جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی در word دارای 236 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی در word :

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

نمایش اعداد علمی
هر عدد غیر از صفر در مبنای 10 را می توان به صورت 10
n
= A a نمایش داد که 0 1 < £ a و n یک عدد صحیح می باشد.
برای مثال عدد 273،449 را می توان به صورت
2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2
عدد به جز صفرهای سمت چپ.
مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید.
5رقم با معنا 2،7135
6 رقم با معنا 35،4710
3 رقم با معنا 0،00270
تقریب
با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاری ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم
اعشار تقریب زد.
روش قطع کردن
در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم:

نکته: معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد

خطای مطلق حدی

1) 5 10 n ) یک کران بالای خطای مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم

نکته : معمولاً در عمل ضرب خطای گرد کردن حاصلضرب به

e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود و به صور

مجموعه تست:
=++ xxy را به ازای x = 2 / 346 که دارای چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2
آوریم. خطای نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟

قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطای نسبی برابر است با…..
0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1(
-6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با….
1(4 0/5(3 25/0 (2 0625/0 1(
-7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش برای ax=bبه ترتیـب بـه ازای b
و bباشـند. اگـر ˆ
ˆ ی bb –
کوچک ول xx – ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت…..
1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است
2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است
3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است
4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است
1 – اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطای مطلق عدد a کدام است ؟
هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1
2 – هرگاه a و b تقریبهای A و B با خطاهای نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق
خطای نسبی (δ(a – b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟
06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1
3- خطای مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهای A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر
ضرب و تقسیم خطای مطلق (,(e(ab
a
b
)e بترتیب کدام است ؟
01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1
4- : هرگاه a و b تقریب های دو مقدار A وB و خطای مطلق آنهـا (0/02
b
a
حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e(, =
مقدار b کدام است ؟
4 (7/1 (5/1 3 (4/1 2 (6/1 1

Pdfنوع فایل:

سایز: 3.33mb

تعداد صفحه:236

قیمت55000ریال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته در word دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته در word :

پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته در word در 28 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

تئوری آزمایش :

برجهای سینی دار

برجهای سینی داراستوانه هایی عمودی هستند كه در آنها مایع و گاز به صورت مرحله ای در سینی ها و یا صفحات ، تماس حاصل می نمایند . به این صورت كه گاز از پایین به بالا و از طریق روزنه های موجود در صفحات به صورت حباب درآمده وبه درون مایع پراكنده می شود و ایجاد كف می كند .
گاز و مایع سپس از یكدیگر جدا شده و به سمت صفحات بعدی حركت می كنند .

نتیجه كلی ، یك تماس چند مرحله ای متقابل است . با وجود آنكه در هر مرحله یك جریان متقاطع گاز مایع وجود خواهد داشت ، هر صفحه برج به منزله یك مرحله در نظر گرفته می شود ، زیرا تماس كافی بر روی هر صفحه انجام شده و پس از نفوذ فازها از یكدیگر دو فاز از هم جدا می شوند .

بروز پدیده هایی كه درزیر آورده شده است سبب كاهش راندمان یك برج سینی دار خواهد شد:

1- ماندگی ( Entrainment ) :

سرعت بالای گاز سبب می شود تا قطرات ریزی از مایع به طرف سینی بالا حركت كنند كه در نتیجه این عمل كاهش اختلاف غلظت ( عامل اصلی انتقال جرم ) ودر نهایت كاهش راندمان سینی خواهد بود .

2) پدیده طغیان ( Flooding ) :

در اثر افزایش شدت گاز افت فشار افزایش یافته و سطح مایع در محل ریزش باز هم بالاتر خواهد رفت ، تا همسطح مایع موجود در سینی بالایی گردد ، اگر باز هم شدت گاز افزایش یابد ، مایع از بالای برج خارج می شود.

3) پدیده انسداد ( Priming ) :

در این حالت در اثر سرعت زیاد گاز كفی پایدار در فضای بین صفحات ایجاد شده و مقدار زیادی از مایع توسط گاز از یك سینی به سینی دیگر حمل می شود .

4) Coning :

اگر شدت مایع بسیار كم باشد ، گازی كه از درون منافذ صفحه به بالا می رود ، مایع را نیز با خود به سمت بالا خواهد كشید .

5 ) Weeping :

درصورتی كه شدت گاز خیلی كم باشد، قسمت اعظم مایع از منافذ به سمت پائین می بارد.

6) :Dumping

درصورتیكه شدت گاز فوق العاده كم باشد، تمام مایع ازمنافذ به سمت پائین خواهد ریخت واصولاً مایعی به محل ریزش نمی رسد.

مشخصات عمومی پوسته وسینی ها

در ساخت برجها، برحسب شرایط عملیاتی وخوردگی، می توان از انواع مواد مانند، شیشه، فلزات با آسترشیشه ای، كربن نفوذ ناپذیر، پلاستیك وحتی چوب استفاده كرد. البته دراغلب موارد ازفلزات استفاده می شود وبرای كاهش هزینه ساخت، شكل برج عموماً به صورت استوانه ای است.

در برجهای كوچك به منظور تمیزكردن، دریچه هائی دراطراف آن نصب می كنند و دربرجهای بزرگ به ازای هرده سینی یك راه ورود(Man way ) به برج درنظر گرفته می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پلاستیک ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پلاستیک ها در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پلاستیک ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پلاستیک ها در word

مقدمه

انواع بسپارهای مصنوعی

بسپارش;

دسته بندی پلاستیک ها

ترموپلاستیک ها

ترموپلاستیک های خاص;

1- اکریلونیتریل- بوتادی ان- استایرن (ABS)

2- استال

3- اکریلیک;

4- سلولزی ها

5- فلوئور و پلیمرها

6- نیتریل ها

7- نایلون ها

8- پلی کربنات ها

9- پلی استرها

10- پلی اتیلن

11- پلی پروپیلن

12- پلی استایرن

13- پلی اورتان

14- پلی وینیل کلرید

خطرات عمومی

حاصل سوختن مواد پلاستیکی

پلاستیک هایی که تنها از هیدروژن و کربن تشکیل شده اند

پلاستیک های متشکل از کربن، هیدروژن و اکسیژن

پلاستیک های کلردار

پلاستیک های فلوئور دار

پلاستیک های نیتروژن دار

اطفاء حریق های پلاستیک;

آتش سوزی در محل ذخیره پلاستیک;

خلاصه

واژه نامه

منبع

مقدمه

پلاستیک ها گروهی از مواد غذایی هستند که به گروه بزرگتری موسوم به بسپارها تعلق دارند. بسپار مولکول غول آسایی است که از هزاران مولکول کوچکتر تشکیل شده است، این مولکول های کوچک این خاصیت منحصر به فرد را دارند که می توانند با هم ترکیب شده مولکول های بزرگ به وجود آورند. مولکول های دارای این خاصیت تکپار و فرآیند ترکیب آنها برای ایجاد مولکول های غول آسا بسپارش نام دارد. این لغت از دو بخش «پار» به معنی تکه، و «بس» به معنی بسیار گرفته شده است. بنابراین، تکپار به معنی یک تکه و بسپار به معنی تعداد بسیاری تکه می باشد. بعضی بسپارها از دهها هزار تکپار تشکیل شده اند، این تعداد به نوع بسپار و آنچه تولید کننده می خواهد بستگی دارد. قبل از بررسی پلاستیک ها باید این مولکول های بزرگ موسوم به بسپار را بررسی کنیم

بسپارها در واقع دو دسته اند، بسپارهای طبیعی و بسپارهای مصنوعی. اگر تمام توان کارخانه های سازنده بسپارهای دنیا «که کم نیستند و مقادیر زیادی بسپار تولید می کنند» را روی هم بگذاریم تولیدشان در مقابل بسپارهایی که مادر طبیعت می سازد ناچیز است. این بسپارهای طبیعی عبارتند از سلولز «بخش اصلی چوب، گیاهان و پنبه که تقریباً سلولز شکل خالص است» چرم، پشم، ابریشم و پوست. سلولز چوب تقریباً ماده اصلی کاغذ و محصولات کاغذی مثل مقواست. می بیند که بسپارها و فرآورده های آنها چقدر در ساختن بناها، لباس و دیگر مایحتاج جامعه به کار می روند

انواع بسپارهای مصنوعی

بسپارهای مصنوعی را نیز می توان به دو بخش تقسیم کرد: لاستیک ها و پلاستیک ها. گرچه خیلی ها ادعا می کنند که لاستیک در واقع یک پلاستیک گرماسخت (Thermoset) است که بعداً تعریف خواهد شد، ولی جامعه قبول دارد که لاستیک و پلاستیک دو ماده متفاوت هستند. البته می دانید که پلاستیک هایی هستند که خاصیت کشسانی دارند «یعنی می توان بخشی از آنها را کشید و رها کرد تا به اندازه اول برگرداند و به لاستیک شباهت دارند

بسپارش

فرآیند بسپارش فرآیند بسیار ویژه ای است که در آن تنها چند ترکیب موسوم به تکپار شرکت دارند. این فرآیند شیمیایی ویژه، این تکپارها را به هم پیوند داده مولکول جدیدی به وجود می آورد که در آن تکپار تکرار شده است. بیایید با بررسی متداول ترین تکپار، اتیلن، چگونگی واکنش آن را بررسی کنیم. فرمول مولکولی اتیلن C2H4 است و فرمول ساختمانی زیر را دارد

 آنچه اتیلن و دیگر تکپارها را از بقیه ترکیب ها متمایز می کند این است که تحت شرایط خاصی از دما، فشار و افزودن مواد شیمیایی خاصی برای شروع و کنترل آهنگ فرآیند برای آنها اتفاق خاصی رخ می دهد. با بسپارش این تکپار پیوند دوگانه مشخصه آلکن دستخوش تغییر بزرگی می شود. به جای این که هر دو پیوند بشکند، چیزی که در احتراق رخ می دهد، «تکپارها در شرایط معمولی می سوزند» تنها یک پیوند شکسته و دو الکترون پیوند شکسته شده به لایه آخر اتم های کربن رفته، هر اتم کربن یک الکترون زوج نشده پیدا می کند. برای تمام مولکول های شرکت کننده در واکنش همین اتفاق رخ می افتد. می دانیم که مولکولی با الکترون های زوج نشده بسیار ناپایدار است، بنابراین می توان این مولکول ها را رایکال های آزاد به حساب آورد. چون تمام این مولکول ها آماده واکنش اند و تنها چیزی که می توانند با آن واکنش کنند رادیکال های آزاد مشابه خودشان است، با مولکول های مشابه ترکیب می شوند. در فرآیند بسپارش این واکنش به دقت کنترل می شود، به نحوی که تمام تکپارها با هم به رادیکال آزاد تبدیل نشوند بلکه این عمل با آهنگ کنترل شده ای انجام شود. اگر این فرآیند کنترل نشده انجام شود، حاصل، انفجار مخربی موسوم به «فرار بسپارش» خواهد بود

در فرآیند کنترل شده، بسپارش با آهنگ تعیین شده توسط مهندس شیمی پیش می رود، تا بسپاری با خواص مطلوب به دست آید

با شکست پیوند دوگانه، دو الکترون زوج نشده در دو طرف اتم های کربن قرار می گیرد و شکل ساختمانی زیر به وجود می آید

 برای این که در حمل و نقل تکپارها انفجار فرار بسپارش رخ ندهد، با تکپارها ماده ای موسوم به بازدارنده مخلوط می شود که از شروع بسپارش جلوگیری می کند. اگر بازدارنده به تکپار افزوده نشود یا پس از افزودن در طی یک وضعیت اضطراری تبخیر شود، احتمال بسپارش آنی تمام تکپارهای موجود در تانک وجود دارد و وضعیت بسیار خطرناکی پیش می آید. تکپارها با هم واکنش انجام داده انرژی حرارتی آزاد می کنند، این حرارت سرعت واکنش را زیاد می کند و واکنش به سرعت از کنترل خارج شده انفجاری شبیه BLEVE پیش می آید. بسیاری از تکپارها گازهایی هستند که به سادگی مایع می شوند، بنابراین به هر حال در معرض BLEVE هستند. به هر حال انفجار حاصل، هر اسمی که برایش بگذارید، تمام افراد واقع در منطقه خطر را می کشد و خطرات مالی فراوانی به بار می آورد

دسته بندی پلاستیک ها

پلاستیک ها به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند: ترموپلاستیک ها یا پلاستیک های گرمانرم و ترموست ها یا پلاستیک های گرماسخت. ترموپلاستیک ها طبق تعریف پلاستیک هایی هستند که با اعمال حرارت و فشار ساخته می شوند و پس از ساخته شدن می توان با استفاده از حرارت و فشار آنها را تغییر داد. یعنی اگر سازنده ای که با اعمال حرارت و فشار پودر، یا رزین های پلاستیک را به شکل خاصی درآورده (به کمک دستگاه هایی به نام اکسترودر یا ریخته گری تزریقی یا دستگاه های دیگر) اگر از ساخته خود راضی نباشد می توان آن را آسیاب کرده و با اعمال فرآیندی مشابه آن را به شکلی جدید درآورد. بسته به نوع ترموپلاستیک می توان این کار را دو یا سه یا چند بار تکرار کرد

ولی ترموست را فقط یک بار می توان با اعمال حرارت و فشار شکل داد. اگر به این محصول دوباره حرارت اعمال شود تجزیه می شود و حتی ممکن است بسوزد. ترموپلاستیک یا ترموست بودن یک پلاستیک به خواص شیمیایی تکپار و فرآیند بسپارش هستند که هر دو نوع را دارند مثل پلی استر که هم پلی استر ترموپلاستیک وجود دارد و هم پلی استر ترموست. پلی اتیلن ها، پلی پروپیلن ها، پلی استایرن ها، پلی وینیل کلریدها، پلی اورتان ها، پلی استرها، اکریلیک ها، پلی آمیدها، سلولزی ها و فلوئور و پلی مرها از ترموپلاستیک ها هستند «پلی اورتان ترموست هم وجود دارد.» آلکیدها، فنولیک ها، اپوکسی ها، و پلاستیک های اوره- فرمالدئید از پلاستیک های ترموست هستند

ترموپلاستیک ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی) در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی) در word :

گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی) در wordدر 160 صفحه ورد قابل ویرایش

پیش گفتار:

كشورما بر پایه صنعت نفت به پیشرفتهای اقتصادی فراوانی دست یافته است و آشنایی با دانش فنی این صنعت و روش ها و فعالیت هایی كه برای استخراج و بهره برداری از این سرمایه ملی مورد استفاده می باشد برای ما از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور كلی این فعالیت ها به دو دسته پایین دستی و بالا دستی تقسیم می شود. فعالیت های بالا دستی شامل مراحل زمین شناسی، اكتشاف، مطالعه مخزن، حفاری و سایر تلاش هایی است كه برای به بهره برداری رساندن یك میدان نفتی انجام می شود و فعالیت های پایین دستی شامل استخراج، جداسازی، پالایش و سایر عملیات از این قبیل می باشد.

در این فایل كه در قالب 240 ساعت كار عملی تحت عنوان كارآموزی انجام شده است به شرح وظایف و فعالیت های بالا دستی صنعت نفت اشاره گردیده است كه امیدوارم مورد توجه و استفاده علاقه مندان به این رشته قرار گیرد.

مقدمه:

پترولیوم[1] واژه ای لاتین است که در زبان فارسی معادل مناسبی ندارد. پترولیوم در واقع مواد هیدروکربنی است که به صورت طبیعی عمدتا در سنگ های رسوبی واقع می گردد. پترولیوم می تواند به صورت فازهای مختلف از جمله فاز گازی، نظیر گاز طبیعی[2]، فاز مایع، نظیر نفت خام[3] و فاز جامد مثل قیر[4] در خلل و فرج و شکستگی های سنگ ها تجمع یابد.

انباشته شدن مواد هیدروکربنی در زیر سطح زمین در سنگ هایی صورت می گیرد که توانایی نگهداری و انتقال سیالات را داشته باشند. این سنگ ها، مخزن[5] نامیده می شوند. تجمع مواد هیدروکربنی به صورت اقتصادی در سنگ مخزن منوط به وجود عوامل متعددی است. به طور کلی وجود پنج عامل برای تجمع اقتصادی نفت و گاز لازم و ضروری است.

این پنج عامل عبارتند از :

1- سنگ منشا بالغ[6]، که تولید هیدروکربن کرده باشد.

2- سنگ مخزن[7]، که بتواند هیدروکربن را در داخل خود جای دهد.

3- مهاجرت هیدروکربن بین سنگ منشا و سنگ مخزن[8] عملی باشد.

4- پوش سنگ[9] ناتراوا که از خروج نفت از داخل سنگ مخزن جلوگیری کند.

5- تله نفتی[10] که در آن نفت به صورت اقتصادی متمرکز گردد.

تاریخچه اکتشاف نفت:

نفت و گاز از زمان های بسیار قدیم به صورت تراوشهای سطحی، شناخته شده و مورد استفاده بوده اند. برای مثال می توان شعله های آتش جاویدان را نام برد که از شیل های نفتی نزدیک باکو نشات می گرفت. اکتشاف نفت یک دانش بسیار قدیمی و کاربردی است که با جمع آوری قیر[11] از تراوش های طبیعی سطحی[12] به قلمرو علم وارد شد. در آن زمان ها، نفت برای مقاصد پزشکی، گرمایی و همچنین مصارف عایق کاری استفاده می شد.

خلاصه ای از مراحل پیشرفت در اکتشاف نفت:

اولین چاه اکتشاف نفت در سال 1745 در فرانسه حفر شد و اولین چاه استخراج نفت توسط کلنل دریک در پنسیلوانیا در سال 1859 حفاری شد. این آغازی برای اکتشافات زیر سطحی نفت بود که بعدها، خصوصا بعد از افزایش تقاضا برای استخراج نفت در طول جنگ جهانی اول، شدت گرفت.

قدیمی ترین تئوری برای اکتشاف نفت، تئوری طاقدیس[13] بود ه به وسیله هانت[14] در سال 1861 معرفی شد. کاربرد این تئوری برای یافتن نفت در قله طاقدیس ها ابزار موفقی بود. این تئوری به عنوان تئوری اصلی برای اکتشافات مهم نفتی امریکا، ونزوئلا، آرژانتین، برمه و به خصوص در مسجد سلیمان ایران مورد استفاده قرار گرفت.

بعد از پیدا شدن نفت در سال 1880 در رسوبات دریایی پنسیلوانیا که ارتباطی با ساختمان های طاقدیسی نداشت و شکل گیری نفتگیر صرفا ناشی از تغییر رخساره رسوبات بود، مشخص شد که ذخایر نفتی می توانند در حوضچه های غیر چین خورده هم وجود داشته باشند. در نتیجه مفهوم نفتگیرهای چینه ای[15] با این کشف فراگیر شد.

تا اواسط دهه 1920، تهیه و استفاده از نقشه های سحطی طاقدیس ها ابزار اصلی اکتشافات نفتی بود و پیدا کردن نفتگیرهای چینه ای معمولا به صورت اتفاقی رخ می داد.

تا سال 1925 فقط ماسه سنگ ها به عنوان مخازن هیدروکربنی مورد نظر و مطالعه بودند، اما اکتشاف مخازن عظیم هیدروکربنی در کربناتها در میدان هایی نظیر مسجد سلیمان ایران، کرکوک عراق، کرتاسه مکزیکی و Smackover آمریکا نشان داد که نفت می تواند در سنگ های کربناته نیز یافت شود.

بعد از اواسط دهه 1920 با روی کار آمدن روش های جدید نظیر مغناطیس سنجی[16]، ثقل سنجی[17] و مطالعات لرزه ای[18]، اکتشاف نفتی راه تازه ای برای پی بردن به آنومالی ها و ساختارهای زیر سطحی غیر قابل مشاهده از سطح پیدا نمود.

این تکنولوژی به تشخیص موقعیت پی سنگ و آنومالی های دیاپیریک کمک می کنند و به طور کلی یک شمای عمومی از ساختارهای زیر سطحی را آشکار می سازند.

در سال 1927 در فرانسه اولین نمودارهای ژئوفیزیکی برای اندازه گیری تخلخل[19] و آب اشباع شدگی[20] در چاه های حفاری شده، مورد استفاده قرار گرفت.

پیشرفت در علوم زمین شناسی نظیر میکرو پالئونتولوژی[21] و ارائه مدل های رخساره ای[22] در دهه 1960 کمک شایان توجهی برای اکتشافات نفتی بود. تا دهه 1960 مطالعات فسیل شناسی، صرفا بر روی ماکرو فسیل ها متمرکز بود که کاربرد محدودی داشتند چرا که بسیاری از آنها در اثر حفاری به دلیل اندازه بزرگشان کاملا منهدم شده و قابل شناسایی نبودند. بنابراین گسترش میکروپالئونتولوژی و تعریف بسیاری از بیوزون ها بر پایه میکرو فسیل ها که به آسانی در مغزه ها[23] و خرده های[24] حاصل از حفاری یافت می شوند،

در این راه کمک موثری بود، زیرا تطابق ناحیه ای چینه ها بسیار آسانتر و دقیق تر صورت می گرفت.

بعدها توسط مدل های رخساره ای و تفسیر جزییات محیط های رسوبی قدیمی[25] کمک موثری در تشخیص شکل هندسی مخازن[26] کردند و پیش بینی قابل اعتمادی از کیفیت مخازن از نظر تخلخل و تراوایی ارائه دادند.

در دهه 1950 قانون دینامیک سیالات به طور موفقی توسط هوبرت وهیل[27] برای توصیف مهاجرت و ذخیره نفت به کار برده شد. در دهه 1970 پیشرفت در کسب و پردازش[28] اطلاعات لرزه ای و نیز استفاده از کامپیوترهای سریع برای این منظور توانست نیمرخ های لرزه ای بسیار دقیق را بدست دهد و لذا امروزه این مقاطع سیمای عمومی درون زمین را به خوبی مشخص می کنند.

بعد از دهه 1980، تا کنون توسعه صرفا به صورت پیشرفته در تکنولوژیهای گذشته و نیز معرفی نرم افزار های مختلف کامپیوتری بوده که باعث شده است اکتشاف هیدروکربن ها آسانتر، سریعتر و مطمئن تر انجام شود.

1- یا رانش گاز تبخیر شده.

2- رانش گاز تبخیر شده – میعان شده و

مسائل درگیر با FCM:

حلال های هیدروکربنی با وزن مولکولی متوسط برای تماس های ثابت FCM ممکن است مقداری از آسفالت را از آسفالت خام رسوب دهد.

رسوب آسفالت سخت ممکن است نفوذ پذیری را کاهش دهد و قابلیت تزریق و تولید چاه را تحت تاثیر قرار دهد. آن همچنین ممکن است باعث مسدود شدن چاه های تولیدی شود.

تغییرات فشار و دما ویا افزایش هیدروکربن های با وزن مولکولی متوسط یا CO2 به مقداری از سیالات مخزن ممکن است باعث چند فازی شدن آن بشود.

بعضی از این فازها هستند،

– رسوب جامد آسفالتین و یا واکس ها (رسیدن به فوق اشباع به علت تغییرات دما و فشار یا ترکیب)

– دو یا چند فاز مایع (غنی – CO2 و غنی – هیدروکربن)

– فازهای جامد – مایع و گاز – مایع.

در گذشته، حلال های LPG که FCM داشتند برای تزریق مداوم گران بودند.

در عوض حلال در یک حجم محدود تزریق شده بود یا توده، و توده با یک سیال کم ارزش مانند گاز طبیعی یا گاز سوخت جانشین شده بود.

شکل 38- درجه بندی ترکیبی.

با تصور چنین طرح فرایندی، حلال امتزاجی نفت را جا به جا می کند در صورتی که گاز رانش امتزاجی حلال را جا به جا می کند. توده های کوچک حلال را در میان مخزن پیش می برند.

امتزاج پذیری میان حلال و گاز رانش به صورت معمولی حداقل فشار لازم برای جابه جایی امتزاجی در فرایند توده FCM با حلال های LPG را تعیین می کند.

همین طور توده حلال در میان مخزن حرکت می کند، در اختلاط با نفت در لبه هدایت و با رانش گاز در لبه پشتی.

گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی) در word
فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول:نفت خام…………………………………………………………………………………… 7

خواص فیزیكی نفت خام……………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: انواع سازنده های زمین شناسی…………………………………………….. 12

توصیف سازندها …………………………………………………………………………………….. 13

فصل سوم: مهندسی مخزن……………………………………………………………………… 26

سنگ مخزن …………………………………………………………………………………………… 27

انواع مخازن هیدروكربنی………………………………………………………………………….. 33

پوش سنگ ……………………………………………………………………………………………… 41

فصل چهارم: اکتشاف ………………………………………………………………………………. 43

اكتشاف ………………………………………………………………………………………………….. 44

فصل پنجم: حفاری ………………………………………………………………………………….. 48 انواع روشهای حفاری 49

انواع مته ………………………………………………………………………………………………… 56

گل حفاری ……………………………………………………………………………………………… 58

تكمیل چاه ………………………………………………………………………………………………. 61

فصل ششم: استخراج نفت و روشهای EOR…………………………………………….. 62

بازیافت حرارتی ………………………………………………………………………………………. 64

بازیافت شیمیایی ……………………………………………………………………………………… 66

رانش میكروبی ……………………………………………………………………………………….. 67

بازیافت امتزاجی………………………………………………………………………………………. 69

تكنولوژی بهبود یافته حفاری…………………………………………………………………….. 74

شكافت هیدرولیكی……………………………………………………………………………………. 76

فصل هفتم: بررسی تزریق گاز امتزاجی……………………………………………………. 85

رفتار فاز و خواص مایعات……………………………………………………………………….. 86

آب در مهندسی نفت ………………………………………………………………………………… 112

نمودارهای فازی …………………………………………………………………………………….. 116

اثرات فشار ……………………………………………………………………………………………. 145

اثرات دما ………………………………………………………………………………………………. 151

منابع …………………………………………………………………………………………………… 155

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی وضعیت جمع‌ آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهینه‌ سازی فرایند موجود در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی وضعیت جمع‌ آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهینه‌ سازی فرایند موجود در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وضعیت جمع‌ آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهینه‌ سازی فرایند موجود در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست پروژه بررسی وضعیت جمع‌ آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهینه‌ سازی فرایند موجود در word

مقدمه

۱ـ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

۲ـ چارچوب نظری تحقیق

۱ـ۲ـ تولید مواد زائد جامد

۲ـ۲ـ ذخیره و جابجایی مواد زائد در محل تولید

۳ـ۲ـ جمع‌آوری مواد زاید جامد

۱ـ۳ـ۲ـ روش جمع‌آوری خانه به خانه

۲ـ۳ـ۲ـ روش انبار موقت

۳ـ۳ـ۲ـ استفاده از روشهای سنتی

۴ـ۳ـ۲ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خیابانها

ضرورت وجود برنامه ذخیره موقت و ایستگاههای انتقال

۴ـ۲ـ بازیافت مواد زائد جامد

۱ـ۴ـ۲ـ کمپوست مواد زائد جامد

الف) کمپوست خام

ب) کمپوست تازه

ج) کمپوست کامل

د) کمپوست ویژه

۱-۱-۴-۲- روش سنتی

۲-۱-۴-۲- روش روباز

۳-۱-۴-۲- روش تکنیکی

مزایای کمپوست‌سازی

معایب کمپوست سازی

۵-۲- حمل و نقل مواد زائد جامد

۶-۲- دفع مواد زائد جامد

۱ـ آبرفتهای فلات قاره

۲ـ روانه‌های بازالت

۳ـ لس

۴ـ شیست

۵ـ مخروط افکنه‌ها و آبرفتهای دره‌ساز

۱-۶-۲- انتخاب محل دفن زباله

۲-۶-۲- دفع مواد زائد جامد بیمارستان

۳ـ سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران

۴ـ موقعیت جغرافیائی منطقه مورد مطالعه

۵ـ بیان مسأله، فرضیه‌ها و اهداف تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

اهداف تحقیق

سابقه تحقیق در ایران

۸ ـ کلیاتی در ارتباط با خصوصیات اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه

منابع

 

مقدمه پروژه بررسی وضعیت جمع‌ آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهینه‌ سازی فرایند موجود در word
اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی كره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشكل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌كرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی كره زمین به نسبت مساحت این كره خاكی خیلی كم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و كیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست كه مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت جامعه را تأمین كند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یكدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و تلنبار كردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی كه عملیات دفن مواد به صورت كاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی صورت نگیرد مشكلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یك محل دفن بهداشتی كه در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار باشد و نیز عملیات آن كاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاك و هوا برخوردار باشد كه در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری مطرح می‌گردد.
مواد زاید جامد شهری شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیت‌هایی است كه در شهر انجام می‌گیرد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیكی و شیمیایی تنوع بسیار زیادی دربر دارد. در یك شهر، بخش‌های مختلفی در فعالیت هستند و هر بخش نیز در تولید مواد زاید شهری نقش دارد. بخش‌های خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی، بهداشتی و خدمات، هركدام مواد زایدی با خصوصیات ویژه‌ای تولید می‌كنند. به همین دلیل هم، مواد زاید جامد شهری دارای طیف وسیعی است. از نظر حجم نیز از ذرات ریز گردوغبار گرفته تا وسایل اسقاطی، مثل بدنه اتومبیل، یخچال و میز و صندلی، در این زایدات وجود دارند از نظر خطرناك بودن نیز، شامل مواد زاید غیرقابل فسادپذیر است و هم مواد زاید كاملاً خطرناك، مثل مواد زاید بیمارستانی را دربر می‌گیرد، از نظر فیزیكی و حجم ظاهری نیز طیف كاملاً ناهمگونی از زایدات در یك شهر بروز می‌كند. كمیت مواد زاید جامد شهری نیز ناهمگونی زیادی را شامل می‌شود.
عوامل اقتصادی، بافت شهری، كاربری‌های زمین، عوامل فرهنگی، تراكم در واحد سطح، فصول سال و عادات اجتماعی در كیفیت و كمیت مواد زاید جامد شهری موثر هستند. به عبارت دیگر، فاكتورهای زیادی در امر تولید مواد زاید شهری تأثیر دارند. به همین دلیل هم طراحی سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری از حساسیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای یك طراحی موفق به اطلاعات و داده‌های اساسی از كلیه فاكتورهای مؤثر در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری نیاز هست. این اطلاعات و داده‌ها را یا می‌توان از طریق سازمانها و ارگانهای زیربط و درگیر با مدیریت مواد زاید جامد شهری بدست آورد و یا از طریق انجام پروژه‌های مشخص، این اطلاعات و داده‌ها را تولید كرد.
 
1ـ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
مدیریت مواد زاید جامد شهری از اهمیت ویژه‌ای در جلوگیری از اثرات سوء و مضر این مواد بر بهداشت و سلامت جامعه برخوردار است. رعایت نكردن اصول بهداشتی و جلوگیری نكردن از انتشار مواد زاید جامد شهری، اولین آسیبی كه به جامعه وارد می‌كند بر بهداشت و سلامت جامعه می‌باشد. خطرات بسیاری از قبیل حمله حشرات و جوندگان موذی، خطرات ناشی از سگ‌های ولگرد، بروز بیماری‌های واگیردار در صورت رعایت نكردن این اصول، با مردم دست به گریبان است. خطرات ناشی از حمله حشرات زمانی به وجود می‌آید كه زباله‌ها در یك محل تجمع داشته باشند كه به علت عدم مدیریت صحیح در حاشیه‌های تهران این مشكلات وجود دارد. باید همواره این اصول را در نظر گرفت كه طبیعت خیلی از مواد از نظر اثرات سوء زیست محیطی، سمیت و سرطانزائی شناخته شده نیست و تا زمانی كه بی‌خطر بودن مواد محرز نشده باشد، باید به آنها به عنوان موادی كه پتانسیل خطرزائی دارند نگریسته شود.
در بحث مدیریت زباله یك ارگان خاص نمی‌تواند كه دراین زمینه فعالیت چشمگیری داشته باشد. بلكه همكاری و همیاری تمامی ارگان‌ها را می‌طلبد و در نهایت با فرهنگ‌سازی در جامعه و روشن‌نمودن مردم به معنای واقعی می‌تواند گامی مؤثر در این زمینه برداشت.
تفهیم درست مدیریت مواد زاید می‌تواند جلوی خسارات وارده بر محیط زیست را بگیرد و در جهت به راه‌اندازی چرخه صنعت جامعه مفید واقع شود.  زیرا وقتی مدیریت صحیح مواد زاید صورت گیرد، بحث تفكیك را نیز بدنبال دارد و از این رو در بسیاری از جهات می‌شود در راستای تولید مواد دیگر به صورت مكانیزه گام برداشت كه خود در ارتقاء به سطح خودكفائی جامعه مؤثر می‌باشد. پس یك مدیریت صحیح می‌تواند هم جامعه را به سوی آبادانی پیش ببرد و هم می‌تواند آن را به ورطه نابودی بكشاند.
دومین بحثی كه اهمیت و ضرورت آن در مدیریت مواد زاید مطرح است، آنالیز زباله می‌باشد كه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. وقتی كه آنالیز زباله صورت بگیرد و بدانیم كه هر كدام از موادی كه در جامعه استفاده می‌شود به چه میزان در زباله های شهری یافت می‌شود می‌توان با توجه به آن، گزارش و تحقیق روشنی را ارائه داد و به عنوان یك منبع و مرجع آن را در نظر گرفت كه اگر در صورتی سازمان و یا ارگانی بخواهد كاری در این زمینه انجام دهد بتواند از آمار مربوطه استفاده بكند.
به عنوان مثال شهرداری تهران در فكر احداث كارخانه كمپوست می‌باشد. این طرح در یک کیلومتری شهر تهران در منطقه‌ای بنام بی‌بی‌دوست قرار است كه اجرا شود كه با استفاده از آمار و ارقام بدست آمده از آنالیز زباله، كارشناسان مربوطه می‌توانند تصمیم‌گیری لازم را در این زمینه اتخاذ نماید كه آیا این طرح قابل اجرا شدن در این منطقه می‌باشد یا خیر؟ و این جامعه در طول یك سال چه مقدار زباله تولید می‌كند و اینكه از این میزان چه مقداری زباله‌های قابل بازیافت می‌باشند كه در چرخه بازیافت مواد قرار می‌گیرند؟ با توجه به بدست آوردن حجم زباله و دانستن این موضوع كه به عنوان مثال میزان پلاستیك و یا مواد فسادپذیر و یا میزان كاغذ به طور سالانه در زباله‌ها چقدر می‌باشد می‌توانیم از این اطلاعات استفاده‌های بیشتری را داشته باشیم و با استفاده از این آمار می‌توانیم بدانیم كه جامعه ما به چه میزان در جهت صرفه‌جوئی گام برداشته و چقدر توانسته است كه در كاهش میزان زباله و تفكیك آن گام مفیدی را بردارد.

 

منابع پروژه بررسی وضعیت جمع‌ آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهینه‌ سازی فرایند موجود در word
1ـ بهرام سلطانی، كامبیز، 1371، مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، انتشارات مركز تحقیقات و مطالعات برنامه‌ریزی شهری، تهران
2ـ چوبانوگلوس، جرج و همكاران، 1370، مدیریت مواد زاید جامد (اصول مهندسی و مباحث مدیریتی) ، منیره مجلسی، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
3ـ عبدلی، محمد علی، 1372 ، سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری وروش‌های كنترل آن، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
4ـ عمرانی، قاسمعلی، 1359، زباله و دفع بهداشتی آن، انتشارات دانشگاه تهران
5ـ عمرانی، قاسمعلی، 1363، دفن بهداشتی زباله، انتشارات دانشگاه تهران
6ـ عمرانی، قاسمعلی، 1373، مواد زائد جامد، مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word

ـ چکیــده :  
مقدمه  
تعریف :  
تاریخچه  
شیشه‌های خودتمیزشونده آب‌گریز  
الگو برداری از طبیعت  
سازوکار شیشه های خود تمیز شونده  
عمل دفع چربی و سطوح تمیز شونده روی سطح شیشه :  
زاویه تماس آب و تمیزکنندگی  
کاربردهای فوتوکاتالیست TiO2  
ـ مزایا و ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده :  
فرآیند موجود درشیشه های خود تمیز شونده  
تاثیر عوامل محیطی برروی شیشه های خود تمیز شونده  
کاربرد شیشه های خود تمیز شونده  
1-در ساختمان سازی  
2-خودروسازی  
دیگر کاربردها  
شرکت های تولید کننده شیشه های خود شوینده  
تولید شیشه‌های خودپاک شونده با چاپ نانوذرات تیتانا بر شیشه ‏ در ایران  
1-   درجهان  
ـ نتیجه گیری :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word

مجله ‏Journal of the European Ceramic Society‏ (جلد 32، شماره 16، دسامبر ‏سال 2012) وابسته به وزارت ‏علوم، تحقیقات و فناوری

ـ چکیــده

در این زمینه به فناوری بکار رفته در ساخت شیشه های خود تمیز شونده ، تشریح عملکرد سطوح دفع آب ، سطوح آبدوستی و مکانیزم خـود تمیز شوندگـی اشاره گردیـده است . در پایان خلاصه پژوهش های صورت گرفته در این خصوص در مرکز تحقیقات شرکت سایپا شیشه اشاره شده است

ـ کلمات کلیدی

نانو فناوری – شیشه خود تمیز شونده – سطـح آبدوست – سطـح آب گریز – نانـو ذرات –

 

مقدمه

امروزه پیشرفت فعالیت ها در حوزه نانو مواد با پشتوانه و سرمایه های روز افزون مالی ادامه دارد و شرکتها به دنبال شناخت روشهای جدید هستند . پیشرفت در روش های تولید با کیفیت و بازدهی محصول را بهبود می بخشد و باعث ایجاد افقی روشن در زمینه تولید انبوه می گردد . عمومی شدن بحث فناوری نانو و سود دهی بالای آنها موجب شده تا بیشتر محققان در زمینه گسترش کاربردهای فناوری نانو به کار خود ادامه دهند . نیرومحرکه همه این فعالیتها ، گسترش مداوم نانو مواد به علاوه خصوصیات و قابلیتهای جدیدی است که کشف شده است . همچنین برای افزایش تعداد تقاضا برای نانو مواد ، نوآوریهایی انجام می شود تا عملکرد آنها اصلاح یافته و سود دهی افزایش یابد . در بسیاری از حوزه ها مانند خودرو که صنایع در آن به حد رشد رسیده اند ، استفاده از نانو مواد در واقع تلاش برای مرگ و زندگی است . به عبارت دیگر استفاده از نانو مواد در این صنایع و دیگر صنایع به عنوان روش کسب برتری در بازار ، دائماً در حال گسترش است . بنابراین در این مقاله به کاربردهای فناوری نانو در صنعت تولید شیشه خودرو و مزایای استفاده از این فناوری ها اشاره گردیده است و تحقیقاتی که در این زمینه در مرکز تحقیقات شرکت سایپا شیشه در این خصوص صورت گرفته است ، بیان گردیده است

تعریف :

شیشه خودتمیزشونده (به انگلیسی: Self-cleaning glass)‏ به شیشه‌هایی گفته می‌شود که سطح‌شان تمیز می‌ماند

در عمل، تمیز کردن سطوح مصالح ساختمانی مانند شیشه، کاشی و سطوح نما سازی، با مشکلات متعددی توام است. مسایلی از قبیل مصرف مقادیر زیاد انرژی و مواد شوینده شیمیایی و به تبع آن هزینه های زیاد. به منظور درک فرایند خود تمیز شوندگی مصالح یکی ویژگی هیدروفوبیک (آب گریزی) و دیگری ویژگی هیدروفیلیک ( آب دوستی) مورد توجه قرار می گیرد

میزان ترشدگی یک جسم جامد با آب ( در سرعتی که محیط فراگیره ، هوا باشد)، بستگی به ارتباط بین نیروهای کشش بین سطحی ( آب و هوا، آب و جسم جامد و هوا و جسم جامد) دارد. نسبت بین این نیروهای کششی است که زاویه تماس قطرات آب با سطح را تعیین می کند. زاویه تماس سطوح صفر درجه، به معنای تر شدگی کامل و زاویه تماس صد و هشتاد درجه، به معنای خشک ماندن کامل است

سطوح آب گریز، دارای قآبلیت تر شدگی اندک و زاویه تماسی حدود صد درجه هستند از مدتهای مدید شناخته شده اند. هرچه زاویه تماس بالاتر برود، قابلیت دگر چسبی سطوح، کمتر خواهد شد و سطح به سمت سطوح آب گریز متمایل می شود و برعکس با کاهش زاویه تماس بر قابلیت دگر چسبی افزوده شده و سطح مورد نظر، آب دوست لقب می گیرد. اصولا زاویه تماس برای سطوح آب گریز بیش از نود درجه و برای سطوح آب دوست کمتر از سی درجه است

روش های تمیز کردن که بر اساس کاهش زاویه تماس عمل می کنند، از زمان کشف صابون ( هزاره سوم پیش از میلاد مسیح) به دنیا معرفی شده است. به طور کلی، مواد شوینده از اثر کشش سطحی آب کاسته و زاویه تماس آب با سطح را کمتر می کنند

برخی از حوزه های کاربردی که بشر می تواند از سطوحی با چنین ویژگی هایی استفاده کند، عبارتند از: شیشه های ساختمانی، مصالح نما سازی، درب و بدنه حمام، استخر، سونا، پانل های خورشیدی تولید انرژی و گلخانه

تاریخچه

واژه خود تمیز شونده(1)ویژگی قابل توجه گیاه «نیلوفر آبی» در دفع آلودگی، الهام‏بخش ظهور دسته‏ای از فناوری‏ها و مواد خود تمیز شونده و ضدمیکروبی بوده است

داستان مواد خودتمیزشونده با الهام گیرى Nelumbo  از نیلوفر آبىِ مقدس یا nucifera  در طبیعت آغاز شده است؛ این نوع دائمى آبزى جذاب پرتلألؤ در مذاهب و فرهنگ هاى هند، میانمار، چین و ژاپن جایگاه ویژه اى دارد. نیلوفر آبى به دلیل تمیزى و پاکى استثنایى خود مورد احترام است.  این گیاه در آب گل آلود مى روید؛ اما برگ هاى آن، پس از بیرون آمدن چند متر بالاتر از سطح آب قرار مى گیرد که این امر از کثیفى آن جلوگیرى مى کند.  قطرات آبى که بر روى یک برگ نیلوفر آبى قرار مى گیرند، تلألؤ عجیبى دارند و آب باران آلودگى ها را به سادگى و راحت تر از هر گیاه دیگرى از آنها مى زداید.ویژگى تمیزشوندگى استثنایى این گیاه، توجه بارتلات را به خود جلب کرده است. در دهه ى هفتاد قابلیت هاى میکروسکوپ الکترونى روبشى، وى را مجذوب ساخت. این میکروسکوپ به صورت تجارى در سال 1965 عرضه گردید و عکس هاى واضحى را از محدوده پایین تر از نانومتر ارائه داد. در چنین درجه اى از بزرگ نمایى، یک لکه از آلودگى ها مى تواند تصویر را خراب کند، لذا تمیز بودن نمونه ها ضرورى است؛ اما بارتلات متوجه شد که برخى از گیاهان ظاهراً هرگز نیاز به شستشو ندارند که سردسته آنها نیلوفر آبى است.به عقیده ى بارتلات این اثر از ترکیب دو خصوصیت در سطح برگ این گیاه (مومسانى این برگ و برامدگى هاى میکروسکوپى که سطح آن را پوشانده اند و اندازه آنها چند میکرون است ایجاد مى‏شود.وى از فیزیک پایه دریافت که تنها ویژگى مومسانى این برگ ها باعث آب گریز بودن آنها مى گردد. در چنین ماده اى قطرات آب به شکلى قرار مى گیرند که کمترین سطح تماس را با سطح ماده داشته باشند . آب بر روى یک ماده آب دوست تر بر روى سطح ماده پخش مى شود تا سطح تماس، بیشینه شود. براى یک سطح آب دوست، زاویه ى تماس (زاویه اى که از برخورد سطح قطره با ماده ایجاد مى شود کوچک تر از 30 درجه است)؛ در حالى که زاویه ى تماس یک سطح آب گریز، بزرگ تر از 90 درجه است.علاوه بر این وى کشف کرد که برآمدگى هاى بى شمارى این مسئله را تشدید کرده، موجب مى شوند که سطح این نیلوفر، اَبَرآب گریز باشد (یعنى زاویه ى تماس بیش از 150 درجه باشد (. قطرات آببر روى چنین سطحى به صورت قطرات کوچکِ تقریباً کروى درمى آیند که سطح تماس بسیار کوچکى دارد و به سهولتِ یک بلبرینگ، بر روى سطح مى غلتند. آب همانند شخصى که بر روى بسترى از میخ دراز کشیده باشد، بر روى نوک برامدگى ها مى نشیند. هواى گیرافتاده بین آب و سطح برگ در فضاهاى اطراف برامدگى ها، زاویه ى تماسى را افزایش مى دهد. این اثر به وسیله ى معادله کاسى  باکستر (اى بى دى کاسى و اس باکستر در دهه ى چهل براى نخستین بار این معادله را ابداع کردند)- توجیه مى شود.بارتلات مشاهده کرد که آلودگى و چرک به شکل مشابهى و تنها به وسیله ى نوک برامدگى هاى برگ گیاه مذکور در تماس است. قطرات باران به آسانى چرک را ترکرده، آن را از برگ به پایین مى غلتانند. کشف ارتقاى تمیزشوندگى به وسیله ى برامدگى هاى میکروسکوپى، به شکل شگفت آورى پرتناقض است. او مى گوید: «من دیده بودم که در برامدگى ها و فرورفتگى هاى پیش بند مادرم، آلودگى و چرک جمع مى شود و براى تمیز نگه داشتن اشیا باید این برامدگى هاى جذب کننده ى آلودگى را هموار کرد؛ اما بررسى هاى عمیق بر روى این نوع نیلوفر نشان داد که این مطلب کاملاً درست نیست
ایجاد یک سطح ابرآب گریز بر روى یک شىء با استفاده از اثر نیلوفر آبى آسان نیست. خصوصیت یک ماده ى آب گریز ذاتاً دافعه است؛ اما باید این سطح را که دافعِ همه چیز است، بر روى این شىء چسباند و به آن متصل کرد. با این حال، در اوایل دهه ى نود، بارتلات « قاشق عسل »  را ابداع نموده بود.  این قاشق داراى یک سطح سیلیکونى زبر (داراى برامدگى هاى میکروسکوپى( بود و به عسل اجازه مى داد تا بدون اینکه چیزى در قاشق بماند، از آن جدا شود. سرانجام این محصول برخى از شرکت هاى شیمیایى بزرگ را متقاعد کرد که این راهکار، ارزشمند به شمار مى رود و توان تحقیقاتى آنها به زودى راه هاى بیشترى را براى به کارگیرى این اثر خواهد یافت . تاکنون مهم ترین کاربرد این محصول، رنگ نماى خارجى StoLotusan براى ساختمان هاست که شرکت چندملیتى آلمانى استو اى جى در سال 1999 آن را معرفى کرد و یک موفقیت در  بزرگ بود «اثر نیلوفر آبى» هم اکنون در  بزرگ بود آلمان در عرصه ى ابزارهاى خانگى شناخته شده است.  در اکتبر سال گذشته، نشریه ى  Wirtschaftswocheآن را به عنوان یکى از 50  اختراع برتر سال هاى اخیر در این کشور معرفى کرد

برآمدگى هاى میکروسکوپى بر روى برگ یک نیلوفر آبى، سطح مومسان آن را به سطحى ابرآب گریز تبدیل مى کند که به شدت دافع آب است. قطرات باران به آسانى در سراسر چنین سطحى غلتیده، هر گونه آلودگى را حذف مى کند.محققان مواد مصنوعى خودتمیزشونده اى را تولید کرده اند که « اثر نیلوفر آبى‏» هستند. این در حالى برخى از آنها مبتنى بر است که دیگران، از خصوصیت متقابل یعنى ابرآب دوستى و واکنش هاى شیمیایى کاتالیستى بهره مى گیرند.محصولات آینده ممکن است دو ویژگى آ بدوستى و آ بگریزى را با یکدیگر ترکیب کنند و یا از موادى با قابلیت کلیدزنى استفاده کنند و به این شکل جریان مایعات را در اجزاى میکروسیالى کنترل کنند.ویلیام بارتلات (کاشف و توسعه دهنده اثر نیلوفر آبى از دانشگاه بُن آلمان، چشم اندازى از یک شهر منهتن خودتمیزشونده را مطرح نموده است که در آن یک باران کوچک، پنجره ها و دیوارهاى آسمان خراش ها را همانند یک نیلوفر آبى کاملاً تمیز مى کند.  در جایى دیگر، وى چادرها و سایبان هایى را معرفى مى کند که با استفاده از بافت هاى جدید و بدون مداخله ى انسان، تمیز و بدون لک باقى مى‏‏مانند.  البته او تنها شخصى نیست که چنین چشم اندازهایى را مبتنى بر به کارگیرى اشیاى خودتمیزشونده )که به ندرت نیاز به شستشو دارند( در آینده مطرح مى کند؛ در ژاپن فناورى هایى براى توسعه سطوح خودگندزدا و ضد عفونى کننده براى حمام ها و بیمارستان ها وجود دارد.  میخاییل رابنر و رابرت کوهن از مؤسسه ى فناورى ماساچوست، فناورى هاى مشابهى را در ذهن خود مجسم مى کنند که آینه هاى حمام ها را تمیز و بدون بخار نگه داشته، مى توانند آزمایشگاه هاى روى یک تراشه میکروسیالى را کنترل کنند.  در چنین سیستم هایى سیالات از خلال معبرهاى میکروسکوپى عبور مى کنند . هم اکنون ما پیراهن ها، بلوزها، دامن ها و شلوارهایى را در اختیار داریم که سس گوجه فرنگى، خردل و قهوه را از خود دور مى کنند.  یک انقلاب در زمینه سطوح خودتمیزشونده در راه است

شیشه‌های خودتمیزشونده آب‌گریز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل در مورد کومارین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل در مورد کومارین در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل در مورد کومارین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل در مورد کومارین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل در مورد کومارین در word :

فایل در مورد کومارین در word

كومارین[1] یك تركیب شیمیایی است كه سمی و دارای یك بوی شیرین است كه در بسیاری از گیاهان وجود دارد. نام شیمیایی آن

1,2-Benzopyrone-2- H-1-Benzopyran-2-one است و دارای ساختار شیمیایی زیر

می باشد.

و به صورت پیش ماده در چندین ماده ضد انعقاد خون از جمله وارفارین وجود دارد.

و در بعضی از لیزرهای رنگی نیزاستفاده می شود. نام كومارین از یك لغت فرانسویcoumarou ‌ گرفته شده است. بیوسنتز كومارین در گیاهان از طریق هیدروكسیلاسیون،‌ گلیكولیز و حلقه ای شدن[2] اسید سینامیك است. كومارین همچنین می تواند در آزمایشگاه از طریق واكنش پركین[3] بین سالیسیل آ لدهید و انیدرید استیك[4] تهیه شود.

بعضی از مشتقات طبیعی كومارین شامل Umbelliferone‌ (7- هیدروكسی كومارین) و Aesculetin (7 و6 – دی هیدروكسی كومارین) و Herniarin (7- متوكسی كومارین) و psoralen و Imperatorin‌ است.[1]

1-1-2- سمیت كومارین ها

كومارین ها اغلب در محصولات تنباكو و به طور مصنوعی از طریق تعویض و یا جانشینی از گروههای استخلافی در وانیل هم بوجود آمده اند. از اواسط قرن بیستم در بسیاری از كشورهای بزرگ استفاده از كومارین ها به عنوان یك افزوده غذایی ممنوع شده است. زیرا كومارین ها تركیبات سمی هستند كه بر روی جگر و كلیه ها اثر می گذارند هر چند كه كومارین ها برای انسانها ها خطرناك هستند اما به عنوان یك سم قوی برای كشتن جانوارن جونده از جمله موشهای خرمایی استفاده می شوند. كومارین ها تركیبات سمی هستند كه ابتدا باعث خون ریزی داخلی و سپس باعث مرگ می شوند. درسال 1978 ایالت متحده آمریكا استفاده از كومارین را به عنوان مواد افزودنی به خوراكی ها ممنوع اعلام كرد چون بررسی ها نشان داد كه این تركیبات باعث سرطان ریه در انسان می شوند.


[1] -coumarin

[2] – cyclisation

[3] – perkin reaction

[4] – acetic anhydride

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اکسایش بنزیل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اکسایش بنزیل در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اکسایش بنزیل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اکسایش بنزیل در word

تکنیکهای عمومی  
تهیه واکنشگر پرمنگنات تثبیت شده بر روی رزین تبادل آنیونی Dowex1-x8 و تعیین ظرفیت رزین نسبت به آنیون پرمنگنات :  
روش عمومی اکسایش الکلهای بنزیلیک و آلیفاتیک توسط 50-20 DMn در حلال:  
اکسایش بنزیل الکل بعنوان یک نمونه از الکلهای بنزیلیک توسط 50-20 DMn در حلال:  
روش عمومی اکسایش الکلهای بنزیلیک و آلیفاتیک توسط PDMn در حلال:  
اکسایش بنزیل الکل بعنوان یک نمونه از الکلهای بنزیلیک توسط PDMn در حلال:  
روش عمومی اکسایش آسیلوئینها توسط 50-20 DMn در حلال:  
اکسایش بنزوئین توسط50 –20  DMn بعنوان یک نمونه از آسیلوئینها در حلال:  
روش عمومی اکسایش آسیلوئینها توسطPDMn در حلال:  
اکسایش بنزوئین توسط PDMn بعنوان یک نمونه از آسیلوئینها در حلال:  
اکسایش رقابتی بین بنزیل الکل و بنزهیدرول بعنوان یک نمونه از واکنشهای رقابتی توسط 50-20DMn در حلال:  
روش عمومی اکسایش الکلهای بنزیلیک و آلیفاتیک توسط    DMn در شرایط بدون حلال:  
اکسایش بنزیل الکل بعنوان یک نمونه از الکلهای بنزیلیک توسط    DMn در شرایط بدون حلال:  
اکسایش رقابتی بین بنزیل الکل و بنزهیدرول بعنوان یک نمونه از واکنشهای رقابتی توسط    DMn در شرایط بدون حلال:  
روش عمومی اکسایش الکلهای بنزیلیک و آلیفاتیک توسط    DMn در شرایط بدون حلال و تحت تابش امواج ماکروویو:  
اکسایش بنزیل الکل بعنوان یک نمونه از الکلهای بنزیلیک توسط      DMn در شرایط بدون حلال و تحت تابش امواج ماکروویو:  
اکسایش رقابتی بین بنزیل الکل و بنزهیدرول بعنوان یک نمونه از واکنشهای رقابتی توسط    DMn در شرایط بدون حلال و تحت تابش امواج ماکروویو:  
هدف:  
بررسی روش تهیه اکسنده تثبیت شده بر پایه آنیون پرمنگنات بر روی رزین تبادل آنیونی:  
روش شناسایی آنیون پرمنگنات تثبیت شده بر روی رزین تبادل آنیونی :  
بررسی خاصیت اکسندگی  رزین تبادل آنیونی Dowex1-x8 حامل آنیون پرمنگنات (DMn)  
بررسی واکنش اکسایش در شرایط حلال:  
بررسی واکنشهای اکسایش توسط   DMn در شرایط بدون حلال و تحت تابش امواج ماکروویو:  
بازیابی رزین:  
نتیجه گیری :  
منابع  

تکنیکهای عمومی

مواد شیمیایی و حلالهای بکار رفته از شرکت مرک آلمان و فلوکای سوئیس تهیه شدند

رزین تبادل آنیونی بازی قوی Dowexl –x8 بایون مخالف کلرید و 8% دی وینیل بنزین بعنوان عامل اتصال عرضی و ساختار ژلی بامش 50-20 از شرکت فلوکا و بامش از شرکت مرک آلمان  تهیه شد

از آنجائیکه محصول واکنشها شناخته  شده می باشند. شناسایی  آنها از روی نقطه ذوب خود محصول یا مشتق 2 و 4  دی نیتروفنیل هیدرازون یا طیف زیر قرمز آنها صورت گرفت

پیشرفت واکنشها توسط کروماتوگرافی لایه نازک بر روی سیلیکاژل با کمک صفحات TLC آماده (SILG/UV 254) دنبال شدند. بازده واکنشها از روی وزن محصول جدا شده یا وزن مشتق  2 و 4 دی نیتروفنیل هیدرازون محاسبه شد

طیفهای IR توسط اسپکتروفوتومتر Shimadzu مدل 470 گرفته شده اند

تهیه واکنشگر پرمنگنات تثبیت شده بر روی رزین تبادل آنیونی Dowex1-x8 و تعیین ظرفیت رزین نسبت به آنیون پرمنگنات

به محلولی از kMnO­ ( g  474/0 و mmol 3 ) در آب (cc40) در حال هم خوردن به تدریج رزین تبادل آنیونی مرطوب (g5 رزین تبادل آنیونی که به مدت 4 ساعت در آب مقطر خیس می خورد) اضافه کرده و مخلوط حاصله به مدت 3 ساعت توسط همزن مغناطیسی بهم می خورد. پس از این مدت مخلوط توسط کاغذ صافی صاف و توسط آب مقطر و سپس استون (cc40) کاملاً شسته می شود. وجود Clدر محلول زیر صافی و بی رنگ بودن کامل آن نشان می دهد که تمامی پرمنگنات روی رزین تثبیت می شود. بنابراین مقدار یون پرمنگنات بر هر گرم رزین mmol6/0 (g0948/0) می‌باشد.برای تایید این مقدار ، ظرفیت ، زرین نبت به یون پرمنگنات توسط تیتراسیون برگشتی باواکنشگر فروآمونیوم سولفات در محیط اسیدسولفوریک نتیجه یاد شده را تایید نمود. سپس رزین به مدت 15 دقیقه در داخل آون در دمای 50 قرار می گیرد تا کاملاً خشک شود

لازم به ذکر است که روش ارائه شده در بالا برای تهیه واکنشگر چه از رزین دانه‌ای با مش  50-20 ومش           و چه از رزین کاملاً پودر شده استفاده شده باشد، یکسان است

بر ای تعیین ظرفیت رزین نسبت به آنیون پرمنگنات مقدار شخصی مقدار رزین تثبیت شده در روش بالا در مقدار اضافی از اسید سولفوریک دو نرمال ( ml 60-40 ) بمدت یکساعت هم می خورد، مقدار مشخص و اضافی از محلول استاندارد آمونیم فروسولفات اضافه شده و تا زمانیکه رنگ تیره رزین کاملا از بین برود و تقریبا سفید شود هم می خورد. سپس محلول فروآمونیم سولفات واکنش نکرده با محلول استاندارد پتاسیم پرمنگنات  تیتر شده و یون پرمنگنات تثبیت شده بر روی رزین بدست می آید

روش عمومی اکسایش الکلهای بنزیلیک و آلیفاتیک توسط 50-20 DMn[1] در حلال

به محلولی از الکل مورد نظر (mmol6/0) در استونیتریل (ml10) واکنشگر Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین دانه ای بامش 50-20 در قسمت 2-2 ) اضافه شده و مخلوط واکنش به مدت 15-1 ساعت رفلاکس می گردد. پیشرفت واکنش توسط TLC دنبال می شود. (تتراکلرید کربن /دی اتیل اتر: 1/4) بعد از کامل شدن واکنش واکنشگر تثبیت شده توسط کاغذ صافی جدا و  با استونیتریل (ml5*2) شسته می شود.سپس بازده واکنش باتوزین محصول جدا شده با کروماتوگرافی ستونی  یا مشتق 2 و4 دی نیتروفیل هیدارزین محاسبه می شود

اکسایش بنزیل الکل بعنوان یک نمونه از الکلهای بنزیلیک توسط 50-20 DMn در حلال

به محلول بنزیل الکل (g 065/0 و    mmol6/0) در استونیتریل (ml10) واکنشگر Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین دانه ای بامش 50-20 در قسمت 2-2) اضافه شده و مخلوط واکنش رفلاکس شد، تعقیب پیشرفت واکنش توسط TLC (تتراکلرید کربن اتر: 1/4) نشان از اتمام واکنش پس از 1 ساعت بود. در ادامه واکنشگر تثبیت شده توسط کاغذ صافی جدا و با  استونیتریل (ml5*2) شسته شدبرای تعیین بازده بنزالدئید بدست آمده به محلول زیرصافی غلیظ شده محلول 2 و 4- دی نیتروفنیل هیدرازین اضافه شد. بعد از تشکیل مشتق مربوطه ، مشتق توسط کاغذ صافی جدا پس از شستشو با آب خشک شد . و از روی وزن آن بازده بنزالدئید محاسبه شد

روش عمومی اکسایش الکلهای بنزیلیک و آلیفاتیک توسط PDMn[2] در حلال

به محلولی از الکل مورد نظر (mmol75/0) در استونیتریل (ml10) واکنشگر Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین پودریدر قسمت 2-2) اضافه شده و مخلوط واکنش به مدت 2:45-5/0 ساعت رفلاکس می گردد. پیشرفت واکنش توسط TLC دنبال می شود. (تتراکلرید کربن /دی اتیل اتر: 1/4) بعد از کامل شدن واکنش واکنشگر توسط کاغذ صافی جدا و  با استونیتریل (ml5*2) شسته می شود. سپس بازده واکنش باتوزین محصول جدا شده(کروماتوگرافی ستونی ) یا مشتق  2 و 4 دی نیتروفنیل هیدرازین محاسبه می شود

اکسایش بنزیل الکل بعنوان یک نمونه از الکلهای بنزیلیک توسط PDMn در حلال

به محلول بنزیل الکل ( g 081/0   mmol75/0) در استونیتریل (ml10) واکنشگر Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین پودری در قسمت 2-2) اضافه شده و مخلوط واکنش رفلاکس شد. تعقیب پیشرفت واکنش توسط TLC (تتراکلرید کربن /دی اتیل اتر: 1/4) نشان از اتمام واکنش پس از 5/0 ساعت بود. در ادامه واکنشگر تثبیت شدن توسط کاغذ صافی جدا و  با استونیتریل (ml5*2) شسته شد. سپس حلال تبخیر شد

برای تعیین بازده بنزالدئید بدست آمده به محلول زیرصافی غلیظ شده محلول 2 و 4- دی نیتروفنیل هیدرازین اضافه شد. بعد از تشکیل مشتق مربوطه ، مشتق توسط کاغذ صافی جدا پس از شستشو با آب خشک شد . و از روی وزن آن بازده بنزالدئید محاسبه شد

روش عمومی اکسایش آسیلوئینها توسط 50-20 DMn در حلال

به محلولی از آسیلوئین (mmol6/0) در استونیتریل (ml10) واکنشگر تثبیت شده Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین دانه‌ای بامش 50-20 در قسمت 2-2) اضافه شده و مخلوط حاصله رفلاکس می گردد. پیشرفت واکنش توسط TLC دنبال می شود. (تتراکلرید کربن /دی اتیل اتر: 1/4) پس از پایان واکنش بین 5/8-2 ساعت واکنشگر توسط کاغذ صافی جدا و با استونیتریل (ml5*2) شسته می شود. سپس حلال تبخیر شده و بازده واکنش باتوزین محصول جدا شده با کروماتوگرافی ستونی محاسبه می شود

اکسایش بنزوئین توسط50 –20  DMn بعنوان یک نمونه از آسیلوئینها در حلال

به محلولی از بنزوئین (g127/ 0 ،mmol 6/0 ) در استونیتریل (ml10) واکنشگر Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین دانه‌ای بامش 50-20 در قسمت 2-2) اضافه شده و مخلوط رفلاکس گردید. مطالعه پیشرفت واکنش توسط TLC (تتراکلرید کربن/ دی اتیل اتر: 1/4) نشان دهنده اتمام واکنش پس از 5/8 ساعت بود. در ادامه واکنشگر تثبیت شده توسط کاغذ صافی جدا و با استونیتریل (ml5*2) شسته شد. سپس حلال تبخیر شد و بازده واکنش با توزین بنزیل جدا شده توسط کروماتوگرافی ستونی (تتراکلرید کربن روی اتیل اتر (1 / 4 ) بر روی سیلکاژل بدست آمد

روش عمومی اکسایش آسیلوئینها توسطPDMn در حلال

به محلولی از آسیلوئین (mmol75/0) در استونیتریل (ml10) واکنشگر تثبیت شده Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین پودری در قسمت 2-2) اضافه شده و مخلوط حاصله رفلاکس می‌گردد. پیشرفت واکنش توسط TLC دنبال می شود. (تتراکلریدکربن/ دی اتیل اتر: 1/4) پس از پایان واکنش بین 5-5/1 ساعت واکنشگر توسط کاغذ صافی جدا و با استونیتریل (ml5*2) شسته می شود. سپس حلال تبخیر شده و بازده واکنش باتوزین محصول جدا شده باکروماتوگرافی ستون محاسبه می شود

اکسایش بنزوئین توسط PDMn بعنوان یک نمونه از آسیلوئینها در حلال

به محلولی از بنزوئین (g159/0 ،mmol 75/0 ) در استونیتریل (ml10) واکنشگر Dowex1-x8 حامل یون پرمنگنات (تهیه شده از رزین پودری در قسمت 2-2) اضافه شده و مخلوط رفلاکس گردید. مطالعه پیشرفت واکنش توسط TLC (تتراکلرید کربن/ دی اتیل اتر: 1/4) نشان دهنده اتمام واکنش پس از 5/1 ساعت بود. در ادامه واکنشگر تثبیت شده توسط کاغذ صافی جدا و با استونیتریل (ml5*2) شسته شد. سپس حلال تبخیر شد  و بازده واکنش با توزین بنزیل جدا شده توسط کروماتوگرافی ستونی (تتراکلرید کربن روی اتیل اتر (1 / 4 ) بر روی سیلکاژل بدست آمد

اکسایش رقابتی بین بنزیل الکل و بنزهیدرول بعنوان یک نمونه از واکنشهای رقابتی توسط 50-20DMn در حلال

[1]  Dowex Supported Mno4

[2]  Powdered Dowex Supported MnO4

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق شیمی فیزیک کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 34

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 34 صفحه

 شیمی فیزیك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها مقدمه کار و انرژی از مفاهیم بسیار مهم و اساسی فیزیک است.
انرژی به معنی توانایی انجام دادن کار تعریف شده است.
اگر جسمی بتواند کار انجام دهد، دارای انرژی است.
اما خود کار چیست؟
طبق تعریف کار برابر است با حاصلضرب داخلی بردار نیرو در بردار جابجایی، یعنی W=F.
d جسمی را از ارتفاعی رها کنید، نیروی وزن آن جابجا می شود، بنابراین زمین (که نیروی وزن را به جسم اعمال کرده) روی آن کار انجام داده است.
حال گلوله یک فلزی را نظر بگیرید که با سرعت در حال حرکت است و به توپ ساکنی برخورد کرده و آن را پرتاب می کند.
گلوله روی توپ کار انجام داده است، بنابراین گلوله دارای انرژی بوده است.
اگر گلوله ساکن بود توانایی انجام کار نداشت، پس دارای انرژی نبود انرژی دارای انواع مختلف، انرژی مکانیکی، انرژی الکتریکی، انرژی شیمیایی، انرژی گرمایی، انرژی هسته ای .
.
.
می باشد.
در سال 1847 فون هلمهولتز قانون بقای انرژی را اعلام داشت.
بر طبق این قانون، انرژی را می توان از صورتی به صورت دیگر تبدیل کرد، اما نمی توان آنرا نابود یا خلق کرد.
هرگاه به نظر آید که در جایی مقداری انرژی ناپدید شده است، می بایستی در جای دیگر، همین مقدار انرژی ظاهر شود.
این قانون را قانون اول ترمودینامیک نیز می نامند.
تقریباً یکصد سال قبل از هلمهولتز، لاووزیه شیمیدان فرانسوی قانون بقای جرم را بیان داشته بود.
طبق قانون بقای جرم، ماده نه به وجود می آید و نه از بین می رود و در طی یک فرایند شیمیایی مجموع جرم مواد شرکت کننده در آن فرایند همواره ثابت است.
بنابراین در فیزیک کلاسیک دو قانون، قانون بقای جرم و قانون بقای انرژی شناخته شده و مورد قبول بود گرما هر شئی نورانی خواه ستاره خواه شمع، ضمن انتشار نور مقداری گرما منتشر می کند.
در مورد گرما نیز مانند نور دو نظریه وجود داشت.
بر طبق یکی از آنها، گرما جسمی مادی بود که می توانست از یک جسم به جسم دیگر وارد شود.
این جسم را کالوریک Caloric می نامیدند که مشتق از کلمه ی یونانی به معنی.
بر طبق این عقیده، گرما است هنگامی که چوب می سوزد، کالوریک چوب به شعله و از طریق شعله به اجسام مجاور منتقل می شود.
در اواخر قرن هیجدهم این نظریه مطرح شد که گرما به صورت ارتعاش است.
در سال 1798 بنجامین تامسون که به سوراخ کردن توپ نظارت می کرد، متوجه شد که مقداری گرما تولید می شود.
وی نظر داد که این گرما می بایستی به صورت ارتعاش باشد و بر اثر اصطکاک مکانیکی مته و توپ تولید می شود ژول مدت سی و پنج از عمر خود را صرف تبدیل انواع کار به گرما کرد.
وی مقدار گرمایی را که از یک جریان الکتریکی تولید می شود، اندازه گیری کرد.
با چرخاندن چرخهای پره دار در داخل آب، با متراکم کردن گاز و کارهای دیگری از این نوع انجام داد تا سر انجام به این نتیجه رسید که مقدار معینی کار، به هر صورتی که باشد، همیشه مقدار معینی گرما ایجاد می کند که وی آن را معادل مکانیکی گرما نامید Mechanical Equivalent of Heat چون گرما می توانست به کار تبدیل شود، می بایستی صورتی از انرژی باشد Energy یک کلمه یونانی به معنی حام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سنتز متانول و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سنتز متانول و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سنتز متانول و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
بخشی از فهرست مطالب پروژه سنتز متانول و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word

فصل اول : سنتز متانول و چگونگی تبدیل آن به الفین
متانول
تولید متانول
کاربرد متانول
نکات ایمنی در مورد متانول
خواص فیزیکی متانول
اتیلن
روش های تولید اتیلن
کاربرد های اتیلن
نحوه شناسایی اتیلن
ضرورت توجه به تولید پروپیلن و تکنولوژی های جدید آن برای کشور
عرضه و تقاضای پروپیلن در جهان
تکنولوژی های تولید پروپیلن
ضعف خاورمیانه در تولید پروپیلن
تکنولوژی تبدیل متانول به الفین
بازگشت سرمایه طرح
فصل دوم : برآورد اقتصادی طرح
تعیین هزینه خرید تجهیزات اصلی
کمپرسور
راکتور
سپراتور
مبدل حرارتی
برج تقطیر
محاسبه قیمت تمام شده محصول
هزینه های مستقیم
هزینه های غیر مستقیم
هزینه تولید محصول
هزینه استهلاک
هزینه کارگر و مهندس
هزینه تعمیر و نگهداری
هزینه خدمات
هزینه مستقیم تولید
مخارج عمومی
قیمت تمام شده محصول
قیمت فروش محصول
محاسبه مالیات سالیانه بر سود ناخالص
 سود خالص پس از كسر مالیات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مآخذ پروژه سنتز متانول و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word :

کتاب طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی (تالیف ماکس اس . پیترز)

1- CMAI Report, World Propylene supply study

2- www.chemsystems.com

3- www.chemsystems.com

4- Watson . and J.K.wilkinson , Manufacturing Costs and  How to Estimate Them . Chem. Eng . 81(7) : 92 . 1974

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید