بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی عوامل آمیخته ی بازاریابی با تصمیم خرید مشتریان فروشگاه های پوشاک انجام گرفت. طرح -پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس بود که به روش کاملاًتصادفی نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب گردید. ابزراهای پژوهش پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید سوده و پرسشنامه محقق ساخته یعوامل آمیخته بازاریابی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل استاندارد نبودن پرسشنامه آمیخته ی بازاریابی تحلیل عاملی صورت گرفت و 3 سوال آن حذف گردید و بقیه سوالات دارای بار عاملی بالای 0.4 بودند؛ لذا روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری 0/05 تایید میگردد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و نیز معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده گردید. تحلیل نتایج نشان داد که بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم خرید رابطه ی معناداری وجود دارد. لذا با بهبودعوامل آمیخته بازاریابی می توان روی تصمیم خرید مشتریان اثرگذار بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید