مروری بر برنامه های کنترل بار در بازارهای برق ” مطالعات موردی کنترل بار به منظور افزایش پایداری ولتاژ شبکه ” در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مروری بر برنامه های کنترل بار در بازارهای برق ” مطالعات موردی کنترل بار به منظور افزایش پایداری ولتاژ شبکه ” در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر برنامه های کنترل بار در بازارهای برق ” مطالعات موردی کنترل بار به منظور افزایش پایداری ولتاژ شبکه ” در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مروری بر برنامه های کنترل بار در بازارهای برق ” مطالعات موردی کنترل بار به منظور افزایش پایداری ولتاژ شبکه ” در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مروری بر برنامه های کنترل بار در بازارهای برق ” مطالعات موردی کنترل بار به منظور افزایش پایداری ولتاژ شبکه ” در word :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي انرژي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کنترل بار و مدیریت سمت تقاضا در بسیاری از بازارهای برق به کار گرفته شده اند . کنترل بار، بصـورت قطـع بـار، معمـولاً برای حفظ امنیت سیستم و هنگامی که فروپاشـی ولتـاژ قابـل پیشبینی است، انجام می شود . اخیراً، ایـن نـوع برنامـه هـا بـه خاطر مسائل اقتصادی مانند ج هشهـای قیمـت بـرق عمـده – فروشیها و همچنین مسائل قابلیت اطمینـان ( تـراکم خطـوط و کمبود تولید ) مورد توجه زیادی قرار گرفته انـد . در ایـن مقالـه ابتدا برنامههای مدیریت باری که در برخی از بازارهـای بـرق در حال اجراست، آورده می شود . سپس بـرای تشـریح تـاثیر پاســخ تقاضــا بــه تغییــرات قیمــت بــرق، برنامــه کنتــرل بــار دستگاههای تهویه برای انتقال بار با استفاده از اطلاعات واقعی قیمت آورده می شود . همچنین این مقاله یک برنامه کنترل بـار، قطع بار، برای افـزایش پایـداری شـبکه شـامل تعیـین مکـانی ( باسی ) که بار باید قطع شود، ارائه می دهد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

محمود رمرودی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل و دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه
فرزاد شریف زاده – استادیار دانشگاه تهران
محمد گلوی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

پتانسیل آب خاک یک عامل عمده تعیین کننده جوانه زنی و استقرار گیاه زراعی در شرایط مزرعه می باشد. بنابراین انتخاب ارقام مقاوم به شوری بویژه در مرحله جوانه زنی و سبزشدن از اهداف مهم به شمار می رود. لذا این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش شوری روی و اکنش جوانه زنی ارقام گندم بولانی و هامون اجراء گردید . در این بررسی القاء شرایط شوری در محیط آزمایشگاه با استفاده از محلول های کلرور سدیم با غلظت های مختلف و پتانسیل اسمزی صفر (شاهد)، 4-، 8-، و 12- بار صورت گرفت . آزمایش بصورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تاثیر شوری بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و کلئوپتیل، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک کل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود . مقایسه میانگین سطوح مختلف شوری نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی تمام صفات فوق روند کاهشی نشان دادند و اختلاف بین پتانسیل های اسمزی با شاهد تفاوت معنی دار داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که تنش شوری طول ریشه چه ر ا بیشتر تحت تاثیر قرار داد . نتایج این آزمایش نشان د اد که هر دو رقم مورد مطالعه در شرایط تنش از قدرت جوانه زنی بالایی برخوردار هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش مهارت های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آموزش مهارت های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش مهارت های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آموزش مهارت های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آموزش مهارت های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان در word :

مقاله آموزش مهارت های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه 135 تا 151 منتشر شده است.
نام: آموزش مهارت های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله پیشگیری
مقاله آسیب اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفاهی ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تبیین راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر ویژگی های شخصیتی نوجوانان دارای آسیب های اجتماعی پرداخته است. بدین منظور از نمونه های در دسترس (مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر شیراز) والدین 40 تن از نوجوانان و جوانان گروه سنی 15 تا 19 سال که دست كم دارای سابقه 2 بار اقدام به خودکشی یا شش ماه وابستگی به مواد مخدر و یا حداقل تجربه 2 بار فرار از منزل را داشته اند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس خودکشی بک تست خود پنداره بک و پرسشنامه محقق ساخته سنجش فکر فرار و اعتیاد با اعتبار محاسبه شده (%71) از روش دو نیمه کردن و روایی محتوایی می باشد که در مورد نوجوانان اجرا شد. طرح پژوهشی پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه کنترل است. پس از اجرای پیش آزمون والدین و نوجوانان آنان در گروههای آزمایش و کنترل به گونه تصادفی قرار گرفتند و آموزش مهارت های زندگی مشتمل بر مهارت رویارویی حل مساله و تصمیم گیری، مهارت ارتباطی و خودآگاهی به مدت 4 ماه به صورت 1 جلسه 90 دقیقه ای در هفته برای والدین و نوجوانان گروه آزمایش اجرا شد و در گروه کنترل تنها نوجوانان مورد آموزش قرار گرفتند و پس از اتمام آموزش نوجوانان بار دیگر با ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مورد نظر باعث کاهش افکار خودکشی گرایانه در نوجوانان دارای سابقه خودکشی می شود، اما در کاهش افکار فرار در نوجوانان دارای تجربه فرار موثر نمی باشد و همچنین آموزش مهارت های مورد نظر بر کاهش خود پنداره منفی در سه گروه نوجوان مورد نظر موثر بود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش مدیریت فناوری در بهبود نوآوری در حمل و نقل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش مدیریت فناوری در بهبود نوآوری در حمل و نقل در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش مدیریت فناوری در بهبود نوآوری در حمل و نقل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش مدیریت فناوری در بهبود نوآوری در حمل و نقل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش مدیریت فناوری در بهبود نوآوری در حمل و نقل در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناس حمل و نقل

چکیده:

امروزه مدیریت فناوری به عنوان یکی از کارکردهای اصلی حمل و نقل محسوب می شود نقش فناوری در بهبود عملکرد و در نهایت موفقیت صنعت حمل و نقل اهمیت فوق العاده ای دارد رشد و توسعه فراگیر صنایع مختلف و بویژه توسعه صنعت حمل و نقل در راستای نوآوری می باشد. در نتیجه فناوری با جستجوی هوشمندانه می توانند تغییرات هدفدار در توانایی های حمل و نقل بوجود بیاورند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهبود کیفیت ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی مستقیم تغذیه شده توسط شبکه نامتعادل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهبود کیفیت ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی مستقیم تغذیه شده توسط شبکه نامتعادل در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهبود کیفیت ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی مستقیم تغذیه شده توسط شبکه نامتعادل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهبود کیفیت ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی مستقیم تغذیه شده توسط شبکه نامتعادل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهبود کیفیت ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی مستقیم تغذیه شده توسط شبکه نامتعادل در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
امیر مسعود بزرگی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد منفرد – دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی علومی – شرکت برق منطقه ای خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
مبدل ماتریسی یک مبدل قدرت AC به AC می باشد که فاقد هرگونه المان ذخیره کننده انرژی یا لینک DC است؛ لذا، در صورت وجود هرگونه اعوجاج در ولتاژهای ورودی، کیفیت ولتاژ خروجی مستقیما تحت تأ ی ثر قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا مدولاسیون بردار فضایی برای مبدل ماتریسی توضیح داده می شود. سپس، روشی حلقه بسته و بدون نیاز به حسگر خروجی جهت کاهش اثر ولتاژهای نا متعادل در سمت خروجی مبدل در هنگام استفاده از مدولاسیون بردار فضایی ارائه می گردد. این روش جریان های خروجی مبدل را اندازه میگیرد و با مقایسه با مقادیر مرجع آن و پس از عبور از یک کنترلر تناسبی- رزونانسی، مقدار اندیس مدولاسیون و زاویه فاز ولتاژ خروجی را مشخص می نماید. زاویه جریان ورودی مبدل نیز با استفاده از مقادیر لحظه ای ولتاژ ورودی بدست می آید. عدم نیاز به حسگر ولتاژ در سمت خروجی برای کنترل حلقه بسته، سادگی پیاده سازی و حجم پایین محاسبات و دستیابی به نتایج بهتر در مقایسه با دیگر روش های جبران سازی کیفیت ولتاژ، از مزایای این روش می باشد. همچنین، به جهت تائید عملکرد صحیح روش پیشنهادی، کارکرد این روش در شبیه ساز متلب بررسی شده و با نتایج حاصل از روش های قبلی مقایسه گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر پارامت رهای عملیاتی بر میزان تولید آب اکسیژنه در راکتور ستونی حبابی با استفاده از مدل پراکندگی محوری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر پارامت رهای عملیاتی بر میزان تولید آب اکسیژنه در راکتور ستونی حبابی با استفاده از مدل پراکندگی محوری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر پارامت رهای عملیاتی بر میزان تولید آب اکسیژنه در راکتور ستونی حبابی با استفاده از مدل پراکندگی محوری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر پارامت رهای عملیاتی بر میزان تولید آب اکسیژنه در راکتور ستونی حبابی با استفاده از مدل پراکندگی محوری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر پارامت رهای عملیاتی بر میزان تولید آب اکسیژنه در راکتور ستونی حبابی با استفاده از مدل پراکندگی محوری در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
غلامرضا سلطانیان – بخش تحقیقات مهندسی, شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، (مرکز اراک)
محمد فلاحی یکتا – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم

چکیده:

این تحقیق به بررسی اثر سرعت گاز, ارتفاع مایع, فشار و دما بر میزان تولید آب اکسیژنه در فرایند تولید آن از اکسیژن و ایزو پروپیل الکل پرداخته است. تغییرات غلظت آب اکسیژنه, ایزو پروپیل الکل و اکسیژن در طول راکتور ستونی حبابی با جریان ناهمسو و با ارائه مدل پراکندگی محوری برای هر دو فاز گاز- مایع و حل معادلات دیفرانسیل مربوطه با روش تفاضل محدود, شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی با نتایج حاصل از راکتورستونی حبابی نیمه صنعتی با قطر 35 سانت یمتر و ارتفاع1/5متر و با انداز هگیری غلظ تها در ورودی و خروجیمقایسه شده و تطبیق خوبی مشاهده گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
زهرا فرخزاد – اداره کل گمرک خرمشهر
محمد قاسمی – اداره کل گمرک خرمشهر

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی است در این پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ی پژوهش شامل 210 نفر از کارکنان صنعت سیمان خوزستان (بهبهان، راهرمز، مسجد سلیمان) می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع به OC و EI همبستگی – توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که آلفا کرونباخ برای پرسشنامه های از طریق t-test یک سویه و ANOVA ترتیب 0/85-0/80 محاسبه شده است. آزمون فرضیان (آزمون پیرسون، انجام شده است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد از بین ابعاد هوش SPSS18 هیجانی (یعنی خودآگاهی عاطفی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) نیز خودآگاهی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی نشان داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

متره و برآورد با نقشه های نرم افزاری کامل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 متره و برآورد با نقشه های نرم افزاری کامل در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد متره و برآورد با نقشه های نرم افزاری کامل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : به همراه پروژه فایل های اتوکد مربوط به پروژه ارسال خواهد شد

ردیف    فصل    فهرست عملیات
    شماره فهرست
بهاء
1    اول     بـــــــــــــوته کنی    010101
2    دوم    حفر چاه    020301
3    سوم    خاکبرداری    030104
4    چهار    ماکادام    040102
5    پنجم    قالب بندی    050101
6    هفتم    آرماتور بندی    070202
7    هشتم    بتن مگر با عیار  150    080102
8    هشتم    بتن به عیار 200 جهت کف سرویس    080103
9    هشتم    بتن فنداسیون با 350    080106
10    نهم    ستونها    090104
11    نهم    تیر پله    090206
12    نهم    تیر ریزی سقف    090209
13    نهم    تیر حمال(پلها)    090212
14    نهم    بادبندها    090402
15    نهم    پلیتها    090701
16    یازدهم    دیوار 22 سانتی    110205
17    یازدهم    طاق ضربی    110302
18    یازدهم    دوغاب ریزی روی طاق    110306
19    یازدهم    دیوار 10 سانتی    110401
20    یازدهم    نما چینی با آجر 3 سانتی    110703
21    دوازدهم    لوله سیمانی جهت دودکش    120302
22    سیزدهم    عایق کاری رطوبت برای سرویسها و پی ها    130203
23    سیزدهم    عایق کاری رطوبتی برای سایر سطوح    130204
24    شانزدهم    اتصالات سبک(نورگیر)    160103
25    شانزدهم    چهار چوب در    160104
26    شانزدهم    زیرسازی سقف کاذب با نبشی و میلگرد    160204
27    شانزدهم    در پوش لوله بخاری    160309
28    شازدهم     تهیه صفحات رابیتس     160406
29    هفدهم    پنجره آلومینیومی    170102
30    هفدهم    پوشش دیوار با ورق آلو مینیومی    170304
31    هجدهم    شمشه گیری گچ وخاک    180201
32    هجدهم    اندودگچ وخاک به ضخامت5/2برای سطوح قائم     180202
33    هجدهم     اندود گچ و خاک به ضخامت 5/2  برای سقف    180203
34    هجدهم    سفید کاری روی سطوح قائم    180204
35    هجدهم    سفید کاری روی سقفها    180205
36    هجدهم    اندود سیمان به ضخامت 1 برای سطوح قائم    180303
37    هجدهم    اندود سیمان به ضخامت 2 برای سطوح قائم    180304
38    هجدهم    اندود سیمان به ضخامت 2 برای سطوح افقی    180308
39    هجدهم    اندود سیمان به ضخامت 2 برای زیر سقف    180312
40    هجدهم    بند کشی تو خالی با ملات ماسه سیمان    180804
41    نوزدهم    تهیه و ساخت کلاف در چوبی    190201
42    نوزدهم    تهیه ونصب پوشش دو روی در    190402
43    نوزدهم    نصب در چوبی و یراق کوبی آن     190501
44    نوزدهم    دستمزد قبلمه کردن در    190502
45    نوزدهم    ساخت و نصب چهار چوب کمد    190701
46    نوزدهم    تهیه وساخت در کمد    190704
47    بیستم    کاشی کاری    200101
48    بیستم    سرامیک کاری    200303
49    بیست ویکم    فرش کف با موزائیک    210101
50    بیست ودوم    سنگ پلاک سیاه لاشتر اصفهان    220201
51    بیست و دوم    سنگ پلاک چینی سفید قروه    220401
52    بیست و دوم    سنگ پلاگ چینی سفید سیرجان    220407
53    بیست ودوم    گرد کردن لبه سنگ وتعبیه شیار و آبچکان    220608
54    بیست ودوم    قرنیز از انواع سنگ چینی    220703
55    بیست وچهارم    شیشه 4 میلیمتری ساده    240102
56    بیست و چهارم    شیشه 4 میلیمتری مشجر    240201
57    بیست و پنجم    سمباده یا برس زدن اسکلت فلزی    250101
58    بیست و پنجم    رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی    250301
59    بیست و پنجم    رنگ روغن روی کارهای فلزی    250304
60    بیست و پنجم    رنگ روغنی روی در و سایر کارهای چوبی    250401
61    بیست و پنجم    رنگ پلی استر برای کارهای چوبی    250402
62    بیست و پنجم    رنگ روغن روی اندود دیوار و سقف    250501
63    بیست و هفتم    آسفالت بام    270501

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مبانی کلامی و دین شناختی امامت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مبانی کلامی و دین شناختی امامت در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی کلامی و دین شناختی امامت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مبانی کلامی و دین شناختی امامت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مبانی کلامی و دین شناختی امامت در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
جاسم موسی پور – دانشجوی دکتری دانشکده حکمت و کلام دانشگاه امیرالمومنین ایران

چکیده:
اندیشه امامت، با مبانی کلامی و دین شناختی ویژه ای سازگاری دارد که بدون باور و شناخت ژرف و فقیهانه آنها نمی توان درمعرفت دینی به چنین نظریه ای دست یافت و اگر یکی از این مبانی و قواعد مورد خدشه قرار گیرد، بسیاری از آنچه که بر آن بنا شدهاست زیر سؤال خواهد رفت. حاصل بررسی مبانی عقلی و نقلی چون ربوبیت تشریعی، توحید در حاکمیت، اصل خاتمیت در نبوت،قاعده حسن و قبح عقلی، حکمت الهی و اعتقاد به جاودانگی اسلام ما را به اینجا می رساند که رسیدن انسان و مجموعه هستی بهغایت مطلوب و سعادتمند شدن انسان، مرهون وجود امام است. ازاین رو هر کدام از این قواعد از جهت خاصی به عنوان زیر بنا درتبیین و اثبات مؤلفه های امامت به کار می روند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر سرباره کوره بلند آسیاب شده برروی درصد رطوبت ، تراکم ومقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی ومقایسه با روش تاگوچی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر سرباره کوره بلند آسیاب شده برروی درصد رطوبت ، تراکم ومقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی ومقایسه با روش تاگوچی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر سرباره کوره بلند آسیاب شده برروی درصد رطوبت ، تراکم ومقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی ومقایسه با روش تاگوچی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر سرباره کوره بلند آسیاب شده برروی درصد رطوبت ، تراکم ومقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی ومقایسه با روش تاگوچی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر سرباره کوره بلند آسیاب شده برروی درصد رطوبت ، تراکم ومقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی ومقایسه با روش تاگوچی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

باتوجه به مزایای بتن غلتکی، این بتن به طورگسترده دراجرای روسازی جاده های بتنی مورداستفاده قرارمی گیرد.با توجه به حساسیت بسیاربالای بتن غلتکی نسبت به رطوبت ، بدست آوردن رطوبت بهینه ای که بهترین تراکم ومقاومت فشاری رانتیجه دهد بسیارمهم می باشد. دراین تحقیق ، تاثیرسرباره کوربلند آسیاب شده برروی رطوبت، تراکم و مقاومت فشاری 28 روزه بتن غلتکی جاده ای ارزیابی می شود. برای این منظورتاثیر 4مقدارسرباره شامل 0.20.40و60 درصد(نسبت به وزن موادسیمانی)، 5مقداررطوب شامل 4. 75/4. 5/5 . 25/6و 7 درصد( نسبت به مجموع وزن مواد سیمانی وسنگدانه)، در2نسبت موادسیمانی شامل 12 و 15درصد (نسبت به وزن سنگدانه)، موردمطالعه قرارگرفته شده است.نتایج نشان می دهدباافزایش درصدسرباره، رطوبت لازم برای رسیدن به تراکم حداکثرافزایش می یابد.این افزایش رطوبت به نحوی باعث کاهش تراکم ومقاومت فشاری می شود.کاهش مقاومت فشاری 28روزه درنمونه هایی با 20و40 درصدسرباره کمتراز 10درصد مقاومت فشاری 28روزه نمونه های بدون سرباره واین کاهش مقاومت درنمونه های با 60 درصدسرباره تاحداکثر20 درصدافزایش می یابد.افزایش موادسیمانی درنمونه های بارطوبت 5/5. 25/6و 7 درصدباعث افزایش مقاومت فشاری می شود. نتایج پیش بینی شده باروش تاگوچی درموردتراکم ومقاومت فشاری به ترتیب دارای خطای کمتراز 3و5 درصد نسبت به نمونه های آزمایشگاهی می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید