آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word :

فصل اول : کلیات

ماده  1-  امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی /  انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد. 

ماده 2-  موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای  اجرایی تابعه  منطبق  با تشکیلات مصوب  (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است  که هر واحد عهده دار اجرای  قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 – مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3-  سال مالی موسسه از  اول  فروردین ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پایان  می یابد.

ماده 4– مدیرامور مالی  موسسه مکلف است  با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت  و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا  ارائه  نماید.

ماده 5-  کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای  موسسه بر اساس  قوانین و مقررات مربوطه با امضاء  رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه  (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک  فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانین  بودجه سالیانه نزد  بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند  در خصوص افتتاح سایرحسابهای  مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نماید. 

  تبصره1–  برداشت از حسابهای  موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف  رئیس موسسه) و  مدیر  امور مالی  ( خزانه دار)  (یا  مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

  تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای  اجرایی به امضاء  مشترک رئیس  واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی  خواهد بود.

  تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان  تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور  مالی واحد اجرائی  افتتاح نمود.

  تبصره4–  فهرست و  شماره کلیه  حسابهای  بانکی موسسه  و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.

ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ،  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه آن  می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای  بانکی غیر قابل  برداشت در بانکهای  مجاز  کشور با ملحوظ  داشتن  مفاد ماده( 6 ) این  آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها  ) افتتاح کنند.  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این  حساب ها  واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده 8– به منظور تمرکز وجوهی  که به عنوان سپرده  وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب  بانکی  خاصی توسط  موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که  تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب  فوق فقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذکر به واریز کننده  یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد  آیین نامه مربوطه خواهدبود.

  تبصره   : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه  استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.

ماده  9- مدیر امور مالی  ( خزانه دار )  به مدت چهار سال  از بین کارشناسان واجد صلاحیت  رشته های امور مالی  با حداقل چهار سال  تجربه  حرفه ای  و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت  انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود : 

1-  تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق  نظارت  مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی  و نگهداری  و  تنظیم  حسابها  بر طبق این  آیین نامه  و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات  موردی مدیریت.

2- هماهنگی در اجرای قوانین و  مقررات حاکم بر عملیات  مالی موسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3- تبادل  اطلاعات  مالی موسسه حسب مورد  با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی  مقام مسئول موسسه

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

5- نظارت  برعملکرد  مالی رییس امور مالی  واحد های اجرایی تابعه و واحدهای  وابسته 

6- شناسایی  و نگهداری حساب  مقداری و ریالی اموال،  ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های  موسسه

7- اطلاع و  کنترل کلیه  تفویض اختیارات جهت امضاء های  مجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد  ، به منظور  ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس  از تصویب رئیس هیئت امنا.

9- اجرای آن بخش  از عملیات مالی موسسه که در  چارچوب بودجه تفصیلی  مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

  تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده  خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها  حسب مورد  تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.

  تبصره2:  در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

تبصره 3– مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.

تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد. 

ماده 10– به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی  خود  عملیات مالی  مجزا ایجاد نموده و صورتهای  مالی مستقل  جهت  آن  واحدها تهیه نماید.

ماده  11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی  (خزانه دار) موسسه و ابلاغ  معاون پشتیبانی ،  انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور  مالی واحد کلیه عملیات  اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد.  رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

  تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود  نداشته باشد  حداکثر تا پایان سال  1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.

ماده 12 – حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیئت امنا سالیانه از بین حسابداران رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) انتخاب می گردد. گزارش  حسابرسی  سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای  گزارش  حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر،  تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی موسسه تصمیمات  لازم  اتخاذ خواهدنمود.

  تبصره 1–  وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد  عملیات مالی و حسابداری موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد.

تبصره 2- رئیس موسسه  موظف به پیگیری  تکالیف  تعیین شده از سوی هییت امنا  در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیئت امنا  گزارش خواهدنمود.

  تبصره3–  گزارش حسابرس موسسه در 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به  موسسه ( رئیس موسسه ، معاونت پشتیبانی ، مدیر امور مالی  ( خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه  هیئت امنا مستقیماٌ تحویل خواهد شد.

ماده  13-  موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه ، داراییها ، بدهیها ، هزینه ها  و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت ونگهداری نماید.

فصل دوم – بودجه و منابع مالی درآمد

ماده 14- بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال  مالی تهیه می شود و حاوی  پیش بینی  کلیه  دریافت ها  و منابع مالی  موسسه (هزینه ای،تملک دارایی،درآمد اختصاصی) و  از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف  مالی ستاد و واحدهای  اجرایی  تابعه برای اجرای برنامه های عملیاتی  سالانه موسسه و پرداخت تعهدات معوق در  قالب برنامه های  مختلف می باشد که توسط رئیس موسسه پیشنهاد  و به  تصویب هیئت امنا موسسه می رسد.

  تبصره 1:  موسسه ملزم به پیروی  از فرمهای  تدوین شده  بودجه تفصیلی دبیرخانه  هیئت امنا خواهد بود .

  تبصره 2 :  موسسه مجاز به جابجایی ، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های  بودجه  تفصیلی ( با تصویب  هیات امنا)  حداکثر به میزان بیست  درصد برنامه ها می باشد عدول از برنامه های بودجه  تفصیلی  توسط  حسابرس  کنترل  و در  گزارش ایشان  به هیئت امنا منعکس می گردد.

  تبصره3 –  حداکثر 3 درصد از اعتبارات  بودجه عمومی  دولت و درآمد  اختصاصی موسسه ، بدون الزام به رعایت مفاد این آئین نامه و سایر مقررات عمومی  در اختیار  رئیس موسسه بوده و حسب صلاحدید ایشان  به هزینه گرفته خواهدشد.

ماده 15 –  موسسه موظف است برنامه اجرایی سالانهای را تهیه نماید که در آن پیش بینی برنامه عملیاتی  موسسه  برای مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک که شامل کلیه فعالیتهای هزینه ای و طرح های  تملک دارایی  و سرمایه گذاری در جهت  تجهیز ،  بهبود و  یا گسترش  فعالیتهای هزینه ای در راستای دستیابی به اهداف  تعیین شده صورت می پذیرد و لازم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصیلی  موسسه  منعکس گردد.

ماده 16 –  فعالیت های  جاری:  عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است  که برای رسیدن  به هدف های برنامه طی  یک سال  اجرا می شود. 

ماده  17-  طرح عمرانی و مخارج سرمایه ای  :  مجموعه عملیات و خدمات  مشخصی و هزینه های دوره مطالعه و یا اجرا است که در  جهت دستیابی به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات توجیهی  ، فنی و اقتصادی  ، اجتماعی  در مدت معین و با اعتبار مشخص  به صورت سرمایه گذاری پس از تصویب  هیئت امنا ، توسط  موسسه انجام و تمام یا قسمتی از  هزینه های اجرایی  آن از محل  منابع عمومی دولت  (کمک )  یا اعتبارات اختصاصی تامین  می گردد .

ماده  18-  فعالیت های  سرمایه گذاری  : مجموعه عملیات مشخصی است  که در  جهت  اهداف موسسه ، تجهیز  و بهبود و گسترش فعالیت های  موسسه یا رفاه کارکنان  با تعیین  نرخ بازده  مورد پیش بینی  با تعیین بازده منافع اجتماعی  ( حسب وظایف  حاکمیتی )  در مطالعه توجیهی  ، فنی و اقتصادی صورت می گیرد. اینگونه فعالیتهای  لازم است ، به تصویب  هیئت امنا  برسد.

ماده 19-   منابع مالی موسسه شامل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی و اختصاصی منظور شده در قوانین بودجه سالانه دولت و یا وجوه حواله شده از سوی وزارت متبوع و دیگر مراجع دولتی ، استانی ، وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و تسهیلات  بانکی می باشد.

  تبصره1-  اعتبارات مورد نیاز از  محل  منابع عمومی دولت جهت هر سال  موسسه در سال قبل بر اساس  بهای تمام شده خدمات و کسری سرمایه در گردش توسط موسسه  تنظیم و به مراجع  ذیصلاح  ارائه می شود  تا به صورت کمک در  بودجه  کل کشور  منظور و تصویب شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد هزینه های سفارش كار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد هزینه های سفارش كار در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد هزینه های سفارش كار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد هزینه های سفارش كار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد هزینه های سفارش كار در word :

سیستم هزینه های سفارش كار در شركت هایی مورد استفاده قرار می گیرد كه هر محصول مشابه به طور اساسی با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت تولید شود .یك سفارش ممكن است برای یك واحد محصول مانند ساخت یك پل یا یك گروه محصول مشابه مانند ساخت 200عدد از یك صندلی باشد ،شركت هایی كه از سیستم هزینه یابی سفارش كار استفاده می كنند عبارتند از :

شركت های پیمانكاری ،كشتی سازی ،هواپیما سازی ،تولید اثاثیه و چاپخانه ها.از شركت هایی كه دارای محصولات مختلف می باشند و تولید آنها به شكل چرخه محصول مشابه و متناوب صورت می گیرد می توان از سیستم هزینه یابی سفارش كار استفاده نمود.به طور كل در یك كارخانه تولید اثاثه ممكن است در مدت یك ماه در ده روز اول 500عدد صندلی در ده روز دوم ماه 300عدد میز و در ده روز سوم ماه 250دست مبل راحتی تولید نمود .در چنین شرایطی هر گروه محصول مشابه را می توان به عنوان یك سفارش تلقی نمود .در سیستم هزینه یابی سفارش كار هزینه های تولید(مواد مستقیم ،كار مستقیم و سربار كارخانه) هر سفارش تعیین گردد.در شكل زیر سیستم هزینه یابی سفارش كار را نشان می دهد .میانگین قیمت تمام شده یك واحد هر سفارش به قرار زیر محاسبه گردیده:

قیمت تمام شده هر سفارش = میانگین قیمت تمام شده بایك واحد هرسفارش
تعداد سفارش
سیستم هزینه یابی مرحله ای:
هزینه یابی مرحله ای سیستمی است ،برای اندازه گیری و گزارش قیمت تمام شده محصولات مشابهی كه تولید آنها یك سری عملیات تولیدی یكنواختی به صورت انبوه و پیوسته صورت می گیرد.،مانند دایره تراشكاری یا مونتاژ ،معمولاً یك واحد محصول از دو یا چند دایره یا مركز هزینه عبور می كند تا به انبار كالای ساخته شده برسد .در هزینه یابی مرحله ای ،هزینه های تولید (مواد مستقیم ،كار مستقیم،سربار كارخانه) هر دایره به حساب موجودی كالای در جریان ساخت همان دایره منظور می شود . نمونه صنایعی كه از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می نمایند عبارتند از:صنایع كاغذ ،فولاد و شیمیایی.

روشهای هزینه یابی محصول:
هر دو سیستم هزینه یابی سفارش كار و مرحله ای به سه روش واقعی،نرمال و استاندارد قابل اجرا می باشند.روشهای هزینه یابی واقعی ،نرمال و استاندارد را می توان به صورت هزینه یابی متغیر (مستقیم) و جذبی اعمال نمود كه به صورت شكل زیر خلاصه گردیده است:

روشهای هزینه یابی محصول:
هزینه یابی متغیر(مستقیم) هزینه یابی واقعی هزینه یابی نرمال هزینه یابی استاندارد
مواد مستقیم واقعی واقعی استاندارد
كار مستقیم واقعی واقعی استاندارد
سربار متغیر كارخانه واقعی بر آورد شده استاندارد
سربار ثابت كارخانه(1) _ _ _
هزینه یابی جذبی
مواد مستقیم واقعی واقعی استاندارد
كار مستقیم واقعی واقعی استاندارد
سربار متغیر كارخانه واقعی بر آورد شده استاندارد
سربار ثابت كارخانه واقعی بر آورد شده استاندارد
*
(1)در هر دوره به حساب سود و زیان منظور می شود.
ثبت های حسابداری در سیستم هزینه یابی سفارش كار:هزینه یابی واقعی
ریال ریال ریال
1)موجودی مواد اولیه **
بستانكاران **
بابت خرید مواد اولیه

2)موجودی كالای در جریان ساخت **
سفارش100 **
سفارش200 **
سفارش300 **
كنترل سربار كارخانه **
مواد غیر مستقیم **
موجودی مواد اولیه **
بابت تعداد مستقیم و مواد غیر مستقیم مصرف شده

3)كنترل حقوق و دستمزد **
وزارت اقتصاد و دارایی **
سازمان تأمین اجتماعی **
بانك **
بابت حقوق ____ ماه

4)مو جودی كالای در جریان ساخت **
سفارش 100 **
سفارش200 **
سفارش300 **
كنترل سربار كارخانه **
كار غیر مستقیم **
كنترل حقوق و دستمزد **
بابت منظور نمودن هزینه كار مستقیم و هزینه كار غیر مستقیم به سفارشات سربار كارخانه

ریال ریال ریال

5)كنترل سربار كارخانه **
استهلاك **
بیمه **
سایر **
بستانكاران **
پیش پرداخت ها **
ذخیره و استهلاك **
بابت هزینه های سربار انجام شده
6)موجودی كالای در جریان ساخت **
سفارش 100 **
سفارش 200 **
سفارش 300 **

كنترل سربار كارخانه **
بابت منظور نمودن هزینه های سربار كارخانه به سفارشات
7)موجودی كالای ساخته شده **
موجودی كالای در جریان ساخت **
سفارش 100 **
سفارش 200 **
بابت قیمت تمام شده سفارشات تكمیل شده
8)قیمت تمام شده كالای فروش رفته **
موجودی كالای ساخته شده **
سفارش 100 **
بابت قیمت تمام شده سفارشات كالاها ی فروش رفته

در پایان دوره مالی به قیمت تمام شده كالای فروش رفته به حساب سود و زیان بسته می شود .صورت قیمت تمام شده كالای ساخته شده و فروش رفته به نحوه محاسبه قیمت تمام شده كالای ساخته شده و قیمت تمام شده كالای فروش رفته را نشان می دهد.این صورت در
واقع حسابهای صنعتی را در یك دوره حسابداری تجزیه و تحلیل می نماید . صورت قیمت تمام شده كالای ساخته شده و فروش رفته در پایان دوره حسابداری صنعتی تهیه می گردد.
مثال:
شركت تولیدی یزد دارای سیستم هزینه یابی سفارش كار می باشد . موجودی های اول فروردین ماه 13xx به شرح زیر است:
موجودی مواد اولیه 100000
م.كالای در جریان ساخت سفارش110
مواد مستقیم 1400000
كار مستقیم 2200000
سربار كارخانه 2500000
6100000
م.كالای ساخته شده(سفارش110) 9000000
شركت طی فروردین ماه در سفارشی به شماره های120_130 دریافت نموده است . مواد اولیه خریداری شده و مصرف شده طی فروردین ماه به شرح زیر می باشد:
مواد اولیه خریداری شده 6000000
مواد اولیه مصرف شده:
مواد مستقیم
سفارش120 2400000
سفارش130 1600000
جمع 4000000
2000000
حقوق و دستمزد بر اساس كارت ساعت كاركرد كارگران و لیست حقوق فروردین ماه به قرار زیر خلاصه شده است:
كار مستقیم
سفارش 110 1000000
سفارش 120 4000000
سفارش 130 3000000
جمع 8000000 3000000

سایر هزینه های سربار كارخانه طی فروردین ماه 7200000 ریال بوده بر مبنای تسهیم سربار واقعی كارخانه بین سفارشات هزینه كار مستقیم می باشد . در فروردین ماه سفارشهای 120،110،تكمیل و سفارش110،100 تحویل مشتریان شده است.
مطلوبست:1 ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه و انتقال آهنا به حساب های دفتر كل
2 تهیه كارت هزینه سفارش (به شكل T)
3. تهیه قیمت تمام شده كالای ساخته شده و فروش رفته برای ماه منتهی به 31
فروردین 13XX

1)موجودی مواد اولیه 6000000
بستانكاران 6000000
ریال ریال ریال
2)موجودی كالای در جریان ساخت 4000000
سفارش 120 2400000
سفارش 130 1600000
كنترل سربار كارخانه 200000
مواد غیر مستقیم 200000
موجودی مواد اولیه 4200000
3)كنترل حقوق و دستمزد 11000000
حسابهای مختلف 11000000

4)موجودی كالای در جریان ساخت 8000000
سفارش 110 1000000
سفارش 120 4000000
سفارش 130 3000000
كنترل سربار كارخانه 3000000
كار غیر مستقیم 3000000
كنترل حقوق و دستمزد 11000000

5)كنترل سربار كارخانه 7200000
حسابهای مختلف 7200000
ریال ریال ریال

6)موجودی كالای در جریان 10400000
سفارش 110 1300000
سفارش 120 5200000
سفارش 130 3900000
كنترل سربار 10400000

7)موجودی كالای ساخته شده 200000000
موجودی كالای در جریان ساخت 200000000
سفارش 110 8400000
سفارش 120 11600000

8)قیمت تمام شده كالای فروش رفته 17400000
موجودی كالای ساخته شده 17400000

قیمت تمام شده سفارشات فروش رفته
سفارش 100 9000000
سفارش 110 8400000
17400000
مطلوبست(2)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری در word :

+++ دقت داشته باشید فرمول ها در این صفحه به هم ریخته است ولی در فایل اصلی صحیح است +++

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن كه در گفتگوهای روزانه به كار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممكن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی كند، در حالی كه، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی كرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در كل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد كه موجودی كالاهای سرمایه ای نظیر كارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی كالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا كارخانه هایی كه در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق كرد كه به منظور ایجاد كارخانه ها و ماشینهای كاملاً نو و یا گسترش ظرفیت كارخانه های موجود و یا افزایش موجودی كالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است كه در آن كالاهای سرمایه ای برای تولید كالاها و یا خدمات دیگر به كار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل كالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینه خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به كار رود، بدیهی است كه هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سكنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعكس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی كلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفه معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی كرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت كه قدرت كسب درآمد دانش آموخته در نتیجه تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است كه درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت كه هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی
یك بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد كه منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یك پروژه خاص صرف كند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یك از این روشها كه در زیر شرح داده می شود ضابطه اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی كه منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

1ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یك طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد كه طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است كه درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد كه در اثر استفاده در طول تمام عمر كالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه كالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض كرد، زیرا ممكن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر كند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است كه تولید كننده می خواهد آن را به تقاضا كننده بفروشد. 

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می كنیم كه عمر كالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یك جریان درآمد را برای این كالا به حساب بیاوریم. از آنجا كه در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا كه ارزش واقعی پول در این زمانها یكسان نیست، لذا قبل از مقایسه این درآمدها با یكدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل كنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عكس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به كار می رود تا نشان دهد كه هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یك دوره زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo ¬ با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo ¬ بعد از یك سال معادل V1¬ خواهد بود كه از فرمول زیر به دست می آید:
(1) ( I + 1) Vo = V1¬
به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل 100 ریال، در پایان یك سال با نرخ بهره 10 درصد، ارزشی معادل 110 ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطه زیر را بنویسیم:
(2) (10% + 1) 100 = 110
حال اگر V1¬ برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود كه از معادله زیر بدست می آید:
(3) (I + 1 ) V1¬ = V2¬
با در نظر گرفتن معادله (1) خواهیم داشت:
(4) ( I + 1) ( I + 1) Vo = V2¬
2( I + 1) Vo = V2¬
به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:
3(I + 1) V0¬ = (I + 1) V2¬ = V3¬
و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:
4(I + 1) V0¬ = V4
پس از این روش می توانیم نرخ بهره مركب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:
(5) t ( I + 1) 0 V = t V
تنزیل، كه ارزش فعلی سرمایه گذاری را كه احتمالاً درآمدهایی در آینده خواهد داشت تعیین می كند، عكس مرابحه مركب است. به عنوان مثال، هرگاه طرفین معادله (1) را به (I + 1) تقسیم كنیم، ارزش فعلی به صورت زیر:
(6)
به دست می آید. در این معادله، V0 ارزش فعلی سرمایه گذاری در ابتدای سال است كه به وسیله تنزیل ارزش درآمد (1 V) كه در پایان سال به دست می آید محاسبه می شود.

هرگاه بخواهیم ارزش فعلی سرمایه گذاری را برای مدت دو سال حساب كنیم، طرفین معادله (4) را به 2 (I + 1) تقسیم می كنیم و فرمولی كه ارزش فعلی را تعیین خواهد كرد به صورت زیر به دست می آید:
(7)
و در نهایت برای n سال:

در صورتیكه جریان هزینه ای برای سالهای آتی داشته باشیم بهمین ترتیب ارزش فعل آنها را محاسبه می كنیم و با مقایسه ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها می توان به سود آور بودن پروژه پی برد.

2ـ بازده نهایی یا سودآوری نهایی سرمایه گذاری: روش دیگری كه برای ارزیابی اقتصادی یك طرح سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، روش بازده نهایی سرمایه گذاری یا نرخ داخلی بازده انتظاری است.

نرخ تنزیلی (r ) كه جریان خالص درآمدهای انتظاری حاصل از یك واحد اضافی از كالای سرمایه ای را با قیمت عرضه آن برابر می كند بازده نهایی سرمایه گذاری نامیده می شود. این نرخ، به طوری كه ملاحظه شد یك نرخ نهایی است چون فقط در ارتباط با مقادیر اضافه شده به كل موجودی به دست می آید و در ضمن كارآیی یا بازده است زیرا نرخ انتظاری بازده را نسبت به هزینه نشان می دهد و در واقع نرخ سود است. در این روش، مقایسه نرخ بهره ( I ) با بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) مطرح است. نرخ بهره معلوم است و نتیجتاً‌ بازده نهایی سرمایه گذاری محاسبه می شود. به فرض آنكه 1 V ، 2 V ، 3 V ، ; ، n V درآمدهای خالص باشند و r ¬C قیمت عرضه كالای سرمایه ای محسوب گردد، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) نرخ تنزیلی است كه از دو معادله زیر به دست می آید:
(1)
(2)
معادله (1) وضعیتی را نشان می دهد كه عمر سرمایه گذاری مورد نظر فقط یك سال است. در این صورت با این فرض كه هزینه یا قیمت عرضه كالای سرمایه ای (r C) و درآمد خالص كه انتظار می رود در طول یك سال به دست آید (1 V ) معلوم است، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) محاسبه می شود. در این معادله، با ثابت بودن (1 V) هر قدر r C كاهش یابد نرخ سود ( r ) بیشتر می شود. پس نرخ سود با هزینه اولیه سرمایه گذاری در صورت ثابت بودن درآمد خالص انتظاری ارتباط معكوس دارد.

معادله (2) وضعیتی را نشان می دهد كه در آن عمر كالای سرمایه ای n سال است. در این معادله نرخ سود تنها مجهول است و دیگر اجزای معادله معلومند. برای به دست آوردن نرخ سود، بهترین راه روش تخمینی است؛ بدین معنی كه با انتخاب یك ارزش اختیاری برای این نرخ اولین تخمین را می زنیم و با بالا و پایین بردن آن، معادله را حل می كنیم.

بهتر است كه در این مورد مثالی عرضه كنیم. با توجه به مثال قبلی خود، كالایی سرمایه ای را در نظر می گیریم كه عمر آن 5 سال و درآمدهای خالص انتظاری ناشی از آن در هر سال 1000 ریال است. با این فرض كه هزینه یا قیمت عرضه كالای سرمایه ای برابر با 3275 ریال است، با استفاده از معادله (2) و روش تخمینی، بازده نهایی سرمایه گذاری از فرمول زیر به دست می آید و برابر با 16 درصد است:
16/0 = 16% = r

در این وضعیت، اگر بنگاه اقتصادی برای خرید كالای سرمایه ای ذخائر لازم را نداشته باشد، الزاماً این مقدار (3275 ریال) را قرض می كند. حال اگر نرخ بهره (I ) كمتر از 16 درصد باشد، برای این بنگاه مقرون به صرفه است كه ماشین مورد نظر را خریداری كند، در غیر این صورت زیان اقتصادی حاصل خواهد شد. پس هر گاه I > r باشد، طرح سرمایه گذاری سودآور است و اگر r > I باشد طرح سرمایه گذاری زیان آور است. در حالت I = r سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر فقط در صورت تمایل شخصی و در حد نهایی امكان پذیر است.

سرمایه گذاری از نظر كلان ـ اقتصادی
هرگاه پروژه های سرمایه گذاری جدید، با یكی از دو روش قبلی توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزیابی شود و بنگاهها در این گونه سرمایه گذاریی ها دست به اقدام بزنند، می توانیم با جمع افقی منحنی های بازده نهایی سرمایه گذاری برای بنگاهها، منحنی بازده نهایی سرمایه گذاری را برای كل اقتصاد به دست آوریم. اینمنحنی در واقع معادل منحنی تقاضای كل سرمایه گذاری است.

برای بررسی این مطلب باید توجه كنیم كه نرخ بازاری بهره، معیار ارزیابی هزینه های فرصت مناسب ذخائر موجود است. این نرخ (I ) از یك طرف هزینه فرصت از دست رفته ذخائر برای خرید ماشینها و دیگر كالاهای سرمایه ای است و از طرف دیگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقی می شود در صورتی كه این ذخائر وام داده شود. بدین ترتیب مقایسه نرخ بازاری بهره (I) با بازده نهائی سرمایه گذاری ( r ) در سطح كل اقتصاد معیاری است كه توسط آن سود آوری سرمایه گذاری ویژه جدید ارزیابی می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری در word :

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری:

ناصر ایزدی نیا

چکیده:
با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام  و یا بازدهی سرمایه گذاریها به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی یا سود اقتصادی معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی  به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.
واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران – پاداش مدیران – معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate
Reporting

N. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.
The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه
اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به
زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان ” شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.
از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع:
در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود .
• آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز
• مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها
• جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد
• توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت
• بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری
• رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
• تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها
مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
• امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه هادارای چنین خاصیتی می باشند.
• مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
• حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست .
• حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
• ارزش آفرینی برای بنگاه‌ها عامل اصلی در ثروت آفرینی طبقه سهامدار وحفظ تداوم فعالیت است.
• ارزش افزوده بازار (MVA) که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار است تحت تأثیر قضاوت نسبت به EVA می باشد.
مؤسسات مشاوره مالی و مدیریت راه حل بنیادی که به منظور بهبود اساسی در عملکرد شرکتها و حل چالش های جدید پیشنهاد نموده اند، سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) می باشد. این سیستم آن گونه که نایت (Jame. A.Knight) یکی از صاحبنظران این نظریه توصیف می کند . عبارت است از:
« VBM یعنی سیستمها و فرآیندهای کلیدی و حتی افراد در یک واحد تجاری به سمت ارزش آفرینی سوق داده شوند و جهت گیری این سیستمها به سمت خلق ارزش باشد. به عبارتی به کلیه افراد در رده های مختلف سازمان این تفکر القا شود که چگونه در بین تصمیمات خود تقدم قایل شوند و تصمیماتی را مقدم بدارند، که در ایجاد ارزش و ثروت آفرینی مؤثرند.»
یک برنامه جامع مدیریت مبتنی برارزش (VBM) اجزای زیر را در برمی گیرد :
• برنامه ریزی استراتژیک
• تخصیص سرمایه (مدیریت سرمایه گذاریها)
• بودجه بندی عملیاتی
• اندازه گیری عملکرد
• تنظیم طرحهای پاداش مدیران و کارکنان
• تنظیم ارتباطات داخلی سازمان
• تنظیم ارتباطات خارجی سازمان
در سیستم VBM ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار به عنوان هدف بارز و شاخص در مدیریت واحد تجاری و اتخاذ تصمیماتی از قبیل تولید محصولات جدید یا گسترش حجم عملیات می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به آن سودباقیمانده یا سود اقتصادی هم
می گویند معتقد است ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمامی هزینه های عملیاتی و همچنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند. EVA به عنوان یک راه حل بدیل برای نگاه به عملکرد واحد تجاری است و مقیاسی است که میتوان برمبنای آن به ارزیابی عملکرد پرداخت.EVA یک مشارکت اساسی در مدیریت خلق ارزش دارد و معبری برای پیاده نمودن نظریهVBMاست و در اجراء هر یک از اجزا سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش مرتبط است .
هم اینک در اکثر شرکتهای بزرگ غربی که تعداد آنها از صدها مورد تجاوز می کند
EVA مبنای گزارشگری نتایج عملیات و تنظیم طرحهای انگیزشی است .
EVA مقیاسی منافع سهامداران است و مدیران نیز با همان هدف مشمول ارزیابی و اعطا پاداش قرار می گیرند. EVAیک مفهوم جدید نیست بلکه همان مفهومی است که اقتصاددانان آن را سود اقتصادی می نامیدند لیکن تا این اواخر فاقد تکنیک اندازه گیری بود. بعد از یک دوره تکوین نسبتاً طولانی اندازه گیریEVA توسط شرکتStern Stewart در سال 1989 آغاز گردید از آن زمان تاکنون بیش از 300 شرکت در نقاط مختلف جهان با این سیستم خود را سازگار نموده اند که از آن جمله میتوان از شرکتهای زیر نام برد:

TATE & LYLE BRIGGS & STRATTON COCA- COLA
SPX LAFARJE QUAKER OATE
HERMAN MILER SIMENS BOISE CASCADE

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اوراق اجاره در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اوراق اجاره در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اوراق اجاره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اوراق اجاره در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اوراق اجاره در word :

چكیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود كه از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالكیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است كه اصلی‌ترین ویژگی مشترك آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریك از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترك و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریك از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای كه از این مطالعه حاصل می‌شود آن است كه: دست كم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشكال نمی‌باشند.

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعریف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:
1 ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است.

این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن
این در موردی است كه به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛
2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛
3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛
4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلكه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛
5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در word :

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران                                                                                                                                                   قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1 تعاریف‏
(الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.
(ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) “قیمت”، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان می‏شود.
(د) “قیمت باز”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به كارگزار واگذار مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) “قیمت محدود”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، حداكثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) “قیمت معین”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) “قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتى كه كارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از “سازمان”، در این آیین‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. 

ماده2 در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه كند، خود وى نمی‏تواند قیمتى كمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى كه به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قیمت‏هاى پیشنهاد شده، كمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر یك تعدادى از سهام یك شركت یا اوراق قرضه یا مشاركت از یك سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى كمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار یا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

ماده 4 در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و كارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید كه در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، كارگزار خریدار، متعهد است كه قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

ماده 10 در صورتى كه كارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین كارگزار یا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

ماده 11 در صورتى كه عرضه یا تقاضاى كارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل كارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تكرار می‏شود.

ماده 12 در مواردى كه كارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى كه كارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى كه با حضور كارگزاران تشكیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یك از كارگزاران را كه در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یك از آنها ابلاغ مینماید و كارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات كنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

ماده 13 وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وكالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداكثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین كارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى كه علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

ماده 14 وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت، باید حداكثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین كارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى كه وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى كه وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، كارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف كارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارت‏هاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به كارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موكول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.

ماده 15 معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشاركت در بورس كه جزء لاینفك این آیین‏نامه است، انجام خواهد شد. *براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه كنید.
ماده 17 در صورتى كه كارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و كارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، كارگزار عرضه كننده، مكلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفكیك نموده و آن قسمت از اوراق را كه نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتى كه كارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یكجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید. ماده 18 در مواقعى كه اعلام خرید كارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى كنند.

ماده 19 در موارد زیر، معامله قطعى شناخته می‏شود: )الف( در صورتى كه عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را براى خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده، خواهد بود. اگر چند كارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزارانى كه همزمان اعلام خرید نموده‏اند فروخته می‏شود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهارنظر و اعلام دبیركل سازمان یا نماینده وى پیروى كنند. )ب( در صورتى كه عرضه به قیمت رقابتى صورت گیرد، كارگزارى را كه عرضه كننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار میدهد، خریدار اوراق شناخته می‏شود. اگر مورد ابهامى در این زمینه پیش آید، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى باید اجرا شود. )ج( اگر دبیركل سازمان یا نماینده وى تشخیص دهد كه كارگزارى صراحتاً با انجام معامله‏اى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار میرود.

آیین‏نامه اجرایى قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت:
‏ (مصوب هیأت وزیران 18/5/77)
ماده 1 در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانى مشروح به كار رفته است:
منظور از انتفاع، انتفاع مالى است، به نحوى كه فایده‏هاى ناشى از بهره‏بردارى طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
-اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام یا بینامى است كه به موجب قانون یا مجوز بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین و براى تأمین بخشى از منابع مالى مورد نیاز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كشور یا براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت ایجاد، تكمیل و توسعه طرحهاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى توسط دولت، شركت‏هاى دولتى، شهرداری‏ها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات عام‏المنفعه و شركت‏هاى وابسته به دستگاه‏هاى مذكور، شركت‏هاى سهامى عام و خاص و شركت‏هاى تعاونى تولید منتشر می‏شود و سرمایه‏گذارانى كه قصد مشاركت در اجراى طرح‏هاى یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومى واگذار میگردد.

-اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام: اوراقى است كه توسط شركت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى با سهام سایر شركت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‏شود.
-اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام: اوراقى است كه توسط شركت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شركت‏هاى موضوع طرح اوراق مشاركت، تبدیل می‏گردد.

-ناشر: دستگاه دولتى یا غیر دولتى است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد.
-عامل: بانكى است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براى فروش، پرداخت سود علی‏الحساب و قطعى، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، كسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‏ورزد.

-امین: شخص حقیقى یا حقوقى است كه از طرف بانك مركزى انتخاب می‏شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حسابها و صورتهاى مالى و عملكرد اجرایى ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگى و اظهارنظر مینماید. وظایف امین در مورد طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

-بانك مركزى: بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران‏
-هیأت تشخیص: هیأتى است مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى كه انتفاعى بودن طرح‏هاى عمرانى دولت را مورد تأیید قرار میدهد.
ماده 2 دارندگان اوراق مشاركت كه به نسبت قیمت اسمى و مدت زمان مشاركت در نتیجه مالى حاصل از اجراى طرح‏هاى مربوط سهیم خواهند بود.
ماده 3 هر ورقه مشاركت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. با فروش اوراق مشاركت رابطه وكیل و موكل بین “ناشر” و خریدار اوراق محقق می‏شود. “ناشر” به وكالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراى طرح و خرید و فروش هرگونه كالا، خدمت و دارایى مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضى تحت عنوان وكالت خدشه وارد نمینماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
ماده 6 حداكثر میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سیاستهاى پولى و مالى كشور توسط شوراى پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.

ماده 7 گزارش توجیه فنى-اقتصادى و مالى طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات كارشناسى خود ظرف یك ماه در هیأت تشخیص انتفاعى بودن طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مذكور در ماده (1) این آیین‏نامه مطرح و هیأت تشخیص حداكثر ظرف یك ماه نظر قطعى خود را در مورد انتفاعى بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‏هاى اجرایى اعلام مینماید. طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولتى كه به تأیید هیأت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشاركت عمرانى دولت طبق ماده (3) قانون خواهد بود.

ماده 8 حداقل سهم‏الشركه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدى و غیرنقدى) و میزان (سقف فردى) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرح‏هاى موضوع اوراق مشاركت (به استثناى طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت) با رعایت وضعیت مالى و اعتبارى ناشر توسط بانك مركزى تعیین می‏شود.
ماده 11 در صورت فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مركزى اجازه برداشت از وجوه جمع‏آورى شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مذكور بانك مركزى باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگى تأمین كسرى منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید. در صورت عدم تأمین كسرى منابع توسط ناشر طى مهلت مقرر، بانك مركزى دستور انتظار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشاركت را حداكثر ظرف یك هفته به عامل خواهد داد. هزینه‏هاى مالى ناشى از این امر بر عهده ناشر خواهد بود.

ماده 12 بانك مركزى به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشاركت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمین‏هاى لازم نزد عامل مینماید.
ماده 13 میزان سود قطعى قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجراى طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایى محاسبه و به تأیید بانك مركزى خواهد رسید.
ماده 15 ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهاى مقرر در اوراق، تعهد كند و وثایق لازم را براى تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفاى تعهدات در سررسیدهاى مقرر، عامل مكلف است از محل تضمین مذكور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه‏التفاوت سودهاى قطعى و سودهاى علیالحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداكثر شش ماه پس از سررسید نهایى اوراق، خواهد بود.

ماده 16 ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت، در سررسیدهاى مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
ماده 18 اعطاى هرگونه امتیازى به دارندگان اوراق مشاركت از جمله، اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشاركت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانك مركزى و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است. تبصره: اعطاى این گونه امتیازات از جمله تعهداتى به حساب میآید كه باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطاى آن مشمول خسارت ناشى از تأخیر زمانى و افزایش قیمت خواهد بود.

ماده 19 ناشر موظف است، چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (كه با مجوز سازمان بورس صورت میگیرد.) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه لازم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.
ماده 20 ناشر موظف است حق‏الزحمه انجام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانك مركزى و امین پرداخت نماید، و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابدارى مطابق با استانداردهاى مورد قبول سازمان حسابرسى را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیت‏هاى خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد. تبصره: امین طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت از مفاد این ماده مستثنى است.

ماده 21 ناشر موظف است، اطلاعیه حاوى گزارش وضعیت مالى و عملكرد اجرایى طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از كسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانك مركزى، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعى كه توسط بانك مركزى تعیین میگردد، از طریق یكى از روزنامه‏هاى كثیرالانتشار منتشر نماید.
ماده 22 امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگهدارى حساب‏ها و صورتهاى مالى طرح رسیدگى و اظهارنظر نماید و گزارش‏هاى مربوط را حداكثر هر شش ماه یك بار، به بانك مركزى ارائه دهد.

ماده 24 عامل، اوراق مشاركت را براى فروش عرضه و سود علیالحساب اوراق را پس از كسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت مینماید.
ماده 25 عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده (15) این آیین‏نامه بازپرداخت مینماید.
ماده 26 عامل، سود قطعى اوراق مشاركت را پس از كسر مالیات و تأیید بانك مركزى پرداخت مینماید.
ماده 29 اوراق مشاركت ممكن است، قابل تعویض با سهام سایر شركت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است، حداقل به میزان اوراق مشاركت قابل تعویض، موجودى سهام شركت‏هاى مذكور را تا سررسید نهایى اوراق مشاركت نگهدارى نماید.
ماده 30 اوراق مشاركت ممكن است، قابل تبدیل به سهام شركت (سهامى عام) باشد. در این صورت مجمع عمومى فوق‏العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شركت اجازه انتشار اوراق مشاركت را میدهد و شرایط و مهلتى را كه طى آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد. تبصره: مابه‏التفاوت سود قطعى و سود علیالحساب میتواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.

ماده 33 در مورد ماده (30) هیأت مدیره شركت براساس تصمیم مجمع عمومى مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركتى كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است، سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركتها سهام جدید صادر خواهد كرد و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقى كه به شركت تسلیم كرده‏اند سهم خواهد داد.

ماده 34 از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسید نهایى اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشاركت، شركت نمیتواند اوراق مشاركت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر كند، یا نسبت به كاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام كاهش دهد، یا اقدام به تقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتى بدهد. كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیانهاى وارد شده كه منتهى به تقلیل مبلغ اسمى سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود، شامل سهامى كه دارندگان اوراق مشاركت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند نیز میگردد، این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذكور، سهامدار شركت محسوب میشوند.

ماده 35 از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسید نهایى اوراق مشاركت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشاركت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور كلى دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینى از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه حقوق دارندگان اوراق مشاركت كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبدیل میكنند به نسبت سهامى كه در نتیجه تبدیل مالك میشوند حفظ شود. به منظور فوق شركت باید تدابیر لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبدیل میكنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالى مذكور را استیفا نمایند.

آیین‏نامه اجرایى انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونى‏
(مصوب 25/7/1378 شوراى بورس)
ماده 1 اشخاصى كه به اطلاعات مؤثر بر قیمت سهام دسترسى مییابند به دو گروه تقسیم میشوند.
گروه اول: شامل افرادى كه یا در تصمیم‏گیریهاى مربوط به شركت‏ها دخالت دارند و یا به دلیل موقعیت شغلى خود میتوانند به طور مستقیم به اطلاعات مؤثر دسترسى داشته باشند این افراد عبارتند از:
(الف) مدیرعامل، اعضاى هیأت مدیره، مدیران طبق حكم، مشاوران، حسابرس و بازرس قانونى و بستگان درجه اول آنان، سهامدارانى كه مجموع سهام خود و بستگان درجه اول آنان حداقل معادل 10 درصد سرمایه شركت میباشد و بستگان درجه اول آنان.

(ب) مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذیربط و یا نمایندگان شركت‏هاى سرمایه‏گذار در شركت‏هاى سرمایه‏پذیرى كه حداقل 10 درصد سهام آن در تملك شركت سرمایه‏گذار بوده و یا شركت سرمایه‏گذار حداقل یك عضو در هیأت مدیره شركت سرمایه‏پذیر داشته باشد.
ماده 3 معاملات اشخاص موضوع این آیین‏نامه توسط دبیركل سازمان بورس مورد بررسى قرار گرفته و در معاملات غیرمتعارف، نسبت به انتشار اخبار آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تبصره: در صورت لزوم دبیركل سازمان بورس میتواند پس از كسب موافقت ریاست محترم شوراى بورس، موضوع معاملات اشخاص گروههاى دوگانه فوق، را از طریق رسانه‏هاى عمومى نیز به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به اطلاع شوراى بورس برساند.

آیین‏نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران موضوع شیوه‏هاى قیمت‏گذارى سهام، تخفیفها و چگونگى پرداخت قیمت توسط خریداران
‏ (مصوب مورخ 17/5/1380 هیئت وزیران)
ماده 1 سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آییننامه توسط شركتهاى مادر تخصصى، به منظور طى مراحل واگذارى از طریق بورس یا مزایده وكالتاً به سازمان خصوصیسازى ارایه خواهد شد.
ماده 2 قیمت پایه سهام شركت‏هایى كه در بورس اوراق بهادار براى اولین بار عرضه میشوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.
ماده 3 حداقل قیمت پایه سهام شركت‏هایى كه در زمان تصویب این آیین‏نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و داراى قیمت تابلو میباشند، برابر آخرین قیمت سهام مذكور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده 4 قیمت پایه سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه براى واگذارى به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شركت ذیربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین میگردد:
(الف) قیمت پایه سهام شركت‏هاى سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات” بر “نرخ بازده سرمایه‏گذارى” و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شركت و همچنین تأثیر عوامل جانبى كه قیمت پایه سهام شركت را تعدیل مینماید، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین میگردد. نرخ بازده سرمایه‏گذارى معادل نرخ مؤثر سود علیالحساب سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت پنج‏ساله بانكى به اضافه پنج (5) درصد تعیین می‏شود.

تبصره 1: “شركت سودده” در این آیین‏نامه به شركتى اطلاق می‏شود كه نتیجه عملیات آن در سه سال متوالى قبل از سال واگذارى، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.
تبصره 2: مبناى تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شركت قبل از سال واگذارى و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:
(1) درآمدها و هزینه‏هاى استثنایى و نیز درآمدهاى حاصل از فروش دارایی‏هاى اسقاطى یا موجودى ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‏شود.
(2) چنانچه متوسط تولید سالهایى كه مبناى محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته كمتر از هفتاد (70) درصد بالاترین تولید هریك از سنوات پنج سال آخر شركت باشد، جهت سال‏هاى مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد (70) درصد بالاترین تولید هریك از سنوات پنج سال گذشته تقویم میگردد.

(ب) عوامل جانبى
موضوع بند (الف) این ماده كه باعث تعدیل قیمت پایه سهام شركت می‏شود، به شرح زیر است:
(1) درصورتى كه سرمایه شركت در سال واگذارى سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدى یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صد (100) درصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش كل شركت افزوده می‏شود. همچنین مبالغ نگهدارى شده در شركت از محل سود سال قبل از واگذارى تحت هر عنوان، به قیمت پایه شركت اضافه می‏شود.
(2) در مواردى كه مالیات بر درآمد شركت از طریق رسیدگى به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادى تعیین گردیده ولى قطعى نشده است، مالیات‏هاى قطعى نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‏هاى قطعى شده و محاسبه شده در آخرین سه سالى كه مالیات‏هاى شركت به حالت مذكور قطعى شده است، محاسبه و تفاوت بین مالیات‏هاى مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام كسر می‏شود.

(3) هفتاد (70) درصد تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش روز دارایی‏هاى منقول و غیرمنقولى كه براى عملیات شركت ضرورى نمیباشد، به تشخیص شركت مادر تخصصى به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.
(4) قیمت تمام شده طرح‏هاى توسعه و تكمیل طرح‏هاى نیمه تمام یا آماده بهرهبردارى یا طرح‏هایى كه كمتر از پنج (5) سال از شروع بهره‏بردارى آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‏شود:
(4-1) درخصوص هزینه‏هاى ارزى اعم از خرید ماشین‏آلات یا سایر هزینه‏ها، جمع هزینه‏هاى ارزى به قیمت روز ارز براى سرمایه‏گذارى و یا قیمت دارایی‏هاى مزبور براساس نظر كارشناسى رسمى محاسبه خواهد شد.

(4-2) درخصوص هزینه‏هاى ریالى براساس شاخص عمده فروشى در بخش مربوط، اعلام شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران و یا نظر كارشناسى محاسبه خواهد شد. انتخاب كارشناس از بین افراد خبره یا كارشناسان رسمى دادگسترى توسط شركت مادر تخصصى انجام می‏شود.
(5) تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش سهام و سرمایه‏گذاریهاى انجام شده در سایر شركت‏ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابى آن به روش ارزیابى انجام شده در شركت سرمایه‏گذار، مطابق این آیین‏نامه، اضافه یا از آن كسر می‏شود. در مواردى كه سود این قبیل سرمایه‏گذاریها در حسابها عمل شده باشد، سود منظور شده میباید از سود خالص قبل از مالیات كسر شود.

(پ) قیمت پایه سهام سایر شركت‏ها با توجه به شرایط خاص هریك از آنها حسب مورد با پیشنهاد شركت مادر تخصصى، تأیید هیأت عالى واگذارى و اعمال یكى از شیوه‏هاى ذیل توسط شركت مادر تخصصى مربوط تعیین میگردد:
(1) ارزش روز خالص دارایی‏هاى شركت (قیمت روز دارایی‏ها پس از كسر كلیه بدهی‏ها).
(2) تنزیل خالص جریان وجوه نقد شركت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذكور در بند (الف) ماده (4) این آیین‏نامه.
(3) ارزش اسمى سهام.
(4) ارزش ویژه دفترى (به شرط مثبت بودن).
(5) ارزش اسمى سهام حداكثر ده سال قبل از سال واگذارى با اعمال شاخص تورم عمده‏فروشى.

تبصره 3: سهام مدیریتى، آن تعداد سهامى است كه دارنده آن بتواند حداقل یك عضو در تركیب هیأت مدیره تعیین نماید.
تبصره 4: سهام كنترلى، آن تعداد سهامى است كه دارنده آن امكان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومى عادى را داشته باشد.
ماده 6 چنانچه پس از درج آگهى فروش بر مبناى قیمت تعیین شده، موضوع بند (پ) ماده (4) این آیین‏نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترك شركت مادر تخصصى ذیربط و سازمان خصوصیسازى و با تصویب هیأت عالى واگذارى، فروش سهام به بهایى كمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده 8 پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:
(الف) چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در سازمان مذكور خواهد بود.
(ب) چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدى فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آییننامه معاملاتى سازمان خصوصیسازى و با رعایت مفاد این آییننامه خواهد بود.
(پ) چنانچه واگذارى سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‏نامه “بند (ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه” موضوع برقرارى نظام اقساطى فروش سهام خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 – حسابداری‌ اجاره‌ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 – حسابداری‌ اجاره‌ها در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 – حسابداری‌ اجاره‌ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 – حسابداری‌ اجاره‌ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 – حسابداری‌ اجاره‌ها در word :

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند
. مقدمه‌ 2 ـ 1
. دامنه‌ كاربرد 4 ـ 3
. تعاریف‌ 5
. طبقه‌بندی‌ اجاره‌ها 10 ـ 6
. حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌ 24 ـ 11
ـ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ 21 ـ 11
ـ اجاره‌های‌ عملیاتی‌ 24 ـ 22
. حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌ 44 ـ 25
ـ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ 36 ـ 25
ـ اجاره‌های‌ عملیاتی‌ 44 – 37
. معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد 51 ـ 45
. تاریخ‌ اجرا 52
. مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ 53

مقــدمــه‌
1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.

2 . اجاره‌ ابزاری‌ است‌ كه‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌ دست‌ می‌آورد. در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به‌ شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در پایان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وی‌ انتقال‌ دهد. بنابراین‌ الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد حسابداری‌ قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیك‌ نیز كاربرد دارد.

دامنه‌ كاربرد
3 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ كلیه‌ اجاره‌ها به‌ استثنای‌ موارد زیر بكار گرفته‌ شود :
الف‌. قراردادهای‌ اجاره‌ برای‌ اكتشاف‌ یا بهره‌برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ مانند نفت‌ ، گاز ، جنگل‌ ، فلزات‌ و سایر حقوق‌ مربوط‌ به‌ معادن‌ ، و
ب‌ . قراردادهای‌ اعطای‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردی‌ نظیر فیلمهای‌ سینمایی‌ و ویدیویی‌، نمایشنامه‌ ، حق‌ اختراع‌ ، حق‌ تألیف‌ و نرم‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌ .
4 . این‌ استاندارد، برای‌ قراردادهایی‌ كاربرد دارد كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را انتقال‌ می‌دهد، حتی‌ اگر بخش‌ عمده‌ای‌ از خدمات‌ تعمیر و نگهداری‌ دارایی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود. ازسوی‌ دیگر، این‌ استاندارد برای‌ قراردادهای‌ خدماتی‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را از یك‌ طرف‌ قرارداد به‌ طرف‌ دیگر منتقل‌ نمی‌كند، كاربرد ندارد.

تعاریف‌
5 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است‌ :
. اجاره‌ موافقتنامه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دریافت‌ مبلغ‌ یا مبالغ‌ مشخصی‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را برای‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌كننده‌ واگذار می‌كند .

. اجاره‌ سرمایه‌ای‌ عبارت‌ است‌ از اجاره‌ای‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی‌ از مالكیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ می‌شود . مالكیت‌ دارایی‌ ممكن‌ است‌ نهایتاً انتقال‌ یابد یا انتقال‌ نیابد .
. اجاره‌ عملیاتی‌ به‌ اجاره‌ای‌ غیر از اجاره‌ سرمایه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود .
. اجاره‌ غیر قابل‌ فسخ‌ نوعی‌ اجاره‌ است‌ كه‌ تنها در موارد زیر قابل‌ فسخ‌ است‌ :
الف‌. وقوع‌ برخی‌ پیشامدهای‌ احتمالی‌ بعید ،
ب‌ . با مجوز اجاره‌دهنده‌ ،
ج‌ . انعقاد قرارداد جدید اجاره‌ برای‌ همان‌ دارایی‌ یا دارایی‌ مشابه‌ ، بین‌ همان‌ اجاره‌كننده‌ و اجاره‌دهنده‌ ، یا
د . پرداخت‌ مبلغ‌ اضافی‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ ، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ در آغاز اجاره‌ در رابطه‌ با استمرار اجاره‌ اطمینانی‌ معقول‌ وجود داشته‌ باشد .

. آغاز اجاره‌ عبارت‌ است‌ از تاریخ‌ در اختیار گرفتن‌ دارایی‌ یا آغاز تعلق‌ گرفتن‌ اجاره‌بها، هر كدام‌ مقدم‌ است‌ .
. دوره‌ اجاره‌ عبارت‌ از دوره‌ غیرقابل‌ فسخی‌ است‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ ، دارایی‌ مورد نظر را برای‌ آن‌ دوره‌ اجاره‌ كرده‌ است‌ به‌ اضافه‌ هر مدت‌ زمان‌ دیگری‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ اختیار دارد اجاره‌ آن‌ دارایی‌ را با پرداخت‌ یا بـدون‌ پرداخت‌ مبلغ‌ اضافـی‌ ادامه‌ دهد و در آغاز اجاره‌ اطمینان‌ معقولی‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ اجاره‌كننده‌ از این‌ اختیار استفاده‌ خواهد كرد .

. حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ عبارت‌ است‌ از مبالغی‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ باید در طول‌ دوره‌ اجاره‌ بپردازد یا از وی‌ انتظار می‌رود كه‌ پرداخت‌ كند (به‌ استثنای‌ مخارج‌ مالیات‌ ، نگهداری‌ دارایی‌ و خدمات‌ كه‌ به‌ عهده‌ اجاره‌دهنده‌ است‌) به‌ اضافه‌ :
الف‌. در ارتباط‌ با اجاره‌كننده‌ ، هر مبلغی‌ كه‌ توسط‌ وی‌ یا هر شخص‌ وابسته‌ به‌ وی‌ تضمین‌ شده‌ است‌ ، یا
ب‌ . در ارتباط‌ با اجاره‌دهنده‌ ، هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ كه‌ پرداخت‌ آن‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ یا شخص‌ ثالثی‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمین‌ شده‌ باشد .
با این‌ حال‌، چنانچه‌ اجاره‌كننده‌ اختیار داشته‌ باشد دارایی‌ مورد اجاره‌ را به‌ قیمتی‌ خریداری‌ كند كه‌ انتظار رود به‌ مراتب‌ كمتر از ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ در زمان‌ قابل‌ استفاده‌ بودن‌ اختیار خرید باشد و در آغاز قرارداد نیز اطمینان‌ معقولی‌ درباره‌ استفاده‌ از این‌ اختیار وجود داشته‌ باشد ، حداقل‌ مبلغ‌ اجاره‌ عبارت‌ از حداقل‌ اجاره‌ بهای‌ قابل‌ پرداخت‌ در طول‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اضافه‌ مبلغ‌ مورد نیاز برای‌ استفاده‌ از اختیار خرید مزبور است‌ .
. ارزش‌ منصفانه‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یك‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یكدیگر مبادله‌ كنند .

. عمر اقتصادی‌ عبارت‌ است‌ از :
الف‌. مدت‌ زمانی‌ كه‌ انتظار می‌رود یك‌ دارایی‌ از لحاظ‌ اقتصادی‌ توسط‌ یك‌ یا چند كار بر قابل‌ استفاده‌ باشد ، یا
ب‌ . تعداد تولید یا واحدهای‌ مشابهی‌ كه‌ انتظار می‌رود در فرایند استفاده‌ از دارایی‌ توسط‌ یك‌ یا چند استفاده‌كننده‌ كسب‌ شود .
. عمر مفید عبارت‌ است‌ از مدت‌ زمانی‌ كه‌ انتظار می‌رود منافع‌ اقتصادی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ توسط‌ واحد تجاری‌ مصرف‌ شود . این‌ دوره‌ از ابتدای‌ دوره‌ اجاره‌ شروع‌ می‌شود و متأثر از محدودیتهای‌ زمانی‌ مندرج‌ در قرارداد اجاره‌ نیست‌ .

. ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از :
الف‌. در مورد اجاره‌كننده‌ ، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ یا شخص‌ وابسته‌ به‌ وی‌ تضمین‌ گردیده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمین‌ شده‌ حداكثر مبلغی‌ است‌ كه‌ می‌تواند تحت‌ هر شرایطی‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد) ، و
ب‌ . در مورد اجاره‌دهنده‌ ، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ یا شخص‌ ثالثی‌ تضمین‌ شده‌ است‌ .
. ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمینان‌ كافی‌ ندارد یا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمین‌ شده‌ است‌ .

. سرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ در اجاره‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ از دید اجاره‌دهنده‌ و هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ای‌ كه‌ به‌ وی‌ تعلق‌ می‌گیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد مالیات بر املاك در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد مالیات بر املاك در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مالیات بر املاك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد مالیات بر املاك در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد مالیات بر املاك در word :

مالیات بر املاك:
پیش از آنكه نحوه احتساب و تعیین مالیات بر درآمد اجاره و سایر در آمدهای املاك را بیا كنیم، ابتدا به معرفی در آمدهای مختلف ناشی از املاك می پردازیم اهم مواردی كه موجب كسب در آمد از املاك می شوند، عبارتند از:

1- اجاره 2- حق واگذاری (سرقفلی) 3-انتقال قطعی(از طریق فروش یا معاوضه یا صلح یا هبه معوض) 4- حق رضایت مالك (در مواردی كه مستأجر و صاحب سرقفلی برای انتقال محل به غیر، لازم است در قبال پرداخت وجهی رضایت مالك را جلب نماید 5- حق ارتقای به ملك غیر (ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری مانند داشتن مجرای آب در ملك دیگری یا حق عبور از ملك غیر) 6- بهره مالكانه معادن معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مربوط به استخراج معادن است، اما به هر حال اگر از این بابت وجهی به صاحب ملك پرداخت شود، در آمد وی محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.علاوه بر موارد فوق باید توجه داشت كه ملك ممكن است مورد بهره برداری برای كشاورزی نیز واقع شود، اما در طبقه بندی در آمدها، در آمد كشاورزی خود به طور جداگانه شناسایی و مد نظر قرار می گیرد. 7- در موارد فروش ملك و دادن مهلت با ذكر این مقدمه نسبت به نحوه احتساب مالیات موارد مهم می پردازیم:

مالیات اجاره:
برای محاسبه مالیات اجاره ابتدا باید میزان مال الاجاره مشخصی گردد در قانون مالیاتهای مستقیم دو طریق برای تعیین اجاره بها پیش بینی شده است.اگر بین موجر و مستأجر سند اجاره رسمی تنظیم گردیده باشد و ضمنا مستأجر به غیر از مال الاجاره وجه دیگری به عنوان ودیعه و یا عناوین دیگر مثلا به صورتی كه در افواه عامه رهن و اجاره گفته می شود و به صاحب ملك نپرداخته باشد مال الاجاره از روی همان سند رسمی تعیین خواهد شد و چنانچه واگذاری ملك بدون سند رسمی صورت گرفته و یا در صورت وجود سند از ارائه آن خوداری گردد و یا علاوه بر اجاره وجه دیگری هم نزد مالك سپرده شده یا ملك به رهن تصرف واگذار شده باشد، مال الاجاره از طریق ارزیابی و بر اساس مقایسه با املاك مشابه معین می گردد.

پس از مشخص شدن اجاره كه معمولا به طور ماهانه منظور می شود میزان برای هر سال شمسی محاسبه می گردد، حال اگر در تمام طول سال ملك در اجاره نبوده باشد، فقط مال الاجاره همان مدت از سال در اجاره بوده است منظور می شود آنگاه بیست وپنج درصد (یك چهارم) مال الاجاره مذكور بابت هزینه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره كسر و سه چهارم باقیمانده به عنوان در آمد مشمول مالیات تلقی می گردد.در آمد مشمول مالیات اخیر مورد اعمال نرخ مالیاتی كه طبق ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم تصاعدی می باشد(به ترتیب 15 درصد تا 35 درصد)قرار گرفته مالیات متعلق به آن محاسبه می شود.به عنوان مثال،اگر ملكی در سال 1381 فقط به مدت سه ماه به قرار ماهی 000/000/1 ریال (با سند یا از طریق ارزیابی) در اجاره بوده و ملك متعلق به یك نفر باشد مالیات مربوط به دوره عمل سال 1381 از بابت اجاره ملك مذكور به طریق زیر محاسبه خواهد شد.

مال الاجاره سه ماهه در سال 81 000/000/3=3*000/000/1
با كسر 25 درصد مال الاجاره در آمد 000/250/2=75%*000/000/3 مشمول مالیات بدست می آید.
مالیات 500/337=15% نرخ ماده 131*000/250/2
در صورتیكه ملك به اجاره واگذار شده متعلق به اشخاص حقوقی باشد،نرخ ماده 131 به در آمد مشمول مالیات اجاره اعمال نمی شود و از نرخ مقرر در ماده 105 به میزان 25 ردصد خواهد شد.
در خصوص املاك مشاع باید دقت شود كه سهم مال الاجاره و در آمد مشمول مالیات مربوط به هر شریك جداگانه تعیین و سپس مورد اعمال نرخ مالیاتی قرا ر می گیرد كه طبعا در این صورت مالیات با لنسبه كمتری تعلق خواهد گرفت در اجاره دست دوم، مابه التفاوت در یافتی و پرداختی مشمول مالیات به نرخ ماده 131 می باشد یكی از اختلافات بارز بین مودیان محترم و اداره امور مالیاتی در خیلی از موارد بر سر اجاری بودن یا نبودن ملك است.ممكن است ماموران مالیاتی ضمن واحدیابی و تحقیقات محلی ملكی را به عنوان اجاره استفاده از ملك توسط اقوام،واگذاری به طور به طور مجانی و بد حسابی مستأجر و عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مال الاجاره نسبت به مطالبه مالیات اعتراض نماید.در این راستا یاد آوری می شود كه بطور كلی ملك مورد استفاده غیر مالك اجاری تلقی می گردد اما در عین حال قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات و معافیتهای را در این ماده قائل شده است كه اگر مودیان اطلاع به حداقل كاهش خواهد یافت.

مهمترین این موارد معافیت و تسهیلات قانونی به قرار زیر می باشد:
1 محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و افراد تحت تكلف مالك اجاری تلقی نمی شود،مگر آنكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می گردد.
2 املاكی كه مجانا در اختیار سازمانهای موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرند غیر اجاری تلقی می شوند.
3 چنانچه مالك ملك مسكونی خود را به اجاره واگذار و محل دیگری برای سكونت خویش اجاره نماید،مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی كسر و بقیه طبق مقررات مشمول مالیات خواهد شد.
4 در مورد شخص حقیقی كه هیچ گونه در آمدی دیگر ندارد در سال 1381 مبلغ 000/400/17 ریال در آمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد به شرط اینكه اینگونه افراد به تسلیم اظهارنامه خاصی كه مربوط به این موضوع است اقدام نمایند.
5 در موارد فروش ملك محل سكونت و دادن مهلت تخلیه بدون اجاره بها،ملك مزبور تا شش ماه به شرط ذكر آن در سند غیر اجاری و معاف از مالیات شناخته می شود.
6 مالكان مجتمعهای مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهر سازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد(100%) مالیات بر درآمد معاف می باشد در غیر اینصورت در آمد هر شخصی ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصدوپنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات ناشی از اجاره املاك معاف می باشد.

یاد آوری:
1 اگر كسی ادعا نماید كه ملك خود را به طور مجانی در اختیار شخصی غیر گذاشته است و این ادعا را شخص اخیر نیز تایید نماید، در اینصورت مالك معاف اما از شخص كه از ملك استفاده می نماید مالیات بر درآمد اتفاقی كه میزان آن بیش از مالیات اجاره خواهد بود، مطالبه می گردد.
2 باتوجه به توضیحات فوق مودیان محترم در اعتراض به مالیات مستغلات باید محدوده مقررات قانون انتظار تعدیل مالیات را داشته باشند.
تكالیف مودیان
صاحبان در آمد اجاره مكلفند برای هر سال شمسی تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی كه فرم را ادارات امور مالیاتی در اختیار می گذارند،تنظیم و به اداره مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.حال آنكه خودداری از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر سبب مطالبه مالیات و وصول جرایم خواهد شد.

مالیات بر نقل و انتقال املاك و سر قفلی:
وقتی ملكی به فروش برسد و یا از طریق عقد دیگری مانند صلح معوض منتقل شود انتقال دهنده نسبت به ارزش معاملاتی آن ملك (كه بعضا به اصطلاح قدیمی آن را قیمت منطقه ای می گویند)به نرخ پنج درصد (5%) مشمول مالیات می گردد و اگر ملك دارای سرقفلی هم منتقل گردد،خواه دریافت كننده سر قفلی مالك باشد یا مستأجر، مطالبه مالیات از صاحب در آمد فقط بابت بهای سر قفلی با نرخ دو درصد(2%) به عمل می آید لازم به ذكر است كه اگر در سند انتقال ملك شرط فسخ آورده شود این شرط مانع از وصول مالیات نقل و انتقال قطعی نخواهد بود یاد آور می شود بهای ملك یا عین معامله به هر میزان كه در سند انتقال ذكر گردد در احتساب مالیات نقل و انتقال قطعی موثر نخواهد بود و مالیات به همان ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و وصول خواهد شد مگر آنكه انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و یا ملك بوسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالك انتقال داده شود.كه در این موارد چنانچه بهای مندرج در سند كمتر از ارزش معاملاتی باشد،بهای مندرج در سند (به نفع مودی)بجای ارزش معاملاتی ملاك احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.برای روشن شدن موضوع توجه خوانندگان محترم را به مثال عددی زیر معطوف می دارد:

ملكی كه مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسكونی و یك باب محل كسب می باشد جمعا در قبال 00/000/300 ریال مورد معامله واقع شده است عرصه (زمین)ملك 300متر مربع و اعیان(زیربنا)آن دویست متر مربع می باشد با توجه محل وقوع ملك ارزش معاملاتی زمین آن به قرار متر مربعی 000/100 ریال و با توجه به نوع مصالح به كار رفته در ساختمان و قدمت آن،ارزش معاملاتی اعیان ملك هر متر مربع 000/150 ریال است.حق واگذاری(سرقفلی)محل كسب هم جداگانه به مبلغ 000/000/40 ریال بین طرفین معامله تعیین شده است.مالیات نقل و انتقال قطعی ملك و سرقفلی به شرح زیر می باشد:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی لیزینگ و بانك در word :

درصنعت واسطه گری مالی شركتهای سرمایه گذاری، بانك ها و لیزینگ قرار گرفته اند. شركتهای لیزینگ و بانك از نظر ماهیت فعالیت نزدیك به یكدیگرند و در اینجا به بررسی مقایسه ای شركتهای بورسی بانك و لیزینگ می پردازیم.

شركتهایی كه در این بحث مورد بررسی قرار می گیرند طبق جدول زیر می باشند.
لیزینگ لیزینگ ایران
لیزینگ صنعت و معدن
رایان سایپا
بانك بانك كارآفرین
بانك اقتصاد نوین
بانك پارسیان

لیزینگ در فارسى تقریبا به معنی اجاره دهى است و شاید بتوان آن را نوعی اعتبار از سوی یك موسسه تامین اعتبار دانست كه شخص می تواند به موجب قرارداد از كالایی كه قابلیت اجاره دهی دارد سود ببرد. كسب درآمدهای بالا و روند سودآوری شركتهای لیزینگ و بانك نسبت قیمت به درآمد این صنعت را به سرعت افزایش داده بود و زمانی كه اخبار مربوط به كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی منتشر گردید این نسبت را به نصف تقلیل داد. پایین ترین و بالاترین سطح میانگین P/E كه بانكها و لیزینگ تجربه كرده اند به ترتیب در ارقام 75 و 165 ثبت شده است.

نام شركت    آخرین EPS    آخرین سرمایه    حقوق صاحبان    سهام آخرین قیمت
رایان سایپا 870 150 197964 4570
لیزینگ ایران 316 300 125460 2310
لیزینگ صنعت ومعدن 519 400 425249 3087
بانك كارآفرین 783 700 417795 3684
بانك اقتصاد نوین 412 1000 652550 3367
بانك پارسیان 610 5000 450695 6263

سرمایه مورد نیاز این صنعت بالا است و شركتهای موجود در این صنعت سعی در جذب سرمایه بیشتر دارد. در این میان لیزینگ ایران و رایان سایپا به دلیل كوچك بودن سرمایه قابلیت جذب سرمایه های بیشتری را دارا می باشند و از این رو این احتمال وجود دارد كه اگر بتوانند به روند سودآوری ادامه دهند بازار نسبت به آنها واكنش بیشتری نشان دهد. احتمالا رایان سایپا و لیزینگ ایران در جهت افزایش سرمایه بیشتر در سالهای آینده حركت خواهند كرد و به نظر می رسد نگاه بازار نسبت به آنها خوشبیانه تر است.

در نمودار زیر نوسان میانگین نسبت قیمت به درآمد(Price to Earning) شركتهای بورسی لیزینگ و بانك نمایش داده شده است. این نمودار بازگوكننده آن است كه در شرایط اقتصادی مناسب، رونق كسب و كار و وجود منابع مالی كافی انتظارات نسبت به این شركتها گسترش می یابد و مرحله 1 پدید آمده است. پس از آن یك مرحله ثبات نسبی ایجاد می شود كه در این شرایط كلان بازار سرمایه نیز دچار افول شده است، اما این صنعت چندان متاثر از تحولات بازار سرمایه نبوده است و گرچه میانگین ها 4 مرتبه كاهش می یابند، اما به سرعت افت خود را جبران می كند. مرحله سوم توام با نگرانی بازار از ساز وكار اقتصادی آینده است كه منجر به سقوط نسبت قیمت به درآمد تا پایین ترین سطح گذشته می شود.

“نسبت قیمت به درآمد میانگین صنعت لیزینگ و بانك”
در زیر نسبت میانگین قیمت به درآمد بانك و لیزینگ با یكدیگر مقایسه شده است:
“مقایسه میانگین تاریخی نسبت P/E لیزینگ و بانك”
همانطور كه مشاهده می كنید از اردیبهشت ماه 84 و در پی كاهش انتظارات از روند سودآوری آینده سقوط زیادی صورت گرفته است. اما كاهش انتظارات نسبت به صنعت لیزینگ بیشتر از بانكها صورت گرفته است و به نظر می رسد به سطح تعادلی خود رسیده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word :

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word:

مقدمه:
داراییهایی كه در روال عادی عملیات تجاری به كار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می كند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود:
داراییها عملیاتی مشهود (Tangible Operation Assets) . این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت» «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاك پذیر» در ترازنامه طبقه بندی می شود. از آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می كند این عنوان در سالهای اخیر بیشتر به كار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:

در عملیات بطور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. داراییهایی كه در عملیات واحد تجاری كاربرد ندارد، یا انتظار می رود طی مدت زمانی معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی كه به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه كه در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را موسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به كاربرد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شود.

درارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصلی تمام داراییهاست. هر یك از اقلام كه این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.
دارای موجودیت عینی است. داراییهایی كه وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود:
دراییهای استهلاك پذیر. نظیر ساختمان و ماشین آلات كه دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاك به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد و بابه هزینه های دوره منظور می شود.
داراییهای استهلاك ناپذیر. نظیر زمین كه معمولاً عمر اقتصادی نامحدود دارد بر خلاف سایر اموال در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی‌رود.
داراییهای نقصان پذیر. نظیر جنگلها، معادن و سایر منافع و ذخایر طبیعی كه بر اثر استخراجح و بهره برداری تحلیل می رود و به موجودی مواد یا كالا تبدیل می شود. این گونه داراییها معمولاً در گروه جداگانه ای تحت عنوان «منابع و ذخایر طبیعی» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی نامشهود (Intangible Operational Assets). این گروه از داراییها موجودیت عینی ندارند و تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.
داراییها نامشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:
در عملیات بطور موثر به كار می رود.
برای سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است.
دارای منافع آتی است اما موجودیت عینی ندارد.

بخش اول:
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات:

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word بر مبنای بهای تمام شده تاریخی انجام می گیرد. بهای تمام شده تاریخی بر اساس قیمت خرید نقدی كه معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است تعیین می شود و تمام مخارج ضروری و عادی كه صرف می گردد تا دارایی در وضعیت و موقعیت لازم برای استفاده مورد نظر قرار گیرد به بهای تمام شده اضافه می شود. در مواردی كه قیمت خرید نقدی دارای مشخص نباشد دارایی تحصیل شده به ارزش متعارف دارایی واگذار شده ثبت می شود. اگر ارزش متعارف دارایی تمام مخارج مربوط به تحصیل دارایی سرمایه ای به حساب نمی آید به عنوان مثال اقلام زیر نباید جزو بهای تمام شده دارایی به حساب آید:

1 – تخفیفات نقدی حتی اگر خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قمیت خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قیمت خرید دارایی كم شود، زیرا اصلی كلی این است كه داراییها نباید به مبلغی بیش از قیمت خرید نقدی در حسابها ثبت گردد.
2 – مخارج غیر عادی كه در ارتباط با تحصیل دارایی پرداخت می شود. زیرا جزو مخارج ضروری برای تحصیل نیست. مانند مخارج اضافی كه به علت اشتباه در نصب ماشین آلات انجام می گیرد.
3 – بهره و كارمزد بدهیهایی كه بر اثر خرید دارایی واقع می شود. زیرا هزینه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارایی تحقق می یابد.
4 – مخارج آموزش كاركنان كه برای فراگیری طرز كار ماشین آلات پرداخت می شود. زیرا آموزش كاركنان، ارزش ماشین آلا را افزایش نمی دهد.
5 – هزینه مالیات و بیمه كه بعد از تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود. زیرا برای حفظ دارایی در وضعیت عادی عملیاتی انجام می گیرد.
اموال و ماشین آلات و تجهیزات بر اساس بهای تمام شده یا ارزش تاریخی اندازه گیری و ثبت می شود زیرا:
بهای تمام شده معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
بهای تمام شده بر پایه معامله فرض تعیین نشده، بنابراین واقعی و قابل رسیدگی است.
سود یا زیان باید در تاریخ فروش دارایی شناسایی شود و نمی تواند مبتنی بر فرض و پیش بینی باشد.
با این حال استانداردهای حسابداری برخی از كشورها و استانداردهای بین المللی حسابداری تجدید ارزیابی اموال، ماشین آلات و تجهیزات را تحت شرایط معینی مجاز شناخته است.

كاهش در ارزش دارایی:
اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی كه در عملیات واحد تجاری به كار می رود نباید به مبلغی بیش از ارزش جاری، و اگر در عملیات واحد تجاری به كار نمی رود به مبلغی بیش از ارزش خالص بازیافتنی در حسابها ثبت شود.
در صورتی كه بازده اقتصادی اموال، ماشین آلات و تجهیزات بطور مداوم كاهش یابد و میزان آن از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد باید از حساب دارایی خارج یا كاهش ارزش داده شود. برای مثال، ماشین آلات ممكن است به سبب عواملی نظیر: جنگ، زلزله، پیشرفت تكنولوژی، كاهش مداوم تقاضا، نابابی فرآورده هایی كه تولید می كند، كم ارزش، یا بی ارزش شود. در چنین مواردی، ارزش دفتری داراییهای مزبور باید تا میزان ارزش خالص بازیافتنی دارایی كاهش داده شود و میزان كاهش ارزش به عنوا زیان دوره شناسایی و در صورت سود و زیان همان دوره گزارش گردد.

مخارج جاری و سرمایه ای:
مخارج ناشی از تحصیل و بكارگیری اموال، ماشین آلات و تجهیزات به دو گروه جاری و سرمایه ای تقسیم می شود:
مخارج جاری (Revenue Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن تنها عاید دوره مالی جاری شود. بنابراین، این گونه مخارج جزو هزینه های دوره جاری محسوب و از درآمد همان دوره كم می شود. مانند هزینه تعیمر و نگهداشت ماشین آلات.
مخارج سرمایه ای(Capital Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن علاوه بر دوره جاری به دوره های آینده نیز تسری یابد. بنابراین، این گونه مخارج چنانچه از نظر مبلغ با اهمیت باشد سرمایه ای محسوب و به عنوان دارایی به حسابهای مربوط منظور می شود و در صورتی كه عمر مفید محدودی داشته باشد بتدریج از طریق فرآیند استهلاك به دوره های مالی مورد انتفاع تخصیص می یابد. مانند هزینه حمل و نصب ماشین آلات.

زمین:
تمام مخارج لازم برای تحصیل زمین باید در حساب زمین زمین یا اراضی ثبت شود. از آنجا كه زمین و ساختمان داراییهای مجزا از هم هستند، بنابراین، بهای تمام شده هر یك باید در حسابی جداگانه ثبت شود.
تمام مخارجی كه زمین تحصیل شده را برای استفاده مورد نظر آماده می سازد باید جزو بهای تمام شده زمین منظور شود. برخی از اجزای مشخص بهای تمام شده زمین عبارت است: 1) قیمت خرید، 2) مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالكیت نظیر: كارمزد دلالی، مالیات مستغلات و حق الثبت.

اگر زمینی كه به تازگی خریداری شده است در وضعیت لازم برای استفاده مورد نظر نباشد، مخارج خاصی كه خریدار برای آماده سازی آن انجام می دهد، باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده زمین ثبت شود مانند مخارج تسطیح، خاكریزی و آماده سازی زمین. همچنین اگر، در زمین خریداری شده برای احداث بنا، تاسیساتی وجود داشته باشد كه باید تخریب شود، مخارج تخریب تاسیسات فرسود (پس از كسر عواید حاصل از فروش مواد و مصالح ساختمانی اسقاط) باید به بهای تمام شده زمین اضافه شود.

زمینهایی كه به قصد استفاده در روال عادی عملیات نگهداری نمی شود نظیر زمینی كه به منظور سرمایه گذاری یا توسعه آینده كارخانه تحصیل می شود، یا زمینی كه در عملیات واحد تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد، نباید تحت عنوان «اموال ماشین آلات و تجهیزات» طبقه بندی شود. بلكه باید جزو سرمایه گذاریها یا سایر داراییها در ترازنامه ارائه گردد. زمینی كه به وسیله موسسات خرید و فروش املاك برای فروش مجدد نگهداری می شود باید به عنوان موجودی جنسی در ترازنامه طبقه بندی شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید