جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی در word دارای 216 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی در word :

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی – ویژه کنکور سال 95 – همراه با تست و پاسخ تشریحی

فصل اول:مفاهیم
طرحریزی: عبارتست از طرح، بهبود و پیاده کردن سیستمهای متشکل از طرح استقرار (تجهیزات و بخشهـا) و سیسـتم
حمل و نقل (مواد اولیه، قطعات و محصولات) به طوری که حداکثر کارآیی از تلفیق منابع حاصل شود.
طرح استقرار: عبارتست از آرایش یکنواخت و هماهنگ کلیه تجهیزات،ماشینآلات و بخشهای داخل یک واحد تولیدی و
خدماتی به طوری که حداکثر کارآیی از ترکیب ماشینآلات، تجهیزات و نیروی انسانی حاصل شود.
سیستم حمل و نقل: عبارتست از سیستمی که با حداقل هزینه، مطلوبیت مکانی را برای کلیـه ماشـینآلات، تجهیـزات و
بخشها طوری برقرار نماید که جریان (مواد، قطعات، محصولات، اطلاعات افراد) به بهترین شکل ممکن برقرار شودو
دوره عمر محصول:
به طور کلی عمر هر محصول دارای 5 دوره زیر میباشد:
1- مرحله مصرفی ( تولید به تعداد کم)
2- مرحله رشد (تیراژ تولید زیاد محصول)
3- مرحله بلوغ
در مرحله بلوغ هزینههای بازاریابی افزایش مییابد.
در مرحله بلوغ در صورتی که محصولات جدید وارد بازار شود دارای حداکثر سود می باشد و
در مرحله بلوغ کیفیت بر میزان تقاضا مؤثر بوده و رقابت محسوس است.
4- مرحله اشباع (فروش محصول کم میشود)
5- مرحله نزول (انزوای از بازار فروش و توقف خط تولید)
2- اهداف طرحریزی
1- تسهیل فرآیند ساخت: بخشها طوری باشد که جریان برگشتی در حداقل خودش باشد.
2- بهبود سیستم حمل و نقل: از نیروی جاذبه، سطح شیبدار و ایستگاههای مکانیزه در تقلیل هزینه استفاده شود.
3- حفظ قابلیت انعطاف
4- استفاده مؤثر از فضا و مساحت
5- حداقل کردن سرمایهگذاری روی ماشین آلات
فرآیند واحد
کوچکترین اجزای یک عملیات به فرآیند واحد معروف هستند به بیان بهتر عملی اسـت کـه تغییـر سـاده بـر روی اقـلام
حاصل میکند.
مزایا
ـ فرآیند واحد برای بیان عملیاتی که باید انجام شود مناسبتر هستند.
ـ فرآیندهای واحد امکان جمعآوری اطلاعات تفصیلی در مورد فرآیند تولید را فراهم میکند.
ـ به کمک فرآیندهای واحد ایجاد و ترکیب یک فرآیند جدید مقدور میگردد.
ـ فرآیندهای مختلف را میتوان به کمک فرآیند واحد ارزیابی کرد.
ـ هزینه هر فرآیند را میتوان برحسب هزینه استاندارد فرآیند واحد بیان کرد.
8ـ انواع طرحهای استقرار
1ـ طراح استقرار براساس محصول:
خواص:
حجم تولید بالا، تنوع کم، ماشینآلات به صورت پیوسته قرار میگیرند، نقش ماشین بیشتر از انسان است، تقاضـا تقریبـاً
ثابت.
مزایا:
ـ سهولت نظارت و برنامهریزی
ـ بیشتر کارگران آماتور هستند
ـ حمل و نقل در حداقل ممکن و عقبگرد کم میشود.
ـ تمرکز عملیات باعث بکارگیری بهتر فضاست.
ـ زمان تولید کمتر میشود.
ـ موجودی در جریان ساخت کاهش مییابد.
ـ افزایش انگیزه کار گروهی «14» علوم وصنایع غذایی
ـ حداکثر بهرهگیری از ماشینآلات در این روش استقرار باعث بینیازی از کارگران ماهر میشود.
ـ فضای مورد نیاز به دلیل تمرکز عملیات کمتر است.
ـ زمان راهاندازی یا بلااستفاده ماندن ماشینآلات کاهش مییابد و در کل زمان تولید صرفهجویی میشود.
ـ امکان برقراری توازن کاری بین انسان و ماشین راحت است.
ـ بازرسی و کنترل کیفیت بهتر انجام میگیرد.
معایب
ـ عدم انعطافپذیری
ـ حجم بالای سرمایهگذاری
ـ در حجم تولید کم، قیمت تمام شده افزایش یابد.
ـ با تغییر طرح محصول، خط تغییر میکند.
ـ خرابی یک ماشین باعث کندی و یا توقف خط میگردد.
ـ سرعت خط تولید با کمترین ماشین معین میگردد.
تستهای طبقه بندی شده
1ـ آنالیز ارزش Value Amalysis چیست؟
1) فعالیتی است که به منظور تعیین نقطه سر به سر و اندازه اقتصادی تولید به کار میرود.
2) فعالیتی است که جهت ارزیابی نقشههای جانمایی و انتخاب یکی از آنها به کار میرود.
3) فعالیتی است که جهت ارزیابی محصول و تغییرات در آن برای تولید آسانتر با هزینه کمتر انجام میشود.
4) فعالیتی است که به منظور هزینهیابی و تعیین قیمت تمام شده محصول به کار میرود.
2ـ اطلاعات مربوط به ترتیب و تعداد عملیاتی که بر روی یک قطعه انجام میشود، از کدامیک از تکنیکهـای
زیر قابل کسب است؟
(Bull of Material) مواد لیست (2 (Assembly Chsrt) مونتاژ نمودار (1
(Rowte Sheet) قطعات مسیر برگه (4 (Part List) قطعات لیست (3
3ـ برای شناسایی نوع ماشینآلاتی که در فرآیند تولید محصولات مختلـف اسـتفاده مـیگردنـد، از کـدام
تکنیک میتوان استفاده کرد؟
1) برگه مسیر قطعات 2) نمودار مونتاژ
3) لیست قطعات 4) نمودار دو رابطه فعالیتها
4ـ در کدام مرحله عمر محصول، هزینههای بازرایابی افزایش می یابد؟
1) رشد 2) نزول 3) بلوغ 4) اشباع
5ـ اطلاعات مربوط به محصول غالباً توسط کدامیک از فرمهای زیر تدوین میگردد؟
1) لیست قطعات، ساخت محصول، برگ مسیر جریان، نقشه قطعات، نقشه محصول
2) لیست قطعات، نمودار جریان، دیاگرام جریان، درخت محصول، نقشه محصول
3) برگ مسیر، نمودار فرآیند، درخت محصول، لیست مواد، نقشه محصول
4) لیست قطعات، لیست مواد، درخت محصول، نقشه قطعات، نقشه محصول «20» علوم وصنایع غذایی
6ـ کدامیک از عبارات زیر صحیح نیست؟
1) اطلاعات مربوط به روش ساخت محصول در برگ مسیر و اطلاعات مربوط به قطعات در لیست قطعات ثبت میشود.
2) یکی از روشهای تحلیل جریان مواد استفاده از چارت رابطه فعالیتهاست.
3) لیست قطعات حاوی اطلاعات جامعتری نسبت به لیست مواد است.
4) یکی از اهداف طراحی کارخانه میتواند بهبود ایمنی باشد.
7ـ کدام دسته از ماشینهای زیر برای خطوط تولید با تیتراژ بالا مناسبتر است؟
1) نیمه اتوماتیک 2) عمومی 3) تکمنظوره 4) استاندارد
پاسخنامه
1ـ گزینه 3 صحیح است.
2ـ گزینه 4 صحیح است.
نمودار مونتاژ و لیست مواد و برگه لیست قطعات، هیچکدام هیچ اطلاعاتی از عملیات انجام شده روی محصول ندارند.
3ـگزینه 1 صحیح است.
در برگه مسیر تولید نام و نوع ماشینآلات آورده میشود.
4- گزینه 3 صحیح است.
5ـ گزینه 4 صحیح است.
توجه کنید در سایر گزینهها، اطلاعات مربوط به عملیات انجام شده روی قطعه نیز آمده است.
6ـ گزینه 2 صحیح است.
نمودار رابطه فعالیتها، به ارتباط بین فعالیتهای مختلف (ارتباط کیفی) بستگی دارد. برای تحلیل جریان مواد بهتر است از
نمودار از ـ به استفاده کنیم.
7ـ گزینه 4 صحیح است.

Pdfنوع فایل:

سایز: 3.85mb

تعداد صفحه:216

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی در word دارای 230 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی در word :

بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی

جایگاه زمین شناسی ایران

در زمین شناسی ایران، این باور وجود دارد كه سرزمین ایران در بخش میانی كوهزاد آلپ- هیمالیا است، كه از باختر اروپا آغاز و پس از گذر از تركیه، ایران، افغانستان تا تبت و شاید تا نزدیكی های برمه و اندونزی ادامه دارد (شكل 1-1)

جایگاه زمین شناختی ویژه این كوه ها در فصل مشترك دو قاره اوراسیا و گندوانا سبب شده تا درباره چگونگی پیدایش این نوار چین خورده دو انگاره بزرگ ناودیس تتیس و زمین ساخت ورقی مورد بحث باشد بررسی دو انگاره یاد شده و گفتمان در این زمینه می‌تواند در بیان جایگاه زمین شناسی ایران كارساز باشد.

انگاره بزرگ ناودیس تتیس: براساس این نظریه، در جایگاه كنونی كوه های آلپ- هیمالیا، بزرگ ناودیسی وجود داشته است كه از اشتقاق ابر قاره پانگه آ شكل گرفته و زادگاه نوار چین خورده آلپ- هیمالیا است. درباره بخش ایرانی این بزرگ ناودیس فرض بر آن است كه البرز، به دلیل داشتن سنگ های آتشفشانی فراوان، نوعی ائوژئوسینكلینال و زاگرس به دلیل نداشتن سنگ های آتشفشانی نوعی میوژئوسینكلینال است كه به وسیله توده مقاوم ایران مركزی از یكدیگر جدا بوده اند.

با آغاز پژوهش های زمین شناختی گسترده، این یقین به دست آمد كه انگاره بزرگ ناودیس تتیس با ویژگی های زمین شناختی ایران همخوانی و هماهنگی ندارد و ایرادات زیر بر آن وارد است:

§سنگ های منسوب به پركامبرین ایران، با وجود دگرگونی و دگرشكلی پیشرفته، آواری های انباشته شده در حوضه های كم ژرفایند.

§ردیف های پركامبرین پسین- تریاس میانی ایران، رسوبات كنار قاره ای هستند كه در محیط های پلاتفرمی انباشته شده اند. در ضمن، در این توالی ایست های رسوبی متعدد وجود دارد كه گاهی به بزرگی 40 و حتی 70 میلیون سال است بنابراین ویژگی های سنگی و محیط های رسوبی پركامبرین پسین- تریاس میانی ایران شباهتی به بزرگ ناودیس ندارد.

§ردیف های تریاس بالا- ژوراسیك میانی ایران (به جز زاگرس) رسوب های زغالدارند كه در حوضه های پیش بوم باتلاقی- مردابی نزدیك به ساحل انباشته شده اند.

§توصیف توده میانی برای ایران مركزی پذیرفتنی نیست، چرا كه فازهای گوناگون آلپی بر این بخش اثر درخور توجه دارند و حتی در مقایسه با البرز و زاگرس پویاترند.

§فراوانی سنگ های آتشفشانی سنوزوییك نمی تواند از ویژگی های بزرگ ناودیسی البرز باشد چرا كه از یك سو بخشی بزرگ از این سنگ ها بر محیط های رسوبی بر قاره ای گواهی می دهند و ویژگی بزرگ ناودیس ها را ندارند و از سوی دیگر، سنگ های آتشفشانی یاد شده محدود به البرز نیستند و این گونه سنگ ها را می توان در گستره هایی وسیع از ایران مركزی دید.

§مقایسه رسوبات پالئوزوییك و مزوزوییك البرز و ایران مركزی نشان می‌دهد كه در بسیاری از زمان ها، رسوبات این دو پهنه در شرایط یكسانی انباشته شده اند و رخساره سنگی همانند دارند. به گفته دیگر نه ایران مركزی توده میانی بوده و نه البرز بزرگ ناودیس.

با تكیه بر گفته های یاد شده دیده می‌شود كه تكوین حوضه های رسوبی ایران و رویدادهای زمین ساختی آن را نمی توان با ساخت های پیچیده زمین ناودیس ها مقایسه كرد و سنجید.

انگاره زمین ساخت ورقی: وجود بعضی پوسته های اقیانوسی سبب شده است تا گروهی از زمین شناسان، جایگاه زمین شناسی ایران را در چارچوب زمین ساخت ورقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. به باور این زمین شناسان (اسمیت، هامیلتون، 1970، كرافورد، 1972، و ….)، در محل كنونی راندگی اصلی زاگرس اقیانوسی گسترده‌ای به نام تتیس وجود داشته كه دو قاره آفریقا- عربستان (گندوانا) و اروپا قاره اوراسیا و زاگرس لبه شمالی سپر آفریقا- عربستان هستند. سه دلیل عمده این دیدگاه عبارتست از:

§تفاوت رخساره های سنگی و زمین ساختی رسوبات دوران دوم و سوم زاگرس با سایر نواحی ایران.

§وجود سنگ های افیولیتی در امتداد راندگی اصلی زاگرس.

§وجود نوار آتشفشانی ارومیه- بزمان.

یافته های نوین زمین ساختی ایران نشان می دهند كه انگاره زمین ساخت ورقی بیانگر جایگاه واقعی زمین ساختی ایران نیست و الگوی توصیف شده به ویژه تعلق ایران مركزی و البرز به قاره اوراسیا با پاره ای از واقعیت های ملموس در ناهماهنگی است. زیرا:

§پی سنگ پركامبرین ایران مركزی و عربستان از نظر نوع سنگ ها شرایط پیدایش و زمان سخت شدگی شباهت زیاد دارند.

§پس از سخت شدن پی سنگ پركامبرین، از زمان پركامبرین پسین تا تریاس میانی، شرایط حاكم بر محیط های رسوبی البرز، ایران مركزی، زاگرس و عربستان همانند بوده است. همانندی رخساره های سنگی مورد سخن، ضمن نفی جدایی البرز- ایران مركزی از زاگرس- عربستان، نشان می‌دهد كه دست كم در زمان های پركامبرین پسین، كامبرین و حتی اردویسین تمام نواحی یاد شده سرزمینی یكپارچه بوده است.

اسمیت (1973)، در بازپسین انگاره زمین ساخت ورقی خود، بر این باور است كه اقیانوس تتیس در زمان پرمین شكل گرفته و همزمان با پیدایش اقیانوس هند بسته شده است. ولی، افتخار نژاد (1359) سنگ آهك های پرمین زاگرس، به ویژه افق های بوكسیتی آن را مشابه البرز، ایران مركزی و آذربایجان می داند كه نشانگر شرایط آب و هوایی یكسان در این نواحی و یكپارچگی آنهاست.

§در انگاره زمین ساخت ورقی، كمان های ماگمایی حاصل از فرورانش باید دارای تركیب شیمیایی كلسیمی- قلیایی باشند در حالی كه، كمان ماگمایی ارومیه- بزمان، بیشتر، فرآورد تكاپوی ماگمایی از نوع قلیایی است كه یادآور كافت های درون قاره‌ای است.

سنگ شناسی:

بطور كلی این سازند شامل آهكهایی به رنگ روشن، درشت متبلور، به شدت گلوكونیتی حاوی تریلوبیت، بازوپایان و هیولیتیده به وفور بهمراه لایه هایی از دولومیت، مارن شیل و ماسه. سازند میلا به 5 بخش تقسیم گردیده است كه از بالا به پایین به شرح ذیل است:

بخش 5 : شیلهای بدون سنگواره و بصورت فرعی شامل لایه های نازك ماسه سنگ آهك و كوارتزیت قاعده ای.

بخش 4: سیلت استون، ماسه سنگ، آهكهای گلوكونیتی درشت متبلور، مارن با سنگواره های تریلوبیت و هیولیتیده.

بخش 3 : آهكهای بلورین، درشت متبلور، بسیار نازك لایه، و به صورت فرعی شامل مارن، سیلت استون حاوی تریلوبیت باز و پایان و هیولیتیده.

بخش 1 : دولومیت های فاقد سنگواره و بصورت فرعی شامل لایه های مارن و شیل.

در هر صورت بخش ماسه سنگ كوارتز دار سفید رنگ پاشی سازند میلا نشانگر نخستین فاز پیشروی آب در هنگام تشكیل این سازند است.

حدود تماس پایینی و بالایی:

حد تماس پائینی:

سازند زیرین سازند میلا، سازند ماسه سنگ قرمز لالون است، طبقات قاعده بخش یك شامل مارن نازك لایه زردرنگ بصورت قاطع و كاملاً قابل انطباق بر روی كوارتزیت بالایی سازند لالون قرار می‌گیرد.

با توجه به تغییرات كمیته ملی چینه شناسی مرز زیرین سازند میلا در قاعده عضو پنجم سابق (به سن اردوویسین) قرار دارد این مرز از نوع همبری فرسایشی است.

حد تماس بالایی:

سازند میلا در زیر طبقاتی حاوی سنگواره های دونین پسین كه منسوب به سازند جیرود هستند قرار می گیرد، كنگلومرای قاعده جیرود بصورت قابل انطباق و از طریق یك دگرشیبی فرسایشی بر روی بخش 5 سازند میلا قرار گرفته است.

سنگواره و سن:

بخش 1: چنانچه اشاره شده فاقد سنگواره است. بخش 2 در برش نمونه شامل تریلوبیت های گروههای Anomocarella ‘ Lioparella و همچنین دیگر سنگواره ها Obolus , Iranochuangia cf. Iranolessia Chuangia و Hyolittes كه سن آنها كامبرین میانی پسین تا كامبرین پسین حدس زده می‌شود.

بخش 3 : حاوی فرمهایی از گروه cf. Eochuagia , Prochuangia , Anomocarella Kaolishania و گونه جدیدی از خانواده Damesellidae (Billingsekka cf. Tonkiciana) Apheorthis . Billingsella براساس این سنگواره سن كامبرین پسین برای این بخش در نظر گرفته شده است.

بخش 4 : از این بخش سنگواره های ذیل تشخیص داده شده اند.

Quadraticeopha lus , Lranaspis , saukia , Saukia , Sinosaukia. Brescoia sp.

Kaolishania , chuangia cf. Eochuangia , Hyolithes sp.

سن بخش 4 در این بخش سن فسیلها كامبرین پسین تا اردوویسین پیشین نسبت داده شده است.

در البرز مركزی سازند میلا از طبقاتی كه قابل تطبیق با بخش های 2 و 3 برش نمونه سنگواره های ذیل شناسایی شده اند.

Prochuangia sp . , Iranolessia sp ., Lranolessia cf. Pisciformis (King) “Obolus” Chuangia sp.

در كوههای سلطانیه از طبقاتی قابل انطباق با بخش های 2 و 3 و احتمالاً بخش 4 برش الگوی سازند میلا سنگواره های ذیل بدست آمده است. Cf. Angulata, Prochuangea Kaolishania, Anomocarella sp. , Lioparella sp Ldahoia chuangia و فرمهایی از خانواده های Kaolishanidae , Damesekkidae Billingsella sp. (Billingsella of Tonkiniana), Hyolites sp, Obolus تمام سنگواره های یافت شده در البرز مركزی و كوههای سلطانیه مبین سن كامبرین میانی پسین تا كامبرین پسین رأی سازند میلا می باشد.

-3 بررسی آب شناسی منطقه مورد مطالعه :

به طور كلی میتوان گفت كه شیب توپوگرافی در مناطق مورد مطالعه عمدتا به سمت جنوب میباشد و این شیب گاه به صورت پرتگاهی و گاه بسیاد ملایم میباشد كه این عوامل باعث ایجاد حوضه های آبریزی متفاوت میشود كه این حوضه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های مربوط به آن در هر منطقه به طور جداگانه بررسی میشود.

2-3 مسیر تهران – چالوس

1-2-3 رودخانه‌های مهم واقع در مسیر

مهمترین رودخانه دائمی این منطقه كه بر روی مسیر آن سد امیر كبیر جهت مهار آب آن بنا شده است رودخانه كرج نام دارد . كه از رودخانه های فصلی و دائمی متعددی از ارتفاعات اطراف بستر رودخانه تغذیه میشود. مانند رودهای شهرستانك و لانیز كه از ارتفاعات توچال سرچشمه میگیرند . در روستای سرك بهم میپیوندند و پس از آن به رودخانه كرج میریزند.

2-2-3 چشمه‌های معدنی واقع در مسیر:

1-2-2-3 چشمه‌های معدنی اطراف كچسر و تونل كندوان:

این چشمه در 8 كیلومتری شمال روستای گچسر در 100 متری شمال كندوان-اطراف هتل گچسر و در 200 متری غرب تونل كندوان از شكاف گچی متعلق به ائوسن نیز رخنمون دارد عامل تشكیل این چشمه‌ها گسل است . آب این چشمه‌‌ها مصرف خاصی نداشته قسمتی تبخیر و بخشی نیز وارد رودخانه میگردد . به استثناء چشمه اطراف هتل گچسر كه آب آن در ردیف آبهای كلروره ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سولفاتی است، بقیه چشمه های ذكر شده در ردیف آبهای سولفاتی سرد با واكنش اسیدی میباشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) در word دارای 281 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) در word :

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مجموعه تست1

PASSAGE ONE:

Health problem associated with the consumption of sugar are numerous. One such risk

to the consumption of sugar is obesity. In the western world where the level of physical

activity has reduced and the level of sugar has increased, sugar is definitely a weapon that

will result in excess weight. Weight gain from sugar is indicated in hardening of the

arteries which directly contributes to heart disease. Furthermore, sugar definitely plays a

role in developing some type of diabetes. Sugar, particularly sugar in fruit juice, is also

known to cause tooth decay. Consumption of sugar may also make one more likely to

suffer from gum disease. Moreover, sugar plays a role in how we behave as well. It has

been suggested that excess sugar may cause depression. It may also result in

hyperactivity or mood swings as one drops from sugar highs to sugar lows.

1. According to this passage ………………

a.Westerners” hyperactivity and mood swings have led to their obesity

b.Arthrosclerosis might occur as the consequence of using too much sugar

c.Gum diseases are certain to occur among those who overeat sugar

d.Irritable bowel syndrome generally occurs whenever a person consumes acidic food

2. The best topic for this “passage could be …………..

a.The best topic for this “passage could be Sugar and its consumption for different age

groups

b.Guides for people to avoid obesity

c.Common health issues related to sugar

d.Sugar and its effect on the natural immune response

place and from continent to continent by migrating birds.

It is known that two influenza viruses can recombine when both are present in an animal

at the same time. The result of such recombination is a great variety of strains containing

different Hand N spikes. This raises the possibility that a human influenza virus can

recombine with and influenza virus from a lower animal to produce an entirely new

spike. Research is underway to determine if that is the way that major new strains come

into being. Another possibility is that two animal influenza strains may recombine in a

pig, for example, to produce a new strain which is transmitted to man

1) According to the passage, scientists have discovers that influenza viruses

…………

a.cause ill health in wild birds

b.do not necessarily cause symptoms in birds

c.are rarely present in wild birds

d.weaken when transferred from animals to man

2) It is known that influenza virus ………..

a.was found in a group of very old birds

b.are often found in wild diseased birds

c.evolved before 100 million years ago

d.can survive in many different places »

3) According to the passage, a great variety of influenza strains can appear after

…………

a.Band N spikes are recombined

b.diseased animal viruses are combined

c.dissimilar types of virus recombine

d.two identical viruses are combined

4) New strains of viruses are produced by the

combination of genes from ……………

a.two groups of migrating birds

b.a human virus and an animal virus

c.diseased lower animals

d.people with influenza

5) According to this paragraph, influenza viruses are NOT produced when …………

a. two influenza viruses recombine in the same animal

a.animal viruses recombine with human viruses

b.two animal viruses recombine in one animal

c.two animal viruses recombine in a human

پاسخنامه3

دانشمندان ثابت کردهاند که ویروس آنفولانزایی که از انسان به دست میآید میتواند سبب بیماری در حیوانات شود.

همان طور، انسان میتواند از حیوانات بیماری بگیرد. در حقیقت، بسیاری از پرندگان وحشی به نظر میرسد حامل

ویروس هستند بدون نشان دادن شواهد بیماری برخی از دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است خانواده«102» زبان پزشکی(قسمت دوم)

بزرگی از ویروس آنفولانزا در قلمرو پرندگان تکامل یافته باشد گروهی از پرندگانی که حدود 100 میلیون سال بر روی

زمین هستند و قادر به حمل ویروس آنفولانزا بدون اینکه به بیماری مبتلا شوند هستند. حتی شواهدی نشان میدهد که

نژادهای ویروسها از محلی به محل دیگر و از قارهای به قارهای دیگر با مهاجرت پرندگان انتقال مییابد.

1. بر طبق متن، دانشمندان کشف کردهاند که ویروس آنفولانزا ……………………..

a) سبب بیماری در پرندگان وحشی میشوند.

b) لزوماً در پرندگان ایجاد علائم بیماری نمیکند.

c) به ندرت در پرندگان وحشی ظاهر میشود.

d) هنگام انتقال از حیوانات به انسان تضعیف میشود.

2. شناخته شده است که ویروس آنفولانزا ……………………..

a) در گروه پرندگان خیلی قدیمی کشف شد.

b) اغلب در پرندگان بیمار وحشی یافت میشود.

c) بیش از 100 میلیون سال قبل تکامل یافتهاند.

d) میتوانند در مکانهای متفاوت بسیاری زنده بمانند.

3. بر طبق متن، گونه متنوع از نژاد آنفولانزا میتواند بعد از ……………………… ظاهر شود.

a) نژادهای N و H دوباره ترکیب شوند.

b) ویروسهای حیوان بیمار ترکیب شوند.

c) انواع مشابه ویروسها دوباره ترکیب شوند.

d) دو نوع ویروس همسان ترکیب شوند

جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) در word
فهرست مطالب

مجموعه تست6. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

7………………………………………………………………………………………………………… PASSAGE ONE:

10…. ……………………………………………………………………………………………………………….. Part two

مجموعه تست14………………………………………………………………………………………………………………. 2

17……………………………………………………………………………………………………………..PART TWO:

17………………………………………………………………………………………………………..VOCABULARY

مجموعه تست21………………………………………………………………………………………………………………. 3

مجموعه تست27………………………………………………………………………………………………………………. 4

مجموعه تست34………………………………………………………………………………………………………………. 5

مجموعه تست41………………………………………………………………………………………………………………. 6

مجموعه تست47………………………………………………………………………………………………………………. 7

مجموعه تست54………………………………………………………………………………………………………………. 8

مجموعه تست60………………………………………………………………………………………………………………. 9

مجموعه تست67…………………………………………………………………………………………………………….. 10

مجموعه تست74…………………………………………………………………………………………………………….. 11

مجموعه تست79…………………………………………………………………………………………………………….. 12

بخش اول:……………………………………………………………………………………………………………….. ……90

درك مطلب……………………………………………………………………………………………………………….. ….90

90….. ………………………………………………………………………………………………………………..1پاسخنامه

95………. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1: متن

95….. ………………………………………………………………………………………………………………..2پاسخنامه

متن اول: ……………………………………………………………………………………………………………….. ….. 101

101 … ………………………………………………………………………………………………………………..3پاسخنامه

107 … ………………………………………………………………………………………………………………..4پاسخنامه

113 .. ……………………………………………………………………………………………………………….. 5 پاسخنامه

118 … ……………………………………………………………………………………………………………….. 6پاسخنامه

123 … ………………………………………………………………………………………………………………..7پاسخنامه

127 … ………………………………………………………………………………………………………………..8پاسخنامه

137 … ………………………………………………………………………………………………………………..9 هپاسخنام

144 . ……………………………………………………………………………………………………………….. 10پاسخنامه

149 . .

نوع فایل:Pdf

سایز: 8.77mb

تعداد صفحه:281

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد در word :

پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد در word

بیان مسأله اساسی فایل به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از فایل) :

توسعه اقتصادی چیست و راه صحیح نیل به آن کدام است؟ این پرسش مکرر تمامی کشورهای توسعه نیافته می­باشد که سالهاست درگرداب توسعه­نیافتگی گرفتارند. اگرچه بسیاری ازاین کشورها درهمان مراحل نخستین توسعه درجا می­زنند و هنوز الگوی مناسب برای توسعه را نیافته­اند اما غالباً به این باور رسیده­اند که هرالگوی مناسب برای نیل به توسعه و هرتعریف صحیحی ازفرآیند توسعه را باید در واژه صنعت و صنعتی­شدن جستجو نمود. مطالعات روستو( Rostow )، کوزنتس ( Kuznets ) و چنری ( Chenery ) و دیگران نشان می­دهد که کشورهای توسعه یافته امروز از طریق صنعتی شدن و گذشتن از مراحل مختلف به این مرحله از توسعه اقتصادی دست یافته­اند. هرچند این نظریه در مورد الگو قراردادن راه توسعه کشورهای صنعتی،امروز برای کشورهای درحال توسعه از نظر طی مراحل مختلف صنعتی شدن مورد انتقاد قرارگرفته شده است، ولی در مورد لزوم صنعتی شدن اختلاف نظری بین اقتصاددانان وجود ندارد.(مجتهد،1370)

امروزه اعتقاد بر این است که مناطق آزاد می توانند تکنولوژی و مدیریت سرمایه را به کشور وارد نموده عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند. مناطق آزاد وسیله ای برای ورود به بازارهای جهانی و بهره گیری از برتریهای نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین المللی بوده و باید به عنوان تسریع کننده ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بکار روند. چنین طرز تفکری موجب می شود که از این مناطق به عنوان ابزاری برای توجیه رفع موانع ضدتوسعه ای یاد گردد (رکن الدین افتخاری و همکاران، 1387).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) در word دارای 184 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) در word :

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) در word

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95

فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون

گلبولهای قرمز خون

گلبولهای قرمز خون که اریتروسیت هم نامیده میشوند حاوی پروتئینی به نـام هموگلـوبین هسـتند کـه اکسـیژن را از

ریهها به بافتها حمل میکند. اگر هموگلوبین در داخل گلبولهای قرمز محصول نباشد، از کلیهها فیلتره . میشود

گلبولهای قرمز همچنین حاوی آنزیم کربنیک انهیدراز هستند که واکنش میـان آب و دی اکسـید کـربن را بـرای تولیـد

COH 32 می اسید کربنیک (

) کاتالیز کند. این امر سبب میشود تا در داخل گلبول قرمز عمـل بـافری شـدن خـون نیـز

انجام بگیرد.

شکل و غلظت گلبولهای قرمز خون

گلبول قرمز طبیعی به شکل یک قرص مقعرالطرفین است که نازكترین بخش آن مرکـز گلبـول مـیباشـد. البتـه شـکل

گلبول قرمز در خلال عبورش از مویرگها تغییر می . یابد

در مردان سالم، میانگین تعداد گلبولهای قرمز در هر میلیمتر مکعب خون 5200000 و در زنان سالم 4700000 عـدد

. میباشد

هر گلبول قرمز می تواند حدود 34 گرم هموگلوبین را در هر 100 میلیلیتر از سلول تغلیظ نماید. به طوری که در مـردان

طبیعی در هر 100 میلیلیتر خون به طور متوسط 15 گرم هموگلوبین و در زنان طبیعی در هر 100 میلیلیتر خـون 14

گرم هموگلوبین وجود دارد.

تولید گلبول قرمز

گلبولهای قرمز که در ابتدا دارای هسته میباشند در هفتههای نخست زندگی رویانی در کیسه زرده تولید مـیشـوند. در

سه ماه دوم بارداری، کبد به محل اصلی تولید گلبولهای قرمز تبدیل میشود؛ اگر چه مقداری نیز در طحال و گـرههـای

لنفاوی تولید میگردند. سپس در ماههای آخر بارداری و پـس از تولـد، گلبـول قرمـز منحصـراً در مغـز اسـتخوان تولیـد

میگردد. مغز تمامی استخوان ها تا سن 5 سالگی قادر به تولید گلبول قرمز هستند ولی پس از آن، مغز استخوان های دراز

به غیر از قسمت پروگزیمال استخوانهای بازو و درشت نی در سال 20 سالگی از چربی انباشته شده و نمیتوانند گلبـول

قرمز بسازند، اما مغز استخوانهای پهن مانند مهرهها، جناغ و دندهها تا آخر عمر میتوانند گلبول بسازند. فیزیولوژی )

شکل 1- 6 مراحل ساخت سلولهای خون را نشان میدهد. کلیه سلولهای خون از یـک سـلول بـه نـام سـلول بنـادین

خونساز چند ظرفیتی (Pluripotent hematopietic stem cell . ) مشتق میگردند

از این سلولها، سلو لهای بنیادین متعهد ساخته میشوند که قادرند کلونیهای خاصـی از سـلولهـا را تولیـد نماینـد بـه

طوری که از سلولهای متعهد، به طور مثال واحد کلونیساز اریتروسیت که مسئول تولید گلبولهـای قرمـز اسـت تولیـد

میگردد. همچنین واحدهای کلونیساز گرانولوسیت و مونوسیت نیز به همین ترتیب تشکیل . میگردند

رشد این سلولها تحت تأثیر القاءکنندههای رشد زیادی انجام میگیرد که یکی از مهمترین آنهـا اینترلـوکین – 2 اسـت.

تمایز این سلولها نیز توسط القاءکنندههای تمایز صورت میگیرد که باعـث تمـایز آنهـا بـه سـلولهـای مختلـف خـونی

. میگردند

مراحل تمایز گلبولهای قرمز خون

اولین سلول حاصل از کلونی سازنده گلبول قرمز، پرواریتروبلاست است. هر کدام از پرواریتروبلاستها چندین بـار تقسـیم

میشوند و اولین نسل از آنها، اریتروبلاست بازوفیلی میباشد که میتواند رنگهای بازی را به خود بگیـرد. ایـن سـلولهـا

حاوی مقدار کمی هموگلوبین هستند، به تدریج محتوای هموگلوبین در آنها زیاد شده، هسته کوچـک مـیشـود و شـبکه

آندوپلاسمی هم از بین میرود. در این زمان این سلولها رتیکولوسیت نامیده میشـوند. رتیکولوسـیتهـا حـاوی بقایـای

دستگاه گلژی، میتوکندری و چند ارگانل سیتوپلاسمی دیگر هستند. رتیکولوسیتها یا عمل دیاپدز (عبور از منافذ غشای

مویرگی به وسیله فشرده کردن خود) در مغز استخوان وارد مویرگهای خونی میشوند. رتیکولوسـیتهـا ظـرف 1 الـی 2

روز پس از ورود به مویرگهای خونی به اریتروسیتهای بالغ تبدیل می . شوند

به طور کلی، غلظت رتیکولوسیتها در خون کمتر از 1 % است. تمام مراحل ساخت گلبول قرمز در شکل 2- 6 آورده شدهاست.

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) در word
فهرست مطالب

فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون ……………………………………………………………………………………14

گلبولهای قرمز خون …………………………………………………………………………………………………………….. 14

شکل و غلظت گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………… 14

تولید گلبول قرمز……………………………………………………………………………………………………………….. .. 14

مراحل تمایز گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………….. 15

تنظیم تولید گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………….. 15

بلوغ گلبولهای قرمز خون ……………………………………………………………………………………………………….. 17

ساخت هموگلوبین……………………………………………………………………………………………………………….. . 18

متابولیسم آهن……………………………………………………………………………………………………………….. ….. 19

جذب آهن از دستگاه گوارش …………………………………………………………………………………………………….. 20

تخریب گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………………………….. 20

آنمیها ( کمخونیها) ……………………………………………………………………………………………………………… 21

آنمی ناشی از خونروی ……………………………………………………………………………………………………………. 21

آنمی آپلاستیک……………………………………………………………………………………………………………….. …. 21

آنمی مگالوبلاستیک………………………………………………………………………………………………………………. 21

آنمی همولیتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. … 22

اثر آنمی بر دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………… ……………. 22

پلیسیتمی……………………………………………………………………………………………………………….. ………. 23

تأثیر پلیسیتمی بر دستگاه گردش خون…………………………………………………………………………………… ……. 23

مقاومت بدن در برابر عفونت ……………………………………………………………………………………………………… 23

لوکوسیتها و ویژگیهای عمومی آنها …………………………………………………………………………………… ………. 24

تولید گلبولهای سفید خون……………………………………………………………………………………………………… 24

عمل نوتروفیلها و ماکروفاژها…………………………………………………………………………………………………….. 25

دستگاه رتیکولوندوتلیال ……………………………………………………………………………………………………………26

ماکروفاژهای بافتی ……………………………………………………………………………………………………………….. .26

التهاب……………………………………………………………………………………………………………….. …………… 27

خطوط دفاعی در برابر عفونت…………………………………………………………………………………………………….. 28

عمل ائوزینوفیلها ……………………………………………………………………………………………………………….. . 29

عمل بازوفیلها……………………………………………………………………………………………………………….. ….. 29

لوکوپنی……………………………………………………………………………………………………………….. …………. 30

لوکمی……………………………………………………………………………………………………………….. 30

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.87mb

تعداد صفحه:184

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی پرورش ماهی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی پرورش ماهی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پرورش ماهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی پرورش ماهی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی پرورش ماهی در word :

بررسی پرورش ماهی در word

پرورش ماهی

رشد ماهیها :

رشد ماهیان و عواملی كه روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند ، زیرا حداكثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست.

ماهی جانوری خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژی نیست ، بدین لحاظ ، یك ماهی نسبت به یك جانور خونگرم ، از لحاظ تبدیل مواد غذایی به پروتئین بدن ، از كارآیی و استعداد بیشتری برخوردار است.

تغذیه ماهیان انرژی مورد نیاز ماهی از غذا تأمین میشود ، بهر حال این انرژی در اصل از خورشید تولید می شود . انرژی خورشید به وسیله گیاهانی كه برای ساختن كربوئیدرات ها، انرژی مصرف می نمایند، به غذا تبدیل می گردد. جانوران این گیاهان را خورده و انرژی ذخیره شده را جهت انجام فعالیت های خود مورد استفاده قرار می دهند ، بنابراین گیاهان بعنوان تولیدكنندگان اولیه مواد غذایی شناخته شده اند ، كه این مواد به صور دیگر تبدیل می گردد و سپس در اختیار ماهیان قرار می گیرد. در زیر بطور فشرده نیازهای غذایی ماهیان مورد اشاره قرار می گیرد.

تركیبات معدنی ماهـیان از مـواد مـعدنی بیشماری استفاده می نمایند كه عناصر ذیل ضرورت بیشتری برای آنان دارد كه عبارتند از : كلسیم ، فسفر ، سدیم ، مولیبدن ، كلر، منیزیم، آهن، سلینیوم، ید، منگنز، مس، كبالت و روی كه عوامل یاد شده از طریق محصولات جنبی كشتارگاهها همچون پودر ماهی در اختیار ماهیان قرار می گیرد.
تركیبات آلی كه خود شامل مواد زیر هستند: پروتئین ها پروتئین ها تركیبات آلی پیچیده ای هستند كه از واحدهای اسید آمینه ساخته شده اند و از طریق اسیدهای دیواره روده به داخل خون جذب و یا جهت تولید انرژی می سوزند. منابع گیاهی و غالباً حیوانی در تأمین پروتئین مصرفی ، در جیره غذایی مصرفی ، تغذیه مصنوعی پرورش دهندگان گنجانده می شود. چربیها این مواد از واحدهای اصلی به نام اسیدهای چرب تشكیل می شوند . اطلاعات در مورد جزئیات نیاز ماهی به چربی در دست نیست، لذا در غذاهای ویژه مصنوعی اهمیتشان در درجه دوم قرار دارد. ئیدرات های كربن این مواد شامل گروه وسیعی از مواد شامل قندها، نشاسته ها و سلولز هستند، ساده ترین ئیدرات های كربن، قندها و پیچیده ترین آنها پلی ساكاریدها است . این مواد غالباً در تغذیه مصنوعی ماهیانی به كار می رود كه از طریق آنزیم آمیلاز، قادر به بهره وری از محصولات گیاهی هستند. ویتامینها : برای سلامت ماهی ضروری و شامل دو دسته اند:

1)محلول در آب كه شامل موارد زیر هستند:

الف) تیامین كه در غلات و حبوبات و سبزیجات و خمیرترش (Yeast) و بافت حیوانی یافت می شود و كمبود آن باعث كمی رشد و تشنج ها است.

ب) پیریدوكسین، كه در خمیر ترش، غلات وحبوبات موجود است و كمبود آن كم خونی ماهی را به دنبال دارد.

ج) اسید اسكوربیك كه در سبزیجات و بافت حیوانی موجود و كمبود آن باعث خونریزی بافتها می شود.

2)محلـول در چربی كه خود شامـل ویتامین های A-D- KوE میباشد:

الف) ویتامین A در روغن ماهی موجود و از طریق گنجاندن پودر ماهی در جیره غذایی تأمین می شود. ب) ویتامینD از طریـق تأثیر نور ماوراء بنفـش در پوست ماهی ساخته می شود و كمبود آن اختلال در فرآیند استخوان سازی را باعث می شود.

ج) ویتامین E و K در بافت گیاهی و سبزیجات موجود و كمبود آنان باعث كم خونی و اختلال در انعقاد خون می گردد.

عوامل زیر نیز در رشد ماهیان آب شیرین از اهمیت برخوردارند :

چه در آب شیرین و چه شور ماهی بدلیل خونسرد بودن ، میزان فعالیت بدنش با افزایش حرارت بسرعت زیاد می شود، لذا هرچه درجه حرارت بیشتر، انرژی بیشتری مورد نیاز ماهی است . بطور معمول در نقاط گرمسیر نسبت به نقاط سردسیر رشد ماهیان آب شیرین بیشتر است.

جریان آب:

ماهیان آب شیرین در صورتیكه در آبی با جریانی سریع نگهداری شوند، نسبت به موقعیكه در یك استخر بسر می برند، مجبور هستند كه برای شنا كردن و موضعگیری در مقابل جریان آب ، انرژی بیشتری مصرف نمایند.

این متد چطور کار می کند ؟

تنها به دو چیز احتیاج دارید: منبعی از آمونیاک و کیت آزمایش برای ترکیبات نیتروژن.

شما یک کیت برای آزمایش آمونیاک نیاز دارید و یکی برای نیتریت. داشتن یک کیت برای نیترات نیز می تواند بخوبی کمک کننده باشد، اما من دریافتم که همان دو کیت اول برای ایجاد این چرخه مهمتر و کافی است. ( دقت کنید که دو اسم نیتریت و نیترات با وجود شباهت زیادی که به هم دارند، دو فاکتور متفاوت می باشند که نقش آنها در چرخه نیتروژن و آسیبی که به ماهی ها وارد می کنند کاملاً متفاوت است. ) این کیت های آزمایش را در بازار و نیز از فروشگاه های اینترنتی می توان خریداری کرد یا از فروشگاه های ماهی و یا حتی از سوپرمارکت های زنجیره ای تهیه کرد. ( بستگی به محل زندگی شما دارد ).

بسیار خوب است که یک پیمانه درجه بندی شده برای اندازه گیری مقدار آمونیاکی که اضافه می کنید داشته باشید و همینطور تمام وسایلی که در نهایت برای تعویض آب به آنها نیاز دارید. برخی از مردم، مانند خود من، ترجیح می دهند برای انجام این چرخه از محصولات تجاری استفاده کنند و برخی نیز فکر می کنند که این محصولات فقط عامل هدر دادن پول است. اینها همه عقاید شخصی است و شما بطور قطع می توانید چرخه را بدون استفاده از باکتری های بسته بندی شده در بطری های تجاری هم ایجاد کنید چرا که آنها همه جا هستند، حتی بطور معلق در هوا.

اگر شما یک آکواریم دیگر که قبلاً نصب شده باشد در دسترس خود دارید، استفاده از شن های آن می تواند در ایجاد چرخه بسیار کمک کننده باشد.این شن ها را در داخل یک جوراب یا جوراب شلواری قرار دهید و سر آنرا گره بزنید، سپس آنرا ته آکواریم جدیدی که بکار انداختید بگذارید تا اینکه بخوبی با باکتریهای عالی بذرپاشی شود. همچنین مقداری آب تمیز از آکواریم قدیمی به آکوراریم جدید اضافه کنید که به ایجاد چرخه کمک می نماید. حقه دیگری که می توانید بکار ببرید این است که فیلتر آکواریم جدید را برای یک هفته در آکواریم قدیمی قرار دهید و بعد به آکواریم جدید منتقل نمایید. یا اینکه بسادگی لوازم فیلتر جدید را برای یک هفته در آکواریم قدیمی قرار دهید و بعد آنرا در فیلتر مناسب قرار داده و قبل از شروع چرخه در آکواریم جدید بگذارید.اگر هم که این آکواریم جدید اولین آکواریم شماست و دسترسی به آکواریم قدیمی نیز ندارید، اصلاً نگران نباشید، چرا که باز هم می توانید از روش چرخه بدون ماهی استفاده کنید.

بسیار خوب، دکوراسیون را قرار دادید و آکواریم را پر نمودید، فیلتر هم بخوبی بکار خود مشغول است. دمای آب را به اندازه 30 تا 32 درجه بالا ببرید . این عمل به سرعت چرخه کمک می نماید. اما نیاز نیست که شما صبر کنید تا دما به این حد برسد و بعد آمونیاک را اضافه کنید . این کار را بعد از پر کردن آکواریم ، هر زمان که خواستید می توانید انجام دهید. اگر می خواهید که یک آکواریم محتوی گیاه داشته باشید، حتماً در طول چرخه این گیاهان را اضافه کنید ( برعکس ماهی ها، گیاهان مقادیر کم آمونیاک را دوست دارند) اما در اینصورت دما را به 25 تا 27 درجه کاهش دهید چرا که بیشتر گیاهان آب گرم را دوست ندارند.

کیت آزمایش آمونیاک خود را آماده کنید. مقداری آمونیاک اضافه نمایید. با مقدارکم شروع کنید. فقط دو قاشق چایخوری برای یک آکواریم کوچک ( حدود 40 لیتر آب ) و نصف فنجان برای آکواریم های بزرگ ( حدود 200 لیتر ). حدود یک ساعت صبر کنید و اجازه بدهید که آمونیاک منتشر شود و بگردش درآید. حال آزمایش کنید. هدف شما باید قرائت رنج آمونیاک در حدود 3 تا 5 میلی گرم بر لیتر(یا ppm) باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تفکیک سوالات عمومی و اختصاصی رشته ریاضی درآزمون 94 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد

تفکیک سوالات عمومی و اختصاصی رشته ریاضی درآزمون 94 در word

تمامی سوالات اختصاصی وعمومی آزمون سراسری رشته ریاضی سال 1394 را تفکیک کردیم که از هردرس و ازهربخش چند تا سوال آمده ومهمتراینکه کدوم بخش کتاب مهمتراست وبیشترباید بخوانیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در word :

مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در word

مقدمه:

این روزها جمله «وابستگی 90 درصدی روغن، ورشكستگی ملی» به واژه ای تكراری تبدیل شده و در هر محفل و نشریه ای این كلمات به كرات بیان می‎شود. این جمله زمانی حیرت انگیزتر می‎شود كه در كنار بحث خودكفائی گندم نیز قرار بگیرد. ایرانی كه تا چند سال پیش بزرگ ترین وارد كننده گندم جهان بود طی چند سال، تنها چند سال، به خودكفائی رسیده و حتی زمزمه های صادرات نیز به گوش می رسد. مسئولان جهاد كشاورزی طی همین سالها با توجه به این موفقیت به فكر برنامه ریزی برای تأمین نیازهای كشور به دانه های روغنی از داخل افتاده اند تا شاید روزی هم بتوان از این سرشكستگی ملی رهایی یافت. این مدیران امیدوارند اجرای طرح ده ساله دانه‌های روغنی نیز مثل گندم باعث افتخار و مباحاتشان شود (ماهنامه روغن نباتی، 1383 الف). كشور ایران معادل 000، 800 ، 164 هكتار مساحت دارد كه از این مقدار، 15 الی 18 میلیون هكتار شوره‌زار، 20 الی 22 میلیون هكتار بیابان و تقریباً یك میلیون هكتار نیمه خشك است. ایران با متوسط نزولات آسمانی 240 میلی متر كه از یك سوم میزان نزولات سالانه جهانی (700 میلی متر) كمتر می باشد، دارای اقلیم خشك و نیمه خشك است. در مناطق خشك، میزان باران سالانه، كمتر از تبخیر و تعرق بوده و بروز دوره خشكی در طول سال امری عادی است (كافی و همكاران، 1379 ب). تحقیقات انجام شده نشان داده است كه متوسط افت عملكرد سالیانه به واسطه خشكی در جهان 17 درصد بوده كه تا بیش از 70 درصد در هر سال می‎تواند افزایش یابد(Edmeades et al, 1994). با توجه به این موضوع كشاورزان و دست اندركاران كشور، اصولاً باید با تلاش فراوان و مدیریت صحیح و اقتصادی منابع آبی و استفاده بهینه از آب در تولید هر چه بیشتر محصولات زراعی، مشكل غذایی جمعیت را رفع سازند. دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشكیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسیدهای چرب، حاوی پروتئین نیز می باشند (شیرانی راد و دهشیری، 1381). دانه های روغنی به دلیل تولید روغن های با كیفیت بالا و درصد زیادی از اسیدهای چرب و مرغوب از اهمیت شایانی در تغذیه انسان برخوردارند (آلیاری و همكاران، 1379). در حال حاضر، مصرف سرانه روغن خوراكی كشور بیش از 16 كیلوگرم برآورد شده است. لذا با توجه به جمعیت كشور، نیاز به حدود یك میلیون تن روغن در سال می‎باشد كه بیش از 90 درصد آن از طریق واردات تأمین می‎شود (شیرانی راد و دهشیری، 1381). میزان واردات روغن خام در سال 1382 در جدول (1-1) درج گردیده است

(ماهنامه روغن نباتی، 1383 ب). به این لحاظ، لزوم برنامه ریزی بلندمدت و منسجم با هدف نیل به خودكفائی در تولید روغن خوراكی غیرقابل انكار خواهد بود (شیرانی راد و دهشیری، 1381).

جدول(1-1) – میزان واردات روغن خام در سال 1382

ردیف

شماره تعرفه

نام كالا

وزن

ارزش دلاری

1

15071000

روغن خام سویا

777,431,497

436,268,054

2

15091000

روغن زیتون بكر

802,482

699,146

3

15111000

روغن خام نخل

53,108,436

25,127,238

4

15121100

روغن خام آفتابگردان

183,477,357

116,593,314

5

15122100

روغن خام پنبه دانه

4,647,000

2,879,924

6

15141100

روغن خام كلزا

19,973,625

12,374,815

جمع

1,039,440,397

593,942,491

مأخذ: (گمرك جمهوری اسلامی ایران)

در حال حاضر سالانه 2/1 میلیارد دلار صرف واردات روغن نباتی و كنجاله سویا می‎شود و اگر روند كنونی مصرف و رشد جمعیت ادامه یابد، تا چند سال آینده سالانه دو میلیارد دلار صرف واردات روغن خوراكی خواهد شد (ماهنامه روغن نباتی، 1383 ب).

در این میان، كلزا به عنوان یكی از مهم ترین گیاهان روغنی برای كشت در شرایط آب و هوایی كشور مورد توجه قرار گرفته است. تولید جهانی روغن كلزا در مقایسه با دیگر روغن های گیاهی در مقام دوم بعد از روغن سویا قرار دارد و میزان آن بیش از 42 میلیون تن می‎باشد. همچنین، پس از استحصال روغن، كنجاله باقی مانده سرشار از پروتئین بوده و برای تغذیه دام مناسب است (آلیاری و همكاران، 1379). با توجه به اینكه در حال حاضر میزان روغن تولیدی در داخل كشور ناچیز بوده و عمدتاً با كشت گیاهان سویا، آفتاب گردان، پنبه دانه، بادام زمینی، زیتون و كنجد تأمین می‎شود و همچنین با عنایت به اینكه همه ساله مقدار قابل توجهی از زمین های آبی و دیم كشور به منظور تقویت بنیه خاك، بدون كاشت باقی می ماند، لذا كلزا بویژه نوع پائیزه آن با داشتن بیش از 40% روغن و در حدود 40% پروتئین در كنجاله، از لحاظ زراعی می‎تواند در تناوب با غلات كه زراعت عمده كشور می باشد، قرار گیرد و سهم ارزنده ای را در رفع كمبود روغن گیاهی موردنیاز كشور ایفا كند (احمدی، 1371). یكی از عوامل بسیار مهم كه توسعه سطح زیر كشت و تولید موفقیت آمیز گیاه كلزا در كشور با خطر مواجه می سازد، كمبود رطوبت خاك در انتهای دوره رشد می‎باشد (شكاری، 1380). در دوره انتهایی رشد در فصل بهار در كلزا به دلیل همزمانی این گیاه با دیگر زراعت های اصلی از جمله غلات امكان فراهم نبودن آب (دوره خشكی) مهیاست. كم آبی از مهمترین عوامل محدود كننده رشد گیاهان و تولید آنها به حساب می‎آید و در حال حاضر، هیچ راه منطقی برای افزایش نزولات جوی در طول دوره های خشكی وجود ندارد. لذا بهترین راه مقابله با خشكی، به كارگیری عملیات زراعی مناسب و استفاده از ارقامی است كه تحمل به خشكی بیشتری داشته باشند (احمدی و جاویدفر، 1379).

تحقیق حاضر نیز به منظور بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد ارقام بهاره كلزا انجام گرفت.

-6- خصوصیات گیاه شناسی

كلزا با نام علمی Brassica napus L. گیاهی است از خانواده چلیپائیان[1] و یكساله با عدد كروموزومی (38=n2) كه عمدتاً دارای تیپ‌های رشد بهاره ، پائیزه و بینابین می باشد. به طور كلی ویژگی‌های اندام‌های رویشی و زایشی آن به شرح زیر است:

1-6-1- ریشه

دارای یك ریشه اصلی عمودی و غالباً بلند و به شكل دوك می‌باشد كه قطر قسمت فوقانی آن به 1 تا 3 سانتی متر می رسد و تا عمق 80 سانتی متری خاك نفود می‌كند (شیرانی راد و دهشیری،1381). در شرایط آب و هوایی و زمین مناسب ریشه های جانبی رشد كرده و به شدت منشعب می‌شوند(حجازی،1379). این ریشه ها حجم عظیمی از خاك را در برگرفته و جذب رطوبت و مواد غذایی را برعهده دارند ( آلیاری و همكاران،1379). ریشه های این گیاه تا عمق 120 و.150 سانتی متری در زمین فرو می روند. البته نفوذ ریشه در زمین محدود است( حجازی، 1379). در خاك‌های سنگین رسی، عمق نفوذ ریشه كاملاً‌محدود می‌شود. عمق نفوذ ریشه و كشیدگی سیستم ریشه، نقش به سزایی در تحمل خشكی و استفاده بهینه از رطوبت ذخیره شده در خاك دارد. همچنین گیاه را در ارتفاع زیاد با كشت متراكم در مقابل بادهای شدید حفظ می كند (شیرانی راد و دهشیری، 1381). تحقیقات نشان داده اند كه سیستم ریشه ای كلزا اثرات مفیدی روی ساختمان خاك و نفوذ رطوبت دارند و نتیجه اش عملكرد دانه و پروتئین بالاتر در غلاتی است كه در تناوب با آن قرار می گیرند (Norton et al ,1999).

1-6-2- ساقه

كلزا یك ساقه اصلی تولید می كند كه از آن شاخه های زیادی منشعب می شوند (شیرانی راد و دهشیری،1381). ساقه ها معمولاً‌گرد، توپر،راست و سبز هستند كه با افزایش سن گیاه به زردی گرایش می‌یابند. در بیشتر مناطق، ارتفاع ساقه بین 80 تا 150 سانتی متر است، اما در استرالیا ارتفاع ساقه به 250 سانتی متر می رسد كه باعث بروز مشكلاتی در امر برداشت می شود. بنابراین واریته‌های پاكوتاه به سرعت رواج پیدا كرده اند (عاشوری،1380). ساقه در مرحله روزت[2] ، به شكل كوتاه با میان‌گر‌ه های فشرده ( با فاصله ای حدود 5/1-1 سانتی متر از همدیگر) دیده می شود. (آلیاری و همكاران، 1379). پس از پایان مرحله روزت، ابتدا ساقه اصلی طویل می شود و پس از به گل نشستن ساقه اصلی، شاخه های فرعی نیز شروع به طویل شدن می‌كنند. میزان شاخه فرعی آن به واریته، محیط، تغذیه گیاه و تكنیك های زراعی بستگی دارد. (شیرانی راد و دهشیری، 1381). رنگ ساقه تا مرحله گل ،سبز بوده و به تدریج تا رسیدگی فیزیولوژیك[3] به رنگ كاهی در می آید ( آلیاری و همكاران،1379).

1-6-3- برگ

برگ های كلزا به سه فرم چسبیده ساقه آغوش، چسبیده معمولی و دارای دمبرگ می‌باشند. برگ‌های كلزا به صورت متناوب بر روی ساقه قرار می‌گیرند(شیرانی راد و دهشیری،1381). آرایش برگ‌های مزبور متناوب بوده و شكل عمومی آن‌ها بیضوی كشیده با كرك‌های متعدد می ‌باشد. تعداد آن ها بر روی ساقه اصلی در تیپ‌های بهاره در حدود 12 عدد و در تیپ‌های پائیزه بیش از 40 عدد می‌باشد ( آلیاری و همكاران،1379). برگ‌ها در زمان رسیدگی محصول شروع به زردی نموده و از قسمت پائین به سمت بالای بوته خشك شده و ریزش می‌نماید كه این امر باعث سهولت در برداشت می گردد( عاشوری،1380).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن در word :

مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن

مقدمه

آفلاتوكسین‌ها گروهی از مایكوتوكسین‌ها با قدرت سرطان‌زایی، جهش‌زایی و كاهش كارآیی سیستم ایمنی، می‌باشند (Eatan &Gallagher , 1294; IARC , 1993) آنها از متابولیت‌های ثانویه سنتز شده توسط سویه های سم‌زای ASpergillus flavus , Aspergillus parasiticvs و Aspergillus nomius می‌باشند. آفلاتوكسین B1 با توجه به پتانسیل بالاتری كه دارد، بیشتر مورد توجه قرار دارد. رشد قارچهای مولد سم وآلوده شدن به آفلاتوكسین در بسیاری از محصولات غذایی دیده می‌شود (Wood , 1989). در صورت مصرف غذاهای آلوده به سموم آفلاتوكسین B و B2، این سموم به‌آفلاتوكسین‌های M1 و M2 متابولیزه می‌شوند و به درون بافت‌هاومایعات بیولوژیكی و شیر حیوانات شیرده ترشح می‌شوند (Zarba etal , 1992).

سویه‌های گونه‌های Bifidiobacterium , Lactobacillus , Lactococcus در تولید محصولات شیری تخمیری به عنوان استارتر كالچر و تولید كننده طعم و بو، به كار می‌روند نقش اصلی این كشت‌ها تولید اسیدهای آلی مثل اسیدلاكتیك در طی مراحل تخمیر است كه سبب افزایش عمر قفسه‌ای محصولات می‌شود و هم محتویات حساس آنها را تغییر می‌دهد.

اگر شیر به آفلاتوكسین‌ آلوده باشد، احتمال تخریب مرحله تخمیر و تولید تركیباتی با بوی تغییر یافته و ناخواسته را در محصول ایجاد می‌كند (Sutic & Banina , 1990).

اخیراً EL – Nezami و همكارانش (1996 , 1998) گزارشاتی ارائه داده‌اند مبنی بر وجود سویه‌های خاص لاكتوباسیل‌ كه توانسته‌اند آفلاتوكسین‌ها را از محلول آبی جداكنند. به علاوه سویه‌های خاصی از باكتری‌های اسید لاكتیك، توانسته‌اند آفلاتوكسین M1 را از شیر آلوده هم جداكنند (Pierides etal . ;2000). جداسازی آفلاتوكسین در نتیجه اتصال فیزیكی سم به دیواره سلولی یا تركیبات دیواره سلولی است (Haskard et al. 2000 ; EL- Nezami et al. 1998 b).

همچنین جداسازی بعضی متابولیت‌های ضدقارچی مثل دی‌پپتیهدهای حلقوی و فنیل‌لاكتیك اسید و اسیدهای چرب هیدوركسیله شده از باكتری‌های اسیدلاكتیك، توانایی این گونه‌ها در بازدارندگی رشد قارچ‌های فاسد كننده مواد غذایی و مواد سم‌آفلاتوكسین را نشان می‌دهد.

آفلاتوكسین در ذرت

متابولیتهای سمی تولید شده توسط قارچها، كه به عنوان مایكوتوكسین شناخته می‌شوند، در طی چند سال اخیر بسیار مورد توجه واقع شده‌اند. مایكوتوكسین‌ها امروزه به عنوان تهدید كننده‌های سلامتی در حیوانات شناخته شده‌اند كه بیماری‌هایی مثل equine leukoencephalo malaci در اسب‌ها و Porcine edema را در خوك‌ها ایجاد می‌كنند. كاهش وزن، كاهش باروری و كاهش مقاومت در برابر بیماریها و حتی مرگ را به مایكوتوكسین نسبت داده‌اند. هیچ حیوانی نسبت به آنها مقاوم نیست ولی به طور كلی حیوانات پیرتر مقاوم‌تر از حیوانات جوان هستند. بعضی مایكوتوكسین‌ها، مثل آفلاتوكسین در سلامتی‌اشان هم مخاطراتی را ایجاد می‌كنند. این مایكوتوكسین به عنوان یك موتاژن شناخته شده است. شناسایی آفلاتوكسین در ذرت می‌تواند باعث كاهش قیمت آن جهت بذر و یا حتی معدوم ساختن آن شود. آلودگی با مایكوتوكسین ها ارتباط مستقیم با تاثیرات جوی دارد.

قارچ Aspergillus Flavus تولید كننده آفلاتوكسین در محصولاتی مثل ذرت، پنبه‌دانه و بادام زمینی است. قارچ به طور معمول در طبیعت وجود دارد، اما مقدار آن در هوای گرم و خشك افزایش می‌یابد. آلودگی آفلاتوكسین در ذرت‌هایی بیشتر است كه تحت شرایط استرس تولید شده‌اند. بنابراین، خشكی، گرما، حشرات، كرم‌ها و استرس‌ ناشی از باروركنندگی همگی منجر به ایجاد مقادیر بالای آفلاتوكسین در گیاه می‌شوند. تلاش برای ایجاد هیبریدهای ذرتی كه به آلودگی قارچی مقاوم باشند و سم را در خود انباشته نكنند، وجود دارد، با وجود این هیبریدها بسیار مقاوم هستند ولی از تجمع سم به طور كلی نمی توان جلوگیری كرد. با كاهش استرس و مراقبت از حمله حشرات می‌توان در مقدار آفلاتوكسین كاهش ایجاد كرد (CAST , 1999) .

دمای Fْ100-80 و رطوبت نسبی %85 (% 20-18 رطوبت در دانه‌ها وجود دارد) شرایطی بهینه برای تولید سم و رشد قارچ است.

از طرف دیگر مصرف‌ این محصولات به عنوان خوراك دام می‌تواند سبب ایجاد انواع دیگری از آفلاتوكسین‌ها (M1 , M­2) در شیر حیوانات شود. آلودگی ذرت به عنوان غذای دام و طیور و نیز ماده اولیه جهت فراهم كردن انواع گسترده‌ای از مواد غذایی و تنقلات، دارای اهمیت ویژه‌ای است و كاهش آفلاتوكسین به روشهای مختلف ضروری می‌باشد.

محصولات كشاورزی مثل ذرت، علوفه، بنشن، گندم و یونجه را می‌توان با سیلوكردن نگاهداری كرد. در بسیاری از كشورها محصولات سیلویی دارای ارزش غذایی بالاتری به خصوص برای دام‌ها می‌باشند. در كشورهای اروپایی مثل هلند، آلمان و دانمارك بیش از %90 محصولات تولیدی در سیلوها نگاهداری می‌شوند. حتی در كشورهایی با شرایط عمومی آب وهوایی مناسب جهت خشك كردن مثل فرانسه و ایتالیا، حدود %50 از محصولات خود را در سیلوها نگاهداری می كنند. (wilkson et al.1996) . جهت تولید سیلویی با كیفیت بالا نیاز به مراحل تخمیر میكروبی مناسب وجود دارد. میكروارگانیسم‌های دخیل در مراحل تخمیر سیلوها، علاوه بر افزایش كیفیت غذایی محصول، قادر خواهند بود تا از رشد میكروارگانیسم‌های بیماری‌زا و همچنین قارچ‌های مولد توكسین، جلوگیری كنند.

از آنجاییكه سیلوكردن محصولات بر پایه تخمیرهای متنوع اسید لاكتیكی تحت شرایط بی‌هوازی است، به كار بردن سویه‌های باكتریایی تولیدكننده اسیدلاكتیك كه در سم‌زدایی و كاهش تولید آفلاتوكسین مؤثر هستند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. باكتری‌های اسیدلاكتیك محیطی و ساپروفیت موجود در محصولات، كربوهیدارتهای محلول در آب (WSC) موجود در محصولات را به اسیدلاكتیك و نیز مقدار كمی اسیداستیك تخمیر می‌كنند. بر اثر تولید این اسیدها، PH مواد سیلو شده پایین آمده و رشد میكروارگانیسم‌های فاسدكننده، باز داشته می‌شود. باكتری‌های اسیدلاكتیكی كه عمدتاً در سیلوها یافت می‌شوند. اعضای جنسی‌های لاكتوبا سیلوس، پدیوكوكوس، لوكونوستوك، انتروكوكوس، لاكتوكوكوس و استرپتوكوكوس می‌باشند. اكثر باكتری‌های اسیدلاكتیك موجود در سیلوها، مزوفیل‌اند، یعنی در دمای بین Cْ50-5 رشد می‌كنند كه دمای بهینه رشد آنها بین Cْ40-25 می‌باشد. آنها PH سیلو را تا 5-4 پایین می‌آورند كه این به گونه و شرایط محصول بستگی دارد.

همه باكتری‌های اسیدلاكتیكی هوازی های اختیاری‌ اند اما بعضی شرایط بی‌هوازی را ترجیح می‌دهند (Holzapfel and schillinger , 1992; Teuber et al. 1992) . جمعیت LAB در فاصله بین دروكردن و سیلو كردن محصول افزایش می‌یابد، كه این بر اثر احیاء حالت‌های تاخیری است و نه اضافه كردن مصنوعی و تلقیح میكروارگانیسم. محتوای قندی و تركیبات قندی موجود در محصول و مقدار ماده خشك و شرایط اسیدی و اسمزی موجود در سیلو، بر رشد و رقابت باكتری‌های اسید لاكتیك در تخمیر سیلویی تأثیر می‌گذارند. فاز تخمیری سیلوها در زمانیكه شرایط سیلو بی‌هوازی شود، آغاز می شود كه این عمل معمولاً بعد از چند ساعت از سیلوكردن كه اكسیژن اتمسفری موجود در اعضای گیاه و فواصل محصول خارج شد، آغاز می‌شود و بسته به نوع محصول سیلو شده و شرایط سیلو، برای چند روز تا چند هفته ادامه پیدا می‌كند. در این فاز، لاكتو باسیل‌ها میكروارگانیسم‌های غالب سیلو هستند و PH سیلو را با توجه به عمل تخمیر خود بین 5-8/3 پایین می‌آورند.

زیستگاه:

باكتری های اسید لاكتیكی به طور متداول وجود دارند و وجود كثیرشان درفرآیند های تخمیری شناخته شده است و یا به عنوان ساكنین سطوح مخاطی موجودات عالی شناخته شده اند. آنها نیازمند محیط های غنی غذایی جهت ساكن شدن هستند. دركنار هیدرات كربن ها، نیاز آنها به اسیدهای آمینه، پپتیدها، نمك ها و ویتامین ها، نیز تأمین باید گردد. (carr,chill& maida,2002)

LAB به عنوان نگهدارنده های بیولوژیكی (biopreservatives)

LBA ها به طور معمول درمواد غذایی وجود دارند و عنوان كشتهای خالص به طیف وسیعی از محصولات غذایی اضافه می شوند. آنها را به عنوان میكروگانیسم هایی بی خطر می دانند و حتی در برخی موارد منافع آنها در سلامتی انسان و حیوان به اثبات رسیده است(probiotics). LAB طیف وسیعی از تركیبات ضد میكروبی تولید می‌كنند مثل محصولات تخمیری كاهش دهنده PH، اسید استیك و اسید لاكتیك و نیز پراكسید هیدروژن، اسید فرمیك، اسید پروپیونیك و دی استیل (Lind
gren&Dobrogosz,1990)مكانیسم دقیق عمل ضد میكروبی با توجه به پیچیدگی و همكاری ای كه تركیبات مختلف بایكدیگر دارند، مشخص نشده است. عمده تحقیقات برمبنای شناسایی و تشخیص مواد مختلف ضد میكروبی، و به خصوص ضد باكتریایی، درسیستم های ساده In vitro بوده است و اطلاعات كمی درباره مكانیسم های كلی سیستم های نگهدارنده پیچیده درمحیط های غذایی و غذای دامی وجود دارد (Earnshaw,1992). مطالعات درباره اثر LAB برروی قارچها پیچیده و دشوار است كه به دلیل حساسیت اكثر قارچها به محصولات عادی تخمیر مثل اسیدهای لاكتیك واستیك است (Bonestroo et al ,1993;lindren &dobrogosez,1990 ) مقالات چاپ شده درباره LAB های ضد قارچ هنوز كم هستند و اكثر آنها به فعالیت بازدارندگی LAB اشاره دارند. تا به امروز مطالعات كمی درمورد شناسائی تركیبات و معایب گزارش شده است(جدول 1)

متابولیت های ضد قارچی

اسیدهای آلی :

اسید لاكتیك متابولیت اصلی LAB است كه سبب كاهش PH می شود وبرای بسیاری از ارگانیسم ها بازدارنده است (Eklund.1989). هیدروفوبیك ترین شكل اسید كه غیر قابل تجزیه است به دیواره سلول نفوذ می‌كند و درداخل سلول تجزیه شده، H+ ایجاد می‌كند كه سبب اسیدی شدن پلاسما می شود (Axelsson,1990). علاوه بر اثر PH، اسید تجزیه نشده، شیب الكتروشیمیای پروتون را به هم می زند و سبب باكتریواستاتیك و درنهایت مرگ باكتری های حساس می شود (Eklund,1989).

LBA های هتروفرمنتیو، استیك اسید درحضور گیرنده های خارجی الكترون درمقادیر نسبتاً زیاد، تولید می‌كنند و در این حالت اسید پروپیونیك تنها درمقادیر ناچیزی تولید می شود. هردو اسید دارای pka بالایی نسبت به اسید لاكتیك هستند و بنابراین دریك PH مشخص نسبت بالاتر اسید غیرقابل تجزیه را دارا هستند. مشابه اسید لاكتیك، اسید های استیك و پروپیوتیك با دیواره های سلول واكنش داده و شیب الكتروشیمیایی پروتون راخنثی كننده اما اثر اسید استیك و پروپیوتیك اغلب به PH كاهش یافته توسط اسید لاكتیك وابسته است (Eklund,1989). اسید پروپیونیك رشد قارچ راكاهش می‌دهد، به خصوص درPH پایین، و بردیواره قارچی د رPH های زیر 5/4 اثر می گذارد. همچنین اسید استیك و اسید پروپیونیك مانع جذب اسید های آمینه می شوند(Eklund,1989). نمكهای اسید پروپیونیك مثل پروپیونات سدیم و پروپیونات آمونیوم اثر مشابهی برروی مخمرها و قارچهای رشته ای در PH پایین می گذارند. Moon(1989) دریافت كه تركیبی از اسیدهای لاكتیك واستیك و پروپیوتیك مانع رشد گونه های مخمری می شود كه به طور طبیعی درغلظتهای بالای (100mm) هركدام از اسیدها به تنهایی، به جز پروپیونیك اسید، به خوبی رشد می‌كند. اسید لاكتیك تولید شده توسطLAB و استات سدیم موجود در MRS (de man Rgosa, &sharpe)، محیط استاندارد رشد برای LAB، می توانند اثرات ضد قارچی توأمی ایجاد كنند (cabo et al,2002;Bullerman 2002). استات سدیم موجود در MRS همچنین می تواند به عنوان یك عامل كمك كننده باسایر تركیبات ضد قارچی تولیدشده توسط LAB عمل كند(stiles et al,2002). همچنین مشاهده شد است كه LAB های غیر بازدارنده می توانند ازسوشهای دارای فعالیت ضد قارچی بالا، اسید لاكتیك بیشتری تولید كنند (Magnusson, strom,roos,sjogren& schnurrer,2003). به هرحال اثرات بازدارندگی اسیدهای آلی مثل اسید لاكتیك، اسید استیك و اسید پروپیونیك ادامه پیدا می‌كند تا مطالعات اثرات ضد میكروبی LAB پیچیده شود، تا زمانیكه خالص سازی بیشتر و دقیق تر و شناسایی بهتر مواد دخیل در آن صورت بگیرد(Magnusson,et al 2003).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جنسیت و زیبایی شناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جنسیت و زیبایی شناسی در word دارای 246 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جنسیت و زیبایی شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جنسیت و زیبایی شناسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جنسیت و زیبایی شناسی در word :

جنسیت و زیبایی شناسی در word

این رساله شامل ترجمه فصولی از كتاب «جنسیت و زیبایی شناسی در word» به تألیف كارولین كورس مایر، استاد فلسفه در دانشگاه ایالتی نیویورك و مقدمه مترجم (شیرین شفائی) می‌باشد.

هر فصل از كتاب به بحث در مورد موضوعات و متفكران مهم در حوزه هنر می‌پردازد و نقش و تاثیر جنسیت در درك ما از مفاهیمی چون خلاقیت، نبوغ و كیفیات زیبایی شناسانه را بررسی می كند. نظریه‌های مربوط به فیلسوفان تأثیرگذاری همچون افلاطون، كانت و هیوم به قصد نشان دادن تأثیر تفكر ایشان بر تحول ایده های فلسفی جنسیتی، مورد ملاحظه قرار می گیرند. نظریه های معاصر با توجه به ارتباطی كه با فعالیت های هنری فمینیستی دارند، ذكر شده اند. در پایان هر فصل، خلاصه‌ای از محتویات آن فصل ارائه شده است و این كتاب شامل 12 تصویر می باشد.

مقدمه مترجم نیز شامل خلاصه ای از مفاد كتاب، تاریخچه مختصری از فمینیسم و تاریخ هنر از منظر فمینیسم می شود.

جنسیت و زیبایی شناسی در word
فهرست مطالب:

چكیده ……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

چكیده و ساختار مطالب………………………………………………………………… 2

فمینیسم ……………………………………………………………………………………. 13

تاریخ هنر از منظر فمینیسم…………………………………………………………….. 17

1- هنرمندان و هنر: مختصری از تاریخ مفاهیم……………………………………………… 23

مبانی مفهومی…………………………………………………………………………….. 25

ایده هنرمند: اسلاف باستانی…………………………………………………………… 31

میمیس: توهم و واقعیت………………………………………………………………… 35

بحث از موزها در باب خلاقیت………………………………………………………. 38

هنرورزی: افراد و گروه‌ها…………………………………………………………….. 44

هنرهای زیبا و تصور مدرن از هنرمند……………………………………………… 48

نبوغ…………………………………………………………………………………………. 54

نظریه‌های بیانگری در هنر……………………………………………………………… 58

خلاصه……………………………………………………………………………………….. 62

2- لذات زیبایی شناسانه………………………………………………………………………….. 67

زیبایی شناسی……………………………………………………………………………… 67

ذوق و زیبایی…………………………………………………………………………….. 73

آراء برك در باب زیبایی……………………………………………………………… 76

آراء كانت در باب احكام ذوقی…………………………………………………….. 80

ذوق چه كسی؟…………………………………………………………………………. 84

نظریه‌های مربوط به نگرش زیبایی شناسانه…………………………………………… 88

نقدهای فمینیستی در مورد درك زیبایی شناسانه…………………………………… 92

خلاصه……………………………………………………………………………………….. 103

3- آماتورها و حرفه‌ای‌ها…………………………………………………………………………. 106

آموزش و پرورش: چه كسی می‌‌آموزد؟……………………………………………. 106

موسیقی……………………………………………………………………………………. 110

اجرا

سرایش

نبوغ و فردیت

ادبیات……………………………………………………………………………………… 123

نوشتن و فروختن

دگربار فردیت

نقاشی………………………………………………………………………………………. 131

دیدن

پرسپكتیو خطی

بازنگری گذشته…………………………………………………………………………. 142

خلاصه…………………………………………………………………………………….. 144

4- جنسیت عمیق: ذوق و خوراك……………………………………………………………… 147

حواس پنجگانه………………………………………………………………………….. 149

لذات محسوس و زیبایی شناسی…………………………………………………….. 155 ذهنیت و عینیت 161

دفاعی از ذائقه…………………………………………………………………………… 166

خوراك و / در/ به عنوان هنر………………………………………………………. 171

آیا پخت و پز یك صورت هنری است؟

خوراك در هنر

خوراك به عنوان رسانه هنری

خلاصه……………………………………………………………………………………. 178

5- چیست هنر؟ (هنر چیست؟)…………………………………………………………………. 181

تعاریف و زمینه‌هایشان………………………………………………………………… 190

هنر و ضد هنر…………………………………………………………………………… 196

نظریه نهادی………………………………………………………………………………. 199

هنر به عنوان یك آیینه: آرتور دانتو……………………………………………….. 201

آثار فمینیستی و مفاهیم متغیر هنری……………………………………………….. 204

رسانه و پیام

بدن هنرمندان

خلاصه…………………………………………………………………………………….. 222

6- لذات دشوار : والایی و اشمئزاز……………………………………………………………. 225

ملاحظه مجدد ذهن و جسم……………………………………………………………. 228

بار دگر والایی………………………………………………………………………….. 231

لوسی ایریگاری: ذهنیت جنسیت مدار……………………………………………… 243

اشمئزاز به عنوان یك واكنش زیبایی شناسانه……………………………………. 250

اشمئزاز و فروافتادگی: جولیا كریستوا……………………………………………… 255

اشمئزاز: مضمون و ایهام………………………………………………………………. 260

خلاصه…………………………………………………………………………………….. 262

یادداشت‌ها……………………………………………………………………………………………. 265

جنسیت و زیبایی شناسی در word
فهرست تصاویر……………………………………………………………………………………… 285

واژه نامه………………………………………………………………………………………………. 286

نمایه…………………………………………………………………………………………………… 291

منابع و مأخذ مقدمه……………………………………………………………………………….. 295

Abstract………………………………………………………………………………………….. 296

جنسیت و زیبایی شناسی در word
فهرست تصاویر

تصویر شماره 1: آگوست رودن، بت جاویدان، 1905 م.

تصویر شماره 2: حرف Q به شكل مزین، به امضای كلاریشیا.

مزامیر ( كتاب سرودهای مذهبی) آلمانی مربوط به آگزبرگ (Augsberg) اواخر قرن دوازدهم (میلادی)

تصویر شماره 3: جودیت لیستر، نوازنده عاشقانه‌‌خوان (Sernade)، 1629.

تصویر شماره 4: ویلیام هوگارث، «خط جذاب»، 1753.

تصویر شماره 5: ژان ـ لئون ژروم، بازار برده رومی، 1884م.

تصویر شماره 6: آرتمیزیا گنتیلشی، سوزانا و مرشدان كلیسا، 1610.

تصویر شماره 7: یوهان زفانی، دانشگاهیان دانشگاه سلطنتی، 2-1771.

تصویر شماره 8: پل گوگن، دوزن اهل جزیره تاهیتی.

تصویر شماره 9: یانا استرباك، بیهودگی: لباسی از گوشت برای یك آدم رنگ و روس رفته لاغر مردنی، 1987.

تصویر شماره 10: نانسی اسپرو، پیكره‌های مصری در حال آكروبات و رقص، 1991/1978-1976.

تصویر شماره 11: آنامندیتا، اثر انجام شده در محیط، 1991/1978-1976.

تصویر شماره 12: سیندی شرمان، بدون عنوان شماره 224، 1990.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید