ساختارها نشان داده شده و روابط مربوط به هریک نیز ارائه شده است. در مورد بلوک کد فضایی- زمانی طرحی که الموتی ارائه داده را به صورت اختصار آورده و روال آن و بلوک دیگرامی که بوسیله­ی الموتی ارائه شده نیز مشخص شده است. در قدم بعدی الگوریتم­های رمزگشایی و روابط و توضیحات مربوط به آن آورده شده است. پس از آن بلوک فضایی رمزگذار نشان داده شده است. در انتها انواع کدهای برای آنتن­های مختلف ارائه شده و در انتهای یک نتیجه گیری از بحث حاضر به عمل آمده است.

انواع ساختارهای کدهای فضاییدر زمانی در word
فهرست مطالب

پیش گفتار………………………………………………….4

کانال MIMO ………………………………………………………………………5

_ کاربردهای MIMO …………………………………………………5

مدل انتقال…………………………………………………………………….7

چندگانگی ………………………………………………………8

_ تکنولوژی چندگانگی ………………………………………………………………..8

_ چندگانگی زمان ……………………………………………………………………….9

_ چندگانگی فرکانس …………………………………………………………………………..10

_ چندگانگی فضا …………………………………………………………………………..10

محوشدگی ……………………………………………………………………………..11

کدگذاری فضایی- زمانی………………………………………………………………15

مدل­های محوسازی کانال…………………………………………………………………16

_ انتشار چندمسیره ………………………………………………………………………..16

_ مدل­های استاتیکی برای محوسازی کانال …………………………………………………………….17

_ محوسازی ریلی …………………………………………………………………………..18

سیستم­­های فضایی- زمانی کد شده…………………………………………………………….21

بلوک کدهای فضایی- زمانی………………………………………………………………25

_ کد فضایی- زمانی Alamouti……………………………………………………………25

_ کدگذاری فضایی- زمانی Alamouti……………………………………………………………25

_ طرح Alamouti با چند آنتن گیرنده …………………………………………………..28

_ الگوریتم کدگذاری …………………………………………………………………………..28

بلوک فضایی- زمانی کدگذار……………………………………………………..30

الگوریتم کدگشایی…………………………………………………………………….30

شبکه­ی کد فضایی- زمانی……………………………………….34

ساختار کدگذار برای شبکه­ی کد فضایی- زمانی…………………………………….35

طراحی شبکه­ی کدشده فضایی- زمانی در کانال­های با محوشدگی آرام…………………..38

کدهای QPSK با دو، سه و چهار آنتن فرستنده …………………………………………40

کدهای 8-PSK با دو آنتن فرستنده…………………………………………………………42

آنالیز عملکرد…………………………………………………………..43

نتیجه گیری…………………………………………………………………..45

مراجع …………………………………………………..47

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شبکه های کامپیوتری مدارهای الکترونیکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شبکه های کامپیوتری مدارهای الکترونیکی در word دارای 271 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شبکه های کامپیوتری مدارهای الکترونیکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شبکه های کامپیوتری مدارهای الکترونیکی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شبکه های کامپیوتری مدارهای الکترونیکی در word :

شبکه های کامپیوتری مدارهای الکترونیکی در word

چکیده

شبكه های كامپیوتری امروزی فصل نوینی در انفورماتیك است . با وجود شبكه های كامپیوتری , محققین می توانند در اقصی نقاط دنیا تنها با فشردن كلیدهایی از صفحه كلید كامپیوتر , در چند ساعت بعد از تازه ترین اطلاعات موضوعات مورد نظر خود باخبر شوند .

تكنولوژی شبكه به سرعت در حال رشد است رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری بر کسی پوشیده نیست مدت هاست که جمع آوری و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام می شود . علاوه بر این , کامپیوتر در توزیع اطلاعات و برقراری ارتباطات از طریق شبکه های کامپیوتری نقش مهمی را بازی می کند .

این پروژه تحقیقاتی كه شبكه های کامپیوتری را مورد بررسی قرار می دهد که در 4 فصل تقسیم بندی و ویرایش گردیده است .

شبکه های کامپیوتری مدارهای الکترونیکی در word
فهرست :

فصل اول

معرفی شبکه های کامپیوتری …………………………………………………………………. 3

فصل دوم

سخت افزار شبکه …………………………………………………………………………………….. 43

فصل سوم

نرم افزار شبکه ……………………………………………………………………………………….. 153

فصل چهارم

امنیت شبکه …………………………………………………………………………………………… 259

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word :

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word

شبکه های حسگر بی سیم شامل تعدا زیادی از سنسورهای کوچک است که که می توانند یک ابزار قوی برای جمع آوری داده در انواع محیط های داده ای متنوع باشند. داده های جمع آوری شده توسط هر حسگر به ایستگاه اصلی منتقل می شود تا به کاربر نهایی ارائه می شود. یكی از عمده ترین چالشها در این نوع شبكه ها، محدودیت مصرف انرژی است كه مستقیما طول عمر شبكه حسگر را تحت تأثیر قرار میدهد ، خوشه بندی بعنوان یكی از روشهای شناخته شده ای است كه بطور گسترده برای مواجه شدن با این چالش مورد استفاده قرار میگیرد.

خوشه بندی به شبکه های حسگر بی سیم معرفی شده است چرا که طبق آزمایشات انجام شده ،روشی موثر برای ارائه ی بهتر تجمع داده ها و مقیاس پذیری برای شبکه های حسگر بی سیم بزرگ است. خوشه بندی همچنین منابع انرژی محدود حسگرها را محافظت کرده و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word
فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول :شبکه ی حسگر بی سیم. 3

مقدمه. 4

بررسی اجمالی مسائل کلیدی.. 6

انواع شبکه حسگر بی سیم. 11

ساختارهای شبكه حسگر بی سیم. 14

ویژگی‌های سخت‌افزاری:17

کاربردهای شبکه ی حسگر بی سیم. 20

عوامل موثر بر شبکه ی حسگر بی سیم. 26

پشته پروتكلی.. 33

نتیجه گیری بخش… 38

فصل دوم :انواع الگوریتم های خوشه بندی.. 39

مقدمه. 40

بررسی کلی خوشه بندی.. 40

الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی.. 40

الگوریتم های خوشه بندی طیفی.. 41

الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر شبکه ی گرید. 42

الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر تراکم. 43

الگوریتم های خوشه بندی پارتیشن بندی.. 43

الگوریتم خوشه بندی ژنتیک k-means برای ترکیب مجموعه داده های عددی و قاطعانه. 44

الگوریتم مقیاس…….45

الگوریتم k-means هماهنگ.. 46

مقداردهی k-means با استفاده از الگوریتم ژنتیک.. 47

رویکرد مجموع خوشه ها برای داده های ترکیبی…………48

الگوریتم تکاملی ترکیبی…….49

اصلاح جهانی الگوریتم k-means 50

الگوریتم ژنتیک k-means سریع. 50

نتیجه گیری بخش… 52

فصل سوم :الگوریتم های خوشه بندی در شبکه ی حسگر بی سیم. 53

مقدمه. 54

چالش ها در الگوریتم های خوشه بندی در شبکه ی حسگر بی سیم. 56

فرآیند خوشه بندی.. 58

پروتکل های خوشه بندی موجود. 59

الگوریتم های ابداعی……59

طرح های وزنی…….60

طرح های شبکه ی گرید. 62

طرح های سلسله مراتبی و دیگر طرح ها……64

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word ناهمگون. 73

مدل ناهمگون برای شبکه های حسگر بی سیم……73

طبقه بندی ویژگی های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون……75

الگوریتم خوشه بندی برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون……77

نتیجه گیری بخش… 92

فصل چهارم:بررسی دو الگوریتم خوشه بندی EECS و A-LEACH.. 93

مقدمه. 94

EECS.. 95

نمای کلی مشکلات.. 95

جزئیات EECS. 97

تحلیل EECS. 103

شبیه سازی.. 107

رویکردهای آینده112

A-LEACH.. 113

آثار مربوطه. 113

تجزیه و تحلیل انرژی پروتکل ها115

A-LEACH.. 115

شبیه سازی.. 118

رویکردهای آینده و نتیجه گیری 122

نتیجه گیری.. 123

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word
فهرست اشکال

شکل .1 . طبقه بندی موضوعات مختلف در شبکه ی حسگر بی سیم. 8

شکل .2. ساختار کلی شبکه ی حسگر بی سیم. 16

شکل. 3. ساختار خودكار16

شکل. 4. ساختار نیمه خودكار17

شکل. 5.ساختار داخلی گره ی حسگر. 18

شکل 6. پشته ی پروتکلی.. 34

شکل 7 . نمونه ای از الگوریتم GROUP. 63

شکل .8 . الف )ساختار شبکه ب)شبکه بعد از چند دور78

شکل 9. الف) ساختار شبکه ب) خوشه بندی EDFCM.. 85

شکل 10. سلسله مراتب خوشه در زمینه ی سنجش… 87

شکل 11. دیاگرام شماتیک از مناطق در اندازه های مختلف.. 89

شکل .12. تاثیر هزینه ی سرخوشه ی موردنظر. 102

شکل. 13. پدیده ی شیب در شبکه. 105

شکل.14. الف : توزیع غیر یکنواخت ب : توزیع یکنواخت.. 107

شکل. 15. الف: صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ 108

شکل .16. الف : صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ 109

شکل. 17. الف : صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ.. 110

شکل.18. تعداد خوشه ها در هر دور در EECSو LEACH(صحنه ی 1)111

شکل. 19.الف : صحنه ی معمولی ب : صحنه ی بزرگ.. 112

شکل .20. مدل شبکه ای A-LEACH.. 118

شکل 21. شبکه ی حسگر بی سیم با مدل A-LEACH.. 119

شکل .22. طول منطقه ی ثبات برای مقادیر مختلف ناهمگونی.. 120

شکل 23. تعداد گره های زنده نسبت با دور با m=0.1 و a=1. 120

شکل .24. تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.3 و a=1. 121

شکل. 25. تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.5 وa=1. 121

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در word
فهرست جداول

جدول 1 .مقایسه ی الگوریتم های خوشه بندی طرح سلسله مراتبی.. 72

جدول.2. مقایسه ی الگوریتم های خوشه بندی.. 91

جدول.3. مفهوم نمادها98

جدول .4 . توصیف حالات یا پیغام ها98

جدول 5 . پارامترهای شبیه سازی.. 107

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید