جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word :

جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

ریزش برگ، غنچه، گل و میـوه
میشود.
درون جذبی absorption
-1فرآیندی کـه بـا آن آب بـه
منفذهای خاك وارد میشود.
-2جذب آب، گاز و مواد غذائی
و غیره در گیاه.
بی کاسه گل acalyculate
ویژگی گلی که فاقد کاسه گـل
است.
خاردار میوه acanthocarpous
ویژگـی گیـاهی کـه شـاخه آن
خاردار است.
acaricide
کنه کش (syn: miticide)
هر مخلوط یا ترکیب شـیمیائی
که میتواند کنهها را بکشد.
ا. بی. ا ABA
کنه شناسی acarology
رشتهای از جانور شناسی که به
بررسی کنهها میپردازد.
بی بر acarpous
ویژگی گیاهی کـه میـوه تولیـد
نمیکند.
بیساگ acaulescent
جوانه فرعی accessory bud
جوانـهای کــه در کنـار جوانــه
اصلی میروید.
میوه کاذب accessory fruit

مجموعه تست
PART A: Vocabulary
Directions: Choose the number of the answer (1) , (2) , (3) , or (4) that best completes the
sentence. Then mark your choice on your answer sheet.
1- We have …………. All the latest safety features into the design so there is no need
to worry. About the project on that count.
1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated
2- She’s working for an overseas …………… of the company and earning a huge
salary for an employee of her experience.
1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary
3- Manh experts ………….. rewarding your child for good behavior but few would
suggest punishement for bad behavior.
1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate
4- Malnutrition in the region is quite ………… affecting up to 78% of children
under five.
1) conflicting 2) widespread 3) inconsistent 4) obligatory
5- The explosion was of such ……….. that it was beard five miles away; it smashed
shop windows all around the area.
1) intensity 2) deviation 3) enthusiasm 4) complement
6- Like any other activity, there are risks ………….. in almost every sport, even in
the so-called safe sports.
1) inherent 2) possessive 3) proportional 4) foundational

پاسخنامه
1- گزینه ی «4» صحیح است.
مشتق شدن=derive چیزی را در جایی یا چیزی قرار دادن = To incorporate sth into sth
در برداشتن=comprise تشکیل شدن=Consist
معنای جمله: ما تمامی آخرین جنبههای ایمنی را در طرح قرار دادهایم، پس احتیاجی به نگرانی در آن مورد نیست.
2- گزینه ی «3» صحیح است.
لـوازم فرعـی=accessory شـعبه=subsidiary احتیـاج – توانـایی=Authority
تکمیلی=supplementary
معنای جمله: او برای یک شعبه خارجی شرکت کار میکند, و حقوق بسیاری به نسـبت کارمنـدی بـا سـابقه او دریافـت
میکند.
3- گزینه ی «4» صحیح است.
نسبت دادن=attribute ترمیم کردن=Amend
دفاع کردن- طرفداری کردن=advocate فراگرفتن=acquire
معنی جمله: بسیاری از متخصصین طرفداری میکنند از این که به خاطر عمل خوب به بچه پاداش داده شود، امـا تعـداد
کمتری تنبیه به خاطر عمل بد را پیشنهاد میکنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق و مقاله ای در مورد بلاست برنج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق و مقاله ای در مورد بلاست برنج در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد بلاست برنج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق و مقاله ای در مورد بلاست برنج در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق و مقاله ای در مورد بلاست برنج در word :

تحقیق و مقاله ای در مورد بلاست برنج در word

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:23

سر فصل ها:

علائم بیماری

خسارت بیماری

تاریخچه

عامل بیماری:

تاثیر مواد غذایی روی بیماری

فسفر

و چند سر فصل دیگر

چکیده:

اشاره به بیماری بلاست برنج احتمالاً به زمانهای خیلی دور می‌رسد.

در چین Soony Ying- shin در كتاب خود

(utili zation of Natural Resources)

كه در سال 1637 منتشر شده است، چند بیماری قارچی برنج را تشریح نمود اولین علایم بیماری كه او شرح داده پژمردگی نشاء‌های برنج می‌باشد، وی در آن موقع آنرا در اثر حرارت و گرمای خورشید كه در دانه‌ها نفوذ می‌كرده دانسته است كه دانه‌ها قبل از آنكه – خنك شوند انبار می‌شدند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word دارای 283 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word :

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

دانلود جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی در word

فصل اول :مدیریت کف باغ

مدیریت و نگهداری خاك باغ
روشهای مدیریت و نگهداری خاك باغ به منظور کنترل رطوبت (حفاظت یا بهرهبرداری) صورت مـیگیـرد. میـزان حفـظ رطوبت بستگی به فاکتورهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها نوع خاك میباشد. برای مثال میزان کاهش رطوبـت خـاك تحت سیستم وجینی کامل در خاکهای لومی که دارای بافتهای ریزتری هستند کمتر از خاکهای شنی میباشد.
روشـهای مدیریت خاك باغ بایستی براساس قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك بهکار گرفته شود.
در مناطقی که میزان ظرفیت نگاهداری رطوبت خاك با توجه به پراکندگی باران پایین میباشد نبایستی از سیسـتمهـای چمنی یا نباتات پوششی استفاده گردد زیرا رطوبت جهت رشد درختان، نباتات پوششی و چمنی کافی به نظر نمیرسد.
در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حفاظت رطوبت خاك روشهای مدیریت خـاك بـه منظـور اسـتفاده از ماشـین آلات سنگین در سطح باغ بکار برده میشود. یکی دیگر از اهداف روشهای مدیریت خاك افزایش مواد آلـی خـاك و در نتیجـه افزایش قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك میباشد.
استفاده از روشهای چمنی به منظور افزایش مواد آلی خاك زمانی سودمندی خواهدبود که میزان تجزیه مواد اضافه شـده کمتر از مقداری باشد که در اثر دیسک زدن به خاك اضافه میشود.
روشهای متفاوتی جهت مدیریت و نگاهداری خاك باغ بکار میرود که مهمترین آنها عبارتند از سیستم وجینـی، سیسـتم وجینی بهعلاوه نباتات پوششی، چمنی، مالچ یا چمنی بعلاوه علف کش و نباتات میانی میباشند که به طـور مختصـر بـه شرح آنها خواهیم پرداخت.
سیستم وجینی
در این روش سطح باغ چندین مرتبه در فصل رشد دیسک زده میشود و بدین طریق از رشد علفهای هرز و سـایر علفهـا جلوگیری میگردد که این عمل موجب افزایش نگاهداری رطوبت خاك میگردد. استفاده از این روش برای مدت طولانی باعث کاهش نفوذ آب باران در خاك میشود. همچنین جاری شدن آب باران در سطح زمین باعث افزایش فرسایش خاك میگردد.
این روش در خاکهایی که بافتهای ریزتری دارند میتوان تا 10 سال اول بعد از کشت درختان بهکار برده میشود.
تستهای میوهکاری (مربوط به دوره نو نهالی و…)
1- به منظور کوتاه کردن دوره جوانی مرکبات کدام مورد صحیح است
1- استفاده از پیوندك بالغ و بدون خار 2- استفاده از پایه رویشی و تغذیه ازتی
3- تامین شرایط مطلوب رشد پایه و استفاده از پیوندك بالغ 4- تامین رطوبت و دمای مناسب برای رشد کافی پایه
2-کدامیک از اعمال زیر دوره نو نهالی Juvenil را کاهش میدهد؟
1- زخم حلقوی در تنه 2- عدم هرس و تقویت رشد
3- کمانی کردن شاخهها 4- هرس شدید شاخهها
3- کدامیک از حالت زیر در نو نهالی درختان میوه بیشتر ظاهر میگردد؟
1- رشد رویشی بسیار بطئی 2- رشد رویشی توام با گلدهی
3- رشد رویشی بسیار زیاد 4- متوقف شدن رشد رویشی

تست های مربوط به ازدیاد درختان میوه
محل قرار گرفتن پیوند در موقع کشت نهال در مناطق باد خیز باید در چه وضعیتی باشد.
1- پشت به جهت باد 2- در سطح خاك قرار گیرد.
3- رو به جهت باد 4- عمود بر جهت باد باشد.
2- در کدامیک از حالات زیر پیوند میانی در درختان میوه استفاده میشود ؟
1- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری انتقالی در درختان میوه استفاده میشود.
2- از پیوند میانی برای تغییر رقم در ناسازگاری انتقالی درخت میوه استفاده میشود.
3- اصولاً در میوه کاری از پیوند میانی استفاده میشود.
4- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری موضعی در درختان میوه استفاده میشود. «

جواب تستهای مربوط به دوره نو نهالی
1-گزینه 3- بالا بردن سرعت رشد و پیوندی بالغ بر روی پایه نابالغ بهترین روش کوتاه کردن دوره درختان است.
گزینه 2- هر چه میزان هرس کمتر باشد باعث کوتاه شدن دوره نونهالی شده تقویت رشد و رشد مداوم هم باعث کوتاهتر
شدن دوره نو نهالی میشود چون چرخه نونهالی را سریعتر کامل وطی میکند.
گزینه 3- در دوران نونهالی رشد رویشی بسیار زیاد است تا مرحله بلوغ که رشد رویشـی کـاهش و رشـد زایشـی شـروع
میشود.
جواب تستهای مربوط به ازدیاد درختان
2-گزینه 1 صحیح است البته در بعضی منابع گزینه 3 هم آورده شده است
گزینه 4 در زمانی که بین پایه و پیوندك ناسازگاری موضعی وجود داشته باشد میتوان از میان پایه استفاده کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی راندمان تولید علوفه در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه بررسی راندمان تولید علوفه در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه بررسی راندمان تولید علوفه در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه بررسی راندمان تولید علوفه در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه بررسی راندمان تولید علوفه در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای در word :

بررسی راندمان تولید علوفه در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای

این محصول در قالب فایل word و در 75 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

پروژه بررسی راندمان تولید علوفه در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای در word
فهرست

فصل اول

1ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. 1

2ـ تاریخچه كشت مخلوط در جهان و ایران …………………………………….. 2

فصل دوم

3ـ مزایای كشت مخلوط ………………………………………………………………… 4

4ـ معایب كشت مخلوط………………………………………………………………… 12

5ـ روش‌های ارزیابی كشت مخلوط……………………………………………….. 17

6ـ عوامل زراعی و محیطی در كشت مخلوط…………………………………… 23

7ـ مشخصات گیاهشناسی ذرت…………………………………………………….. 27

8ـ اكولوژی ذرت…………………………………………………………………………. 32

9ـ عملیات زراعی ذرت…………………………………………………………………. 34

10ـ مشخصات گیاهی سویا………………………………………………………….. 36

11ـ اكولوژی سویا………………………………………………………………………. 42

12ـ عملیات زراعی………………………………………………………………………. 43

13ـ آبیاری سویا…………………………………………………………………………. 47

14ـ تثبیت ازت در سویا……………………………………………………………….. 48

فصل سوم

15ـ مواد و روش‌ها……………………………………………………………………… 52

16ـ تحقیقات به عمل آمده در مورد كشت سویا و ذرت علوفه‌ای………. 59

17ـ تأثیر كود ازت در كشت مخلوط سویا و ذرت…………………………… 60

18- اثر میزان ازت تولیدی توسط سویا در كشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای 64

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه بیوشیمی (بخش دوم) رشته کشاورزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه بیوشیمی (بخش دوم) رشته کشاورزی در word دارای 465 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه بیوشیمی (بخش دوم) رشته کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه بیوشیمی (بخش دوم) رشته کشاورزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه بیوشیمی (بخش دوم) رشته کشاورزی در word :

بیوشیمی (بخش دوم) رشته کشاورزی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی (البته بعضی دروس برای دیگر گرایش ها هم قابل استفاده است) ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل یازدهم: ساختار غشاء سلولی

غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است.

لیپیدهای اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها، گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو

لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر دارای فسفاتیدیل کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً

دارای فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین

دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدی نقش دارند.

فسفولیپیدهای غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین

دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهای سلولی دارای ساختار دولایهای از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه

دمهای غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و گروههای سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی

(فضای خارج سلولی و سیتوزول) میباشند.

— فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دیاسیل گلیسرولها در محیط آبی ساختارهای کروی به نام میسل

تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب دورند و گروههای سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و

در تماس با فاز آبی میباشند.

— لیپوزومها وزیکولهای کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف فراصوتی (Sonication) ایجاد میشوند و دارای

ساختار دو لایه لیپیدی هستند که یک حفره آبی را احاطه میکند.

پروتئینهای غشاء به دو دسته تقسیم میشوند: پروتئینهای اینتگرال (Integral) یا غشاءگذر و پروتئینهای محیطی

(Peripheral) یا سطحی. پروتئینهای اینتگرال به طور نامتقارن در ضخامت غشاء دو لایه لیپیدی پخش شدهاند و به

دلیل داشتن دو سر آبدوست که از درون و بیرون غشاء برجسته شدهاند و یک منطقه آبگریز که از مرکز آبگریز دو لایه

لیپیدی میگذرد، آمفیپاتیک میباشند. برای مثال در غشاء گلبول قرمز پروتئین تعویض آنیونی (باند 3) پروتئینی چند

گذر است و حداقل ده بار از عرض دو لایه غشاء عبور میکند؛ در حالیکه گلیکوفورینهای B ،A و C از نوع تک گذر بوده

و فقط یک بار در طول غشاء امتداد یافتهاند. پروتئینهای محیطی از طریق برهمکنش با نواحی آبدوست پروتئینهای

اینتگرال و سر قطبی فسفولیپیدها به غشاء متصل میشوند؛ مانند اسپکترین، انکیرین، اکتین و پروتئین باند 4/1. «16» بیوشیمی

سنگر (Singer) و نیکلسون (Nicolson) مدل موزاییک سیال را برای غشاها پیشنهاد دادند که براساس آن بعضی از

پروتئینهای اینتگرال در دو لایه لیپیدی فرو رفتهاند و پروتئینهای محیطی به سطح غشاء چسبیدهاند. درجه سیالیت

(Fluidity) غشاء به دما و ترکیب لیپیدی آن بستگی دارد. زنجیرههای آبگریز اسیدهای چرب در غشاء میتوانند چنان

آرایش منظمی پیدا کنند که ساختمانی نسبتاً سخت ایجاد شود. زنجیرههای آبگریز با افزایش دما از حالت منظم به

حالتی نامنظم یعنی آرایشی شبه مایع تبدیل میشوند. دم اسیدهای چرب اشباع مستقیم است، ولی دم اسیدهای چرب

غیراشباع که معمولاً به شکل سیس هستند تا خورده است. هر چه تاخوردگی دمها بیشتر باشد، فشردگی غشاء کمتر

بوده و غشاء سیالتر میشود.

سؤالات سالهای گذشته

مجموعه آزمون های بیوشیمی

1- نقش ACAT کدام است؟

1) بیوسنتز کلسترول آزاد 2) استریفیکاسیون سلولی کلسترول

3) انتقال اسیل کلسترول به میتوکندری 4) هیدرولیز اسیل کلسترول

2- اثر ضدالتهابی عمل آسپیرین از طریق پروستاگلاندینها به وسیله کدام مکانیسم زیر انجام میشود؟

1) بهطور قابل برگشت سیکلواکسیژناز را مهار میکند.

2) بهطور غیرقابل برگشت سیکلواکسیژناز را مهار میکند.

3) فسفولیپاز را مهار میکند.

4) لیپواکسیژناز را مهار میکند.

3- حاصل تأثیر کیموتریپسین روی پپتید زیر کدام است؟

Val – Phe – Asp – Lys – Gly – Phe – Val – – Glu Arg

1) یک دیپپتید و یک هپتاپپتید

2) یک دیپپتید، یک تریپپتید و یک تتراپپتید

3) یک تتراپپتید و یک پنتاپپتید

4) یک تریپپتید و یک پنتاپپتید و یک اسیدآمینه آزاد

4- دسموزین در ساختمان کدام پروتئین شرکت دارد؟

الاستین (4 تروپومیوزین (3 کراتین – a (2 F هموگلوبین (1

5- کدام جزء زنجیره تنفسی دارای یون مس میباشد؟

Cl سیتوکروم (2 Q کوآنزیم (1

NADH (3 دهیدروژناز 4) سینوکروم اکسیداز بیوشیمی(بخش دوم) «265»

6- کدام مورد مهارکننده سیتوکزوم اکسیدزا در زنجیره تنفسی میباشد؟

1) دی نیتروفنل 2) سدیم آزید 3) اکتینومایسین 4) روتنون

7- در ارتباط با فرمول زیر کدام گزینه غلط است؟

.دارد L-a ساختمان (1

2) دارای دو کربن متقارن است.

3) گروه متیل فرم حلقوی آن بالای صفحه قرار میگیرد.

4) دارای چهار کربن نامتقارن است.

8- اسیدیترین هتروپلی ساکاریدهای زیر کدام است؟

1) هپارین 2) کراتان سولفات

3) هیالورونیک اسید 4) کندروئیتین سولفات

پاسخنامه آزمون بیوشیمی

1- گزینه «2» صحیح است.

2-گزینه «2» صحیح است.

3- گزینه «1» صحیح است.

4-گزینه «4» صحیح است.

5-گزینه «4» صحیح است.

6-گزینه «2» صحیح است.

7- گزینه «1» صحیح است.

8-گزینه «1» صحیح است.

فصل یازدهم: ساختار غشاء سلولی

غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است.

لیپیدهای اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها، گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو

لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر دارای فسفاتیدیل کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً

دارای فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین

دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدی نقش دارند.

فسفولیپیدهای غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین

دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهای سلولی دارای ساختار دولایهای از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه

دمهای غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و گروههای سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی

(فضای خارج سلولی و سیتوزول) میباشند.

— فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دیاسیل گلیسرولها در محیط آبی ساختارهای کروی به نام میسل

تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب دورند و گروههای سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و

در تماس با فاز آبی میباشند.

— لیپوزومها وزیکولهای کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف فراصوتی (Sonication) ایجاد میشوند و دارای

ساختار دو لایه لیپیدی هستند که یک حفره آبی را احاطه میکند.

پروتئینهای غشاء به دو دسته تقسیم میشوند: پروتئینهای اینتگرال (Integral) یا غشاءگذر و پروتئینهای محیطی

(Peripheral) یا سطحی. پروتئینهای اینتگرال به طور نامتقارن در ضخامت غشاء دو لایه لیپیدی پخش شدهاند و به

دلیل داشتن دو سر آبدوست که از درون و بیرون غشاء برجسته شدهاند و یک منطقه آبگریز که از مرکز آبگریز دو لایه

لیپیدی میگذرد، آمفیپاتیک میباشند. برای مثال در غشاء گلبول قرمز پروتئین تعویض آنیونی (باند 3) پروتئینی چند

گذر است و حداقل ده بار از عرض دو لایه غشاء عبور میکند؛ در حالیکه گلیکوفورینهای B ،A و C از نوع تک گذر بوده

و فقط یک بار در طول غشاء امتداد یافتهاند. پروتئینهای محیطی از طریق برهمکنش با نواحی آبدوست پروتئینهای

اینتگرال و سر قطبی فسفولیپیدها به غشاء متصل میشوند؛ مانند اسپکترین، انکیرین، اکتین و پروتئین باند 4/1. «16» بیوشیمی

سنگر (Singer) و نیکلسون (Nicolson) مدل موزاییک سیال را برای غشاها پیشنهاد دادند که براساس آن بعضی از

پروتئینهای اینتگرال در دو لایه لیپیدی فرو رفتهاند و پروتئینهای محیطی به سطح غشاء چسبیدهاند. درجه سیالیت

(Fluidity) غشاء به دما و ترکیب لیپیدی آن بستگی دارد. زنجیرههای آبگریز اسیدهای چرب در غشاء میتوانند چنان

آرایش منظمی پیدا کنند که ساختمانی نسبتاً سخت ایجاد شود. زنجیرههای آبگریز با افزایش دما از حالت منظم به

حالتی نامنظم یعنی آرایشی شبه مایع تبدیل میشوند. دم اسیدهای چرب اشباع مستقیم است، ولی دم اسیدهای چرب

غیراشباع که معمولاً به شکل سیس هستند تا خورده است. هر چه تاخوردگی دمها بیشتر باشد، فشردگی غشاء کمتر

بوده و غشاء سیالتر میشود.

سؤالات سالهای گذشته

مجموعه آزمون های بیوشیمی «مرور نهایی»

1- نقش ACAT کدام است؟

1) بیوسنتز کلسترول آزاد 2) استریفیکاسیون سلولی کلسترول

3) انتقال اسیل کلسترول به میتوکندری 4) هیدرولیز اسیل کلسترول

2- اثر ضدالتهابی عمل آسپیرین از طریق پروستاگلاندینها به وسیله کدام مکانیسم زیر انجام میشود؟

1) بهطور قابل برگشت سیکلواکسیژناز را مهار میکند.

2) بهطور غیرقابل برگشت سیکلواکسیژناز را مهار میکند.

3) فسفولیپاز را مهار میکند.

4) لیپواکسیژناز را مهار میکند.

3- حاصل تأثیر کیموتریپسین روی پپتید زیر کدام است؟

Val – Phe – Asp – Lys – Gly – Phe – Val – – Glu Arg

1) یک دیپپتید و یک هپتاپپتید

2) یک دیپپتید، یک تریپپتید و یک تتراپپتید

3) یک تتراپپتید و یک پنتاپپتید

4) یک تریپپتید و یک پنتاپپتید و یک اسیدآمینه آزاد

4- دسموزین در ساختمان کدام پروتئین شرکت دارد؟

الاستین (4 تروپومیوزین (3 کراتین – a (2 F هموگلوبین (1

5- کدام جزء زنجیره تنفسی دارای یون مس میباشد؟

Cl سیتوکروم (2 Q کوآنزیم (1

NADH (3 دهیدروژناز 4) سینوکروم اکسیداز بیوشیمی(بخش دوم) «265»

6- کدام مورد مهارکننده سیتوکزوم اکسیدزا در زنجیره تنفسی میباشد؟

1) دی نیتروفنل 2) سدیم آزید 3) اکتینومایسین 4) روتنون

7- در ارتباط با فرمول زیر کدام گزینه غلط است؟

.دارد L-a ساختمان (1

2) دارای دو کربن متقارن است.

3) گروه متیل فرم حلقوی آن بالای صفحه قرار میگیرد.

4) دارای چهار کربن نامتقارن است.

8- اسیدیترین هتروپلی ساکاریدهای زیر کدام است؟

1) هپارین 2) کراتان سولفات

3) هیالورونیک اسید 4) کندروئیتین سولفات

اسخنامه آزمون بیوشیمی (مرور نهایی)

1- گزینه «2» صحیح است.

2-گزینه «2» صحیح است.

3- گزینه «1» صحیح است.

4-گزینه «4» صحیح است.

5-گزینه «4» صحیح است.

6-گزینه «2» صحیح است.

7- گزینه «1» صحیح است.

8-گزینه «1» صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :2.86 MB

تعداد صفحه:264

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت در word دارای 20 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت در word :

پاورپوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت در word

سرفصل درس

مقدمه ای بر اهمیت ماشین

مروری بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک

مروری بر رابطه ماشین وخاک و مسائل فشردگی

ماشینهای شخم اولیه

ماشنهای شخم ثانویه

روشهای مختلف خاکورزی

ماشینهای کاشت

بذر پاشها

بذر کارها

ردیفکارها

ماشینهای کاشت مخصوص

اهمیت ماشین در کشاورزی

خودکفایی و افزایش تولید

خروج کارگران کشاورزی به دیگر بخش ها ( خدمات و صنعت)

افزایش کیفیت و کمیت تولید

شخم یک هکتار زمین با گاوآهن سه خیش 3 ساعت، جفت گاو 40 و انسان 100 ساعت

تولید اقتصادی و خروج از تولید معیشتی

رفاه و آسایش با کار کشاورزی

بدون استفاده از ماشین کار کشاورزی بسیار طاقت فرسا است

تاریخچه

گاوآهن چوبی Ard حدود 6000 قبل از میلاد

تیغه های آهنی 2000 سال قبل از میلاد

قرن 14 میلادی ظهور صفحه بر گردان در گاواهن

1798 طراحی گاوآهن با محاسبات ریاضی (توماس جفرسون)

1820 کولتیواتور دامی

1837 ساخت گاواهن فولادی توسط جاندیر

1869کولتیواتور دندانه فنری

ابداع دیسک ها (ابزار بشقابی)

1924 ساخت دیسک افست

1930عرضه گاوآهن دوار ساخت سویس

معرفی کشت بدون شخم دهه 1960 به بعد

گسترش سیستم های مختلف خاکورزی دهه های 70 و 80

اکنون ماشین های خاک ورز مرکب

روند کشاورزی در دنیا

در حال دگرگونی

کاهش تعداد کشاورزان

افزایش نسبت (کشاورز/ مصرف کننده)

تمرکز کشاورزان بر روی درامد خارج از مزرعه (صنایع تبدیلی)

کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی کشور های صنعتی

روند فعالیتهای خاکورزی در کشاورزی

خاکورزی حداقل Minimum Tillage

خاکورزی حفاظتی Conservation Tillage

خاک ورزی بدون شخم No Tillage

منابع

مطالب کلاسی قابل دانلود از: www.um.ac.ir/~abaspour

سید احمد شفیعی، ماشینهای خاکورزی، انتشارات دانشگاهی، تهران، 1374

عزت الله عسکری، ابزار های بشقابی خاکورزی، مرکز نشر دانشگاهی، 1382

سید احمد شفیعی، اصول ماشینهای کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران

حسین ذاکری، نواب کاظمی، نظامهای خاکورزی در کشاورزی پایدار ، انتشارات دانشگاه ایلام، 1385

داوود منصوری راد، تراکتور ها و ماشینهای کشاورزی، انتشارات دانشگاه همدان

•گاوآهن چوبی Ard حدود 6000 قبل از میلاد

•تیغه های آهنی 2000 سال قبل از میلاد

•قرن 14 میلادی ظهور صفحه بر گردان در گاواهن

•1798 طراحی گاوآهن با محاسبات ریاضی (توماس جفرسون)

•1820 کولتیواتور دامی

•1837 ساخت گاواهن فولادی توسط جاندیر

•1869کولتیواتور دندانه فنری

•ابداع دیسک ها (ابزار بشقابی)

•1924 ساخت دیسک افست

•1930عرضه گاوآهن دوار ساخت سویس

•معرفی کشت بدون شخم دهه 1960 به بعد

•گسترش سیستم های مختلف خاکورزی دهه های 70 و 80

•اکنون ماشین های خاک ورز مرکب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word :

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی و فیزیولوژیک گیاه چای ترش در منطقه جیرفت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در 3 تکرار، در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد جیرفت انجام شد. فاکتور اول محلولپاشی نیتروژن در 4 سطح شامل(0-1%-2%-3%) و فاکتور دوم محلولپاشی روی در2 سطح شامل (0-1%) بود. صفات کمی اندازه گیری شده شامل: قطر ساقه ، ارتفاع بوته ، وزن تر و خشک کاسبرگ ، وزن تر و خشک بوته ، وزن تر و خشک برگ، درصد موسیلاژ و عملکرد موسیلاژ بودند. همچنین رطوبت نسبی برگ، شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر پتاسیم ، منیزیم ، سدیم ، فسفر و کلسیم اندازه گیری شدند.

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر محلولپاشی نیتروژن بر صفات وزن خشک برگ، وزن تر و خشک کاسبرگ ، وزن تر و خشک بوته، قطر ساقه، ارتفاع بوته، درصد موسیلاژ، عملکرد موسیلاژ، رطوبت نسبی برگ، شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر سدیم و فسفر معنی دار بود. تاثیر محلولپاشی روی بر وزن تر و خشک برگ، وزن تر کاسبرگ، وزن تر و خشک بوته، درصد موسیلاژ، عملکرد موسیلاژ، شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر پتاسیم، سدیم و فسفر معنی دار بود. اثر متقابل کود نیتروژن و روی بر وزن خشک برگ، وزن تر و خشک بوته، شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر پتاسیم وسدیم معنی دار شد. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که با افزایش میزان مصرف کود نیتروژن تا سطح N2 قطر ساقه، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، وزن خشک کاسبرگ، درصد موسیلاژ و عملکرد موسیلاژ افزایش یافت اما بین سطوح N2 و N3 تفاوت معنی داری وجود نداشت. وزن تر و خشک بوته با افزایش میزان کود نیتروژن تا سطح N3 افزایش نشان داد. هم چنین محلولپاشی نیتروژن سبب افزایش رطوبت نسبی برگ، شاخص کلروفیل و درصد پروتئین دانه شد. کاربرد کود روی باعث افزایش معنی دار وزن تر و خشک بوته، درصد موسیلاژ و عملکرد موسیلاژ شد. اثر متقابل نیتروژن و روی سبب افزایش وزن خشک کاسبرگ، برگ و وزن خشک بوته شد و بیشترین وزن خشک کاسبرگ از تیمار N2 Zn1 و N3 Zn1 بدست آمد.

واژه های کلیدی: نیتروژن، روی، صفات کمی و كیفی ، عملکرد موسیلاژ ، چای ترش

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word
فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول کلیات……………………………………………………………………………………………. 4

1-1- خاستگاه و اهمیت چای ترش ……………………………………………………………………… 5

1-2- آمار سطح زیرکشت ، میزان تولید و عملکرد چای ترش…………………………………… 6

1-3- مشخصات گیاهشناسی چای ترش…………………………………………………………………. 6

1-4- اکولوژی تولید چای ترش…………………………………………………………………………… 9

1-4-1- درجه حرارت …………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2- نور………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-4- 3- رطوبت………………………………………………………………………………………. 11

1-5- آفات و بیماریها ……………………………………………………….. 11

1-5-1- حشرات ………………………………………………………………………… 11

1-5-2- باکتریها ………………………………………………………….. 14

1-5-3- ویروسها ……………………………………………………………………………. 14

1-5-4- قارچها ………………………………………………………………… 14

1-5-4-1- پوسیدگی ریشه …………………………………………………………… 14

1-5-4 -2- پوسیدگی چشمی ………………………………………… 15

1-5-4-3- پوسیدگی ساقه ………………………………………………………. 15

1-5-4-4 – پوسیدگی برگ………………………………………………………………………………. 17

1-5-5- نماتد ……………………………………………………………………………………… 17

1-6- تکنولوژی تولید ………………………………………………………………………….. 18

1-6-1- کاشت ………………………………………………………………………………………… 18

1-6-1-1- نور و دمای مناسب …………………………………………………………………….. 18

1-6-1-2- خاک و رطوبت …………………………………………………………………………. 19

1-6-1-3- بذر و نحوه کاشت ………………………………………………………………… 19

1-7- موارد استفاده چای مکی ……………………………………………………………………. 20

1-7-1- استفاده های خوراکی ……………………………………………………………………. 20

1-7-1-1- کاسبرگ…………………………………………………………………………… 20

1-7-1-2- برگ…………………………………………………………………………………………. 22

1-7-1-3- دانه ………………………………………………………….. 22

1-7-1-4- ریشه …………………………………………………………………. 22
1-7-2- سایر استفاده ها ……………………………………….. 23

1-8- ارزش غذایی…………………………………………………………… 24

1-9- تکنولوژی تولید…………………………………………………………………. 24

1-9-1- کاشت ……………………………………………………………………………………………….24

1-9-2- کوددهی …………………………………………………………………………………….26

1-9-3-علفهای هرز …………………………………………………………………….. 28

1-9-4- گل دهی …………………………………………………………………… 29

1-10- برداشت……………………………………………………………… 29

1-10-1- کاسبرگ …………………………………………………………………………………………… 29

1-10-2- شاخ و برگ……………………………………………………………………………….. 31

1-10-3- فیبر……………………………………………………………………………… 31

1-10-4- دانه………………………………………………………………………………………. 32

1-10-5- خشک کردن ………………………………………………………………………….. 32

1-10-6- عملکرد ………………………………………………………………………………… 33

فصل دوم بررسی منابع …………………………………………………………………….. 35

2- ترکیبات شیمیایی چای ترش…………………………………………………… 36

2-1- ترکیبات شیمیایی دانه…………………………………………………………………… 36

2-1-1- چربی ……………………………………………………………………………………. 36

2-1-2-پروتئین ……………………………………………………………………………. 37

2-2- ترکیبات شیمیایی کاسبرگ……………………………………………………………………. 37

2-2-1-موسیلاژ ، پکتین …………………………………………………………………………. 37

2-2-2-آنتوسیانین ………………………………………………………………….. 38

2-3- کاربردهای چای ترش………………………………………………………………………. 38

2-4- اهمیت چای ترش در صنعت …………………………………………………………… 40

2-4-1- صنایع غذایی …………………………………………………………………………………………………… 40

2-4-2- صنایع دیگر ……………………………………………………………………………………… 41

2-5- ترکیب شیمیایی چای مکی…………………………………………………….. 43

2-5-1- کاسبرگ …………………………………………………………………………………………………. 43

2-5-1-1- موسیلاژ ………………………………………………………………………………………. 43

2-5-1-2-آنتوسیانین…………………………………………………………………………………. 44

2-5-2- دانه ………………………………………………………………………………… 44

2-5-2-1- چربی دانه………………………………………………………………………………. 44

2-5-2-2- پروتئین دانه ……………………………………………………………………………… 45

2-5-3- سایر ترکیبات…………………………………………………………………………………… 46

2-6- تاثیر کود روی بر گیاهان …………………………………………………………………………………… 46

2-7- تاثیر کود نیتروژن بر گیاهان ……………………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوم مواد و روشها…………………………………………………………………………………….. 53

3-1- موقعیت جغرافیایی محل اجرای آزمایش……………………………………………………………………………………. 54

3-2- شرایط خاک محل اجرای آزمایش……………………………………………………………………………………… 56

3-3-مشخصات آب آبیاری……………………………………………………………………………………………………….. 56

3-4- عملیات زراعی……………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-5 – مشخصات طرح( آزمایش) ………………………………………………………………………………………………….. 58

3-6- صفات مورد اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 58

3-7 – تجزیه آماری…………………………………………………………………….. 59

3-7 -1 – متغیرهای مورد بررسی ………………………………….. 59

3-7-1-1- ارتفاع بوته………………………………………………………………………… 60

3-7-1-2- قطر ساقه………………………………………………………………………………. 60

3-7-1-3- تعداد کاسبرگ در هر بوته ………………………………………….. 60

3-7-1-4- قطر کاسبرگ …………………………………………………………………….. 60

3-7-1-5- وزن تر بوته……………………………………………………………………….. 60

3-7-1-6- وزن خشک بوته…………………………………………………………………………………… 61

3-7-1-7- وزن تر کاسبرگ…………………………………………………………………………………..

3-7-1-8- وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………………. 61

3-7-1-9- وزن خشک کاسبرگ…………………………………………………………………………………….. 61

3-7-1-10-تعداد شاخه های فرعی………………………………………………………………………. 61

3-7-1-11-میزان موسیلاژ…………………………………………………………………………………………. 62

3-7-1-11-1- روش استخراج موسیلاژ………………………………………………………………………………….. 62

3-7-1-11-2- روش تعیین مقدار پروتئین………………………………………………………………………….. 63

3-7-1-11-3- سدیم وپتاسیم،کلسیم منزیم وفسفر…………………………………………………………….. 66

فصل چهارم نتایج و بحث…………………………………………………………………………………. 68

4-1- ویژگی کمی……………………………………………………………………………………………………….. 69

4-1-1- قطر ساقه اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-1-2- وزن تر برگ ………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-1-3- وزن خشک برگ…………………………………………………………………………………………………………… 74

4-1-4- وزن تر کاسبرگ …………………………………………………………………………………………………………… 77

4-1-5- وزن خشک کاسبرگ …………………………………………………………………………………………………….. 80

4-1-6- وزن تر بوته …………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-1-7- وزن خشک بوته ……………………………………………………………………………………………………………. 85

4-1-8- ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………………. 87

4-1-9- عملکرد موسیلاژ …………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-1-10- وزن هزاردانه ………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-2- ویژگی های فیزیولوژیک …………………………………………………………………………………….. 96

4-2-1- درصد رطوبت نسبی برگ…………………………………………………………………………………………………..96

4-2-2-درصد موسیلاژ ………………………………………………………………………………………………………………..99

4-2-3-شاخص کلروفیل برگ ……………………………………………………………………………………………………. 101

4-2-4- درصد پروتئین دانه ……………………………………………………………………………………………………… 102

4-3- عناصر معدنی …………………………………………………………………………………………………. 102

4-3-1- پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

4-3-2- سدیم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-3- فسفر ………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

4-3-4- کلسیم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-3-5- منیزیم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 106

4-5- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 107

منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………… 108

خلاصه انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 118

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word
فهرست اشکال و نمودارها

شکل 3-1- زمین کشت چای ترش در مزرعه تحقیقات دانشگاه آزاد جیرفت………………………………………………. 55

شکل 3-2- زمین در حال كرت بندی جهت کشت چای ترش در مزرعه تحقیقات دانشگاه آزاد جیرفت…………. 58

شکل3-3- اندازه گیری موسیلاژ در آزمایشگاه دانشگاه آزاد جیرفت…………………………………………………………….. 62

نمودار 1- میزان تاثیر کود نیتروژن بر رشد قطر ساقه چای ترش…………………………………………………………………… 70

نمودار 2- میزان تاثیر کود روی بر رشد قطرساقه چای ترش………………………………………………………………………… 71

نمودار 3- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر رشد قطر ساقه چای ترش…………………………………………….. 71

نمودار 4- میزان تاثیر کود نیتروژن بر وزن تر برگ چای ترش……………………………………………………………………… 73

نمودار 5- میزان تاثیر کود روی بر وزن تر برگ چای ترش………………………………………………………………………….. 73

نمودار 6- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر وزن تر برگ چای ترش………………………………………………… 74

نمودار 7- میزان تاثیر کود نیتروژن بر وزن خشک برگ چای ترش………………………………………………………………… 75

نمودار 8- میزان تاثیر کود روی بر وزن خشک برگ چای ترش……………………………………………………………………. 76

نمودار 9- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر وزن خشک برگ چای ترش………………………………………….. 76

نمودار 10- میزان تاثیر کود نیتروژن بر وزن تر کاسبرگ چای ترش……………………………………………………………….. 78

نمودار 11- میزان تاثیر کود روی بر وزن تر کاسبرگ چای ترش……………………………………………………………………. 79

نمودار 12- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر وزن تر کاسبرگ چای ترش………………………………………….. 79

نمودار 13- میزان تاثیر کود نیتروژن بر وزن خشک کاسبرگ چای ترش………………………………………………………….. 81

نمودار 14- میزان تاثیر کود روی بر وزن تر کاسبرگ چای ترش…………………………………………………………………….. 81

نمودار15- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر وزن خشک کاسبرگ چای ترش…………………………………….. 82

نمودار 16- میزان تاثیر کود نیتروژن بر وزن تر بوته چای ترش………………………………………………………………………. 83

نمودار 17- میزان تاثیر کود روی بر وزن تر بوته چای ترش……………………………………………………………………………. 84

نمودار 18- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر وزن تر بوته چای ترش………………………………………………….. 84

نمودار 19- میزان تاثیر کود نیتروژن بر وزن خشک بوته چای ترش…………………………………………………………………. 86

نمودار 20- میزان تاثیر کود روی بر وزن خشک بوته چای ترش……………………………………………………………………. 86

نمودار 21 – میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر وزن خشک بوته چای ترش………………………………………… 87

نمودار22 – میزان تاثیر کود نیتروژن بر ارتفاع بوته چای ترش……………………………………………………………………….. 88

نمودار 23- میزان تاثیر کود روی بر ارتفاع بوته چای ترش……………………………………………………………………………. 89

نمودار 24- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر ارتفاع بوته چای ترش………………………………………………….. 89

نمودار 25- میزان تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد موسیلاژ چای ترش………………………………………………………………… 91

نمودار 26- میزان تاثیر کود روی بر عملکرد موسیلاژ چای ترش……………………………………………………………………. 91

نمودار 27- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر عملکرد موسیلاژ چای ترش………………………………………… 92

نمودار 28- میزان تاثیر کود نیتروژن بر وزن هزار دانه چای ترش……………………………………………………………………. 93

نمودار 29- میزان تاثیر کود روی بر وزن هزار دانه چای ترش………………………………………………………………………… 94

نمودار 30- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر وزن هزار دانه چای ترش………………………………………….. 94

نمودار 31- میزان تاثیر کود نیتروژن بر رطوبت نسبی برگ چای ترش……………………………………………………………… 97

نمودار 32- میزان تاثیر کود روی بر رطوبت نسبی برگ چای ترش…………………………………………………………………. 98

نمودار 33- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر رطوبت نسبی برگ چای ترش………………………………………. 98

نمودار 34- میزان تاثیر کود نیتروژن بر درصد موسیلاژ کاسبرگ چای ترش……………………………………………………… 100

نمودار 35- میزان تاثیر کود روی بر درصد موسیلاژ کاسبرگ چای ترش…………………………………………………………. 100

نمودار 36- میزان تاثیر مخلوط کود نیتروژن و روی بر درصد موسیلاژ کاسبرگ چای ترش………………………………… 101

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش در word
فهرست جداول

جدول 2-1-ترکیب کنجاله دانه چای ترش بر حسب گرم در کیلو گرم ماده خشک و درصد………………………….. 42

جدول 2-2-ترکیب اسید های آمینه ضروری کنجاله دانه چای ترش (بر حسب گرم بر کیلوگرم پروتئین)………… 42

جدول 3-1- وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش در شهرستان جیرفت در سال 1389………………………………….. 54

جدول 3-2 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه آزمایشی…………………………………………………………. 56

جدول 3-3- برخی خصوصیات شیمیایی آب آبیاری مزرعه آزمایشی…………………………………….. 57

جدول 3-4- ضرایب تبدیل ازت به پروتئین……………………………………………. 66

جدول 4-1- خلاصه نتایج آنالیز واریانس تاثیر کود نیتروژن و کود روی و مخلوط کود نیتروزن و روی بر

صفات کمی مورد اندازه گیری ( میانگین مربعات)……….. 95

جدول 4-2- خلاصه نتایج آنالیز واریانس تاثیر کود نیتروژن و کود روی و مخلوط کود نیتروژن و روی بر

صفات فیزیولوژیک مورد اندازه گیری ( میانگین مربعات)………………………….. 105

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی در word دارای 10 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی در word :

پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی در word

حشره شناسی كشاورزی

¢حشرات در حدود میلیون سال در روی كره زمین زندگی می كردهاند و پرجمعیت ترین حیوانات زمین زی هستند . آنها تقریبا‌ً در تمام نقاط دنیا به غیر از دریاهای آزاد و بعضی از قسمتهای قطب زندگی می كنند. ¢

حشرات و اهمیت آنها

¢علم حشره شناسی كه به آن Entomology گفته می شود یكی از شاخه های علوم بیولوژی است.حشرات در حدود میلیون سال در روی كره زمین زندگی می كردهاند و پرجمعیت ترین حیوانات زمین زی هستند . آنها تقریبا‌ً در تمام نقاط دنیا به غیر از دریاهای آزاد و بعضی از قسمتهای قطب زندگی می كنند. تا كنون نزدیك به یك میلیون گونه حشره شناخته شده و نامگذاری شده اند و شاید متجاوز از همین رقم هنوز ناشناخته باقی مانده اند. ¢

بعضی از علل پایداری حشرات عبارتند از:

¢- قدمت:

Precedence ¢- اندازه:

Size ¢- فراوانی:

Abandance ¢- قدرت سازش

Adaptation: ¢- استقامت

Persistence: ¢- داشتن اسكلت خارجی

Exoskeleton: ¢- بند بند بودن بدن

Segmentation: ¢- قدرت استحاله

Metamorphosis: ¢- قدرت پرواز و خاصیت گسترش Dispersion: ¢

معایب حشرات :

¢اول – حشرات باعث تخریب و خسارت انواع و اقسام گیاهان میگردند.

¢- جویدن قسمتی از اندام گیاهان مثل ریشه ‏، ساقه ، برگ و.. كه بیشتر در مورد لارو پروانه ها و سخت بالپوشان و حشرات اتفاق می افتد.

¢- با مكیدن شیره گیاهان

¢- با ایجاد سوراخ ، كانال ، حفره ، در داخل میوه ، تنه وسر شاخه درختان .

¢- ایجاد گال و انواع بد شكلی در گیاهان .

¢- از طریق تخم گذاری داخل شاخه و تنه گیاهان.

¢- استفاده از قسمتی از گیاهان برای ساختن لانه و پناهگاه.

¢- تزریق بزاق در داخل نسج گیاهی باعث ایجاد ناراحتی های فیزیولوژیك و بیماریهای توكسی كوژنیك می گردند.

¢- با انتقال عوامل بیماری زای گیاهی از گیاهان بیمر به گیاهان سالم .

¢- موجب ایجاد نژادهاو دورگه هائی در عوامل بیماری زا می گردند و در نتیجه مقاومت گیاهان میزبان را از بین می برند . ¢

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق و مقاله ای در مورد انگور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق و مقاله ای در مورد انگور در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد انگور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق و مقاله ای در مورد انگور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق و مقاله ای در مورد انگور در word :

تحقیق و مقاله ای در مورد انگور در word

سر فصل ها:

معرفی گیاه

تركیبات گیاه

اشكال موجود

نحوه مصرف

نكات احتیاطی

تداخل های احتمالی

چکیده:

انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده كرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر می گردد. شاعر یونانی به نام هومر كه حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته است از شراب تهیه شده از انگور سخن گفته است. از این میوه در انجیل هم نام برده شده است و گورها و آثار باستانی مصری علایمی از انگور را روی خود دارند.

انسان از انگور استفاده های دیگری غیر از خوردن یا تبدیل آن به شراب و آب انگور كرده است. كارشناسان طب سنتی اروپا صدها سال پیش پمادی را از شیره موجود در ساقه انگور برای درمان بیماریهای پوست و چشم تهیه كردند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج در word :

تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج در word

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:4

چکیده:

بیماری پوسیدگی سیاه ابتدا بوسیله Iwadura (1931) در ژاپن شرح داده شده است. این بیماری از كره، منچوری و تایوان نیز گزارش گردیده است.

علائم این بیماری بصورت سیاه شدگی قسمتی یا لكه‌های سیاه رنگ در انتها یا در وسط گاهی در قاعده دانه پوست كنده می‌باشد. عامل بیماری در لایه الورن و قسمت بالایی آندوسپرم نفوذ كرده، باعث مرگ بافت آلوده و در نتیجه تغییر رنگ آنها به سیاهی می‌شود عامل بیماری به نام Pseudomonas itoana می‌باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید